Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
แบบฟอร์ มโครงร่ างโครงงาน
โครงร่ างเพือเสนอขอทาโครงงานคอมพิวเตอร์
่
( Computer Project)

ชื่อโครงงาน
E-FIC
ชั้นมัธยมศึกษาป...
1. ชื่อโครงงาน
E-FIC
2. ผู้รับผิดชอบ
2.1 นางสาว ณิ ชกุลแสนจ้างชั้น ม. 5/1เลขที่16
2.2 นางสาว ศิริลกษณ์ เกษรพรมชั้น ม. 5/1เ...
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือของคนไทยมากขึ้น
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการอ่านหนังสือ
3.เพื่อนาเทคโ...
8.3งบประมาณ ( ระบุรายละเอียดค่าใช้ จ่าย )
ไม่มี
8.4สถานที่ดาเนินการ
โรงเรี ยนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
8.5ผู้รับผิดชอบ
8.1 นาง...
หลักฐานการดาเนินงาน
1. บันทึกการปฏิบัตงาน
ิ
วัน เดือน ปี

รายการปฏิบัตงาน
ิ

ลายมือชื่อผู้บันทึก

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ กา...
2. แบบประเมิน
ชื่อโครงงาน E-FIC
คาชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว
รายการประเมิน
ดีมาก

เ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

โครงร างโครงงาน ท _มาสมบ_รณ_ว_ตถ_

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

โครงร างโครงงาน ท _มาสมบ_รณ_ว_ตถ_

  1. 1. แบบฟอร์ มโครงร่ างโครงงาน โครงร่ างเพือเสนอขอทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ่ ( Computer Project) ชื่อโครงงาน E-FIC ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  2. 2. 1. ชื่อโครงงาน E-FIC 2. ผู้รับผิดชอบ 2.1 นางสาว ณิ ชกุลแสนจ้างชั้น ม. 5/1เลขที่16 2.2 นางสาว ศิริลกษณ์ เกษรพรมชั้น ม. 5/1เลขที่ 22 ั 2.3 นางสาว อัชริ ยาวงค์ซาว ชั้น ม. 5/1เลขที่ 39 3. ครูที่ปรึกษา ครู ทวีป แซ่ฉิน 4. ที่มาและความสาคัญ นิยาย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของนิยายไว้ว่า นิยาย หมายถึงเรื่ องที่เล่าต่อกันมา หมายถึงความไม่แน่นอนหรื อไม่ใช่ความจริ งทั้งหมด หรื อมาจากความต้องการ ให้เกิดความสนุกสนาน บันเทิง จึงผูกเรื่ องขึ้นหรื อ นาเรื่ องไปผสมผสานกับเรื่ องที่มีอยูเ่ ดิมและอาจมาจาก ความต้องการอบรมสังสอน ในแง่ของพุทธศาสนาให้ความรู้ ด้านคติธรรม เพื่อให้การอบรมสังสอนให้คน ่ ่ ประพฤติปฏิบติในสิ่งที่ดีงาม อยูในกฏระเบียบของสังคม รวมทั้งยกตัวอย่างประกอบคาอธิบาย จึงมีการ ั ่ สมมุติเรื่ องราวขึ้นมา เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิงขึ้น ่ ปัจจุบนสถิติการอ่านหนังสือของ คนไทย อยูในระดับที่นอยมากเมื่อเทียบกับชาติอื่น อาจ ั ่ ้ เนื่องมาจาก เทคโนโลยีการสื่อสาร ในปัจจุบนที่เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของไทย อาจทาให้คน ั ไทยเสียเวลากับสิ่งดังกล่าวเกินความจาเป็ น และราคาหนังสือในปัจจุบนแพงเกินกว่าจะซื้อได้ อาจทาให้ ั ผูอ่านลดความสนใจในการอ่านหนังสือ ปัจจุบน มีนกเขียนนิยายออนไลน์ ซึ่งมีช่องทางในการเผยแพร่ ้ ั ั ผลงานมากกว่าการตีพิมพ์หนังสือ ซึ่งทาได้ยาก จึงทาให้นกเขียนออนไลน์ท้งหลายมักนาผลงานมาเผยแพร่ ั ั ในเว็บไซต์ต่างๆ โดย เว็บไซต์ เด็กดี ซึ่งผูอ่านไม่สามารถอ่านแบบออฟไลน์ ในเว็บดังกล่าวได้ ้ ดังนั้น พวกเราจึงได้คิดค้นทาโครงงาน E-FIC ซึ่งย่อมาจาก E-book Fictionเพื่อสนับสนุนให้คนไทย หันมาใส่ใจในการอ่านมากยิงขึ้น โดยนาเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยัง ่ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ และเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ ผลงานของนักเขียนออนไลน์ อีกทั้งพวกเรายังสร้าง E-book เพื่อให้ผอ่านสะดวกในการอ่านแบบออฟไลน์ และยังสามารถอ่านในโทรศัพท์ ู้ แบบออฟไลน์และคัดลอกนามาอ่านได้อีกด้วย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  3. 3. 5. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือของคนไทยมากขึ้น 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการอ่านหนังสือ 3.เพื่อนาเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวันนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 6. สมมติฐาน เยาวชนไทยหันมาตระหนักและใส่ใจในการอ่านมากยิงขึ้น ่ 7. ขอบเขตของการทาโครงงาน 7.1 ขอบเขตของกลุ่มประชากร/กลุ่มเป้ าหมาย - ผูที่สนใจในการอ่านนิยาย ้ 7.2 ขอบเขตของเนื้อหา - นวนิยาย 10 เรื่ องโดยแต่งในเรื่ องแนวความรัก แนวให้ขอคิดโดย ้ บันเทิง คลายเครี ยด เกิดประโยชน์ต่อผูอ่าน ้ ต้องการให้เกิดความสนุกสนาน 8. วิธีดาเนินการ 8.1ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556ถึงวันที่ 16เดือน มกราคมพ.ศ. 2557 8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ ภาคเรี ยนที่2 ปี การศึกษา2556 วัน เดือน ปี การดาเนินการ ผลการดาเนินการ ปัญหาอุปสรรค 7 พฤศจิกายน 2556 - เลือกหัวข้อเรื่ อง วางแผนการดาเนินงาน 28-29 พฤศจิกายน 2556 - สืบค้นวิธีการทาสื่อ E-book -สืบค้นเนื้อหาที่เราสนใจ อ่านนิยาย โดย นามาเป็ นแรงบัลดาลใจในการแต่งนิยาย 19 ธันวาคม 2556 -รวบรวมเนื้ อหา เนื้อเรื่ องในการแต่งนิยาย แต่งนิยาย 7 มกราคม 2557 - สร้างสื่อ E-book แล้วลงใน wordpress ตกแต่งให้สวยงาม พร้อมที่จะเผยแพร่ 16 มกราคม 2557 - สรุ ปผล และนาเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  4. 4. 8.3งบประมาณ ( ระบุรายละเอียดค่าใช้ จ่าย ) ไม่มี 8.4สถานที่ดาเนินการ โรงเรี ยนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน 8.5ผู้รับผิดชอบ 8.1 นางสาวณิ ชกุล แสนจ้าง ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 16(แต่งนิยาย) 8.2 นางสาวศิริลกษณ์ เกษรพรมชั้น ม. 5/1 เลขที่ 22(สืบค้นหาข้อมูล) ั 8.3นางสาวอัชริ ยา วงค์ซาวชั้น ม. 5/1 เลขที่39(สร้างสื่อ E-book ตกแต่งเว็บ) 9. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ 9.1 เยาวชนไทยหันมาสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น 9.2ผูอ่านมีความสะดวกในการอ่านนิยาย โดยไม่ตองเสียค่าใช้จ่าย ้ ้ 9.3ผูอ่านได้ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ถกและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังสามารถสร้างทักษะ ้ ู กระบวนการอ่านให้กบผูที่อ่านอีกด้วย ั ้ 10. ปัญหาและแนวทางแก้ไข ระยะเวลาในการแต่งนิยาย ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการแต่งนาน เพราะใช้จินตนาการและความคิดมาก นิยาย จึงจะออกมาอย่างสมบูรณ์ แก้ไขโดยการหาข้อมูลเสริ ม เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจในการแต่งนิยายและเพิ่ม องค์ประกอบเนื้อเรื่ องให้นิยายออกมาได้อย่างสมบูรณ์ มากยิงขึ้น ่ ลงชื่อ .......................................................ผูเ้ สนอโครงร่ าง (….…..…………………..…..…………..) ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมติโครงร่ าง ้ ั (….…..…………………..…..…………..) ครู ที่ปรึ กษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  5. 5. หลักฐานการดาเนินงาน 1. บันทึกการปฏิบัตงาน ิ วัน เดือน ปี รายการปฏิบัตงาน ิ ลายมือชื่อผู้บันทึก กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  6. 6. 2. แบบประเมิน ชื่อโครงงาน E-FIC คาชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว รายการประเมิน ดีมาก เกณฑ์การประเมิน ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 1. ผูเ้ รี ยนเลือกทาโครงงานตามความสนใจของตนเองและเป็ น ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 2. ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกี่ยวกับการทาโครงงาน 3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดาเนินการตามแผน และแบ่งหน้าที่กน ั รับผิดชอบ 4. ผูเ้ รี ยนบันทึกการจัดทาโครงงานเป็ นระยะ ๆ 5. สมาชิกทุกคนให้ความร่ วมมือในการทาโครงงาน 6. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการดาเนินงาน ผลการ ดาเนินการเป็ นระยะๆ มีการบันทึกความคืบหน้าในการทา โครงงาน รายละเอียดการดาเนินการ วัน เดือน ปี ตลอดจนปั ญหา อุปสรรคและการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคนั้น ๆ 7. ผูเ้ รี ยนแสดงหลักฐานยืนยันผลของการดาเนินงาน ความสาเร็ จ สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ 8. ผูเ้ รี ยนปฏิบติกิจกรรมตามปฏิทินที่กาหนดไว้ตามแผนการ ั ดาเนินการ รวม ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ผลการประเมิน ⃞ ผ่าน ⃞ ไม่ผาน ่ ลงชื่อ …………………………….ครู ที่ปรึ กษา ( …………………………………………….) ผูประเมิน ้ 4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ้ 5. ภาพกิจกรรมประกอบคาบรรยาย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน

×