Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

แผนการสอนอาเซียนศึกษา ป.1-3

67 395 vues

Publié le

Publié dans : Formation

แผนการสอนอาเซียนศึกษา ป.1-3

 1. 1. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.1-3 1 คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1-3 ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551• ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูเปนเปาหมาย• ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง• ใชแนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ อยางหลากหลาย• ออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะสําคัญของนักเรียนในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี• แบงแผนการจัดการเรียนรูเปนรายชั่วโมง สะดวกในการใช• มีองคประกอบครบถวนตามแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา• นําไปพัฒนาเปนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได
 2. 2. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.1-3 2คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษา ป. 1-3ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ้ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หามละเมิด ทําซ้า ดัดแปลง และเผยแพร ํ สวนใดสวนหนึ่ง เวนแตจะไดรับอนุญาตผูเรียบเรียงสมพร ออนนอม พธ.บ. (เกียรตินยม), นศ.บ. ิบุญรัตน รอดตา ศษ.บ.ประจวบ ตรีภักดิ์ พธ.บ., สส.ม.กุสุมาวดี ชัยชูโชติ ศ.บ., ศ.ม.พงษศักดิ์ แคลวเครือ ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม.จุลพงษ อุดมพรพิบล วท.บ. ูนฤชภรณ กมลนฤเมธ ศศ.บ.บรรณาธิการสุระ ดามาพงษ กศ.บ., กศ.ม.ISBN 978–974–18–6766-0พิมพที่ บริษัท โรงพิมพวัฒนาพานิช จํากัด นายเริงชัย จงพิพฒนสุข กรรมการผูจัดการ ั
 3. 3. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.1-3 3 คํานํา คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1–3 เลมนี้เปนสื่อการเรียนรูที่จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูโดยยึดหลักการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด BackwardDesign ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child-centered) ตามหลักการเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุมบทบาทของครูมีหนาที่เอื้ออํานวยความสะดวกใหนักเรียนประสบผลสําเร็จ โดยสรางสถานการณการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ทําใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ไดในเชิงบูรณาการดวยวิธการที่หลากหลาย เนนกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรุปความรูดวยตนเอง ทําให ีนักเรียนไดรับการพัฒนาทั้งดานความรู ดานทักษะ/กระบวนการ และดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีนําไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข การจัดทําคูมอครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1–3 เลมนี้ไดจัดทําตาม ืหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งครอบคลุมสาระการเรียนรูทั้ง 5 สาระ ภายในเลมไดนาเสนอแผนการจัดการเรียนรูเปนรายชั่วโมงตามหนวยการเรียนรู เพื่อใหครูนําไปใชในการจัดการ ํเรียนรูไดสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้แตละหนวยการเรียนรูยังมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูทั้ง 3 ดาน ไดแกดานความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม และดานทักษะ/กระบวนการ ทําใหทราบผลการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรูของนักเรียนไดทันที คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1–3 เลมนี้นําเสนอเนื้อหาแบงเปน 3ตอน คือ ตอนที่ 1 คําชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยแนวทางการใชแผนการจัดการเรียนรูสัญลักษณลักษณะกิจกรรมการเรียนรู การออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Designเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู–การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตารางวิเคราะหผลการเรียนรูกับสาระการ เรียนรูในหนวยการเรียนรู และโครงสรางการแบงเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง ไดเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรูในหนังสือเรียน แบงเปนแผนยอยรายชั่วโมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูแตละแผนมีองคประกอบครบถวนตามแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรูเสริมสําหรับครู ประกอบดวยแบบทดสอบตาง ๆ และความรูเสริมสําหรับครูซึ่งบันทึกลงในแผนซีดี (CD) เพื่ออํานวยความสะดวกใหครูใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1–3 เลมนี้ไดออกแบบการเรียนรูดวยเทคนิคและวิธีการสอนอยางหลากหลาย หวังวาจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของนักเรียนตอไป คณะผูจดทํา ั
 4. 4. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.1-3 4 สารบัญตอนที่ 1 คําชีแจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู ........................................... ................................... 1 ้ 1. แนวทางการใชแผนการจัดการเรียนรู .......................................................................................... 2 2. การออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design .................................................... 5 3. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู–การวัดและประเมินผลการเรียนรู ............................................. 20 4. คําอธิบายรายวิชา ......................................................................................................................... 23 5. โครงสรางรายวิชา ........................................................................................................................ 24 6. ตารางวิเคราะหผลการเรียนรูกับสาระการเรียนรูในหนวยการเรียนรู .......................................... 25 7. โครงสรางการแบงเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู ................................................................ 27ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู ........................................................................................................ 28หนวยการเรียนรูที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน ................................................................................. 29 ผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน/ชิ้นงาน........................................................ 29 ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน .................... 30 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เรื่องของอาเซียน ..................................................................... 34 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง กฎบัตรอาเซียน อาเซียน ......................................................... 40 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การบริหารงานของอาเซียน .................................................... 43หนวยการเรียนรูที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียน ............................................................................................. 46 ผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน/ชิ้นงาน ....................................................... 46 ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียน .............................. 47 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ธงชาติและตราประจําแผนดินของประเทศสมาชิกอาเซียน ... 54 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง สภาพทางภูมิศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน ................. 58 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง การเมืองการปกครองและระบบเงินตราของประเทศสมาชิก อาเซียน .......................................................................................... 62 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ................. 66 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง บุคคลสําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน ................................ 70 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศกับไทย ของประเทศสมาชิกอาเซียน ........................................................... 74
 5. 5. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.1-3 5หนวยการเรียนรูที่ 3 ประเทศไทยกับอาเซียน ............................................................................................ 78 ผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน/ชิ้นงาน ....................................................... 78 ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 3 ประเทศไทยกับอาเซียน .............................. 79 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง บทบาทของประเทศไทยในอาเซียน ...................................... 82 แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง ประเทศไทยกับการดํารงตําแหนงประธานอาเซียน .............. 86 แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการเปนสมาชิกอาเซียน ... 90หนวยการเรียนรูที่ 4 ประเทศคูเจรจากับอาเซียน ....................................................................................... 94 ผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน/ชิ้นงาน ...................................................... 94 ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 4 ประเทศคูเจรจากับอาเซียน ........................ 95 แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา ............... 97 แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับกลุมประเทศ.................... 101 แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับองคการระหวางประเทศ .104หนวยการเรียนรูที่ 5 กาวสูประชาคมอาเซียน .......................................................................................... 108 ผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน/ชิ้นงาน ................................................... 108 ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 5 กาวสูประชาคมอาเซียน .......................... 109 แผนการจัดการเรียนรูที่ 16 เรื่อง ความเปนมาของประชาคอาเซียน ...................................... 111 แผนการจัดการเรียนรูที่ 17 เรื่อง เสาหลักประชาคมอาเซียน ................................................... 115ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรูเสริมสําหรับครู ................................................................................... 119 1. ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และสาระการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1–3 2. โครงงาน (Project Work) 3. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 4. ผังการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design 5. รูปแบบแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง 6. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 7. แบบทดสอบปลายภาค 8. แบบบันทึกและแบบประเมินตาง ๆ
 6. 6. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.1-3 6
 7. 7. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 1 ตอนที่ 1 คําชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 8. 8. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 21. แนวทางการใชแผนการจัดการเรียนรู คูมือครู แผนการจัดการเรีย นรู รายวิช าเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1-3 เลมนี้จัด ทําขึ้นเพื่อเป นแนวทางให ค รู ใ ช ป ระกอบการจั ด การเรี ย นรู เ รื่ อ ง อาเซี ย นศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งการแบงหนวยการเรียนรูสําหรับจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมงในคูมือครู แผนการจัดการเรียนรูเลมนี้แบงเนื้อหาเปน 5 หนวย สามารถใชควบคูกับหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 ประกอบดวยหนวยการเรียนรูดงนี้ ั หนวยการเรียนรูที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน หนวยการเรียนรูที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียน หนวยการเรียนรูที่ 3 ประเทศไทยกับอาเซียน หนวยการเรียนรูที่ 4 ประเทศคูเจรจากับอาเซียน หนวยการเรียนรูที่ 5 กาวสูประชาคมอาเซียน คูมือครู แผนการจัดการเรียนรูเลมนี้ไดนําเสนอรายละเอียดไวครบถวนตามแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ยังไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดพัฒนาองคความรูสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวอยางครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ครู ค วรศึ ก ษาคู มื อ ครู แผนการจั ด การเรี ย นรู นี้ ใ ห ล ะเอี ย ดเพื่ อ ปรั บ ใช ใ หสอดคลองกับสภาพแวดลอม สถานการณ และสภาพของนักเรียน ในแตละหนวยการเรียนรูจะแบงแผนการจัดการเรียนรูออกเปนรายชั่วโมง ซึ่งมีจํานวนมากนอยไมเทากันขึ้นอยูกับความยาวของเนื้อหาสาระ และในแตละหนวยการเรียนรูมีองคประกอบดังนี้ 1. ผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน/ชิ้นงาน แสดงขอบขายเนื้อหาการจัดการเรียนรูที่ครอบคลุมความรู คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ทักษะ/กระบวนการ และภาระงาน/ชิ้นงาน 2. ผังการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design (Backward DesignTemplate) เปนกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรู แบงเปน 3 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 ผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรูซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงวานักเรียนมีผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวอยางแทจริง ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู จะระบุวาในหนวยการเรียนรูนี้แบงเปนแผนการจัดการเรียนรูกี่แผน และแตละแผนใชเวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชั่วโมง 3. แผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง เปนแผนการจัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิดการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design ประกอบดวย
 9. 9. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 3 3.1 ชื่ อ แผนการจั ด การเรี ย นรู ประกอบด ว ยลํา ดั บที่ ของแผน ชื่ อ แผน และเวลาเรีย น เช นแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องของอาเซียน เวลา 5 ชั่วโมง 3.2 สาระสําคัญ เปนความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่นํามาจัดการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู 3.3 ผลการเรียนรู เปนผลการเรียนรูที่ใชตรวจสอบนักเรียนหลังจากเรียนจบเนื้อหาที่นําเสนอในแตละแผนการจัดการเรียนรูนั้น ๆ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 3.4 จุดประสงคการเรียนรู เปนสวนที่บอกจุดมุงหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนภายหลังจากเรียนจบในแตละแผน ทั้งในดานความรู (K) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม (A) และดานทักษะ/กระบวนการ (P) ซึ่งสอดคลองสัมพันธกับผลการเรียนรูและเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรูนั้น ๆ 3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรูวาหลังจากจัดการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรูแลว นักเรียนมีพัฒนาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปาหมายที่คาดหวังไวหรือไม และมีสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงสงเสริมในดานใดบาง ดังนั้น ในแตละแผนการจัดการเรียนรูจึงไดออกแบบวิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานตาง ๆของนักเรียนไวอยางหลากหลาย เชน การทําแบบทดสอบ การตอบคําถามสั้น ๆ การตรวจผลงาน การสังเกตพฤติกรรมทั้งที่เปนรายบุคคลและเปนกลุม โดยเนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับผลการเรียนรู วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรูเหลานี้ครูสามารถนําไปใชประเมินนักเรียนไดทั้งในระหวางการจัดการเรียนรูและการทํากิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 3.6 สาระการเรียนรู เปนหัวขอยอยที่นํามาจัดการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับสาระการเรียนรูในหนวยการเรียนรู 3.7 แนวทางบูรณาการ เปนการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องที่เรียนรูของแตละแผนใหเชื่อมโยงสัมพันธกับสาระการเรียนรูอื่น ๆ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เพื่อใหการเรียนรูสอดคลองและครอบคลุมสถานการณจริง 3.8 กระบวนการจัดการเรียนรู เปนการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเนื้อหาในแตละเรื่อง โดยใชแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหครูนําไปใชประโยชนในการวางแผนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 5 ขั้นไดแก ขั้นที่ 1 นําเขาสูบทเรียน
 10. 10. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 4 ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู ขั้นที่ 3 ฝกฝนผูเรียน ขั้นที่ 4 นําไปใช ขั้นที่ 5 สรุป 3.9 กิจกรรมเสนอแนะ เปนกิจกรรมเสนอแนะสําหรับใหนักเรียนไดพัฒนาเพิ่มเติมในดานตางๆ นอกเหนือจากที่ไดจัดการเรียนรูมาแลวในชั่วโมงเรียน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมสําหรับผูที่มีความสามารถพิเศษและตองการศึกษาคนควาเนื้อหานั้น ๆ ใหลึกซึ้งกวางขวางยิ่งขึ้น และกิจกรรมสําหรับการเรียนรูใหครบตามเปาหมาย ซึ่งมีลักษณะเปนการซอมเสริม 3.10 สื่อ/แหลงการเรียนรู เปนรายชื่อสื่อการเรียนรูทุกประเภทที่ใชในการจัดการเรียนรู ซึ่งมีทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และสื่อบุคคล เชน หนังสือ เอกสารความรู รูปภาพ เครือขายอินเทอรเน็ต วีดิทัศน 3.11 บัน ทึกหลังการจั ดการเรี ยนรู เป นสว นที่ให ครูบันทึกผลการจั ดการเรี ยนรู วาประสบความสําเร็จหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบาง ไดแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นอยางไร สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผนมีอะไรบาง และขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูครั้งตอไป นอกจากนี้ยังอํานวยความสะดวกใหครู โดยจัดทําแบบทดสอบ ใบความรู ใบงาน แบบบันทึก แบบประเมินตาง ๆ และความรูเสริมสําหรับครูบันทึกลงในแผนซีดี (CD) ประกอบดวย 1. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบเพื่อใชวัดและประเมินผลนักเรียนกอนการจัดการเรียนรูและหลังการจัดการเรียนรู 2. แบบทดสอบปลายป เปนแบบทดสอบเพื่อใชวัดและประเมินผลการเรียนรูปลายป 3 ดาน ไดแก 2.1 ดานความรู มีแบบทดสอบทั้งที่เปนแบบปรนัยและแบบอัตนัย 2.2 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม เปนตารางการประเมิน 2.3 ดานทักษะ/กระบวนการ เปนตารางการประเมิน 3. ใบความรู ใบงาน แบบบันทึก และแบบประเมินตาง ๆ 4. เอกสาร/ความรูเสริมสําหรับครู เปนการนําเสนอความรูในเรื่องตาง ๆ แกครู เชน 4.1 ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และสาระการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษาป. 1−3 4.2 โครงงาน (Project Work) 4.3 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 4.4 ผังการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design
 11. 11. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 5 4.5 รูปแบบของโครงสรางแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมงที่ออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design ครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดพัฒนาครบทุกสมรรถนะสําคัญที่กําหนดไวในหลักสูตร กลาวคือ สมรรถนะในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และกิจกรรมเสนอแนะเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติมใหเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแตละคน ซึ่งไดกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรูนี้แลว นอกจากนี้ ครู ส ามารถปรั บปรุ ง แผนการจั ด การเรี ย นรู ใ หส อดคล อ งกับ สภาพความพร อ มของนักเรียนและสถานการณเฉพาะหนาได ซึ่งจะใชเปนผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได แผนการจัดการเรียนรูนี้ไดอํานวยความสะดวกใหครู โดยไดพิมพโครงสรางแผนการจัดการเรียนรูที่ออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design ใหครูเพิ่มเติมเฉพาะสวนที่ครูปรับปรุงเองไวดวยแลว2. การออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design การจัดการเรียนรูหรือการสอนเปนงานที่ครูทุกคนตองใชกลวิธีตาง ๆ มากมายเพื่อใหนักเรียนสนใจที่จะเรียนรูและเกิดผลตามที่ครูคาดหวัง การจัดการเรียนรูจัดเปนศาสตรที่ตองใชความรูความสามารถตลอดจนประสบการณอยางมาก ครูบางคนอาจจะละเลยเรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนรูหรือการออกแบบการสอน ซึ่งเปนงานที่ครูจะตองทํากอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู การออกแบบการจัดการเรียนรูทําอยางไร ทําไมจึงตองออกแบบการจัดการเรียนรู ครูทุกคนผานการศึกษาและไดเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรูมาแลว ในอดีตการออกแบบการจัดการเรียนรูจะเริ่มตนจากการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู การวางแผนการจัดการเรียนรูการดําเนินการจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู ปจจุบันการเรียนรูไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูไดจากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัว ดังนั้นการออกแบบการจัดการเรียนรูจึงเปนกระบวนการสําคัญที่ครูจําเปนตองดําเนินการใหเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแตละคน แกรนต วิกกินส (Grant Wiggins) และเจย แมกไท (Jay McTighe) นักการศึกษาชาวอเมริกันไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งเรียกวา Backward Design อันเปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ครูจะตองกําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนกอน โดยทั้งสองใหชื่อวา ความเขาใจที่คงทน (Enduring Understandings) เมื่อกําหนดความเขาใจที่คงทนไดแลว ครู
 12. 12. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 6จะตองบอกใหไดวาความเขาใจที่คงทนของนักเรียนนี้เกิดจากอะไร นักเรียนจะตองมีหรือแสดงพฤติกรรม อะไรบาง ครูมีหรือใชวิธีการวัดอะไรบางที่จะบอกวานักเรียนมีหรือแสดงพฤติกรรมเหลานั้นแลว จากนั้นครูจึงนึกถึงวิธีการจัดการเรียนรูที่จะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่คงทนตอไป แนวคิด Backward Design Backward Design เปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ใชผลลัพธปลายทางเปนหลัก ซึ่งผลลัพธปลายทางนี้จะเกิดขึ้นกับนักเรียนก็ตอเมื่อจบหนวยการเรียนรู ทั้งนี้ครูจะตองออกแบบการจัดการเรียนรู โดยใชกรอบความคิดที่เปนเหตุเปนผล มีความสัมพันธกัน จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป กรอบความคิดหลักของการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design มีขั้นตอนหลักที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน ขั้นที่ 2 กําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรูซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงวานักเรียนมีผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวอยางแทจริง ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรียนรู ขั้นที่ 1 กําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน กอนที่จะกําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนนั้น ครูควรตอบคําถามสําคัญตอไปนี้ 1. นักเรียนควรจะมีความรู ความเขาใจ และสามารถทําสิ่งใดไดบาง 2. เนื้อหาสาระใดบางที่มีความสําคัญตอการสรางความเขาใจของนักเรียนและความเขาใจที่คงทน(Enduring Understandings) ที่ครูตองการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนมีอะไรบาง เมื่อจะตอบคําถามสําคัญดังกลาวขางตน ใหครูนึกถึงเปาหมายของการศึกษา มาตรฐานการเรียนรูดานเนื้อหาระดับชาติที่ปรากฏอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งมาตรฐานการเรี ย นรู ร ะดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ ท อ งถิ่ น การทบทวนความคาดหวั ง ของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมาตรฐานแตละระดับจะมีความสัมพันธกับเนื้อหาสาระตาง ๆ ซึ่งมีความแตกตางลดหลั่นกันไป ดวยเหตุนี้ขั้นที่ 1 ของ Backward Design ครูจึงตองจัดลําดับความสําคัญและเลือกผลลัพธปลายทางของนักเรียน ซึ่งเปนผลการเรียนรูที่เกิดจากความเขาใจที่คงทนตอไป ความเขาใจที่คงทนของนักเรียน ความเข า ใจที่ ค งทนคื อ อะไร ความเข า ใจที่ ค งทนเป น ความรู ที่ลึ ก ซึ้ ง ได แ ก ความคิ ด รวบยอดความสัมพันธ และหลักการของเนื้อหาและวิชาที่นักเรียนเรียนรู หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เปนความรูที่อิง
 13. 13. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 7เนื้อหา ความรูนี้เกิดจากการสะสมขอมูลตาง ๆ ของนักเรียนและเปนองคความรูที่นักเรียนสรางขึ้นดวยตนเอง การเขียนความเขาใจที่คงทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู ถ า ความเข า ใจที่ ค งทนหมายถึ ง สาระสํ า คั ญ ของสิ่ ง ที่ จ ะเรี ย นรู แ ล ว ครู ค วรจะรู ว า สาระสํ า คั ญหมายถึงอะไร คําวา สาระสําคัญ มาจากคําวา Concept ซึ่งนักการศึกษาของไทยแปลเปนภาษาไทยวาสาระสําคัญ ความคิดรวบยอด มโนทัศน มโนมติ และสังกัป ซึ่งการเขียนแผนการจัดการเรียนรูนิยมใชคําวา สาระสําคัญ สาระสําคัญเปนขอความที่แสดงแกนหรือเปาหมายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อใหไดขอสรุปรวมและขอแตกตางเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาจครอบคลุมขอเท็จจริง กฎ ทฤษฎี ประเด็น และการสรุปสาระสําคัญและขอความที่มีลักษณะรวบยอดอยางอื่น ประเภทของสาระสําคัญ 1. ระดับกวาง (Broad Concept) 2. ระดับการนําไปใช (Operative Concept หรือ Functional Concept) ตัวอยางสาระสําคัญระดับกวาง − ประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก ตัวอยางสาระสําคัญระดับการนําไปใช − ประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แนวทางการเขียนสาระสําคัญ 1. ใหเขียนสาระสําคัญของทุกเรื่อง โดยแยกเปนขอ ๆ (จํานวนขอของสาระสําคัญจะเทากับจํานวนเรื่อง) 2. การเขียนสาระสําคัญที่ดีควรเปนสาระสําคัญระดับการนําไปใช 3. สาระสําคั ญตองครอบคลุ มประเด็นสําคั ญครบถ วน เพราะหากขาดส วนใดไปแลวจะทําใหนักเรียนรับสาระสําคัญที่ผิดไปทันที 4. การเขี ย นสาระสํ า คั ญ ที่ จ ะให ค รอบคลุ ม ประเด็ น สํ า คั ญ วิ ธี ก ารหนึ่ ง คื อ การเขี ย นแผนผั งสาระสําคัญ
 14. 14. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 8 ตัวอยางการเขียนแผนผังสาระสําคัญ เพื่อสงเสริมความรวมมือ ประชาคมการเมือง ในดานการเมืองและความ และความมั่นคง มั่นคง เพื่อธํารงไวซึ่ง อาเซียน สันติภาพและอยูรวมกัน อยางสันติสุข เพื่อใหอาเซียนมีตลาดและ ฐานการผลิตเดียวกัน และมี ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมอาเซียน การเคลื่อนยายสินคา อาเซียน บริการ การลงทุน และ แรงงานมีฝมืออยางเสรี เพื่อใหประชาชนอยูดีกินดี ประชาคมสังคมและ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มี วัฒนธรรมอาเซียน สิ่งแวดลอมที่ดี และมี ความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน เดียวกัน สาระสําคัญของประโยชนของประชาคมอาเซียน: ประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลักไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนกอตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมความรวมมือในดานการเมืองและความมั่นคง เพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพและอยูรวมกันอยางสันติสุข ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกอตั้งขึ้นเพื่อใหอาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมี ฝ มื อ อย า งเสรี ส ว นประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย นก อ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให ป ระชาชนอยู ดี กิ น ดีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดี และมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 5. การเขียนสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องใดควรเขียนลักษณะเดนที่มองเห็นไดหรือนึกไดออกมาเปนขอๆ แลวจําแนกลักษณะเหลานั้นเปนลักษณะจําเพาะและลักษณะประกอบ 6. การเขียนขอความที่เปนสาระสําคัญควรใชภาษาที่มีการขัดเกลาอยางดี เลี่ยงคําที่มีความหมายกํากวมหรือฟุมเฟอย
 15. 15. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 9 ตัวอยางการเขียนสาระสําคัญ เรื่อง อาเซียน อาเซียน ลักษณะจําเพาะ ลักษณะประกอบ มีสมาชิก 10 ประเทศ − ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชีย − ตะวันออกเฉียงใต ประชาชนสวนใหญนับถือ – คริสตศาสนา มีระบบการปกครองแบบ – ประชาธิปไตย สาระสําคัญของอาเซียน: อาเซียน คือ กลุมประเทศที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีสมาชิก 10 ประเทศ ประชาชนสวนใหญนับถือคริสตศาสนา และมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ขั้นที่ 2 กําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรูซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงวานักเรียน มีผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวอยางแทจริง เมื่อครูกําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนแลว กอนที่จะดําเนินการขั้นตอไปขอใหครูตอบคําถามสําคัญตอไปนี้ − นักเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกในลักษณะใดจึงทําใหครูทราบวา นักเรียนบรรลุผลลัพธปลายทางตามที่กําหนดไวแลว − ครูมีหลักฐานหรือใชวิธีการใดที่สามารถระบุไดวา นักเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกตามผลลัพธปลายทางที่กําหนดไว การออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design เนนใหครูรวบรวมหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่จําเปนและมีหลักฐานเพียงพอที่จะกลาวไดวา การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์แลว ไมใชเรียนแคใหจบตามหลักสูตรหรือเรียนตามชุดของกิจกรรมการเรียนรูที่ครูกําหนดไวเทานั้น วิธีการของ Backward Design ตองการกระตุนใหครูคิดลวงหนาวา ครูควรจะกําหนดและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษอะไรบางกอนที่จะออกแบบหนวยการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักฐานดังกลาวควรจะเปนหลักฐานที่สามารถใชเปนขอมูลยอนกลับที่มีประโยชนสําหรับนักเรียนและครูไดเปนอยางดี นอกจากนี้ครูควรใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูแบบตอเนื่องอยางไมเปนทางการและเปนทางการตลอดระยะเวลาที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่ตองการใหครูทําการวัดและประเมินผลการเรียนรูระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เรียกวา สอนไปวัดผลไป
 16. 16. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 10 จึงกลาวไดวา ขั้นนี้ครูควรนึกถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของนักเรียน โดยพิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงานที่เปนหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนเกิดผลลัพธปลายทางตามเกณฑที่กําหนดไวแลว และเกณฑที่ใชประเมินควรเปนเกณฑคุณภาพในรูปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อยางไรก็ตาม ครูอาจจะมีหลักฐานหรือใชวิธีการอื่น ๆ เชน การทดสอบกอนและหลังเรียน การสัมภาษณ การศึกษาคนควา การฝกปฏิบัตขณะเรียนรูประกอบดวยก็ได ิ หลังจากที่ครูไดกําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนแลว ครูควรกําหนดภาระงานและวิธีการประเมินผลการเรียนรู ซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงวานักเรียนมีผลการเรียนรูตามผลลัพธปลายทางที่กําหนดไวแลว ภาระงาน หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่กําหนดใหนักเรียนปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคการเรี ย นรู/ ผลการเรี ย นรู ที่ กํ าหนดไว ลั กษณะสํ าคั ญ ของงานจะต อ งเป น งานที่ ส อดคล อ งกั บชี วิ ตจริ ง ในชีวิตประจําวัน เปนเหตุการณจริงมากกวากิจกรรมที่จําลองขึ้นเพื่อใชในการทดสอบ ซึ่งเรียกวา งานที่ปฏิบัติเปนงานที่มีความหมายตอนักเรียน (Meaningful Task) นอกจากนี้งานและกิจกรรมจะตองมีขอบเขตที่ชัดเจน สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู/ตัวชี้วัดชั้นป/มาตรฐานการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน ทั้งนี้เมื่อไดภาระงานครบถวนตามที่ตองการแลว ครูจะตองนึกถึงวิธีการและเครื่องมือที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนซึ่งมีอยูมากมายหลายประเภท ครูจะตองเลือกใหเหมาะสมกับภาระงานที่นกเรียนปฏิบัติ ั ตัวอยางภาระงาน/ชิ้นงานเรื่อง กําเนิดอาเซียนและสมาชิกอาเซียน รวมทั้งการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนดังตาราง
 17. 17. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 11 ตัวอยาง ภาระงาน/ชิ้นงาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เรื่องอาเซียนผลการเรียนรูที่ 1 รูและเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องกําเนิดอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศนอาเซียน สัญลักษณอาเซียน ธงอาเซียน คําขวัญอาเซียน เพลงประจําอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การบริหารงานของอาเซียน และภาษาของอาเซียน จุดประสงค การวัดและประเมินผล สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิ้นงาน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การเรียนรู วิธีการ เครื่องมือ เกณฑอธิบายขอมูล 1. กําเนิดอาเซียน ศึกษาและสืบคน 1. สืบคนขอมูล 1. แบบบันทึก 1. เกณฑคุณภาพ 1. ซักถามความรู 1. ภาพเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับ 2. ปฏิญญาอาเซียน ขอมูลเกี่ยวกับกําเนิด ผลการ 4 ระดับ 2. ศึกษาและสืบคน การประชุมอาเซียนในเรื่อง 3. วิสัยทัศน อาเซียน ปฏิญญา สืบคนขอมูล 3. บันทึกสรุป อาเซียนตาง ๆ ได อาเซียน อาเซียน วิสัยทัศน สาระสําคัญ 2. แบบบันทึก 4. สัญลักษณ อาเซียน 2. ตรวจ 2. แบบ 2. เกณฑคุณภาพ 4. ทํากิจกรรมเกี่ยวกับ ผลการสืบคน อาเซียน ผลงาน ตรวจสอบ 4 ระดับ กําเนิดอาเซียน ปฏิญญา ขอมูล 5. ธงอาเซียน ผลงาน อาเซียน และวิสัยทัศน 3. แบบประเมิน 6. คําขวัญอาเซียน 3. ประเมิน 3. แบบประเมิน 3. เกณฑคุณภาพ อาเซียน พฤติกรรมใน 7. เพลงประจํา พฤติกรรม พฤติกรรม 4 ระดับ การทํางานเปน อาเซียน ในการ การทํางาน รายบุคคล ทํางาน เปนราย และเปนกลุม บุคคลและ 4. หนังสือเรียน เปนกลุม รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1-3
 18. 18. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 12
 19. 19. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 13 การสรางความเขาใจที่คงทน ความเขาใจที่คงทนจะเกิดขึ้นได นักเรียนจะตองมีความสามารถ 6 ประการ ไดแก 1. การอธิบาย ชี้แจง เปนความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการอธิบายหรือชี้แจงในสิ่งที่เรียนรูไดอยางถูกตอง สอดคลอง มีเหตุมีผล และเปนระบบ 2. การแปลความและตีความ เปนความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการแปลความและตีความไดอยางมีความหมาย ตรงประเด็น กระจางชัด และทะลุปรุโปรง 3. การประยุกต ดัดแปลง และนําไปใช เปนความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และคลองแคลว 4. การมีมุมมองที่หลากหลาย เปนความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการมีมุมมองที่นาเชื่อถือเปนไปได มีความลึกซึ้ง แจมชัด และแปลกใหม 5. การใหความสําคัญและใสใจในความรูสึกของผูอื่น เปนความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการมี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ เป ด เผย รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น ระมั ด ระวั ง ที่ จ ะไม ใ ห เ กิ ด ความกระทบกระเทือนตอผูอื่น 6. การรูจั ก ตนเอง เปนความสามารถที่นั กเรีย นแสดงออกโดยการมี ความตระหนัก รู สามารถประมวลผลขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ปรับตัวได รูจักใครครวญ และมีความเฉลียวฉลาด นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสมรรถนะสําคัญของนักเรียนหลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไว 5 ประการ ดังนี้ 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
 20. 20. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1−3 14 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆอย า งเหมาะสม การปรั บ ตั ว ให ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและสภาพแวดล อ ม และการรู จั กหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคซึ่งจะสงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสารการทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม นอกจากสมรรถนะสําคัญของนักเรียนหลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กลาวแลวขางตนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ผูที่รักชาติ ศาสน กษัตริยจะแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเปนชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 2. ซื่อสัตยสุจริต เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองและผูอื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต จะประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 3. มีวินัย เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ผูที่มีวินัยจะปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 4. ใฝเรียนรู เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผูที่ใฝเรียนรูจะแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด เผยแพร และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 5. อยูอยางพอเพียง เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข ผูที่อยูอยางพอเพี ย งจะดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งประมาณตน มี เ หตุ ผ ล รอบคอบ ระมั ด ระวั ง อยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ด ว ยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่น เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ มีการวางแผนปองกันความเสี่ยงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

×