สพป.สระแก้ว 2

12 299 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
12 299
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
6 595
Actions
Partages
0
Téléchargements
8
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

สพป.สระแก้ว 2

 1. 1. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (25)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 48250486 นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 48250178 นายรณภูมิ หนองพร้าว ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 3 48250450 นายอลงกรณ์ ปู่พะบุญ ระหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น. 4 48250037 นายอุทัย อุดมพันธ์ ณ ห้องประชุมมรกต 5 48250249 นายสุริยะ เชาว์สูงเนิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 48250265 นางสาวอําพร เวียงคํา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 7 48250409 นางสาวนิรมล พงษ์เสดา 8 48250474 นางสาววิภาวี ดวงมุลตรี 9 48250305 นางสาวเสาวณีย์ ทาปุ๋ย 10 48250492 นางสาวธาริณี ศรีทาบุตร 11 48250370 นางสาวสุวรรณา บุญอาจ 12 48250158 นายธรรมกานต์ ศรีภู่ 13 48250014 นางนวพร อนุฤทธิ์ 14 48250431 ว่าที่ ร.ต.สุริยา อรัญเฉวียง 15 48250512 นางสาวจันทิมา เลิศเสนา 16 48250071 นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง 17 48250275 นายธนนท์ เฉยฉิว 18 48250289 นายภาณุพงศ์ บุตรวงศ์ 19 48250508 นายกรรณิกรณ์ เรืองยศ 20 48250110 นายภูวเดช เพชรชนะ 21 48250509 นายบุญญฤทธิ์ จันที 22 48250326 นางสาวพนิดา ปุ่มหล้า 23 48250455 นางสาวจรัญญา คําไสย์
 2. 2. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (25)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 24 48250452 นางสาวนภาวรดี เรืองเดช 25 48250520 นางสาวมยุรี พงษ์อาภา 26 48250177 นายปฐมพงษ์ พุ่มจันทร์ 27 48250112 นายนิรันดร์ สู่เสน 28 48250426 นายพิศนุ อุไรรัมย์ 29 48250261 นายกิตติคุณ เจริญศรี 30 48250059 นายสิทธาทร สครรัมย์ 31 48250003 นางสาวอ้อมจิต กุติการณ์ 32 48250356 นางสาวจิราภรณ์ โตนวม 33 48250010 นางสาววิภาพร หมอรัตน์ 34 48250363 นางสาววราภรณ์ พิพิทจันทร์ 35 48250012 นายเอกชัย พละศักดิ์ 36 48250427 นางสาวสุภาพร พวงเพชร 37 48250163 นายอนิรุตน์ จินดาศิริพันธ์ 38 48250258 นายสุชาติ วรโพด 39 48250192 นางสาวไพลิน สุกใส 40 48250108 ว่าที่ ร.ต. หญิง ณัฐภัทร รักษาชาติ 41 48250390 นายเมธวัฒน์ อ่อนเรือง 42 48250473 นายเอกวิทย์ ตุลากันย์ 43 48250035 นางสาวชนันทิญา เชอรัมย์ 44 48250288 นางสาวชมพูนุท จันทร์เทพย์ 45 48250355 นางสาวนิภาพร แสงไพโรจน์ 46 48250506 นายสิทธิวุฒิ ทองแย้ม
 3. 3. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (25)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 47 48250505 นายยันต์ชัย หอมบุญ 48 48250181 นางสาวสุมาลี อุปชัย 49 48250176 นางสาวจตุพร ทองลาด 50 48250032 นายวงศกร เดชโคตร 51 48250015 นางสาวอัมพร คิดการ 52 48250302 นางสาววิจิตรา สนสุรัตน์ 53 48250357 นางสายธาร สุขทวี 54 48250503 นางสาวอารียา นามบุตร 55 48250203 นางอุไรภรณ์ ไชยเชษฐ์ 56 48250106 นางสาวพิไลวรรณ ชํานาญเนาว์ 57 48250034 นายธนสิทธิ์ แก้วสุข 58 48250388 นายสุรเชษฐ์ ยุพะลา 59 48250519 นางสาวลัดดาวัลย์ อาระสา 60 48250414 นายทศพล ศรีวีระพันธ์ 61 48250382 นางสาวมานีรัตน์ สุดดี 62 48250242 นางสาวนิธิพร ศุภฤทธิ์ 63 48250436 นางสาวสุกัญญา ราษีบุษย์ 64 48250043 นางสาวณัฐกฤตา วิไชยโย 65 48250340 นายณรงค์สาร ลานพิบูลย์ 66 48250214 นางสาวจารุณี สงวนรัตน์ 67 48250231 นางสาวอัมภา ปิ่นทอง 68 48250364 นางโชติกา พันธ์ศรี 69 48250005 นายอิสระ โสภา
 4. 4. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (25)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 70 48250221 นายอุดมศักดิ์ สํารวจวงค์ 71 48250399 นางปริชาติ วรรณทอง 72 48250428 นางสาวสุจิตรา เลือดกระโทก 73 48250066 นางสาวสุวิภา ภามาศ 74 48250430 นายสําราญ หมายรอกลาง
 5. 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ (02)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 48020257 นางสาวยุพิน หินซุย บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 48020133 นายยุทธนา วรรณกิจ ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 3 48020012 นายอมร ตอรบรัมย์ ระหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น. 4 48020249 นายณัฐวุฒิ แก้วปริ่มปรัก ณ ห้องประชุมมรกต 5 48020128 นางสาวกิตยา สมบูรณ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 48020210 นางสาวพรรนิภา แสนกล้า ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 7 48020111 นางสาวพวงผกา วงเวียน 8 48020034 นางสาวน้ําอ้อย ถะเกิงผล 9 48020013 นายวรัญญู วันนา 10 48020276 นางสาวนิศานาถ กล้องเจริญ 11 48020191 นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย 12 48020053 นางสาวนารี มณีนาถ 13 48020168 นางสาววันดี กรงรัมย์ 14 48020155 นาวสาวยุพาลักษณ์ ผลศิริ 15 48020161 นายเอกชัย ภูพลผัน 16 48020084 นางสาวปิยนันท์ สนิทมูล 17 48020030 นางสาวธัญญาลักษณ์ งามเชย 18 48020188 นางอภัสนันท์ โชคณัฐเศรษฐ์ 19 48020215 นางสาวธนพร เกตุสอน 20 48020186 นางสาวน้ําทิพย์ จินตนะศิริ 21 48020003 นางสาวจินตนา ศรีสุข 22 48020099 นางสาวชลภา สวัสดี 23 48020120 นางสาวชมัยพร อาจทวีกูล
 6. 6. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ (02)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 24 48020127 นางสาวเสาวลักษณ์ พยุงเกษม 25 48020115 นายชุมพล ขอเสริมกลาง 26 48020167 นางสาวณัฐชยา นิตยาชิตร 27 48020054 นางสาวปราณี ยืนยง 28 48020156 นางสาวทิพย์ภวัน กุสุริ 29 48020033 นางสาวณฐมน ค่ําคูณ 30 48020143 นางธัญญลักษณ์ ไชยสัตย์ 31 48020234 นายจตรุรงณ์ เทียมวงเดือน
 7. 7. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา (16)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 48160155 นางสาวอภิรดา นาที บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 48160105 นายวิษณุ อุ่นคํา ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 3 48160158 นายเอกวิทย์ ศรีธานี ระหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น. 4 48160051 นายประเสริฐ อาจภักดี ณ ห้องประชุมมรกต 5 48160010 นายจีรศักดิ์ ประยงค์ขํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 48160142 นายประจักร ไชยสง ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 7 48160041 นายประกาศิต สมภาวะ 8 48160066 นายวรวุฒิ หินโทน 9 48160013 นางสาวจิรนันท์ พิศดูพรมราช 10 48160221 นายวีระชาติ บุญขันธ์ 11 48160220 นางสาวพิมพ์ภร ประจักรจิตร 12 48160090 นายชลันธน์ ชัชวาลย์ศิริกุล 13 48160286 นายวิษณุรักษ์ มีบุญ 14 48160167 นายธีระนันท์ โต๊ะสิงห์
 8. 8. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ (09)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 48090017 นายนันทิพัฒน์ สิงห์วงศ์ บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมมรกต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 9. 9. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ (18)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 48180016 นายวิรุน ทองนํา บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 48180004 นางศรินธร เพ็ชรัตน์ ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 3 48180073 นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา ระหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น. 4 48180052 นางสาวศุภลักษณ์ เวชสุวรรณ ณ ห้องประชุมมรกต 5 48180047 นางสาวจารุวรรณ วงศ์วรรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 10. 10. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา (34)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 48340044 นางสาวกนกหงษ์ ภูมิประเสริฐ บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 48340125 นางสาวดาวรุ่ง อยู่ยั่งยืน ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 3 48340080 นางสาวสุทธิตา แกมรัมย์ ระหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น. 4 48340183 นายพนมชัย ขอดเมชัย ณ ห้องประชุมมรกต 5 48340109 นางสาววิลาวัณย์ ทดไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 48340201 นางสาวอรวรรณ โสประดับ ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 7 48340061 นางสาวโชติกา ชุมนุมชาติ 8 48340069 นางณิชากุล งามนิสัย 9 48340067 นางศุภวรรณ จันทราเขต 10 48340171 นางณัทธนภร หนูเหลือง 11 48340213 นางสาวพรชนก ศิราขาว 12 48340110 นายชาญณรงค์ ตาละเต็ง 13 48340243 นางอภิญญา ด่านขุนทด 14 48340017 นายประทีป ราชาอินทร์ 15 48340065 นางสาวดาวไสว นามอินทร์ 16 48340290 นางสาววิไลรัตน์ ฝ่ายดี 17 48340128 นางวิลาสินี วงศ์วิไล 18 48340039 นางสาวจุฬาลักษณ์ โกจารย์ศรี 19 48340056 นางสาวคมคาย ภูแล่นดี 20 48340113 นางสาวนิรัญ ตุพิมาย 21 48340090 นางสาวอัจฉรา สวามิชัย 22 48340214 นายธีระเมธา เสทะ 23 48340031 นางสาวพิณพานทอง จกัลยา
 11. 11. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา (34)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 24 48340181 นางปทมา อิทธิพรม 25 48340103 นางสาวบัวแก้ว คําหอมกุล 26 48340148 นายรุจิภาส ปานเกิด 27 48340254 นางจินารี เหล่าทองสาร 28 48340004 นางสาวสมจิตร อินธิราช 29 48340291 นางบงกชกร เกิดสมบูรณ์ 30 48340184 นางสาวอานุช เที่ยงสอ้าง 31 48340075 นางสาวอมรรัตน์ คุ้มผล 32 48340273 นางสาวนิตยา อนันตา 33 48340084 นางสาวขวัญเรือน มุจรินทร์ 34 48340269 นางสาวแสงเดือน โคตรสีลา 35 48340145 นางสาวนวพร อินทร์ทองดี 36 48340111 นางอลิษา นุสหรี 37 48340095 นางปิยะนิดา บุตรสาระ 38 48340026 นางสาวเบญญาภา จันทร์น้อย 39 48340173 นางสาวปราณี สารีพันธ์ 40 48340037 นางรัตนาพร เดชวงษา 41 48340126 นางพรรณราย บุญแผง 42 48340159 นางสาวมยุรี ปะวะโก 43 48340121 นางกรวรรณ พึ่งจรูญ 44 48340233 นางรุ่งชยาวีร์ พศุตม์สถาพร 45 48340166 นางนีนาถ เอี่ยมสะอาด 46 48340102 นางสาวรุจิรัตน์ บุญยารักษ์
 12. 12. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา (34)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 47 48340255 นายวรพจน์ มั่งสิน 48 48340264 นางรัชนีย์ สีหะวงษ์ 49 48340276 นายสุวัฒน์ แสงปาก 50 48340296 นางสุพัฒตรา คงเจริญ 51 48340193 นางสาวจงกลนี ฮานาฟี 52 48340223 นายโสภณ ศรีวรรณะ 53 48340147 นางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์ 54 48340117 นางสาวสวิตตา พิมพิสาร 55 48340282 นางสาวจิรัชฐยากรณ์ เจริญศรี 56 48340244 นายคันสิทธิ์ คิอินธิ 57 48340098 นางรําไพพรรณ กตะศิลา
 13. 13. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา (35)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 48350065 นางสาวมัณฑนา ทัพโพธิ์ บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 48350062 นางศรัณย์ภัทร บัวรับพร ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 3 48350152 นางเนืองนิตย์ เสนสอน ระหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น. 4 48350248 นางสาวไพลิน วรครุธ ณ ห้องประชุมมรกต 5 48350039 นางสาวโฉมฉาย นะรีรัมย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 48350101 นางสาววิมลรัตน์ จันทร์พลงาม ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 7 48350049 นางสาวศาวพา ศรีเจริญ 8 48350356 นางจุฑารัตน์ ทิพศรีราช 9 48350029 นายทิวา หงษ์ทอง 10 48350298 นางรัตนา สายยอม 11 48350096 นางสาวชุติภรณ์ เตชะ 12 48350319 นางสาวธนพร ฟับประโคน 13 48350076 นางสาวอ้อนฤทัย ไกรษร 14 48350217 นางสาวพรไพรินทร์ จันทร์เสน 15 48350007 นางสาวฐิติพร มีเชาว์ 16 48350242 นางสาวนันทกานต์ คําแหง 17 48350232 นางสาวฐิติรัตน์ จริยาโสวรรณ 18 48350051 นางสาวนงนุช สมอาภรณ์ 19 48350271 นางพัชริน เล็กชะอุ่ม 20 48350024 นางสาวสุภัสสร คอนสิงห์ 21 48350268 นางสาวชุติกาญจน์ กิริยา 22 48350320 นางสาวดวงพร สิงทยม 23 48350012 นางวรกมล อินทร์นอก
 14. 14. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา (35)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 24 48350001 นางจําปี เพ็ชรชื่น 25 48350306 นางสาวณัฐติมา สง่าวงษ์ 26 48350182 นางสาวสุนันท์ ขวัญศิริ 27 48350046 นางทักษวดี บุบผาโชติ 28 48350338 นางสาวนุชรี ผู้มีสัตย์ 29 48350214 นางลาวัลย์ ทุมดี 30 48350158 นางสุภาวดี ชัยรัมย์ 31 48350162 นางสาวธารทิพย์ งามมั่ง 32 48350040 นางสาวสุมาลี แพนนิล
 15. 15. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (11)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 48110276 นางสาวยุพา ไพบูลย์ บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 48110477 นายประสงค์ บุญเลิศ ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 3 48110454 นายวันชัย ปลายสวน ระหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น. 4 48110253 นางสาวศริวรรณ ยึนประโคน ณ ห้องประชุมมรกต 5 48110449 นางสาวนันท์นภัส ปาปะกาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 48110245 นางสาวกัลญา อินทร์จอหอ ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 7 48110369 นางสาวภาษิตา เข็มบุบผา 8 48110379 นางสุชีรา คําภูแสน 9 48110502 นางสาวจินตนา สุพรม 10 48110174 นางพิชญาณ์ภา จันทร์แจ่มภพ 11 48110522 นางสาวเอื้องอุมา โยสาจันทร์ 12 48110024 นางสาวชลธิชา เพียรการ 13 48110191 นางสาวสุกัญญา นนตานอก 14 48110340 นายทองสุข เจียรัมย์ 15 48110476 นางศันสนี พรมสอน 16 48110042 นางสาวพรธิภา ใจกล้า 17 48110308 นางสาวพุทธิดา ธิราชรัมย์ 18 48110529 นางสาวศิริรัตน์ ช่วยประสิทธิ์ 19 48110180 นางพรทิพย์ พจน์รัมย์ 20 48110429 นางสาวปัทมพร พงษ์เพชร 21 48110558 นางสาวศิริวรรณ นาคพุฒ 22 48110301 นางสาวพรศิริ นิลเขต 23 48110507 นางสาวประไพพร สืบเทพ
 16. 16. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (11)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 24 48110205 นางสาวสุจิตตา โยวะผุย 25 48110398 นายจิรศักดิ์ กล้าวิจารณ์ 26 48110026 นางสาวศิริธร พฤกษวงศ์สิน 27 48110116 นางบุญรัตน์ อาจคําภา 28 48110336 นางสาววราพร อยู่สบาย 29 48110266 นายธนากุล สุบงกช 30 48110061 นางสาวนิตยา คําสิงห์ 31 48110364 นางปัทมา เจริญศรี 32 48110598 นางสาวชนัญชิดา บุษดีวงค์ 33 48110474 นางสาวจิรฐา ย่องเหล่ายูง 34 48110324 นางสาวสงกรานต์ บุญหนา 35 48110305 นางสาวจุฑารัตน์ อะโรคา 36 48110542 นายมงคลกรณ์ ธนาธิปัตย์สกุล 37 48110270 นางสาวสมเกียรติ ราชประโคน 38 48110011 นางสาวสุพัชตา มันทิกะ 39 48110137 นางสาวกมลานันท์ บุญกล้า 40 48110309 นายวิทยากร ล่ําสัน 41 48110017 นางสาวจิราภรณ์ จันทา 42 48110280 นางสาวอัจฉรานุช เทียมดาว 43 48110307 นางสาวอรฤดี แสนสุริวงศ์ 44 48110470 นางสาวชุติมา แป้นจันทร์ 45 48110067 นางสาวสุวดี ทบวัน 46 48110281 นางปิยะรัตน์ เจริญศิลป์
 17. 17. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (11)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 47 48110332 นางสาวรัศมี นามเกษ 48 48110250 นางสาวสุวรรณา ทรัพย์ประโคน 49 48110313 นายสกนธ์ โกสุม 50 48110457 นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ 51 48110348 นางสาวสุคนธ์ ผิวเรือง 52 48110440 นางสาวจุฑารัตน์ อุปสีดา 53 48110151 นางปภาวิชญ์ พานสมภพ 54 48110132 นายวัชรินทร์ ชุมพลวงศ์ 55 48110043 นางสาวทิพวรรณ ทันเต 56 48110360 นางณรัณนันท์ โพธิ์เดชสิรวุฒิ 57 48110603 ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ สงค์แก้ว 58 48110592 นางสาวภานินี พูมดี 59 48110099 นางสาวลัดดา เชิดสูงเนิน 60 48110553 นายมานะศักดิ์ หมื่นภักดี 61 48110590 นางสาวสมร พารื่นรัมย์
 18. 18. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา (15)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 48150179 นางสาววิไลรัตน์ จันธิมา บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 48150148 นายลิขิต ของนา ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 3 48150117 นายชุมพล จันทร์ศิริธุวงศ์ ระหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น. 4 48150067 นางสาวธิดากานต์ ขันทีท้าว ณ ห้องประชุมมรกต 5 48150173 นายธีระวัฒน์ กองวงค์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 48150123 นางสาวประภัสสร ประเสริฐสิทธิโชค ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 7 48150158 นายอภิสิทธิ์ ฐานะ 8 48150134 นางสาวประทุมพร จันทะเกต 9 48150088 นางสาวบังอร แสนยศ 10 48150184 นายปกรณ์ กรึ่มกระโทก 11 48150100 นางสาวจิราวรรณ อ่อนสิงห์ 12 48150195 นางสาวศิรินภา สาจันทึก 13 48150077 นางสาวพัทธนันท์ เลิศจาตุพัฒน์ 14 48150146 นางสาวประภัสสร สมบัติวงศ์ 15 48150057 นายสมรัก ผาคํา 16 48150108 นางสาวจิติรัฐ พิมพ์นนท์ 17 48150133 นางวรัชยา มะลิ 18 48150069 นายสมใจ ยงปัญญา 19 48150036 นายปรัชญา กาญจนเพ็ชร
 19. 19. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (48) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย (01)ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 48010066 นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศ บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 48010047 นางสาวชื่นจิตร คําแหงรส ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 3 48010057 นางสาวทิพวรรณ ศิริพงษ์พันธ์ ระหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น. 4 48010063 นางสาวกรรณิกา ศรีแก้ว ณ ห้องประชุมมรกต 5 48010081 นายไพรัช เสาธงใหญ่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 48010042 นายคําพันธ์ ซาภักดี ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

×