Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

สพป.สระบุรี 2

8 486 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

สพป.สระบุรี 2

 1. 1. ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดในการสอบแขงขัน เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ 1/2555 ------------------------------- ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ลงวันที่ 29 พฤษภาคมพ.ศ. 2555 เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2555โดยเปดรับสมัคร ระหวางวันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2555 ดําเนินการสอบแขงขัน ในวันที่ 23 – 24 มิถุนายน2555 ณ โรงเรียนแกงคอย และ โรงเรียนเทศบาลบานมวง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดย ก.ค.ศ. มีมติใหเลื่อนกําหนดประกาศผลการสอบแขงขัน จากภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เปน ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 นั้น บัดนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ 1/2555ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด เสร็จเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดตามบัญชีรายชื่อและสาขาวิชาเอก แนบทายประกาศนี้ อนึ่ง บัญชีผูสอบแขงขันไดนี้ใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถาในกรณีที่มีการประกาศรับสมัครสอบแขงขันใหมในตําแหนง/คุณวุฒ/สาขาวิชาเอกหรือกลุมวิชาใดอยางเดียวกันนี้อีก บัญชีผูสอบแขงขันได ิในตําแหนง/คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอกหรือกลุมวิชาที่ซ้ํากันเปนอันยกเลิก ตั้งแตวันประกาศรับสมัครสอบครั้งใหม และผูสอบแขงขันไดผูใดที่ขึ้นบัญชีไวตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้น คือ 1. ไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลว 2. ไดขอสละสิทธิ์การบรรจุและแตงตั้ง 3. ไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งตามวันและเวลาที่กําหนด 4. ไมอาจเขารับการบรรจุและแตงตั้งตามวันที่กําหนดได จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (นายมงคล มีสมภพ) ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
 2. 2. รายละเอียดแนบทายประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ 1/2555 ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ............................................................1. ผูมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก โรงเรียน ลําดับที่ไดรับการบรรจุ ครูผูชวย ปริญญาตรี ภาษาไทย อนุบาลทับกวาง ลําดับที่ 1 ภาษาอังกฤษ อนุบาลวิหารแดง ลําดับที่ 1 คณิตศาสตร วัดปาไผ ไมมีผูสอบแขงขันได สังคมศึกษา วัดพระพุทธบาทนอยมิตรภาพที่ 69 ลําดับที่ 1 ดนตรีไทย วัดรองแซง(กุลไพศาลวิทยา) ลําดับที่ 1 คอมพิวเตอร วัดโปงกอนเสา ลําดับที่ 1 ปฐมวัยศึกษา บานโคกสะอาด ลําดับที่ 12. กําหนดวันรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว ใหผูมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามบัญชีแนบทายประกาศ รายงานตัว วันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2555เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 หากไมมาตามกําหนดเวลาถือวาสละสิทธิ3. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันรายงานตัว 3.1 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ติดรูปถายที่ทางราชการออกใหพรอมสําเนาภาพถาย จํานวน 2 ชุด 3.2 ทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมสําเนาภาพถาย จํานวน 2 ชุด 3.3 ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกใหไมเกิน 6 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามวาดวยโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2549 3.4 รูปถายชุดปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว (ชอชัยพฤกษ มี 3 ดอก) ถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 5 รูป 3.5 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนพรอมสําเนาภาพถาย จํานวน 2 ชุด 3.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ที่ไมหมดอายุ) พรอมสําเนาภาพถาย จํานวน 2 ฉบับ 3.7 บัตรประจําตัวผูสอบแขงขัน 3.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) พรอมสําเนาภาพถาย จํานวน 2 ชุด 3.9 อื่นๆ (ทะเบียนสมรส ฯลฯ) พรอมสําเนาภาพถาย จํานวน 2 ชุด ............................................................
 3. 3. rieyfi:ruavrdupruuufrrarJ:vn1fl o.n.n.rt.rrnfiufinr:finr*rrJ:vnrfinura:uui rrn z vi a{auvi 7 n:nfllrlrJ vr.fl. 2555 aa6 ?t1ron n0ilv{?r9lo:oqtd ,oat dalouyl LA?JU:UA1A?dOU UO dna I vtilt u tum9 A I 25250236 ulueJ11f,flQ fi1?:LnUn5 q u::qrirrir:fi t iufi 23 n:n61nil 2555 ds 2 25250326 u1ufl:avr5 tunrrt q 3 25250287 ul{4110:lJr rJ:varvrriu 4 25250050 uluiflla illutfln r do9) 5 25250252 urulJ{nnqnu tlavillu ada 6 25250282 u.luljuuvl: La:flJlJrn v.lvd 7 I 25250368 utu0?1u tiluuflutvluu 8 252s0034 tlr{fi r?thr}Junl ttufr 3 tr,{ 9 25250294 uruuniurtn: odli U1 ddcJ 10 25250059 ul{fi 1? tl6uFl: t11UUll0{ v 1,r 25250028 uruoriuvri i:vrj:vfru8 v o ,i v d 12 2525035r ul{fir?au?1:tun tuauu?ufi q ddd I3 25250r15 u1{ar?||fi{tFt0u ty"llJ:u: I o 14 2525037 2 u1{ar?n1flJau1 vll?11ufl U9 uvdu 15 25250227 urutu:nu ?vlfu6u 6v6t 16 25250373 ur{ff1??:rtrStu Quvl5fl :uQ1{ T7 25250089 ul{41?inu1v: uu:"isfls 1B 2525034r ul{arxfio rirfiud EJ rfi uurJ ru atr v vv dUa t9 25250056 u1{ar?uuvl?u afleJLaStuu 20 25250144 urtfimfrprur ilo.itflo{ 6 adad 2t 25250327 UTUilAilfi N:ilUf,:::J q 22 2s250026 u1{al? tufua}JlFI u?1J1U u 23 25250325 ur{fitl11: tJuurir I 24 25250039 ut{fi r11aul5tl or ltvwvvud /rm--)C 25 25250045 ur{fil?in1nl rJaarTn rarirfi 1
 4. 4. riryfi :r ua v u6 a or rruufrr urJ:v nrfl o. n. n.n. tt nfi ufi nr:fi nrgrr.j :v n:r fi nula:vui ut sr z vi n{iuvr 7 n:nfllrr}J r.6. 2555 AA6 ??J1t0n noilTt?t910:oar4{alnuvl raqlrJ:vqir6raou fia - dna I l4tJ1ULUAc 26 2s2s0346 urufrrylcy rirnr dv 27 2525017 r ut utllulJlFl ltJ0ntuulJln q vaod 28 25250185 u1ua11?u?41 illL1u: 29 25250047 uruv:nsfr rrirjitr9 30 25250181, ul{v!:1:14}J ttJlu:119 "Lor5r 31 25250323 u1{41?altfi}J: 4Jad 32 25250280 uluailtnu:n qilun aaddvd 33 2525031.3 u1{411fi Frultt:fu nuauLvuv 4l uad9) 34 25250242 u]{al?v"tu:u?1: zuluou ad 35 252501,09 Ul{Ar?tnDtJl 11,1}J0UnA U vdtd 36 25250r82 u1{41?fi:nu al{tfl1: q 37 25250357 uru r?tn:fli n:lJ?utlJU uduo 3B 252501,7 4 uruouuFr Unnl -Jva 39 25250248 uru1:lJU IJUV!: 40 25250338 u1{A1l?nn tturj:vua3o sds 4I 25250012 ur{al?turBil o::lvrind 42 2525017 9 ur{fi rxfrtnr::ru ill ttil d 43 25250r59 ul{al?glufuul uFlFllu0n qc VU 44 25250035 utu?lJ:u :nulv{n aarlad 45 25250r88 ur{ff l?fi :}JllFl l0u}JDu?u?1 I 46 2525021.8 ul{ar?o9l}Jv"l: 0lit160l lq vlgJd 47 252501,28 u1{al?0 Lav: ttn?tJan ffi c -J: 4B 25250078 ur{fil?a?l: 1 u{uon uittfi Z
 5. 5. vd-{ ururl:runuLOuerLLurfrrur-J:vnrFI o.n.n.ot.rurdrfinr:frnrgrrJ:vnrfinura:uli rrn I z vi n{?u?l 7 n:nflrnil 1,!.fl. 2555 a 4lh ?tt1L0n qua:Lvru tto -oat.i rogt dalauvt LA?JU:UA1A?dOU dna I 14Xl1Ut149l I 1. 25200012 ul{ar?afirio qdl rJvnvfrl r:::neirriufi t iufi 23 nsnqrnxr 2555 2 25200001 ul{4l?il1U:Ftr UqUUil il rOSilqyU U 3 25200027 ul{41?a}J6pr nrrunrl q vu 4 25200005 uru?t:rn5 larulna ffi U -.4ft 5 25200043 urulnu:d rlofr:r {{{ A 4A d r€:
 6. 6. udd riryfl:ruavt6uprttuufrrurj:vnrfl o.n.n.n.rurdufinr:finrsrr-J:vnrfinula:uui rrpr z vi n{?uyt 7 n:nflrn}J u.n.2555 aet ?u1LOn n1U10{nqu aos)a{ dalnuyt rarU:vdr6raou ?to dna 143J1Ut1491 I t 4q( ovdui 1 250200rr urufi1n: t:0ua{u dU u::Qalnuil 1 1u1A 23 n:nfllPtrJ 2555 Acd 2 2502001,9 uruff?1Dv!{lg ffUa?::il 9q 5 2502011.0 urrarrfiilfrur dlu adqa 4 25020062 ul{flr?fuunluFl ufurQ:funa 9VV udo 5 25020015 u1{al?naulfu Ftlilnut q 6 250200s3 ur{ff r?}Jfifi aur u6l"Lrlru 7 25020126 ul{ar?utFtut truur B 25020056 urunl;rU il:va:rvrivlu adad 9 25020091, u1{41??:11y{U tnnfl: 10 - 1,- a 250201,02 ururtnfrriu 3uolru 9 vva IT 25020007 ur{uuyt?u a}JU:19 l9 1,2 25020035 ut{fl1?lJfurv!: n0uiln UU dEJ I3 25020r37 u1{flr?t?a t?u{?10{ 1.4 25020r18 u1{ffr?11}J?: frYrurfrer A I5 25020080 ul{41?flFlf,: flafi?::fu qq 1,6 25020050 lJ1{41??AUn1 U,t}J?yt5,t q v 4 4Jd v I7 250200r2 1.Jr{1000t:u nuvta 18 25020066 ul{ffr?u"tnEJl d?rai uadqrd T9 25020r31 u1uilfl6nnn tyryu{Ft vav 20 25020020 u1{41?}JAAn1 aunl vd9J 2I 25020033 ul{fir?Quytu alLtn? 22 25020009 uruvAu nirjru A t3 24 25020065 25020139 ur.ial?frtJ?) u1{41?LUl?nnU0J 14tfrjlJUy u vd ilril:ya{ ffiA g Y it C-r G . q"li"i$f*$11l, i) ;,#rffiW" t:"Sgriffi ufirfi 1
 7. 7. u4jd rjryfr:ruavtduprtuuufrruil:vnlfl o.n.n.n.rurdufinr:finrgril:vnrfrnurff:yui rrn z v.r n{?uyt 7 n:nfllFl}J n.n.2555 Ttr ro n nrr*td.: n quoltdalnuyt rard:yqir6raou d uo - dna I 143JlULUgl I v AV 25 25020101 u1{41??tJl fl??:14lJ avd 26 25020099 urrarri:yriuvr vvturiu d9J 27 250201.30 utuLv1J:?:fu at?9lttfl? q AA 28 25020093 ul.:fft?LLa{nun1 La:ilyaru UU lcla 29 25020064 llyt :.Fl.14fu{u?fu vq ilanou 30 25020051 vat u1.tfi1?anflJIIJt a{yann 1 UU r 6rrux W {l{{ffiKc, urt:fi 2
 8. 8. ud4i rjryfr:ruavto-uprtturfrrurJ:vnrfl o.n.n.n.rrnfiufinr:finrgrr-J:vnlfrnuld:u!iq rqlFr z vi a{?uyr 7 n:nfllFtrJ 1[.fr. 2555 isrron nfisrnrasri I ,ootLA?Ju5vO1A?dOU 4t ua - dna I l4tJ1UrUA c - tilfi eia or lJ urirrTut6 - urirfi 1
 9. 9. udd u6U1J:luavtouerLtuufrruf :vnlfl o.n.n.rt.rordufinr:finrgrrJ:vnrfinula:vui q rrpr z vi n{?u11 7 n:nflrn}J 1A.A.2555 itrlon rJoilirlfinur c9 u0 -oar4l 4alauvt ratr.J:gqirfrraou dna 9 143J1Ut1491 I t 25350025 uxarrirrur TnBrnuorTnr n r::1riro1r:fi t iufi 23 n:n6rnrr 2555 2 2535007 6 ur{ffr?aiuur TtOnria 3 25350026 uxarrtjuut uurfru:fr 4 25350078 urramfrnfld cluvrira 5 25350054 uxarrrjirur urul:vnor 1u uv 6 253501,31, ut{ttyl:tt: Quvl:l{fl: U UdJA 7 25350032 ur{ff t?v,1lJ5 a?fufu1 u(u B 25350239 u1{41?Aq41:FrU ?U?10{ q aa 9/ 9 25350252 u1{41??:UlJ fl:n?U q qSd 10 25350014 u1{ar?4ilfl Fl:r I Latvl{ UdA 1.1. 2535017 3 urrarrfilSur frramv q aud 12 25350301 u1{41?ufl1ta TruD{l}J I t U9) I3 25350r04 Ul{fif ?tJ0.iYl::tU lUf L:t 1,4 253501.91. u1{fi r? Lr.J cyoinri uauTaprr v 15 2535027 4 ururjolvwri 3ulflo dl A I6 25350r33 ut.tffl?u:fl:1 An{1}l t7 25350r80 ur{tuuf,l nl:ulnndtC 1B 25350052 uxarirurur tnnl:vta3o qvv94 -Jd 19 25350022 u1{dr?fl:1::rul Fl{nrfi d9) 20 2fi54209 ut{u{Flu1j :?{u0u q uu 2I 25350263 ul{au?1ul u10la 22 25350016 urraminrnr ltnrYu 23 253501.08 uvl ul{0lJvl::nu Ln0nun?{ .t A 24 25350220 uxarrarurlu frrdaflvr {r,{ffi 25 25350314 u1{fir?T{:v::6u ctlunnl{ ?itfffiTi}Jx: eg r,rrirrZ 1 !rr6-".*1*;s:
 10. 10. lyt riryfi:ruavrduprrruufrrur-J:vnrfi o.fl.Fr.rt.ttmfiufinr:frnrsrr-J:vn:rfinura:uLi nrsr z ui ariuvr 7 n:nfllrru vr.rt. 2555 itruon rJouis6nrgr d9 fio - Ioqt4{alnuvl tar.ril:vdr6raou dnaq 14Xr1UL149l I av9) 26 25350059 ut{d1?a}Jvfu{ v t!ff{14?lJ1{ 27 253s0056 uxarrfr?lvl: urt:rlT:qd A 28 25350265 u1{41?iJaur yl0{n: K.,rt%r j .N: urttfr 2
 11. 11. vdd urulj:luauLOUFtttuurirEJf :vntFI o.n.n.^.tordrfinr:finrsrrj:vn:rfinula:uui rrpr Z vi n{?u11 7 n:nfllFt}J 1A.n. 2555 ALd ?t1ron d{nilFInu1oqrd r,0 - dalnuyt rarrJ:sdrfiaaou dna I 14tJtUtilFl9 a4Jd T 25150112 u1{41?UflU1 fl:A::FlQ: u::1rirrir.rfi t fufi 23 nznqrnlJ 2555 al v < i- 2 25150096 u]uFIa?n Lvl5nu 3 25150092 ur{ar?13rtur n#rvrr ru 4 251,50077 ururJlf,nei arrJ:vrair qdt aa <J 5 25 1 50088 ur{fi1lFI:v!: fl:nil0{ U 6 25150014 ul{al?il:frnu oontu vdad 7 25150094 u] { al? 0q % "t : Fl u ?:Jv vl 0 n vv4 B 2515007 0 ul{41?tuilalil1 qvv ?J? fu tzu0n vvdd 9 251,50099 ul { al? Flt? :lJ Ftt vluD a q aucJcJ 10 251.50027 UIU?UU ALIU? TI 251s0035 ul{a1?O:6:r rvlt:frrr -Jl9) t2 25 150009 1.J1Uut?{ Fl9t,tuPl0 1,3 25150036 ur{4l?Ttfr nr ryori Tt fr qn ffi -zftr &/,ffit (6iffiFj#/ trur a "-.1, --I::.";!t/ I 4,i^*:ya& qi-:^viru",*V -lk % rarirrd t
 12. 12. riryfi:ruavrdupruurfrrurJ:vn1FI o.n.n.rt.tutdufinr:finrgril:vn:rfinulfi:uuE utn z vi a{iuvr 7 n:nfllrttJ Yr.A.2555 iUrton nrurtiluo c,, clalnuvl ,od, ratU:yola?dou d rJo - dna I 143J1U t1491 q 1 2501.0042 a-lda{ u]u?rlju: fl :tlju{Al r::nrirorufi t iufi 23 ffin1rnr:r 2555 dd 2 25010002 uru0nau qq zuu?{19 vrudqq 3 2501.0008 u1{41?tlvl:ltl:fu ta:fl nna:nn I U 4 250i0048 u1{41?nrfuQul flunuul v du 6 5 250r002r ul{al?fisYnu q ilrutu 6 25010034 ur{al?alufru adrtifr 7 8 2501.0046 25010038 uluvl0{filJ :l}JUUl ad ur{Qu9lul ffUr c o A c ffi wffi p,r,riirt(ffi

×