Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

สพป.นม 3

12 185 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

สพป.นม 3

  1. 1. ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 1/2555 ************************************************* ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ดาเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 1/2555 ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2555 นั้น บัดนี้ การดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามลาดับที่ผู้ที่สอบได้ ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และได้แจ้งรายละเอียดเงื่อนไขตามประกาศ ดังนี้ 1. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีนี้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี 2. ถ้ามีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในตาแหน่ง ณวุฒ/กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเดียวกัน /คุ ิ /ครั้งใหม่แล้ว ให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก 3. ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดที่ขึ้นบัญชีนี้ไว้แล้วมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สาหรับผู้นั้น คือ 3.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 3.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 3.3 ไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ภายในวัน เวลาที่กาหนด 3.4 ไม่อาจรับการบรรจุแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้ 3.5 ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นขอใช้บัญชีนี้ เมื่อผู้นั้นสมัครใจไปขึ้นบัญชีของหน่วยงานอื่น และมีการประกาศขึ้นบัญชีของหน่วยงานนั้นแล้ว 4. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จะดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ ตามลาดับที่ ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไปแสดงในวันรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเท่านั้น หากผู้ที่สอบแข่งขันได้และอยู่ในลาดับที่ต้องไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยผู้ใด ไม่สามารถแสดงหลักฐาน /ใบประกอบ...
  2. 2. 2ใบประกอบวิชาชีพครูประกอบการรายงานตัวในวันรายงานตัวได้ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขา ณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา30 ดคุและขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตาแหน่งตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงต้องถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศฉบับนี้ และจะดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลาดับถัดไปแทน โดยไม่ถือว่า ขัดต่อมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และผู้นั้นไม่มีสิทธิคัดค้าน ฟ้องร้อง หรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ได้และให้ถือว่าสิทธิอันเกิดจากผลการสอบแข่งขันครั้งนี้ได้สิ้นสุดไป เป็นอานาจที่ อ .ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จะทาการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลาดับถัดไป ทั้งนี้ไม่นับรวมกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการอื่น ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วบุคคลผู้ที่สอบแข่งขันได้ดังกล่าวสละสิทธิที่จะไปรับการบรรจุและแต่งตั้งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือ ส่วนราชการอื่น ที่ขอใช้บัญชีนี้ รายละเอียดตามนัยหนังสือสานักงาน ก .ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่25 เมษายน 2555 5. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ลาดับที่ 1 ของทุกสาขาวิชาเอก ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หากไม่ไปรายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 6. การเรียกบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตามลาดับที่สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคล โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ในเขตการจ่ายของไปรษณีย์ทีผู้สอบแข่งขันได้ระบุไว้ในใบสมัครก่อนวัน รายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ ่ลงทะเบียนต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร อนึ่ง หากตรวจสอบพบในภายหลังว่ารายใดขาดคุณสมบัติตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่28 พฤษภาคม 2555 หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะต้องยกเลิกประกาศผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชี การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยสาหรับรายนั้น โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
  3. 3. 3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่ง ขันได้ ครั้งที่ 1 / 2555 ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 --------------------- 1. กาหนดวันรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว ให้ผู้สอบแข่งขันได้ลาดับที่ 1 ของทุกสาขาวิชาเอก ที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกไปรายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (อาคาร 2) เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันรายงานตัว 2.1 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 5 ฉบับ 2.2 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จานวน 1 ฉบับ 2.3 รูปถ่ายชุดเครื่องแบบปกติขาวหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1x1 นิ้วครึ่ง จานวน 5 รูป 2.4 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 5 ฉบับ 2.5 ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 5 ฉบับ 2.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 5 ฉบับ 2.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 5 ฉบับ 2.8 อื่น ๆ (ถ้ามี) 2.9 สาเนาสมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย สาขา งหวัดนครราชสีมา จานวน1 ฉบับ ภายในจั 3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง วิชาเอก จานวนอัตรา โรงเรียน อาเภอ ภาษาไทย 1 บ้านหนองแคทราย ครบุรี ภาษาอังกฤษ 1 บ้านปลายดาบ ปักธงชัย คณิตศาสตร์ 1 บ้านวังหิน ปักธงชัย
  4. 4. หน้า 1 / 1 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ่ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (39) ้ ่ แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม (39) ้ ่ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย (01)ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 1 39 01 0022 นางสาวชิดกมล ฮวบกระโทก บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 2 39 01 0017 นางสาวฐิติมา ม่วงศิลา ให้มารายงานตัวที่ 3 39 01 0019 นางสาวสิริสวัสดิ์ โพธิเ์ ลี้ยง สานักงานเขตพืนทีการศึกษา ้ ่ 4 39 01 0014 นางสาวอุไรรัตน์ ภูคงคา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 5 39 01 0007 นางสาวเพลินพิศ เขตคาม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 6 39 01 0032 นางสาวสุนทรี เป้งกลาง 7 39 01 0051 นางสาวจันทรัสม์ ธงภักดี 8 39 01 0018 นางนารีรัตน์ วงศ์ลาดวนกิจ 9 39 01 0011 นางสาวปัณชิกา เกียรติพงศ์พันธ์ 10 39 01 0030 นางสาวอุษณีย์ นุ่มสารพัดนึก
  5. 5. หน้า 1 / 1 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ่ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (39) ้ ่ แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 (39) ้ ่ กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ (09)ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 1 39 09 0042 นายวันชัย ชาญสาโรง บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 ให้มารายงานตัวที่ สานักงานเขตพืนทีการศึกษา ้ ่ ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
  6. 6. หน้า 1/1 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ่ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (39) ้ ่ แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 (39) ้ ่ กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ (02)ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 1 39 02 0066 นายอานุภาพ ทีรัก ่ บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 2 39 02 0034 นางสาวนฤมล งาหอม ให้มารายงานตัวที่ 3 39 02 0163 นางสาวกันย์สินี รัตนประยูร สานักงานเขตพืนทีการศึกษา ้ ่ 4 39 02 0030 นางสาวณัฐชา สิทธิวงศ์ ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 5 39 02 0011 นางสาวพัชรินทร์ สินจะโปะ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 6 39 02 0008 นางสาวศิริยุพา ทองแสน 7 39 02 0130 นางสาวงามนิตย์ วงษ์วอ 8 39 02 0037 นางสาวขวัญฤทัย วิศิษฎ์ศิลป์ 9 39 02 0089 นางสาวนิภาพร ฤทธิพันธ์ 10 39 02 0114 นางสาววารุณี เลาหศิรินาถ 11 39 02 0105 นายทนงศักดิ์ เฝ้ากระโทก 12 39 02 0068 นางสาวนริศรา โพธิขา ์ 13 39 02 0002 นางสาวนันทิดา พรมณี 14 39 02 0096 นางอมรรัตน์ สมสุข 15 39 02 0087 นายวชิระ วิโมกข์รัตน์ 16 39 02 0065 นางสาววิมลรัตน์ จันทรชัย 17 39 02 0134 นางสมปรารถนา อานาจรัตน์ 18 39 02 0099 นายประจักษ์ โพธิจันทร์ ์ 19 39 02 0046 นางสาวนิภาพร คอนสระน้อย 20 39 02 0009 นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์ 21 39 02 0131 นางสาวทศพร จูกูล 22 39 02 0094 นางสาวชรินรัตน์ คาด้วง 23 39 02 0047 นายธีรภัทร์ ใหญ่กลาง 24 39 02 0006 นายอภิวัฒน์ สอนสระน้อย
  7. 7. หน้า 2/2 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ่ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (39) ้ ่ แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 (39) ้ ่ กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ (02)ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 25 39 02 0101 นางสาวศิรินทิพย์ ไค่นุ่นสิงห์ 26 39 02 0158 นางสาวแสงระวี สายสุด 27 39 02 0070 นางสาวสุวิกานต์ แสงจันทร์ 28 39 02 0097 นางสาวสุภัสสรา ภูศรีโสม 29 39 02 0042 นางสาวเดือนเต็ม ซางกระโทก 30 39 02 0135 นางสาวศศินันท์ วรนนไกรเกียรติ 31 39 02 0069 นางสาวทิพย์รดา คาเพ็ง 32 39 02 0160 นางสาวพรทิพย์ บุญเฟือง ่ 33 39 02 0039 นางสาวสมพร นิลแก้ง 34 39 02 0098 นางสาววริษา พิมสุโพธิ์ 35 39 02 0157 นางสาวแสงจันทร์ ปัญยาง 36 39 02 0014 นางสาวจิตตรา แนบสาโรง 37 39 02 0072 นางสาวศุภัชชา วงค์ก่อ 38 39 02 0074 นายวัชรินทร์ อุปัชฌาย์

×