สพม.41

11 996 vues

Publié le

1 commentaire
1 j’aime
Statistiques
Remarques
 • แล้วสพป.ระยองเขต 1. ไปถึงไหนแล้วค่ะท่านช่วยตอบให้เจ็บใจที
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
11 996
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
3 946
Actions
Partages
0
Téléchargements
17
Commentaires
1
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

สพม.41

 1. 1. ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ................................................. ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่1 มิถุนายน 2555 ไปแล้ว นั้น บัดนี้ การดาเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขั นได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามลาดับที่สอบได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชาเอก ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขตามประกาศ ดังนี้ 1. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี 2. ถ้ามีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในตาแหน่ง /คุณวุฒิ/กลุ่มวิชาหรือทาง/หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว ให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก 3. ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดที่ขึ้นบัญชีนี้ไว้แล้วมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สาหรับผู้นั้น คือ 3.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 3.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 3.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด 3.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้ 3.5 ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นขอใช้บัญชีนี้เมื่อผู้นั้นสมัครใจไปขึ้นบัญชีของหน่วยงานอื่น และมีการประกาศขึ้นบัญชีของหน่วยงานนั้นแล้ว 3.6 คุรุสภาตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับใบประกอบวิชาชีพครู 4. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จะดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไปแสดงในวันรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเท่านั้น หากผู้ที่สอบแข่งขันได้และอยู่ในลาดั บที่ต้องไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยผู้ใดไม่สามารถแสดงหลักฐานใบประกอบวิชาชีพครูประกอบการรายงานตัวในวันรายงานตัวได้ ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไปและขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตาแหน่งตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงต้องถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศฉบับนี้ และจะดาเนินการบรรจุและแต่งตั้ง บุคคล...
 2. 2. -2-บุคคลผู้สอบแข่งขันได้ในลาดับถัดไปแทน โดยไม่ถือว่าขัดต่อมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และผู้นั้นไม่มีสิทธิ์คัดค้านฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆได้และให้ถือว่าสิทธิอันเกิดจากผลการสอบแข่ง ขันครั้งนี้ได้สิ้นสุดไป เป็นอานาจที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จะทาการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลาดับถัดไปทั้งนี้ไม่นับรวมกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการอื่น ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แล้วบุคคลผู้ที่สอบแข่งขันได้ดังกล่าวสละสิทธิที่จะไปรับการบรรจุและแต่งตั้งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือส่วนราชการอื่นที่ขอใช้บัญชีนี้ 5. ผู้สอบแข่งขันได้ลาดับที่ 1 ถึงลาดับที่ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามจานวนอัตราตาแหน่งว่างที่ประกาศ ของทุกสาขาวิชาเอกให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 – 10.30 น. พร้อมทั้งให้เตรียมเอกสารหลักฐานไปในวันรายงานตัว ตามวันและสถานที่ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ อนึ่ง ผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูครั้งนีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ้เขต 41 จะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รั บการบรรจุครั้งแรกให้ไปรายงานตัวจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ต้องรับทราบประกาศและการบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนีหากไม่ไปรายงานตัว ้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง 6. การเรียกบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตามลาดับที่ผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคล โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ในเขตการจ่ายของไปรษณีย์ที่ผู้สอบแข่งขันได้ระบุไว้ในใบสมัครก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ลงทะเบียนต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใด มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือถ้าเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะยกเลิกคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้น หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ตรวจพบคุณสมบัติ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (นายชาลี นาคเอี่ยม) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 3. 3. บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2555) ……………………………….. ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ตาแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนขั้น 8,340 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4ปี) และขั้น 9,140 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 1. ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตาแหน่ง คุณวุฒิ กลุ่มวิชา ลาดับที่ ทีได้รับการบรรจุ ่ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ภาษาไทย ลาดับที่ 1 - 4 ภาษาอังกฤษ ลาดับที่ 1 - 2 คณิตศาสตร์ - ชีววิทยา 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคมศึกษา ลาดับที่ 1 - 2 พลศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรีสากล 1 ศิลปศึกษา 1 เกษตร 1 บรรณารักษ์ 1 เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 จิตวิทยาและการแนะแนว 1
 4. 4. -2- 2. กาหนดวันรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว ให้ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 1 รายงานตัววันที่ 23 กรกฎาคม 2555เวลา 09.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.30 น. ซึ่งจะเริ่มบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนาไปแสดงในวันรายงานตัว (1) ใบแสดงคุณวุฒิ ปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสาเนาภาพถ่ายอย่างละ 3 ฉบับ (2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสาเนาภาพถ่าย 3 ฉบับ (3) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ติดรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และไม่หมดอายุพร้อมสาเนาภาพถ่าย 3 ฉบับ (4) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนาภาพถ่าย 3 ฉบับ (5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่กิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ใช้ฉบับจริงและสาเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ) (6) รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 × 1 ½ จานวน 6 รูป (เครื่องแบบชุดปกติขาว ประดับอินทรธนู อันดับครูผู้ช่วย ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) (7) เอกสารหลักฐานใด ๆ ที่แสดงหมู่โลหิต เพื่อจัดทาบัตรข้าราชการ พร้อมสาเนาภาพถ่าย 3 ฉบับ (8) สาเนาสมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ ของธนาคารกรุ งไทย สาขาใดก็ได้ในจังหวัดกาแพงเพชร (9) หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ……………………………………….หมายเหตุ ผู้ที่ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ในครั้งนี้เมื่อรายงานตัวเสร็จสิ้น จะดาเนินการจัดทาแฟ้มประวัติราชการ และจะส่งตัวไปรายงานตัวเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนนั้น ๆ และต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดเวลา (ภายในวันเดียวกัน) ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุในครั้งนี้จึงให้เตรียมสัมภาระเครื่ องใช้ต่าง ๆ เพื่อพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ส่วนการปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบภายหลัง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
 5. 5. 4. รายละเอียด... 4. รายละเอียดตาแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งลาดับ ตาแหน่ง หมาย โรงเรียน อาเภอ ตาแหน่ง กลุ่มวิชา ที่ เลขที่ เหตุ 1 ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 123065 ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 2 พิไกรวิทยา พรานกระต่าย 5493 ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 3 พิไกรวิทยา พรานกระต่าย 403 ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 4 เรืองวิทย์พิทยาคม พรานกระต่าย 5307 ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 5 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร 46304 ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ 6 โกสัมพีวิทยา โกสัมพีนคร 8054 ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ 7 ลานกระบือวิทยา ลานกระบือ 44235 ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 8 ลานกระบือวิทยา ลานกระบือ 113315 ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 9 ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ 46927 ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 10 วันทีสถิตพิทยาคม ทับคล้อ 9043 ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 11 สลกบาตรวิทยา ขาณุวรลักษบุรี 130653 ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 12 เมธีพิทยา เมืองพิจิตร 114527 ครูผู้ช่วย ชีววิทยา 13 ท่าเสาพิทยาคม บางมูลนาก 103651 ครูผู้ช่วย ฟิสิกส์ 14 ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 123065 ครูผู้ช่วย เคมี 15 มัธยมพัชรกิติยาภา ฯ ลานกระบือ 6110 ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา 16 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา เมืองกาแพงเพชร 126460 ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา 17 ลานกระบือวิทยา ลานกระบือ 113314 ครูผู้ช่วย พลศึกษา 18 เฉลิมพระเกียรติ ฯ เมืองกาแพงเพชร 45634 ครูผู้ช่วย นาฏศิลป์ 19 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ลานกระบือ 1177577 ครูผู้ช่วย ดนตรีสากล 20 นครไตรตรึงษ์ เมืองกาแพงเพชร 116778 ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา 21 ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 120347 ครูผู้ช่วย เกษตร 22 ระหานวิทยา บึงสามัคคี 43026 ครูผู้ช่วย บรรณารักษ์ เทคโนโลยี 23 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คลองลาน 1855 ครูผู้ช่วย ทางการศึกษา มัธยมพัชรกิติยาภา 2 จิตวิทยาและ 24 ลานกระบือ 114909 ครูผู้ช่วย กาแพงเพชร การแนะแนว
 6. 6. ให้จัดเอกสาร จานวน 1 ชุด ดังนี้ (เพื่อใช้ประกอบการจัดทาข้อมูลบุคลากรภาครัฐ โครงการจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล) ไปในวันรายงานตัว ………………………………………..ประกอบด้วย 1. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของ - ตนเอง, คู่สมรส (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ - บุตร (ทุกราย) จานวน 1 ฉบับ - บิดา, มารดา (ของตนเอง) จานวน 1 ฉบับ 2. สาเนาทะเบียนการสมรส ของ - ตนเอง จานวน 1 ฉบับ - บิดา, มารดา (ของตนเอง) จานวน 1 ฉบับ 3. สาเนาใบสูติบัตร ของ - บุตร (ทุกราย) จานวน 1 ฉบับ 4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบมรณบัตร (บิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตร) ใบสาคัญการหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ จานวน 1 ฉบับ
 7. 7. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77)แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย (01)ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 77010022 นายทศพล เหรียญเจริญ บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 - 4 2 77010031 นางสาวอนุสรา กมุทชาติ ให้มารายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่ 3 77010007 นางสาวประไพพร อินต๊ะสี การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 4 77010005 นางสาวปัทมา มีขันหมาก ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 5 77010026 นางสาวรสสุคนธ์ คุ้มประยูร เวลา 09.30 – 10.30 น. 6 77010018 นางสาวภัสราภรณ์ วันชาติ 7 77010027 นางสาววัชรีย์ อินทะชิต 8 77010032 นางสาวรจนา แก้วตา 9 77010010 นายอนุชา สาถิตย์ 10 77010009 นายปัทวีร์ จันทร์แสนตอ 11 77010003 นางสาวน้าทิพย์ เลื่อนลอย
 8. 8. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ (02)ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 77020083 นายพันตรี สีขาว บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 - 2 2 77020032 นางสาวฤทัยรัตน์ ฤทธิ์นุช ให้มารายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่ 3 77020057 นางสาวช่อเอื้อง ธรรมศักดิ์ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 4 77020048 นางสาววัชราวรรณ มหาวรรณ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 5 77020015 นางสาวชุติรัตน์ สระทองหย่อม เวลา 09.30 – 10.30 น. 6 77020037 นางสาวศิริวรรณ หลิมมงคล 7 77020034 นายเกียรติก้อง ศรีทรรศนีย์ 8 77020004 นายนิติกร สุทธิศาล 9 77020050 นางสาวอาภร บุญลับ 10 77020102 นายศุภชัย อุ่นแก้ว 11 77020017 นางสาวนันทนา เทพกัน 12 77020041 นางสาวดุจเดือน เณรจาที 13 77020046 นางสาวเบญจม์ภัทจ์ แสงสอาด 14 77020076 นางสาวชวาลา เอี่ยมอ่า 15 77020021 นายวชนาปกรณ์ แก่งศิริ 16 77020054 นายปรีชา บุญญา 17 77020060 นางสาวพิชญา วงศ์แคะหล้า 18 77020069 นางสาวธีรดา ประทุมพร 19 77020049 นางสาวจุรีพร ปานทรัพย์ 20 77020053 นายอภิชาติ วันประเสริฐ 21 77020033 นางสาวณัฏฐณิชา มีศรี 22 77020068 นางสาวพรทิพย์ หงษ์อาลัย
 9. 9. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ (02)(ต่อ) ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 23 77020073 นางสาวนพรัตน์ ทสะสังคินทร์ 24 77020087 นางสาววาสนา เอี่ยมปฐม 25 77020001 นางสาวนพรัตน์ บุญมาติด 26 77020014 นางสาววชิราภรณ์ มหามิตร 27 77020103 นายกฤษณ์ ประทุมทอง 28 77020077 นางพัชรินทร์ คะใจ บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ (09) - ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ -
 10. 10. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา (12) เลขประจาตัวลาดับที่ ผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 77120020 นายธีร์กวิน จ้าวสันเที๊ยะ บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 2 77120033 นายสุกฤษฎิ์ อุ่นเจริญ ให้มารายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่ 3 77120043 นางสาวชุตินันท์ คงรัตนไพศาล การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 4 77120029 นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 5 77120011 นายกฤษณะ สุริต เวลา 09.30 – 10.30 น. 6 77120028 นายธิติพงษ์ สระทอง 7 77120018 นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ 8 77120001 นายกฤษณะ สาลีเจริญ 9 77120017 นางสาวชนัจจนาฏ ฉายศรี 10 77120004 นางสาวรัตนาภรณ์ มาคุ้ม 11 77120049 นางสาวฐิติมา ศรีบุญเพ็ง 12 77120037 นางสาวดอกอ้อ วิลันดร 13 77120035 นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่ 14 77120012 นางปัทมาวดี สุริต 15 77120006 นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่ 16 77120026 นางสาวนาตยา สุขเอม 17 77120019 นางสาวญาดานุช เมืองเล็น
 11. 11. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ (13)ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 77130016 นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 ให้มารายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 – 10.30 น. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกเคมี (14)ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 77140001 นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห์ บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 2 77140033 นายปกรณ์ วัฒนศิริ ให้มารายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่ 3 77140044 นางสาวมยุรี สมบูรณ์ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 4 77140011 นางสาวจันจิรา ล้อมสุภา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 5 77140005 นางสาวสุกัญญา บางปา เวลา 09.30 – 10.30 น. 6 77140039 นางสาวปัณปภากร จันธิดา
 12. 12. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา (15)ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 77150056 นายณัฐพล กองทอง บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 - 2 2 77150087 นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ ให้มารายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่ 3 77150135 นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 4 77150079 นายจิระวัฒน์ โรจนศิลป์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 5 77150043 นายสมพร นวนงาม เวลา 09.30 – 10.30 น. 6 77150122 นายทัพไท พร้อมเพรียง 7 77150047 นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ 8 77150061 นายบรมพงศ์ สินบุญมา 9 77150048 นางสาวเอื้อมเดือน คุ้มแสง 10 77150042 นายพลวัฒน์ แจ้งดี 11 77150078 นางสาวณัฐฑิกา อินดี
 13. 13. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา (16) เลขประจาตัวลาดับที่ ผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 77160080 นายเรวัต ลายน้าเงิน บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 ให้มารายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 – 10.30 น. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกนาฎศิลป์ (18)ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 77180012 นางสาวดารากรณ์ นาคสุกเอี่ยม บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 ให้มารายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 – 10.30 น.
 14. 14. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล (21)ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 77210019 นายไพรศาล เพิ่มทวี บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 2 77210003 นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิต ให้มารายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่ 3 77210024 นายธาดาพงศ์ ทองหล้า การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 – 10.30 น. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา (23)ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 77230001 นายภูวดล สังขพาลี บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 2 77230024 นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่ ให้มารายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่ 3 77230010 นายทนง คงรอด การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 4 77230018 นางสาวกนกทิพย์ แซ่อึง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 5 77230020 นางสาวปาริฉัตร ฟักเกตุ เวลา 09.30 – 10.30 น.
 15. 15. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกเกษตร (27)ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 77270017 นางสาวอัญชนา แสงบุญเรือง บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 2 77270005 นายกิตติกร ด่อนดี ให้มารายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่ 3 77270066 นางสาวอัญชนา อินทรกาแหง การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 4 77270016 นายเศรษฐพล บัวงาม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 5 77270028 จ.ส.อ.สมร แก้วหล้า เวลา 09.30 - 10.30 น. 6 77270052 นางสาวชวลี หอมรื่น
 16. 16. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกเกษตร (27)(ต่อ) ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 7 77270032 นางสาวจิรนันท์ คุ้มบัว 8 77270021 นางสาวพัชรินทร์ เพ่งผล 9 77270053 นายสุทธิชัย หมั่นเขตรกิจ 10 77270030 นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์ 11 77270044 นางสาวดุจดาว แสงสุวรรณ 12 77270056 นายธนานุวัติ ชินชา 13 77270068 นางสาวนุชจรี แพ่งนคร 14 77270023 นางสาวชนิดา อินผ่อง 15 77270046 นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์ 16 77270055 นายพิภพ แป้นฝ้าย 17 77270043 นายภิญโญ แจงทอง 18 77270069 นายนพวรรษ มะลิป่า 19 77270037 นายมนตรี น้อยท่าทอง 20 77270024 ว่าที่ ร.ต. หญิงวันทนีย์ ปุ๊ดภาษี 21 77270002 นายสมโภชน์ แก้วเทียน 22 77270036 นางสาวนุจรีย์ คล้อยปาน 23 77270063 นางสาวณิชาพร เฮิงมล 24 77270025 นางสาวสุพิศ มีทรัพย์มั่น 25 77270013 นางสาวสุชาดา แก้วงาม 26 77270004 นางสาวอัญชลี เพ็ชรอ่อน
 17. 17. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ (29)ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 77290021 นางสาวราเพย บุตร์ดาเลิศ บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 2 77290038 นางสาวสุรภี กุยสุวรรณ ให้มารายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่ 3 77290019 นางชุลีกร รักชาติ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 4 77290032 นางวราภรณ์ จารุเมธีชน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 5 77290020 นางสาวภัคธีมา อ่องละออ เวลา 09.30 - 10.30 น. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา (32) เลขประจาตัวลาดับที่ ผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 77330015 นางสาวกฤติดา รัตถา บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 2 77330039 นางสาวกัญญาธร ช้อนไชย์ ให้มารายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่ 3 77330137 นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 4 77330163 นายชานาญ แปงเขียว ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 5 77330044 นางสาวปารณีย์ รอดระรัง เวลา 09.30 - 10.30 น. 6 77330191 นางสาวปุณยาพร ดารงวุฒิชัย 7 77330085 นางสาวมนชยา ผิวงาม 8 77330078 นางสาวรุจินันท์ สีสด 9 77330046 นายทองคูณ พุฒฝอย
 18. 18. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา (32)(ต่อ) เลขประจาตัว ลาดับที่ ผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 10 77330008 นายสยาม หอมอ่อน 11 77330194 นางสาวอัญชลี โพธาราม 12 77330010 นางสาวชลธิชา อ่วมบุตร 13 77330177 นางสาวกวิสรา ตู้จินดา 14 77330045 นายกฤษณะ หลักทรัพย์ 15 77330200 นางสาวสุรีย์รัตน์ นวนน่วม 16 77330012 นางสาวรัชนีกร ฝั้นปันวงศ์ 17 77330188 นางสาวศุภัทา แก้วไสย์ 18 77330020 นางสาวสุภัคชญา หอมลมัย 19 77330016 นายอาทิตย์ สมศักดิ์ สุวรรณเกษม 20 77330168 นางสาวหฤทย์ชญา สิงห์โต 21 77330083 นางมาลินี อินทนิล 22 77330166 นายทัศนกริช ไชยทุ่งฉิน 23 77330006 นางสาววิภารัตน์ แสนกล้า 24 77330018 นายวิษณุ วงศ์อ่อนตา 25 77330157 นางสาววันทนา แจ่มสว่าง 26 77330155 นางสาวกฤติยาณี จันทร์เดช 27 77330134 นายกัมพล สีสัน 28 77330088 นางสาวนุซซัยนี สง่าบ้านโคก 29 77330116 นางสาวสาธินี เขื่อนปัญญา 30 77330105 นายชวลิต เหมาะมาศ 31 77330027 นางชณิตา สิงห์ทอง
 19. 19. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา (32)(ต่อ) เลขประจาตัว ลาดับที่ ผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 32 77330125 นายพงษ์พันธ์ ผิวอ่อน 33 77330169 นางสาวสิริสกุล ภู่เจริญ 34 77330178 นางสาวธารทิพย์ คงทอง 35 77330175 นายอนุวัฒน์ รัตนวิมลชัย 36 77330035 นางกรรณิกา โพธิ์ศรี 37 77330066 นางดาวเรือง เที่ยงมงคลชัย 38 77330171 นายสมบูรณ์ เพียยุระ 39 77330118 นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช 40 77330086 ว่าที่ ร.ต.พลวัฒน์ สุทธไชย 41 77330197 นางสาวกณกวรรณ กอกหวาน 42 77330181 นางวาสนา รัตนดอนดี 43 77330172 นางสาวศริญญา ศรีระวัตร 44 77330056 นางสาวทิฆัมพร นุ่นงาม 45 77330202 นางสาววิภารัตน์ บัวเผื่อน 46 77330114 นายยุทธิพงษ์ ชัยวร 47 77330077 นางสาวสุภาพร ปัญญา 48 77330057 นางรัตนภรณ์ มะกรูดอินทร์ 49 77330182 นางสาวยุวดี อินธิแสง 50 77330121 นายนิธิวัชร์ แก้วยม 51 77330103 นายวิชาญ สวนศรี
 20. 20. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา (32)(ต่อ) เลขประจาตัว ลาดับที่ ผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 52 77330038 นางสาวพัชรี ปั้นนพศรี 53 77330090 นางสาวยุพาพัชร์ คล้ายลักษณ์ 54 77330043 นางสาวสุรีรัตน์ บุญทา 55 77330089 นางสาวสุภาภรณ์ ชัยชนะ 56 77330041 นางสาวพัณณิตา พิมพ์มาศ 57 77330001 นายนพดล แสงอรุณ 58 77330061 นางสาวบุษยา รอดเป้า 59 77330019 นางสาวกมลชนก พรหมทา 60 77330034 นางสาววิภาวี ฤทธิ์บารุง 61 77330117 นายสมเกียรติ ฉ่าอ้วน 62 77330092 นางสาวณิชา วิจิตรโชติ 63 77330098 นายวัชรินทร์ ปอใจ 64 77330013 นางสาวศุภลักษณ์ นฤสาร 65 77330075 นางสาวสิรินธร วงศ์สนิท 66 77330026 นายจตุรงค์ พัฒนกุล
 21. 21. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) (77) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กาแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (33) เลขประจาตัวลาดับที่ ผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 77340027 นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล บรรจุครั้งแรกลาดับที่ 1 2 77340024 นางสาวปิยมาศ นุ่มศรี ให้มารายงานตัวที่สานักงานเขตพื้นที่ 3 77340025 นางเมตตา วงศ์สกุลเกียรติ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 4 77340001 นางสาวกาญจนา อักษรไชย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 5 77340015 นางเบญจวรรณ ชูเตชะ เวลา 09.30 - 10.30 น. 6 77340026 นายศุภศิลป์ อุลิตร 7 77340005 นางสาววิสา วจีสัจจะ 8 77340019 นางสาวศิริขวัญ อุตตมา 9 77340023 นางสาวไอรินทิพย์ วงศ์วาน 10 77340002 นางสาวภิญญาพัชญ์ สังสิทธิการนต์ 11 77340020 นางสาวศิริญญา จันทร์คณา

×