นิทาน ปลาบู่ทอง

4 173 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
4 173
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
1 434
Actions
Partages
0
Téléchargements
10
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

นิทาน ปลาบู่ทอง

  1. 1. r t . ,. , li . ! ., . , ! m ,, ,, I , , t! ? ! , , ., !, i , l I,i .,?9 ! ," . i "" ^ . , i ? . .i í r y , , . , q ! î ! C , ní i !i , , ; , . tt , t i ; ; 7 ,. . íi t t ! .,, ^q , , i ,. ,. p !ì 1: ; p : ; .. , g i ,l , . . !qT , m , !i,i ; . . , ; . , ?. . . i , . t !, , , j , , i. (i , j , " q i ji ! , í , , ,, , , !i jn q, ,2 -, I It I, i ,i ; i ! ì ) . i , i , : . íi , . ! i t ,i . l / / i j . t , ? ; ? i i , l t mi ,iu w! . K , i ,í:. ., t ; i , i Y i 1 , , ,i; ?í n " i . , . . ; , , 9 : I , .t ,) , . i . , , . i , . ., ?II ! mu . ,i !. tj . nt I. . h. . . ,? . t ì . ?.í h!, . . t . .t q. , , I ? . , t i, . ?, , . ,q ,i i , ,, , t í ,,t ; ,,. 9 , , . , m. . I ,,,,.g.xy.?-:iimt[lIlt!m!(n,qK:r;1tiL:I;R.)j["l";,.?M-.9mj,:^cmi!i-ìlì,C?d!,nt/^!?g:.Y.?_:iXlthY")qì,c(i^,j, .t! ;mI l j3 iC. m.i ÇN lI N! !p q; K? 1S n$ W5 g" :í yí ,i .j I: - ?R i; fm " 9 l ! m r / ; ( t x ì M K Y 1 I q ! h n, k !, , ,, , h i i,,i t . , I, , , ! i i , , 1 !ii;!! ji i i, , i .n . t , ? !, , ,, . . n , i . , . . . i lp: il ,!,t! , , ,, : . ? , 1 i Y !m ï , ,i . . , m 1,. I . !, , , . : I , n , -m ; , Y .. . . .y ! .. , .,, t . t, . . ! ,i ,., . _ i . i d , ,,, , , , . wi, mq? ? , ,I. ,. t , .. :
  2. 2. ~ g ng gg O q dn Lu n o o D g ^nn 1 0 lg m u 1wU 1 O d u O u , d gu o Lu o o gO nn ? 2mu m T o u muLn Q u og u 6 , ug nd u g6 n 1, q L gó,!n Lu o q j iu n o1 i n u wgui 1 uqni n u g gu? i 4u d n n o n 1 1 o ù gg q u o g @ o u @ Unw uu un ! ! Un1ungo u 1 u iu wo o g uodn unooi o io n ? , L o m u? d61 , 0 u,n 9 d nl , 1i n nTTqm w u tg u o ? . gw J, , 9,. gt g, ,, !,, ,.,, ,,T ! g ,g , ! i . ! , , ,, _,! :: , i.m 9 G: i : ,p ! ; .; ,ltUi,, M;,..r?!i ,ìi!m,mcq,! i"-,--!i, , i,:?:9, ., "n.,,i! . ,.ii, ,.u . . ! !i!, ,. 6!n ! ;;Y. !I. .. ?I y,i !! - . Y ! ! y , . ? ,, , .._ . , "j , i i " , . , . . .. t ,, l ! ._ i ., i,, , , . ) .. , , . . . . ,, - - _- ,, ,, . t U ^T . M. - . . . . , , ! , . ,i ,. . b . , ,í c .,.., .. - , . . ; .? ^ t ,. ,, ,t . 2A , t yn , , . .. . . ,, , l ; , .. , r . , ! t . l ,, , . -, __. . -. , , , , ,. _ . ,, , , . . r . . ! :.& ., i? - , . i , ., , . i i! i . , . , , , , . . . ,,, , , i, , , i , . , , , i !,i : u un : : , , ,. , ,, , ,, ,, ,, , , , , . .. , , , ,, , ., , , .. , ., ,., _.. , , . ,. , , . ,. ., . , ,, , , , , . , , .! !, , ! . , ,, , , , . , ,, ,,, , ,, , . ,,,.,, , ,. , ., ,,, , .. , , i !: . ! , . . ,, ., ,, , . . . , ,, , ..,, , , , ,.
  3. 3. L g tg1 g n t D n g uI e j o ( 1 o g g 3 g u u uA .u n n (j gh u ô n) no 0 ! m! i( , ( i5 v , n 4inuL gig,uI ((um n o 11 nqng 1 i , m( u n I u n j L ( u gu j g Lu u u n qn Lo 1 u(a( T(u o 1 n 3gM u ú u u u qn gg 1 gL m 1 mAn4L L L 1 m 1 l u g , æg mj o ud g v1c n nu L 9uv u e g u1g u u Tq u . ,, , i , T ,n L, d o ( ju d n o n d d (o o ?nj n jgjn (g 1 mu g o ug(u (g u u i,!., , ?, i , , ! ! i f, ,,., , , ii! ?,,, !,? ,y, ! , i ,i! ! !, y , ! !. , , ,. i , ,.??. ,i, ( nj og u(i.!i(i?! !!,,,!C , ,( 1 ( iqi , L! ,. !!, , g , ! i ; i , ., , j :il, , ? !0! i; !. ! (.! , !! ii , :i:,,, ; i,,,, ! i , ::,. i , i,. , , ., , ! i ! , ! i , ,i! !! , . . l! il i i! ,, i ! , , , , , ;Ut,,g. ?! C,,jm:g,!,, :.ig,,, , , 9, ?i f ,: ? ,i. ?! y , ! . q ,. i , m I! , ,M ! , , , ,^ ,? . . ! , t I ,,! , , ,, lgm g,;! . ,,i!? i , ? . , ,, , , . , , , . i , , í . , D , q , . . ,, , . . , i ,, .,, . ,. , n. , , . ,, . ,., ,.,, ,, ,. . . , .. . .. , , ., ,. , ., ., . , , . . , , , , ,,. ! !. ,,"?! ,i?,m , V; , , , !,t , ., ,, - . . . _ . _ , -_ - ._ .,.. .,_. . .. , _ ... ! i , i , _ / n // / r / / . " / / . /./ . , .. . . / , , / C : - / / " t. . . . m . q =t ? !i i , " , ,. , , .. .. , s , í i ,. ,, ? ,, , . - , " , , , , ! , , , . , . , , , ,, . , , ,,, Y , . ,,,, , , ... . ; !i i ,, ,, , . ,i , , ,, ,,,, . ,, . . i . ,, , l ,,, ,,i ,, ! !; , , ^ , , ! , !,, ,.. : ,, ,., , , ,! . i, , N ,, ,.,, ,,, .,,,,, ,,, !I M! , , .i , î! ! ,i Mi , , i , , , w.
  4. 4. no 1 L0 T U o n Luono l q n u , 0T ooq! n o gg O ! L Luo o n m@ udq 1, o lo dn 1L D o q uo 1 T ud u o T Ln g LD o 1L o 1 o 1 o l ng C o 6 q !t , q^ l, ., ,, ,,, ,,.t? . .,,, ; ,, ,,. . , .. , t t , , ,. , , , , , , , , ,, ,? , .j q?, , ; ,, ,, í ,, , ,, . ,, . C , , , ; . , t . ? . i . . , , i t- , " ! g ,. , ! : ,, . : , , . ! , ," _t ., ,_, , t .M! . , ., ? 4 ì , . , , . . i l - , , ,, , q ,,i .,. , i . , ?! - ?, , - - . , _ , - t ,. . , ., , ! , , , . y n _- ! , i . .! ,,. .,, ,. , ,, . , i , . , , , ,? ^ , i , li . i . . .c ,,, , i , ,, . . t ., ,. , , , . . c ._ . t c t -- -^ ^ t - - I ?!, l, ! , - . h , .C !_. .. . - ^ . h . ., / " i, l ; /: , , . . , , n ,m ,, ; ,, . , , , í ., ,, , ,.? .. h , . ,I , , _ . _ ,. .9 , , .i., ? , ìt,. " ii , . , . ,. , , , , , , ,,., ,, , t . , . ,,. , ,:t . ,t i .!! t , .ì , ! ,. j , , . ? . , ^ - . .. , . ,.,, . . I - - . - r i ! , P, r . ..r . .q - ... t ! ! ! , . , , ,, , .. , , , ; , ,, ,. , , , ,,, , ,t , .
  5. 5. d 1o mn ql r d1 oLu 1;LuLnu1 Lo j o uD u L q 1 n U i j o n ;i" 1 u 1 j 89 ! L n U 1n i o o L U 1,noLu Lo L;q; q goT u L o 1 oL u on uDo 1 L g om- Ò d uLuo Lo g uO1 um 1 Lu q ;m og ug 1 L u u;un um C Lu ! uLu 1n 1 nu Lo o mo u u u T ,mj 1LUn u n u no 1 o, m u Li 1 3 h ooo Lo uLn vj o uLnmL Un1no Lo . ? o ug1 L 1o m n , o u . _ , ; , .m , I ,,, , t ,, , ,, ,,, , , , ,, , ., , , , ,, 1,, ? h . . y , . . . I , . , ,, , , , , , . , , , , , ,,. , , , ,, , ,,, , . ,, , ,. , , ,, , , , , , , ,,,, , ,,,,, I I t t I t ? 9 I i .. .. q " . !, h .,., .,,, ,, w ., ! , ,, , , , , .., , , .q. ,,,, , ., :, , . , , , ,, ^ , , . , ,. ,, ! ! " m !f! l i !! !! . i , . , i, ? . ,,,, . ,, . ,. . . . , . , . . , .. . , ,n . .. c q g , ,J . ,y , , I t I 1 t $ y J t I M{t y I t y I ! M ì . , J . , , . 9, ,l . i , , i . i , , ,"m,,,. ^ . , ., . . 4 ._ ., , , . yw ,,, . , . n,, ! i . n. ! ! . .. , , , , :q , , , .. , ., . , , , ., ..

×