Publicité
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Publicité
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Publicité
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Publicité
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Publicité
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Publicité
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Publicité
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Publicité
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Publicité
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Publicité
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf
Prochain SlideShare
Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (2).pdfScan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-2 (2).pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 156
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf(20)

Publicité

Scan-Quy-chế-quản-lý-bảo-tồn-và-phát-triển-Thôn-Séo-Mý-Tỷ-Tập-1.pdf

 1. ÙY BAN NHÂN DAN TiNH LÀo CAI QUY CHÊ bÝ, Bio TôN vÀ PHAT
 2. TRIfN THÔN Séo MÝ Tt
 3. IjY BAN NHÂN DÂN TiNH LÀo CAI QUY CHÊ QUÅN LÝ, BÅo TóN vÀ PHÁT TRIÊN THôN sÉo MÝ TÂp 1 Ð!NH HUdNG LUÇc vÀ QUY CHÊ' (Ban hành kèm theo Quyãt dinh sõ2628 /QÐ-UBND ngày 04 tháng 10 nãm 2013 cùa IJy ban nhân dân tinh Lào Cai) TM. IjY BAN NHÂN DÂN TiNH LÀo CAI Doan san Hu&ng
 4. Sd xÂY DUNG TiNH LÀo CAI TÔ Trong TÔn AQUITAINE QUY CHÉ QUÁN LÝ, BÅo TON vÀ PHÁT TRIÊN THÔN SÉO MÝ Ð!NH HU'ðNG CHIÉN LU'OC vÀ QUY CHÉ Chuwng 1: Ðinh hu'óng chién ILVQ'C Chwong 2: Phân khu và quy ché Chuwng 3: Ðinh hwóng quy h0?ch và tiên trình trién khai du' án
 5. OTU Institut d'aménagement, de tourisme & d'urbanisme Université Université Michel de n ontaigne Bordeaux 3 Michel de Montaigne Bordeaux 3
 6. Quy chê lý, bao tòn và phát triên thòn Séo Tiváng 10 näm 2013 6 quy qtlån MS' Ty NHÓM DU AN BQ phân chuyên gia Pháp nghiên cúu chô: Cô Morgane Le Guilloux, truòng Ðai hoc Bordeaux 3 Anh Clément Tricot, truòng Ðai hQC Bordeaux 3 Các chuyên gia quy h0?Ch Pháp: Truìme Bai hoc Bordeaux 3: Giáo su' Maurice Goze Các cô vân: Ông Patrick Céleste, kiên trúc su câp quôc gia, giång viên truòng Ðai hQC kiên tlúc quôc gia Paris Malaquais, chuyên gia dô thi hoá Ông Laurent Fages Tro lý kÿ thuat quôc tê vùng Aquitaine - AFD (co' quan phát triên Pháp) Tô công tác tính Lào Cai: Ông I-là Håi Thanh, phó giám dôc Sð Xây Dung Lào Cai, tô truòng tô công tác. Ông Nguyên Quôc Huy, thac sÿ xây dung, phó tnróng phòng KT-QH & PTÐT, Sð Xây Dung Lào Cai, tô phó tô công tác. Các thành viên trong Tô công-tác quy hoach Séo Mý Tý. Nhóm dich thuât: Cô Nguyên Quÿnh Vân, Phiên — Biên dich chung Ông Ngô Thê Quÿnh, Phiên — Biên dich
 7. quan lý, bao tòn và phát triên thÔn Séo Tý Tháng 10 näm 2013 7 I ûp 1: chièn llž'oc va chè Quy ehè N'lý LUC Muc luc....... . ..... .. .7 lubi nói dâu... 9 ChuŒng 1: Ðinh hufrng chiên lugc IV. co câu Chung cüa Quy chê.. 19 V. Các vân dê, thách thúc................... 20 1. Các liên kêt chät chë giüa hình thái tu nhiên và dia lý nhân vän thê hiên qua lich sù... 20 2. Du lich Sinh thái nhu mot dòn bây cho sv phát triên kinh tê cùa dia phuong........ 23 15 I. Giói thiêu chuo•ng 1 ..... 16 Il. Ðinh huóng chiên luqc..................................... . 16 l. Phuong pháp nghiên cúu....... 16 2. Ðinh huóng quy chê quån lý båo tôn và phát triên Séo Mý Tý..................... 17 Ill. Xác dinh Pham vi áp dung quy chê.. 17
 8. Quy chê quán lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 8 Ðinh huóng và quy 3. muôn thôn ChuŒng 2: Phân khu và quy • 38 1. Phân 40 l. Bång tóm tät..... • 40 2. so' dô phân khu........................... .• 41 Il. Quy chê chung..• 42 l. Các giây phép cân thiêt cho quy hoach và xây dung trong tuong lai.................... 42 2. Quy hoach bät buôc cho xây dung nhà ð và khu du lich Sinh thái trong tuong lai.. 42 Ill. Quy chê riêng cho tùng khu.. 47 1. U : Các khu dân cu .47 2. E : Co sð ha tâng....• 55 3. T : Các khu du lich Sinh thái...57 4. AT : Khumð rQng du lich Sinh 59 Mong thiêt lap Séo Mý Tý vói phong cånh tuyêt vði.... ..... ...... .. 4. Khå näng tiêp can Séo Mý Tý và quån lý di chuyên trên dâp nuóc......... ... .. 5. Cân tính dên môi tnròng và nâng câp co sð ha tâng................ 6. Sur cân thiêt cúa viêc quån lý thði gian du án... 7. Bån dô không gian các vân dê có liên quan........................................... 26 29 31 33 36
 9. quan lý, bao tòn và phát triên thÔn Séo Tý Tháng 10 näm 2013 9 5. N : Khu tu nhiên... 63 6. B : Ðâp 66 lip l: i)inh hil'('yng chién luoc qtly chè Tý ChuŒng 3: Ðinh huóng quy h0?Ch và tiên trình triên khai dv án.................... 69 1. (Khu T2)... 70 1. Lqi thê và thách thúc cüa vùng quyhoach........................................ . 70 2. Các muc dích quy hoach . 73 3. Tiên trình triên khai............................................................................................... 73 4. Các quytäc ..... 74 II. Nhà cong dông chính cüa nguði H'mông (Khu T 1)................... 78 1. Loi thê và thách thúc cúa khu quy hoach..... 78 2. Muc dích cüa quy hoach......... 80 3. Tiên trình quy hoach... 81 4. Các quy täc quy hoach... 82 111. Nhà cong dông thú câp (Khu AT 1)......................87
 10. Quy chê quán lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 10 Ðinh huóng và quy 9 6 1. Thê manh và Iqi thê cúa dv án quy hoach................................................. 103 2. Muc dích quy hoach........................................... .. 104 3. Tiên trình quy hoach................................. 105 4. Các quy täc quy hoach................................. 106 V1. mp nuóc (Khu B)....... 111 1. Loi thê và thách thúc cüa khu quy hoach.. 111 2. Muc dích quy hoach...... . .. 112 3. Tiên trình quy hoach...................................... • 112 4. Các quy täc quy 114 Tù viêt tät và tù diên.................... 117 'rap I : chiên 1110c ehê 1. Lqi thê và thách thúc cúa khu quy hoach................................. 87 2. Muc dích quy hoach.................................. .... 89 3. Tiên trình quy hoach................................... . . 89 4. Các quy täc quy 90 IV. Khách san trên mat nuóc (Khu AT2)... 93 1. Thê manh và Ici thê cüa dv án quy hoach.. 93 2. Muc dích quy hoach............... 3. Tiên trình quy hoach.............................. 95 4. Các quy täc quy hoach.......................................................... . 97 V. Khách san duói tán cây (Khu AT3)...... 103
 11. chè quån lý, bao ton và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng 10 näm 2013 Dinh chién quy 11 (Ouy Lòi nói dâu Tinh Lào Cai và vùng Aquitaine — CH Pháp dã ký kêt mât chuung trình hqp tác tir 15 tháng 11 näm 2002. Hai bên dã dua ra nhiêu cam kêt trên nhiêu phuong diên khác nhau: - Hô trq phát triên và quy hoach dô thi, - Hô tro quån lý bên vùng Vuðn quôc gia Hoàng Liên, - Sv phát triên cúa du lich Sinh thái, - Täng cuðng hoc tiêng Pháp (dac biêt là cho các chuyên ngành du lich) - Da dang hóa sån xuât nông nghiêp. Näm 2012, dê dánh dâu 10 näm hQP tác giùa hai vùng, mât chucng trình hop tác mói dã duqc ký kêt, các du án còn dang dð së duqc kéo dài dên näm 2015. Muc tiêu chính cua nhiêm vu mói này là viêc thuc hiên quy hoach båo tôn và phát triên dya frên mô hình du lich Sinh thái. Du án duqc thuc hiên tai thôn Séo Mý Tý, näm trong Vuðn Quôc Gia Hoàng Liên, Tå Van, Huyên Sa Pa. Sv phát triên cua du án này duqc giao cho Viên Quy Hoach du lich và Ðô thi cúa Ðai hoc Bordeaux, sau thành công cüa nhiêm vu truóc dây: Lâp quy h0?Ch và quy chê dô thi Sa Pa. NQi dung cúa nhiêm vu: Trong chuo•ng trình täng cuðng tính dôc lâp vê näng luQng, Viêt Nam Phu thuêc rât nhiêu vào näng luqng tái tao thúy diên. Tinh Lào Cai vói dia hình miên núi, vói nhùng quy hoach mói së gây ra nguy co húy hoai các tài nguyên thiên nhiên và cånh quan nêu không có biên pháp båo vê môi truðng, däc biêt trong Vuðn quôc gia Hoàng Liên. Hon nùa, phân lón các dân tâc thiêu sô Sinh sông trên các triên núi, diêu dó dåm båo gìn giù các di sån Vän hóa cüng nhu các tnyên thông däc trung cúa các dân tâc Viêt Nam. Viêc quy hoach và duðng lôi chính sách thuc hiên ít nhiêu cüng ånh huðng, tác dông dên môi truòng sông cüng nhu xã hôi, khi mà lôi sông cúa nguði miên núi luôn gän liên vói thiên nhiên. Nhu Séo Mý Tý là mât ví du, hô dã dân dên viêc mât nhiêu dât nông nghiêp, gây nên vân dê cung câp luo•ng thuc cho nguði dân. Mät khác, du lich chiêm mât phân quan trQng trong Iqi ích kinh tê cua vùng nhung dang dúng truóc nguy cU bi phá vð nên kinh tê do các nhà máy thúy diên. Nhùng yêu tô chính thu hút khách du lich dên vói vùng dât này là do cånh quan tuyêt dep, tài nguyên thiên nhiên phong phú và su gân güi vói dân bån dia, së có nhùng hâu quå kinh tê nghiêm trong nêu các tiêu Chí này bi phá vð. Ðó là nhùng gì dang diên ra ð Bån Hô, noi mà luqng du khách dã giåm dáng kê, theo nguði dân ð dây, dó là do viêc xây durng mà không xem xét dên yêu tô cånh quan.
 12. Quy chê quán lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 12 Ðinh huóng và quy Tàp 1: litróng lirqyc ehè Ty Có rât nhiêu nguyên do dê giåi thích cho tình frang này. Ðâu tiên, vùng này không có nhiêu diêm du lich dê dáp úng cho sur täng tnròng theo câp sô nhân cúa lucng khách du lich. Su bão hòa cúa các dia diêm có nhùng tác dông tiêu cuc vói nên kinh tê, vói các không gian tu nhiên và vói các hoat dông cúa con nguði. Su mât hâp dân cúa các vùng lãnh thô do hâu quå cúa viêc giao luru nhiêu nên Vän hóa. Ngoài ra, sur phát triên du lich không kiêm soát dã có nhùng tác dông dên cách thúc sông cúa nguði dân bån dia. Có nhùng su biên dông ô at theo hoat dông du lich này, mot sô nguùi së bó nhùng tap quán truyên thông và tré em së bó hoc dê di bán dô luu niêm cho khách du lich nuóc ngoài. Hoac, vói viêc sô luong du khách giåm, rât nhiêu gia dình së không có thu nhâp và së sông trong cånh bâp bênh. Ðiêu này có thê dãn dên khúng hoång xã hêi trong rât nhiêu thôn. Vì vây, dê hô tro cho viêc quy hoach thúy diên, viêc cân thiêt là phåi dua vào các hình thúc båo vê các khoång không gian thiên nhiên, cånh quan núi rìmg mang tính biêu trung cúa Vuòn quôc gia và båo tôn các di sån Vän hóa dân toc. Thôn Séo Mý Tý là mât ví du diên hình cúa tác dông trên các di sån Vän hóa và tu nhiên cúa loai hình quy hoach này. Nguði H'mông sông tap trung ð trung tâm Vuðn Quôc gia Hoàng Liên. Viêc xây durng dâp Séo Trung Hô kéo theo su xuât hiên cúa hô giü nuóc näm 2012, là hô cao nhât cúa Viêt Nam. Ðiêu này có tác dông lón dên cånh quan và câu trúc cua thôn. Ví du, khu vuc dân cu bi chia làm ba khu trong khi truóc dây dó là mât quân thê hqp nhât. Séo Mý TS' trwóc khi xây dvng dêp nteóc
 13. Quy chè quån lý, båo tôn và phát triên thÔn Séo Tý Tháng 10 näm 2013 Ðinh hu•óng chiên và quy 13 Tàp 1: ehiên lune ehê IMS' Mât mat, hô nhân tao làm täng chât luQng cånh quan dia phuo•ng nhung mat khác, các cc sð ha tâng: duòng, dâp, và công truðng rõ ràng phá hóng không gian tur nhiên và cånh quan khu vuc. Hon nüa, thiêt hai vê dât và tái dinh cu khác nhau dã phá vð các mô hình kinh tê xã hôi cua nguði H'mông và rât nhiêu gia dình trong các tình huông bâp bênh. Cuôi cùng, con duðng di xuyên qua Vuòn quôc gia dê phuc vu cho viêc xây dâp dã dân dên mât áp luc du lich mói trên ngôi làng mà truóc dây gân nhu cô lâp. Ðiêu này cho phép viêc xem xét dua ra du án du lich Sinh thái dua trên nên Vän hóa cúa nguði H'mông và täng cuðng các nguôn tài nguyên thiên nhiên cüng nhu cånh quan cua thôn Séo Mý Tý. Khu vurc này có tiêm näng däc biêt cho phép hình thành khu du lich Sinh thái mói trên dia bàn tinh. Do dó, tham gia và lâp kê hoach du án du lich Sinh thái nhäm han chê các tác dông tiêu cuc cüa du lich dôi vói cånh quan và môi truòng. Hon nüa, nó hô tro nguôn doanh thu cho phép su hôi Sinh cúa nên kinh tê dia phuong theo lôi sông truyên thông. Cuôi cùng, ô' vi trí ngay trung tâm Vuòn quôc gia Hoàng Liên, noi mà khu rùng duoc båo vê, nhùng hành dông nhu viêc dôt rây, phá rùmg sè luôn duqc kiêm soát dê båo tôn môi truðng tur nhiên. Du lich Sinh thái có thê là mot giåi pháp dê giåm thiêu các hành dông này. Rùng có thê tao thêm thu nhâp thông qua viêc båo vê nó chú không phåi phá húy nó. Du án thành lâp khu du lich Sinh thái tai thôn Séo Mý Tý nhu là mât giåi pháp dê dung hòa mât cách bên vùng: Chính sách phát triên näng luQng gây xáo trôn cånh quan và các hoat dông cúa dia phuung. Sông chung vói nhau mât cách tur nguyên dân chú bäng viêc tôn trong dân tôc thiêu sô và tích hQP chúng trong quá trình phát triên. Viêc thành lâp mât chính sách giù gìn cånh quan và tài nguyên thiên nhiên phù hqp vái du lich Sinh thái. Hoat dông này có thê là mât su hô trq rât quan trQng không nhùng dôi vói phát triên kinh tê cho thôn mà. còn cua tinh. Vói du án dây tham vong này, các nghiên cúu diên hình cúa nó và su xuât hiên tiên phong trong viêc lâp kê hoach du lich Sinh thái trên dia bàn tinh, muc dích dãt ngtrò'i H'mông làm trpng tâm cüa quá trình phát triên. Muc dích này duqc thúc dây bði mong muôn giúp hQ trð thành tác nhân thêt su cúa su thay dôi và phát triên trong lãnh thô cúa ho chú không phåi là dôi tuqng cúa su phát triên khiên hQ cåm thây xa la. Là mât du án du lich Sinh thái, các chuong trình dinh huóng và các quy dinh hình thái, kiên trúc và cånh quan phåi di kèm vói các nguyên täc quån lý các hoat dông du lich Sinh thái. Ðiêu này thuc su là cân thiêt dê diêu chinh su phát triên du lich Sinh thái cüa khu vuc bäng cách thích úng vói các di sån Vän hóa và tu nhiên.
 14. Quy chê quán lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 14 Ðinh huóng và quy -rap 1: luçyc chê
 15. Quy chê quån lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 näm 2013 Ðinh huóng và Mý Tý Dur án cung câp mât tâm nhìn tuong lai cua khu vuc dên näm 2020. Và mât sô giai doan phát triên së duqc lïnh hêi. Sau khi kê hoach duac phê duyêt bði chính quyên dia phuong và nguði dân, cu dân së áp dung dê chuân bi cho viêc tiêp nhân khách du lich. Ðên näm 2015, các viêc dào tao së phåi duqc thiêt lâp, chäng han nhu hQC tiêng Anh, hoc cách giao tiêp và cách quån lý các hoat dông du lich Sinh thái, thiêt lâp mot Ban quån lý cong dông Quy chê quån lý, båo tôn và phát triên Séo Mý Tý bao gôm ba tap: - Tâp 1: Ðinh hufrng chiên lu•çc và quy chê - Tâp 2: Ðiêu IQ kiên trúc cånh quan và quån lý cc h? tâng - Tâp 3: Quån lý du lich Sinh thái Du án này duqc thuc hiên bði mât nhóm nghiên cúu dân dâu bði Sð Xây Dung tinh Lào Cai, dã duqc hQP thông nhât bði các ban ngành cúa tinh Lào Cai (Ùy ban nhân dân tinh Lào Cai, Xây Dung, Sð Vän hóa Thê thao và Du lich, và Vuòn quôc gia Hoàng Liên), cùng vói các ban ngành cúa vùng Aquitaine và Viên Quy Hoach Du lich và Ðô thi cúa truòng hoc Bordeaux 3. Sv tham gia cúa vùng Aquitaine duqc dánh dáu bði su hiên diên thuùng truc tù tháng 2 dên tháng 9 näm 2013 cúa hai chuyên gia tré cúa Viên Quy hoach Du lich và Ðô thi (IATU) cúa truòng Ðai hQC Bordeaux 3, giám sát bði các chuyên gia câp cao2 phôi hqp vói giám dôc IATU3 . 1 Morgane Le Guilloux et Clément Tricot 2 Patrick Céleste et Laurent Fages 3Maurice Goze
 16. 12 Tàp I : chiên lucyc quy chê QUÅN LÝ, BÅo TON vÅ PHÁT TRIÉN TÀP 1 ÐINH HUÓNG CHIEN Iatroc vÀ QUY CHÊ Chuong 1 Ðinh huóng chiên litac Và các vân dê Churrng 2 Khoanh vùng và quy dinh ChurŒng 3 Các dinh huóng quy hoach và kê hoach triên khai -rap I : luqc ÐIÈULFÀKIÉN TRÚc CÅNH QUAIN VA THU8T Chuong 4 Ðiêu lê kiên trúc và cånh quan Chuong 5 Nguyên täc quån lý ha tâng kÿ thuat Khå näng tiêp can: - Nuóc -Ðiên, näng Iuqng và chiêu sáng -Xù Iý chât thåi chê TÅpg QUÅNLÝDU LICHSINH Chmmg 6 Quån Iý cong dòng Chu•Œng 7 Các h04t dQng du lich Sinh thái Chtrong 8 Ðào tao ChŒongÐ Nguyên tác quån Ïý các cáu Dßô d THÔN SÉO MÝ TÝ
 17. Quy chê quån lý. båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng 10 näm 2013 Ðinh hu•óng chiên và quy 17 TAP ı : D!NH HUÖNG CHIÛN LüOc VÂ QUY CHÛ Sû Ml'/ TÜ CHÜONG 1 : DINH HÜÖNG CHIÛN LÜQC
 18. Quy chê quån lý. båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng 10 näm 2013 Tûp Dinh huóng và quy 18 ChuŒng 1: Ðinh huó'ng chiên luvc I. Giói thiêu chucng 1 Il. Ðinh huóng chiên luçc Ill. Ph?m vi áp dvng du;r án IV. Cc câu Chung cüa Quy chê V. Các vân dê, thách thúc l : ehièn lugyc ché Chuvng 1: Ðinh huóng chiên luvc I. Gió'i thiêu chuŒng 1 Tài liêu này trình bày mât tâm nhìn cúa Thôn Séo Mý Tý dên näm 2020. Ðê xem xét quy hoach du lich Sinh thái duoc dê xuât phù hop vói diêu kiên dia phuong, dây là diêu cân thiêt dê thiêt lâp các dinh huóng chính. Dur án này phån ánh nhùng tham vong cúa chính quyên dia phuung và phåi duqc châp nhân bði các lãnh dao dia phuo•ng, cüng nhu nguði dân dia phuong. Chuong dâu tiên này phån ánh sur soan thåo cúa dur án phát triên không có ý nghïa pháp lý nhung nó là nôi dung quan trong cúa tài liêu. PhuŒng pháp này là cc sð quy dinh và
 19. Quy chê quån lý. båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng 10 näm 2013 Tàp Ðinh huóng chiên và quy 19 các dê xuât cúa các cách thúc quån lý. Ðây là buóc cân thiêt dê dåm båo tính thuc tiên cúa du án và tôn trQng các nguyên täc cúa du lich Sinh thái và phát triên bên vùng. Ngoài ra, su phát triên cua các quy dinh không d4t ra câu hói cho các nguyên täc chung quy dinh tai chuŒng dâu cúa Quy chê quån lý båo tôn và phát triên cúa Thôn Séo Mý Tý. Nguqc lai, nó phåi phù hgp vói các dinh huóng và nguyên täc pháp lý. Trong truðng hgp có sùa dôi hoãc xem xét lai tài liêu này trong tuong lai, cân thiêt phåi xem xét các huóng dân liên quan dên Quy chê quån lý båo tôn và phát triên Séo Mý Tý, cùng vói viêc nhìn nhân các thay dôi trong bôi cånh dia phuung và trong các dur án khác nhau trong khu vuc. II. Ðinh hufrng chiên luçc 1. PhuŒng pháp nghiên cúu Viêc soan thåo Quy chê quån lý båo tôn và phát triên Séo Mý Tý sau mât thði gian dài phân tích lãnh thô trong dó tap trung vào các chú dê sau: Chân doán kinh tê và xã hêi, môi tnrðng, cånh quan, phát triên du lich, môi fruòng tur nhiên, di sån và các kÿ thuat nông nghiêp. Nghiên cúu duqc 14p di lãp lai và dã tính dên các vân dê không gian xã hôi nhiêu khía canh (dia phuung, tinh, quôc gia ...). Phân tích này duqc thurc hiên bði các chuyên gia Pháp trong quan hê hgp tác vói các ban ngành cúa tính Lào Cai. Trong suôt quá trình soan thåo tài liêu, nhóm nghiên cúu dã tìm cách dat con nguùi vào frung tâm cúa moi quyêt dinh bäng cách tô chúc nhiêu cuêc hQP dê lây ý kiên và thông tin. Thêt vay, viêc thiêu thông tin bên ngoài cua thôn dòi hói nhiêu nhiêm vu Tàp 1: Ðinh huóng chiên luqc và quy chê khåo sát thuc tê dê hiêu tât cå các chi tiêt cu thê. Ngoài ra, du án phåi thích nghi vói nhu câu cúa nguði dân, dê tích hop ý kiên cua ho và phåi duqc châp nhân truóc khi xác nhân. 2. Ðinh htróng Quy chê quån lý båo tôn và phát triên Séo Mý Tý Quy chê quån lý båo tôn và phát triên Séo Mý Tý cung câp mât tâm nhìn phát triên cúa dia phuong và mât khuôn khô pháp lý mói dê hô trq thay dôi lãnh thô trong tuong lai. Các tap khác nhau chia sé Ðinh huâlg chiên luqc chung: 1. Täng ctòlg båo vê di sán thiên nhiên, Vän hóa và cånh quan 2. Tìm kiêm ví dv diên hình và chât lu•çng cho các quy h0?Ch mói (tích hqp vào cånh quan dôi núi và tôn trçng kiên trúc thôn cúa nguòi H'mông)
 20. Quy chê quån lý. båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng 10 näm 2013 20 3. Thúc dây mât nên kinh tê mói nãng dQng, phåi kê dên sv nhân m?nh vào các h0?t dQng du lich Sinh thái làm nôi bât truyên thông cúa nguròi H'mông và su giàu có cüa các tài nguyên thiên nhiên cia Séo Mý Tý. 4. Quån lý dât dai hiêu quå và nâng cao nhân thúc båo tôn nhüng noi dông dân cur, khu vu,rc tu nhiên và dât nông nghiêp, phuc hôi chúc näng cúa khu vuc bi phá hüy các hoat dông cia con nguòi (bao gôm cå các dâp và bò) 5. Ðê xuât quy h0?Ch uru tiên và du doán cúa các khu vvc mó' rong trong tuŒng lai (khu vvc nhà Ú, du lich Sinh thái mó• rQng) 6. Tô chúc các du án khu vvc dê hô trŒ thành lâp mât Ban ty quån dia phuŒng (dãt con nguòi vào trung tâm cüa quá trình phát triên và quån lý dy án cüa lãnh thô) và hô trŒ cho phát triên không gian (các dào khác nhau, tuân thü nguyên tic phát triên bên vüng và du lich Sinh thái) III. Xác dinh ph?m vi dv án• Pham vi dur án khoång 360 ha bao gôm: - Hô nuóc (khoång 60 ha) - Thôn, dâp thúy diên, dât nông nghiêp và sông suôi (khoång 90 ha) - Vành dai xanh bao gôm rùng và dia hình (khoång 210 ha). Luu ý dê dåm båo tính nhât quán trong viêc tôn trQng các cånh quan và båo vê môi truùng, së là thích hop dê mb rong các quy dinh và quy täc quån lý vành dai xanh (xem quy dinh) dên tan duùng dãy núi có thê nhìn thây xung quanh thôn. Khu vuc này duqc xác dinh giúp xác dinh ranh giói cu thê giüa Vuòn Quôc gia Hoàng Liên và khu vuc cua Séo Mý Tý. 1: Itrqc chê IV. co' câu Chung cüa Quy chê Quy chê quån lý båo tôn và phát triên Séo Mý Tý gôm 3 tap. Tâp 1 "Ðinh huró•ng chiên luqc và Quy chê" Ðuqc chia làm 3 chuo•ng: - Chuo•ng dâu tiên trong khuôn khô Ðinh huóng chiên luqc và các van dê, thách thúc Cô gäng trå lði nêi dung cúa Quy chê quån lý båo tôn và phát triên Séo Mý Tý, dãc biêt là vê phát triên du lich Sinh thái, khäc phuc các thiêt hai do viêc xây dung các dâp nuóc, su tham gia cüa nguði dân và båo tôn các di sån vän hóa và thiên nhiên. Ðiêu này tao co sð cho các chucng khác và nó bày tó các ý dinh chính tri cúa dia phuo•ng.
 21. Quy chê quån lý. båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng 10 näm 2013 Tàp Ðinh huóng chiên và quy 21 - Chuong thú hai bao gôm các phân khu và quy chê các khu vuc khác nhau. Tô chúc không gian lãnh thô cho phép chúng ta du doán su phát triên du lich Sinh thái và dåm båo viêc quån lý dât dai hiÇu quå. Các quy täc liên quan dên sù dung dât và các nguyên täc xây dung dê giü gìn cånh quan và kiên trúc bån dia. - Chuong thú ba trình bày các dinh huóng quy hoach và lâp chuo•ng trình trong các lïnh vuc quan trQng cüng nhu viêc phát triên du lich Sinh thái cúa thôn. Ðiêu này bao gôm Cho, nhà cong dông, các du án khách san du lich Sinh thái và khu vuc dâp. Nhùng dinh huóng này xác dinh viêc lua chqn dia diêm, các vân dê cüa du án duoc dê xuât. Chúng xác dinh các quy täc vê hình thái, kiên trúc, cånh quan và môi truòng các quy hoach trong tuong lai theo các dinh huóng cúa ChuŒng l. Chúng cüng xác dinh các chucng trình mð cùa các khu du lich Sinh thái. Tâp 2 Ðiêu IQ kiên trúc cånh quan và h? tâng kÿ thuât Nó bao gôm hai phân riêng biêt: - Chuong 4: Ðiêu lê kiên trúc và cånh quan là mot tài liêu giáo duc và hoat dêng chi ra các loai hình kiên trúc duqc phép hoac bi câm. Vê xây dung, diêu này bao gôm các vat liêu có thê sù dung, các kiêu hàng rào, tích hqp các truðng hqp khân câp... Các yêu câu này nhäm muc dích cåi thiên cånh quan dôi núi và nông thôn và làm dep cho thôn. - Chucng 5: Ðê cap tói khå näng tiêp can duðng giao thông, nuóc (nuóc thåi, nuóc sach), diên, chiêu sáng, näng lugng tái tao và quån lý chât thåi. Chucng này có chúc näng nhu mêt hêp công chúa các nguyên täc quy hoach dê thuc hiên hoãc các ví du vê các giåi pháp kÿ thuât. Ðiêu bät buêc là viêc kiêm tra phåi duqc thuc hiên dê thích úng vói các h? thông khác nhau vói dãc diêm dia phuo•ng. Tap 3 "Quån lý du lich Sinh thal Tâp cuôi này bao gôm 4 chuong: Tap 1: Ðinh huóng chiên luçyc và quy chê - Chuo•ng 6: Phân dâu tiên phác thåo các nguyên täc cúa quån lý cong dông ð Séo Mý Tý. Ðiêu này chü yêu dê nghi thành lap mot ban quån lý thôn do chính nguði dân làm chú. Các dê xuât duqc thuc hiên trên hình thúc các nhóm làm viêc, các trang thái khác nhau cúa các thành viên, vai trò trong cuêc sông thôn, các nguyên täc vê vai trò tô chúc... - Chuong 7: Phân thú hai liêt kê các hoat dông khác nhau và cung câp các ví du vê các sån phâm du lich Sinh thái có thê hình thành ð Séo Mý Tý. Các hoat dQng dua trên bôn tru côt: du lich thê thao, du lich Sinh thái, du lich vän hóa và di bê trong Vuðn quôc gia. Nó së duoc cho nhân dân thuc hiên các hoat dông theo mong muôn cúa ho thông qua ban quån lý thôn. Muc tiêu chât lugng nên duqc thiêt lâp cho dich vu du lich Sinh thái. Trong phân này, các vân dê vê diêu lê hoäc hình ånh cùa Vuðn quôc gia Hoàng Liên và các dê xuât cho các sån phâm du lich Sinh thái duoc thê hiên.
 22. Quy chê quån lý. båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng 10 näm 2013 22 - Chuo-ng 8: Ðua ra các huóng cho su dào tao cân thiêt dôi vói su hô trq và giám sát cúa cong dông quån lý, thành lap các hoat dQng du lich Sinh thái và nâng cao nhân thúc båo vê môi truòng. Ngoài ra, chuŒng này dê cap dên vân dê kinh phí và hô tro khác nhau rnà có thê duqc phân bô cho nguði dân. - Chuung cuôi cùng (chuong 9) làm rõ các nguyên täc trong viêc quån lý và hoat dêng cúa các co sð du lich Sinh thái. Mãt khác, các vân dê liên quan dên sv tham gia cúa nguði dân trong các hoat dông cúa nhà fro, nhà cong dông, thi truòng, khách san së duqc thåo luân. l: luge chê
 23. quan hao ton phát Séo 10 23 (Ouy ellé IÝ, tt'ién thòl) I hang nûm V. Các vân dê, thách thúc 1. Các liên kêt chät chë giüa hình thái tu nhiên và dia lý nhân Vän thê hiên qua lich sû T hay dôi không gian xã hQi: Tính cân thiêt cüa các sv kiên lich sû Näm (9 trung tâm cúa Vuðn Quôc gia Hoàng Liên, lãnh thô cúa Séo Mý Tý là noi cu ngu cúa mât thôn H'mông den. Ðã tù lâu nó không bi súc ép du lich tù' Sapa do dia thê cách xa cua nó. Tuy nhiên, viêc mð cira gân dây cúa con duðng mð ra cách tiêp can mói cho khu vuc này. SV' hâp dân manh mè tir các hô dâp nuóc tao nên áp luc du lich ngày càng có thê nhìn thây dôi vói vùng này, áp luc này có thê cåm nhân hôm nay nhu•ng ngày mai mói thuc su là mât vân dê, mât thách thúc lón. Ðê tuðng tuqng mât su phát triên du lich Sinh thái thích nghi vói däc tính dia phuo•ng, cân phåi nghiên cúu lôi sông cúa nguði dân và lãnh thô dó. Lich sir cúa vùng dât dó cung câp nhùng thông tin quan trQng dê hiêu nhùng thay dôi vê không gian xã hQi gân dây và trong quá khú'. Ngày xua, nguði H'mông chú yêu là du canh du cu. Chi dên nhùng näm dâu thê ký XX ho mói dinh cu trong khu vuc này. Thôn Séo Mý Tý khi dó mói chi có mât vài ngôi nhà cúa nguði H'mông và rât ít dân cu. Thôn này không kêt nôi vói các tuyên duðng và do dó, nó chi có dên dó bäng cách di bê. Noi này dã duqc båo tôn manh më. Ngoài ra, các cu dân tìr lâu dã hình thành mât lôi sông liên quan chat chë vói môi truðng tu nhiên xung quanh; ho cüng sông chû yêu Phu thuêc nhiêu vào thuc phâm dia phuong và các nguôn tài nguyên. HQ dôt phá rùng làm rây, trông lúa và ngô, tu làm nhà và các vat dung nhð chính các vât liêu tìm thây tai dia phuong. Không có dû liêu chính xác dê chúng .tôi có thê xác nhân, nhung tir các cuêc thåo luân, vói các chuyên gia và nguði dân, ngôi làng duðng nhu dã tråi qua nhiêu giai doan cua su thinh vuŒng. Ðáp úng chû yêu cho sur täng truóng dân sô, sô luong nhà dã täng tir khoång mât chuc nhà trong nhùng näm 50 dên hcn 80 hô ngày nay. Cu dân dã phát triên nên kinh tê cúa mình bäng cách khai thác và bán ra bên ngoài các san phâm khác nhau cúa nông nghiêp và nguôn tài nguyên dia phuong. Thú dên, nguði H'mông khai thác thuôc phiên, PO' Mu, và bây gið phát triên thåo quå.
 24. quán båo phát triên thôn Séo MS' 10 24 Dinh và quy chê (0118' ehè 1011 t110n Iv Illáll" Sa dô phát triên lich Mi' ctia lãnh thô theo ghi nhân czia ngwòi dân Môi tv nhiên trong các chính sách dia phuŒng: Tác dQng cüa chúng lên lôi sông truyên thông Các lua chQn chính sách có tác dông dáng kê dên lôi sông truyên thông và các hoqt dông kinh tê cua thôn. Trên góc dô quôc gia, các cách thúc làm nông nghiêp tao ra thu nhâp chính dã bi câm, buêc nguði dân thay dôi co sð nên kinh tê cua ho. Trông thuôc phiên dã bi câm vào näm 1993 vì lý do súc khóe cong dông. Ðôt phá rùng làm rây, dó là mât cách thuc hành nông nghiêp cúa phân lón nguði H'mông, hQ bi cáo buêc phá hoai nhiêu khu vuc thiên nhiên phong phú da dang Sinh hoc. Hành dông này bi câm trong Vuðn Quôc gia Hoàng Liên. Vuðn quôc gia dã áp dãt các tiêu chuân và quy täc vói muc dích båo vê các loài tu nhiên truóc các hành dông phá hoai (chông Sän trêm, chat cây cô thu...). Ðiêu này là hqp pháp khi nhiêu tài nguyên dã bi khai thác và phá huý. Tuy nhiên, diêu này truc tiêp ånh huðng dên thói quen cúa nguði dân. Phucng pháp xây dung, các loai công cu duoc sû dung, hoat dông Vän hóa, ...vv hoàn toàn dura trên viêc khai thác các nguôn tài nguyên dia phuong (nhu pc mu). Quy dinh liên quan dên thåo quå là mât ví du trong dó nôi bât nhùng khó khän trong viêc diêu hoà viêc båo tôn môi tnrðng tu ñhiên và tính bên vùng cúa các hoqt dông kinh tê dia Loài cây này moc dô cao duói môt tán cây. Nghich lý thay, thâm canh sau này không cho phép phuc hôi dQ che phú rùng. Do dó, cân xem xét các giåi pháp mà không câm hoat dông này, vì nó mang lai nguôn thu nhâp chính cho nguði dân. Ngày nay, chính sách phát triên thúy diên làm mât thói quen Sinh h0@t cúa nguði dân. Viêc này là cân thiêt dê cung câp dièn cho khu vuc, nhung nhùng quy hoach dang diên ra dã ånh huóng rât nhiêu dên månh dât Séo Mý Tý. Mât dât dã thay dôi sâu säc cau trúc kinh tê xã hêi và không gian lãnh thô. Các hô dã tràn ngâp vào ruông cüa nguði dân, lây di nguôn thuc phâm chính cúa hQ và dân dên su dich chuyên cúa khoång hai muci nhà dân, thay dôi câu trúc hình thái hQC cúa thôn. Bi mât dât dai, nhiêu gia dình dã phåi mua thuc phâm truóc dây sån xuât tai dia phuung và cüng không tìm thây viêc làm tôt dê thay thê. Su khác biêt kinh tê duqc tao ra 1: htráng Itr(ye chè
 25. quan hao phát trièn Séo Mi' 10 2013 Tàp Ðinh ehiên và quy 25 Quy chê lý, tôn và Tý Tháng näm 2013 tai cùng mât thði diêm giùa con nguði, giùa chû sð hùu dât dai và nhùng nguði không có. Cuôi cùng, con duòng quy hoach cho viêc xây dung dâp thúy diên cho phép khách du lich tiêp cân nhanh và dê dàng hon. Áp luc du lich täng dôi vói thôn và môi truðng tu nhiên. Vì vây, chúng tôi dã có thê du doán nhùng thay dôi trong tuo•ng lai, không gian, xã hêi và kinh tê cúa Séo Mý Tý. Vói cái nhìn cúa lich sir, chúng ta thây räng mQi thay dôi phuo•ng pháp quån lý môi truðng tu nhiên dã có tác dông dên lôi sông truyên thông. Hoãc, su khði dâu cúa su phát triên và quy hoach du lich Sinh thái, diêu quan trQng là cân luu {y räng moi quyêt dinh së có tác dông truc tiêp dia phuong, cå trên vùng lãnh thô và cå nhùng thói quen cüng nhu co sð ha tâng kinh tê - xã hôi cua nguði dân dia phuong ÐÈ LANH THÔ Täng môi liên hê giüa nguò'i dân (H'mông) và các ban ngành (ban quán lý rùng, üy ban nhân dân ...) sau nhüng thay dôi kinh tê - xã hQi Các du' doán vê nhü•ng thay dôi không gian xã hQi và kinh tê cüa vùng lãnh thô Xác dinh lai lãnh thô và sû dung dât Su dây dû cüa các chính sách quån lý môi truàng vúi nhu câu các nguyên vêt liêu tus nhiên cúa nguòi H'mông Sv cân thiêt de hô try nguò'i dân trong quá trình phát triên các nguôn doanh thu mói (du lich Sinh thái và ting cuòng hàng thü công dia phuŒng) Täng giá tri di sin thiên nhiên và Vän hóa
 26. quán båo phát triên thôn Séo MS' 10 26 Dinh và quy chê T£âp I : hitáng ehièn luoc
 27. chê quán båo tôn phát triên Séo MS' 10 2013 Tàp Ðinh ehiên và quy 27 Quy lý, và thôn Tý Tháng näm 2. Du lich sinh thái nhu' mQt dòn bây cho sv phát triên kinh tê cüa dia phtrŒng Nhu dã dê cap phân truóc, viêc xây dvng dâp nuóc dã làm thay dôi sâu säc quy hoach kinh tê xã hêi và không gian lãnh thô. Nguði dân dã gap khó khän lón dê bù däp cho viêc mât dât nông nghiêp. HQ hâu nhu không thê mua månh dât khác trong các thôn lân can do giá dât quá cao. Nhiêu gia dình ngày nay dang ð trong tình trang bâp bênh. Ðê hô trq viêc cåi thiên diêu kiên sinh sông cúa cu dân, diêu quan trQng là cung câp mot nguôn thu nhâp bô sung phù hop vói hoàn cånh dia phuo•ng. Hô nuóc mói cüng nhu viÇc mð cùa gân dây cúa con duðng vê phía Tå Van (lôi duy nhât dê di vào trung tâm cúa con duðng Vuðn quôc gia Hoàng Liên) dã dân dên môt su gia täng manh vê áp luc du lich. Theo khía canh cúa các tính näng chính cúa Séo Mý Tý, nghïa là su hiên diên cúa mot thôn nguði H'mông, cånh quan kêt hop các hô miên núi và các giá tri sinh thái cúa rùng, là thích hQP dê tap trung vào mot dur án du lich sinh thái. Có rât nhiêu tác dông tiêu cuc cùa du lich và duqc biêt dên (nhu: su xuông câp cúa môi truòng tu nhiên và truyên thông dia phuo•ng, su ô nhiëm). Su phát triên du lich sinh thái do dó phåi tôn trqng Ðinh huóng chiên luqc cüa Quy chê quån lý båo tôn và phát triên Séo Mý Tý cüng nhu các nguyên täc cüa du lich sinh thái và phát triên bên vùng tiêp theo. Nhùng quy dinh này phåi duqc dãt ð cùa rùng, ò' vän phòng du lich và trên các trang web cúa rùng và dia bàn tinh. Su tham gia cúa nguði H'mông trong quá trình xây dung kê hoach và quån lý dât dai là mot trong nhùng yêu tô chính cúa Quy chê quån lý båo tôn và phát triên Séo Mý Tý. Ðiêu này duqc phån ánh cu thê bäng viêc thành lâp mot Ban quån lý thôn vói nhiêm vu quån lý dich vu du lich sinh thái. Tô chúc cong dông là däc biêt quan trQng bði vi nó
 28. quan bao phát triên thÔn Séo MS' 28 Dinh và quy chê l: huóng chê Qtly ehè tòll Tv có thê giúp täng cuòng và tôi hóa chât lucng dich vu du lich Sinh thái. Ðiêu này së kiêm soát viêc phân bô các Iqi ích kinh tê giùa nguði dân. Ban này phåi dai diên cho dân thôn (khác nhau vê trình dQ, tuôi tác ...). Bao gôm nhüng nguði näng dêng, nhiêt huyêt và có thê tham gia dào tao quån lý, hoãc có khå näng tucng thích. Viêc thành lâp mot Ban quån lý thôn bày tò mong muôn cúa Uý ban nhân dân tinh Lào Cai, muc dích làm cho Séo Mý Tý thành môt trung tâm du lich Sinh thái mói cùa khu vuc, duqc quån lý bði chính nguði dân. Thât vay, các nhà dâu tu nuóc ngoài së không thê xây dung hoac dâu tu truóc näm 2020. Khi dó, ban quån lý thôn së quyêt dinh vê viêc có thê mð cùa cho các nhà dâu tu tu nhân bên ngoài. Ðông thði, du án có co hêi mð mot cuêc dôi thoai gifra nhùng nguði H'mông ð Séo Mý Tý và các co quan trong khu vuc. Sð Vän hóa, Thê thao và Du lich hoac Vuò•n quôc gia Hoàng Liên có thê dê nghi duoc dào tao kiên thúc du lich. Su can thiêp cúa các chuyên gia trong các lïnh vuc này, chäng han nhu co quan phát triên Pháp cüng là cân thiêt. Du lich Sinh thái phåi cho phép täng cuòng nên kinh tê dia phuong (không thay thê các tap quán truyên thông) và hô trq su phát triên cúa thôn. Ðiêu này së giúp chông lai nghèo dói và ngän chãn su di chuyên cúa nhüng nguði bi buêc phåi di noi khác tìm kiêm viêc làm. Các hoat dQng du lich Sinh thái nên duqc dura trên di sån, vän hóa và tài nguyên thiên nhiên phong phú cúa Séo Mý Tý. Ði bê, leo núi dên dinh Fan Si Pan có thê là mot ví du cho các hoat dQng có thê diên ra. Giói thiêu các phuong pháp thú công truyên thông là mot trong nhùng giåi pháp dê kéo gân khoång cách giùa khách du lich và nguði dân dia phuo•ng. Ngoài ra, cân phåi phân bô các hoat dong du lich theo không gian, däc biêt liên quan dên noi än nghi. Ða dang hóa các nguôn cung (homestay, hoac tôi da môt hoac hai ngôi nhà cong dông, các dang khách san...) së thu hút khách hàng da dang và han chê canh tranh. Viêc kiêm tra khå näng cúa các noi än nghi là cân thiêt và dam bao räng các nguôn cung là không quá nhiêu. Tuong tv nhu vây, các loai câu trúc phåi tuân thú các nguyên täc quy dinh cùa nhóm quån lý cong dông dê dåm båo tính nhât quán. Ví du, nhà dân phåi tao su gân güi giùa nguði dân và khách du lich. Giá có thê cao hon so vói các nhà cong dông nêu chât luong tôt hon và sv riêng tu duqc dåm båo. Chúng không cân phåi có cùng kích cð hay cùng sô luqng giuòng nhu các nhà cong dông.
 29. chè quan ton Séo 2013 chièn guy 29 T'àp l: huróng chiên luçyc (Oliv pliât trièll tllòn NIS- Tv I O Trong khuôn khô các công trình mói xây dung, cân chú trong dên viêc tuân thú các han chê vê hình thái và däc tính tu nhiên. Tích hQP cånh quan së phåi là diêm nhân cúa quy hoqch, và tôn trqng kiên trúc dia phuung là mât tiêu chuân bät buôc. Quy chê quån lý båo tôn và phát triên Séo Mý Tý dê xuât viêc thành lâp các quy täc và nguyên täc cúa các co sð cho các hoat dông lich Sinh thái. Du án cüng du kiên tô chúc lai không gian lãnh thô, các phuo•ng thúc chi dao và quån lý cho su phát triên cúa mât du án du lich Sinh thái thông nhât. Vân dê phát triên du lich Sinh thái: - ÐQng lyc mói phát triên kinh tê dua trên phát triên du lich Sinh thái chât luvng cao - Giám sát và hô trq nguùi dân trong viêc thành lâp Ban quán lý thôn dê quån lý dich lu lich Sinh thái -Viêc ra các hoat dông dva frên diêu kiên dia phuŒng, bao gôm cå các tài sån Sinh thái cúa Vuùn quôc gia, cånh quan di sån và di sån Vän hóa ngu&i H'mông -Viêc dua vào các frangweb nhu mot diêm dên du lich Sinh thái mói
 30. quan bao phát triên thÔn Séo MS' 30 Dinh và quy chê "l'âp 1 : Dillh litrone I II'(YC N à ché
 31. chê quån tôn triên thôn Séo 2013 31 Dinh và quy chê Quy lý, båo và phát Mý Tý Tháng 10 näm 3. Mong muôn thiêt lûp thôn Séo Mý Tý vúi phong cånh tuyêt vÙi Sa dô minh hoa viêc szi dvng các khu dât khác nhau cia Séo Mý TS' Trong bôi cånh cúamêt su phát triên lãnh thô hài hòa và bên vfrng, du án tìm cách båo vê các khu vuc dông dân cu, khu vuc tu nhiên và dât nông nghiêp. Ðiêu này là phù hqp vói các nguyên täc viêc mð rong trong tuong lai cua khu dân cu và các du án du lich Sinh thái duqc du báo và tô chúc không gian Ðâu tiên, phåi tính dên sur täng truðng dân sô dáng kê cúa Séo Mý Tý. Dân sô cúa thôn dã täng tù 400 nguði näm 2004 lên 600 trong näm 2013. Nêu su täng fruðng này tiêp diên, dó là du kiên dên näm 2020, con sô së khoång 800 nguði, tuŒng duong 110 ngôi nhà thay vì 85 ngôi nhà hiên nay. Nhiêu khu vuc Sinh sông mói duoc du kiên. Ngoài ra, các månh dât duqc quy hoach trong quá trình xây dung dap nuóc trong quan diêm dê phù hop nhà ð mói. Sau khi tham khåo ý kiên vói nguði dân, hQ nói vói chúng tôi räng hQ dông ý dê dành các månh dât này cho viêc phát triên dân cu. Ðiêu này là mât loi thê dê có thê giåi quyêt vân dê vê tác dông cånh quan cua các månh dât này và tránh tât cå các san lâp mat bäng mói. Quy dinh cúa du án này chi ra rõ ràng các hình thái và các dang công trình duqc phép. Ðiêu lê kiên trúc và cånh quan cung câp các khuyên nghi dôi vói nguyên liêu, hàng rào...vv bät buQc phåi làm theo. Tuy nhiên, xét vê lâu dài, các månh dât quy hoach này së không dáp úng dû áp luc dân sô. Hon nùa, viêc lua chQn dê han chê su phát triên không gian cüa các thôn là mât ý muôn mang tính chính tri mà các ban ngành cúa Vuèm quôc gia dã giåi thích cho chúng tôi. Vì vay, viêc cân thiêt ngay hôm nay là phåi du doán và tìm kiêm các khu dân cu tiêm näng trong vùng lân cân. Cuôi cùng, dê rnð ra không gian sông tiêm näng, viêc dâu tiên là phåi nghiên cúu môi truðng, kinh tê và xã hQi dê näm duqc các vân dê tuong lai cúa khu vuc. Các khu vuc rnð rông du lich Sinh thái phåi, lân luct, tôn trQng các nguyên täc nêu ð phân trên. Båo tôn dia hình, khung cånh thiên nhiên và nông thôn là co sð cho các quy
 32. quan ton trièn thòn Séo 32 Tàp I : huóng chiên luqc Quy lý, và triên Mý Ty Tháncy 10 näm hoach trong tuong lai. Các dinh huóng quy hoach và chuang trình cùa Quy chê quån lý båo tôn và phát triên này chi tiêt hon vê các du án cüa vùng này trong tuo•ng lai, cüng nhu các dinh huóng chiên luqc và không gian cúa ho. Ðiêu IQ kiên trúc và cånh quan cüng áp dung. An tuqng dâu tiên thông qua tâm nhìn truc tiêp mà các du khách có, nó tác dông truc tiêp vào nhân thúc cüa ho vê chât luqng cúa noi này. Do dó, båo tôn cånh quan tuyêt vði và vé dep cúa nó nhu là sur thiêt yêu. Công viêc phuc hôi là cân thiêt trên các khu vuc bi phá húy và bi suy giåm, ví du nhu dap nuóc, duðng hoãc bð hô. Du án này cung câp các giåi pháp bên vùng và Sinh thái dê Cô gäng giåm bót các dông tiêu cuc.
 33. chè quan bao tôn phát thÔn Séo 2013 Ðinh huáng chiên quy 33 Tap I : luQ'C và chê (Ouv ellé pliút 'l Chât luong cånh quan cüng chính là viêc giü sach së thôn, båo tôn các giá tri Sinh thái và làm dep cúa khu vuc dông dân cu. Cåi thiên vê Sinh cúa khu vuc là mât yêu tô rât quan trong. Viêc chính frang các khu dân cu và các tòa nhà (thông qua Ðiêu lè kiên tlúc và cånh quan) là mot yêu tô cúa du án du lich Sinh thái. Ðiêu quan trQng là phåi nhó räng nhùng khó khän cúa quy dinh này là hai dinh hu•óng dó có thê là mâu thuân. Do dó chúng ta tìm cách dua ra mât khuôn khô cho viêc phát triên và thuc hiên các quy dinh mói trong viêc tô chúc không gian, kiên trúc, quån lý cånh quan cúa khu vuc tu nhiên và du lich Sinh thái, nhung chúng ta phåi cân thân không dê áp dãt các quy dinh quá khät khe ánh huðng dên lôi sông và ngän chãn các biêu hiên cua hoat dông Vän hóa truyên thông cúa nguði H'mông.
 34. quan ton trièn thòn Séo 34
 35. quan bao phái thon Séa Ðinh huáng chiên quy 35 (011' ellè li. N à triéll Iv nám 4. Khå näng tiêp can Séo Mý Tý và quån lý viêc di chuyên trên dûp nuóc Lôi vào thôn Séo Mý Tý tir phía Tá Van và rêng hon nùa là tir phía Sapa là môt câu hòi chính. Khách du lich và nguði dân (9 các thôn bên canh có hai lua Chon dê dên Séo Mý Tý. Con duðng dâu tiên duoc hình thành tù' nhùng con duðng mòn di bô tir các thôn xung quanh qua Vuòn quôc gia. Lôi vào thú 2, dó là con duðng mói duoc tao ra trong quá trình xây dumg dâp. Nhùng con duòng di bê qua thôn Séo Mý Tý duqc dê xuât bði AFD. Nhung Séo Mý Tý vân chua phái mot diêm dên mà chi là mot noi dê di qua. Ðiêu này du•qc giåi thích bði hiên trang môi truðng. Vì vây, con duòng này së dåm båo su xuât hiên cúa khách du lich không muôn di chuyên bäng xe dap hoãc di bQ. Ngày nay, nó dang trong tình trang xâu và cân duqc cåi tao dê phù hop giao thông. Truc tiêp liên quan dên con duòng này, câu hói vê viêc quån lý các nguôn khách du lich cân phåi duqc cñt ra. Thôn phåi duy trì viêc kiêm soát lôi vào dê không phåi nhìn thây su phát triên lón cúa các khu vuc bên bãi hoãc sv qua lai liên tuc cúa các phuong tiên cá nhân, hon nüa, viêc dät thêm áp luc lên môi tnròng së dân dên su ô nhiêm và bât tiên. Vì vây, chúng tôi dê xuât viêc thành lap mot phuong tiên dua dón tir Sa Pa, dây sé là phuong tiên duy nhât cho các du khách dên vói thôn bäng tuyên duòng nhura này. Mang luói duòng bQ còn don giån. Mêt con duöng chính bao quanh hô và mot sô tuyên duðng thú kêt nôi vói nó dê phuc vu cho các không gian dân cu. Ðôi khi chúng tôi nhân thây các tuyên duòng nhð ho•n dân dên các noi än nghi. Cho dù dê phuc vu nguði dân hay khách du lich, viêc dâu tiên chúng ta phåi thích úng viêc sir dung các tuyên duòng. Hon nùa, hâu hêt các khu vuc dê phát triên du lich sinh thái dêu duqc dät gân các con duðng chính và do dó không cân thiêt phåi xây dumg các con duðng bô sung. Hon nùa, vì chúng ta dã du doán së han chê các loai phuong tiên cá nhân hoac loai xe 4 bánh và ngay cå xe máy dôi vói khách du lich, không cân thiêt phåi làm tuyên duðng chính quá rQng. Chúng tôi thích không gian giao cät và diêm quay xe hon. Cuôi cùng, các vat liêu duqc sù dung phåi duoc hài hòa vói môi tnrðng. Mät khác, hô nuóc dã thay dôi thói quen di lai. Nó dã tao nhùng ngät quãng lón giùa các khu dân cu. Ðê có thê tiêp can vào phía Bäc Séo Mý Tý mà không ånh huðng lón dên môi tnrðng và cånh quan thì nên xây durng mQt cây câu phao nôi chi sir dung cho xe máy và nguði di bê. MQt du án duqc lên kê hoach dê xây dung mot cây câu treo và môt mot con duòng ô tô rêng së các tác dêng xâu có thê xåy ra vói cånh quan, chi phí kinh tê không phù hQP "I'àp l : v à ehè Quy ehê lý, và MS' Ty Tháng IO näm
 36. quån båo tòn phát trièn thôn Séo 2013 36 và quy (Khi rnà khoång cách rât ngän: khoång 1 km) và sau dó nó së tao ra phiên toái cho gia dình trên tuyên duðng này. Trong diêu khoån cúa khách du lich, chú yêu là su phát triên cúa nhùng con duðng mòn duqc dánh dâu hoãc lôi di bô duoc du kiên. Cuôi cùng, cân tính dên các dap nuóc là rnQt yêu tô quan trong cúa viêc di chuyên. Ðâp nuóc là mot diêm giao quan trong cüa con duòng, cân phåi xem xét, quy täc giao thông, täng cuðng các quy hoach an toàn và xem xét câm dâu xe. Vân dê tiêp can và di chuyên trên dâp nuóc: Giåm thiêu các gián d04n lón liên quan dên hô (câu nôi và phà) Vu tiên cc sÚ h? tâng duùng bQ và viêc tô chúc các bên dô Quin lý sô luŒng nguòi dên và di, có phuŒng tiên dura dón tù Sa Pa Båo dåm an toàn khi di chuyên trên dâp nuróc Täng giá tri viêc di bô di (140 trong thôn, trong các khu du lich sinh thái khác trong Vuùn quôc gia.
 37. chê quån báo ton phát thôn Séo Ðinh huáng chiên quy 37 l'åp l: f)inh luráng ehièn lu•oe ehè (Ouy lý, và triên Mý Tý Tháng 10 näm 2013 5. Cân tính dên môi truò'ng và viêc nâng câp các cc 114 tâng Ngoài các di sån phong phú gän liên vói Vän hóa nguði H'mông, cånh quan và däc biêt các giá tri Sinh thái là diêm thu hút cúa Séo Mý Tý. Sv kêt hop cúa ba yêu tô này dåm båo mât du lich Sinh thái chât luo•ng và täng súc hâp dân. Båo vê môi truðng là môt diêm quan trqng cúa du án. Nên duo dat trong các quy dinh phù hop dê båo vê các khu vuc có ý nghïa Sinh thái quan trQng, dãc biêt là khi chúng là mât diên hình dê làm nôi bât Vuðn Quôc gia Hoàng Liên. Nhung viêc lap kê hoach và Phân khu này sè không dû dê chông lai ô nhiêm và suy thoái cüa các khu vuc. Nguôn gây thiêt hai rât nhiêu: chât thåi, nuóc thåi, vân dê näng luqng ... Nêu không có mât nô luc tôi thiêu trong các lïnh vuc này, các môi truðng Sinh hQC có thê bi ånh huóng rât lón. Ngoài su mât mát Sinh thái không thê khäc phuc, nên kinh tê và du lich cüng có thê bi ånh huðng. Du án này cung câp các nguyên täc dê hành dông và các ví du vê các hê Sinh thái dê giåi quyêt nhüng vân dê vê mang luói. Ngoài ra, hô tro kÿ thuât và dào tao vê hoqt dông cua các hê thông duòng nhu cân thiêt. Thôn Séo Mý Tý näm (3 trung tâm cua Vuòn quôc gia Hoàng Liên. Sv dóng góp cúa thuc vât hoäc các loài dông vat bên ngoài nên bi câm. Thât vây, nó là diêu cân thiêt dê tránh su gia täng cua các loài xâm lân có thê có nhùng tác dông không thê dåo nguqc dôi vói môi truòng tu' nhiên, bao gôm cå loài dãc hùu. Do dó chúng ta phåi dura chü yêu vào các loài dia phuong. Tir quan diêm vê quån lý chât thåi, các chiên dich nâng cao nhân thúc duoc thurc hiên vói nguði dân dia phuong và khách du lich. Ðông thði, mât hê thông thu thêp có thê duqc tô chúc dê tâp tnung chât thåi vê tram xù lý chât thåi cua Sa Pa, mât hoac nhiêu lân môi tuân. Hê thông quån lý nuóc là co bån. Nguði H'mông tù lâu dã chi sû dung các sån phâm thân thiên môi truòng và thuc su ho không bao gið dãt ra câu hói vê hê thông xù lý nuóc. Tuy nhiên, vói su xuât hiên cúa khách du lich và các thói quen mói cua hô gia dình, quån lý nuóc thåi trð nên câp thiêt. Han nùa, nuóc thåi së tap trung ð hô chú không chåy ra sông. Do dó chúng vân còn trong thôn, mà vê lâu dài, có thê có nhùng hâu quå không tôt dôi vói môi truðng. Ðâu tu cho viêc thành lâp mât hê thông xù lý tap thê duòng nhu quá nang nê vê mat kÿ thuat và däc biêt là chi phí không cân xúng, chû yêu là do môi truðng sông rêng rãi phân tán và không tôn tai hiên tai cua mang luói. Viêc thurc hiên các hê thông don giån, ré tiên và tôn trQng hon vói môi tnrÙng có thê duqc dua ra. Mô hình khác nhau nên duoc kiêm tra dê chQn phù hQP nhât. Tuong tv nhu vay, viêc quån lý nuóc sach nên duqc dua vào trong bât kÿ quy hoqch mói nào. Nghiêm câm xây dung hoäc thuc hiên các cåi tiên cho sông suôi gân dó dê båo tôn chúng. Ngoài ra, các nguyên täc quy hoach cua mang luói diên và chiêu sáng së duqc dê xuât. Ðôi vói quan diêm dâu tiên, viêc thiêt yêu là dê dãt nên móng cho quån lý các dây
 38. quån båo tòn phát trièn thôn Séo 2013 38 và quy Tàp 1: và ché
 39. quan bao tòn trièn thòn Séo 201 39 Tàp Dinh và quy (Ouv ellê N à pliât ['v li) cáp diên dê tránh hê quå "mang nhên" làm suy thoái cånh quan và tuong dôi nguy hiêm. Tiêp dó, các quy hoach du lich Sinh thái có thê dây manh sån xuât näng luong xanh dê giam bót tác dông dôi vói môi truòng. Ðôi vói quan diêm thú hai, ô nhiêm ánh sáng và ánh sáng lông lây dêu bi câm. Ðiêu này là dê båo vê sur yên tïnh cúa cånh quan miên núi ban dêm, däc biêt là cúa Vuðn quôc gia. O nhiêm ánh sáng và ô nhiêm tiêng ôn theo tiêu chuân quôc gia duqc quy dinh chät chë. Ánh sáng thâp và mð là mât loi thê dê tìm kiêm mât bâu không khí tuoi sáng hon.
 40. Quy chê quan båo tôn và phát triên thòn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 40 Tàp Dinh và quy 1: htr(yne chiéll Itrçyc chê lia va pliát Illòtl Tv 6. Su cân thiêt cüa viêc quån lý thòi gian cüa dv án Quy chê quån lý båo tôn và phát triên Séo Mý Tý dem lai tâm nhìn tuong lai cho khu vu•c này dên näm 2020. Tuy nhiên, xu huóng tâp trung vào du lich Sinh thái liên quan dên viêc xem xét viêc loai bô dân các hành dông duqc thuc hiên dê dåm båo vân hành trôi chåy và duy trì mât dur án nhu vây. Ngoài ra, tài liêu này së duoc sùa dôi và thích nghi vói nhüng thay dôi trong bôi cánh dia phuong nêu chúng không làm biên dang toàn bô du án. Chúng ta có thê phân ra bôn thði gian cúa dur án: Thòi gian chuân bi, lâp kê h0?Ch và quy dinh: cc sÚ cüa Quy chê quán lý båo tôn và phát triên Séo IVIý Tý Sau mât quá trình lâu dài Chân doán, phân tích dù liêu không gian xã hôi và tham vân vói các bên có liên quan, chúng tôi có thê dê xuât mât du án lãnh thô có thê duqc châp nhân bði tât cå. Các phân khác nhau cúa Dur án (quy dinh, Ðiêu IQ kiên trúc cånh quan và quan lý co sð ha tâng, nguyên täc tô chúc cong dông, phát triên các hoat dông, dào tao ... ) dê huóng dân và dät nên móng cho SLI' phát triên cúa dia phuong trong tuo•ng lai. Thòi gian thay dôi kinh tê-xã hQi và không gian lãnh thô: d'ào t?0, cc vêt chât và tô chúc cüa ban quån lý thôn Sè không thuc tê khi nghï räng ngay sau khi Quy chê quån lý båo tôn và phát triên Séo Mý Tý duqc thuc thi, nguði dân có thê dón khách du lich trong diêu kiÇn tuyÇt vði. Viêc cân thiêt là quy hoqch các câu trúc khác nhau cúa du lich Sinh thái, cho dù cong dông, hay cá nhân hoäc tu nhân (homestay). Phåi duqc tìm duoc các Quÿ dâu tu. Giai doan này cüng bao gôm các công viêc làm dep cånh quan và các khu vuc dân cu hoãc nâng câp tuyên duòng giüa Séo Mý Tý và Tå Van. Song song vói diêu này, viêc thành lâp hêi dông thôn là co sð cúa du án phát triên du lich Sinh thái. Viêc này sè mât mât thði gian nhât dinh và phåi phát triên dura trên phån hôi cua nguði dân. Hiên toi, thôn không có tô chúc công dông nào. Ðiêu này có nghïa räng dê nguði dân bao tích hqp, tham gia vào co' sð và vai trò cua hêi dông, hQ phåi duqc hô tro và dào tao. Ðiêu này có thê duqc xem là mât loi thê, vì nó tránh nguy co xung dôt vói bât kÿ thú bâc trong thôn mà chúng ta sè phåi rât khó dê xác dinh. Ban Quån lý có trách nhiêm, dám båo các hoat dông, dich vu và quán lý du lich Sinh thái cùa thôn. Ðiêu này cüng có nghïa áp dung các nguyên täc cúa Quy chê quån lý båo tôn và phát triên Séo Mý Tý. Công viêc di kèm và giám sát cân duoc thuc hiên. Ðôi tác câp tinh và các don vi hop tác phi tap trung cüng phåi làm viêc vói nguði dân dê phù hop vói sur phát triên cúa
 41. chè quan ton Séo 41 l)inh chien lý, Tý du lich Sinh thái. Giai doan thù nghiêm phåi duqc tô chúc dê kiêm soát näng luc cüa nhüng nguÙi cung câp dich vu dåm båo chât luqng. Ngoài ra, AFD muôn dâu tu vào Séo Mý Tý, và viêc hop tác cua hQ vói tinh dên näm 2015. Chúng ta có thê cho räng nguði dân dã Sän sàng dê chào dón nhüng vi khách du lich dâu tiên vào cuôi näm 2014, dâu näm 2015. Thòi gian cho du lich Sinh thái: quan sát và thích nghi Ðó là sau giai doan chuân bi này, nguài dân së có thê chào dón nhùng vi khách du lich dâu tiên. Nguði dân sè phåi có khå näng näm bät quån lý các hoat dông, di kèm vói khách du lich, båo vê khu vuc ... Tuy nhiên, công viêc di kèm và giám sát cân duqc mð rêng dê quan sát su phát triên cúa du lich Sinh thái. Giám sát và quan sát các tác dông cúa du lich dôi vói môi truòng và kinh tê dia phuong là rât cân thiêt dê có thê thích úng cung — câu hoäc các tác dông tiêu cuc cua các hoat dông. Nhüng kinh nghiêm có thê có giá tri trong viêc tô chúc quan hê dôi tác hoäc giói thiêu vê các câu trúc tuong dông hoäc các thôn khác. Ðiêu này së nhäm muc dích trao dôi và làm phong phú thêm nQi dung cúa các hoat dQng, nguyên täc quån l", có tính dên các di sån thiên nhiên và cånh quan ... Giai 2018 — 2020 : Quån lý thôn và khå näng mÚ rQng Nhùng quan sát và kinh nghiêm tích lüy trong bôn näm quån lý du lich Sinh thái së cho thây vê su thành công hay thât bai cua du án. Ban quån lý cân phåi hoàn toàn tu chü trong quån lý hoat dông làng và có thê dánh giá su cân thiêt dê mð ra các khu vuc mói cho du lich Sinh thái cüng nhu viêc xây dung thêm nhiêu noi än nghi. Ðâu tiên, mât khu vuc mð rong ð phía Nam duqc quy hoach dê xây dung mât ngôi nhà cong dông thú hai, kinh phí hoàn toàn cúa nguði dân, cho phép dáp úng nhu câu cao dôi vói loai hình än nghi này. Nó së phåi duqc quån lý bði Ban quån lý thôn nhu ngôi nhà dâu tiên. Ltru räng khu vuc này cüng có thê duroc dùng dê mð rêng dât Ô' theo Quyêt dinh cüa hêi dông thôn. Tiêp dó, hai khu vuc mð rong khách san duqc du kiên, mât ð bên bð phía dông cung câp mât khách san nôi, và mât vê phía tây vói khå näng là mât khách san duói tán cây. Nguyên täc quy hoach cúa chúng duqc miêu tå chi tiêt trong hai dinh huóng quy hoach và lâp trình (OAP, xem chucng 3). Thôn thân nguði dân së tu chi trå cho su phát triên cúa các câu trúc hay dê thu hút các nhà dâu tu bên ngoài. Nhüng viêc này phåi tuân thü các nguyên täc tucng úng, cüng nhu mot sô nguyên täc quån lý bao gôm cå su tham gia cua nguði dân trong du án (công viêc, môi quan hê vói Ban quån lý thôn ...) và dôi vói các hoat dông duqc dê xuât.
 42. Quy chê quan båo tôn và phát triên thòn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 42 Tàp Dinh và quy 1 : huóng chiên lugc chê
 43. Quy chê quan bao tôn phát trièn thòn Séo Tháng näm 2013 Dinh chiên 43 lý, à Ty 10 Niên cüa các su kiên quan trpng khác nhau cüa Quy chê quån lý bio tôn và phát triên Séo IVIý Tý Có thê sáng t40 thêm Khå näng diêu chinh Thòi Cuôi gian 2014 du — doán Ðàu mó' 2015cúamât thú trung 2 hoäc tâm môt cQng khu dôngmðcâu quån trúc lý khách hoãc di san kèmtu dón khách du lich - Ðiêu chinh các câu trúc du lich Sinh thái : - Thành lâp Ban quån lý bån thôn - Hô tro su phát triên cúa các hoat dông kinh - doanh - Ðào tao kÿ thuât, quån lý, du lich Sinh : thái... - Giai doan thí diêm các du án vi mô (mang luói, quån lý, hoat dông) Tàp I : htróng luqc và quy chè rQng nhà ó• - Ðón khách du lich - Ðánh giá và giám sát các du án vi mô khác nhau - Khái quát nlffig giåi pháp phù hQP nhát : - Kiêm soát dòng chåy du lich : - Quan sát và thích úng nêu cân thiêt các dich vu : du lich Sinh thái vói nhu câu cúa khách du lich - Có thê hqp tác và trao dôi vói các bån khác có . câu trúc tuŒng tur IÝ, 'l'v Cuôi näm 2013 HQ'P thúc hóa DV án
 44. Quy chê quan båo tôn và phát triên thòn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 44 Tâp Dinh quy 7. Bán dô không gian các vân dê có liên quan Các vân dê khác nhau vê lãnh thô (ngoài viêc quån lý cong dông và hê thông kÿ thuat quån lý co sð ha tâng) duqc tông hgp frên bån dô này.
 45. Quy quan bao tón phát triën thón Séo Mý Tháng nám 2013 l : Dinh chiën 45 1: litróng ehièn Itroc chè cllë IV, Ty IO
 46. Quy chê quan båo tôn và phát triên thòn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 46 Tâp Dinh quy up hil'óng luqyc vň quy chë
 47. Quy chê quan lý, ton và phát trièn thòn Séo Mý Tháng 10 nim 2013 b{ío Ty
 48. Quy chê quån lý. båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng 10 näm 2013 T8P 1 : ÐINH HUÓNG CHIÉN Lüoc VX QUY CHÉ
 49. Quy quån báo ton và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng näm 2013 l : Dinh huÓng chièn 49 ehê lý, 10 ChuŒng 2: Phân khu và quy chê I. Phân khu Il. Quy chê Chung Ill. Quy chê cho tùng khu
 50. Quy chê quån lý. båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng 10 näm 2013 T(IP Ill'gye qtly elìê ChuŒng 2: Phân khu và quy chê I. Phân khu So dô phân khu xác dinh viêc sù dung dât ð Séo Mý Tý. Các khu vuc khác nhau duqc thê hiên trong thông tin sau và duqc hiên thi trên bån dô ti lê 1:2000. Ðinh huóng cúa tùng khu duqc dua ra trong phân giói thiêu tùng phân cúa các quy chê tùng khu vuc. Các khu vvc duo chi dinh Cho các quy hoach du lich sinh thái và khu vuc dâp nuóc së duqc bô sung bäng các dinh huóng quy hoach và lâp trình (Chuong 3). 1. Thông tin tóm tät Jên Thôn, ruôn , lôi vào tù hía Tå Van 35,7 ha U2 Ðât Có thê xâ dun EI CŒ sð ha tân Tram tê 0,05 ha Tru&n hoc 0,05 ha Xu Tl tiên u hoach du lich sinh thái Nhà con dôn chính 2,8 ha Cha trun tâm 0,57 ha Quy h0?Ch u lich sinh thái tiem nän ATI Nhà côn dôn thú 2 0,75 ha AT2 Khách san trên mät nuðc 5,6 ha AT3 Khách san duói tán câ 3,3 ha Khu dâncu Bångtóm tät cáckhu vvc
 51. Quy quån báo ton và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng näm 2013 l : Dinh huÓng chièn 51 40 Tâp I : Ðjnh huó•ng chiên lLrçyc và quy chê
 52. ehè quån bao ton và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng näm 2013 Tûp l : Ðinh huóng ehiên và quy 52 (Ouv IS', IO 2. Sc dô phân khu So dð Dhân khu
 53. Quy chê quån lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 näm 2013 Tûp l : Ðinh huóng ehiên và quy 53 lugyc chê MS' TS' II. Quy chê Chung 1. Các giây phép cân thiêt cho quy h0?Ch và xây dvng trong tuŒng lai Truóc khi quy hooch và xây dung (dôi vói khu dân cu, du lich) cân phåi có su châp thuân cúa Ban quån lý thôn. Ban quån lý phåi xác dinh các diêu khoån cho phép cân thiêt. Ngoài ra, viêc xây dung së nhât thiêt phåi các khu vuc duqc phép xây dung duqc xác dinh trong so dô phân khu và phåi tôn trQng các diêu lê kiên trúc và cånh quan cüng nhu các nguyên täc quån lý mang luói và các tuyên duòng. Khu vuðn và các hang muc cân thiêt cho hàng thú công hoac nông nghiêp không yêu câu giây phép cu thê nêu chúng dang có trong khu vuc thôn (U 1, U2). Nhùng quy hoach này vân sé phåi tôn trQng các quy täc cüng nhu diêu lê kiên trúc và cånh quan. Không tuân theo nhüng quy täc này së phåi bi tlùng ph@t. Ban quån lý thôn cân xác dinh các diêu khoån cüa viêc bôi thuòng phåi thu cúa chú sð hùu hoäc các co sð có liên quan. Ðiêu này có thê có các hình thúc khác nhau: bät buQc phuc hôi các khu vuc bi ånh huðng, bôi thuòng khác nhau, tiên ph@t, giåm lo•i ích liên quan dên các hoat dông du lich sinh thái...vv. Tnróc khi dat duqc diêu dó, chúng ta có thê nghï vê môt công viêc giám sát viêc xây durng duoc thuc hiên bði nhóm quån lý, vói các tru dãi së duqc xác dinh, thêm rnQt vi trí quan sát viên cho co quan cúa VuòT1 quôc gia vê nhóm quån lý cong dông hoac vê các công tác quy hoach, có thê dåm båo tính nhât quán cúa các dê xuât vói Ðiêu lê và các quy dinh Chung cüa rùng. Liên quan dên viêc thu hôi dât và bôi thuòng, dãc biêt các dia diêm cúa du án công cong và các hoat dông du lich sinh thái, phåi bôi thuòng tài chính cho các chú dât có liên quan truóc khi quy hoach và xây dung, và theo thóa thuan giüa hai bên (Ban quån lý thôn và chù sð hüu). Trong truòng hgp có tranh châp giùa nguði dân và nhà dâu tu bên ngoài trong thði gian tói, Ban quån lý có thê tuyên bô "quyên dân su" và båo vê các thành viên trong thôn di kèm vói các phuong pháp tiêp can vói chính quyên. 2. Quy h0?Ch bät buQc cho viêc xây dvng nhà ó' hoãc du lich sinh thái trong tu'Œng lai Khå näng tiêp can Viêc xây dung hiên tai và tuong lai së không yêu câu thiêt lâp các con duòng tiêp cân mói quá lón. Chúng phåi tuân thü các so dô và duðng cät duqc quy dinh tai Chuong 5. Tuân thü các khuyên nghi cüa chuong này là cân thiêt dê phù hgp chúc näng sir dung cüa các tuyên duùng.
 54. Quy chê quån lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 näm 2013 42 Tap 1: Ðinh huóng chiên lupe và quy chê Tý Quy h0?Ch cc só' h? tâng Tât cå các công trình xây dung dang tôn tai hoac trong tucng lai liên quan dên môi truðng sông hoac các hoat dQng du lich dêu cân phåi nâng câp co sð ha tâng dê phù hqp vói các muc tiêu dê ra trong tap 2. Môt sô giåi pháp duqc dê xuât dê thuc hiên du án thí diêm. Ðiêu này vói muc dích dê cåi thiên và thích úng vói các h? thông kÿ thuât tôt nhât vói diêu kiên cúa dia phuo•ng. Nuróc thåi Tât cå các công trình xây dung dang tôn tai hoäc trong tuong lai liên quan dên môi truðng sông hoac các hoat dông du lich dêu cân phåi có hê thông xù lý nuóc thåi. Các hê thông Cá nhân, sù dung vat liêu tv nhiên và bên vùng và gân nhu không có tác dông dên cånh quan duqc tru tiên. Hê thông tap thê nhó có thê duoc thiêt lap khi giây phép xây dung Cho phép. Nu'óc Sinh hoat Các nghiên cúu kÿ thuât liên quan dên quån lý nuóc Sinh hoat phåi dugc thuc hiên ð Séo Mý Tý. Viêc quån lý nguôn tài nguyên này là diêu kiên bät buêc cho sv phát triên Chung cüa du lich Sinh thái, däc biêt là bði vì viêc tiêu thu nguôn tài nguyên này täng lên dông thði vói sô luong khách du lich. Ngoài ra, các công trình xây dung hoac quy hoach dêu bi câm trong tru•òng hop chúng có tác dêng tiêu cuc dên nguôn nuóc. Nuúc mua Các quy hoach mói cúa bê mät chông thâm phåi du kiên cho viêc thuc hiên các hê thông công thoát nuóc mua tu nhiên và bên vfrng. Bên bð các con duðng, hê thông thoát nuóc phåi duoc sù dung các máng xôi, muong, tôt nhât là vat liêu tur nhiên. Viêc båo duðng các h? thông này phåi duqc tô chúc bði Ban quån lý thôn. M4ng lurói diên Tât cå các công trình xây dung dang tôn tai hoäc trong tuong lai liên quan dên môi truðng sông hoäc các hoat dêng du lich dêu phåi dugc kêt nôi vói mang luói diên. Môt sô kiên nghi duqc nêu trong Chuong 5. Viêc st dung thay thê sån xuât näng luqng tái tao duqc tru tiên nó không làm thay dôi bâu không khí nông thôn cúa thôn, trong dó có näng luong mat trði, näng lumg gió. Ðèn chiêu sáng và ánh sáng cüng së duqc quy dinh tai Chuang 5. Vân dê thách thúc chú yêu së là dê han chê ô nhiêm ánh sáng vào ban dêm. Chúng cân phåi tuong dôi thâp, cuòng dô ánh sáng ít manh rnë và màu säc ánh sáng chü dao (màu vàng, träng mêm mai ...). Ðèn neon và dèn nhâp nháy dêu bi câm.
 55. Quy chê quån lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 näm 2013 Tûp l : Ðinh huóng ehiên và quy 55 lugye chè
 56. (Quy quan lý, báo ton phát trién thön Séo 10 2013 ehë Mý Ty Thángr Rác thái Vięc to chúc thu gom rác thái dłrqc quy dinh tąi Chuong 5. Các bňi đö chat thái vi chat thái rňn xů lý bňng cách döt hoňc chön dëu bi cam.
 57. Quy quan lý, bao tôn phát trièn thÔn Séo Tháng 10 näm 2013 Tàp Ðinh huáng chiên và quy 57 44 Tlip l : ł)inh lili'ólłg chiën Iłroc vii Cliły ehë chè N à Mý Ty Båo vê môi truùng và cånh quan hùng vï Lôi vào tù' phía Tå Van Cånh quan và dia hình Các công trình xây dung mói phåi tuân thú các nguyên täc cúa cånh quan và diêu lê kiên trúc, có nghïa là thích úng vói các kiên trúc dia phuong, tích hQP cánh quan, tôn trong môi truòng tu nhiên và dia hình. Viêc dào däp mói vói cuðng dô lón dêu bi câm do tác dông dáng kê cúa chúng lên cånh quan. Tuy nhiên, nhùng thùa ruQng bâc thang duqc khuyên khích däc biêt là bði vì chúng có loi ích tài chính và di sån manh më. Chúng phåi duoc lur u giü và duy trì dê båo tôn các vùng nông thôn cua làng. Cuôi cùng, quy hoach các con duòng di bô và nhùng diêm có tâm nhìn dep có thê duqc xem xét, vói diêu kiên chúng không gây ra rúi ro cua sur xuông câp cúa môi truòng tu nhiên và cånh quan. Quån lý nguôn nuóc, các rnvc tiêu vê chât luŒng Phù hqp vói vùng dât âm uót là rât quan trong vì lý do súc khóe, phát triên kinh tê và båo tôn di sån Sinh thái. Muc dích là dê có nuóc chât lugng cao cho toàn bô khu vuc. Tât cå các công trình xây durng ð Séo Mý Tý, cho dù hiên tai hay tuong lai, phåi duoc trang bi hê thông xù lý nuóc thåi. Ðôi vói hoat dông nông nghiêp, viÇc sir dung các chât hóa hQC không thân thiên môi truðng mà chåy truc tiêp vào dòng nên duqc kiêm soát.
 58. Quy chê quån lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 näm 2013 I : luqe chê TS' Các con sông con suôi là hê Sinh thái da dang trên quan diêm Sinh hoc. Ðê båo tôn môi truòng sông, các khu vurc không duqc xây durng (trù công trình nông nghiêp) 7 mét hai bên bð hô phåi duqc tôn trong. Viêc phân dinh muc cao cúa nuóc. Duy trì các vùng dât âm uót và trông các loài cây bån dia duqc khuyên khích bði vì nó có nhiêu Iqi ích (han chê ô nhiêm tu nhiên, tích hqp cånh quan, các khu tôi, kiêm soát muc nuóc, phòng chông xói mòn, tái tao 2 bên bð ...) Sa dô minh hea nguyên tãc cách bò 7m không duvc xây dvng Cuôi cùng, dòng chåy cúa nuóc phåi duoc dåm båo thâp hon các tuyên duò•ng giao thông. Các duò•ng ông phåi duqc båo duðng. Các bò hô Các bð cúa hô cân duqc båo duõng và quy hoach dê làm giåm quá trình xói mòn. Ðiêu này duqc giåi thích bði su thay dôi lón trong muc nuóc cua hô (12m) và dôi khi dòng chåy cúa nuóc không kiêm soát duoc. Viêc sû dung các loai cây khác nhau cua trong Vuòn quôc gia Hoàng Liên së phuc hôi các khu vuc này, Các loqi cây này nên duqc trông frên các suðn núi và có khå näng thích nghi, loai cây này nên duoc thuðng xuyên sùa chüa các suðn núi và có khå näng ngâm lâu trong nuóc do thay dôi cúa muc nuóc trong hô. Ðây là các nhiêm vu cúa Vu&n quôc gia Hoàng Liên dê xác dinh các loài khác nhau có thê thích nghi tôt hon vói nhùng han chê tu nhiên (dû cao, dô dôc, khí hâu ...). Ví du, viêc sir dung mât loài gân vói loài huong bài có mat trong rùng duèmg nhu là mât giåi pháp khå thi dê khäc phuc bð hô, däc biêt nó là mât nguyên liêu cho dan rô (hàng thú công dia phuo•ng) và lá IQP nhà. Hãy nhó räng công ty quån lý các nuóc và hô nhât thiêt phåi thurc hiên các công viêc này, phôi hop chat chê vói các co' quan chúc näng cua rùng và ban quan lý cong dông. Mât nghiên cúu khå thi cho công tác phuc hôi chúc näng phåi duqc gùi dên vuðn quôc gia dê xác nhân Hô nuúc Các hoat dông du lich Sinh thái bi câm bên phía Nam cúa hô do sur an toàn liên quan dên các hoat dông cúa dâp nuóc (bao gôm viêc mð các van cua dâp nuóc). Bån dô (3 trong tap 3 së miêu tá chi tiêt các hoat dông và các khu hoat dông có thê duqc phép diên ra trên hô. Thåm thuc vât Các loai cây quý hiêm hoäc dang bi suy thoái, phá hüy së phåi duqc trông lai.
 59. Quy quan lý, bao tôn phát trièn thÔn Séo Tháng 10 näm 2013 Tàp Ðinh huáng chiên và quy 59 46 l'âp 1 : I)inh hil'ó•ng chièn liroc quv chè
 60. quân tön triân thön Sâo Thâng 10 nüm 2013 60 (Puy cilâ IS', biıo vâ plYât MS' Tj Câc loâi üc hüu vâ bân dia rûmg Hoâng Liân sö Chi duoc trâng tren khu vvc nây. Nghiâm câm viÇc nhâp khâu loâi ngo#i lai dâ ngân chğn su phât triân lây lan cüa câc lodi xâm lân hüc phâ hüy.
 61. chê quån bao ton phát triên thôn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 Dinh chièn quy 61 Tüp l : Dinli litv(mg ehiân lırçvc vâ qııv Che; IS', Tý Ill. Quy chê cho tùng khu 1. Các khu dân cu (U) Các khu dân cur (UI) và các khu mó' rQng cho dinh cu (U2) Lôi vào phía Tå Van Trung tâm bån Ruöng bâc thang Kê tù khi có su xuât hiên cúa hô nuóc, thôn Séo Mý Tý duo chia thành ba khu vuc Sinh sông, chúng tôi goi là "trung tâm thôn", "ruêng bâc thang" và "Lôi vào tù Tå Van. " Trong dó, có môt liên kêt chat chë giüa khu vuc tu nhiên (sông suôi, không gian xanh, dông có, rùrng cây ...), khu vuc nông nghiêp (ruQng bâc thang, vuön, ao ... ) và
 62. Quy chê quan båo tôn và phát triên thòn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 Tâp Ðinh chiên và quy 48 1: huóng lurçyc chê (Ouy và TS' nhùng noi dông dân cu (nhà ð ...). Ðiêu này phân lón là do ånh huðng và giá tri cúa tài nguyên thiên nhiên trong lôi sông cúa nguði H'mông. Không có thông tin rõ ràng hoac viêc däng ký dât dai cúa thôn. NguÙi dân có phucng pháp riêng cúa hQ vê quån lý tài sån vói pháp luat và luât sð hüu (nguði dâu tiên giåi phóng mat bäng, vói su dông {y cúa dòng hQ sáng lâp, là chú sð hùu). Ðó là lý do tai sao dê Iva chon dê tao thành mât co quan quån lý duy nhât cho các khu vuc này bât châp su sû dung khác nhau duqc xác dinh rõ ràng. Nhu vây, muc tiêu là dê lai mât phân lón cúa su tu do cho nguði dân và ban quån lý thôn trong tuong lai. Tuy nhiên, su ra dði cúa quy dinh vê hình thái, kiên trúc và cånh quan vân cân thiêt dê han chê hoat dông dó có thê ånh huðng tiêu cuc. Ví du nhu su hiên diên cúa ngôi nhà hiên dai hon mà nôi bât so vói các kiên trúc bån dia së bóp méo tính chât cua thôn. Båo tôn di sån cånh quan, vùng nông thôn và các khu vuc tu nhiên cüng là cân thiêt cho su thành công cúa các dur án du lich Sinh thái. Hon nüa, nêu chúng tôi tham khåo các sô liêu täng truðng dân sô, dân sô cúa thôn dã täng tù 400 nguði näm 2004 lên 600 trong näm 2013. Nó có thê dat khoång 800 cu dân trong näm 2020. Do dó rât cân thiêt du doán khu vuc mð rêng cúa thôn (ð dây là khu vuc U2) dành riêng cho nhùng nguði H'mông, không có xáo trôn câu trúc hình thái. Nhu vây, theo su dông {y cua nguði dân, nhà ð mói phåi duqc dat trên khu dât tiên dinh và các quy dinh vê hình thái cho các công trình xây dung mó'i. Khu mð rong dinh cu• Cân phåi luu {y räng mât khi tât cå các khu vuc này duqc lâp dây (giùa näm 2018 và näm 2020 theo tính toán dân sô), Séo Mý Tý së phåi dôi mat vói cùng mât vân dê cân mð rong nhu nhiêu thôn khác. Theo khå näng cua Vuòn quôc gia, nó không còn có thê tiêp dón nhùng nguði khác. Các khu vuc mói mð rêng dã duqc du kiên trong rùng hay gân dó dê phù hop vói áp luc dân sô này. Và dánh giá tác dông lên môi truðng, kinh tê và xã hôi phåi duoc thuc hiên bði rùng dê du doán và hô trq viêc tao ra các khu vvc mb rêng thích hop vói lôi sông cua nguði dân. Các khu vuc bäng phäng näm trong khoång
 63. chê quån bao ton phát triên thôn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 Dinh chièn quy 63 Tàp 1: huóng Itrcyc và chê
 64. Quy chê quán lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 Tâp Ðinh chiên và quy Tý Ikm tù lôi vào chính cúa Séo Mý Tý duðng nhu dã duqc lua chQn bði rùng tur nhiên (hoac chính quyên dia phucng) dê thích úng vói "thäng du dân sô", túc là các hQ gia dình mói không có thê dên ð Séo Mý Tý do thiêu không gian. Xin luu {y räng khu vuc này bao gôm mot khu vurc âm uót lón trong môi truðng sông dãc biêt và phong phú. Nó không nên duqc chuyên dôi dê mð rêng khu vuc Sinh sông truóc khi bât kÿ nghiên cúu so bê tác dêng dên da dang Sinh hoc. Nhüng muc tiêu chính cho các khu vvc này là: - Båo v? nhà cûa hiên có - Du kiên xây dvng nhà mó'i và quy h0?Ch nhà dân trong khi vân giü hình ånh cúa mot thôn H'mông - Täng cuòng các không gian thiên nhiên - Ðê su tu do cho nguò'i dân thuc hành các h0?t dQng thü công và các hoat dQng nông nghiêp cüa hp. Quy chê cho khu UI và U2 Các khu UI và U2 phåi tuân theo các quy dinh Chung. Chi có nguði dân H'mông có thê säp xêp nhà tro trong các khu này. Khu U2, ho là nhùng nguði duy nhât có thê xây dung ngôi nhà mói. Khu UI và U2 Sü dung dât : diêu kiên cho phép và câm Khu UI rêng Trung
 65. Quy chè quån lý, båo ton phát trièn thòn Séo Mý Tháng näm 2013 Dinh chièn quy 65 Viêc sù dung dât duqc phép liên quan dên các hoat dông dân cu (mð rông, cåi tao nhà ð hiên có, xây dung lai nhà ð bi phá húy), du lich Sinh thái (quy hoach nhà ð hiên tai I : huóng litoc chê Ty IO hoac lâp trình cho các nhà dân), nông nghiêp, thú công và không gian xanh. Båo trì co sð ha tâng duqc cho phép, cüng nhu tái tao cúa các tòa nhà bi ånh huðng bði tu nhiên. Các quy hoach bi câm là các công trình xây durng nhà ð mói, moi hình thúc hoat dQng gây ô nhiêm, bãi chôn lâp chât thåi và các rnò dá. Bán các sån phâm và dich vu du lich sinh thái không giám sát cúa Ban quån lý thôn dêu bi câm trong khu vuc này. Khu U2 Viêc sir dung dât duqc cho phép liên quan dên các quy hoach dân cu, du lich sinh thái (nhà dân), nông nghiêp, thú công và các không gian xanh. Các hoat dông bi nghiêm câm là moi hoat dQng gây ô nhiêm, các bãi chôn lâp rác thåi, khai thác dá và các hoat dêng công nghiêp. Viêc bán hàng hoá (bao gôm cå nhùng tiêu thuong tù các làng khác) và các dich vu du lich sinh thái không duqc giám sát bði Ban quån lý thôn bi nghiêm câm trong lïnh này. Lôi vào và duò•ng giao thông Các công trình xây dung không duqc kéo theo su hình thành cúa các con duòng thú câp hoãc duòng bê tông. co' sÚ h? tâng nu•óc và diên Ngay khi áp dung quy chê này, tât cå các công trình xây durng hiên tai hoãc mói dêu phåi theo các khuyên nghi duqc dê cap trong chuong 5 cúa dv án quy hoach này. Vi trí cúa các công trình Khu U2 Các giói han phân tách cúa các công trình phåi dáp úng mot khoång cách tôi thiêu 3 m vói các công trình hiên có. Khu Ul và U2 Các phân phu cüa các công trình chính cho các chúc näng ð hoac du lich sinh thái phåi duqc tiêp giáp vói tòa nhà chính, ngoai lê dôi vói khu vê sinh. Chiêu dài cüa canh dài nhât cúa tòa nhà chính (LI) không duqc vuQt quá 15 m (LI < 15m). Chiêu dài bên canh cüa các phân phu (L2 hoãc L2') phåi nhó hŒn so vói các tòa nhà chính (Ll> L2 hoäc 1.2').
 66. chè quan lý, hao ton và phát trién thôn Séo Tháng 10 2013 66 Tâp Dinh chièn và quy Tàp I huóng lugc và ehê (Ouv MV TQ LI : Chiêu dài cúa canh dài nhât cua tòa nhà chính L2 hoäc L2' : Chiêu dài bên canh cua các phân Phu 12 LI < 15m LI > L2 hoäc L2' Kích thu'óc tôi da ctia các cône Các phân Phu dóng tiêp giáp vói tòa nhà phåi ô' bên mat tiên bên canh so vói lôi vào chính. Màu xanh lá cây, có thê duqc xây durng phân Phu cho dân cu hoac du lich Sinh thái. Màu dó, mat tiên không thê. Sa dô vi tri' ctia các phân phv nhà bâc thang cho nguòi dân hoãc du khách
 67. Quy chè quån lý, båo ton phát trièn thòn Séo Mý Tháng näm 2013 Dinh chièn quy 67 1 : hit'óng lu•ae chè
 68. Quy ehë quan lý, bao tón phát trién thůn Séo Tháng 10 nám 2013 Dinh chièn quy 68 MÝ Tv Diën tích dit Dien tích dát töa nhň chính (SI) khöng dŁrqc vuQ't quá 200m2 (SI K 200m2 ). Töng dien tích các klnu Phu nhň ö vň du lich (Q) khöng duvc Ión hďn dien tích töa nhň chính SI : Diën tích töa nhň chính s2 : Töng dien tích khu Phin Phu cho nhň ö vi du lich SI 200 SI +s2C230m2 Dién tich các Ichu phán Phu nhů Ö vů du lich Töng dien tích các cöng trinh xay dung nhň ö vi các hoat d0ng du lich thiët yëu (Sl+s2) phái nhó hon hoąc bňng 230 m2 (Sl+s2 K 230m2 ). Con Sö nňy bao göm töa nhň chính, ncyi gůi xe máy vň các Phan Phu cho möi truöng song (nhň bëp vň phöng těm) các dich vu du lich sinh thái (phöng, khu cöng trinh Phu ...). Các Phin Phu sú dung cho viëc liru trü' gö, các hoąt d0ng nöng nghięp hoąc thů cöng (nhň xuóng, chuöng) khöng duvc bao göm trong tính toán my. Chiëu cao cúa các cöng trinh xiy dung Chiëu cao đuęc tính ö giüa töa lihů tů tang tret, giüa duöng suön ngöi nhň vň mat dát tu nhiën. H : Chiëu cao töi da cůa töa nhň chính h : Chiëu cao töi da cůa Phin Phu Sa đó chiéu cao Dë tón trpng kiën trúc truyën thöng cúa nguöi H'möng, chiëu cao cůa töa nhň chính (H) khöng duvc vuqt quá 7,5m (H K 7,5 m). Nó chia ra khoáng 2 cap (bao göm cá tang tret). Khoáng khöng gian duói mái có thë duqc sú dung. Các Ichu Phu cůa töa nhň chính khöng dłrqyc vuqt quá 4m chiëu cao. (h 4 m). Các khía canh ben ngoii các cöng trinh xay dvng Su xuat hiën cůa cöng trinh xay dvrng (bë nuóc, ňng-ten...vv) phái duoc tích hvp vdo kiën trúc cůa töa nhň. Diëu IQ kiën trúc vň cánh quan liën quan dën vat lięu vň mái lihů. H
 69. Quy ehê bao ton và triên thôn Séo 1Mý Tháng 10 näm 2013 Dinh htróng chièn và 69 Tlip l: luoe vi chë Ty Xú' lý các khía C?nh bên ngoài Hàng rào và cånh quan bên ngoài phåi tuân theo các nguyên täc cúa Ðiêu lê kiên trúc và cånh quan. Su phát triên cúa môt hang muc duqc dung nap trong mot mat duy nhât cúa viêc xây du•ng không vuçyt quá chiêu dài công trình chính. Chiêu rông cúa hang muc không thê vuqt quá 4 mét. Viêc bô trí bê chúa nuóc mua duo Cho phép duy nhât bên canh các công trình xây dung và nó không duqc vuot quá chiêu dài cúa công trình dó. Chiêu dài cúa bê chúa này không duqc vuqt quá 4m. Lôi vào chính so' dô xü' ly" bên ngoài Các diên tích dât bên ngoài phåi luôn duqc giù ð frang thái dât càng nhiêu càng tôt. Ðiêu này là do muc tiêu ngän ngùa bê tông hóa dât và båo vê môi truðng nông thôn. Trông các loài cây bån dia và trông vuðn duqc Cho phép và khuyên khích. Ðiêm dô Ðiêm dô cúa các phuong tiên giao thông trên các không gian công cong bi câm. Chi các diêm dô Cho xe 2 bánh là duqc phép xây durng trong khu dân cu. Không gian mÚ, các dôn diên và dòng chåy cüa nuóc Ðiêu lê kiên trúc và cånh quan dua ra các khuyên nghi Cho viêc làm dep thôn cân phåi tuân thú. Viêc trông các loai cây hoac nuôi các loài dQng vat du nhâp bên ngoài pham vi Vuðn quôc gia Hoàng Liên dêu bi câm. Viêc phá húy các loài cây quý hiêm së phåi duoc bôi thuòng bäng cách trông lai loài tuong duong. Các dòng chåy cúa nuóc và các khii vuc âm uót dêu duoc båo tôn truóc tât Cå các loai công trình xây dung và së duqc båo trì. Các bãi rác thåi dêu bi câm ngoai trù nhùng noi duqc dV trù sän. Nguôn nuóc cung câp Cho các ruQng bâc thang và khu dân cu së duoc båo vê và së tiêp tuc duqc quån lý theo cách truyên thông. Luu vuc nuóc Cho tiêu dùng công cong và du lich dâu tiên phåi duoc thåo luân bði các "chú sð hùu" cúa nguôn nuóc và các nhóm quån lý cong dông. 4 m t4m
 70. Quy ehê quan lý, báo tön và phát trièn thôn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 70 chièn quv l'ûp l: i)inh luoc ehè qtlån pllát Tý 2. Khu E: Các cc h? tâng Các khu El và E2 duqc du trù cho 2 co sð ha tâng mói : tram y tê và truòng hoc. Nhùng cc sð h? tâng khác duoc du trù trong khu UI và U 2. El: Tr?m y tê Khu dât du trù cho tram y tê Ðâu tiên, Hiên trang thôn Séo Mý Tý hiên tai không có co sð ý tê nào. Hon nùa, trong viêc mó' cúa dê dón khách du lich diêu cân thiêt là phåi dåm båo có noi chäm sóc súc khóe. Chính vì vây, khu vurc gân truðng hQC duqc du tlìl cho viêc xây dung tram y tê. Tram y tê này có thê phuc vu cho viÇc chäm sóc con trè, nguði dân bån dia (hiên tai ho phåi dên tan tram y tê gân thôn Tå Van) và cho khách du lich. Lua chQn cho tram y tê này cân phåi gân duòng xe co, dê dàng cho xe cúll thu•ong có thê tiêp can. E2: Thêm truùng hQC mfri Khu dât dw án cho trwòng hoc C) lôi vào tù phía Tå Van, 2 truòng hoc duqc xây dung trên các månh dât biêt lap. Lóp hQC dâu tiên ð nhà dân và lóp khác trong tòa nhà cü mái tôn dó cúa công nhân xây dung dap, säp tói së bi gð bó. Ðiêu này duqc giåi thích bði su gián doan dia hình dã duqc tao ra sau su xuât hiên cúa hô nuóc. Các truðng hoc ð phía Tây rât khó dê tiêp can buêc nguði dân dê tìm giåi pháp thay thê. Nhu vay, mot khu dât së duoc dành cho viêc xây dung mot truðng hoc có thê chúa hai lóp hoc này.
 71. Quy ehê bao ton và triên thôn Séo 1Mý Tháng 10 näm 2013 Dinh htróng chièn và 71 'I'ûp l: ILIUC qi1Y chê
 72. Quy chê quan lý, bao tôn phát trièn thòn Séo Mý Tháng 10 nám 2013 72 Tàp : Ðinh chiên quy N à TV Do dó, mvc tiêu chính cho hai khu vvc này là: - Ðáp úng các nhu câu vê CŒ y tê gân các hoat dQng cong dông và các trtròng hQC - Säp xêp mot dia diêm giáo duc ó• phía Bic dê dåm båo diêu kiên tôt vê giång cho các tré em bên phía này cüa thôn - Dur doán viêc xây durng các cc só• vêt chât dê dáp úng dia hình cüa dât và khung cånh tuyêt vòi Quy chê cho khu E St' dung dât và lôi vào Truðng Khu El hoc Chí duy nhât viêc xây dung tram y tê hoäc co' sð y tê là duqc cho phép. Viêc kêt nôi vói tuyên duðng bê phåi duçyc dåm båo bði các liên kêt mêm. Các công trmh xây durng phåi tuân thú các quy chê chung cüng nhu các nguyên täc cúa diêu lê cånh quan. Viêc quån lý Tram y tê nuóc thåi và rác thåi cân phåi duoc chú trong Khu E2 Khu vuc này cân duqc båo tôn cho viÇc xây dung mât ngôi truðng mói. Anh huóng cånh quan cúa truðng hoc là rât quan trQng vì vi trí cúa nó ð lôi vào thôn Séo Mý Tý. Nên Sü dung các vêt liêu tu nhiên và bên vùng hon là bê tông. Cuôi cùng, truöng hQC không cån trð viêc tiêp can vói nhà gân dó. Khu vuc này phåi tuân thú các quy täc chung và nguyên täc cüa diêu lê kiên trúc và cånh quan. I huóng lugc và chê
 73. chè quan lý, bao ton và trièn thôn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 Dinh huóng chièn và quy 73 (Ouy pliát Tý 3. Khu T : Các khu du lich Sinh thái Hai khu vuc së tnrc tiêp cho phép thurc hiên các công trình du lich Sinh thái cong dông trên thôn Séo Mý Tý. Các dinh huóng quy hoach và các sc dô có liên quan dên tùng khu vuc và chi tiêt các quy täc kiên trúc, hình thái, cånh quan, duòng giao thông và mang luói. Nó có thê có các quy täc chung và phåi tuân thú các nguyên täc cúa Ðiêu lê kiên trúc và cånh quan. Tl : Nhà cong dông chính Khu vwc cho nhà cöng dông chính Khu vuc này näm ð phía Tây Bäc cua thôn Séo Mý Tý tính tù duòng truc chính. Khu vuc này có diêm khác biêt näm giùa thôn và các dãy núi cua vuðn quôc gia, phåi kê dên dãy núi Phan xi Päng. Khu vuc này mð vói dô dôc thoai thoåi và kêt thúc trong hô. Chäc chän khu vvrc này së dê xây dung nhà cong dông cua Séo Mý Tý. Nó së là mot diêm gap gð quan trQng giüa khách du lich và nguði dân dia phuong, döc biêt là kê tù khi nó së là co' sð cho quån lý các hoat dông du lich Sinh thái. Do dó, dê xây dung mât câu trúc tích hQP vói cånh quan lón, tuân thú các ràng buêc vê hình thái và lây cåm húng tir kiên trúc cúa nguði H'mông. Không gian dê täm và thu giãn có thê duqc xây dung ð phía duói. Các nguyên täc quy hoach duqc mô tå chi tiêt trong các dinh huóng quy hoqch và lâp trình (OAP) tuong úng vói nhà cong dông.
 74. Quy chê quån lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Mý 10 2013 74 Tàp : Ðinh chiên quy Tâp 1 : Itrcyc chê Tý 'l'háng T2 : ChQ' cúa nguòi H'mông Khu vu•c cho Näm ð phía tây cúa Séo Mý Tý, ð trung tâm cua mât phân dân cu, khu vu•c du phòng cho chq hiên dang bi chiêm dóng bði các khu dât cü không duqc khai thác và tiêp giáp vói mât noi bi bò roi, bao phú bði thåm thuc vat thua thót . Muc dích là dê tan dung mât khu vuc trung tâm trong thôn dê biên nó thành mât diêm môc, bäng chúng cho các hoat dông Vän hóa và nghê thú công dia phuŒng. Noi dây së là mât không gian bán lé cho cå nguði dân dia phuong và khách du lich dành riêng cho các sån phâm cua nguði H'mông. Viêc xây durng së phåi tôn trong kiên trúc dia phuo•ng và hòa nhâp vào cånh quan xung quanh Quy dinh các khu Tl và T2 Ðuoc cho phép trong các khu vuc này chi dê các quy hoach du lich Sinh thái tuân thü các quy täc chung, diêu lê kiên trúc và cånh quan và các nguyên täc cúa OAP cho tìmg khu vuc cu thê. Khu Tl T2 500 m
 75. chè quan lý, bao ton và trièn thôn Séo Mý Tháng 10 näm 2013 Dinh huóng chièn và quy 75 1 huóng lucyc và chê
 76. Quy chê quån lý, båo tôn và phát triên thôn Séo Tháng 10 näm 2013 Ðinh huc9ng ehiên và quy 76 N'Iý TV 4. Khu AT : Các khu mó' rQng du lich Sinh thái Ba khu mð rông du lich Sinh thái, duo du trù trong tnròng hqp Ban Quån lý thôn thây cân thiêt su xây du•ng các câu trúc mói vê noi än nghí. Các dinh huóng quy hoqch và chuong trình cu thê cho các khu vuc này và dãt ra các quy täc kiên trúc, hình thái, cånh quan, duðng giao thông và mang luói. Chúng có các quy täc chung và phåi tuân thú các nguyên täc cúa Ðiêu lê kiên trúc và cånh quan. ATI : Nhà cong dông thú câp Khu vzrc cho nhà cêng dông thú' 2 Khu vurc này näm ð phía Tây Nam cua Séo Mý Tý, tai lôi vào trung tâm thôn tù duðng chính. Hiên nay, nó là mât noi mð, thåm thurc vat thâp và dia hình dôc thoai thoåi. Tâm nhìn vê phía hô khá dep. Muc dích là dê båo tôn các khu vuc dê quy hoach dân cu hoäc du lich Sinh thái dên näm 2018 dê hình thành môt khu tiêm näng duqc dành cho du lich, hoãc môi tnròng sông. Tù dó, Ban quån lý thôn có thê xem xét tôt ho•n dê mð môt nhà cong dông thú hai hay cho phép xây dung nhà mói dê dáp úng täng truóng dân sô. Trong truòng hqp dâu tiên, OAP xác dinh rõ các nguyên täc quy hoach tôt. Trong truðng hop thú hai, khu vuc trên së trð thành khu dân cu mð rêng U2. Nêu không giåi pháp nào duoc chon, nó së vân là mât khu vuc tu nhiên.
 77. Quy chê quån lý. båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng 10 näm 2013 Ðinh huc9ng ehiên và quy 77 Tàp 1: luoc chè Mí' Ty Tháng AT2 : Khách san nôi trên mät nuóc Khu urc cho khách san trên mãt mróc Khu vurc này näm trên bð phía Dông cúa hô. Các bð hô cúa khu vurc phía nam cúa khu vuc này dang trong tình trang xâu. Tòa nhà màu dó cü cüa các công nhân dâp nuóc Ô' trên dôi và phåi duoc loai bó. Truóc näm 2020, muc tiêu là dê giü• cho khu vuc này trong không gian tu nhiên. Các suòn dôc cúa bð hô phåi duoc khân truong cô dinh vói các loài thuc vat cúa dia phuong nhu quy dinh khu N2. Hon nüa, phân chìm së duoc trông các cây bán thúy nhu ð Vuðn quôc gia. Phân còn lai cúa khu vurc này giü nguyên không gian xanh, dành cho các hoat dông nông nghiêp. Con duðng di bê cüng có thê duqc phát triên. Tù näm 2020, Ban quån lý thôn có thê quyêt dinh có hay không viÇc xây durng môt khách san trên mät nuóc. Trong truðng hop khu vuc này näm trong khu vurc du lich Sinh thái sau näm 2020 các nguyên täc và quy täc quy hoach cúa khu vuc này duqc quy dinh tai OAP là phù hqp. Khu vu•c cho dit tin khách san dtrúi tán cây Kêt nôi vói truc duòng chính cúa thôn và gân khu chq tillng tâm, khu vuc này bao gôm các khu dât cü âm uót và mât månh dât duoc dánh dâu bði su hiên diên cúa cây cao. Môt vài diêm nhìn ra hô và thôn däc biêt thú vi nhð vai trò cua dia hình. Truóc näm 2020, muc dích là dê båo tôn ngqn dôi cây côi râm rap bäng cách han chê viÇc chat các cây dáng chú {y. Các tòa nhà cüng bi câm. Vùng dât ngap nuóc âm uót duói tán cây AT3 :Khách
 78. Quy chê quán lý- båo tÔn và phát trièn thôn Séo 10 näm 2013 78 Tàp : Dinh quv I chièll lu•o-c s à chè và dòng chåy cúa nuóc cân duqc duy tri. Hoat dêng nông nghiêp vân có thê phát triên trên các månh dât. Khu vuc này së duqc mð cùa cho du lich Sinh thái sau näm 2020 theo quyêt dinh cúa quån lý thôn. Các quy hoach mói phåi tuân thú các dinh huóng cho tùng khu, diêu lê kiên trúc và cånh quan cüng nhu các quy dinh Chung.
 79. Quy chê quån lý. båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng 10 näm 2013 Ðinh huc9ng ehiên và quy 79 Tap I : luqc chê
 80. Quy chè quan lý, báo ton và phát trièn thôn Séo Mý 10 näm 2013 80 Tûp Dinh huóng và quy Ty 'Ihána Quy chê cho các khu ATI, AT2 và AT3 Các công trình xây durng trong các khu vuc này cân phåi tuân thú các quy chê chung. Sû dvng dât Truóc näm 2018 2 Trong khu AT2, phân bð có thê bi ngâp phái AT2 Khách san trên duoc båo trì cùng cách thúc nhu khu N2 ngay mät nuóc khi du án này duqc thi hành. Trong khu ATI, AT2 (ngoài phân dât dé bi AT3 ATI ngâp), AT3 (ngoài ngQn dôi duqc phü cây), Khách san Nhà cong dông Chí các công trình cân thiêt cho các hoat dông duói táncây thú 2 nông nghiêp hoãc thú công truyên thông là duqc phép xây dung. Viêc båo tôn các khu vuc này và quy hoach các không gian xanh Khu ATI, AT2 vàAT3 döc biêt duqc khuyên cáo. ViÇc tao ra các lôi di bê tuân thü các huóng dân trong chuong 5 duqc cho phép. Tính tù nim 2018 Ban quån lý thôn sõ quyêt dinh vê viêc phân bô dât cua khu vuc ATI. Có thê së: - Giù cho khu vuc trong không gian tu nhiên và cho các hoat dông nông nghiêp. - Ðê xuât môt khu dât cho dân cu. Các khu vuc ngoài khu U2 và phåi tuân thú các quy täc riêng cho tìmg khu và các quy chê chung. - Xây dung nhà cong dông thú hai nêu cân thiêt. Khu vuc này phåi tuân thú các nguyên täc cúa OAP tuong úng, diêu IQ kiên trúc và cånh quan và quy täc chung cúa Quy chê này. Kê tù näm 2020 Trong tnrèmg hop có mð cùa cho hoat dông du lich Sinh thái theo {y kiên cúa Ban quån lý thôn Chí các quy h0@Ch liên quan dên du lich Sinh thái tuân thú các nguyên täc cúa OAP cho tùng khu vuc và diêu lê kiên trúc, cånh quan cüng nhu các quy täc chung së duqc cho phép trong các khu vuc này. Trong truòng hQP Ban Quån lý xét thây không cân thiêt phát triên cua các khu vuc này, chúng së vân giù nguyên hiên trang. 500 m
 81. Quy chê quån lý. båo tôn và phát triên thôn Séo Mý Tý Tháng 10 näm 2013 Ðinh huc9ng ehiên và quy 81 1: ehièn Itroe ché 5. Khu N: Các khu vuc tu nhiên Các không gian có Igi ích sinh thái và cånh quan nôi bat duqc xêp trong khu tu nhiên. Tât cå các viêc xây dung, bao gôm cå các cùa hàng bán hàng dQC theo con duðng chính, dêu bi câm. Truòng hop ngoai lê duoc cho phép dôi vói các công trình liên quan dên viêc trông thåo quå hoac cân thiêt cho viêc båo vê môi truòng tg nhiên. Chi su phát triên cúa các con duðng mòn nguði H'mông hoãc các con duðng giao thông cân thiêt cho du lich sinh thái duqc cho phép, miên là chúng không dô bê tông hoäc mð rêng quá múc. NI : Vành dai xanh và các không gian ân tuçng cüa thôn Các không gian này bao gôm thåm thuc vât dày dãc. Các loài cây quý hiêm së duqc thay thê vói cùng loài trong truðng hqp bi phá húy hoac bi cät. Quang cånh vành dai xanh nhìn tè các ruöng bäc thang czia Séo Mý TS' Muc dích chính cüa các khu vuc này là dê båo tôn thåm thvc vât và làm täng giá tri cúa các di sån thiên nhiên cüng nhu dê cúng cô lai các không gian bi phá hùy. Toàn cånh không gian thiên nhiên "rap 1: Itrvc ché
Publicité