Cac bai van ta canh lop 5

716 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
716
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
2
Actions
Partages
0
Téléchargements
5
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Cac bai van ta canh lop 5

  1. 1. 1/ Em yªu nhÊt c¶nh vËt nµo trªn quª h¬ng m×nh? H·y viÕt bµi v¨n miªu t¶ ng¾n (kho¶ng 20 – 25 dßng) nh”m béc lé t×nh c¶m cña em ®èi víi c¶nh vËt ®ã. 2/ Sau bao ngµy n¾ng g¾t, c©y cèi kh” hÐo x¸c x¬. V¹n vËt ®Òu thÊy l¶ ®i v× nãng nùc. ThÕ råi c¬n ma còng ®Õn. C©y cèi h¶ hª, v¹n vËt nh ®îc thªm søc sèng míi. Em h·y t¶ l¹i c¬n ma tèt lµnh ®ã. 3/ Mét n¨m cã bèn mïa, mïa nµo còng cã nh÷ng vÎ ®Ñp riªng. H·y miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp cña n¬i em ë vµo mét mïa trong n¨m. 4/ H·y viÕt mét bµi v¨n ng¾n (kho¶ng 20- 25 dßng) t¶ quang c¶nh lµng, b¶n (hoÆc phè phêng) em lóc b¾t ®Çu mét ngµy míi. 5/ T¶ l¹i c¶nh vui ch¬i cña em cïng c¸c b¹n trong mét ®ªm tr¨ng ®Ñp ë quª h¬ng. 6/ Em ®· tõng chøng kiÕn c¶nh ®êng phè ån µo, nhén nhÞp, hèi h¶ trong lóc trêi vÇn vò chuyÓn ma, khi em tan häc trªn ®êng trë vÒ nhµ. H·y t¶ l¹i c¶nh ®ã. 7/T¶ quang c¶nh ®êng phè n¬i em ë lóc trêi ma to võa t¹nh. 8/ MÆt tr¨ng trßn vµnh v¹nh tõ tõ nh” lªn sau luü tre lµng, to¶ ¸nh s¸ng m¸t dÞu xuèng mÆt ®Êt. Cµnh c©y kÏ l¸ ®Ém ¸nh tr¨ng, h¬ng hoa cau dÞu dµng lan to¶. §ªm tr¨ng quª h¬ng thËt lµ ®Ñp vµ thanh b×nh. Em h·y t¶ l¹i c¶nh ®ã. 9/ Ai còng ®· tõng cã dÞp ng¾m nh×n mét dßng s”ng, mét c¸nh ®ång, mét triÒn ®ª cña lµng quª th©n thuéc. Nh÷ng c¶nh vËt cña cuéc sèng thanh b×nh Êy ®· ®Ó l¹i trong mçi chóng ta nh÷ng Ên tîng khã quªn. Em h·y t¶ l¹i mét trong nh÷ng c¶nh vËt ®ã vµ nªu c¶m xóc cña m×nh. 10/ C¸nh ®ång lóa chÝn quª em vµo mïa thu ho¹ch ®Ñp nh mét tÊm th¶m vµng. Bao må h”i c”ng søc cña c¸c b¸c n”ng d©n ®· kÕt l¹i trong nh÷ng h¹t vµng nÆng trÜu.
  2. 2. H·y t¶ l¹i c¸nh ®ång lóa chÝn ë quª em. 11/ Mïa xu©n, mïa cña ngµn hoa khoe s¾c, mïa cña léc biÕc, chåi non, mïa cña Ðn bay, mïa cña nh÷ng c¬n ma dÞu dµng ... Em ®· tõng say sa ng¾m c¶nh s¾c t¬i ®Ñp cña mïa xu©n, h·y t¶ l¹i c¶nh s¾c t¬i ®Ñp Êy. 12/ Con ®êng rîp bãng hµng c©y víi nh÷ng c¸nh bím rËp rên theo ch©n em tíi trêng. 13/ C¸nh ®ång quª vµo mét buæi chiÒu hÌ víi nh÷ng c¸nh diÒu biÕc l¬ lñng trªn nÒn trêi 14/Dßng s«ng hiÒn hoµ víi nh÷ng con ®ß khua níc ªm tr«i. 15/ Mïa xu©n ®Õn lµm cho v¹n vËt trµn trÒ nhùa sèng, trçi dËy mét søc sèng míi. Em h·y t¶ l¹i vên rau cña nhµ em trång ( hoÆc cña nhµ hµng xãm) vµo mét buæi s¸ng mïa xu©n . 16/T¶ l¹i quang c¶nh trêng em vµo mét buæi s¸ng ®Ñp trêi tríc giê vµo häc. 17/ Sau buæi tËp thÓ dôc gi÷a giê trêng con thêng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i bæ Ých. Con h·y t¶ l¹i c¶nh vui ch¬i sau buæi tËp thÓ dôc mµ con ®· tham gia. 18/“Mïa xu©n ®Õn, c©y cèi ®©m chåi n¶y léc. Hoa dua nhau xoÌ në táa ng¸t h¬ng th¬m. Ong rï r× ®«i c¸nh, bím vÏ vßng trªn nh÷ng luèng hoa. Tõng lµn giã xu©n h©y hÈy, nång nµn ...” Dùa vµo ®o¹n v¨n trªn, b»ng sù tëng tîng vµ s¸ng t¹o cña m×nh em h·y t¶ l¹i khu vên trêng cña em vµo mét buæi s¸ng mïa xu©n ®Ñp trêi .
  3. 3. 19/ ë nhiÒu vïng trªn ®Êt níc ta, h»ng n¨m nh©n d©n tæ chøc nhiÒu lÔ héi truyÒn thèng (VD: héi ®Òn Hïng, Héi chïa H¬ng, Héi Lim, hoÆc héi ë lµng em….) Em h·y t¶ l¹i quang c¶nh mét lÔ héi mµ em ®· chøng kiÕn. 20/¶ quang c¶nh mét buæi lÔ ph¸t ®éng phong trµo :” Hëng øng cu«c vËn ®éng chÊp hµnh an toµn giao th«ng “ do trêng em tæ chøc. 21/ Trong bµi “ChiÒu Thu” t¸c gi¶ viÕt: Th¨m th¼m trêi xanh léng ®¸y hå Mïi hoa thiªn lÝ tho¶ng chiÒu thu Con cß bay l¶ trong c©u h¸t GiÊc trÎ say dµi nhÞp vâng ru L¸ thÊp cµnh cao giã ®uæi nhau Lóa træ dßng t¬ ngËm cèm non Gãc vên rông véi chiÕc mo cau L¸ dµi v¬n s¾c lìi g¬m con Tr¸i na më m¾t nh×n ng¬ ng¸c TiÕng chim m¸ch lÎo c©y hång chÝn §µn kiÕn trêng chinh tù thña nµo §iÓm nh¹t da trêi nh÷ng chÊm son. C¶nh chiÒu thu cña mét vïng quª thanh b×nh, ªm ¶ nhng ®Çy søc sèng. Dùa vµo nh÷ng c©u th¬ trªn em h·y t¶ l¹i c¶nh chiÒu thu trªn quª h¬ng em. 22/ Råi ®ét nhiªn chó chuån chuån níc tung c¸nh bay vät lªn. Díi tÇm c¸nh chó b©y giê lµ luü tre xanh r× rµo, lµ bê ao víi nh÷ng khãm khoai níc rung rinh tríc giã. Råi tÊt c¶ nh÷ng c¶nh cña ®Êt níc hiÖn ra: c¸nh ®ång víi nh÷ng ®µn tr©u thung th¨ng gÆm cá, dßng s«ng víi nh÷ng ®oµn thuyÒn ngîc xu«i…. Dùa vµo néi dung ®o¹n v¨n trªn, em h·y nhËp vai chó chuån chuån níc ®Ó t¶ l¹i c¶nh s¾c cña quª h¬ng vµo mét buæi chiÒu thu. 23/ Trong bèn mïa xu©n, h¹, thu, ®«ng, mïa nµo còng cã mét vÎ ®Ñp riªng vµ ®éc ®¸o.Nhng cã lÏ mïa xu©n vÉn lµ mïa ®Ñp nhÊt trong
  4. 4. n¨m. Mïa xu©n c©y cèi ®©m chåi n¶y léc, hoa tr¸i khoe s¾c to¶ h¬ng. Kh«ng chØ cã thÕ mïa xu©n cßn ®em ®Õn co ®Êt trêi nh÷ng lµn ma bôi, nh÷ng s¾c mµu ®Ñp nhÊt vµ c¶ nh÷ng b¶n nh¹c ®Çy quyÕn rò cña c¸c loµi chim n÷a... B»ng sù tëng tëng vµ c¶m nhËn cña m×nh, em h·y t¶ l¹i c¶nh mïa xu©n víi tÊt c¶ vÎ ®Ñp cña nã. 24/§Ó ®éng viªn c¸c b¹n häc sinh häc tËp tèt trêng con (hoÆc líp con) thêng tæ chøc c¸c ®ît ph¸t thëng. Con h·y t¶ l¹i mét buæi ph¸t thëng do trêng (hoÆc líp) tæ chøc mµ con cã dÞp chøng kiÕn hoÆc tham gia. 25/T¶ l¹i c¶nh nhén nhÞp, s«i næi, khÈn tr¬ng nhng thanh b×nh vµ ®Çm Êm ë quª h¬ng em vµo mét ngµy gi¸p tÕt. 26/ Ngêi vui nªn c¶nh còng vui . Quang c¶nh buæi s¸ng ngµy khai trêng t¬i s¸ng, nhén nhÞp vµ vui vÎ víi tÊt c¶ mäi ngêi . H·y t¶ l¹i c¶nh nhén nhÞp tng bõng ë trêng em vµo buæi s¸ng ngµy khai trêng . 27/ T¶ c¶nh ®«ng vui ®Çm Êm cña gia ®×nh con khi cã ngêi th©n ®i xa l©u ngµy trë l¹i 28/: Hµng n¨m cø vµo dÞp tÕt cè truyÒn cña d©n téc ®Þa ph¬ng em thêng tæ chøc héi vui xu©n b»ng nh÷ng trß ch¬i d©n gian thËt bæ Ých . Em h·y t¶ l¹i c¶nh vui xu©n ®ã 29/ S¸ng nay, con ®îc bè mÑ ®a ®i thi häc sinh giái. Tríc khi vµo thi, con ®îc chøng kiÕn c¶nh ®«ng vui nhén nhÞp cña trêng thi. Con h·y t¶ l¹i c¶nh ®ã 30/ Em ch¹y nh¶y tung t¨ng Móa h¸t quanh «ng tr¨ng Em nh¶y tr¨ng còng nh¶y M¸i nhµ ít ¸nh vµng
  5. 5. Dùa vµo néi dung ®o¹n th¬ vµ b»ng trÝ tëng tîng cña m×nh, con h·y t¶ l¹i c¶nh vui ch¬i hån nhiªn cña con cïng c¸c b¹n trong mét ®ªm tr¨ng ®Ñp . 31/N¬i nµy mÊy b¸c cµy §Çu nghiªng nghiªng chiÕc nãn TiÕng tr©u vµ tiÕng ngêi Vang ruéng dµi b× bâm N¬i kia lµ mÊy chÞ Th× thßm t¸t gµu dai Níc reo quanh lßng m¸ng Bät tung tr¾ng hoa nhµi N¬i Êy mÊy c« cÊy Ngöa tay phÝa mÆt trêi M¹ bÐn hµng th¼ng ®øng Hån nhiªn trong tiÕng cêi. ( C¸nh ®ång lµng §iÒn Tr× - TrÇn §¨ng Khoa) Dùa vµo nh÷ng h×nh ¶nh trong c¸c khæ th¬ trªn, con h·y t¶ l¹i c¶nh nhén nhÞp trªn c¸nh ®ång lµng quª khi b¾t ®Çu vµo vô cÊy 32/Em hãy viết bài văn ngắn tả một cơn mưa mùa xuân trên quê hương em. 33/ Tia n¾ng ®Çu tiªn rít xuèng vên. §¸nh thøc c©y l¸, cá hoa. Giät s¬ng ®ªm bçng long lanh. Trong vßm l¸ xanh m¬n mën cña c©y cèi trong vên cã mÊy chó chim b«ng ®ang nh¶y nhotds b¾t s©u. Em h·y t¶ vên c©y trong buæi s¸ng trong lµnh Êy. 34/Em h·y t¶ ng«i nhµ th©n quen em ®ang ë víi ngêi th©n trong mét buæi s¸ng mïa xu©n. 35/ Quª em lóa ®ang chÝn ré, c¸nh ®ång ai còng thÊy ®Ñp, thÊy vui. Em h·y t¶ c¸nh ®ång lóa chÝn quª em vµo mét buæi s¸ng. 36/ ChØ cßn hai th¸ng n÷a lµ c¸c em xa m¸i trêng TiÓu häc – N¬i em ®· cïng b¹n bÌ thÇy c« víi bao kû niÖm buån vui ë tuæi häc trß. Gêi ®©y s¾p ®Õn ngµy ph¶i xa thÇy c«, b¹n bÌ, ghÕ ®a, hµng c©y...lßng
  6. 6. em b©ng khu©ng mét niÒn lkhã t¶. H·y tëng tëng ra cuéc chia tay ®Çy lu luyÕn Êy vµ viÕt mét bµi v¨n t¶ l¹i kh«ng khÝ cña ngµy t¹m biÕt m¸i trêng TiÓu häc th©n yªu. 37/Mét buæi tí trêng, em nghe thÊy tiÕng r©m ran cña bÇy ve ho¨ck anh×n thÊy s¾c ®á t¬i cña hoa phîng.Em h·y t¶ vµ ghi l¹i nh÷ng c¶m xóc cña em ë thêi ®iÓm ®ã b»ng mét bµi v¨n. 38/ Díi ¸nh tr¨ng thu s¸ng v»ng vÆc, c¶nh vËt quª em bçng ®Ñp lung linh huyÒn ¶o.Em h·y miªu t¶ khu vên vµo ®ªm tr¨ng s¸ng.
  7. 7. em b©ng khu©ng mét niÒn lkhã t¶. H·y tëng tëng ra cuéc chia tay ®Çy lu luyÕn Êy vµ viÕt mét bµi v¨n t¶ l¹i kh«ng khÝ cña ngµy t¹m biÕt m¸i trêng TiÓu häc th©n yªu. 37/Mét buæi tí trêng, em nghe thÊy tiÕng r©m ran cña bÇy ve ho¨ck anh×n thÊy s¾c ®á t¬i cña hoa phîng.Em h·y t¶ vµ ghi l¹i nh÷ng c¶m xóc cña em ë thêi ®iÓm ®ã b»ng mét bµi v¨n. 38/ Díi ¸nh tr¨ng thu s¸ng v»ng vÆc, c¶nh vËt quª em bçng ®Ñp lung linh huyÒn ¶o.Em h·y miªu t¶ khu vên vµo ®ªm tr¨ng s¸ng.

×