Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Law dem-habermas

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Law dem-habermas

Télécharger pour lire hors ligne

การบรรยายในการอบรมวิชาการ "นิติรัฐ นิติธรรม" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบรรยายในการอบรมวิชาการ "นิติรัฐ นิติธรรม" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Law dem-habermas (20)

Plus par Soraj Hongladarom (20)

Publicité

Plus récents (20)

Law dem-habermas

 1. 1. กฎหมาย ประชาธิ ป ไตย กั บ ฮาเบอร์ ม ั ส การอบรมวิ ช าการ “ นิ ต ิ ร ั ฐ กั บ ปรั ช ญา ” สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. 2. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย hsoraj@chula.ac.th
 3. 3. โครงร่าง เบื้องหลังของความคิดของฮาเบอร์มัสใน Between Facts and Norms ภาวะสองขั้วของกฎหมายปัจจุบน ั ทฤษฎีเหตุผล “หลังอภิปรัชญา” (Postmetaphysical theory of reason) โครงสร้างด้านการสื่อสารของการประสานงานทาง สังคม
 4. 4. โครงร่าง ความจำาเป็นที่จะต้องมี positive law Rawls กับ Luhmann กฎหมายที่ชอบธรรมเป็นไปได้อย่างไร สองขั้วระหว่าง Rousseau กับ Locke (อธิปไตย ของปวงชนกับเสรีภาพของปัจเจกบุคคล) ทางออกของฮาเบอร์มัส Theory of Communicative Action
 5. 5. โครงร่าง ปรัชญากฎหมายของฮาเบอร์มัส Legality (ชอบด้วยกฎหมาย) กับ legitimacy ( ความชอบธรรมของกฎหมาย) กฎหมายกับจริยธรรม Theory of communicative action; discourse ethics as foundation for normativity “สิทธิในการปฏิวัติล้มล้างการปกครอง”
 6. 6. แนวคิดเบืองหลัง ้ ที่มาของความชอบธรรมของกฎหมาย วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ระบบอภิปรัชญา การปกป้องสิทธิประโยชน์ของปัจเจกชน การใช้อำานาจของรัฐ ความไม่เพียงพอของที่มาทั้งสาม
 7. 7. สำาหรับ H ที่มาที่ถูกต้องของกฎหมายที่ชอบธรรม ได้แก่การพิจารณาไตร่ตรองอย่างเสรีของแต่ละ คนในชุมชน ประชาธิปไตยแบบไตร่ตรอง ↔ การปกครองด้วย กฎหมาย H ใช้คำาว่า Rechtsstaat ซึ่งแปลว่า “รัฐที่ปกครอง ด้วยกฎหมายสูงสุด” (constitutional state)
 8. 8. ภาวะสองขั้วของกฎหมาย ขั้วแรก: ความจริงของสังคม → การที่กฎหมาย เป็นการใช้อำานาจบังคับของผู้มีอำานาจในรัฐ ขั้วที่สอง: ความชอบธรรม → กฎหมายจำาเป็นต้อบ ได้รับการยอมรับอย่างจริงใจของผู้คน งานของ H ในหนังสือ Between Facts and Norms คือหาทฤษฎีที่จะประสานขั้วทั้งสอง
 9. 9. “หลังอภิปรัชญา” “...for Habermas a postmetaphysical vindication of reason is possible only insofar as philosophy—in an interdisciplinary cooperation with empirical inquiries of various sorts—can show how the use of language and social interaction in general necessarity rely on notions of validity, such as truth, normative rightness, sincerity, and authenticity. This necessitates not only a philosophical
 10. 10. ความจำ า เป็ น ของ positive law กฎหมายสมัยใหม่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการประสาน กันของสังคมที่เกิดจากการสลายตัวของความ เชื่อตามประเพณีและความจำาเป็นในการประสาน กันของผูคนเพื่อให้แต่ละคนบรรลุเป้าหมายของ ้ ตน องค์ประกอบสามประการของกฎหมาย: (๑) ลักษณะของสังคมสมัยใหม่ (๒) ความแตกต่าง ระหว่าง communicative action กับ strategic action (๓) การอธิบาย communicative action
 11. 11. Rawls กับ Luhmann Rawls → social contract, individualism Luhmann → social system theory, autopoiesis Habermas → integration between the two.
 12. 12. ที่มาของกฎหมาย Locke – private autonomy; also Kant Rousseau – public autonomy Habermas argues for the ‘internal relations’ between the two. Discourse Principle – Only those norms are valid to which all affected persons could agree as participants in rationale discourses.
 13. 13. Abstract Rights In order to ground the Discourse Principle, H proposes a set of abstract rights as necessary conditions Basic negative liberties, membership rights, due process rights (private autonomy) Rights to political participation (public autonomy) Social welfare rights
 14. 14. These rights must be enforced by the state. Tension between state power and legitimate law. Legitimacy comes through public reason, i.e., “democratic processes of opinion and will formation” in the public sphere. Law “reperesents … the medium for transforming communicative power into administrative power.”
 15. 15. ปรัชญากฎหมายของฮาเบอร์มัส Legality กับ Legitimacy Kant/Locke/Rawls → emphasis on individuals and lack of critical dimension Legitimacy ได้จาก discourse principle, deliberation, democratic process
 16. 16. ปัญหาของการปกครองด้วยกฎหมายในสังคม ไทย พลังของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การแสวงหาประโยชน์สวนตนจากกรอบปฏิบัติที่รับ ่ มาจากภายนอก สองมาตรฐาน ฯลฯ สังคมที่ไม่ได้เกิดความกลมกลืนกันระหว่างกรอบ ปฏิบติกับวิถีชวิต ั ี ผู้คนแปลกแยกกับกฎหมาย กฎหมายกลายเป็นเครื่อง มือแสวงหาผลประโยชน์
 17. 17. ฮาเบอร์มัส การนำาฮาเบอร์มัสมาใช้จะประกอบด้วยการสร้าง “ เวทีสาธารณะ” เพื่อให้เกิดการอภิปรายไตร่ตรอง กันอย่างกว้างขวางโดยผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด เพื่อ สร้างเจตจำานงร่วมที่จะพัฒนาเป็นกฎหมายที่มี ความชอบธรรม เราจำาเป็นต้องเข้าใจว่า “อุดมคติ” ของการจัดเวทีนี้ เป็นอย่างไร เพื่อให้มองเห็นว่าสภาพที่เป็นอยู่ยัง ขาดจากอุดมคตินี้หรือไม่อย่างไร

×