УСПЕХ (2012-2013)

S
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05
„ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ
ХОРА”
„УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”
УСПЕХ
Средно общообразователно училище
„Христо Смирненски” гр. Стара Загора
Координатор за региона: Регионален инспекторат по
образованието – гр. Стара Загора
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Облас от ИИД: Дигитални компетентности –
използване на дигитални устройства и
мултимедийни технологии
Секция: Български и ромски обичаи, представени
в компютърни презентации
Ръководител: Маргарита Илиева Салмова
Брой на учениците в началото на проекта – 15
Брой на учениците в риск – 8
Брой напуснали ученици /с издадено УП/ - 2
Брой на учениците завършили проекта - 15
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Цели:
Запознаване на учениците с народните обичаи
както на българи, така и на роми;
Усъвършенстване на уменията на учениците за
работа с компютър;
Създаване на умения за работа с прилогни
програмни продукти – създаване на презентации;
Възпитаване на чувство за красота, естетика и
национализъм;
Засилване на интереса и присъствието в
училище;
 Осмисляне на свободното време на учениците.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Преди много години Апостолът
на свободата Васил Левски е
написал:
"Българи, турци, евреи и др.
ще бъдат равноправни във
всяко отношение: било във
вяра, било в народност, било в
каквото и да било..."
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
битови
официални
националнен
П Р А З Н И Ц И
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Основни дейности
 Атрактивно разглеждане на повечето народни обичаи
чрез материали, презентации, четене от книга,
обсъждане и пресъздаване;
 Посещение на Етнографска къща, Балабанова къща и
др. с цел запознаване с народните обичаи преди много
години;
 Използване на компютъра и различни приложни
програмни продукти за пресъздаване на някои
традиции и празници;
 Представяне на презентация пред публика;
 Пресъздаване на някои обичаи в училище;
 Обсъждане на учениците с родителите за някои
обичаи;
 Обсъждане на учениците в секцията как спазват
традициите в семейството им.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
 Повиши се интереса на учениците към
народните традиции и тяхното пресъздаване;
 Учениците усъвършенстваха уменията си да
създават презентации по зададена тема;
 Ученици, които често отсъстваха от училище,
започнаха да посещават часовете на
секцията;
 Увеличи се престоя на учениците в училище;
 Осъществи се връзка между ученици,
родители, училище.
Представителна изява 1
Посрещане на първа пролет
Група за занимания по интереси
„Merlin the wizard –
интернет анимация”
 учебната 2012-2013 г.
 ОИД: Дигитални компетентности
 ръководител – г-н Илиев
 15 ученика от Vа,б
и VIа
клас
 девет ученика в риск
 няма отпаднали ученици от проекта
 ЦЕЛИ:
- Първи стъпки в програмирането на сайтове;
- Овладяване на основни познания по обработка на html и
javascript документи;
- Модифициране на изпълним код за контрол върху
изпълнението на
интернет анимация;
Бр. ученици в нач.:
15
Бр. ученици в края:
15
Отпаднали: един
ученик, заради
издадено УП.
Един новопостъпил.
Учениците по време на занятиеУчениците по време на занятие
 ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците се запознаха с методите за
интерактивна анимация в Интернет посредством Windows агент.
Проявен беше интерес върху принципите на работа на световната
мрежа, моделирането на сайтове, техният дизайн и функции.
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОСРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”
ПРОЕКТПРОЕКТ
““У С П Е Х”У С П Е Х”
КЛУБКЛУБ
““ИГРАЯ И СЕ УЧА НА КОМПЮТЪР”ИГРАЯ И СЕ УЧА НА КОМПЮТЪР”
РЪКОВОДИТЕЛ: СЛАВКА ШИРОВАРЪКОВОДИТЕЛ: СЛАВКА ШИРОВА
Основни целиОсновни цели
1. Развиване уменията на децата за работа с1. Развиване уменията на децата за работа с
компютърни системи и информационникомпютърни системи и информационни
технологии.технологии.
2. Изграждане на начална представа за2. Изграждане на начална представа за
същността на основните информационнисъщността на основните информационни
дейности и тяхното предназначение надейности и тяхното предназначение на
практическа основа.практическа основа.
3. Стимулиране на позитивното отношение и3. Стимулиране на позитивното отношение и
желание за работа с компютър.желание за работа с компютър.
УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБУЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ
““ИГРАЯ И СЕ УЧА НА КОМПЮТЪР”ИГРАЯ И СЕ УЧА НА КОМПЮТЪР”
В клуба са включени 15 ученици отВ клуба са включени 15 ученици от
II клас. Няма ученици в риск.II клас. Няма ученици в риск.
Занятията на клуба се провеждаха в Кабинет №3Занятията на клуба се провеждаха в Кабинет №3
“Класна стая на бъдещето”“Класна стая на бъдещето”
Учениците работят със закупени от училището таблети.Учениците работят със закупени от училището таблети.
ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВОЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО
ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВОЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО
Забележителностите на
Стара Загора
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз
Средно общообразователно
училище
„Христо Смирненски”
Стара Загора
областта от ИИД - Хуманитарни науки
Клуб
“Забележителностите на Стара Загора ”
Ръководители: Бойка Стоева и Светла Русева
Ето къде бяхме!
Посещение на исторически паметник-
с.Дъбрава-ген.Делчев
Посещение на исторически паметник –
Капитан Петко войвода
Посещение на музея на
религиите
Посещение на исторически
музей
ПРОЕКТ “ УСПЕХ”
СОУ “ Христо Смирненски” гр. Стара Загора
Клуб “ Съхрани българското”
2013 г.
Участници в групата- 15 ученика.
Ръководител на клуба: А. Дялкова
Цели и задачи на клуба:
 Да се събуди интересът на учениците
към различните исторически епохи.
Умения за наблюдение и извличане на
определена информация. Любов към
родината и родния град с многовековна
история.
Килийното училище
в Хилендарския метохУчениците посетиха
музейни обекти на
територията на гр.
Стара Загора с
тематични
демонстрации и
ателиета в РИМ,
исторически
паметници и
паркове. При
посещението ни в
Хилендарския метох
през м. ноември се
потопихме в
атмосферата на
килийното училище,
децата писаха в/у
пясък.
Много впечатлени бяха учениците при
посещението ни в къщата- музей градски бит
19век. Там видяха и се докоснаха до много
предмети от онова време.
Античната улица в РИМ
Къща - музей
„ Градски бит 19век“
Всички посещения оставиха трайна следа в
съзнанието на учениците и дълго време след това
си говореха за всичко, което са чули и видели.
Правихме мозайки, преславска керамика, тъкахме
черги, изработихме гривни, които представихме на
изложбата в края на учебната година.
Посетихме и се запознахме с различни
ритуали – Трифон Зарезан, Тодоровден,
Цветница и Лазаровден.
Клуб „ Съхрани българското“ изпълни
всички поставени задачи и цели и оказа
положително влияние в/у учениците и
гордост, че живеят в един от най-
хубавите градове на България – Стара
Загора.
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОСРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ “УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ “
ПРОЕКТПРОЕКТ
““У С П Е Х”У С П Е Х”
КЛУБКЛУБ
““Светът на животните”Светът на животните”
Ръководител: Елизабета ЦонковаРъководител: Елизабета Цонкова
Област на ИИД – Хуманитарни наукиОбласт на ИИД – Хуманитарни науки
Основни цели
1. Да се повиши мотивацията на учениците в
образователно-възпитателния процес, съобразен с
техните интереси и потребности.
2. Да се развият в обучаваните допълнителни знания,
умения и компетентности.
3. Стимулиране на позитивното отношение към
заобикалящата ни природа и желание за нейното
опазване.
УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБУЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ
“СВЕТЪТ НА ЖИВОТНИТЕ“СВЕТЪТ НА ЖИВОТНИТЕ””
През учебната 2012-2013 година в клуба са включени
15 ученици от I ,,А” клас.
Един ученик е напуснал поради заминаване в чужбина,
заменен е с друг. Няма ученици в риск .
През учебната
2012-2013 година в
клуба са включени
15 ученици от I ,,А”
клас.Един ученик е
напуснал поради
заминаване в
чужбина, заменен е с
друг.
Няма ученици в
риск .
Занятията се провеждаха в класната стая
В клуба учениците получиха знания за животните
от древността до днес и осъзнаха необходимостта
от хуманно отношение към тях.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ИИД Секция „Здрави силни и
красиви”
Ръководител : М. Вълкова
Цели на обучението:
1. Учениците да придобият елементарна двигателна култура.
2. Превенция срещу гръбначните изкривявания в училищна възраст .
3.Да се научат да спортуват през свободното си време.
Здрав дух в здраво тяло
ІV “ в” КЛАС
УСПЕХ (2012-2013)
Секция“ Здрави силни и
красиви” посещаваха
учениците от ІV “в” клас.
С интерес и желание се
включваха в заниманията .
Обогатиха своята
двигателна култура.
Станаха по-добри и
внимателни в отношенията
към съучениците си.
С нов поглед гледат към
спорта и света .
Научиха се да търсят
красивото и да го създават
и чрез движенията си.
Да водят здравословен
начин на живот с подходящ
двигателен режим.
СЕКЦИЯ
“Фитнес и бодибилдинг”
 учебната 2012-2013 г.
 ОИД: Здравословен начин на живот
 ръководител г-н Коларов и г-н Илиев
 15 ученика от VIа,б
, IX, X, XI и XII клас
 14 ученика в риск
 няма отпаднали ученици от проекта
ЦЕЛИ
- Практическа подготовка в спортни дисциплини;
- Запознаване с правилното изпълнение на силови
упражнения, режим на спортуване и почивка;
- Осмисляне на свободното време на учениците;
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
- Повиши се интереса на учениците към възможностите за
спортна изява;
- Учениците усъвършенстваха уменията си в спортовете
бодибилдинг и фитнес;
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
- Ученици, които често отсъстваха от училище, започнаха
да посещават часовете на секцията редовно;
- Подобрява се отношение към училището и уважението
към учителите;
ПРОЕКТПРОЕКТ
У С П Е ХУ С П Е Х
областобласт
“Здравословен начин на живот”“Здравословен начин на живот”
2012-20132012-2013
СЕКЦИЯСЕКЦИЯ
ЕКОПЪТЕКИ -ЕКОПЪТЕКИ -
ПРИРОДАТА Е НАШПРИРОДАТА Е НАШ
ПРИЯТЕЛПРИЯТЕЛ
КОИ СМЕ НИЕКОИ СМЕ НИЕ
 Групата се състои от 15 деца от 5,Групата се състои от 15 деца от 5,
6 и 8 клас .6 и 8 клас .
 Двама напуснаха групата –Двама напуснаха групата –
единият поради заминаване вединият поради заминаване в
чужбина, а другият – преместванечужбина, а другият – преместване
в друго училище.в друго училище.
 Веднага съставът беше попълнен сВеднага съставът беше попълнен с
нови две деца и завършихме с 15нови две деца и завършихме с 15
ученици.ученици.
ЦЕЛИ:ЦЕЛИ:
 ДА СЕ ВЪЗПИТА У ДЕЦАТА ЛЮБОВДА СЕ ВЪЗПИТА У ДЕЦАТА ЛЮБОВ
КЪМ ПРИРОДАТА, ЗАГРИЖЕНОСТКЪМ ПРИРОДАТА, ЗАГРИЖЕНОСТ
ЗА НЕЙНОТО ОПАЗВАНЕ, ЧУВСТВОЗА НЕЙНОТО ОПАЗВАНЕ, ЧУВСТВО
ЗА ПРИЯТЕЛСТВО ИЗА ПРИЯТЕЛСТВО И
ВЗАИМОПОМОЩВЗАИМОПОМОЩ
 ДА ПРИДОБИЯТ ТЕОРЕТИЧНИДА ПРИДОБИЯТ ТЕОРЕТИЧНИ
ПОЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИПОЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ
УМЕНИЯ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ СРЕДУМЕНИЯ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ СРЕД
ПРИРОДАТАПРИРОДАТА
КАКВО ПОСТИГНАХМЕ?КАКВО ПОСТИГНАХМЕ?
Децата с нетърпение очакваха и с голямо желаниеДецата с нетърпение очакваха и с голямо желание
посещаваха сбирките на групата. Бяха дисциплинирани ипосещаваха сбирките на групата. Бяха дисциплинирани и
съзнателни. Държаха се коректно и възпитано. Поздравя-съзнателни. Държаха се коректно и възпитано. Поздравя-
ваха другите туристи, които срещаха. Сами си правехаваха другите туристи, които срещаха. Сами си правеха
забележки, ако някой хвърли хартия или друг отпадък взабележки, ако някой хвърли хартия или друг отпадък в
гората.гората.
Включиха се в направата на сувенири от природниВключиха се в направата на сувенири от природни
материали и табло със снимки от дейността на секцията.материали и табло със снимки от дейността на секцията.
Заниманията на фитнеса на открито в парк Аязмо многоЗаниманията на фитнеса на открито в парк Аязмо много
им харесваха и след всяка разходка правеха и упражненияим харесваха и след всяка разходка правеха и упражнения
Навън сред природата децата са различни – по-добри,Навън сред природата децата са различни – по-добри,
внимателни, учтиви.внимателни, учтиви.
Родителите ми съдействаха дотолкова, че ми повярвахаРодителите ми съдействаха дотолкова, че ми повярваха
и дадоха съгласието си децата им да излизат среди дадоха съгласието си децата им да излизат сред
природатаприродата..
ГОТОВИ СМЕ ЗА РАЗХОДКАГОТОВИ СМЕ ЗА РАЗХОДКА
НАВЪН СМЕ ВИНАГИ УСМИХНАТИНАВЪН СМЕ ВИНАГИ УСМИХНАТИ
ОБИЧАМЕ ДА СПОРТУВАМЕ НА ОТКРИТООБИЧАМЕ ДА СПОРТУВАМЕ НА ОТКРИТО
СЛЪНЦЕТО И СВЕЖЕСТТА НА ГОРАТА СЪЗДАВАТ ДОБРОСЛЪНЦЕТО И СВЕЖЕСТТА НА ГОРАТА СЪЗДАВАТ ДОБРО
НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ
ПРОЕКТПРОЕКТ
У С П Е ХУ С П Е Х
областобласт
“Здравословен начин на живот”“Здравословен начин на живот”
2012-20132012-2013
СЕКЦИЯ -СЕКЦИЯ -
ДА УСПЯВАМЕ ЗАЕДНОДА УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО
ЗА ГРУПАТАЗА ГРУПАТА
Групата се състои от 15 деца отГрупата се състои от 15 деца от
подготвителна група .подготвителна група .
Едно дете напусна групатаЕдно дете напусна групата
поради преместване в другопоради преместване в друго
училище.училище.
Веднага съставът беше попълнен иВеднага съставът беше попълнен и
завършихме с 15 ученици.завършихме с 15 ученици.
ЦЕЛИ:ЦЕЛИ:
ДА СЕ ВЪЗПИТА У ДЕЦАТА ЧУВСТВО ЗАДА СЕ ВЪЗПИТА У ДЕЦАТА ЧУВСТВО ЗА
ПРИЯТЕЛСТВО И ВЗАИМОПОМОЩПРИЯТЕЛСТВО И ВЗАИМОПОМОЩ
ДА СЕ ПОДОБРИ ФИЗИЧЕСКОТО ИМДА СЕ ПОДОБРИ ФИЗИЧЕСКОТО ИМ
РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ
ДА СЕ ПРИУЧАТ КЪМ ДИСЦИПЛИНАДА СЕ ПРИУЧАТ КЪМ ДИСЦИПЛИНА
КАКВО ПОСТИГНАХМЕКАКВО ПОСТИГНАХМЕ
 Децата с нетърпение очакваха и сДецата с нетърпение очакваха и с
голямо желание посещаваха сбирките наголямо желание посещаваха сбирките на
групата.групата.
 Бяха дисциплинирани и съзнателни.Бяха дисциплинирани и съзнателни.
 Заниманията на фитнеса на открито вЗаниманията на фитнеса на открито в
парк Аязмо много им харесваха –заякнахапарк Аязмо много им харесваха –заякнаха
физическифизически
 Обичаха да играят различни спортниОбичаха да играят различни спортни
игриигри
 Научиха се да си помагатНаучиха се да си помагат
Нашата първа сбиркаНашата първа сбирка
Играта на топка започваИграта на топка започва
Спортни игри в двора на училищетоСпортни игри в двора на училището
СОУ”Христо Смирненски”СОУ”Христо Смирненски”
проект ”Успех”проект ”Успех”
Секция”Да играем баскетбол”Секция”Да играем баскетбол”
Ръководител на групата:Ръководител на групата: ИванИван ГеоргиевГеоргиев
Област “Здравословен начин на живот”Област “Здравословен начин на живот”
Учениците от секцияУчениците от секция
“ ”Да играем баскетбол“ ”Да играем баскетбол
В секцията са включени 15 ученици от V клас през учебнатаВ секцията са включени 15 ученици от V клас през учебната
2012-2013 година.2012-2013 година.
Има 2 ученици в риск .Има 2 ученици в риск .
Малките баскетболисти участваха сМалките баскетболисти участваха с
желание в заключителната прояважелание в заключителната проява
Основни цели и задачи
Децата да заобичат спорта и
играта баскетбол и да получат
трайни навици за здравословен
начин на живот.
Да усвоят основните техники на
колективната игра баскетбол
Постигнати резултати
• Учениците получиха трайни навици
за занимание със спорт и
здравословен начин на живот.
• Проявиха интерес към играта,
посещаваха заниманията с голямо
желание.
• Справиха се успешно с
усвояването на основните техники
на игра.
• Бяха обезпечени с топки и спортни
екипи и това бе допълнителен
стимул за заниманията по
баскетбол.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05
„ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ
ХОРА”
„УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”
УСПЕХ
Средно общообразователно училище
„Христо Смирненски” гр. Стара Загора
Координатор за региона: Регионален инспекторат по
образованието – гр. Стара Загора
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Област от ИИД: Здравно образование
Секция: Кулинарни техники в европейската
кухня
Ръководител: Милена Пейчева Динчева
Брой на учениците в началото на проекта – 15
Брой на учениците в риск – 13
Брой напуснали ученици /с издадено УП/ - 1
Брой на учениците завършили проекта - 15
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Цели:
Запознаване на учениците с
характеристиките на всеки
специалитет от европейската кухня;
Създаване на готварски умения;
Засилване на интереса и
присъствието в училище;
 Осмисляне на свободното време на
учениците.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Основни дейности
 Запознаване с основни правила на
хранене;
 Запознаване с етикецията при
поднасяне на ястия;
 Запознаване с българската кухня;
 Запознаване с европейската
кухня;
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
 Повиши се интереса на учениците към
занятията по готварство;
 Учениците усъвършенстваха уменията си в
кулинарията и презентирането на ястия;
 Ученици, които често отсъстваха от училище,
започнаха да посещават часовете на клуба;
 Увеличи се престоя на учениците в училище;
 Осъществи се връзка между ученици,
родители, училище.
Учениците в действие
УСПЕХ (2012-2013)
Представителна изява № 1
Представителна изява №2
Нашите кулинарни изкушения
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
Клуб за занимания по интереси
„ЕВРОПЕЙСКА КУХНЯ
Kakво да си сготвим и ядем в
страните от ЕС”
 учебната 2012-2013 г.
 ОИД: Здравно образование
 ръководител – Тодорка Владева
 15 ученика от V-XII клас
 шест ученика в риск
 няма отпаднали ученици от проекта
 Цели:
- Запознаване на учениците с характерните за всяка една
от страните от ЕС специалитети;
- Засилване на интереса и присъствието в училище
- Осмисляне на свободното време
- Създаване на готварски умения.
 Резултати: Учениците се запознаха със страните членки на
Европейския съюз.Придобиха готварски умения.Родителите
изказаха благодарност и бяха много доволни че децата им се
включват активно в домашните задължения .
Проявен беше особен интерес към страните членки на Европейския
съюз и характерните за тях специалитети , формира се позитивно
отношение към училището като институция и учебния процес.
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
Готвенето сближава хората – и още в кухнята, и на масата – какво
по- хубаво от това да общуваш с детето в непринудена и
творческа обстановка. Сближават се и поколенията. Това е
прекрасен момент да си поговорите за някоя европейска държава
и да изпълните характерна за нея рецепта, например.
Децата разбират процесите, боравят с уреди и приспособления.
Могат сами да извършат цяла процедура или проста рецепта.
• Могат да нарежат, да рендосат.
• Да включат котлон, печка.
• Да отидат до магазина със списък продукти.
• Да приготвят сандвич за училище по собствена идея и вкус.
УСПЕХ (2012-2013)
Готвенето е творческо занимание, изискващо въображение
и отдаденост – децата ги притежават.
Готвенето изисква стриктно изпълнение на определени
процедури – рязане, мерене, белене, чистене на зърната,
разбъркване, намачкване – децата обичат да изпълняват
команди след подробно обяснение на правилата и
надзор. 
УСПЕХ (2012-2013)
Независимо дали е момче или момиче, децата еднакво ще се
забавляват, еднакво ще се зарадват на похвалата, когато
всички опитат ястието.
Защото готвенето е творчество, импровизация, забавление и
създава магия у хората. Точно каквито са децата !!!
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕСРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ““ХРИСТО СМИРНЕНСКИ “
ПРОЕКТПРОЕКТ
““У С П Е Х”У С П Е Х”
КЛУБКЛУБ
““Пътешественици във времето”Пътешественици във времето”
Ръководител: Златина ГорановаРъководител: Златина Горанова
Област на ИИД – Умения за самостоятелно учене и събиране на информацияОбласт на ИИД – Умения за самостоятелно учене и събиране на информация
УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБУЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ
““Пътешественици във времето”Пътешественици във времето”
През учебната 2012-2013 година в клуба са
включени 15 ученици от III ,,А” и ,,Б”
класове.
Няма напуснали ученици и ученици в риск .
Основни цели
1. Да се повиши мотивацията на учениците в
образователно-възпитателния процес, съобразен с
техните интереси и потребности.
2. Да се развият в обучаваните допълнителни знания,
умения и компетентности.
3. Да се разкрие значението на следите от живота на
обществата през различните периоди от
обществено-историческото развитие като
източници на знания за миналото и стимулиране
на позитивното отношение към тях.
4. Да се възпитава културно поведение на обществени
места.
Учениците взеха участие в
различни беседи,
демонстрации и ателиета.
Посетиха различни
обекти от нашето минало.
В клуба учениците получиха знания и се
докоснаха до живота в миналото.Запознаха
се с трудовите занимания, обществени и
икономически постижения, образованието.
ПРОЕКТ “ УСПЕХ”
СОУ “ Христо Смирненски” гр. Стара Загора
Клуб “ ИСТОРИЯТА НА МОЕТО СЕЛИЩЕ”
2012 г.
Участници в групата- 15 ученика.В риск
са 3 деца. Напуснали- 2. Новопостъпили-
2. Завършили проекта-15 ученика.
Цели: Да се събуди интересът на
учениците към изучаване на миналото
на родния край. Да се разкрие
значението на следите от живота на
обществата през различните периоди
от обществено- историческото
развитие като източници на знания за
миналото. Да се формира представа за
културното наследство на Стара Загора
и неговата значимост. Да се възпитава
културно поведение на учениците на
обществено място.
Резултати:Учениците с голям интерес
наблюдават и разглеждат посещаваните
исторически обекти. С нетърпение очакват
всяко следващо занятие. Задават много
въпроси на ръководителя на групата и на
екскурзоводите. Разбраха, че живеят в град с
многовековна история. Докоснаха се до
начина на живот на хората, живели преди нас
на територията на днешна Стара Загора,
трудовите им занимания, борби, обществени
и икономически постижения, разруха и
съживяване, учебно дело. Поставиха се
основите за възпитаване на културно
поведение на обществени места.
УСПЕХ (2012-2013)
ПРОЕКТ “ УСПЕХ”
СОУ “ Христо Смирненски” гр. Стара Загора
Клуб “ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
Тематично направление “ Нашият град”
2013 г.
Участници в групата- 15. Завършили- 15.
Напуснали няма.
Цели: Да помогне на учениците да
открият многообразието на професиите
и работни места. Да разшири
познанията на децата за видовете
бизнес в общността.
Резултати: Учениците разбират каква е
важността и стойността на определен
труд, видовете труд, които упражняват
хората и очакванията на
работодателите. Осъзнават какво е
поемане на отговорност,
сътрудничество с другите и определяне
на лични цели.
УСПЕХ (2012-2013)
Средно Общообразователно Училище „Христо
Смирненски“
гр.Стара Загора
ПРОЕКТ „ УСПЕХ“
Ръководител Благовестина Василева
Това сме ние -Учениците от клуб „ Чудесата на Уолт
Дисни“
В клуба участваха 15 ученика от
1Б клас през учебната 2012/2013 г.
През учебната година двама
ученика напуснаха клуба поради
заминаване в чужбина , но бяха
заменени с други.
Няма ученици в риск.
УСПЕХ (2012-2013)
Да се намали агресията
сред учениците , чрез
запълване на сводобното им
време с любими дейности със
занимателен характер –
гледане на филми,рисуване
Да се възпитават ценните
човешки качества – доброта
смелост ,отзивчивост .
Работа в екип.
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
Ние сме фенове на Уолт Дисни. Обичаме
вълшебния му свят. Обичаме да гледаме,
рисуваме, моделираме, оцветяваме,
апликираме приказните му герои. Филмите на
Уолт Дисни ни карат да вярваме в чудеса и ни
правят ПО-ДОБРИ!
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
СОУ”Христо Смирненски”СОУ”Христо Смирненски”
проект ”Успех”проект ”Успех”
Студио “Славееви гласове”Студио “Славееви гласове”
Ръководител на студиото:Ръководител на студиото:
СтоянкаСтоянка ГеоргиеваГеоргиева
Област “Културни компетентности”Област “Културни компетентности”
Учениците от студиоУчениците от студио
“ ”Славееви гласове“ ”Славееви гласове
В студиото са включени 15 ученици от V клас през учебнатаВ студиото са включени 15 ученици от V клас през учебната
2012-2013 година.2012-2013 година.
Малките певци участваха с желание вМалките певци участваха с желание в
празници и тържествапразници и тържества
Основни цели и задачиОсновни цели и задачи
 Децата да заобичат песентаДецата да заобичат песента
 Да се запознаят с българския фолклор иДа се запознаят с българския фолклор и
българската фолклорна традициябългарската фолклорна традиция
 Да изградят вокални навици и сценичноДа изградят вокални навици и сценично
поведениеповедение
Постигнати резултатиПостигнати резултати
 Проявиха интерес към музиката,Проявиха интерес към музиката,
посещаваха заниманията с голямопосещаваха заниманията с голямо
желание.желание.
 Участваха в множество изяви наУчастваха в множество изяви на
училищно, общинско и национално нивоучилищно, общинско и национално ниво
1 sur 134

Recommandé

Проект "УСПЕХ" par
Проект "УСПЕХ"Проект "УСПЕХ"
Проект "УСПЕХ"souhs
12K vues24 diapositives
тематично разпределение на клуб par
тематично разпределение на клубтематично разпределение на клуб
тематично разпределение на клубDani Parvanova
5.4K vues4 diapositives
тематично разпределение на клуб 2012/2013 par
тематично разпределение на клуб 2012/2013тематично разпределение на клуб 2012/2013
тематично разпределение на клуб 2012/2013Dani Parvanova
11.9K vues5 diapositives
тематично раздпределение 2011 2012 par
тематично раздпределение 2011 2012тематично раздпределение 2011 2012
тематично раздпределение 2011 2012Dani Parvanova
799 vues3 diapositives
Младежки научно-професионален център par
Младежки научно-професионален центърМладежки научно-професионален център
Младежки научно-професионален центърmnpc2012
327 vues16 diapositives
българско всекидневие par
българско всекидневиебългарско всекидневие
българско всекидневиеСтефан Георгиев
740 vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Проект "Водите в моя роден край" - презентация par
Проект "Водите в моя роден край" - презентацияПроект "Водите в моя роден край" - презентация
Проект "Водите в моя роден край" - презентацияVesela Velkova
2K vues32 diapositives
Брошура МНПЦ Каварна par
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварнаmnpc2012
131 vues2 diapositives
Nastojatelstvo deinosti par
Nastojatelstvo deinostiNastojatelstvo deinosti
Nastojatelstvo deinostiedecheva
875 vues1 diapositive
Etwinning par
EtwinningEtwinning
EtwinningD. Andronova
602 vues29 diapositives
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата) par
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)D. Andronova
735 vues10 diapositives
K256 2013 par
K256 2013K256 2013
K256 2013Denis Ahmed
259 vues32 diapositives

Tendances(6)

Проект "Водите в моя роден край" - презентация par Vesela Velkova
Проект "Водите в моя роден край" - презентацияПроект "Водите в моя роден край" - презентация
Проект "Водите в моя роден край" - презентация
Vesela Velkova2K vues
Брошура МНПЦ Каварна par mnpc2012
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварна
mnpc2012131 vues
Nastojatelstvo deinosti par edecheva
Nastojatelstvo deinostiNastojatelstvo deinosti
Nastojatelstvo deinosti
edecheva875 vues
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата) par D. Andronova
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
D. Andronova735 vues

Similaire à УСПЕХ (2012-2013)

Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “ par
Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “
Izpalnenie bg051 po001-4.1.05 “Веселин Димитров
1.7K vues24 diapositives
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр... par
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
1.1K vues28 diapositives
Кариерно развитие par
Кариерно развитиеКариерно развитие
Кариерно развитиеguest179d21e8
2 vues12 diapositives
Last best pracices_nlw_2015 par
Last best pracices_nlw_2015Last best pracices_nlw_2015
Last best pracices_nlw_2015BLIA
725 vues37 diapositives
клуб обредна трапеза par
клуб обредна трапезаклуб обредна трапеза
клуб обредна трапезаmnpc2012
282 vues10 diapositives
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"mnpc2012
216 vues3 diapositives

Similaire à УСПЕХ (2012-2013)(20)

Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
Last best pracices_nlw_2015 par BLIA
Last best pracices_nlw_2015Last best pracices_nlw_2015
Last best pracices_nlw_2015
BLIA725 vues
клуб обредна трапеза par mnpc2012
клуб обредна трапезаклуб обредна трапеза
клуб обредна трапеза
mnpc2012282 vues
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par mnpc2012
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
mnpc2012216 vues
sofia_ilieva.pptx par club2333
sofia_ilieva.pptxsofia_ilieva.pptx
sofia_ilieva.pptx
club233391 vues
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Игротека@Чуднотека par StefkaLacheva
Игротека@ЧуднотекаИгротека@Чуднотека
Игротека@Чуднотека
StefkaLacheva136 vues
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ... par Sevdie Alieva
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
Sevdie Alieva410 vues
коледа par mnpc2012
коледаколеда
коледа
mnpc2012390 vues
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Ин...
Фестивал на талантите par ViktoriaIlieva
Фестивал на талантитеФестивал на талантите
Фестивал на талантите
ViktoriaIlieva517 vues
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационн...
Коледно състезание по ИТ par kris69
Коледно състезание по ИТКоледно състезание по ИТ
Коледно състезание по ИТ
kris69466 vues
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа" par mnpc2012
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"
Индивидуалене план"Аз, гражданинът на Европа"
mnpc2012473 vues

Plus de souhs

Правила за безопасност в мрежата - киберсигурност par
Правила за безопасност в мрежата - киберсигурностПравила за безопасност в мрежата - киберсигурност
Правила за безопасност в мрежата - киберсигурностsouhs
751 vues32 diapositives
Ar sic preporuki-za-uchiteli par
Ar sic preporuki-za-uchiteliAr sic preporuki-za-uchiteli
Ar sic preporuki-za-uchitelisouhs
571 vues8 diapositives
Профил за 8. клас par
Профил за 8. класПрофил за 8. клас
Профил за 8. класsouhs
510 vues15 diapositives
Христо Ботев par
Христо БотевХристо Ботев
Христо Ботевsouhs
1.1K vues17 diapositives
Банго Васили par
Банго ВасилиБанго Васили
Банго Василиsouhs
2.3K vues11 diapositives
Проект "Азбука" par
Проект "Азбука"Проект "Азбука"
Проект "Азбука"souhs
1.7K vues20 diapositives

Plus de souhs(20)

Правила за безопасност в мрежата - киберсигурност par souhs
Правила за безопасност в мрежата - киберсигурностПравила за безопасност в мрежата - киберсигурност
Правила за безопасност в мрежата - киберсигурност
souhs751 vues
Ar sic preporuki-za-uchiteli par souhs
Ar sic preporuki-za-uchiteliAr sic preporuki-za-uchiteli
Ar sic preporuki-za-uchiteli
souhs571 vues
Профил за 8. клас par souhs
Профил за 8. класПрофил за 8. клас
Профил за 8. клас
souhs510 vues
Христо Ботев par souhs
Христо БотевХристо Ботев
Христо Ботев
souhs1.1K vues
Банго Васили par souhs
Банго ВасилиБанго Васили
Банго Васили
souhs2.3K vues
Проект "Азбука" par souhs
Проект "Азбука"Проект "Азбука"
Проект "Азбука"
souhs1.7K vues
Forum par souhs
ForumForum
Forum
souhs2.7K vues
Отчет за работата на групата МОЯТ ЧАС ПО БЕЛ par souhs
Отчет за работата на групата МОЯТ ЧАС ПО БЕЛОтчет за работата на групата МОЯТ ЧАС ПО БЕЛ
Отчет за работата на групата МОЯТ ЧАС ПО БЕЛ
souhs1.2K vues
Храни се здравословно! par souhs
Храни се здравословно!Храни се здравословно!
Храни се здравословно!
souhs459 vues
Билките в моя роден край par souhs
Билките в моя роден крайБилките в моя роден край
Билките в моя роден край
souhs307 vues
Билките в моя роден край par souhs
Билките в моя роден крайБилките в моя роден край
Билките в моя роден край
souhs242 vues
Билките в моя роден край - липата par souhs
Билките в моя роден край - липатаБилките в моя роден край - липата
Билките в моя роден край - липата
souhs200 vues
Билките в моя роден край - липа par souhs
Билките в моя роден край - липаБилките в моя роден край - липа
Билките в моя роден край - липа
souhs279 vues
Билките в моя роден край par souhs
Билките в моя роден крайБилките в моя роден край
Билките в моя роден край
souhs717 vues
Билките в България par souhs
Билките в БългарияБилките в България
Билките в България
souhs236 vues
Сребърна - кътче от рая par souhs
Сребърна - кътче от раяСребърна - кътче от рая
Сребърна - кътче от рая
souhs650 vues
Вазовата България par souhs
Вазовата БългарияВазовата България
Вазовата България
souhs3.7K vues
Йордан Йовков - електронна литературна карта par souhs
Йордан Йовков - електронна литературна картаЙордан Йовков - електронна литературна карта
Йордан Йовков - електронна литературна карта
souhs6.9K vues
Кукерите - борци срещу злото par souhs
Кукерите - борци срещу злотоКукерите - борци срещу злото
Кукерите - борци срещу злото
souhs2.4K vues
Наръчник за първокласници - 2015 par souhs
Наръчник за първокласници - 2015Наръчник за първокласници - 2015
Наръчник за първокласници - 2015
souhs1.5K vues

УСПЕХ (2012-2013)

 • 1. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ” УСПЕХ Средно общообразователно училище „Христо Смирненски” гр. Стара Загора Координатор за региона: Регионален инспекторат по образованието – гр. Стара Загора
 • 2. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Облас от ИИД: Дигитални компетентности – използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии Секция: Български и ромски обичаи, представени в компютърни презентации Ръководител: Маргарита Илиева Салмова Брой на учениците в началото на проекта – 15 Брой на учениците в риск – 8 Брой напуснали ученици /с издадено УП/ - 2 Брой на учениците завършили проекта - 15
 • 3. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Цели: Запознаване на учениците с народните обичаи както на българи, така и на роми; Усъвършенстване на уменията на учениците за работа с компютър; Създаване на умения за работа с прилогни програмни продукти – създаване на презентации; Възпитаване на чувство за красота, естетика и национализъм; Засилване на интереса и присъствието в училище;  Осмисляне на свободното време на учениците.
 • 4. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Преди много години Апостолът на свободата Васил Левски е написал: "Българи, турци, евреи и др. ще бъдат равноправни във всяко отношение: било във вяра, било в народност, било в каквото и да било..."
 • 5. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз битови официални националнен П Р А З Н И Ц И
 • 6. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Основни дейности  Атрактивно разглеждане на повечето народни обичаи чрез материали, презентации, четене от книга, обсъждане и пресъздаване;  Посещение на Етнографска къща, Балабанова къща и др. с цел запознаване с народните обичаи преди много години;  Използване на компютъра и различни приложни програмни продукти за пресъздаване на някои традиции и празници;  Представяне на презентация пред публика;  Пресъздаване на някои обичаи в училище;  Обсъждане на учениците с родителите за някои обичаи;  Обсъждане на учениците в секцията как спазват традициите в семейството им.
 • 7. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ  Повиши се интереса на учениците към народните традиции и тяхното пресъздаване;  Учениците усъвършенстваха уменията си да създават презентации по зададена тема;  Ученици, които често отсъстваха от училище, започнаха да посещават часовете на секцията;  Увеличи се престоя на учениците в училище;  Осъществи се връзка между ученици, родители, училище.
 • 10. Група за занимания по интереси „Merlin the wizard – интернет анимация”  учебната 2012-2013 г.  ОИД: Дигитални компетентности  ръководител – г-н Илиев  15 ученика от Vа,б и VIа клас  девет ученика в риск  няма отпаднали ученици от проекта
 • 11.  ЦЕЛИ: - Първи стъпки в програмирането на сайтове; - Овладяване на основни познания по обработка на html и javascript документи; - Модифициране на изпълним код за контрол върху изпълнението на интернет анимация; Бр. ученици в нач.: 15 Бр. ученици в края: 15 Отпаднали: един ученик, заради издадено УП. Един новопостъпил.
 • 12. Учениците по време на занятиеУчениците по време на занятие
 • 13.  ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците се запознаха с методите за интерактивна анимация в Интернет посредством Windows агент. Проявен беше интерес върху принципите на работа на световната мрежа, моделирането на сайтове, техният дизайн и функции.
 • 14. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОСРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ПРОЕКТПРОЕКТ ““У С П Е Х”У С П Е Х” КЛУБКЛУБ ““ИГРАЯ И СЕ УЧА НА КОМПЮТЪР”ИГРАЯ И СЕ УЧА НА КОМПЮТЪР” РЪКОВОДИТЕЛ: СЛАВКА ШИРОВАРЪКОВОДИТЕЛ: СЛАВКА ШИРОВА
 • 15. Основни целиОсновни цели 1. Развиване уменията на децата за работа с1. Развиване уменията на децата за работа с компютърни системи и информационникомпютърни системи и информационни технологии.технологии. 2. Изграждане на начална представа за2. Изграждане на начална представа за същността на основните информационнисъщността на основните информационни дейности и тяхното предназначение надейности и тяхното предназначение на практическа основа.практическа основа. 3. Стимулиране на позитивното отношение и3. Стимулиране на позитивното отношение и желание за работа с компютър.желание за работа с компютър.
 • 16. УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБУЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ ““ИГРАЯ И СЕ УЧА НА КОМПЮТЪР”ИГРАЯ И СЕ УЧА НА КОМПЮТЪР”
 • 17. В клуба са включени 15 ученици отВ клуба са включени 15 ученици от II клас. Няма ученици в риск.II клас. Няма ученици в риск.
 • 18. Занятията на клуба се провеждаха в Кабинет №3Занятията на клуба се провеждаха в Кабинет №3 “Класна стая на бъдещето”“Класна стая на бъдещето” Учениците работят със закупени от училището таблети.Учениците работят със закупени от училището таблети.
 • 21. Забележителностите на Стара Загора ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 • 22. Средно общообразователно училище „Христо Смирненски” Стара Загора областта от ИИД - Хуманитарни науки Клуб “Забележителностите на Стара Загора ” Ръководители: Бойка Стоева и Светла Русева
 • 24. Посещение на исторически паметник- с.Дъбрава-ген.Делчев
 • 25. Посещение на исторически паметник – Капитан Петко войвода
 • 26. Посещение на музея на религиите
 • 28. ПРОЕКТ “ УСПЕХ” СОУ “ Христо Смирненски” гр. Стара Загора Клуб “ Съхрани българското” 2013 г. Участници в групата- 15 ученика. Ръководител на клуба: А. Дялкова
 • 29. Цели и задачи на клуба:  Да се събуди интересът на учениците към различните исторически епохи. Умения за наблюдение и извличане на определена информация. Любов към родината и родния град с многовековна история.
 • 30. Килийното училище в Хилендарския метохУчениците посетиха музейни обекти на територията на гр. Стара Загора с тематични демонстрации и ателиета в РИМ, исторически паметници и паркове. При посещението ни в Хилендарския метох през м. ноември се потопихме в атмосферата на килийното училище, децата писаха в/у пясък.
 • 31. Много впечатлени бяха учениците при посещението ни в къщата- музей градски бит 19век. Там видяха и се докоснаха до много предмети от онова време. Античната улица в РИМ Къща - музей „ Градски бит 19век“
 • 32. Всички посещения оставиха трайна следа в съзнанието на учениците и дълго време след това си говореха за всичко, което са чули и видели. Правихме мозайки, преславска керамика, тъкахме черги, изработихме гривни, които представихме на изложбата в края на учебната година.
 • 33. Посетихме и се запознахме с различни ритуали – Трифон Зарезан, Тодоровден, Цветница и Лазаровден. Клуб „ Съхрани българското“ изпълни всички поставени задачи и цели и оказа положително влияние в/у учениците и гордост, че живеят в един от най- хубавите градове на България – Стара Загора.
 • 34. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОСРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ “УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ “ ПРОЕКТПРОЕКТ ““У С П Е Х”У С П Е Х” КЛУБКЛУБ ““Светът на животните”Светът на животните” Ръководител: Елизабета ЦонковаРъководител: Елизабета Цонкова Област на ИИД – Хуманитарни наукиОбласт на ИИД – Хуманитарни науки
 • 35. Основни цели 1. Да се повиши мотивацията на учениците в образователно-възпитателния процес, съобразен с техните интереси и потребности. 2. Да се развият в обучаваните допълнителни знания, умения и компетентности. 3. Стимулиране на позитивното отношение към заобикалящата ни природа и желание за нейното опазване.
 • 36. УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБУЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ “СВЕТЪТ НА ЖИВОТНИТЕ“СВЕТЪТ НА ЖИВОТНИТЕ””
 • 37. През учебната 2012-2013 година в клуба са включени 15 ученици от I ,,А” клас. Един ученик е напуснал поради заминаване в чужбина, заменен е с друг. Няма ученици в риск .
 • 38. През учебната 2012-2013 година в клуба са включени 15 ученици от I ,,А” клас.Един ученик е напуснал поради заминаване в чужбина, заменен е с друг. Няма ученици в риск .
 • 39. Занятията се провеждаха в класната стая
 • 40. В клуба учениците получиха знания за животните от древността до днес и осъзнаха необходимостта от хуманно отношение към тях.
 • 41. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ИИД Секция „Здрави силни и красиви” Ръководител : М. Вълкова
 • 42. Цели на обучението: 1. Учениците да придобият елементарна двигателна култура. 2. Превенция срещу гръбначните изкривявания в училищна възраст . 3.Да се научат да спортуват през свободното си време.
 • 43. Здрав дух в здраво тяло ІV “ в” КЛАС
 • 45. Секция“ Здрави силни и красиви” посещаваха учениците от ІV “в” клас. С интерес и желание се включваха в заниманията . Обогатиха своята двигателна култура. Станаха по-добри и внимателни в отношенията към съучениците си. С нов поглед гледат към спорта и света . Научиха се да търсят красивото и да го създават и чрез движенията си. Да водят здравословен начин на живот с подходящ двигателен режим.
 • 46. СЕКЦИЯ “Фитнес и бодибилдинг”  учебната 2012-2013 г.  ОИД: Здравословен начин на живот  ръководител г-н Коларов и г-н Илиев  15 ученика от VIа,б , IX, X, XI и XII клас  14 ученика в риск  няма отпаднали ученици от проекта
 • 47. ЦЕЛИ - Практическа подготовка в спортни дисциплини; - Запознаване с правилното изпълнение на силови упражнения, режим на спортуване и почивка; - Осмисляне на свободното време на учениците;
 • 48. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ - Повиши се интереса на учениците към възможностите за спортна изява; - Учениците усъвършенстваха уменията си в спортовете бодибилдинг и фитнес;
 • 49. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ - Ученици, които често отсъстваха от училище, започнаха да посещават часовете на секцията редовно; - Подобрява се отношение към училището и уважението към учителите;
 • 50. ПРОЕКТПРОЕКТ У С П Е ХУ С П Е Х областобласт “Здравословен начин на живот”“Здравословен начин на живот” 2012-20132012-2013
 • 51. СЕКЦИЯСЕКЦИЯ ЕКОПЪТЕКИ -ЕКОПЪТЕКИ - ПРИРОДАТА Е НАШПРИРОДАТА Е НАШ ПРИЯТЕЛПРИЯТЕЛ
 • 52. КОИ СМЕ НИЕКОИ СМЕ НИЕ  Групата се състои от 15 деца от 5,Групата се състои от 15 деца от 5, 6 и 8 клас .6 и 8 клас .  Двама напуснаха групата –Двама напуснаха групата – единият поради заминаване вединият поради заминаване в чужбина, а другият – преместванечужбина, а другият – преместване в друго училище.в друго училище.  Веднага съставът беше попълнен сВеднага съставът беше попълнен с нови две деца и завършихме с 15нови две деца и завършихме с 15 ученици.ученици.
 • 53. ЦЕЛИ:ЦЕЛИ:  ДА СЕ ВЪЗПИТА У ДЕЦАТА ЛЮБОВДА СЕ ВЪЗПИТА У ДЕЦАТА ЛЮБОВ КЪМ ПРИРОДАТА, ЗАГРИЖЕНОСТКЪМ ПРИРОДАТА, ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА НЕЙНОТО ОПАЗВАНЕ, ЧУВСТВОЗА НЕЙНОТО ОПАЗВАНЕ, ЧУВСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО ИЗА ПРИЯТЕЛСТВО И ВЗАИМОПОМОЩВЗАИМОПОМОЩ  ДА ПРИДОБИЯТ ТЕОРЕТИЧНИДА ПРИДОБИЯТ ТЕОРЕТИЧНИ ПОЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИПОЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ СРЕДУМЕНИЯ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ СРЕД ПРИРОДАТАПРИРОДАТА
 • 54. КАКВО ПОСТИГНАХМЕ?КАКВО ПОСТИГНАХМЕ? Децата с нетърпение очакваха и с голямо желаниеДецата с нетърпение очакваха и с голямо желание посещаваха сбирките на групата. Бяха дисциплинирани ипосещаваха сбирките на групата. Бяха дисциплинирани и съзнателни. Държаха се коректно и възпитано. Поздравя-съзнателни. Държаха се коректно и възпитано. Поздравя- ваха другите туристи, които срещаха. Сами си правехаваха другите туристи, които срещаха. Сами си правеха забележки, ако някой хвърли хартия или друг отпадък взабележки, ако някой хвърли хартия или друг отпадък в гората.гората. Включиха се в направата на сувенири от природниВключиха се в направата на сувенири от природни материали и табло със снимки от дейността на секцията.материали и табло със снимки от дейността на секцията. Заниманията на фитнеса на открито в парк Аязмо многоЗаниманията на фитнеса на открито в парк Аязмо много им харесваха и след всяка разходка правеха и упражненияим харесваха и след всяка разходка правеха и упражнения Навън сред природата децата са различни – по-добри,Навън сред природата децата са различни – по-добри, внимателни, учтиви.внимателни, учтиви. Родителите ми съдействаха дотолкова, че ми повярвахаРодителите ми съдействаха дотолкова, че ми повярваха и дадоха съгласието си децата им да излизат среди дадоха съгласието си децата им да излизат сред природатаприродата..
 • 55. ГОТОВИ СМЕ ЗА РАЗХОДКАГОТОВИ СМЕ ЗА РАЗХОДКА
 • 56. НАВЪН СМЕ ВИНАГИ УСМИХНАТИНАВЪН СМЕ ВИНАГИ УСМИХНАТИ
 • 57. ОБИЧАМЕ ДА СПОРТУВАМЕ НА ОТКРИТООБИЧАМЕ ДА СПОРТУВАМЕ НА ОТКРИТО
 • 58. СЛЪНЦЕТО И СВЕЖЕСТТА НА ГОРАТА СЪЗДАВАТ ДОБРОСЛЪНЦЕТО И СВЕЖЕСТТА НА ГОРАТА СЪЗДАВАТ ДОБРО НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ
 • 59. ПРОЕКТПРОЕКТ У С П Е ХУ С П Е Х областобласт “Здравословен начин на живот”“Здравословен начин на живот” 2012-20132012-2013
 • 60. СЕКЦИЯ -СЕКЦИЯ - ДА УСПЯВАМЕ ЗАЕДНОДА УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО
 • 61. ЗА ГРУПАТАЗА ГРУПАТА Групата се състои от 15 деца отГрупата се състои от 15 деца от подготвителна група .подготвителна група . Едно дете напусна групатаЕдно дете напусна групата поради преместване в другопоради преместване в друго училище.училище. Веднага съставът беше попълнен иВеднага съставът беше попълнен и завършихме с 15 ученици.завършихме с 15 ученици.
 • 62. ЦЕЛИ:ЦЕЛИ: ДА СЕ ВЪЗПИТА У ДЕЦАТА ЧУВСТВО ЗАДА СЕ ВЪЗПИТА У ДЕЦАТА ЧУВСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО И ВЗАИМОПОМОЩПРИЯТЕЛСТВО И ВЗАИМОПОМОЩ ДА СЕ ПОДОБРИ ФИЗИЧЕСКОТО ИМДА СЕ ПОДОБРИ ФИЗИЧЕСКОТО ИМ РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ДА СЕ ПРИУЧАТ КЪМ ДИСЦИПЛИНАДА СЕ ПРИУЧАТ КЪМ ДИСЦИПЛИНА
 • 63. КАКВО ПОСТИГНАХМЕКАКВО ПОСТИГНАХМЕ  Децата с нетърпение очакваха и сДецата с нетърпение очакваха и с голямо желание посещаваха сбирките наголямо желание посещаваха сбирките на групата.групата.  Бяха дисциплинирани и съзнателни.Бяха дисциплинирани и съзнателни.  Заниманията на фитнеса на открито вЗаниманията на фитнеса на открито в парк Аязмо много им харесваха –заякнахапарк Аязмо много им харесваха –заякнаха физическифизически  Обичаха да играят различни спортниОбичаха да играят различни спортни игриигри  Научиха се да си помагатНаучиха се да си помагат
 • 65. Играта на топка започваИграта на топка започва
 • 66. Спортни игри в двора на училищетоСпортни игри в двора на училището
 • 67. СОУ”Христо Смирненски”СОУ”Христо Смирненски” проект ”Успех”проект ”Успех” Секция”Да играем баскетбол”Секция”Да играем баскетбол” Ръководител на групата:Ръководител на групата: ИванИван ГеоргиевГеоргиев Област “Здравословен начин на живот”Област “Здравословен начин на живот”
 • 68. Учениците от секцияУчениците от секция “ ”Да играем баскетбол“ ”Да играем баскетбол
 • 69. В секцията са включени 15 ученици от V клас през учебнатаВ секцията са включени 15 ученици от V клас през учебната 2012-2013 година.2012-2013 година. Има 2 ученици в риск .Има 2 ученици в риск .
 • 70. Малките баскетболисти участваха сМалките баскетболисти участваха с желание в заключителната прояважелание в заключителната проява
 • 71. Основни цели и задачи Децата да заобичат спорта и играта баскетбол и да получат трайни навици за здравословен начин на живот. Да усвоят основните техники на колективната игра баскетбол
 • 72. Постигнати резултати • Учениците получиха трайни навици за занимание със спорт и здравословен начин на живот. • Проявиха интерес към играта, посещаваха заниманията с голямо желание. • Справиха се успешно с усвояването на основните техники на игра. • Бяха обезпечени с топки и спортни екипи и това бе допълнителен стимул за заниманията по баскетбол.
 • 73. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ” УСПЕХ Средно общообразователно училище „Христо Смирненски” гр. Стара Загора Координатор за региона: Регионален инспекторат по образованието – гр. Стара Загора
 • 74. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Област от ИИД: Здравно образование Секция: Кулинарни техники в европейската кухня Ръководител: Милена Пейчева Динчева Брой на учениците в началото на проекта – 15 Брой на учениците в риск – 13 Брой напуснали ученици /с издадено УП/ - 1 Брой на учениците завършили проекта - 15
 • 75. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Цели: Запознаване на учениците с характеристиките на всеки специалитет от европейската кухня; Създаване на готварски умения; Засилване на интереса и присъствието в училище;  Осмисляне на свободното време на учениците.
 • 76. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Основни дейности  Запознаване с основни правила на хранене;  Запознаване с етикецията при поднасяне на ястия;  Запознаване с българската кухня;  Запознаване с европейската кухня;
 • 77. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ  Повиши се интереса на учениците към занятията по готварство;  Учениците усъвършенстваха уменията си в кулинарията и презентирането на ястия;  Ученици, които често отсъстваха от училище, започнаха да посещават часовете на клуба;  Увеличи се престоя на учениците в училище;  Осъществи се връзка между ученици, родители, училище.
 • 87. Клуб за занимания по интереси „ЕВРОПЕЙСКА КУХНЯ Kakво да си сготвим и ядем в страните от ЕС”  учебната 2012-2013 г.  ОИД: Здравно образование  ръководител – Тодорка Владева  15 ученика от V-XII клас  шест ученика в риск  няма отпаднали ученици от проекта
 • 88.  Цели: - Запознаване на учениците с характерните за всяка една от страните от ЕС специалитети; - Засилване на интереса и присъствието в училище - Осмисляне на свободното време - Създаване на готварски умения.
 • 89.  Резултати: Учениците се запознаха със страните членки на Европейския съюз.Придобиха готварски умения.Родителите изказаха благодарност и бяха много доволни че децата им се включват активно в домашните задължения . Проявен беше особен интерес към страните членки на Европейския съюз и характерните за тях специалитети , формира се позитивно отношение към училището като институция и учебния процес.
 • 93. Готвенето сближава хората – и още в кухнята, и на масата – какво по- хубаво от това да общуваш с детето в непринудена и творческа обстановка. Сближават се и поколенията. Това е прекрасен момент да си поговорите за някоя европейска държава и да изпълните характерна за нея рецепта, например. Децата разбират процесите, боравят с уреди и приспособления. Могат сами да извършат цяла процедура или проста рецепта. • Могат да нарежат, да рендосат. • Да включат котлон, печка. • Да отидат до магазина със списък продукти. • Да приготвят сандвич за училище по собствена идея и вкус.
 • 95. Готвенето е творческо занимание, изискващо въображение и отдаденост – децата ги притежават. Готвенето изисква стриктно изпълнение на определени процедури – рязане, мерене, белене, чистене на зърната, разбъркване, намачкване – децата обичат да изпълняват команди след подробно обяснение на правилата и надзор. 
 • 97. Независимо дали е момче или момиче, децата еднакво ще се забавляват, еднакво ще се зарадват на похвалата, когато всички опитат ястието. Защото готвенето е творчество, импровизация, забавление и създава магия у хората. Точно каквито са децата !!!
 • 98. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕСРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ““ХРИСТО СМИРНЕНСКИ “ ПРОЕКТПРОЕКТ ““У С П Е Х”У С П Е Х” КЛУБКЛУБ ““Пътешественици във времето”Пътешественици във времето” Ръководител: Златина ГорановаРъководител: Златина Горанова Област на ИИД – Умения за самостоятелно учене и събиране на информацияОбласт на ИИД – Умения за самостоятелно учене и събиране на информация
 • 99. УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБУЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ ““Пътешественици във времето”Пътешественици във времето”
 • 100. През учебната 2012-2013 година в клуба са включени 15 ученици от III ,,А” и ,,Б” класове. Няма напуснали ученици и ученици в риск .
 • 101. Основни цели 1. Да се повиши мотивацията на учениците в образователно-възпитателния процес, съобразен с техните интереси и потребности. 2. Да се развият в обучаваните допълнителни знания, умения и компетентности. 3. Да се разкрие значението на следите от живота на обществата през различните периоди от обществено-историческото развитие като източници на знания за миналото и стимулиране на позитивното отношение към тях. 4. Да се възпитава културно поведение на обществени места.
 • 102. Учениците взеха участие в различни беседи, демонстрации и ателиета. Посетиха различни обекти от нашето минало.
 • 103. В клуба учениците получиха знания и се докоснаха до живота в миналото.Запознаха се с трудовите занимания, обществени и икономически постижения, образованието.
 • 104. ПРОЕКТ “ УСПЕХ” СОУ “ Христо Смирненски” гр. Стара Загора Клуб “ ИСТОРИЯТА НА МОЕТО СЕЛИЩЕ” 2012 г. Участници в групата- 15 ученика.В риск са 3 деца. Напуснали- 2. Новопостъпили- 2. Завършили проекта-15 ученика.
 • 105. Цели: Да се събуди интересът на учениците към изучаване на миналото на родния край. Да се разкрие значението на следите от живота на обществата през различните периоди от обществено- историческото развитие като източници на знания за миналото. Да се формира представа за културното наследство на Стара Загора и неговата значимост. Да се възпитава културно поведение на учениците на обществено място.
 • 106. Резултати:Учениците с голям интерес наблюдават и разглеждат посещаваните исторически обекти. С нетърпение очакват всяко следващо занятие. Задават много въпроси на ръководителя на групата и на екскурзоводите. Разбраха, че живеят в град с многовековна история. Докоснаха се до начина на живот на хората, живели преди нас на територията на днешна Стара Загора, трудовите им занимания, борби, обществени и икономически постижения, разруха и съживяване, учебно дело. Поставиха се основите за възпитаване на културно поведение на обществени места.
 • 108. ПРОЕКТ “ УСПЕХ” СОУ “ Христо Смирненски” гр. Стара Загора Клуб “ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” Тематично направление “ Нашият град” 2013 г. Участници в групата- 15. Завършили- 15. Напуснали няма.
 • 109. Цели: Да помогне на учениците да открият многообразието на професиите и работни места. Да разшири познанията на децата за видовете бизнес в общността.
 • 110. Резултати: Учениците разбират каква е важността и стойността на определен труд, видовете труд, които упражняват хората и очакванията на работодателите. Осъзнават какво е поемане на отговорност, сътрудничество с другите и определяне на лични цели.
 • 112. Средно Общообразователно Училище „Христо Смирненски“ гр.Стара Загора ПРОЕКТ „ УСПЕХ“ Ръководител Благовестина Василева
 • 113. Това сме ние -Учениците от клуб „ Чудесата на Уолт Дисни“
 • 114. В клуба участваха 15 ученика от 1Б клас през учебната 2012/2013 г. През учебната година двама ученика напуснаха клуба поради заминаване в чужбина , но бяха заменени с други. Няма ученици в риск.
 • 116. Да се намали агресията сред учениците , чрез запълване на сводобното им време с любими дейности със занимателен характер – гледане на филми,рисуване
 • 117. Да се възпитават ценните човешки качества – доброта смелост ,отзивчивост . Работа в екип.
 • 124. Ние сме фенове на Уолт Дисни. Обичаме вълшебния му свят. Обичаме да гледаме, рисуваме, моделираме, оцветяваме, апликираме приказните му герои. Филмите на Уолт Дисни ни карат да вярваме в чудеса и ни правят ПО-ДОБРИ!
 • 129. СОУ”Христо Смирненски”СОУ”Христо Смирненски” проект ”Успех”проект ”Успех” Студио “Славееви гласове”Студио “Славееви гласове” Ръководител на студиото:Ръководител на студиото: СтоянкаСтоянка ГеоргиеваГеоргиева Област “Културни компетентности”Област “Културни компетентности”
 • 130. Учениците от студиоУчениците от студио “ ”Славееви гласове“ ”Славееви гласове
 • 131. В студиото са включени 15 ученици от V клас през учебнатаВ студиото са включени 15 ученици от V клас през учебната 2012-2013 година.2012-2013 година.
 • 132. Малките певци участваха с желание вМалките певци участваха с желание в празници и тържествапразници и тържества
 • 133. Основни цели и задачиОсновни цели и задачи  Децата да заобичат песентаДецата да заобичат песента  Да се запознаят с българския фолклор иДа се запознаят с българския фолклор и българската фолклорна традициябългарската фолклорна традиция  Да изградят вокални навици и сценичноДа изградят вокални навици и сценично поведениеповедение
 • 134. Постигнати резултатиПостигнати резултати  Проявиха интерес към музиката,Проявиха интерес към музиката, посещаваха заниманията с голямопосещаваха заниманията с голямо желание.желание.  Участваха в множество изяви наУчастваха в множество изяви на училищно, общинско и национално нивоучилищно, общинско и национално ниво