Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Портфолио група "Звънчета"(20)

Publicité

Dernier(20)

Publicité

Портфолио група "Звънчета"

 1. ДГ «РАДОСТ» ГРУПА «ЗВЪНЧЕТА»
 2. ДГ- ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО • Първа социална единица на детето извън семейството • Разширяване социалната среда на детето чрез взаимодействие с други деца и възрастни • Организация живота на детето чрез дневен режим съобразен с възрастовите особености • Осигуряване на предучилищен възпитание и подготовка за постъпване в първи клас
 3. Ние сме група “Звънчета” пеем с весели гласчета. Ний другари сме добри и готови за игри! Ех, че весела гълчава! Кой ли тук се забавлява? Виждам най- щастливите деца в градината на РАДОСТТА!
 4. Ние, които даваме всичко от себе си, за да бъдат децата от нашата група здрави и щастливи Капка Баева Ст.учител Веселина Коева Ст. Учител Фанка Бабучева Пом. възпитател
 5. НАШИТЕ ЦЕЛИ И ПРЕОРИТЕТИ • Европейско образование и възпитание, свобода на избор, детско творчество, създаване на условия за природосъобразен и здравословен живот, развиване на способностите и заложбите на децата, удовлетворяване потребностите на детето от неговата реализация във водещата в тази възраст дейност – играта, за развитието на физически и психически качества в подкрепа и в помощ на семейното възпитание. • Пътя,по който вървим, е очертан в Стратегията за развитие на детската градина за периода 2016 – 2020 год. В нея очертаваме стратегически приоритетите и набелязваме основните дейности за тяхното развитие. На преден план сме извели онези проблеми, към които обществото е особено чувствително и чието разрешаване е от съществено значение за европейската визия на детското заведение.
 6. Учебна програма Възпитанието и обучението се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.
 7. Помагала за индивидуална работа Програмна система “Приказни пътечки”
 8. МАТЕРИАЛНА БАЗА
 9. Невероятно щастие за нашите деца е това, че ежедневно се докосват до магията на природата, която ни заобикаля. Работим активно по проблема за екологичното възпитание. Истинска радост за всички нас е атрактивния двор с оформена мини-туристическа инфраструктура и развлекателни детски кътове на открито където, провеждаме много режимни моменти През 2016 год. ДГ”Радост”спечели и реализира проект по ПУДООС – Национална кампания „За чиста околна среда-2016 на тема:” Спортна среда сред чиста гора – здрави и щастливи деца”.
 10. Споделен опит Урок по трудолюбие 1.Овладяване практически навици и затвърдяване знанията на децата за грижите и условията за отглеждане на растенията в „В горския разсадник”. 2.Безопасно поведение на децата по време на работа с инструменти.
 11. “Познай по следата” Eко-дидактични игри 1.Разширяване на представите на децата за начина на живот на животни и птици и осъзнаване на необходимостта за опазване на тяхното видово многообразие 2. Опити за ориентир по карта със структура на двора на детската градина.
 12. В двора на детската градина е интересно Обобщаване представите на децата за промените в неживата и жива природа през пролетта и свързаните с тях промени в начина на живот на растения, животни и хората. Възпитаване желание за опазване на природните обекти и спазване на правила по безопасност при съприкосновение с тях.
 13. Весела музикална стълбичка
 14. Изобразителни дейности в “Творческия кът”
 15. Допълнителни дейности Допълнителните дейности по интереси са средство за развитие на способностите и дарбите на децата. Те са по избор на родителите съобразно наклонностите и възрастта на детето
 16. Английски език .Школа по приложни изкуства”Ръкотворци”
 17. Спортни танци към клуб “Импулс” Народни танци
 18. Футбол Тенис на корт
 19. Мини-проект “Книгата – моя пръв помощник по пътя към знанието Цели: • 1. Възпитаване в обич, състрадателност, взаимопомощ и справедливост чрез приказките. • 2. Формиране у децата национална идентичност и патриотична нагласа чрез книжките от поредицата "Моятa първа книга за..."
 20. Тематична насоченост на проекта: Ролята на книгата и общуването с нея - мост към познанието . Книжката ни отвежда на различни места, разказва ни както за далечни светове, така и за нашата Родина ,за родното място и героите на България. От друга страна приказките от незапомнени времена и се предават от поколения на поколения, за да ни научат на това кое е добро и кое-зло, да развиват фантазията ни, да ни възпитават в морални ценности и добродетели, да ни вдъхнат вярата, че справедливостта винаги побеждава и че човек е красив тогава, когато е красиво и добро сърцето му. За първите срещи с книжките и колко различни неща можем да научим от тях е главното заложено в този проект.
 21. ”Приказките на моето детство”, Децата влязоха в ролите на любими приказни герои в съвременен вариант.
 22. Парад на приказните герои
 23. Децата написаха писмо до познат приказен герой с помощта на родителите. С тази инициатива участвахме в националната седмица на четенето.
 24. "Работилница за мартеници" - изложба с участието на родители
 25. “Работилница за мартеници”
 26. “С мама мога всичко”: кулинарно шоу, съвместно с децата и родителите /изработване на интересни кулинарни сандвичи/
 27. Традициите и празничните ритуали са част от детския свят
 28. “Празник на играчките” – тържество с родителите
 29. ”Великден здрав червен-за тебе и за мен”
 30. Възпитаване чрез радост и музика-нашия водещ девиз Доказателство за това са многобройнитe празнични концерти и шоу-спектакли, където активно участва и група “Звънчета“
 31. “СЕЗОНИ НА ДЕТСТВОТО”
 32. “НИЕ СМЕ ДЕЦА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ”
 33. 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА Ние децата от гр.”Звънчета” • Александра Спирова • Александра Табакова • Антония Керина • Александър Велибашев • Борил Устабашиев • Благовест Белев • Виктория Бегова • Георги Желев • Георги Петков • Георги Топчиев • Габриела Хаджиева • Мартин Петаков • Николай Немков • Лазар Ангелов • Самуил Попов • Теодора Мавродиева • Христалина Графова • Юлиян Ананов • Андреа Пашова • Божидара Русинова • Дарина Синапова • Кристиана Водева • Ислям Хамун
 34. • 7.00 - 8.15 – Прием на децата, утринно раздвижване, занимания според интересите на децата. • 8.15 – Утринна гимнастика • 8.30 – 8.50 – Закуска • 8.50 – 10.30 – Задължително регламентирани ситуации • 10.30- Втора закуска – Плод • 10.40 – Допълнителни дейности по интереси – разходка, игри на 11.45 – Подготовка за обяд • 12.00 - 12.30 – Обяд • 12.30 – 13.00 – Подготовка за сън • 13.00 – 15.30 – Сън • 15.30 – 16.00 – Ставане от сън, следобедно раздвижване • 16.00 – 16.30 – ЗНС, Свободни занимания, игри на открито, изпращане на децата Дневен режим
 35. Родителски актив • Мария Водева • Десислава Ананова • Йорданка Шошева- Графова
 36. Проведена родителска среща на 27.09.2017 Дневен ред: • 1.Запознаване с правилника за дейността на ДГ. • 2.Информация за учебно – възпитателната работа. • 3.Необходими помагала и материали. • 4.Изисквания на мед.сестра и домакина. • 5.Избор на родителски актив.
 37. Седмично разпределение на група „Звънчета“ Понеделник • Бълг. език и литература • Околен свят • Физическа култура • Изобразително изкуство Вторник • Математика • Български език и литература • Физическа култура Сряда • Математика • Конструиране и технологии • Изобразително изкуство • Музика Четвъртък . Математика . Околен свят . Физическа култура Петък . БЕЛ . Музика . Конструиране и технологии
 38. Допълнителни дейности • Понеделник • 11:00 -Английски език 15:30-Народни танци • Вторник 11:30- Футбол 15:30 –Тенис • Сряда 11:00- Спортни танци 11:30 –Футбол 15:30- Народни танци • Четвъртък 15:30 -Ръкотворци • Петък 11:00- Спортни танци 15:30 -Тенис
 39. Откриване на новата учебна година
 40. ИЗЛЕТ В ПЛАНИНАТА • С бодра стъпка в строен ред, хайде тръгваме напред! На туризъм, на игра “Гергевана” пак ни призова! • С много радост и игри децата изпратиха лятото с поход до местността “Гергевана”.
 41. Развлечение „Танци и игри в есенните дни“
 42. Световен ден на усмивката
 43. Есенни фантазии
 44. УЧИМ, СПОРТУВАМЕ И СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ
 45. ОБУЧЕНИЕ ПО БДП
 46. Рисуваме, апликираме, конструираме
 47. МИНИ-ПРОЕКТ “С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО” • Основната цел, която си поставихме за реализирането на проекта е: • Създаване на система за работа с децата от предучилищна възраст за възпитаване в патриотизъм, за формиране на чувства, морални качества и навици в поведението им, за повишаване интереса им към българското, за пробуждане у тях на гордост и любов към България.

Notes de l'éditeur

 1. M
Publicité