ແຜນການການສອນ Ubd

ແຜນການການສອນແບບ​UBD
GRANT WIGGINS ແລະ​JAY MC THIGHE ໄດ້ ​ສະເໜີ ​ວົ ງ​ຈົ ນ​ການ​
ຈັ ດການ​ຮຽນ​ຮ້ ​ເພື່ ອ​ໃຫ້ ​ຜ້ ​ຮຽນ​ໄດ້ ​ຮຽນ​ຮ້ ​ຢື່ າງ​ເຂົ້ າໃຈ​ໃນ​ແຕື່ ລະ​ເລື່ ອງ​ໄວ້ ​
ດັື່ ງ​ນີ ້
1.ການ​ການົ ດ​ເປົ້ າ​ໝາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮ້ ​(IDENTIFY
DESIRED RESULT)
ນັ ກຮຽນຄວນຮ້ ແລະ ເຂົ້ າເລື່ ອງໃດ
ນັ ກຮຽນສາມາດເຮັ ດຫຍັ ງໄດ້
ແມື່ ນຫຍັ ງທີື່ ເປັ ນແກື່ ນສານ
ຂອງຄວາມຮ້
ມາດຖານຂອງເນ້ ອໃນ
(Content standards)
ມາດຖານການປະຕິ ບັ ດ
(performance standards)
ຄວາມຮ້ ຖາວອນ
(Enduring understandings)
ມາດຖານຂອງເນ້ ອໃນ content standards
ໝາຍເຖິ ງ ເນ້້
ອໃນໃຈຄວາມທີື່ ນັ ກຮຽນຕ້ ອງຮ້
ມາດຖານການປະຕິ ບັ ດ
(PERFORMANCE STANDARDS)
ໝາຍ​ເຖິ ງ ຂ້ ​ການົ ດ​ທີື່ ​ສະແດງ​ເຖິ ງ​ລະ​ດັ ບ​ຄຸ ນ
ນະພາບ​ທີື່ ​ໄດ້ ຮັ ບ​ການ​ຍອມ​ຮັ ບ (ຜົ ນ​ການ​ຮຽນ​ຮ້ )
ຄວາມຮ້ ຖາວອນ (ENDURING
UNDERSTANDINGS)
ໝາຍ​ເຖິ ງ​ຄວາມ​ຮ້ ​ທີື່ ​ສາຄັ ນ (ໃຈ​ຄວາມ​) ທີື່ ​​ຢື່ ​ກັ ບ​ຜ້ ​ຮຽນ​ຢື່ າງ​
ຖາວອນ​ຕະຫລອດ​ໄປ​ເຊິື່ ງ​ເປັ ນ​ຜົ ນ​ທີື່ ​ເກີ ດ​ຈາກ​ການ​ສອນ​ຂອງ​ຜ້
ຮຽນ​ທີື່ ​ມີ ​ຄວາມ​ເຂົ້ າໃຈ​ທີື່ ​ເລິ ກເຊິື່ ງ (Insights) ແລະ ຖ​ວື່ າ​ເປັ ນ​
ຄວາມ​ເຂົ້ າໃຈ​ທີື່ ຖາວອນ​
2. ການ​ການົ ດ​ຫັ ກ​ຖານ​ສະແດງ​ເຖິ ງ​ຜົ ນ​ການ​ຮຽນ​ຮ້
DETERMINE ACCEPTABLE EVIDENCE
ຄຜ້ ​ສອນ​ຈະ​ຮ້ ​ໄດ້ ​ແບບໃດ​ວື່ າ​ນັ ກ​ຮຽນ
ມີ ​ຄວາມ​ຮ້ ​ຄວາມ​ເຂົ້ າໃຈ​ທີື່ ​ການົ ດ​ໄວ້ ​
ການ​ສະແດງ​ອອກ​ຂອງ​ນັ ກ​ຮຽນ
ຄວນ​ມີ ​ລັ ກສະນະ​ແບບໃດ​
ຈະ​ຍອມ​ຮັ ບ​ໄດ້ ​ແບບໃດ​ວື່ າ​ນັ ກ​ຮຽນ
ມີ ​ຄວາມ​ຮ້ ​ຄວາມ​ເຂົ້ າໃຈ​ຕາມ​ທີື່ ​ການົ ດ​ໄວ້
ຫັ ກ​ຖານ​
ວິ ທີ ​ການ​ປະ​ເມີ ນ​
ເກນ​ການ​ປະ​ເມີ ນ​
3. ການ​ອອກ​ແບບ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຈັ ດ​ກິ ດຈະກາ​ການ​ຮຽນ​ຮ້ ​
( PLAN LEARNING EXPERIENCES AND INSTRUCTION)
• ຫນື່ ວຍ​ການ​ຮຽນ​ຮ້ ​ໃດ​ແນື່ ? ທີື່ ​ໄດ້ ​ສອດ​ປະ​ສານ​ກັ ນ​ລະຫວື່ າງ​ຂັ້ ນ​ທີ ​1 ແລະ​2 ເຂົ້ າ​ນາກັ ນໂດຍ​
ອາໄສ​ກິ ດຈະກາ​ແລະ ຄາ​ຖາມ​ສາຄັ ນ​ໄປ​ສື່ ຜ້ ​ຮຽນ​
• ໃນ​ແຕື່ ​ລະ​ຫນື່ ວຍ​ການ​ຮຽນ​ຮ້ ​ໃຫ້ ​ພິ ຈາລະນາ​ແນວ​ທາງ​ການ​ດາ​ເນີ ນ​ງານ​ດັື່ ງ​ນີ ້ :
1. ເປົ້ າ​ໝາຍ​ຢື່ ​ບື່ ອນ​ໃດ​
2. ເປັ ນຫຍັ ງ​ຈື່ ງ​ຮຽນ​ເລື່ ອງ​ນີ ້ ​
3. ຜ້ ​ຮຽນ​​ຕິ ດຕາມ​ການ​ຮຽນ​ໄດ້ ​ແບບໃດ​
4. ຈະສ້ າງຄວາມສົ ນໃຈ​ຜ້ ​ຮຽນ​ໃຫ້ ​ຕິ ດ​ຕາມ​ຕື່ ໄປ​ໄດ້ ​ແບບໃດ​
5. ຄຈະ​ຊື່ ວຍ​ໃຫ້ ​ຜ້ ​ຮຽນ​ມີ ​ຄວາມ​ພ້ ອມ​ທີື່ ​ຈະສະແຫວ​ງ​ຫາ​ຄວາມ​ຮ້ , ເຄື່ ອງ​ມ​,
ວິ ທີ ​ການ​ຮຽນ​ຮ້ ​ເພື່ ອ​ໄປ​ເຖິ ງ​ເປົ້ າ​ໝາຍ​ໄດ້ ແບບໃດ​
6. ຄິ ດ​ຊ້ າ​ໆ​ຫ ບື່ ​
7. ສະ​ທ້ ອນ​ຄວາມ​ຮ້ ​ຫຍັ ງ​ແນື່
8. ທົ ບ​ທວນ​ຄວາມ​ຮ້ ​ເດີ ມ​ຫາຍ​ນ້ ອຍ​ພຽງ​ໃດ​
9. ນັ ກ​ຮຽນ​ມີ ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ປະ​ເມີ ນ​ຕົ ນເອງ ແລະ ຮ້ ​ຄວາມ​ກ້ າວ​ໜ້ າ​ຂອງ​
ຕົ ນເອງຫບື່ ແບບໃດ​
10.ຄອາຈານ​ເປັ ນ​ຄ​ຊື່ າງ​ຕັ ດ​ຫຍິ ບ​ເສ້ ອ​ຜ້ າ​ທີື່ ​ໄດ້ ​ອອກ​ແບບ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ ອງ​
ການ​, ຄວາມ​ສົ ນ​ໃຈ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕື່ າງ​ໃນຮບຮື່ າງຂອງ​ລກ​ຄ້ າ​ແລ້ ວ​ຫບ
ຄວາມເຂົ້ າໃຈທີື່ ຖາວອນ
( Enduring understandings)
1. ຄວາມ​ເຂົ້ າໃຈ​
​ເລິ ກເຊິື່ ງ ແລະ ຖາອວອນ​
2. ສິື່ ງ​ທີື່ ​ຈາ​ເປັ ນ​ຕ້ ອງ​ຮ້
ແລະ ຈາ​ເປັ ນ​ຕ້ ອງ​ເຮັ ດ​
3. ສິື່ ງ​ທີື່ ​ມີ ​ຄຸ ນຄື່ າ​
ແລະ ໜ້ າ​ຈະ​ຮ້ ​
ການການົ ດຫັ ກຖານການຮຽນຮ້
ລະບຸ ຫັ ກຖານການຮຽນຮ້
ລະບຸ ວິ ທີ ການປະເມີ ນ
ການົ ດ
ເກນການປະເມີ ນຄຸ ນນະພາບ
(Rubric Scores)
ສາມາດອະທິ ບາຍຊີ ້ ແຈງເຫດຜົ ນ
ການໃຫ້ ຄວາມໝາຍ
ການປະຍຸ ກໃຊ້
ການໃຫ້ ຄວາມຊັ ດເຈນ ແລະ ເປັ ນຮບປະທ
ສາມາດຮຽນຮ້ ຮື່ ວມກັ ນ
ມີ ອົ ງຄວາມຮ້
1 sur 10

Recommandé

Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep. par
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Joel Wayne Ganibe, MBA
464 vues60 diapositives
Understanding by design for LAO TEACHERS par
Understanding by design for LAO TEACHERSUnderstanding by design for LAO TEACHERS
Understanding by design for LAO TEACHERSJoel Wayne Ganibe, MBA
1.3K vues56 diapositives
M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-edited par
M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-editedM7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-edited
M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-editedJoel Wayne Ganibe, MBA
745 vues34 diapositives
ເອກະສານ UBD par
ເອກະສານ UBDເອກະສານ UBD
ເອກະສານ UBDsouk khounphia
273 vues9 diapositives
Module 5 Experiment Based Teaching par
Module 5 Experiment Based TeachingModule 5 Experiment Based Teaching
Module 5 Experiment Based TeachingBountham Sitthimanotham
15 vues19 diapositives
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - final par
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalModule 2.2 Project based learning presentation lao version - final
Module 2.2 Project based learning presentation lao version - finalJoel Wayne Ganibe, MBA
318 vues41 diapositives

Contenu connexe

Similaire à ແຜນການການສອນ Ubd

Module 4 interactive teaching methods par
Module 4 interactive teaching methodsModule 4 interactive teaching methods
Module 4 interactive teaching methodsBountham Sitthimanotham
38 vues30 diapositives
EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao fin par
EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao finEESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao fin
EESDP_module 2.0 INQUIRY BASED LEARNING lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
237 vues29 diapositives
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ par
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບChaylasy Gnophanxay
131 vues23 diapositives
Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9 par
Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9
Module 3.1-brainstorming lao-fin july 9Joel Wayne Ganibe, MBA
402 vues52 diapositives
Module 1.4 role play lao version fin par
Module 1.4 role play lao version finModule 1.4 role play lao version fin
Module 1.4 role play lao version finJoel Wayne Ganibe, MBA
499 vues43 diapositives
Module 3.4-question-and-answer lao-fin par
Module 3.4-question-and-answer lao-finModule 3.4-question-and-answer lao-fin
Module 3.4-question-and-answer lao-finJoel Wayne Ganibe, MBA
174 vues33 diapositives

Similaire à ແຜນການການສອນ Ubd(20)

ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ par Chaylasy Gnophanxay
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ
ວິທີກຽມຕົວ ແລະເລືອກວິຊາຊີບ
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ... par NEQMAP
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...
NEQMAP788 vues
ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics) par NEQMAP
ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics)ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics)
ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics)
NEQMAP1.1K vues
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3 par Joel Wayne Ganibe, MBA
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3
Module 1-experiential-learning-j une-2-2021-lao-version-final-3

ແຜນການການສອນ Ubd

 • 2. GRANT WIGGINS ແລະ​JAY MC THIGHE ໄດ້ ​ສະເໜີ ​ວົ ງ​ຈົ ນ​ການ​ ຈັ ດການ​ຮຽນ​ຮ້ ​ເພື່ ອ​ໃຫ້ ​ຜ້ ​ຮຽນ​ໄດ້ ​ຮຽນ​ຮ້ ​ຢື່ າງ​ເຂົ້ າໃຈ​ໃນ​ແຕື່ ລະ​ເລື່ ອງ​ໄວ້ ​ ດັື່ ງ​ນີ ້
 • 3. 1.ການ​ການົ ດ​ເປົ້ າ​ໝາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮ້ ​(IDENTIFY DESIRED RESULT) ນັ ກຮຽນຄວນຮ້ ແລະ ເຂົ້ າເລື່ ອງໃດ ນັ ກຮຽນສາມາດເຮັ ດຫຍັ ງໄດ້ ແມື່ ນຫຍັ ງທີື່ ເປັ ນແກື່ ນສານ ຂອງຄວາມຮ້ ມາດຖານຂອງເນ້ ອໃນ (Content standards) ມາດຖານການປະຕິ ບັ ດ (performance standards) ຄວາມຮ້ ຖາວອນ (Enduring understandings)
 • 4. ມາດຖານຂອງເນ້ ອໃນ content standards ໝາຍເຖິ ງ ເນ້້ ອໃນໃຈຄວາມທີື່ ນັ ກຮຽນຕ້ ອງຮ້ ມາດຖານການປະຕິ ບັ ດ (PERFORMANCE STANDARDS) ໝາຍ​ເຖິ ງ ຂ້ ​ການົ ດ​ທີື່ ​ສະແດງ​ເຖິ ງ​ລະ​ດັ ບ​ຄຸ ນ ນະພາບ​ທີື່ ​ໄດ້ ຮັ ບ​ການ​ຍອມ​ຮັ ບ (ຜົ ນ​ການ​ຮຽນ​ຮ້ )
 • 5. ຄວາມຮ້ ຖາວອນ (ENDURING UNDERSTANDINGS) ໝາຍ​ເຖິ ງ​ຄວາມ​ຮ້ ​ທີື່ ​ສາຄັ ນ (ໃຈ​ຄວາມ​) ທີື່ ​​ຢື່ ​ກັ ບ​ຜ້ ​ຮຽນ​ຢື່ າງ​ ຖາວອນ​ຕະຫລອດ​ໄປ​ເຊິື່ ງ​ເປັ ນ​ຜົ ນ​ທີື່ ​ເກີ ດ​ຈາກ​ການ​ສອນ​ຂອງ​ຜ້ ຮຽນ​ທີື່ ​ມີ ​ຄວາມ​ເຂົ້ າໃຈ​ທີື່ ​ເລິ ກເຊິື່ ງ (Insights) ແລະ ຖ​ວື່ າ​ເປັ ນ​ ຄວາມ​ເຂົ້ າໃຈ​ທີື່ ຖາວອນ​
 • 6. 2. ການ​ການົ ດ​ຫັ ກ​ຖານ​ສະແດງ​ເຖິ ງ​ຜົ ນ​ການ​ຮຽນ​ຮ້ DETERMINE ACCEPTABLE EVIDENCE ຄຜ້ ​ສອນ​ຈະ​ຮ້ ​ໄດ້ ​ແບບໃດ​ວື່ າ​ນັ ກ​ຮຽນ ມີ ​ຄວາມ​ຮ້ ​ຄວາມ​ເຂົ້ າໃຈ​ທີື່ ​ການົ ດ​ໄວ້ ​ ການ​ສະແດງ​ອອກ​ຂອງ​ນັ ກ​ຮຽນ ຄວນ​ມີ ​ລັ ກສະນະ​ແບບໃດ​ ຈະ​ຍອມ​ຮັ ບ​ໄດ້ ​ແບບໃດ​ວື່ າ​ນັ ກ​ຮຽນ ມີ ​ຄວາມ​ຮ້ ​ຄວາມ​ເຂົ້ າໃຈ​ຕາມ​ທີື່ ​ການົ ດ​ໄວ້ ຫັ ກ​ຖານ​ ວິ ທີ ​ການ​ປະ​ເມີ ນ​ ເກນ​ການ​ປະ​ເມີ ນ​
 • 7. 3. ການ​ອອກ​ແບບ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຈັ ດ​ກິ ດຈະກາ​ການ​ຮຽນ​ຮ້ ​ ( PLAN LEARNING EXPERIENCES AND INSTRUCTION) • ຫນື່ ວຍ​ການ​ຮຽນ​ຮ້ ​ໃດ​ແນື່ ? ທີື່ ​ໄດ້ ​ສອດ​ປະ​ສານ​ກັ ນ​ລະຫວື່ າງ​ຂັ້ ນ​ທີ ​1 ແລະ​2 ເຂົ້ າ​ນາກັ ນໂດຍ​ ອາໄສ​ກິ ດຈະກາ​ແລະ ຄາ​ຖາມ​ສາຄັ ນ​ໄປ​ສື່ ຜ້ ​ຮຽນ​ • ໃນ​ແຕື່ ​ລະ​ຫນື່ ວຍ​ການ​ຮຽນ​ຮ້ ​ໃຫ້ ​ພິ ຈາລະນາ​ແນວ​ທາງ​ການ​ດາ​ເນີ ນ​ງານ​ດັື່ ງ​ນີ ້ : 1. ເປົ້ າ​ໝາຍ​ຢື່ ​ບື່ ອນ​ໃດ​ 2. ເປັ ນຫຍັ ງ​ຈື່ ງ​ຮຽນ​ເລື່ ອງ​ນີ ້ ​ 3. ຜ້ ​ຮຽນ​​ຕິ ດຕາມ​ການ​ຮຽນ​ໄດ້ ​ແບບໃດ​ 4. ຈະສ້ າງຄວາມສົ ນໃຈ​ຜ້ ​ຮຽນ​ໃຫ້ ​ຕິ ດ​ຕາມ​ຕື່ ໄປ​ໄດ້ ​ແບບໃດ​
 • 8. 5. ຄຈະ​ຊື່ ວຍ​ໃຫ້ ​ຜ້ ​ຮຽນ​ມີ ​ຄວາມ​ພ້ ອມ​ທີື່ ​ຈະສະແຫວ​ງ​ຫາ​ຄວາມ​ຮ້ , ເຄື່ ອງ​ມ​, ວິ ທີ ​ການ​ຮຽນ​ຮ້ ​ເພື່ ອ​ໄປ​ເຖິ ງ​ເປົ້ າ​ໝາຍ​ໄດ້ ແບບໃດ​ 6. ຄິ ດ​ຊ້ າ​ໆ​ຫ ບື່ ​ 7. ສະ​ທ້ ອນ​ຄວາມ​ຮ້ ​ຫຍັ ງ​ແນື່ 8. ທົ ບ​ທວນ​ຄວາມ​ຮ້ ​ເດີ ມ​ຫາຍ​ນ້ ອຍ​ພຽງ​ໃດ​ 9. ນັ ກ​ຮຽນ​ມີ ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ປະ​ເມີ ນ​ຕົ ນເອງ ແລະ ຮ້ ​ຄວາມ​ກ້ າວ​ໜ້ າ​ຂອງ​ ຕົ ນເອງຫບື່ ແບບໃດ​ 10.ຄອາຈານ​ເປັ ນ​ຄ​ຊື່ າງ​ຕັ ດ​ຫຍິ ບ​ເສ້ ອ​ຜ້ າ​ທີື່ ​ໄດ້ ​ອອກ​ແບບ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ ອງ​ ການ​, ຄວາມ​ສົ ນ​ໃຈ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕື່ າງ​ໃນຮບຮື່ າງຂອງ​ລກ​ຄ້ າ​ແລ້ ວ​ຫບ
 • 9. ຄວາມເຂົ້ າໃຈທີື່ ຖາວອນ ( Enduring understandings) 1. ຄວາມ​ເຂົ້ າໃຈ​ ​ເລິ ກເຊິື່ ງ ແລະ ຖາອວອນ​ 2. ສິື່ ງ​ທີື່ ​ຈາ​ເປັ ນ​ຕ້ ອງ​ຮ້ ແລະ ຈາ​ເປັ ນ​ຕ້ ອງ​ເຮັ ດ​ 3. ສິື່ ງ​ທີື່ ​ມີ ​ຄຸ ນຄື່ າ​ ແລະ ໜ້ າ​ຈະ​ຮ້ ​
 • 10. ການການົ ດຫັ ກຖານການຮຽນຮ້ ລະບຸ ຫັ ກຖານການຮຽນຮ້ ລະບຸ ວິ ທີ ການປະເມີ ນ ການົ ດ ເກນການປະເມີ ນຄຸ ນນະພາບ (Rubric Scores) ສາມາດອະທິ ບາຍຊີ ້ ແຈງເຫດຜົ ນ ການໃຫ້ ຄວາມໝາຍ ການປະຍຸ ກໃຊ້ ການໃຫ້ ຄວາມຊັ ດເຈນ ແລະ ເປັ ນຮບປະທ ສາມາດຮຽນຮ້ ຮື່ ວມກັ ນ ມີ ອົ ງຄວາມຮ້