Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Föreläsning strategier stockholm 15 sep komplex o enkel försäljning
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Marknadsrätt föreläsning 19 januari

Télécharger pour lire hors ligne

Konkurrensrätt och marknadsföringsrätt. En föreläsning riktad till blivande Exportsäljare.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à aimer ceci

Marknadsrätt föreläsning 19 januari

 1. 1. Konkurrensrätt Marknadsföringsrätt Marknadsrätt
 2. 2. Lagar som omfattas av marknadsrätt 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 2 • Marknadsföringslagen • Prisinformationslagen • Produktsäkerhetslagen • Lag om leksakers säkerhet • Avtalsvillkorslagen • Konkurrenslagen
 3. 3. 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 4 Marknadsdomstolen Specialdomstol (Speciell kompetens) Marknadsföringsrätten Konkurrensrätten ”Sakkompetens” Konkurrensverket (KKV) Konsumentverket
 4. 4. Konkurrensrätt Syfte och begränsningar 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 5
 5. 5. KONKURRENSLAGEN ; ser till att bevaka konsumenternas intressen 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 6 Konsumenterna vill kunna köpa bra varor och tjänster till så låga priser som möjligt. Konkurrens mellan olika företag kan medverka till att företagen anpassar sin produktion till efterfrågan samt gör produktionen effektivare och därmed billigare. Tanken är att det inom varje produktområde ska finnas ett antal företag som konkurrerar om köparna. I verkligheten är konkurrensen på många områden starkt begränsad. I vissa fall är detta oundvikligt, t ex blir inte en avlägset belägen lanthandel utsatt för så stor konkurrens. I andra fall begränsar företag medvetet konkurrensen för att göra större vinster
 6. 6. 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 8 Lagens ändamål m.m. 1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. 2 § Lagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor. Konkurrenslagen ändamål och syfte
 7. 7. Lagen motverkar 3 åtgärder som kan skada eller minska konkurrens på marknaden 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 9 Samordnade förfaranden Missbruk av dominerande ställning Företagskoncentration
 8. 8. Samordnade förfaranden 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 10 "Samordnade förfaranden som omfattar flera aktörer på marknaden, främst konkurrensbegränsande avtal där två eller flera företag genom till exempel en kartell, åstadkommer en konkurrensbegränsning, 2:1-6 KL. "
 9. 9. Missbruk av dominerande ställning 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 11 En konkurrensbegränsning, 2:1-6 KL där en aktör utnyttjar sin dominans på ett konkurrensskadligt sätt, 2:7 KL. "
 10. 10. Företagskoncentration 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 13 "Företagskoncentration, det vill säga företagssammanslagstrukturer, som kan leda till marknadsdominans, 4 kap. KL. "
 11. 11. Konkurrenslagen – förtydligande 2 kap 1§ 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 15 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag 1 § Sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna, om inte annat följer av denna lag. Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att; 1.inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs, 2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras, 3. marknader eller inköpskällor delas upp, 4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, eller 5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.
 12. 12. Konkurrenslagen – Förtydliganden 2 kap,7§ 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 16 Företags missbruk av en dominerande ställning 7 § Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är förbjudet. Sådant missbruk kan särskilt bestå i att 1. direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor, 2. begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna, 3. tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, eller 4. ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.
 13. 13. Lagen anger vissa typexempel på förbjudna konkurrensbegränsande åtgärder , 2:1 2 st & 2:7 2st KL 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 17 Bruttoprissättning Marknadsbegränsning Marknadsuppdelning Diskriminering Kopplingsförbehåll
 14. 14. Bruttoprissättning 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 18 Bruttoprissättning innebär att en tillverkare, importör eller grossist, bestämmer vilka priser som detaljisten ska ta ut konsumentledet, med följd att detaljisternas möjlighet att konkurrera med varandra begränsas.
 15. 15. Marknadsbegränsning 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 19 Marknadsbegränsning innebär att produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras, till exempel att en patenterad uppfinning inte ska utnyttjas eller att den ska få utnyttjas endast i begränsad omfattning.
 16. 16. Diskriminering 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 20 Diskriminering innebär att olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelsparter får en konkurrensnackdel.
 17. 17. Kopplingsförbehåll 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 21 Kopplingsförbehåll innebär att köparen påtvingas ytterligare förpliktelser som inte har något samband med det egentliga avtalsföremålet.
 18. 18. Praktikfall – Konkurrenslagen 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 26 Hans Ekblom äger en konfektionsbutik i Arvika. Tillsammans med hustrun har han haft butiken i snart 16 år .. I staden finns ytterligare en mindre och en större butik i samma bransch. När Hans och Marianne startade butiken fanns åtta butiker i stan. En konkurrent, Lindgrens Kläder, har genom att köpa upp butik efter butik vuxit och har 75 % marknadsandel i stan. Nu tänker Lindgrens också köpa upp Klädkällaren och därmed öka marknadsandelen till 90% .Hans tycker att det är fel att alla små butiker köps upp, för där med försvinner konkurrensen. "Man måste med lagens hjälp kunna stoppa detta", säger han. "Det tror jag inte", säger Marianne. "Det är ju ingen som tvingar dem att sälja." UPPGIFT Kan konkurrenslagen tillämpas i detta fall? Motivera och ange vilka paragrafer ni hänvisar till i er argumentation
 19. 19. 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 27 Ett företagsförvärv kan vara konkurrensbegränsande och därmed otillåtet om det ger en skadlig verkan ur allmän synpunkt (konkurrenslagen 1 kap 9 § och 4 kap 1 §). Man ska alltså bedöma konkurrensbegränsningen i ett större sammanhang och se verkningarna ur samhällets synpunkt. Förvärv, som omfattar företag vars omsättning överstiger 1 miljard kronor och 200 miljoner kronor för minst två av de berörda enligt 4 kap 6 §. Om verket anser att skadlig verkan föreligger kan det föra frågan vidare till Stockholms tingsrätt, som har möjlighet att utfärda förbud mot förvärvet enligt konkurrenslagen 4 kap 13 §. Ett lokalt monopol kan inte anses som skadligt ur samhällets postorderföretag och från konfektionsbutiker i närliggande storstäder. Hans skulle förmodligen inte vinna detta fall med hänvisning till gällande konkurrenslagstiftning.
 20. 20. Lagen om offentlig upphandling 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 29 Lagens tillämpningsområde 2 § Denna lag gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Lagen gäller även när upphandlande myndigheter anordnar projekttävlingar. Vad som avses med offentlig upphandling och upphandlande myndighet anges i 2 kap. 13 § respektive 19 §.
 21. 21. Offentlig upphandling (LOU – LUF) 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 30 Som ett komplement till konkurrenslagstiftningen finns den mycket omfattande och detaljerade upphandlingslagstiftningen Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandlingar inom försörjningssektorerna (LUF). Lagarna bygger huvudsakligen på EU-direktiv. Om området inte var harmoniserat på EU-nivå, skulle det finnas risk för att nationella myndigheter favoriserade inhemska företag, vilket skulle strida mot EU:s grundläggande principer om fri rörlighet av varor och tjänster.
 22. 22. Regelverk för offentlig upphandling Viktiga detaljer som man skall känna till som ”säljare” i Sverige !
 23. 23. Vet du vad som krävs av dig som leverantör  för att ”vinna” upphandlingar? Vilka är ”nyckelfaktorerna” för affärer med offentlig sektor? Nyckel frågor till Dig som arbetar med offentlig upphandling
 24. 24. Vilka omfattas av lagen? De som omfattas av definitionen i LOU benämns upphandlande myndigheter. Dessa är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och landsting
 25. 25. Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster till sjukvården inom kommuner , landsting och regioner.
 26. 26. Kompetenskrav inköp / företaget
 27. 27. Ett förfrågningsunderlag består minst av följande 5 specifikationer 1. krav på leverantören (avseende leverantörens ekonomiska ställning samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet) vid öppet och förenklat förfarande, 2. kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning, 3. utvärderingsgrund – lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (inklusive utvärderingskriterier, det vill säga de omständigheter som används för att urskilja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet) 4. kommersiella villkor som ska gälla under avtalsperioden (t.ex. betalnings- och leveransvillkor) 5. administrativa bestämmelser för upphandlingen (t.ex. upphandlingsförfarande, sista anbudsdag och anbudets giltighetstid).
 28. 28. Utvärderingsgrunder En upphandlande myndighet ska ange vilken utvärderingsgrund den kommer att använda sig av vid utvärderingen. Den kan välja mellan att ange att den kommer antingen att; anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för Landstinget / Regionen eller det anbud som har lägsta pris. Används utvärderingsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska myndigheten ange vilka utvärderingskriterier som gäller vid utvärderingen
 29. 29. Förenklat förfarande Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Den upphandlande myndigheten begär i regel in anbud genom en annons i en elektronisk databas , som är allmänt tillgänglig, eller genom annons i annan form som möjliggör effektiv konkurrens (t.ex. rikstäckande dagstidningar och branschtidningar). Under särskilda förutsättningar som anges i lagen får den upphandlande myndigheten utan föregående annonsering begära anbud från leverantörer genom att skicka en skrivelse / förfrågan direkt till leverantören .
 30. 30. Tidsfrister En upphandlande myndighet ska vid bestämning av tidsfristen särskilt ta hänsyn till hur komplex upphandlingen är och hur lång tid som behövs för att utarbeta ett anbud. De tids frister som anges i lagen är minimitider och en bedömning bör göras vid varje enskild upphandling om vilken frist som är lämplig. Vid öppet förfarande är minsta tid för att lämna anbud 52 dagar.
 31. 31. Vid selektivt och förhandlat förfarande är tiden normalt 37 dagar för att ansöka om att få delta i upphandlingen samt vid selektivt förfarande ytterligare 40 dagar för att lämna anbud. Även vid förhandlat förfarande är en anbudstid på 40 dagar lämpligt att utgå ifrån. Tidsfristerna börjar löpa från den dag då annonsen skickades för publicering till Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Första dagen blir alltså dagen efter att annonsen skickades.
 32. 32. Vid alla upphandlingsförfaranden, utom vid direktupphandling, kan en ansökan om överprövning prövas i sak av länsrätt fram till dess att ett upphandlingskontrakt ingåtts och att tio dagar gått från det att den upphandlande myndigheten lämnat tillräckliga upplysningar om tilldelningsbeslutet. Klaga på en upphandling
 33. 33. Marknadsföringslagen 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 44 Marknadsföring Marknadsföringslagen reglerar all marknadsföring. Ordet marknadsföring har en vid innebörd och avser reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter. Produkter är inte endast varor och tjänster, utan även fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter, 3 § mfl.
 34. 34. 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 45 Marknadsföringslagen (MFL) styr hur näringsidkare får använda reklam och övriga åtgärder för att marknadsföra sina produkter. Om en näringsidkare bryter mot god marknadsföringssed kan denne förbjudas att fortsätta med marknadsföringen av Konsumentombudsmannen (KO) eller Marknadsföringsdomstolen (MD). Vid grövre överträdelser kan Stockholms tingsrätt, på talan från KO, utdöma marknadsstörningsavgift. MARKNADSFÖRINGSLAGEN
 35. 35. God marknadsföringssed 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 47 Den första och viktigaste generalklausulen är 5 § MFL som säger att marknadsföringen ska stämma överens med god marknadsföringssed, vilket i 3 § m.fl. definieras som god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring. Det som avses med god affärssed avses främst Internationella Handelskammarens (ICC) regler om reklam och affärskommunikation.
 36. 36. Rättsfall – Exempel på domslut 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 48 MD 2008:14 Ett bolag har vid marknadsföring av centraldammsugare använt påståenden med innebörd att bolagets produkter står högst i världen i vissa specificerade avseenden. Vidare har bolaget använt påståenden som ger intryck av att det har ett bredare sortiment och en jämnare samt högre nivå avseende kvalitet än det andra bolaget och att det bolaget och dess produkter inte uppfyller krav på leveranssäkerhet, kvalitet och produktutveckling. Samtliga påståenden har befunnits obestyrkta och därför vilseledande och otillbörliga.
 37. 37. MARKNADSFÖRINGSLAGEN omfattar flera områden som reglerar hur en tjänst eller vara marknadsförs.  Lagen ska främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare (1 §).  Med marknadsföring avses reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången på produkter (3 §).  Marknadsföringen ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare (5 §).  Budskapet ska kunna identifieras (9 §).  Marknadsföringen får inte innehålla vilseledande påståenden (10 §).  Förpackningen får inte vara vilseledande (13 §). OH 11:116-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 49
 38. 38. Vilseledande – Marknadsdomstolen säger att; 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 50 MD 2011:10 Ett bolag har till företag skickat ut s.k. erbjudanden utformade som fakturor avseende införande av företagsuppgifter i företagskataloger/sökregister m.m. på Internet, varvid kännetecknen GULA SIDORNA och EINIRO har använts. Det har befunnits föreligga en uppenbar risk för att mottagarna får uppfattningen att marknadsföringen avser införande i GULA SIDORNA. Förfarandet har ansetts innebära ett vilseledande om det kommersiella ursprunget och har bedömts vara otillbörligt enligt 8 och 10 §§ marknadsföringslagen. Därtill har marknadsföringen ansetts vara otillbörlig enligt 8 och 9 §§marknadsföringslagen, varför åläggande har meddelats bolaget att ange vem som svarar för marknadsföringen. Förbud och åläggande har även meddelats mot ställföreträdare för bolaget.
 39. 39. MARKNADSFÖRINGSLAGEN  Vilseledande efterbildningar är förbjudna (14 §).  Endast konkursboet får i marknadsföring använda ordet ”konkursutförsäljning” (15 §).  Uttrycket ”utförsäljning” eller liknande ska avse slutförsäljning av hela eller delar av lagret, gälla under begränsad tid och innebära väsentligt lägre priser (16 §).  Uttrycket ”realisation” får bara användas om försäljningen avser varor som ingår i det ordinarie sortimentet, gäller under begränsad tid och innebär väsentligt lägre priser (17 §).  Jämförande reklam får inte vara missvisande (18 §). OH 11:1 forts16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 51
 40. 40. MARKNADSFÖRINGSLAGEN  Marknadsföring via e-post, telefax eller liknande får endast skickas till den som på förhand har tackat ja till den. Undantag är om säljaren har fått e-postadressen vid en tidigare försäljning (19 §).  Vid marknadsföring med e-post ska det alltid finnas avsändaradress, om man vill att marknadsföringen ska upphöra (20 §).  Andra marknadsföringsmetoder för individuell kommunikation än de som nämns i 19 § får användas om inte berörd person har motsatt sig detta, t ex genom det s k nixregistret (21 §).  Säljare som erbjuder garanti ska informera om vad den innebär och hur man ska kunna utnyttja den (22 §). OH 11:1 forts16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 52
 41. 41. SANKTIONER ENLIGT MARKNADSFÖRINGSLAGEN  Förbud mot fortsatt marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed eller på annat sätt är otillbörlig (23§).  Åläggande att i marknadsföringen lämna sådan information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt (24 §).  Åläggande att betala marknadsstörningsavgift vid brott mot lagen. Avgiften är lägst 5 000 kr och högst 5 miljoner kr (31 §).  Konsument eller annan näringsidkare kan få skadestånd av en säljare som har brutit mot lagen och därmed OH 11:216-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 53
 42. 42. SANKTIONER ENLIGT MARKNADSFÖRINGSLAGEN  Beslut om sanktion kan kombineras med vitesföre-läggande, som utfaller om överträdelsen upprepas. Stockholms tingsrätt (och vissa andra tingsrätter) kan utdöma vite (26 § och 49 §).  Talan om sådant som strider mot marknads- föringslagen kan väckas i Marknadsdomstolen av  Konsumentombudsmannen (KO)  näringsidkare som berörs av marknadsföringen  sammanslutning av konsumenter, näringsidkare eller löntagare (47 §) OH 11:2 forts16-01-18 54
 43. 43. Förbud mot otillbörlig marknadsföring är Aggressiv marknadsföring Vilseledande marknadsföring 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 55
 44. 44. Insidan räknas Förpackningen får inte vara vilseledande (13 § ML) vad gäller produktens mängd , storlek eller form. Bilden på en leksaksförpackning får inte ge intryck av att leksaken är större än vad den egentligen är
 45. 45. Vad vill man påverka ? I marknadsföringen är efterliknelse förbjuden (14§ML)
 46. 46. Jämförande reklam (18 §ML) får användas enbart om jämförelsen inte är missvisande vad gäller andra produkters egenskaper, varumärke etc, inte är nedsättande mot andra produkter eller ”snyltar” på deras goda renommé.
 47. 47. OH 11:916-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 62
 48. 48. Aktörer som du bör känna till
 49. 49. ALKOHOLLAGEN  Marknadsföring får inte riktas till barn eller ungdomar under 25 år.  Storleken på annonsen är begränsad och den får bara visa enstaka varor samt varumärke eller annat kännetecken.  Dryckens alkoholhalt ska anges.  Alkoholhaltiga drycker får inte marknadsföras i TV.  Drycker med mer än 15 procent alkoholhalt får inte finnas med i annonser som riktar sig till konsumenter.  Reklam för lättöl, som är tillåten, får inte kunna förväxlas med reklam för starköl.  Det får inte framstå i annons att hög alkoholhalt är positivt och inte heller att alkohol är ett naturligt inslag i t ex högtider eller att den ger social framgång eller ökar prestationsförmågan.  Tidningsannonser om alkohol ska innehålla information om alkoholens skadeverkningar som ska täcka minst 20 % av annonsytan. OH 11:316-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 66
 50. 50. PRISINFORMATIONSLAGEN  Lagen har som mål att konsumenter ska få korrekt och tydlig prisinformation om produkter.  Priset kan anges på förpackningen, på hyllkanten eller i en prislista.  Om det finns praktiska hinder kan priset finnas i en prislista eller prisfrågeterminal.  Huvudregeln är att priset ska anges skriftligt och inklusive moms.  Om avgifter eller andra kostnader tillkommer ska detta anges.  Priset för en vara ska anges dels per förpackning, dels per enhet, t ex kilo eller liter.  Priser för tjänster ska finnas lätt tillgängliga där verksamheten bedrivs eller marknadsförs. OH 11:416-01-18 67
 51. 51. PRODUKTSÄKERHETSLAGEN  Enligt produktsäkerhetslagen måste varor och tjänster som företag tillverkar, importerar eller säljer vara säkra  En näringsidkare ska enligt lagen:  lämna säkerhetsinformation som behövs för att bedöma riskerna (13 §)  lämna varningsinformation om en såld vara eller tjänst anses farlig (14 §)  återkalla varor och tjänster om det behövs för att förebygga skadefall (15 §)  Konsumentverket kan meddela förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterföljas (27 §).  Regeringen kan utfärda föreskrifter om säljförbud och exportförbud för varor och tjänster som är farliga (36 §). OH 11:516-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 68
 52. 52. Produktsäkerhetslagen 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 69 Produktsäkerhetslagen ger Konsumentverket möjlighet att ålägga en näringsidkare eller offentlig myndighet att lämna säkerhets- eller varningsinformation för en farlig produkt, dvs vara eller tjänst. Informationen ska lämnas på ett sådant sätt att den kan komma berörda till kännedom, t ex genom märkning, informationsblad och annonser. En näringsidkare kan åläggas att återkalla en farlig produkt för att åtgärda felet eller leverera en ny och ofarlig produkt.
 53. 53. LAG OM LEKSAKERS SÄKERHET Konsumentverket kan utforma regler för leksaker för barn under 14 år avseende  skydd för hälsa och säkerhet  utformning  märkning och annan produktinformation Näringsidkare kan överklaga Konsumentverkets beslut till kammarrätten. OH 11:616-01-18 70
 54. 54. KONKURRENSLAGEN Lagen har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter (1 kap 1 §). Lagen ska således förhindra skadliga begränsningar i konkurrensen, bl a genom  Förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag (2 kap 1 §), t ex prissamarbete, ensamrättsavtal, marknadsuppdelning och karteller OH 11:716-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 71
 55. 55. KONKURRENSLAGEN  Förbud mot missbruk av dominerande ställning (2 kap 7 §), t ex oskäliga priser och diskriminering av vissa kunder OH 11:7 forts16-01-18 72
 56. 56. KONKURRENSLAGEN OH 11:7 forts16-01-18 73
 57. 57. KONKURRENSLAGEN  Kontroll av företagskoncentration, t ex genom uppköp och samgåen- de (4 kap 1 §). Stockholms tingsrätt kan utfärda förbud mot före- tagskoncentration efter anmälan från Konkurrensverket (4 kap 13 §)  En företagskoncentration ska enligt lagen anmälas till Konkurrensverket om företagen tillsammans har en årsomsättning på mer än 4 miljarder kr och minst två av de berörda företagen vardera har en årsomsättning i Sverige på över 100 miljoner kr (4 kap 6 §)  Åtgärder. Konkurrensverket är övervakande myndighet och kan vidta följande åtgärder:  Undersökningar (gryningsräder) av misstänkta överträdelser, efter beslut Stockholms tingsrätt (5 kap 3 §)  Ålägga företag att upphöra med överträdelser av förbuden i lagen (3 kap 1 §).  Väcka talan om s k konkurrensskadeavgift, lägst 5 000 kr och högst 10 procent av företagets omsättning (3 kap 5-6 §). Beslut fattas av Stockholms tingsrätt  Ålägga företag att lämna uppgifter (5 kap 1 §) OH 11:7 forts16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 74
 58. 58. GRUPPUNDANTAG FRÅN SAMARBETSFÖRBUDET Regeringen har beslutat om följande undantag: vertikala avtal, t ex franchiseavtal vertikala avtal inom motorfordonssektorn specialiseringsavtal avtal om forskning och utveckling avtal om tekniköverföring avtal inom försäkringssektorn avtal om viss taxisamverkan OH 11:816-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 75
 59. 59. OFFENTLIG UPPHANDLING OCH KONKURRENS Verksamhet som drivs av statliga myndigheter, kommuner och landsting är i mindre grad konkurrensutsatt.  Varor och tjänster kan dock köpas upp, konkurrensutsättas, vilket ofta görs genom ett upphandlings- eller anbudsförfarande.  Det är främst två lagar som rör offentlig upphandling och konkurrens:  lagen om offentlig upphandling (LOU)  lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster  Exempel på överträdelser är om en offentlig beställare väljer en leverantör som inte uppfyller villkoren i anbudsförfrågningen eller inte väljer den som har lämnat det mest förmånliga anbudet. OH 11:1016-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 76
 60. 60. KAN DU DETTA? – JURIDISKA BEGREPPmarknadsföring försäljningsfrämjande åtgärder, t ex reklam. otillbörlig marknads- brott som begås av näringsidkare som i sin föring marknadsföring agerar i strid mot god affärssed eller på annat sätt uppsåtligen (avsiktligt) vilseledande. marknadsstörnings- en särskild avgift som kan åläggas en näringsidkare avgift vid otillbörlig marknadsföring. vite i förväg bestämt penningbelopp som ett företag måste betala om det inte följer åläggande eller förbud enligt beslut av domstol eller myndighet. produktsäkerhet krav som ställs på varor och tjänster som företag tillverkar, importerar eller säljer för att motverka risk för skada på person eller egendom. konkurrens- avtal mellan företag vars syfte eller resultat är att begränsande konkurrensen på marknaden hindras, begränsas samarbete eller snedvrids. OH 11:1116-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 77
 61. 61. KAN DU DETTA? – JURIDISKA BEGREPP samordnat fall då företag utan att ha ett direkt avtal tillämpar ett visst förfarande förfarande i samförstånd. horisontellt avtal avtal mellan företag i samma led i distributionskedjan, t ex mellan butiker. vertikalt avtal avtal mellan företag i olika led i distributionskedjan, t ex mellan butik och leverantör. kartell överenskommelse mellan annars konkurrerande företag om att avstå från konkurrens för att t ex kunna ta ut högre priser. dominerande fall då ett företag har en så stark ekonomisk ställning att man ställning kan hindra en effektiv konkurrens på en marknad. leveransvägran form av diskriminering som innebär att en leverantör inte levererar varor till en viss kund. företags- fall då två eller flera självständiga företag slås ihop eller då en koncentration eller flera personer som redan kontrollerar minst ett företag får kontroll över ett annat företag. konkurrensskade- böter som ett företag kan åläggas att betala om det uppsåtligen avgift eller av oaktsamhet överträder något av förbuden i konkurrens- lagen. Beslut om konkurrensskadeavgift fattas av Stockholms tingsrätt. OH 11:11 forts16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 78
 62. 62. Vad är ”god marknadsföringssed” 16-01-18 Markandsrätt - Exportakademien 79 Åter till bild

Konkurrensrätt och marknadsföringsrätt. En föreläsning riktad till blivande Exportsäljare.

Vues

Nombre de vues

951

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

3

Actions

Téléchargements

6

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×