การบริหาน

http://www.somboun.com การบริหาน

້ ້  ົ້ ່
       ວິຊາ: ຄວາມຮູເບືອງຕນກຽວກ ັບການບໍລິຫານ


  ້
ເນືອໃນບ ົດສອນ:
ບ ົດທີ 1:     ອ ົງການ ( Organization )
         -    ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ ໍາຄ ັນ
         -    ອ ົງປະກອບຂອງອ ົງການ
         -    ປະເພດຂອງອ ົງການ
         -    ທິດສະດີການຈ ັດອ ົງການ
         -    ໂຄງສາງ ຂອງອ ົງການ
               ້
         -    ສະຫຼຸ ບທາຍບ ົດ
                 ້
         -        ້ົ
             ຄ ໍາຖາມຄນຄວາ
                   ້


ບ ົດທີ  2:    ການບໍລິຫານ ( Administration )
           -   ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ ໍາຄ ັນ ຂອງການບໍລຫານ
                               ິ
       -    ຫຼ ັກການ ແລະ ຂະບວນການຂອງການບໍລິຫານ
       -    ການບໍລຫານຍຸດທະສາດ
              ິ
       -    ສະຫຼຸ ບທາຍບ ົດ
               ້
       -        ົ້
           ຄ ໍາຖາມຄນຄວາ
                 ້
ບ ົດທີ  3:    ຄຸນລ ັກຊະນະຂອງຜູນ ໍາ ( Leadership )
                 ້
         -    ຜູນ ໍາ ແລະ ຄຸນລ ັກຊະນະຂອງຜູນ ໍາ
              ້            ້
         -    ທັກສະ ( Skill )  ຂອງຜູນ ໍາ
                         ້
         -    ທິດສະດີກຽວກ ັບຄຸນລ ັກຊະນະຂອງຜູນນ ໍາ
                 ່           ້
         -    ສະຫຼຸ ບທາຍບ ົດ
                 ້
         -        ້ົ
             ຄ ໍາຖາມຄນຄວາ
                   ້
ບ ົດທີ  4:            ່ ້ົ
         ການຜະລິດ ແລະ ມູນຄາຕນທືນ
         -    ການຜະລິດ ແລະ ການຈ ັດການການຜະລິດ
         -    ການອອກແບບລະບ ົບການຜະລິດ
         -    ການວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ
         -                       ັ້
             ການຄິດໄລຈດເທົ່ າທືນດວຍການວິເຄາະຈຸດຂີດຂນ
                 ່ ຸ     ້
         -    ສະຫຼຸ ບທາຍບ ົດ
                 ້
         -        ົ້
             ຄ ໍາຖາມຄນຄວາ
                   ້
ບ ົດທີ  5:    ການບໍລິຫານສາງ
-  ສາງ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງສາງ
              ້
       -  ການຈ ັດສ ັນສາງ ແບບ   ABC
       -         ່ັ
         ສາງແບບປະລິມານສງເສດຖະກິດ
       -  ສະຫຼຸ ບທາຍບ ົດ
             ້
       -      ົ້
         ຄ ໍາຖາມຄນຄວາ
               ້
ບ ົດທີ  6:  ຕະລາດ ແລະ ການຕະລາດ
       -  ແນວຄິດກຽວກ ັບຕະລາດ
             ່
       -  ເສດຖະກິດຕະລາດ
       -  ການຕະລາດ ແລະ ຄວາມຄວາມສ ໍາຄ ັນ
       -  ຂະບວນການຈ ັດການຕະລາດ
       -  ກ ົນລະຍຸດຕະລາດປະສ ົມ
       -  ສະຫຼຸ ບທາຍບ ົດ
             ້
       -     ົ້
         ຄํາຖາມຄນຄວາ
              ້
ບ ົດທີ  7:  ການປະກອບທຶນ
       -  ແນວຄິດກຽວກ ັບການປະກອບທຶນ
             ່
       -  ທຶນຕ ົນເອງ ແລະ ໜີ້ສນຂອງວິສະຫະກິດ
                   ີ
       -  ການວິໃຈການປະກອບທຶນ
       -  ສະຫຼຸ ບທາຍບ ົດ
             ້
       -      ົ້
         ຄ ໍາຖາມຄນຄວາ
               ້                      2
ບ ົດທີ 1
            ອ ົງການ (Organization)                 ເກດສະໜາ ພັນທະເດດ
      ແຜນການສອນປະຈາບ ົດ
            ໍ

          3
ລະຫ ັດວິຊາ:   820 IM
      ້ ້  ົ້ ່
ວິຊາ: ຄວາມຮູເບືອງຕນກຽວກ ັບການບໍລຫານ
                ິ                    2 ( 2 -    0 -
0 )
     ( Introduction to Management )


ບ ົດທີ  1    ອ ົງການ ( Organization )
     1.1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ ໍາຄ ັນ
     1.2 ອ ົງປະກອບຂອງອ ົງການ
     1.3 ປະເພດຂອງອ ົງການ
     1.4 ທິດສະດີການຈ ັດອ ົງການ
     1.5 ໂຄງສາງ ຂອງອ ົງການ
         ້
ວ ັດຖຸປະສ ົງ:
     ເມື່ ອຮຽນຈ ົບ ບ ົດທີ                ່ັ ້
                1 ແລວ ນ ັກສຶກສາ ມີຄວາມສາມາດດງນີ:
                  ້
     1. ອະທິບາຍ ຄວາມໝາຍ ຄວາມສ ໍາຄ ັນ ຂອງອ ົງການໄດ ້
     2. ອະທິບາຍ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ອ ົງປະກອບຂອງອ ົງການ
     3. ໄຈແຍກ ແລະ ອະທິບາຍ ວິທີການຈ ັດອ ົງການ
       ້
     4. ຮູແລະ ອະທິບາຍທິດສະດີຂອງການຈ ັດອ ົງການ
       ້
           ້    ້        ັ້
     5. ໄຈແຍກໂຄງສາງ ແລະ ສາງແຜນວາດການຈ ັດຕງຂອງອ ົງການ ພອມທັງ ລະບຸ
       ້                      ້
                        ັ້ ່
            ໜາທີ່ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕາມຂນຕາງໆ .
             ້


ວິທີ ແລະ ກິດຈະກ ໍາໃນການສອນ
              ໍ        ້ ່
     ວິທີການ ແລະ ກິດຈະກາໃນການສອນ ບ ົດນີແມນ ການສອນໂດຍການໃຊວທີອະທິ
                               ້ ິ
ບາຍ ແລະ ສ ົນທະນາຮວມກ ັນລະຫວາງຄູ ແລະ ນ ັກຮຽນ.
         ່     ່
           ້
     ຄູຈ ົດຫ ົວຂໍເລື່ ອງທີ່ ສອນ(ສອນໂດຍການໃຊ ້ Power point ຖາມີເງື່ ອນໄຂ)
                                ້             ແລະ
         ້  ່      ້  ັ້
ຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງເນືອໃນໃສກະດານ ແລະ ໃຊການຕງຄ ໍາຖາມ          ສ ົມທຽບກ ັບ ຕ ົວຈິງເພື່ ອ
ໃຫ້ ນ ັກຮຽນ ສ ັງເກດເຫັ ນພາບຂອງອ ົງການ, ສາງແຜນວາດຂອງອ ົງການໃນຮູບແບບຕາງໆ
                    ້             ່
 ່ ້
ໃສເຈັຍ      ຂາວ      ແຜນໃຫຍ ່
                 ່       ເພື່ ອໃຫນ ັກຮຽນສ ັງເກດ
                            ້            ແລວສະຫຼຸ ບ
                                          ້
 ້ ັ້
ພອມນນກໍ່ ມອບໝາຍໃຫນ ັກສຶກສາ
         ້           (ອາດຈະແບງກຸມນ ັກສຶກສາ)
                        ່ ່            ລ ົງສ ັງເກດ   ແລະ
ສາງແຜນວາດຂອງອ ົງການໃດໜຶ່ງ ເປັນການ ປະເມີນຜົນຫຼ ັງຈ ົບບ ົດຮຽນ.
 ້
ອຸປະກອນທີ່ ໃຊໃນການຮຽນການສອນ:
       ້


                      4
ອຸປະກອນທີ່ ໃຊໃນການຮຽນການສອນ
          ້           ປະກອບດວຍ:
                        ້
   1. ເອກະສານການສອນ
   2. ກະດານດ ໍາ ຫຼ ື ກະດານຂາວ
   3. ແຜນໃສ
      ່
   4. ເຄື່ ອງສາຍແຜນໃສ ຫຼ ື LCD Projector
           ່
                  ້   ້
   5. ອຸປະກອນລາຄາຖືກ ຊຶ່ ງປະກອບດວຍ ເຈັຍຂາວ ເພື່ ອສາງຮູບແຕມປະກອບ.
                           ້   ້


ການວ ັດຜົນ ແລະ ປະເມີນຜົນ:
   1. ປະເມີນຈາກການປະກອບສວນຕອບຄ ໍາຖາມ
              ່
   2. ປະເມີນຈາກຈາກກິດຈະກ ໍາທີ່ໄດມອບໝາຍໃຫນ ັກສຶກສາ
                  ້    ້
   3. ໃຫວຽກບານໂດຍໃຫນ ັກສຶກສາແຕມໂຄງສາງຂອງອ ົງການ
      ້  ້   ້     ້  ້
                ບ ົດທີ  1


                   5
ອ ົງການ
                  (Organization )

     ມະນຸດເປັນສ ັດສ ັງຄ ົມທີ່ຢູຮວມກ ັນເປັນໝູຄະນະ ໃນການຢູຮວມກ ັນຈາເປັນຕອງໄດມ ີ
                  ່ ່     ່      ່ ່   ໍ   ້  ້
ຫ ົວໜາຊວຍປົກຄອງເບິ່ ງແຍງ
   ້ ່              ແລະ   ຊວຍເຫຼ ືອຊຶ່ ງກ ັນແລະກ ັນ
                       ່              ເພື່ ອປະໂຫຍດ   ແລະ
          ັ້
ຄວາມສຸກ ຂອງສ ັງຄ ົມນນ ໆ.       ສ ັງຄ ົມ ແລະ ອ ົງການໃນສ ັງຄ ົມ ຈະຢູໄດຢາງປົກກະຕິ
                                     ່ ້ ່
ແລະ ມຄວາມສຸກ
   ີ                          ັ້
              ສ ັງຄ ົມ ຫຼ ືອ ົງການໃນສ ັງຄ ົມນນໆ ຈະຕອງມີຂະນ ົບທານຽມ ປະເພນີ,
                                ້     ໍ
ວ ັດທະນະທາ ແລະ ລະບຽບແບບແຜນ ເປັນສິ່ ງການ ົດ ແລະ ຄວບຄຸມການປະພຶດຂອງ
     ໍ              ໍ
                ັ້
ສະມາຊີກ ຂອງສ ັງຄ ົມ ຫຼ ືອ ົງການນນໆ.
     1.  ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງອ ົງການ:
        1.1 ຄວາມໝາຍຂອງອ ົງການ:
           What is Organization ?
             ່     ັ້
           ຄ ໍາວາ ອ ົງການ ນນມາຈາກຄ ໍາສ ັບໃນພາສາອ ັງກິດທີ່ ວາ Organization
                                   ່
        ແຕໃນ
         ່
ບາງກໍລະນີກໃຊ ້ Organizing
     ໍ              ຊຶ່ ງໝາຍເຖິງ   “ ການຈ ັດອ ົງການ ”     ່ັ
                                          ດງທີ່ ມຜໃຫ້
                                             ີ ູ້
ຄວາມໝາຍໄວວາ: “ ອ ົງການ(Organization) ໝາຍເຖິງການຈ ັດອ ົງການ (Organizing)
     ້ ່
ແລະ ການຈ ັດລະບຽບງານ ”
           ້
       ນອກຈາກນີຍ ັງມ ີຜູໃຫຄວາມໝາຍແຕກຕາງກ ັນໄປຕາມແນວຄິດຂອງແຕລະບຸກຄ ົນ
               ້ ້      ່           ່
ເຊັ່ ນ:
     -   ສ ົມພ ົງ  ກະເສມສີນ (2513 : 264) ກາວໄວວາ : ອ ົງການຄືກມຄ ົນໜຶ່ງຊຶ່ ງ
                         ່  ້ ່      ຸ່
ຮວມກ ັນເພື່ອດ ໍາເນີນງານໃຫບ ັນລຸວ ັດຖຸປະສ ົງທີ່ການ ົດຂືນ.
 ່            ້           ໍ   ້
     -   John M. Priffner   and  Frank P. Sherwood “ ອ ົງການຄື ສະຖາບ ັນ
ຊຶ່ ງບຸກ ຄ ົນກຸມໜຶ່ ງເຂົ້າມາເຮັດວຽກຮວມກ ັນ, ມຄວາມກຽວຂອງຊຶ່ ງກ ັນ ແລະ ກ ັນຢູສະເໝີ
        ່          ່    ີ  ່ ້           ່
      ັ້
ໂດຍມ ີຄວາມຕງໃຈທີ່ ຈະຮວມມກ ັນຈ ັດວາງລະບ ົບຕາງໆ
           ່ ື         ່         ໂດຍມ ີວ ັດຖຸປະສ ົງ  ເພື່ ອຄວາມສ ໍາ
ເລັ ດຂອງສວນລວມ ”
     ່
     -   Leonard   D. White  “ ອ ົງການຄື ການຈ ັດລະບຽບການເຮ ັດວຽກ ຂອງຄ ົນ
ພາຍໃນອ ົງການຕາມສາຍງານ ແລະ ຕາມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບເພື່ ອໃຫການປະຕິບ ັດງານໄດຮ ັບ
                          ້        ້
ຜົນສ ໍາເລັ ດຕາມຈຸດມຸງໝາຍດຽວກ ັນ ”
          ່
     -    ັ້
        ບຸນໝນ ທະນາສຸກພະວ ັດ (2537 : 59) ໄດສະຫຼຸ ບຄວາມໝາຍຂອງອ ົງການວາ
                         ້            ່
ອ ົງການເປັນຮູບແບບຂອງການລວມບຸກຄ ົນເປັນກຸມ
                    ່          ໂດຍມ ີຄວາມສ ໍາພ ັນໃນການປະຕິບ ັດ
ກິດຈະກາຢາງໃດຢາງໜຶ່ ງຮວມກ ັນ
   ໍ ່  ່    ່         ມການແບງວຽກງານ
                     ີ  ່        ແລະ    ໜາທີ່ ໃຫສະມາຊີກໃນອ ົງ
                                     ້   ້
                        6
ການ, ມີໂຄງສາງຂອງອ ົງການໃນລ ັກຊະນະຂອງການບ ັງຄ ັບບ ັນຊາ ເພື່ ອໃຫບ ັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່
      ້                         ້
ອ ົງການໄດການ ົດໄວ.
     ້ ໍ   ້
     -  ຄ ໍາລືຊາ ນວນສະຫວ ັນ ແລະ ຄ ໍາເຜີຍ ພ ົມມະຈ ັນ (2000 : 1)          ໄດກາວໄວວາ
                                             ້ ່ ້ ່
ອ ົງການຫຼ ືການຈ ັດຕງ (Organization) ແມນລະບ ົບໜຶ່ງຊຶ່ ງເປີ ດສູພາຍນອກ ແລະ ໃນນນມີ
          ັ້         ່           ່       ັ້
ຫຼ າຍຄ ົນເຂົ້າຮວມດ ໍາເນີນກິດຈະການນ ໍາກ ັນ ເພື່ ອແນໃສໃຫບ ັນລຸຈດມຸງໝາຍລວມຂອງກຸມຄ ົນ
        ່                  ່ ້   ຸ ້      ່
ຫຼ ື ຂອງບຸກຄ ົນໃດໜຶ່ງ.
     -  Edward      Wight    Bakke “ ອ ົງການຄື ລະບ ົບການເຮັດວຽກທີ່ ຕໍ່ ເນື່ ອງກ ັນຂ
ອງກິດຈະກາຕາງໆ ຂອງມະນຸດ ຊຶ່ ງປະສານເຂົ້າດວຍກ ັນ ເພື່ ອນ ໍາເອົ າຊ ັບພະຍາກອນຕາງໆ
    ໍ ່              ້                 ່
ເຊັ່ ນ:  ຄ ົນ,  ວ ັດສະດຸ,     ທືນ,  ຄວາມຄິດ   ແລະ   ຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດລວມເຂົ້າ
ເປັນອ ັນໜຶ່ງອ ັນດຽວກ ັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງບຸກຄ ົນຕາງໆ ໂດຍຄ ໍານຶງເຖິງ
                     ້        ່
ສະພາບແວດລອມດວຍ ”
     ້ ້
     -  Robert    Presthus      “ ອ ົງການຄືລະບ ົບສ ັງຄ ົມຊຶ່ງກວາງໃຫຍ ່ ແນນອນມີການ
                                       ້     ່
ການ ົດຫຼ ືວາງວິທີການດ ໍາເນີນງານໄວເພື່ ອໃຫງານສ ໍາເລັ ດລຸລວງຕາມວ ັດຖຸປະສ ົງທີ່ຕງໄວ ້
 ໍ                ້    ້       ່          ັ້
   ້        ໍ ່            ັ້
ໂດຍໃຫມ ີການປະສານກິດຈະກາຕາງໆ ຂອງສະມາຊີກຂອງອ ົງການນນໆ ”
     -    Harol Koontz and Cyrill O ‘ Donnell “ ອ ົງການຄື ຂະບວນ
ການແບງແຍກແຮງ
   ່            ງານ ແລະ ການລວມກຸມວຽກງານເຂົ້າດວຍກ ັນ ເພື່ ອການປະຕິບ ັດ
                       ່      ້
ວຽກງານໃນສິ່ ງທີ່ ຈະການ ົດ ແລະ ມອບໝາຍຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ, ອ ໍານາດໜາທີ່ ຕະລອດເຖິງ
          ໍ                    ້
ການຈ ັດວາງສາຍສ ໍາພັນ ໂດຍມີ ວ ັດຖຸປະສ ົງໃຫບກຄ ົນໃນອ ົງການ ສາມາດປະຕິບ ັດວຽກງານ
                     ້ ຸ
ໄດຢາງມີປະສິດທິພາບ ຕາມວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງອ ົງການທີ່ຕງໄວ ້ “
 ້ ່                     ັ້
     -    William    J.   Mclarney   “  ອ ົງການຄື  ການວາງລະບຽບ     ແບບແຜນ
ໃນການດ ໍາເນີນງານດານຕາງໆ
         ້ ່            ຂອງອ ົງການໃຫເໝາະສ ົມກ ັນ
                            ້         ໂດຍລະບຸວາ
                                          ່    ໃຜມີໜາທີ່
                                                ້
ຕອງເຮັດສິ່ ງໃດ ມ ີອ ໍານາດ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຫຍ ັງແດ ່ ເພື່ ອເຮັດໃຫ ້ ການດ ໍາເນີນ
 ້
ງານ ຂອງອ ົງການສ ໍາເລັດຜນຕາມແຜນການທີ່ ວາງໄວ ້ “
            ົ
     -  Mooney and Riley ກາວວາ “ອ ົງການເປັນຮູບ ແບບຂອງການ
                ່ ່                            ຮວມມືກ ັນ
                                               ່
ເຮັດວຽກ ຂອງມະນຸດ ເພື່ ອບ ັນລຸຈດປະສ ົງດຽວກ ັນ “
               ຸ
            ່ັ ່ ້ ້ົ ັ ້       ່  ້ ້
     ຈາກຄ ໍານິຍາມດງກາວຂາງຕນນນ ນ ັກວິຊາການທຸກທານໄດເນັນໃຫເຫັ ນວາ ໃນການ
                              ້   ່
ຈ ັດອ ົງການ    ັ້
         ນນຈະຕອງນ ໍາເອົ າຄ ົນຫຼ າຍຄ ົນມາລວມກ ັນ
            ້                      ແລະ   ມ ີການແບງວຽກ
                                          ່       ກ ັນເຮັດ
ຕາມ    ລະບຽບວິທີ     ແລະ    ໜາທີ່
                    ້    ຊິ່ ງການ ົດໄວເປັນກິດຈະລ ັກຊະນະ
                            ໍ   ້            ຕະລອດເຖິງຈ ັດ
ໃຫມຄວາມ
 ້ ີ       ສ ໍາພ ັນຕໍ່ກ ັນ,  ມການປະສານ
                    ີ         ງານ  ແລະ   ເພິ່ ງພາອາໃສຊຶ່ ງກ ັນ   ແລະ
ກ ັນຊວຍກ ັນເຮັດວຽກຈ ົນ ເກີດຜົນສ ໍາເລັ ດຕາມເປົ້າໝາຍ.
   ່
       ັ້
     ສະນນ, ຈຶ່ ງອາດຈະໃຫຄ ໍາຈາກ ັດຄວາມຂອງອ ົງກອນວາ: ອ ົງການໝາຍເຖິງ ການທີ່
              ້  ໍ          ່
    ັ້      ້        ັ້       ້
ບຸກຄ ົນຕງແຕ ່ 2 ຄ ົນຂືນໄປ ຮວມກ ັນຈ ັດຕງກິດຈະກາຕາງ ໆ ຂືນ ແລະ ຊວຍກ ັນ ເຮັດວຽກ
              ່         ໍ ່       ່
ຢາງມີລະບຽບ ເພື່ ອໃຫສ ໍາເລັ ດ
 ່         ້


                           7
ຕາມວ ັດຖຸ ປະສ ົງທີ່ການ ົດໄວກອນໜານນ, ຫຼ ື ອ ົງການຄື
          ໍ   ້ ່ ້ ັ້              ຂະບວນການ ທີ່ ຈະເຮັດໃຫ ້
ວຽກງານຕາງໆ
    ່      ພາຍໃນອ ົງການເປັນໄປຢາງມີລະບຽບຮຽບຮອຍ
                   ່      ້           ້
                                ປັດສະຈາກຂໍຂ ັດ    ແຍງ
                                            ່
ທາງ    ວຽກງານລະຫວາງບຸກຄ ົນ
           ່        ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ
                    ີ           ຕະລອດຮອດການ     ເສີມສາງ
                                            ້
ບ ັນຍາກາດ      ທີ່ ດີແກການເຮັດວຽກເປັນກຸມ
              ່        ່    ແລະ     ການຈ ັດອ ົງການຍ ັງໄດນ ໍາ
                                          ້
ເອົ າປັດໃຈໃນເລື້ອງ ຂອງ ຄ ົນເຂົ້າໄປກຽວຂອງດວຍ.
                  ່ ້ ້
          ້
      ນອກຈາກນີ,                               ັ້
                          ອ ົງການຄືການຈ ັດໂຄງຮາງການຈ ັດຕງ
                                    ່
ຊຶ່ ງປະກອບດວຍໜວຍງານຕາງໆ
      ້ ່   ່              ໂດຍມີຄ ົນ,          ວ ັດຖຸສ່ ງຂອງ,
                                           ິ
ເຄື່ ອງມືເຄື່ ອງໃຊມາລວມກ ັນປະຕິບ ັດງານ
         ້            ໃຫສ ໍາເລັ ດລຸລວງຕາມວ ັດ
                       ້      ່       ຖຸປະສ ົງທີ່ວາງໄວ ້
ແຕຕອງອາໃສເຕັ ກນິກຕາງໆ ໃນການບໍລິຫານ ເປັນເຄື່ ອງ ມ ືໃນການ ດ ໍາເນີນ ງານດວຍ.
 ່ ້       ່                         ້
      ່ ັ ັ້
      ດງນນ, ຈຶ່ ງສະຫຼຸ ບໄດວາ “
                ້ ່    ອ ົງການຄື ຂະບວນການໃນການລວບລວມ ແລະ
ແບງວຽກ
 ່       ງານທີ່ ຈະຕອງເຮັດ
              ້       ອອກເປັນໝວດໝູ່     ໂດຍຈາກ ັດຂອບເຂດຂອງ
                                  ໍ
ການທາງານການ
  ໍ                  ມອບໝາຍ               ອ ໍານາດໜາທີ່
                                           ້
              ໍ   ້
ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕະລອດເຖິງການການ ົດຂໍບ ັງຄ ັບວິທີປະຕິບ ັດ ໃນການ ເຮັດວຽກ ຮວມກ ັນ
                                   ່
ເພື່ ອໃຫບ ັນລຸວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງອ ົງການຢາງດີທ່ ີສຸດ ແລະ ມ ີປະສິດ ທິພາບທີ່ ສຸດ
    ້              ່                    “


       1.2 ຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງການຈ ັດອ ົງການ:
      ການສຶກສາກຽວກ ັບການຈ ັດອ ົງການຈະເຮັດໃຫເຂົ້າໃຈ
          ່              ້
ຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງອ ົງການໄດດ ີ
            ້
    ້
ຍິ່ ງຂືນ   ແນວຄວາມຄິດຂອງການສຶກສາທາງສ ັງຄ ົມວິທະຍາໄດກາວວາ:
                           ້ ່ ່            ອ ົງການກໍ່
                        ັ້
ຄືສະຖາບ ັນ ທາງສ ັງຄ ົມ ( Social institution ) ນນເອງ.
      ສາດສະດາຈານ   Bronislaw Malinowski ໄດໃຫຄວາມໝາຍຂອງ ສະຖາບ ັນທາງ
                         ້ ້
ສ ັງຄ ົມ ໄວໂດຍຫຍໍວາ “ ສະຖາບ ັນທາງສ ັງຄ ົມໝາຍເຖິງ ກຸມຄ ົນທີ່ຮວມກ ັນ ເພື່ ອປະກອບ
      ້   ້ ່                ່    ່
ກິດຈະການໂດຍ ມ ີຄວາມ ຮ ັບຜິດຊອບຮວມກ ັນ ແລະ ປະຕິບ ັດຕາມລະບຽບ ແບບແຜນ
                ່
ທີ່ ການ ົດ ຂືນ “ໃນການດາເນີນງານຂອງ ສະຖາບ ັນສ ັງຄ ົມກໍ່ຄອ ົງການຈະຕອງມີຈດໝາຍ
   ໍ    ້    ໍ                ື     ້  ຸ
( Objective ) ແລະ ມ ີວິທີການບໍລິຫານວຽກງານເພື່ ອໃຫບ ັນລຸຈດມຸງໝາຍຂອງອ ົງການທີ່
                         ້   ຸ ່
ການ ົດໄວ.
 ໍ   ້
      ສາດສະດາຈານ Edwin B. Flippo       ໃຫຄວາມໝາຍຂອງການບໍລຫານວາ
                          ້        ິ  ່         “
ການບໍລຫານໝາຍເຖິງການວາງແຜນວຽກງານ, ການຈ ັດອ ົງການ, ການອ ໍານວຍການ ແລະ
   ິ
ການຄວບຄຸມກິດຈະການ ທີ່ ກຽວກ ັບການເຮັດວຽກງານໃຫບ ັນລຸວ ັດຖຸປະສ ົງທີ່ວາງໄວ ້ ຢາງປະ
            ່          ້               ່
ຫຍ ັດ ແລະ ມປະສິດທິພາບ “
      ີ
                  ່ັ ່
      ຈາກຄວາມໝາຍຂອງການບໍລິຫານດງກາວຈະເຫັ ນໄດວາ
                        ້ ່         ການຈ ັດອ ົງການເປັນ
 ັ້
ຂນຕອນທີ່ ສ ໍາຄ ັນໃນການບໍລຫານ.
             ິ
                      8
-   ເປັນຫຍ ັງຈຶ່ງຕອງມການຈ ັດອ ົງການ ( Why is Organizing
                ້ ີ                         ?) ການຈ ັດອ ົງ
ການມ ີຄວາມສ ໍາຄ ັນຕໍ່ການບໍລິຫານຢາງຫຼ ວງຫຼ າຍ
                ່             ້             ້
                             ຖາຫາກບໍ່ ມີການຈ ັດອ ົງການຂືນແລວ
                                            ້       ຜູ້
ບໍລິຫານກໍ່ ຈະບໍ່ ສາມາດປະຕິບ ັດໜາທີ່ ຂອງຕ ົນໄດເລີຍ,
                ້       ້        ເພາະການຈ ັດອ ົງການເປັນແນວທາງ
ໃຫການບໍລິຫານວຽກງານໂດຍກຸມຄ ົນໃຫເປັນໄປຢາງມ ີປະສິດທິພາບ,
 ້          ່   ້   ່                   ທີ່ ເປັນເຊັ່ ນນີ້  ເນື່ ອງ
ຈາກວາກິດຈະການບາງຢາງຕອງການຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄ ົນຫຼ າຍກວາ
  ່      ່ ້               ່                     ້
                                          ໜຶ່ ງຄ ົນຂືນໄປ
ເພື່ ອຮວມມ ືຮວມໃຈກ ັນປະຕິບ ັດວຽກງານ ແລະ ໃນການບໍລິຫານວຽກງານຢາງມປະສິດທິພາບ
    ່   ່                       ່ ີ
ນນນອກຈາກຈະໄດລວບລວມກາລ ັງຄ ົນເພື່ອປະຕິບ ັດວຽກງານແລວຍ ັງຕອງມີການຈ ັດແບງ
 ັ້     ້   ໍ               ້   ້      ່
ວຽກໃຫແຕລະບຸກຄ ົນໄດເຮັດຕາມຄວາມຮູ້ ຄວາມ ສາມາດ ແລະ ຄວາມຊ ໍານານຂອງເຂົາ
   ້ ່     ້
ດວຍ,
 ້       ຊຶ່ ງຈະເຮັດໃຫບກຄ ົນເຮັດວຽກ
               ້ ຸ         ຢາງເຕັ ມຄວາມສາມາດ
                          ່                ອ ັນເປັນສິ່ ງທີ່ ເຮັດ
 ້ ົ    ່       ້
ໃຫຜນງານຂອງ ສວນລວມດີ ຍິ່ ງຂືນ.
      ອີກດານໜຶ່ ງ, ການຈ ັດອ ົງການມີຈຸດປະສ ົງເພື່ອຕອງການ ໃຫສະມາຊີກແຕລະຄ ົນ ໄດ ້
        ້                    ້    ້    ່
ຮູວາ ໃຜເຮັດ ອ ັນໃດ ກຽວຂອງກ ັບບຸກຄ ົນໃດແດ ່ ເຊັ່ ນ: ໃຜເປັນຜູບ ັງຄ ັບບ ັນຊາ ແລະ
 ້ ່        ່ ້                 ້
ໃຜເປັນ     ລູກນອງຂອງເຂົາແດ ່
          ້          ?   ່ ັ ັ້
                        ດງນນ,    ການຈ ັດອ ົງການຈຶ່ງມີຜ ົນຢາງຫຼ ວງຫຼ າຍ
                                           ່
ຕໍ່ ການອ ໍານວຍການ ບໍລິຫານ ແລະ ການຄວບຄຸມ.
      ການຈ ັດອ ົງການທີ່ດີນນ ( Sound Organization )
                ັ້                    ນ ັບວາເປັນສວນ ສ ໍາຄ ັນ
                                       ່   ່
ຢາງຍິ່ ງ
 ່             ໃນການ         ນ ໍາຜົນ         ສ ໍາເລັ ດມາສູກດຈະການ
                                            ່ ິ
 ່ ູ້    ່    ັ  ້    ້
ແຕຜບໍລິຫານງານສວນຫຼ າຍມກມອງຂາມສິ່ ງນີໄປ           ແລະ    ມກຈະຄິດ
                                    ັ         ເອົ າເອງວາ
                                                  ່
ການຈ ັດອ ົງການ ບໍ່ ມີຫຍ ັງຫຍຸງຍາກ ໄປກວາການຂຽນ ຮູບສີ່ ລຽມ ໃສຝາຫອງຂອງອ ົງການ
               ້    ່        ່  ່ ້
ໃຫເປັນຮູບເປັນຮາງຂືນມາ ແລະມອບໝາຍວຽກນນໆ ໃຫແກຜ້ ູ ປະຕິບ ັດເທົ່ ານນ.
 ້      ່  ້        ັ້  ້ ່          ັ້
      ການຈ ັດອ ົງການທີ່ດີ     ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫການບໍລິຫານງານ
                           ້              ໃນອ ົງການເປັນໄປ
ຢາງ ສະດວກ, ວອງໄວໄດຮ ັບຜ ົນສ ໍາເລັ ດຕາມຄວາມມຸງໝາຍ ແລະ ຍ ັງເປັນການສ່ງ ເສີມ
 ່     ່   ້             ່           ົ
ກິດຈະການ                ້
         ໃຫຈະເລີນເຕີບໂຕຍິ່ ງຂືນ
          ້             ຕະລອດເຖິງມີຜ ົນດີໃນການປັບປຸງການດ ໍາເນີນງານ
       ້ ີ ື້
ໂດຍທົ່ ວໆ ໄປໃຫດຂນ.
      -                 ັ້     ້ ່ັ ້
        ຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງການຈ ັດອ ົງການນນພໍ ສະຫຼຸບໄດດງນີ:
      1.     ຊວຍໃຫການບໍລິຫານງານສະດວກ
            ່  ້                 ່   ້
                               ວອງໄວຂືນ     (     Facilitation
Administration        )                          ັ້
                       ການອອກແບບໂຄງສາງຂອງອ ົງການໃຫເໝາະສ ົມນນ
                             ້       ້
ຈະຊວຍໃຫເກີດຄວາມສ ົມ ດູນກ ັນລະ
  ່  ້
ຫວາງການບໍລຫານ
 ່    ິ           ແລະ   ການດ ໍາເນີນງານ,    ຫາກຈ ັດໂຄງສາງຂອງອ ົງການບໍ່ດີ
                                      ້
ຈະເປັນເຫດ ໃຫການບໍລິຫານງານ ຂາດປະສິດທິພາບ.
      ້


ນອກຈາກນີ,ການຈ ັດວາງໂຄງສາງຂອງອ ົງການທີ່ຖືກຕອງເໝາະສ ົມຍ ັງມີປະໂຍດດງນີ:
    ້       ້         ້           ່ັ ້
          -   ຊວຍໃຫເຫັ ນຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງວຽກງານທີ່ສ ໍາຄ ັນ ໆ ໃນການຈ ັດແບງງານ
             ່  ້                         ່
ຂອງອ ົງ     ການອອກ      ເປັນສວນໆ
                    ່    ແລວກໍ່ ລວບລວມເຂົ້າເປັນໜວຍງານສວນຍອຍໆ,
                         ້          ່   ່ ່


                         9
ພາຍໃນອ ົງການ         ຫາກ     ບໍ່ ມີການບໍລິຫານງານ     ທີ່ ດີແລວອາດເປັນເຫດໃຫ້
                                        ້
ເບິ່ ງຂາມຄວາມສ ໍາຄ ັນ ຂອງ ວຽກງານສ ໍາຄ ັນໆ ໄປ.
    ້
     -  ຊວຍຂະຈ ັດບ ັນຫາໃນເລື່ອງການເຮັດວຽກຊາຊອນກ ັນ.
        ່                ໍ້ ້
     -  ຊວຍໃຫມ ີການມອບໝາຍງານໃຫຜອ່ ນເຮັດແທນໄດ.
        ່  ້        ້ ູ້ ື    ້
     2.     ຊວຍໃຫອ ົງການຂະຫຍາຍໂຕ
           ່  ້              ແລະ    ້ ້ ້
                               ກາວໜາຂືນດວຍດີ (
                               ້          Facilitates
Growth     and   Diversification   )     ໂຄງສາງຂອງອ ົງການ
                              ້         ັ້
                                       ນນເປັນຂອບຂາຍ
                                            ່
ຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ       ຂອງ   ອ ົງການ,  ການຂະຫຍາຍຕ ົວ    ຫຼ ືການການກະຈາຍຂອບ
ເຂດຂອງທຸລະກິດຈະຕອງ ຢູພາຍໃນກອບ ຂອງໂຄງສາງ ຂອງອ ົງການ.
        ້  ່        ້
     ໂຄງສາງຂອງອ ົງການບາງປະເພດກໍ່ເໝາະສ ົມກ ັບອ ົງການຂະໜາດນອຍ
       ້                        ້           ຊຶ່ ງຍ ັງຢູ່ໃນ
ໄລຍະ   ເລີ້ມຕນຂອງການເຕີບ
        ້ົ          ໃຫຍຂະຫຍາຍຕ ົວ
                     ່          ແຕເຖິງຢາງໃດກໍ່ ຕາມ
                                ່  ່       ໂຄງສາງຂອງ
                                           ້
ອ ົງການ
 ຂະໜາດນີ້ ອາດຈະບໍ່         ພຽງພໍ ເມື່ ອທຸລະກິດໄດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ກະຈາຍຂອບເຂດ
                            ້
ອອກໄປ ຈຶ່ ງຈາເປັນຕອງມີການປ່ຽນ
      ໍ   ້                ແປງໂຄງສາງ ຂອງອ ົງການໃໝ່ ເພື່ ອໃຫເໝາະ
                             ້            ້
ສ ົມກ ັບ ສະພາບ ການປະຈຸບ ັນ ແລະ ສະພາບ ແວດລອມ ອື່ ນໆ.
                     ້
          ້    ້    ່              ້
     4. ເຮັດໃຫມ ີການໃຊເຕັ ກນິກຕາງໆ ໃນການປັບປຸງວຽກງານຫຼ າຍຂືນ ( Provides
        for
Optimum         Use       Technological        Improvements        )
ຄວາມຈະເລີນກາວໜາທາງດານເຕັ ກ
      ້ ້  ້                                 ນິກຕາງໆ
                                             ່
ຢາງວອງໄວນນເປັນເຫດໃຫຕອງມີການປັບປຸງ ໂຄງສາງຂອງອ ົງການ ໃຫເໝາະ ສ ົມຍິ່ງຂືນ.
 ່ ່  ັ້    ້ ້        ້       ້       ້
     5. ເປັນການສ່ງເສີມບຸກຄ ົນໃນການເຮັດວຽກ ( Encourages Human Use of
           ົ
        HumanBeings ) ໂຄງສາງຂອງອ ົງການຍອມມຜນກະທ ົບຕໍ່ບຸກຄ ົນທີ່ເຮັດວຽກ
                 ້      ່ ີ ົ
        ໃນ
    ັ້
ອ ົງການນນໆ,       ັ້
           ສະນນ   ຫລ ັກການ   ໃນການເຮັດວຽກແບບວິທະຍາສາດຈຶ່ ງໄດການ ົດໃຫມ ີ
                                      ້ ໍ   ້
ຄວາມຊຽວຊານສະເພາະດານໃນການເຮັດວຽກ,
   ່      ້                    ແຕຖາການຈ ັດແບງງານຫາກບໍ່ ເໝາະສ ົມ
                              ່ ້    ່
      ້ ຸ         ່    ີ   ້     ່    ່  ັ້
ອາດຈະເຮັດໃຫບກຄ ົນເກີດຄວາມເບື່ ອໜາຍ ແລະ ມຄວາມຮູຄ ັບແຄບ ຢູສະເພາະແຕງານນນ
ໆ.
     5.  ຊວຍກະຕຸນໃຫເກີດຄວາມຄິດສາງສ ັນ ( Stimulate Creativity )
         ່   ້ ້      ້                        ໂຄງສາງ
                                             ້
ຮູບແບບຂອງອ ົງການທີ່ດີຈະຊວຍກະຕຸນໃຫຄ ົນງານແຕລະຄ ົນ
            ່   ້ ້    ່             ມຄວາມເປັນອິດສະຫຼ ະໃນໂຕ
                                   ິ
ເອງ, ມຄວາມຄິດສາງສ ັນແລະ ມການເລີ້ມ ໂດຍການຈ ັດໃຫມ ີການແບງແຍກໜາທີ່ ການງານ
   ີ    ້     ີ          ້    ່  ້
ໃຫເໝາະສ ົມ ແລະ ນ ໍາວິທີການເຮັດວຽກທີ່ ດີມາໃຊ.
 ້                    ້
     2.  ອ ົງປະກອບຂອງອ ົງການ:
         ອ ົງການທຸກອ ົງການມ ີອ ົງປະກອບຢູ່ 4 ຢາງ ທີ່ ເປັນພື້ນຖານຄື:
                           ່
        2.1 ຄວາມມຸງໝາຍ ( Purpose )
             ່


                         10
2.2 ຄ ົນ ( People )
      2.3 ຂະບວນການປະຕິບ ັດງານ ( Process )
      2.4 ສະຖານທີ່ ( Place ) ຫຼ ື ຊ ັບພະຍາກອນ ( Other Sources ) ທີ່ ຈາ
                                     ໍ
         ເປັນຕໍ່
ການເຮັດວຽກ ເຊນ: ເຄື່ ອງໃຊໃນສ ໍານ ັກງານ, ເຄື່ ອງຂຽນ, Computer ........ຕະລອດເຖິງ
       ່      ້
ຕ ົວອາຄານທີ່ຕງຂອງອ ົງການນນໆ.
       ັ້     ັ້


      2.1 ຄວາມມຸງໝາຍ ຫຼ ື ວ ັດຖຸປະສ ົງ ( Purpose ):
           ່
          ັ້    ັ້
      ການຈ ັດຕງອ ົງການນນ       ຈະຈ ັດໃນຮູບແບບໃດກໍ່ ຕາມ    ຕອງແລວແຕຄວາມ
                                     ້  ້ ່
      ມຸງໝາຍ
       ່
      ັ້
ຂອງອ ົງການນນໆ.       ສະນນ, ຈຶ່ ງສາມາດເວົ້າໄດວາຄວາມມຸງໝາຍຂອງອ ົງການນີເອງທີ່ ພາ
                ັ້         ້ ່   ່        ້
 ້      ້
ໃຫເກີດອ ົງການຂືນມາໄດ ້     ແລະ   ເປັນບໍ່ ກາເນີດຂອງເລື່ ອງລາວຕາງໆ
                         ໍ         ່     ກິດຈະກາຕາງໆ
                                           ໍ ່
ຫຼ າຍໆ ຢາງ... ..
    ່
    ອ ົງການໜຶ່ງໆ ຕອງມ ີຄວາມມຸງໝາຍຍອຍໆ ຢູຫຼາຍຢາງ ຊຶ່ ງລວມກ ັນເປັນວ ັດຖຸປະສ ົງ
           ້     ່  ່   ່  ່
ລວມຂອງອ ົງການ. ເພື່ ອເຮັດໃຫການດ ໍາເນີນງານໃນອ ົງການບ ັນລຸຜ ົນສ ໍາເລັ ດ ຄວນຈະໃຫ້
              ້
ບຸກຄ ົນທີ່ເຮັດວຽກໃນອ ົງການນນຮູວາ ອ ົງການນນມີຄວາມມຸງໝາຍແນວໃດ ?
              ັ້ ້ ່    ັ້    ່                ອີກຢາງອ ົງ
                                           ່
           ້ ີ   ່ ່  ້ ່
ການ ຈະປະຕິບ ັດວຽກງານໄດດພຽງໃດ ແມນຍອມຂືນຢູກ ັບວາ ອ ົງການຈະສາມາດສະໜອງ
                       ່
ຄວາມມຸງໝາຍຂອງຜູປະຕິບ ັດງານໄດພຽງໃດ.
   ່    ້       ້
      ັ້
    ສະນນ, ອ ົງການຄວນຄ ໍານຶງເຖິງ ຄວາມມຸງໝາຍ ຫຼ ືວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງບຸກຄ ົນດວຍ
                     ່                ້
ແລະ ສິ່ ງສ ໍາຄ ັນຄື ຄວາມມຸງໝາຍນີ້ ສາມາດປ່ຽນແປງໄປຕາມສະຖານະການ ແລະ ສິ່ ງແວດ
             ່
ລອມ,
 ້     ັ້
    ສະນນ    ເພື່ ອຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງອ ົງການຈາເປັນຕອງມ ີການແກໄຂປ່ຽນແປງ
                           ໍ   ້     ້
ຄວາມມຸ◌ງ ໝາຍ ຢູສະເໝີ
    ່    ່         ັ້
                 ນນກໍ່ ຄື ອ ົງການ ຕອງຄ ໍານຶງເຖິງວ ັດຖຸປະສ ົງທາງສ ັງຄ ົມດວຍ.
                          ້                  ້
      2.2 ຄ ົນ ( People ):
         ຄ ົນເປັນອ ົງປະກອບທີ່ສ ໍາຄ ັນຢາງຍິ່ ງຂອງອ ົງການທຸກປະເພດ, ຄ ົນແຕລະຄ ົນ
                       ່                ່
ຍອມມີຈຸດ
 ່      ປະສ ົງຂອງຕ ົນເອງ.     ຄວາມຕອງການຂອງຄ ົນກໍ່ໃຫເກີດອ ົງການຂືນ
                       ້        ້      ້      ແລະ
ໃນເວລາ ດຽວກ ັນອ ົງການ ກໍ່ ຈະເປັນເຄື່ ອງມືທ່ ີຊວຍໃຫບກຄ ົນຕາງໆ ເຫຼ່ ົ ານນ ສ ໍາເລັ ດຕາມ
                       ່  ້ ຸ  ່      ັ້
ຈຸດມຸງໝາຍ
   ່      ຂອງຕ ົນໄດ,
             ້    ແຕເນື່ ອງຈາກວາຄ ົນມີນດໃສໃຈຄໍ,
                  ່     ່    ິ       ອາລ ົມ,  ແຫຼ ງກ ໍາເນີດ,
                                          ່
ການສຶກສາ,     ທີ່ ມາ,   ຂະນ ົບທານຽມປະເພນີ,
                   ໍ         ຖານະຄວາມເປັນຢູ,
                                   ່     ຄວາມສ ົນໃຈ
ຕະລອດເຖິງຄວາມເຊື່ ອຖືຕາງໆ ຊຶ່ ງເປັນການຍາກທີ່ ຈະທາການປ່ຽນແປງໄດ.
           ່             ໍ      ້
     ່ ັ ັ້
    ດງນນ, ການທີ່ ຈະສຶກສາໃຫເຂົ້າໃຈເລື່ ອງຂອງອ ົງການ ຈຶ່ ງຄວນສຶກສາພື້ນຖານ ຂອງ
               ້
ຈິດໃຈ   ແລະ   ທີ່ ມາຂອງຄ ົນທີ່ເປັນສວນໜຶ່ ງຂອງອ ົງການ.
                     ່            ນອກຈາກນີ້   ການທີ່ ຄ ົນມ ີ
ຄວາມຕອງ
   ້      ການແຕກຕາງ
             ່         ກ ັນອອກ    ໄປ,   ການຊ ັກຊວນຈູງໃຈບຸກຄ ົນ
ໃຫເຮັດວຽກຈຶ່ ງສາມາດ ກະທາໄດ ້ ຫຼ າຍຮູບແບບ.
 ້          ໍ


                        11
ນອກຈາກນີ້ ຍ ັງຕອງໄດພິຈາລະນາເລື່ ອງ ອິດທິພ ົນຂອງກຸມຄ ົນ ໃນອ ົງການ ເພາະ
           ້  ້               ່
ການລວມຕ ົວ   ຂອງກຸມຄ ົນຍອຍໆ
          ່   ່         ັ້
                  ໃນອ ົງການນນແມນເກີດຈາກການມີຄວາມມກ,
                        ່         ັ       ຄວາມ
ສ ົນໃຈແບບດຽວກ ັນ.    ັ້
           ສະນນ,   ສະແດງໃຫເຫັນວາຄ ົນເປັນສວນປະກອບສ ໍາຄ ັນໃນອ ົງການ,
                    ້  ່     ່
ການປະຕິບ ັດ ງານຈະສ ໍາເລັ ດຫຼືບ່ ໍນນຈາເປັນ ຕອງ ມີບກຄ ົນທີ່ມີຄວາມຮູຄວາມສາມາດ ແລະ
                 ັ້ ໍ   ້   ຸ        ້
ມີຄວາມ ຊ ໍານານ ໃນການເຮັດວຽກ ອ ົງການຈຶ່ງຈະ ເລີນກາວໜາ.
                        ້ ້
      ້         ່     ັ້            ່   ່ ້
    ອີກດານໜຶ່ ງ, ໃນເລື່ ອງກຽວກ ັບຄ ົນນນເຮົາຄວນຄ ໍານຶງເຖິງບ ັນຫາຕາງໆ ລຸມນີ:
    1) ພຶດຕິກາຂອງຄ ົນ ( Human Behavior ):
        ໍ


ບຸກຄ ົນແຕລະຄ ົນມພຶດຕິກ ໍາແຕກຕາງກ ັນອອກໄປເນື່ອງຈາກຄ ົນບໍ່ແມນເຄື່ ອງຈ ັກ,ຍອມມ ີ
     ່   ີ      ່              ່       ່
ຄວາມຮູສກນຶກຄິດເປັນຂອງຕ ົນເອງ
   ້ ຶ               ມນໃສໃຈຄໍ
                    ີ ິ       ສະຕິປນຍາ
                              ັ       ຄວາມສະຫລາດ
ແຕກຕາງກ ັນ,
  ່      ມ ີຖານະ ແລະ ສິ່ ງແວດລອມຕາງກ ັນ ຈຶ່ ງມີຄ ໍາກາວທີ່ ວາ “ Man are
                   ້ ່         ່   ່
alike & Difference “ ຄື ຄ ົນມີທງຄວາມເໝືອນ ແລະ ຄວາມແຕກຕາງກ ັນ.
                ັ           ່
     ັ້
    ສະນນ,     ຈຶ່ ງຄວນສຶກສາເລື່ ອງພຶດຕິກາຂອງຄ ົນ
                        ໍ        ເພື່ ອຈະຊອກຫາວິທີຈງໃຈ
                                         ູ
 ້      ັ້
ໃຫເຂົາເລົ່ າ ນນ ປະຕິບ ັດ ງານໃຫແກອ ົງການຢາງເຕັ ມຄວາມສາມາດ.
               ້ ່    ່


    2) ຄຸນຄາທາງສ ັງຄ ົມ ( Social Value ):
      ່ ່
      ຄຸນຄາທາງສ ັງຄ ົມຂອງຄ ົນບໍ່ຄືກ ັນການທີ່ບຸກຄ ົນເຮັດວຽກຮວມກ ັນໃນອ ົງການດຽວ
        ່                        ່
ກ ັນເຂົາຍອມມີ ຄວາມຮູສກວາ ເຂົາມີສວນຮວມ ແລະ ມີຄວາມສ ໍາຄ ັນຕໍ່ອ ົງການ, ບໍ່ ວາຈະ
     ່     ້ ຶ ່    ່ ່                   ່
ຢູໃນ
 ່                 ຕ ໍາແໜງໃດໆ
                     ່                   ກໍ່ ຕາມ
ຖາຂາດບຸກຄ ົນໃດໜຶ່ງກໍ່ ຈະມີຜນກະທ ົບເຖິງວຽກງານຂອງອ ົງການ.
 ້             ົ                            ັ້
                                        ສະນນ
    ້  ້          ່     ັ້
ອ ົງການຕອງໃຫຄວາມສ ໍາຄ ັນແກບກຄ ົນຕາງໆ ເລົ່ ານນເທົ່ າກ ັນທຸກໆ ຄ ົນ ແລະ ເຮັດໃຫເຂົາ
             ່ ຸ                       ້
ມີຄວາມຮູສກຜູກພ ັນຕໍ່ໜວຍງານ ຈະເປັນການ ສະແດງໃຫເຫັ ນເຖິງຄຸນຄາ ຫຼືຄວາມ ສ ໍາຄ ັນ
    ້ ຶ     ່           ້      ່
ທີ່ ເຂົາເຈົ້າມີຕ່ ໍງານ ຫຼືອ ົງການ ຊຶ່ ງຈະທາໄດຫຼາຍວິທີ ໂດຍໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າ ມ ີສວນຮ ັບຮູຜ ົນ
                     ໍ ້               ່    ້
ຂອງການກະທາຕາງໆຂອງອ ົງການທີ່ເຂົາມ ີສວນຮວມນ ໍາ.
     ໍ ່            ່ ່
    3) ຄວາມມຸງໝາຍ ຫຼ ື ຜົນປະໂຍດ:
        ່
    ຄວາມມຸງໝາຍຫຼ ື ຜົນປະໂຍດຂອງແຕລະບຸກຄ ົນ ຕອງສອດຄອງກ ັບຜ ົນປະໂຍດຂອງ
       ່           ່     ້   ່
ອ ົງການເພາະວາຖາມີການຂ ັດແຍງກ ັນໃນເລື້ອງຕາງໆ
      ່ ້      ້       ່       ເຊັ່ ນ:  ທຸລະກິດ,   ສາດສະນາ,
ຄອບຄ ົວ .. ກໍ່ ຈະເຮັດໃຫການທ ໍາງານຮວມກ ັນ ມີອປະສ ັກບໍ່ສະດວກສະບາຍ.
            ້     ່     ຸ
    4) ກຸມຄ ົນ:
      ່
    ກຸມຄ ົນ ເປັນບ ັນຫາສ ໍາຄ ັນຂອງອ ົງການຂະນາດໃຫຍ ່ ເພາະວາຄ ົນທີ່ທາງານມ ັກມການ
     ່                         ່    ໍ    ີ
ແບງພັກ ແບງພວກ ຊຶ່ ງຈະເຮັດໃຫການປະຕິບ ັດງານບໍ່ໄດຜ ົນເທົ່ າທີ່ ຄວນ. ຖາຈຸດມຸງໝາຍ
 ່   ່         ້         ້          ້   ່
ຂອງກຸມຄ ົນທີ່ແບງອອກເປັນກຸມຍອຍໆ
   ່     ່     ່ ່          ບໍ່ ສອດຄອງກ ັບຈຸດມຸງໝາຍລວມຂອງອ ົງການ
                            ່     ່
                     12
ຈະເຮັດ ໃຫເກີດການແຕກແຍກ ບໍ່ ມ ີ ຄວາມສາມກຄີ ແລະ ອາດມີຜນຮາຍແຮງ ເຖິງກ ັບ
     ້              ັ       ົ ້
        ັ້       ື ົ້
ເຮັດໃຫ້ ອ ົງການນນໆ ສະຫລາຍຕ ົວ ຫຼລມເຫຼວໄດ.
                    ້
     2.3 ຂະບວນການປະຕິບ ັດງານ (Process ):
        ຂະບວນການປະຕິບ ັດງານ ໝາຍເຖິງການຈ ັດລະບຽບ ຂອງການເຮັດວຽກ
ເພື່ ອໃຫ ້ ສ ໍາເລັ ດຜ ົນ ຊຶ່ ງເປັນລະບ ົບຂອງການເຮັດວຽກ ທີ່ ຈະຊວຍໃຫຜທ່ ີເຂົ້າ ມາກຽວຂອງ
                               ່  ້ ູ້     ່ ້
    ີ              ້
ທຸກຄ ົນມການ ປະສານກ ັນ ແລະ ອາດຈະເກີດຂືນຕາມຄວາມເຄີຍຊີນ ຫຼ ືຕາມທີ່ ໄດການ ົດ
                                 ້ ໍ
ໄວລວງໜາ.
 ້ ່ ້
            ັ້    ້
    ເມື່ ອມີການຈ ັດຕງອ ົງການຂືນ   ຕອງມີການຈ ັດແບງງານກ ັນທ ໍາ
                    ້      ່             ັ້
                                      ໃນຂນທ ໍາອິດຕອງ
                                            ້
 ້ ໍ    ້     ່   ັ້           ັ້
ໄດການ ົດ ໂຄງສາງ ຂອງງານກອນ.ຈາກນນ, ຈຶ່ ງມອບໝາຍງານເລົ່ ານນໃຫແກບກຄ ົນຕາງໆ
                             ້ ່ ຸ  ່
ພາຍໃນອ ົງການ.


                                  ່ັ ້
    ລ ັກຊະນະສ ໍາຄ ັນຂອງຂະບວນການປະຕິບ ັດງານອາດສະຫຼຸ ບໄດ ້ 3 ປະການດງນີ:
    1) ການຈາແນກປະເພດ
       ໍ           ແລະ   ການຈ ັດໝວດງານ(      Identification  and
      Grouping of Works )
    2) ການລະບຸຂອບເຂດຂອງວຽກງານ ແລະ ມອບໝາຍງານ ພອມທັງອ ໍານາດໜາທີ່
                        ້      ້
      ແລະ ຄວາມຮ ັບ ຜິດຊອບ ( Definition & Delegation of Responsibility
      &
Authority )
    3) ການສາງຄວາມສ ໍາພ ັນ ( Establishment of Relationship )
       ້
                          ້ ່
ໃນການທາງານຄວນມ ີລະບຽບ ໃນການເຮັດວຽກ ຊຶ່ ງອາດຈະຈ ັດຂືນຢາງປັນທາງການ
   ໍ
( Formal ) ຫຼ ືບ່ ໍເປັນທາງການ ( Informal ) ກໍ່ ໄດ, ເພື່ ອໃຫງານດ ໍາເນີນໄປໂດຍດີ
                         ້     ້
ແລະ ປັດສະຈາກ ຄວາມຂ ັດແຍງໃດ ໆ.
            ້
     2.4 ສະຖານທີ່ ຫຼ ື ຊ ັບພະຍາກອນອື່ນໆ ( Place or Other Sources ):
     ສະຖານທີ່   ແລະ   ຊ ັບພະຍາກອນອື່ນໆ      ໝາຍເຖິງ    ຊ ັບພະຍາກອນຕາງໆ
                                           ່
     ທີ່ ມຄວາມ
        ີ
ສ ໍາຄ ັນສ ໍາລ ັບການດ ໍາເນີນງານໃນທຸກອ ົງການ    ຊຶ່ ງໄດແກ:
                             ້ ່  ເງີນ,  ສິ່ ງຂອງ,  ອຸປະກອນ,
ສິ່ ງແວດລອມ
     ້   ອາຄານສະຖານ ທີ່ ທາງານ ແລະ ສະພາບແວດລອມພາຍນອກ. ແຕສ່ ງ
                ໍ         ້      ່ ິ
    ້
ເລົ່ ານີໃນອ ົງການໜຶ່ງໆ ແຕກຕາງກ ັນອອກ ໄປຕາມສາລະສ ໍາຄ ັນຄື:
              ່
    1) ລ ັກຊະນະພື້ນຖານຂອງສ ັງຄ ົມເຊັ່ນ: ການຄ ົມມະນາຄ ົມ, ຕາງແຂວງ ແລະ
                               ່
ເຂດຫາງໄກສອກຫລີກໃຊ ້ ລົດ, ຍາງ, ມາ.. .. .. ຕາງກ ັນ ຫຼ ືຢໃນຕ ົວເມືອງ.
  ່           ່  ້     ່      ູ່
        ່       ັ້
    2) ຄວາມມຸງໝາຍຂອງອ ົງການນນ                 ໆ           ເຊັ່ ນ:
      ອ ົງການຜະລິດສີນຄາກໍ່ ຕອງມີເຄື່ ອງຈ ັກ,
              ້   ້
ແຕອ ົງການ ທີ່ ມຸງຫາກ ໍາໄລກໍ່ຕອງມີຊ ັບສີນໝູນວຽນ ແລະ ຊ ັບສີນຄ ົງທີ່.
 ່       ່      ້


                       13
3) ສະຖານະພາບທາງການເງີນ ແລະ ຖານະຂອງອ ົງການນນໆ, ອ ົງການທີ່ມ ີຖານະ
                          ັ້
ທາງການເງີນດີຍອມມ ີອຸປະກອນຊວຍວຽກຫຼ າຍກວາອ ົງການທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເງີນບໍ່
       ່      ່      ່
ດີ.
         ັ້
        ສະນນ, ສາມາດສະຫຼຸບໄດວາ ອ ົງການຈະຕອງປະກອບດວຍ ຄ ົນ, ວ ັດຖຸປະສ ົງ,
                 ້ ່     ້    ້
ຂະບວນການປະຕິບ ັດງານ        ແລະ   ສະຖານທີ່  ຫຼືຊ ັບພະຍາກອນຕາງໆ
                                   ່     ແຕລະອ ົງການ
                                         ່
ກໍ່ ແຕກຕາງ
    ່    ກ ັນໄປຕາມສະພາບ     ແວດລອມ,
                       ້    ຄວາມແຕກຕາງ,
                               ່     ຕະລອດເຖິງທີ່ ມາຂອງ
ຄ ົນພາຍ     ໃນອ ົງການເລົ່ ານນເປັນເຫດໃຫ້
                ັ້           ຂະບວນການບໍລິຫານມີຄວາມຫຍຸງຍາກ
                                        ້
ບ ັນດາຜູນ ໍາ
    ້     ຫຼ ືຫ ົວໜາ
              ້   ງານ   ຕອງໃຊຄວາມພະຍາຍາມຕະລອດ
                     ້  ້               ເວລາທີ່ ຈະກະຕຸນ
                                              ້
ໃຫຄ ົນໃນອ ົງການ
 ້           ເຮັດວຽກໃຫສ ໍາເລັ ດ
                 ້       ແລະ  ຊວຍກ ັນກ ໍານ ົດວ ັດຖຸປະສ ົງໃນເລື່ອງອື່ ນໆ
                            ່
ຕໍ່ ໄປ.


     3.   ປະເພດຂອງອ ົງການ:
     ອ ົງການທີ່ມີຢໂດຍທົ່ ວໄປນນອາດຈະຈํາແນກອອກໄດຫຼາຍປະເພດແຕກຕາງກ ັນໄປ
            ູ່     ັ້        ້      ່
ຕາມແຕລະລ ັກ ຊະນະ, ຕາມຄວາມມຸງໝາຍ ແລະ ວິທີການໃຊ. ອີກຢາງໃນອ ົງການ ແຕລະ
   ່           ່         ້   ່       ່
ປະເພດ     ຍ ັງມີຂະໜາດ   ແຕກຕາງກ ັນ
                  ່     ແລະ  ໃນອ ົງການໜຶ່ງໆ   ອາດຈະປະກອບດວຍ
                                          ້
ອ ົງການຍອຍ ໆ ອີກຫຼ າຍອ ົງການ,
    ່                  ການແບງ ປະເພດຂອງອ ົງການອາດ ຈະແຍກໄດ ້
                         ່
    ່ັ ້
ຕາມເກນດງນີ:
     ກ.  ຈາແນກຕາມລ ັກຊະນະພື້ນຖານຂອງສ ັງຄ ົມ.
         ໍ
     ຂ.  ຈາແນກຕາມຄວາມມຸງໝາຍຫຼ ື ເປົ້າໝາຍຫລ ັກຂອງອ ົງການ.
         ໍ      ່
     ຄ.  ຈາແນກຕາມລ ັກຊະນະໜາທີ່ ຂອງໜວຍງານທີ່ ປະຕິບ ັດ.
         ໍ        ້    ່
     ງ.    ຈາແນກຕາມການຈ ັດລະບຽບພາຍໃນອ ົງການ
          ໍ                       ຫຼືຈາແນກຕາມ
                                   ໍ       ລ ັກຊະນະ
ໂຄງສາງ ຂອງ ອ ົງການ.
  ້
     3.1 ຈາແນກຕາມລັກຊະນະພື້ນຖານຂອງສ ັງຄ ົມ:
        ໍ
        ສາມາດແບງອອກເປັນປະເພດຍອຍໄດອກ 2 ປະເພດຄື:
            ່       ່  ້ ີ
          3.1.1        ັ້    ັ ້ ້ົ
                ອ ົງການຂນປະຖ ົມ(ຂນຕນ) ( Primary Organization )
      ້ ້ົ
ເປັນອງການເບືອງຕນ
   ົ                    ້
                  ທີ່ ເກີດຂືນເອງໂດຍທາມະຊາດ
                           ໍ              ້
                                     ຫຼ ືເກີດຂືນໂດຍອ ັດຕະ
ໂນມດຊຶ່ ງມະນຸດ
  ັ            ບໍ່ ໄດຈ ົງໃຈທີ່ຈະຕງຂືນ,
                 ້      ັ້ ້   ຈຶ່ ງອາດ     ້     ້ ່
                                  ຈະເອີນອ ົງການນີວາ      “
ອ ົງການທີ່ເກີດຂືນໂດບບໍ່ ໄດຈ ົງໃຈ
        ້     ້
“ ( Unconscious Organization ) ລ ັກຊະນະທີ່ສ ໍາຄ ັນຂອງອ ົງການແບບນີຄ:
                                 ້ ື
     -                           ສະມາຊີກພາຍໃນອ ົງການຈະມີ
ການຕິດຕໍ່ ສ ໍາພັນຕໍ່ກ ັນແລະກ ັນເປັນການສວນຕ ົວ
                    ່             ແລະ         ຕໍ່ ເນື່ ອງ
ກ ັນໄປໃນລະຫວາງສະມາຊີກດວຍກ ັນ.
      ່     ້
                         14
-     ເປົ້າໝາຍ      ຫຼ ືຄວາມມຸງໝາຍຂອງອ ົງການຈະສອດຄອງກ ັບຈຸດມຸງໝາຍ
                          ່          ່     ່
ຫຼ ືຜນປະໂຍດ ຂອງສະ ມາຊີກແຕລະຄ ົນ.
   ົ          ່
              3.1.2       ັ້ ັ
                    ອ ົງການຂນມດທະຍ ົມ ( Secondary Organization )
ອ ົງການ                                          ້   ້
                                            ນີເກີດຂືນ
    ັ້
ໂດຍຄວາມຕງໃຈຂອງມະນຸດທີ່ ຈະຮວມກ ັນເພື່ອຜ ົນປະໂຍດຢ່າງໃດຢາງໜຶ່ ງ,
             ່             ່                    ຈຶ່ ງມີ
ການລວບລວມທຸນ ຮວມແຮງກ ັນວາງແຜນ ອອກຄວາມຄິດເຫັນ ມການສ ໍາມະນາ ວິທີການ
       ່                ີ
ຕາງໆ
 ່                   ັ້
       ທີ່ ຈະບ ັນລຸວ ັດຖຸປະສ ົງນນໆ  ໂດຍໃຫບກຄ ົນຮູແນວທາງປະຕິບ ັດ
                         ້ ຸ   ້                  ້
                                         ຊຶ່ ງອາດຈະເອີນ
ອ ົງການນີວາ “ ອ ົງການທີ່ຈ ົງໃຈຕງຂືນ “( Conscious
     ້ ່          ັ້ ້               Organization ) ແຕວ ັດຖຸປະສ ົງ
                                         ່
      ັ້
ຂອງອ ົງການນນບໍ່ ແມນເພື່ ອສະມາຊີກ
         ່              ຫຼ ືບກຄ ົນທີ່ປະຕິບ ັດງານຢູພາຍໃຍອ ົງການເທົ່ານນແຕ ່
                          ຸ          ່         ັ້
ຈະລວມເຖິງບຸກຄ ົນພາຍນອກທີ່ຈະເຂົ້າມາມສວນກຽວຂອງກ ັບອ ົງການນນໆ
                  ີ ່ ່ ້       ັ້            ດວຍ
                                         ້   ເຊັ່ ນ:
ໂຮງຮຽນ, ໂຮງງານອຸດສະຫະກາ, ອ ົງການຂອງລ ັດ ຊຶ່ ງຈະຕອງໃຫບໍລການແກສ ັງຄ ົມ ແລະ
           ໍ             ້  ້ ິ   ່
ສະແດງຄວາມຕອງການຂອງປະຊາຊ ົນເປັນສິ່ ງສ ໍາຄ ັນ.
     ້
     ໃນອ ົງການທຸລະກິດ ເຖິງແມນວາທຸລະກິດຈະມຸງຫາກາໄລ ແຕກ່ ຕອງທ ໍາການຜະລິດ
                 ່ ່      ່  ໍ   ່ ໍ ້
ແລະຈາໜາຍສີນຄາ
  ໍ ່   ້          ຕະລອດເຖິງການໃຫບໍລການຕາມຄວາມຕອງການຂອງຜູບໍລໂພກເປັນ
                        ້ ິ      ້    ້ ິ
ສງສ ໍາຄ ັນອີກດວຍ.
 ່      ້
     3.2   ຈາແນກຕາມຄວາມມຸງໝາຍ ຫຼເປົ້າໝາຍຫລ ັກ ( Principal of Objective )
          ໍ      ່   ື
ຂອງອ ົງການ:           ່  ້      ້ ່    ່    ັ້ ້ ່
           ຖາພິຈາລະນາຢາງກວາງໆ ຈະເຫັ ນໄດວາອ ົງການຕາງໆ ທີ່ ຕງຂືນຕາງກໍ່ ມ ີ
            ້
ວ ັດຖຸປະສ ົງທີ່ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕອງການຂອງສະມາຊີກ ຊຶ່ ງອາດແບງອອກໄດດງນີ:
               ້             ່   ້ ່ັ ້


           3.2.1    ອ ົງການທຸລະກິດ ( Business Organization ) ຫຼ ືອ ົງການທາງ
                     ັ້ ້
ເສດ ຖະກິດ( Economic Organization ) ຊຶ່ ງຕງຂືນເພື່ ອຜະລິດ ແລະ ຂາຍສີນຄາ
                                  ້
ລວມທັງ     ໃຫບໍລິການຕາງໆ
         ້    ່      ເພື່ ອສະແຫວງຫາກ ໍາໄລ    ຊຶ່ ງໄດແກ:່
                                    ້   ຮານຄາ,
                                        ້ ້   ບໍລສ ັດ,
                                              ິ
 ້  ້ ່                      ້ົ
ຫາງຮຸນສວນ ຫຼ ື ທຸລະກິດເອກະຊ ົນ ບຸກຄ ົນຄ ົນດຽວ ເປັນຕນ.
          3.2.2      ອ ົງການທີ່ໃຫບໍລິການທາງສາທາລະນະກຸສ ົນ
                         ້                 (  Service
Organization )
ຊຶ່ ງເປັນອ ົງການທີ່ໃຫບໍລການໂດຍບໍ່ ຮ ັບຄາຕອບແທນໃດໆ ທ ັງໝ ົດ ຫຼ ື ອາດຈະຮ ັບ ແຕກ່ ເປັນ
           ້ ິ        ່                  ່ ໍ
ພຽງສວນ
  ່      ້    ັ້
        ນອຍເທົ່ ານນ,    ຊຶ່ ງໄດແກ ່ ສວນສ ັດ,
                      ້        ສວນສາທາລະນະ,     ໜວຍງານບ ັນເທົາ
                                         ່
        ້ົ
ສາທາລະນະໄພເປັນຕນ.
           3.2.3     ອ ົງການທາງສາສະໜາ    (  Religious  Organization    )
ເປັນອງການ
   ົ           ັ້
          ທີ່ ຈ ັດຕງ    ້
                 ຂືນໂດຍມ ີວ ັດຖຸປະສ ົງກຽວກ ັບການໃຫບໍລການດານກິດຈະກ ໍາຕາງໆ
                            ່     ້ ິ  ້      ່
ທາງສາດສະໜາ ເຊັ່ ນ: ໂບດ, ວ ັດ, ວິຫານ, .. .. ..
                          15
3.2.4    ອ ົງການລັດຖະກິດ        (   Governmental     Organization      )
ຄືອ ົງການ  ຂອງລ ັດ                 ັ້
             ຊຶ່ ງມີວ ັດຖຸປະສ ົງໃນການຈ ັດຕງເພື່ ອໃຫບໍລິການຄບຄຸມ
                                ້                    ສ່ງເສີມ
                                                     ົ
ຮ ັກສາຄວາມ ສະຫງ ົບ ຮຽບຮອຍ ຂອງບານເມືອງເຊັ່ ນ: ກະຊວງ, ກ ົມ ຕາງໆ.
            ້   ້              ່
      3.2.5 ອ ົງການເພື່ອຜົນປະໂຍດທາງສັງຄ ົມ ( Social Organization )
   ົ    ັ້ ້
ເປັນອງການທີ່ ຕງຂືນ          ເພື່ ອສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງສ ັງຄ ົມ,ອ ໍານວຍຄວາມ
                           ້
ສະດວກໃຫໄດ ້
    ້     ມ ີໂອກາດ    ພ ົບປະສ ັງສ ັນ    ຊວຍເຫຼ ືອຊຶ່ ງກ ັນແລະ
                            ່               ກ ັນ  ຊຶ່ ງມີ   ວ ັດຖຸ
ປະສ ົງແຕກຕາງກ ັນ, ອ ົງການທຸລະກິດ ແລະ ອ ົງການຂອງລັດໄດ ້ ແກສະມາຄ ົມສະໂມສອນ,
     ່                       ່
ອ ົງການທາງ   ສາດສະໜາ, ອ ົງການສ ົງເຄາະ ຫຼ ື ສະມາຄ ົມສ່ງເສີມວ ັດທະນະທາ ອ ົງການ
                            ົ       ໍ
ສິດເກົ່ າຂອງ ສະຖາບ ັນ ການສຶກສາຕາງໆ ,ສະມາຄ ົມຊ ົນເຜົ່ າຕາງໆ.
                ່            ່
        3.2.6    ອ ົງການວິຊາຊີບ      (    Professional      Organization      )
ເປັນອງການ
   ົ               ັ້ ້
               ທີ່ ຕງຂືນ             ເພື່ ອຮ ັກສາຫຼ ື          ດ ໍາລ ົງໄວ ້
ຫຼ ືເພື່ ອຄວາມຈະເລີນກາວໜາໃນກຸມບຸກຄ ົນອາຊີບໃດໜຶ່ ງ
           ້ ້  ່                       ໂດຍສະເພາະ          ຈ ັດວາ
                                                       ່
ເປັນອງການທາງສ ັງຄ ົມຊະນິດໜຶ່ ງໄດແກສະມາຄ ົມນ ັກບ ັນຊີ, ທະນາຍ ຄວາມ , ແພດ, ຄູ
   ົ             ້ ່
   ົ້
ເປັນຕນ.
   3.3   ຈາແນກຕາມລັກຊະນະໜາທີ່ ຂອງໜວຍງານປະຕິບ ັດ:
       ໍ       ້    ່
       3.3.1 ອ ົງການນິຕບ ັນຍ ັດ
               ິ       (   Legislative      Organization     Or    Policy
           Making    Body )
       3.3.2 ອ ົງການທາງຕຸລາການ ( Adjudicatory Or Judicial Body )
       3.3.3 ອ ົງການທາງບໍລິຫານ ( Administrative Organization )
         ັ້    ່       ້   ໍ້
       ບາງຄງອ ົງການແຕລະອ ົງການເຮັດໜາທີ່ ຊາກ ັນ                    ໍ້
                                        ຫຼ ືເລື່ ອມລາກ ັນ     ເຊັ່ ນ:
       ໃນອ ົງການ
ທີ່ ເຮັດໜາທີ່ ການ ົດນະໂຍບາຍ ອາດຈະເຮັດໜາທີ່ ຕຸລາການ ຫຼ ືເຮັດໜາທີ່ ບໍລິຫານ ໄປໃນຕ ົວ
     ້   ໍ           ້           ້
ຫຼ ືໃນ ອ ົງການບໍລິຫານກໍ່ ອາດຈະເຮັດໜາທີ່ ການ ົດນະໂຍບາຍພອມກ ັນກໍ່ໄດ ້ .
                  ້   ໍ      ້
   3.4  ຈາແນກຕາມລັກຊະນະການຈ ັດລະບຽບພາຍໃນອ ົງການເປັນຫລ ັກ:
       ໍ
       ຫຼ ືເອົ າລ ັກຊະນະໂຄງສາງ ແລະ ພຶດຕິກາຂອງອ ົງການເປັນເກນໃນການ ແບງ
                 ້      ໍ             ່
ປະເພດຂອງອ ົງການ,    ເປັນ   ທີ່ ນິຍ ົມໃຊກ ັນຫຼ າຍໃນການບໍລິຫານ
                       ້                   ກິດຈະການທຸກປະເພດ
           ້ ່ັ ້
ໂດຍຈາແນກອອກເປັນປະເພດໄດດງນີ:
  ໍ
       3.4.1 ອ ົງການແບບເປັນທາງການ ( Formal Organization )
       3.4.2 ອ ົງການແບບບໍ່ເປັນທາງການ ( Informal Organization )
       ໃນທາງປະຕິບ ັດແລວ ອ ົງການແຕລະອ ົງການບໍ່ໄດເປັນແບບທາງການ ຫຼ ືແບບ
              ້     ່       ້
ບໍ່ ເປັນ ທາງການແບບ ໃດແບບໜຶ່ ງຢາງຊ ັດເຈນ
               ່                ຫຼ ືສ ົມບູນແຕພຽງແບບດຽວ ແຕມ ີລກຊະນະ
                                      ່      ່ ັ
ປະສ ົມປະສານກ ັນໄປພາຍໃນອ ົງການດຽວ.
    ຄຸນລກຊະນະອ ັນເດັ່ນໆ ຂອງແຕລະແບບໄດແກ:່
      ັ          ່   ້


                         16
ອ ົງການແບບເປັນທາງການ               ອ ົງການແບບບໍ່ເປັນທາງການ
( Formal)                     ( Informal)
- ກํານ ົດໂຄງສາງໄວຢາງແນນອນ
       ້  ້ ່ ່              -        ກํານ ົດໂຄງສາງໄວຢາງງາຍໆ
                                       ້  ້ ່ ່
  (Structured)                 (Loose)
   ້
- ເຂັມງວດ (Rigid)                     ້    ັ້ ່
                         - ບໍ່ ເຂັມງວດ(ຜອນສນຜອນຍາວ)
                                 ່
- ກํານ ົດອํານາດໜາທີ່ (Defined)
        ້                    (Flexible)
- ຄ ົງທົນ (Durable)                -          ບໍ່ ກํານ ົດອํານາດໜາທີ່
                                            ້
                         (Undefined)
                         - ປ່ຽນແປງໄດ ້ (Spontanerous)


    4. ທິດສະດີການຈ ັດອ ົງການ: (Theory of Organizing)
       ນ ັກວິຊາການທາງການບໍລິຫານໄດຈ ັດໃຫມ ີການປະຊຸມເພື່ ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັ ນ
                    ້   ້
ໃນເລື່ ອງ  ຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງທິດສະດີການຈ ັດອ ົງການ       ແລະ   ສະຫຼຸ ບໄດວາ,
                                        ້ ່  ທິດສະດີ
        ່          ັ້
ການຈ ັດອ ົງການແບງອອກເປັນ ທິດສະດີແບບດງເດີມ ແລະ ທິດສະດີແບບໃໝ.
                             ່
        ັ້
  ທິດສະດີແບບດງເດີມ: (The classical Theory)
                    ັ້
      ການຈ ັດອ ົງການຕາມທິດສະດີແບບດງເດີມນີ້                   ໝາຍເຖິງ
      ການຈ ັດອ ົງການທີ່ຢຶດຫລ ັກ
                        ້     ົ້
ການບໍລິ ຫານ, ຊຶ່ ງນ ັກບໍລຫານໄດສກສາ ແລະ ວິເຄາະຂືນໃນຍຸກສະໄໝຕນໆ ເຊັ່ ນ: ຫລ ັກ
             ິ  ້ ຶ
ບໍລິຫານຂອງ    Henri  Fayol     ຊຶ່ ງໜາທີ່ ຂອງການຈ ັດອ ົງການ
                        ້                ້
                                       ນີເປັນໜາທີ່ ຫລ ັກ
                                           ້
ອ ັນໜຶ່ງຂອງ ການບໍລິຫານ.
                       ້ ້         ່ັ ້
    ຫລ ັກການສ ໍາຄ ັນຂອງການຈ ັດອ ົງການແບບນີໄດແກ ່ ຫລ ັກ OSCAR ດງນີ:
    O          :            Objective         (ວ ັດຖຸປະສ ົງ)
         ັ້
ໃນການຈ ັດອ ົງການນນຈະຕອງການ ົດວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງ
           ້ ໍ                  ອ ົງການ  ໄວຢາງຊ ັດເຈນ
                                     ້ ່       ແລະ
ໃນເວລາຜູບໍລຫານງານ
    ້ ິ         ຜູບໍລິຫານແຕລະຄ ົນ
               ້     ່         ກໍ່ ຄວນ   ການ ົດວ ັດຖຸປະສ ົງໃນການ
                                    ໍ
ທ ໍາງານໃນແຕລະຕ ໍາແໜງງານ,
      ່    ່        ງານແຕລະຄ ົນກໍ່ຄວນການ ົດ
                    ່      ໍ         ວ ັດ  ຖຸປະສ ົງ   ໄວ,
                                               ້
ຜູກ່ ຕງອ ົງການ ແຕລະອ ົງ ການຕອງຢຶດຫລັກການນີໄວ.
 ້ ໍ ັ້     ່     ້       ້ ້
    S   :  Specialization    ຄວາມຊຽວຊານໃນງານສະເພາະຢາງ,
                       ່        ່         ຖາເປັນໄປໄດ ້
                                         ້
                  ້       ່  ່       ັ້
ຄວນກ ໍານ ົດໃຫບກຄ ົນ ໜຶ່ ງ ເຮັດວຽກໃນໜາທີ່ ວຽກດຽວພຽງຢາງໃດຢາງໜຶ່ ງເທົ່ ານນ ເພື່ ອໃຫ້
       ້ ຸ
ເກີດ ຄວາມ ຊ ໍານານໃນການເຮັດວຽກ.
    C : Co - Ordination    ການປະສານງານ ໝາຍເຖິງ ການຈ ັດໃຫມການ ປະສານ
                                ້ ີ
ສາຍສ ໍາພ ັນ ລະຫວາງປັດໃຈຕາງໆ ເພື່ ອດ ໍາເນີນງານໃຫບ ັນລຸເປົ້າໝາຍລວມກ ັນ.
        ່    ່           ້
    A : Authority    ອํານາດໜາທີ່ ໃນການຈ ັດອ ົງການ ຈະຕອງມີຜທ່ ີ ມີອํານາດ
                  ້            ້  ູ້
ສູງສຸດໜຶ່ ງຕ ໍາແໜງ ແລະ ສາຍການບ ັງຄ ັບບ ັນຊາຄວນຈະເລີ້ມຈາກບຸກຄ ົນໜຶ່ງ ຫຼ ືຄະນະໜຶ່ ງ
         ່


                       17
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน
การบริหาน

Recommandé

รายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม par
รายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่มรายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
รายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่มGuntima NaLove
168.8K vues11 diapositives
โวหารภาพพจน์ par
โวหารภาพพจน์โวหารภาพพจน์
โวหารภาพพจน์krubuatoom
67K vues19 diapositives
รูปเล่มวิชาโครงงาน par
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
21.5K vues53 diapositives
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี par
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีครูพัฒวิทย์ ครูพัฒวิทย์
45.8K vues71 diapositives
Inthawong par
InthawongInthawong
InthawongPiyarerk Bunkoson
164.4K vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances

การนิเทศแบบสอนแนะิ Coaching par
การนิเทศแบบสอนแนะิ Coachingการนิเทศแบบสอนแนะิ Coaching
การนิเทศแบบสอนแนะิ CoachingProud N. Boonrak
5.3K vues23 diapositives
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ par
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความsripayom
3.9K vues37 diapositives
ตัวชี้วัดเวิร์ด par
ตัวชี้วัดเวิร์ดตัวชี้วัดเวิร์ด
ตัวชี้วัดเวิร์ดmouseza
4.7K vues104 diapositives
ปฏิจจสมุปบาท par
ปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาท บรรพต แคไธสง
4.6K vues36 diapositives
Casestudy การศึกษารายกรณี par
Casestudy การศึกษารายกรณีCasestudy การศึกษารายกรณี
Casestudy การศึกษารายกรณีrewat Chitthaing
136.1K vues37 diapositives
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี par
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีเอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีSophinyaDara
1.9K vues30 diapositives

Tendances(20)

การนิเทศแบบสอนแนะิ Coaching par Proud N. Boonrak
การนิเทศแบบสอนแนะิ Coachingการนิเทศแบบสอนแนะิ Coaching
การนิเทศแบบสอนแนะิ Coaching
Proud N. Boonrak5.3K vues
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ par sripayom
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
sripayom3.9K vues
ตัวชี้วัดเวิร์ด par mouseza
ตัวชี้วัดเวิร์ดตัวชี้วัดเวิร์ด
ตัวชี้วัดเวิร์ด
mouseza4.7K vues
Casestudy การศึกษารายกรณี par rewat Chitthaing
Casestudy การศึกษารายกรณีCasestudy การศึกษารายกรณี
Casestudy การศึกษารายกรณี
rewat Chitthaing136.1K vues
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี par SophinyaDara
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีเอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
SophinyaDara1.9K vues
ศึกษารายการณี par Sunisa199444
ศึกษารายการณีศึกษารายการณี
ศึกษารายการณี
Sunisa1994445.8K vues
ใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ par Piyarerk Bunkoson
ใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ
ใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ
Piyarerk Bunkoson83.2K vues
เรื่อง คลื่นโทรทัศน์ par Somporn Laothongsarn
เรื่อง คลื่นโทรทัศน์เรื่อง คลื่นโทรทัศน์
เรื่อง คลื่นโทรทัศน์
คำคมคารมปราชญ์ par niralai
คำคมคารมปราชญ์คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์
niralai10.7K vues
การจัดองค์กร organizing par Aor's Sometime
การจัดองค์กร organizing การจัดองค์กร organizing
การจัดองค์กร organizing
Aor's Sometime44.6K vues
นิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัด par Nam M'fonn
นิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัดนิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัด
นิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัด
Nam M'fonn77.2K vues

En vedette

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ ມ7 par
ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ ມ7ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ ມ7
ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ ມ7bounnao pathoumma
115.6K vues207 diapositives
ເຄມີ ມ6 par
ເຄມີ ມ6ເຄມີ ມ6
ເຄມີ ມ6bounnao pathoumma
105.3K vues193 diapositives
01 -banking_management_2011_novy_new[1] par
01 -banking_management_2011_novy_new[1]01 -banking_management_2011_novy_new[1]
01 -banking_management_2011_novy_new[1]Bounkhird NI
5.8K vues15 diapositives
คู่มือการใช้ Skype par
คู่มือการใช้ Skypeคู่มือการใช้ Skype
คู่มือการใช้ Skypeสมบูรณ์ สะโสวิทย์
519 vues23 diapositives
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To... par
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...NEQMAP
1K vues17 diapositives
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7 par
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7bounnao pathoumma
141.2K vues194 diapositives

En vedette(20)

ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ ມ7 par bounnao pathoumma
ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ ມ7ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ ມ7
ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ ມ7
bounnao pathoumma115.6K vues
01 -banking_management_2011_novy_new[1] par Bounkhird NI
01 -banking_management_2011_novy_new[1]01 -banking_management_2011_novy_new[1]
01 -banking_management_2011_novy_new[1]
Bounkhird NI5.8K vues
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To... par NEQMAP
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...
NEQMAP1K vues
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7 par bounnao pathoumma
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ7
bounnao pathoumma141.2K vues
ການສ້າງເວັບ3 php par mikko syphoxai
ການສ້າງເວັບ3 phpການສ້າງເວັບ3 php
ການສ້າງເວັບ3 php
mikko syphoxai515 vues
ບົດທີ 7 ການຈັດການຖານຂໍ້ມູນ par Phonepaseuth Phonhdala
ບົດທີ 7 ການຈັດການຖານຂໍ້ມູນບົດທີ 7 ການຈັດການຖານຂໍ້ມູນ
ບົດທີ 7 ການຈັດການຖານຂໍ້ມູນ
ວິຊາ ການວິໄຈResearch par Somchith Sps
ວິຊາ ການວິໄຈResearch ວິຊາ ການວິໄຈResearch
ວິຊາ ການວິໄຈResearch
Somchith Sps3.7K vues
ບົດທີ 1 ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ par Phonepaseuth Phonhdala
ບົດທີ 1 ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີພື້ນຖານບົດທີ 1 ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ
ບົດທີ 1 ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ
ແບບຮຽນ ພາສາລາວ ມ7 par bounnao pathoumma
ແບບຮຽນ ພາສາລາວ ມ7ແບບຮຽນ ພາສາລາວ ມ7
ແບບຮຽນ ພາສາລາວ ມ7
bounnao pathoumma104.9K vues
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ພາສາອັງກິດ par bounnao pathoumma
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ພາສາອັງກິດປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ວິຊາ ພາສາອັງກິດ
bounnao pathoumma158.1K vues
ແບບຮຽນ ສືກສາພົນລະເມືອງ ມ7 par bounnao pathoumma
ແບບຮຽນ ສືກສາພົນລະເມືອງ ມ7ແບບຮຽນ ສືກສາພົນລະເມືອງ ມ7
ແບບຮຽນ ສືກສາພົນລະເມືອງ ມ7
bounnao pathoumma65.4K vues
ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖ... par NEQMAP
ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖ...ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖ...
ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖ...
NEQMAP1.2K vues
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ par NEQMAP
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ
NEQMAP603 vues
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ... par NEQMAP
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...
NEQMAP789 vues
ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ par NEQMAP
ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ
ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ
NEQMAP497 vues

Similaire à การบริหาน

Mechanical design (ພາສາລາວ) par
Mechanical design (ພາສາລາວ)Mechanical design (ພາສາລາວ)
Mechanical design (ພາສາລາວ)Sayphone Houngbounyuang
1.2K vues47 diapositives
Module 2.1 problem solving eesdp lao fin par
Module 2.1 problem solving eesdp lao finModule 2.1 problem solving eesdp lao fin
Module 2.1 problem solving eesdp lao finJoel Wayne Ganibe, MBA
338 vues42 diapositives
ເອກະສານ UBD par
ເອກະສານ UBDເອກະສານ UBD
ເອກະສານ UBDsouk khounphia
273 vues9 diapositives
Understanding by design for LAO TEACHERS par
Understanding by design for LAO TEACHERSUnderstanding by design for LAO TEACHERS
Understanding by design for LAO TEACHERSJoel Wayne Ganibe, MBA
1.3K vues56 diapositives
ແຜນການການສອນ Ubd par
ແຜນການການສອນ Ubdແຜນການການສອນ Ubd
ແຜນການການສອນ Ubdsouk khounphia
486 vues10 diapositives
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep. par
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.
Lao version-j oel-module-1.2-discovery-learning-lao-june-9-2021-eesdp-finprep.Joel Wayne Ganibe, MBA
464 vues60 diapositives

การบริหาน

 • 1. ້ ້ ົ້ ່ ວິຊາ: ຄວາມຮູເບືອງຕນກຽວກ ັບການບໍລິຫານ ້ ເນືອໃນບ ົດສອນ: ບ ົດທີ 1: ອ ົງການ ( Organization ) - ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ ໍາຄ ັນ - ອ ົງປະກອບຂອງອ ົງການ - ປະເພດຂອງອ ົງການ - ທິດສະດີການຈ ັດອ ົງການ - ໂຄງສາງ ຂອງອ ົງການ ້ - ສະຫຼຸ ບທາຍບ ົດ ້ - ້ົ ຄ ໍາຖາມຄນຄວາ ້ ບ ົດທີ 2: ການບໍລິຫານ ( Administration ) - ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ ໍາຄ ັນ ຂອງການບໍລຫານ ິ - ຫຼ ັກການ ແລະ ຂະບວນການຂອງການບໍລິຫານ - ການບໍລຫານຍຸດທະສາດ ິ - ສະຫຼຸ ບທາຍບ ົດ ້ - ົ້ ຄ ໍາຖາມຄນຄວາ ້ ບ ົດທີ 3: ຄຸນລ ັກຊະນະຂອງຜູນ ໍາ ( Leadership ) ້ - ຜູນ ໍາ ແລະ ຄຸນລ ັກຊະນະຂອງຜູນ ໍາ ້ ້ - ທັກສະ ( Skill ) ຂອງຜູນ ໍາ ້ - ທິດສະດີກຽວກ ັບຄຸນລ ັກຊະນະຂອງຜູນນ ໍາ ່ ້ - ສະຫຼຸ ບທາຍບ ົດ ້ - ້ົ ຄ ໍາຖາມຄນຄວາ ້ ບ ົດທີ 4: ່ ້ົ ການຜະລິດ ແລະ ມູນຄາຕນທືນ - ການຜະລິດ ແລະ ການຈ ັດການການຜະລິດ - ການອອກແບບລະບ ົບການຜະລິດ - ການວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ - ັ້ ການຄິດໄລຈດເທົ່ າທືນດວຍການວິເຄາະຈຸດຂີດຂນ ່ ຸ ້ - ສະຫຼຸ ບທາຍບ ົດ ້ - ົ້ ຄ ໍາຖາມຄນຄວາ ້ ບ ົດທີ 5: ການບໍລິຫານສາງ
 • 2. - ສາງ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງສາງ ້ - ການຈ ັດສ ັນສາງ ແບບ ABC - ່ັ ສາງແບບປະລິມານສງເສດຖະກິດ - ສະຫຼຸ ບທາຍບ ົດ ້ - ົ້ ຄ ໍາຖາມຄນຄວາ ້ ບ ົດທີ 6: ຕະລາດ ແລະ ການຕະລາດ - ແນວຄິດກຽວກ ັບຕະລາດ ່ - ເສດຖະກິດຕະລາດ - ການຕະລາດ ແລະ ຄວາມຄວາມສ ໍາຄ ັນ - ຂະບວນການຈ ັດການຕະລາດ - ກ ົນລະຍຸດຕະລາດປະສ ົມ - ສະຫຼຸ ບທາຍບ ົດ ້ - ົ້ ຄํາຖາມຄນຄວາ ້ ບ ົດທີ 7: ການປະກອບທຶນ - ແນວຄິດກຽວກ ັບການປະກອບທຶນ ່ - ທຶນຕ ົນເອງ ແລະ ໜີ້ສນຂອງວິສະຫະກິດ ີ - ການວິໃຈການປະກອບທຶນ - ສະຫຼຸ ບທາຍບ ົດ ້ - ົ້ ຄ ໍາຖາມຄນຄວາ ້ 2
 • 3. ບ ົດທີ 1 ອ ົງການ (Organization) ເກດສະໜາ ພັນທະເດດ ແຜນການສອນປະຈາບ ົດ ໍ 3
 • 4. ລະຫ ັດວິຊາ: 820 IM ້ ້ ົ້ ່ ວິຊາ: ຄວາມຮູເບືອງຕນກຽວກ ັບການບໍລຫານ ິ 2 ( 2 - 0 - 0 ) ( Introduction to Management ) ບ ົດທີ 1 ອ ົງການ ( Organization ) 1.1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ ໍາຄ ັນ 1.2 ອ ົງປະກອບຂອງອ ົງການ 1.3 ປະເພດຂອງອ ົງການ 1.4 ທິດສະດີການຈ ັດອ ົງການ 1.5 ໂຄງສາງ ຂອງອ ົງການ ້ ວ ັດຖຸປະສ ົງ: ເມື່ ອຮຽນຈ ົບ ບ ົດທີ ່ັ ້ 1 ແລວ ນ ັກສຶກສາ ມີຄວາມສາມາດດງນີ: ້ 1. ອະທິບາຍ ຄວາມໝາຍ ຄວາມສ ໍາຄ ັນ ຂອງອ ົງການໄດ ້ 2. ອະທິບາຍ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ອ ົງປະກອບຂອງອ ົງການ 3. ໄຈແຍກ ແລະ ອະທິບາຍ ວິທີການຈ ັດອ ົງການ ້ 4. ຮູແລະ ອະທິບາຍທິດສະດີຂອງການຈ ັດອ ົງການ ້ ້ ້ ັ້ 5. ໄຈແຍກໂຄງສາງ ແລະ ສາງແຜນວາດການຈ ັດຕງຂອງອ ົງການ ພອມທັງ ລະບຸ ້ ້ ັ້ ່ ໜາທີ່ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕາມຂນຕາງໆ . ້ ວິທີ ແລະ ກິດຈະກ ໍາໃນການສອນ ໍ ້ ່ ວິທີການ ແລະ ກິດຈະກາໃນການສອນ ບ ົດນີແມນ ການສອນໂດຍການໃຊວທີອະທິ ້ ິ ບາຍ ແລະ ສ ົນທະນາຮວມກ ັນລະຫວາງຄູ ແລະ ນ ັກຮຽນ. ່ ່ ້ ຄູຈ ົດຫ ົວຂໍເລື່ ອງທີ່ ສອນ(ສອນໂດຍການໃຊ ້ Power point ຖາມີເງື່ ອນໄຂ) ້ ແລະ ້ ່ ້ ັ້ ຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງເນືອໃນໃສກະດານ ແລະ ໃຊການຕງຄ ໍາຖາມ ສ ົມທຽບກ ັບ ຕ ົວຈິງເພື່ ອ ໃຫ້ ນ ັກຮຽນ ສ ັງເກດເຫັ ນພາບຂອງອ ົງການ, ສາງແຜນວາດຂອງອ ົງການໃນຮູບແບບຕາງໆ ້ ່ ່ ້ ໃສເຈັຍ ຂາວ ແຜນໃຫຍ ່ ່ ເພື່ ອໃຫນ ັກຮຽນສ ັງເກດ ້ ແລວສະຫຼຸ ບ ້ ້ ັ້ ພອມນນກໍ່ ມອບໝາຍໃຫນ ັກສຶກສາ ້ (ອາດຈະແບງກຸມນ ັກສຶກສາ) ່ ່ ລ ົງສ ັງເກດ ແລະ ສາງແຜນວາດຂອງອ ົງການໃດໜຶ່ງ ເປັນການ ປະເມີນຜົນຫຼ ັງຈ ົບບ ົດຮຽນ. ້ ອຸປະກອນທີ່ ໃຊໃນການຮຽນການສອນ: ້ 4
 • 5. ອຸປະກອນທີ່ ໃຊໃນການຮຽນການສອນ ້ ປະກອບດວຍ: ້ 1. ເອກະສານການສອນ 2. ກະດານດ ໍາ ຫຼ ື ກະດານຂາວ 3. ແຜນໃສ ່ 4. ເຄື່ ອງສາຍແຜນໃສ ຫຼ ື LCD Projector ່ ້ ້ 5. ອຸປະກອນລາຄາຖືກ ຊຶ່ ງປະກອບດວຍ ເຈັຍຂາວ ເພື່ ອສາງຮູບແຕມປະກອບ. ້ ້ ການວ ັດຜົນ ແລະ ປະເມີນຜົນ: 1. ປະເມີນຈາກການປະກອບສວນຕອບຄ ໍາຖາມ ່ 2. ປະເມີນຈາກຈາກກິດຈະກ ໍາທີ່ໄດມອບໝາຍໃຫນ ັກສຶກສາ ້ ້ 3. ໃຫວຽກບານໂດຍໃຫນ ັກສຶກສາແຕມໂຄງສາງຂອງອ ົງການ ້ ້ ້ ້ ້ ບ ົດທີ 1 5
 • 6. ອ ົງການ (Organization ) ມະນຸດເປັນສ ັດສ ັງຄ ົມທີ່ຢູຮວມກ ັນເປັນໝູຄະນະ ໃນການຢູຮວມກ ັນຈາເປັນຕອງໄດມ ີ ່ ່ ່ ່ ່ ໍ ້ ້ ຫ ົວໜາຊວຍປົກຄອງເບິ່ ງແຍງ ້ ່ ແລະ ຊວຍເຫຼ ືອຊຶ່ ງກ ັນແລະກ ັນ ່ ເພື່ ອປະໂຫຍດ ແລະ ັ້ ຄວາມສຸກ ຂອງສ ັງຄ ົມນນ ໆ. ສ ັງຄ ົມ ແລະ ອ ົງການໃນສ ັງຄ ົມ ຈະຢູໄດຢາງປົກກະຕິ ່ ້ ່ ແລະ ມຄວາມສຸກ ີ ັ້ ສ ັງຄ ົມ ຫຼ ືອ ົງການໃນສ ັງຄ ົມນນໆ ຈະຕອງມີຂະນ ົບທານຽມ ປະເພນີ, ້ ໍ ວ ັດທະນະທາ ແລະ ລະບຽບແບບແຜນ ເປັນສິ່ ງການ ົດ ແລະ ຄວບຄຸມການປະພຶດຂອງ ໍ ໍ ັ້ ສະມາຊີກ ຂອງສ ັງຄ ົມ ຫຼ ືອ ົງການນນໆ. 1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງອ ົງການ: 1.1 ຄວາມໝາຍຂອງອ ົງການ: What is Organization ? ່ ັ້ ຄ ໍາວາ ອ ົງການ ນນມາຈາກຄ ໍາສ ັບໃນພາສາອ ັງກິດທີ່ ວາ Organization ່ ແຕໃນ ່ ບາງກໍລະນີກໃຊ ້ Organizing ໍ ຊຶ່ ງໝາຍເຖິງ “ ການຈ ັດອ ົງການ ” ່ັ ດງທີ່ ມຜໃຫ້ ີ ູ້ ຄວາມໝາຍໄວວາ: “ ອ ົງການ(Organization) ໝາຍເຖິງການຈ ັດອ ົງການ (Organizing) ້ ່ ແລະ ການຈ ັດລະບຽບງານ ” ້ ນອກຈາກນີຍ ັງມ ີຜູໃຫຄວາມໝາຍແຕກຕາງກ ັນໄປຕາມແນວຄິດຂອງແຕລະບຸກຄ ົນ ້ ້ ່ ່ ເຊັ່ ນ: - ສ ົມພ ົງ ກະເສມສີນ (2513 : 264) ກາວໄວວາ : ອ ົງການຄືກມຄ ົນໜຶ່ງຊຶ່ ງ ່ ້ ່ ຸ່ ຮວມກ ັນເພື່ອດ ໍາເນີນງານໃຫບ ັນລຸວ ັດຖຸປະສ ົງທີ່ການ ົດຂືນ. ່ ້ ໍ ້ - John M. Priffner and Frank P. Sherwood “ ອ ົງການຄື ສະຖາບ ັນ ຊຶ່ ງບຸກ ຄ ົນກຸມໜຶ່ ງເຂົ້າມາເຮັດວຽກຮວມກ ັນ, ມຄວາມກຽວຂອງຊຶ່ ງກ ັນ ແລະ ກ ັນຢູສະເໝີ ່ ່ ີ ່ ້ ່ ັ້ ໂດຍມ ີຄວາມຕງໃຈທີ່ ຈະຮວມມກ ັນຈ ັດວາງລະບ ົບຕາງໆ ່ ື ່ ໂດຍມ ີວ ັດຖຸປະສ ົງ ເພື່ ອຄວາມສ ໍາ ເລັ ດຂອງສວນລວມ ” ່ - Leonard D. White “ ອ ົງການຄື ການຈ ັດລະບຽບການເຮ ັດວຽກ ຂອງຄ ົນ ພາຍໃນອ ົງການຕາມສາຍງານ ແລະ ຕາມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບເພື່ ອໃຫການປະຕິບ ັດງານໄດຮ ັບ ້ ້ ຜົນສ ໍາເລັ ດຕາມຈຸດມຸງໝາຍດຽວກ ັນ ” ່ - ັ້ ບຸນໝນ ທະນາສຸກພະວ ັດ (2537 : 59) ໄດສະຫຼຸ ບຄວາມໝາຍຂອງອ ົງການວາ ້ ່ ອ ົງການເປັນຮູບແບບຂອງການລວມບຸກຄ ົນເປັນກຸມ ່ ໂດຍມ ີຄວາມສ ໍາພ ັນໃນການປະຕິບ ັດ ກິດຈະກາຢາງໃດຢາງໜຶ່ ງຮວມກ ັນ ໍ ່ ່ ່ ມການແບງວຽກງານ ີ ່ ແລະ ໜາທີ່ ໃຫສະມາຊີກໃນອ ົງ ້ ້ 6
 • 7. ການ, ມີໂຄງສາງຂອງອ ົງການໃນລ ັກຊະນະຂອງການບ ັງຄ ັບບ ັນຊາ ເພື່ ອໃຫບ ັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ ້ ້ ອ ົງການໄດການ ົດໄວ. ້ ໍ ້ - ຄ ໍາລືຊາ ນວນສະຫວ ັນ ແລະ ຄ ໍາເຜີຍ ພ ົມມະຈ ັນ (2000 : 1) ໄດກາວໄວວາ ້ ່ ້ ່ ອ ົງການຫຼ ືການຈ ັດຕງ (Organization) ແມນລະບ ົບໜຶ່ງຊຶ່ ງເປີ ດສູພາຍນອກ ແລະ ໃນນນມີ ັ້ ່ ່ ັ້ ຫຼ າຍຄ ົນເຂົ້າຮວມດ ໍາເນີນກິດຈະການນ ໍາກ ັນ ເພື່ ອແນໃສໃຫບ ັນລຸຈດມຸງໝາຍລວມຂອງກຸມຄ ົນ ່ ່ ້ ຸ ້ ່ ຫຼ ື ຂອງບຸກຄ ົນໃດໜຶ່ງ. - Edward Wight Bakke “ ອ ົງການຄື ລະບ ົບການເຮັດວຽກທີ່ ຕໍ່ ເນື່ ອງກ ັນຂ ອງກິດຈະກາຕາງໆ ຂອງມະນຸດ ຊຶ່ ງປະສານເຂົ້າດວຍກ ັນ ເພື່ ອນ ໍາເອົ າຊ ັບພະຍາກອນຕາງໆ ໍ ່ ້ ່ ເຊັ່ ນ: ຄ ົນ, ວ ັດສະດຸ, ທືນ, ຄວາມຄິດ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດລວມເຂົ້າ ເປັນອ ັນໜຶ່ງອ ັນດຽວກ ັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງບຸກຄ ົນຕາງໆ ໂດຍຄ ໍານຶງເຖິງ ້ ່ ສະພາບແວດລອມດວຍ ” ້ ້ - Robert Presthus “ ອ ົງການຄືລະບ ົບສ ັງຄ ົມຊຶ່ງກວາງໃຫຍ ່ ແນນອນມີການ ້ ່ ການ ົດຫຼ ືວາງວິທີການດ ໍາເນີນງານໄວເພື່ ອໃຫງານສ ໍາເລັ ດລຸລວງຕາມວ ັດຖຸປະສ ົງທີ່ຕງໄວ ້ ໍ ້ ້ ່ ັ້ ້ ໍ ່ ັ້ ໂດຍໃຫມ ີການປະສານກິດຈະກາຕາງໆ ຂອງສະມາຊີກຂອງອ ົງການນນໆ ” - Harol Koontz and Cyrill O ‘ Donnell “ ອ ົງການຄື ຂະບວນ ການແບງແຍກແຮງ ່ ງານ ແລະ ການລວມກຸມວຽກງານເຂົ້າດວຍກ ັນ ເພື່ ອການປະຕິບ ັດ ່ ້ ວຽກງານໃນສິ່ ງທີ່ ຈະການ ົດ ແລະ ມອບໝາຍຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ, ອ ໍານາດໜາທີ່ ຕະລອດເຖິງ ໍ ້ ການຈ ັດວາງສາຍສ ໍາພັນ ໂດຍມີ ວ ັດຖຸປະສ ົງໃຫບກຄ ົນໃນອ ົງການ ສາມາດປະຕິບ ັດວຽກງານ ້ ຸ ໄດຢາງມີປະສິດທິພາບ ຕາມວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງອ ົງການທີ່ຕງໄວ ້ “ ້ ່ ັ້ - William J. Mclarney “ ອ ົງການຄື ການວາງລະບຽບ ແບບແຜນ ໃນການດ ໍາເນີນງານດານຕາງໆ ້ ່ ຂອງອ ົງການໃຫເໝາະສ ົມກ ັນ ້ ໂດຍລະບຸວາ ່ ໃຜມີໜາທີ່ ້ ຕອງເຮັດສິ່ ງໃດ ມ ີອ ໍານາດ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຫຍ ັງແດ ່ ເພື່ ອເຮັດໃຫ ້ ການດ ໍາເນີນ ້ ງານ ຂອງອ ົງການສ ໍາເລັດຜນຕາມແຜນການທີ່ ວາງໄວ ້ “ ົ - Mooney and Riley ກາວວາ “ອ ົງການເປັນຮູບ ແບບຂອງການ ່ ່ ຮວມມືກ ັນ ່ ເຮັດວຽກ ຂອງມະນຸດ ເພື່ ອບ ັນລຸຈດປະສ ົງດຽວກ ັນ “ ຸ ່ັ ່ ້ ້ົ ັ ້ ່ ້ ້ ຈາກຄ ໍານິຍາມດງກາວຂາງຕນນນ ນ ັກວິຊາການທຸກທານໄດເນັນໃຫເຫັ ນວາ ໃນການ ້ ່ ຈ ັດອ ົງການ ັ້ ນນຈະຕອງນ ໍາເອົ າຄ ົນຫຼ າຍຄ ົນມາລວມກ ັນ ້ ແລະ ມ ີການແບງວຽກ ່ ກ ັນເຮັດ ຕາມ ລະບຽບວິທີ ແລະ ໜາທີ່ ້ ຊິ່ ງການ ົດໄວເປັນກິດຈະລ ັກຊະນະ ໍ ້ ຕະລອດເຖິງຈ ັດ ໃຫມຄວາມ ້ ີ ສ ໍາພ ັນຕໍ່ກ ັນ, ມການປະສານ ີ ງານ ແລະ ເພິ່ ງພາອາໃສຊຶ່ ງກ ັນ ແລະ ກ ັນຊວຍກ ັນເຮັດວຽກຈ ົນ ເກີດຜົນສ ໍາເລັ ດຕາມເປົ້າໝາຍ. ່ ັ້ ສະນນ, ຈຶ່ ງອາດຈະໃຫຄ ໍາຈາກ ັດຄວາມຂອງອ ົງກອນວາ: ອ ົງການໝາຍເຖິງ ການທີ່ ້ ໍ ່ ັ້ ້ ັ້ ້ ບຸກຄ ົນຕງແຕ ່ 2 ຄ ົນຂືນໄປ ຮວມກ ັນຈ ັດຕງກິດຈະກາຕາງ ໆ ຂືນ ແລະ ຊວຍກ ັນ ເຮັດວຽກ ່ ໍ ່ ່ ຢາງມີລະບຽບ ເພື່ ອໃຫສ ໍາເລັ ດ ່ ້ 7
 • 8. ຕາມວ ັດຖຸ ປະສ ົງທີ່ການ ົດໄວກອນໜານນ, ຫຼ ື ອ ົງການຄື ໍ ້ ່ ້ ັ້ ຂະບວນການ ທີ່ ຈະເຮັດໃຫ ້ ວຽກງານຕາງໆ ່ ພາຍໃນອ ົງການເປັນໄປຢາງມີລະບຽບຮຽບຮອຍ ່ ້ ້ ປັດສະຈາກຂໍຂ ັດ ແຍງ ່ ທາງ ວຽກງານລະຫວາງບຸກຄ ົນ ່ ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ີ ຕະລອດຮອດການ ເສີມສາງ ້ ບ ັນຍາກາດ ທີ່ ດີແກການເຮັດວຽກເປັນກຸມ ່ ່ ແລະ ການຈ ັດອ ົງການຍ ັງໄດນ ໍາ ້ ເອົ າປັດໃຈໃນເລື້ອງ ຂອງ ຄ ົນເຂົ້າໄປກຽວຂອງດວຍ. ່ ້ ້ ້ ນອກຈາກນີ, ັ້ ອ ົງການຄືການຈ ັດໂຄງຮາງການຈ ັດຕງ ່ ຊຶ່ ງປະກອບດວຍໜວຍງານຕາງໆ ້ ່ ່ ໂດຍມີຄ ົນ, ວ ັດຖຸສ່ ງຂອງ, ິ ເຄື່ ອງມືເຄື່ ອງໃຊມາລວມກ ັນປະຕິບ ັດງານ ້ ໃຫສ ໍາເລັ ດລຸລວງຕາມວ ັດ ້ ່ ຖຸປະສ ົງທີ່ວາງໄວ ້ ແຕຕອງອາໃສເຕັ ກນິກຕາງໆ ໃນການບໍລິຫານ ເປັນເຄື່ ອງ ມ ືໃນການ ດ ໍາເນີນ ງານດວຍ. ່ ້ ່ ້ ່ ັ ັ້ ດງນນ, ຈຶ່ ງສະຫຼຸ ບໄດວາ “ ້ ່ ອ ົງການຄື ຂະບວນການໃນການລວບລວມ ແລະ ແບງວຽກ ່ ງານທີ່ ຈະຕອງເຮັດ ້ ອອກເປັນໝວດໝູ່ ໂດຍຈາກ ັດຂອບເຂດຂອງ ໍ ການທາງານການ ໍ ມອບໝາຍ ອ ໍານາດໜາທີ່ ້ ໍ ້ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕະລອດເຖິງການການ ົດຂໍບ ັງຄ ັບວິທີປະຕິບ ັດ ໃນການ ເຮັດວຽກ ຮວມກ ັນ ່ ເພື່ ອໃຫບ ັນລຸວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງອ ົງການຢາງດີທ່ ີສຸດ ແລະ ມ ີປະສິດ ທິພາບທີ່ ສຸດ ້ ່ “ 1.2 ຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງການຈ ັດອ ົງການ: ການສຶກສາກຽວກ ັບການຈ ັດອ ົງການຈະເຮັດໃຫເຂົ້າໃຈ ່ ້ ຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງອ ົງການໄດດ ີ ້ ້ ຍິ່ ງຂືນ ແນວຄວາມຄິດຂອງການສຶກສາທາງສ ັງຄ ົມວິທະຍາໄດກາວວາ: ້ ່ ່ ອ ົງການກໍ່ ັ້ ຄືສະຖາບ ັນ ທາງສ ັງຄ ົມ ( Social institution ) ນນເອງ. ສາດສະດາຈານ Bronislaw Malinowski ໄດໃຫຄວາມໝາຍຂອງ ສະຖາບ ັນທາງ ້ ້ ສ ັງຄ ົມ ໄວໂດຍຫຍໍວາ “ ສະຖາບ ັນທາງສ ັງຄ ົມໝາຍເຖິງ ກຸມຄ ົນທີ່ຮວມກ ັນ ເພື່ ອປະກອບ ້ ້ ່ ່ ່ ກິດຈະການໂດຍ ມ ີຄວາມ ຮ ັບຜິດຊອບຮວມກ ັນ ແລະ ປະຕິບ ັດຕາມລະບຽບ ແບບແຜນ ່ ທີ່ ການ ົດ ຂືນ “ໃນການດາເນີນງານຂອງ ສະຖາບ ັນສ ັງຄ ົມກໍ່ຄອ ົງການຈະຕອງມີຈດໝາຍ ໍ ້ ໍ ື ້ ຸ ( Objective ) ແລະ ມ ີວິທີການບໍລິຫານວຽກງານເພື່ ອໃຫບ ັນລຸຈດມຸງໝາຍຂອງອ ົງການທີ່ ້ ຸ ່ ການ ົດໄວ. ໍ ້ ສາດສະດາຈານ Edwin B. Flippo ໃຫຄວາມໝາຍຂອງການບໍລຫານວາ ້ ິ ່ “ ການບໍລຫານໝາຍເຖິງການວາງແຜນວຽກງານ, ການຈ ັດອ ົງການ, ການອ ໍານວຍການ ແລະ ິ ການຄວບຄຸມກິດຈະການ ທີ່ ກຽວກ ັບການເຮັດວຽກງານໃຫບ ັນລຸວ ັດຖຸປະສ ົງທີ່ວາງໄວ ້ ຢາງປະ ່ ້ ່ ຫຍ ັດ ແລະ ມປະສິດທິພາບ “ ີ ່ັ ່ ຈາກຄວາມໝາຍຂອງການບໍລິຫານດງກາວຈະເຫັ ນໄດວາ ້ ່ ການຈ ັດອ ົງການເປັນ ັ້ ຂນຕອນທີ່ ສ ໍາຄ ັນໃນການບໍລຫານ. ິ 8
 • 9. - ເປັນຫຍ ັງຈຶ່ງຕອງມການຈ ັດອ ົງການ ( Why is Organizing ້ ີ ?) ການຈ ັດອ ົງ ການມ ີຄວາມສ ໍາຄ ັນຕໍ່ການບໍລິຫານຢາງຫຼ ວງຫຼ າຍ ່ ້ ້ ຖາຫາກບໍ່ ມີການຈ ັດອ ົງການຂືນແລວ ້ ຜູ້ ບໍລິຫານກໍ່ ຈະບໍ່ ສາມາດປະຕິບ ັດໜາທີ່ ຂອງຕ ົນໄດເລີຍ, ້ ້ ເພາະການຈ ັດອ ົງການເປັນແນວທາງ ໃຫການບໍລິຫານວຽກງານໂດຍກຸມຄ ົນໃຫເປັນໄປຢາງມ ີປະສິດທິພາບ, ້ ່ ້ ່ ທີ່ ເປັນເຊັ່ ນນີ້ ເນື່ ອງ ຈາກວາກິດຈະການບາງຢາງຕອງການຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄ ົນຫຼ າຍກວາ ່ ່ ້ ່ ້ ໜຶ່ ງຄ ົນຂືນໄປ ເພື່ ອຮວມມ ືຮວມໃຈກ ັນປະຕິບ ັດວຽກງານ ແລະ ໃນການບໍລິຫານວຽກງານຢາງມປະສິດທິພາບ ່ ່ ່ ີ ນນນອກຈາກຈະໄດລວບລວມກາລ ັງຄ ົນເພື່ອປະຕິບ ັດວຽກງານແລວຍ ັງຕອງມີການຈ ັດແບງ ັ້ ້ ໍ ້ ້ ່ ວຽກໃຫແຕລະບຸກຄ ົນໄດເຮັດຕາມຄວາມຮູ້ ຄວາມ ສາມາດ ແລະ ຄວາມຊ ໍານານຂອງເຂົາ ້ ່ ້ ດວຍ, ້ ຊຶ່ ງຈະເຮັດໃຫບກຄ ົນເຮັດວຽກ ້ ຸ ຢາງເຕັ ມຄວາມສາມາດ ່ ອ ັນເປັນສິ່ ງທີ່ ເຮັດ ້ ົ ່ ້ ໃຫຜນງານຂອງ ສວນລວມດີ ຍິ່ ງຂືນ. ອີກດານໜຶ່ ງ, ການຈ ັດອ ົງການມີຈຸດປະສ ົງເພື່ອຕອງການ ໃຫສະມາຊີກແຕລະຄ ົນ ໄດ ້ ້ ້ ້ ່ ຮູວາ ໃຜເຮັດ ອ ັນໃດ ກຽວຂອງກ ັບບຸກຄ ົນໃດແດ ່ ເຊັ່ ນ: ໃຜເປັນຜູບ ັງຄ ັບບ ັນຊາ ແລະ ້ ່ ່ ້ ້ ໃຜເປັນ ລູກນອງຂອງເຂົາແດ ່ ້ ? ່ ັ ັ້ ດງນນ, ການຈ ັດອ ົງການຈຶ່ງມີຜ ົນຢາງຫຼ ວງຫຼ າຍ ່ ຕໍ່ ການອ ໍານວຍການ ບໍລິຫານ ແລະ ການຄວບຄຸມ. ການຈ ັດອ ົງການທີ່ດີນນ ( Sound Organization ) ັ້ ນ ັບວາເປັນສວນ ສ ໍາຄ ັນ ່ ່ ຢາງຍິ່ ງ ່ ໃນການ ນ ໍາຜົນ ສ ໍາເລັ ດມາສູກດຈະການ ່ ິ ່ ູ້ ່ ັ ້ ້ ແຕຜບໍລິຫານງານສວນຫຼ າຍມກມອງຂາມສິ່ ງນີໄປ ແລະ ມກຈະຄິດ ັ ເອົ າເອງວາ ່ ການຈ ັດອ ົງການ ບໍ່ ມີຫຍ ັງຫຍຸງຍາກ ໄປກວາການຂຽນ ຮູບສີ່ ລຽມ ໃສຝາຫອງຂອງອ ົງການ ້ ່ ່ ່ ້ ໃຫເປັນຮູບເປັນຮາງຂືນມາ ແລະມອບໝາຍວຽກນນໆ ໃຫແກຜ້ ູ ປະຕິບ ັດເທົ່ ານນ. ້ ່ ້ ັ້ ້ ່ ັ້ ການຈ ັດອ ົງການທີ່ດີ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫການບໍລິຫານງານ ້ ໃນອ ົງການເປັນໄປ ຢາງ ສະດວກ, ວອງໄວໄດຮ ັບຜ ົນສ ໍາເລັ ດຕາມຄວາມມຸງໝາຍ ແລະ ຍ ັງເປັນການສ່ງ ເສີມ ່ ່ ້ ່ ົ ກິດຈະການ ້ ໃຫຈະເລີນເຕີບໂຕຍິ່ ງຂືນ ້ ຕະລອດເຖິງມີຜ ົນດີໃນການປັບປຸງການດ ໍາເນີນງານ ້ ີ ື້ ໂດຍທົ່ ວໆ ໄປໃຫດຂນ. - ັ້ ້ ່ັ ້ ຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງການຈ ັດອ ົງການນນພໍ ສະຫຼຸບໄດດງນີ: 1. ຊວຍໃຫການບໍລິຫານງານສະດວກ ່ ້ ່ ້ ວອງໄວຂືນ ( Facilitation Administration ) ັ້ ການອອກແບບໂຄງສາງຂອງອ ົງການໃຫເໝາະສ ົມນນ ້ ້ ຈະຊວຍໃຫເກີດຄວາມສ ົມ ດູນກ ັນລະ ່ ້ ຫວາງການບໍລຫານ ່ ິ ແລະ ການດ ໍາເນີນງານ, ຫາກຈ ັດໂຄງສາງຂອງອ ົງການບໍ່ດີ ້ ຈະເປັນເຫດ ໃຫການບໍລິຫານງານ ຂາດປະສິດທິພາບ. ້ ນອກຈາກນີ,ການຈ ັດວາງໂຄງສາງຂອງອ ົງການທີ່ຖືກຕອງເໝາະສ ົມຍ ັງມີປະໂຍດດງນີ: ້ ້ ້ ່ັ ້ - ຊວຍໃຫເຫັ ນຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງວຽກງານທີ່ສ ໍາຄ ັນ ໆ ໃນການຈ ັດແບງງານ ່ ້ ່ ຂອງອ ົງ ການອອກ ເປັນສວນໆ ່ ແລວກໍ່ ລວບລວມເຂົ້າເປັນໜວຍງານສວນຍອຍໆ, ້ ່ ່ ່ 9
 • 10. ພາຍໃນອ ົງການ ຫາກ ບໍ່ ມີການບໍລິຫານງານ ທີ່ ດີແລວອາດເປັນເຫດໃຫ້ ້ ເບິ່ ງຂາມຄວາມສ ໍາຄ ັນ ຂອງ ວຽກງານສ ໍາຄ ັນໆ ໄປ. ້ - ຊວຍຂະຈ ັດບ ັນຫາໃນເລື່ອງການເຮັດວຽກຊາຊອນກ ັນ. ່ ໍ້ ້ - ຊວຍໃຫມ ີການມອບໝາຍງານໃຫຜອ່ ນເຮັດແທນໄດ. ່ ້ ້ ູ້ ື ້ 2. ຊວຍໃຫອ ົງການຂະຫຍາຍໂຕ ່ ້ ແລະ ້ ້ ້ ກາວໜາຂືນດວຍດີ ( ້ Facilitates Growth and Diversification ) ໂຄງສາງຂອງອ ົງການ ້ ັ້ ນນເປັນຂອບຂາຍ ່ ຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງ ອ ົງການ, ການຂະຫຍາຍຕ ົວ ຫຼ ືການການກະຈາຍຂອບ ເຂດຂອງທຸລະກິດຈະຕອງ ຢູພາຍໃນກອບ ຂອງໂຄງສາງ ຂອງອ ົງການ. ້ ່ ້ ໂຄງສາງຂອງອ ົງການບາງປະເພດກໍ່ເໝາະສ ົມກ ັບອ ົງການຂະໜາດນອຍ ້ ້ ຊຶ່ ງຍ ັງຢູ່ໃນ ໄລຍະ ເລີ້ມຕນຂອງການເຕີບ ້ົ ໃຫຍຂະຫຍາຍຕ ົວ ່ ແຕເຖິງຢາງໃດກໍ່ ຕາມ ່ ່ ໂຄງສາງຂອງ ້ ອ ົງການ ຂະໜາດນີ້ ອາດຈະບໍ່ ພຽງພໍ ເມື່ ອທຸລະກິດໄດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ກະຈາຍຂອບເຂດ ້ ອອກໄປ ຈຶ່ ງຈາເປັນຕອງມີການປ່ຽນ ໍ ້ ແປງໂຄງສາງ ຂອງອ ົງການໃໝ່ ເພື່ ອໃຫເໝາະ ້ ້ ສ ົມກ ັບ ສະພາບ ການປະຈຸບ ັນ ແລະ ສະພາບ ແວດລອມ ອື່ ນໆ. ້ ້ ້ ່ ້ 4. ເຮັດໃຫມ ີການໃຊເຕັ ກນິກຕາງໆ ໃນການປັບປຸງວຽກງານຫຼ າຍຂືນ ( Provides for Optimum Use Technological Improvements ) ຄວາມຈະເລີນກາວໜາທາງດານເຕັ ກ ້ ້ ້ ນິກຕາງໆ ່ ຢາງວອງໄວນນເປັນເຫດໃຫຕອງມີການປັບປຸງ ໂຄງສາງຂອງອ ົງການ ໃຫເໝາະ ສ ົມຍິ່ງຂືນ. ່ ່ ັ້ ້ ້ ້ ້ ້ 5. ເປັນການສ່ງເສີມບຸກຄ ົນໃນການເຮັດວຽກ ( Encourages Human Use of ົ HumanBeings ) ໂຄງສາງຂອງອ ົງການຍອມມຜນກະທ ົບຕໍ່ບຸກຄ ົນທີ່ເຮັດວຽກ ້ ່ ີ ົ ໃນ ັ້ ອ ົງການນນໆ, ັ້ ສະນນ ຫລ ັກການ ໃນການເຮັດວຽກແບບວິທະຍາສາດຈຶ່ ງໄດການ ົດໃຫມ ີ ້ ໍ ້ ຄວາມຊຽວຊານສະເພາະດານໃນການເຮັດວຽກ, ່ ້ ແຕຖາການຈ ັດແບງງານຫາກບໍ່ ເໝາະສ ົມ ່ ້ ່ ້ ຸ ່ ີ ້ ່ ່ ັ້ ອາດຈະເຮັດໃຫບກຄ ົນເກີດຄວາມເບື່ ອໜາຍ ແລະ ມຄວາມຮູຄ ັບແຄບ ຢູສະເພາະແຕງານນນ ໆ. 5. ຊວຍກະຕຸນໃຫເກີດຄວາມຄິດສາງສ ັນ ( Stimulate Creativity ) ່ ້ ້ ້ ໂຄງສາງ ້ ຮູບແບບຂອງອ ົງການທີ່ດີຈະຊວຍກະຕຸນໃຫຄ ົນງານແຕລະຄ ົນ ່ ້ ້ ່ ມຄວາມເປັນອິດສະຫຼ ະໃນໂຕ ິ ເອງ, ມຄວາມຄິດສາງສ ັນແລະ ມການເລີ້ມ ໂດຍການຈ ັດໃຫມ ີການແບງແຍກໜາທີ່ ການງານ ີ ້ ີ ້ ່ ້ ໃຫເໝາະສ ົມ ແລະ ນ ໍາວິທີການເຮັດວຽກທີ່ ດີມາໃຊ. ້ ້ 2. ອ ົງປະກອບຂອງອ ົງການ: ອ ົງການທຸກອ ົງການມ ີອ ົງປະກອບຢູ່ 4 ຢາງ ທີ່ ເປັນພື້ນຖານຄື: ່ 2.1 ຄວາມມຸງໝາຍ ( Purpose ) ່ 10
 • 11. 2.2 ຄ ົນ ( People ) 2.3 ຂະບວນການປະຕິບ ັດງານ ( Process ) 2.4 ສະຖານທີ່ ( Place ) ຫຼ ື ຊ ັບພະຍາກອນ ( Other Sources ) ທີ່ ຈາ ໍ ເປັນຕໍ່ ການເຮັດວຽກ ເຊນ: ເຄື່ ອງໃຊໃນສ ໍານ ັກງານ, ເຄື່ ອງຂຽນ, Computer ........ຕະລອດເຖິງ ່ ້ ຕ ົວອາຄານທີ່ຕງຂອງອ ົງການນນໆ. ັ້ ັ້ 2.1 ຄວາມມຸງໝາຍ ຫຼ ື ວ ັດຖຸປະສ ົງ ( Purpose ): ່ ັ້ ັ້ ການຈ ັດຕງອ ົງການນນ ຈະຈ ັດໃນຮູບແບບໃດກໍ່ ຕາມ ຕອງແລວແຕຄວາມ ້ ້ ່ ມຸງໝາຍ ່ ັ້ ຂອງອ ົງການນນໆ. ສະນນ, ຈຶ່ ງສາມາດເວົ້າໄດວາຄວາມມຸງໝາຍຂອງອ ົງການນີເອງທີ່ ພາ ັ້ ້ ່ ່ ້ ້ ້ ໃຫເກີດອ ົງການຂືນມາໄດ ້ ແລະ ເປັນບໍ່ ກາເນີດຂອງເລື່ ອງລາວຕາງໆ ໍ ່ ກິດຈະກາຕາງໆ ໍ ່ ຫຼ າຍໆ ຢາງ... .. ່ ອ ົງການໜຶ່ງໆ ຕອງມ ີຄວາມມຸງໝາຍຍອຍໆ ຢູຫຼາຍຢາງ ຊຶ່ ງລວມກ ັນເປັນວ ັດຖຸປະສ ົງ ້ ່ ່ ່ ່ ລວມຂອງອ ົງການ. ເພື່ ອເຮັດໃຫການດ ໍາເນີນງານໃນອ ົງການບ ັນລຸຜ ົນສ ໍາເລັ ດ ຄວນຈະໃຫ້ ້ ບຸກຄ ົນທີ່ເຮັດວຽກໃນອ ົງການນນຮູວາ ອ ົງການນນມີຄວາມມຸງໝາຍແນວໃດ ? ັ້ ້ ່ ັ້ ່ ອີກຢາງອ ົງ ່ ້ ີ ່ ່ ້ ່ ການ ຈະປະຕິບ ັດວຽກງານໄດດພຽງໃດ ແມນຍອມຂືນຢູກ ັບວາ ອ ົງການຈະສາມາດສະໜອງ ່ ຄວາມມຸງໝາຍຂອງຜູປະຕິບ ັດງານໄດພຽງໃດ. ່ ້ ້ ັ້ ສະນນ, ອ ົງການຄວນຄ ໍານຶງເຖິງ ຄວາມມຸງໝາຍ ຫຼ ືວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງບຸກຄ ົນດວຍ ່ ້ ແລະ ສິ່ ງສ ໍາຄ ັນຄື ຄວາມມຸງໝາຍນີ້ ສາມາດປ່ຽນແປງໄປຕາມສະຖານະການ ແລະ ສິ່ ງແວດ ່ ລອມ, ້ ັ້ ສະນນ ເພື່ ອຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງອ ົງການຈາເປັນຕອງມ ີການແກໄຂປ່ຽນແປງ ໍ ້ ້ ຄວາມມຸ◌ງ ໝາຍ ຢູສະເໝີ ່ ່ ັ້ ນນກໍ່ ຄື ອ ົງການ ຕອງຄ ໍານຶງເຖິງວ ັດຖຸປະສ ົງທາງສ ັງຄ ົມດວຍ. ້ ້ 2.2 ຄ ົນ ( People ): ຄ ົນເປັນອ ົງປະກອບທີ່ສ ໍາຄ ັນຢາງຍິ່ ງຂອງອ ົງການທຸກປະເພດ, ຄ ົນແຕລະຄ ົນ ່ ່ ຍອມມີຈຸດ ່ ປະສ ົງຂອງຕ ົນເອງ. ຄວາມຕອງການຂອງຄ ົນກໍ່ໃຫເກີດອ ົງການຂືນ ້ ້ ້ ແລະ ໃນເວລາ ດຽວກ ັນອ ົງການ ກໍ່ ຈະເປັນເຄື່ ອງມືທ່ ີຊວຍໃຫບກຄ ົນຕາງໆ ເຫຼ່ ົ ານນ ສ ໍາເລັ ດຕາມ ່ ້ ຸ ່ ັ້ ຈຸດມຸງໝາຍ ່ ຂອງຕ ົນໄດ, ້ ແຕເນື່ ອງຈາກວາຄ ົນມີນດໃສໃຈຄໍ, ່ ່ ິ ອາລ ົມ, ແຫຼ ງກ ໍາເນີດ, ່ ການສຶກສາ, ທີ່ ມາ, ຂະນ ົບທານຽມປະເພນີ, ໍ ຖານະຄວາມເປັນຢູ, ່ ຄວາມສ ົນໃຈ ຕະລອດເຖິງຄວາມເຊື່ ອຖືຕາງໆ ຊຶ່ ງເປັນການຍາກທີ່ ຈະທາການປ່ຽນແປງໄດ. ່ ໍ ້ ່ ັ ັ້ ດງນນ, ການທີ່ ຈະສຶກສາໃຫເຂົ້າໃຈເລື່ ອງຂອງອ ົງການ ຈຶ່ ງຄວນສຶກສາພື້ນຖານ ຂອງ ້ ຈິດໃຈ ແລະ ທີ່ ມາຂອງຄ ົນທີ່ເປັນສວນໜຶ່ ງຂອງອ ົງການ. ່ ນອກຈາກນີ້ ການທີ່ ຄ ົນມ ີ ຄວາມຕອງ ້ ການແຕກຕາງ ່ ກ ັນອອກ ໄປ, ການຊ ັກຊວນຈູງໃຈບຸກຄ ົນ ໃຫເຮັດວຽກຈຶ່ ງສາມາດ ກະທາໄດ ້ ຫຼ າຍຮູບແບບ. ້ ໍ 11
 • 12. ນອກຈາກນີ້ ຍ ັງຕອງໄດພິຈາລະນາເລື່ ອງ ອິດທິພ ົນຂອງກຸມຄ ົນ ໃນອ ົງການ ເພາະ ້ ້ ່ ການລວມຕ ົວ ຂອງກຸມຄ ົນຍອຍໆ ່ ່ ັ້ ໃນອ ົງການນນແມນເກີດຈາກການມີຄວາມມກ, ່ ັ ຄວາມ ສ ົນໃຈແບບດຽວກ ັນ. ັ້ ສະນນ, ສະແດງໃຫເຫັນວາຄ ົນເປັນສວນປະກອບສ ໍາຄ ັນໃນອ ົງການ, ້ ່ ່ ການປະຕິບ ັດ ງານຈະສ ໍາເລັ ດຫຼືບ່ ໍນນຈາເປັນ ຕອງ ມີບກຄ ົນທີ່ມີຄວາມຮູຄວາມສາມາດ ແລະ ັ້ ໍ ້ ຸ ້ ມີຄວາມ ຊ ໍານານ ໃນການເຮັດວຽກ ອ ົງການຈຶ່ງຈະ ເລີນກາວໜາ. ້ ້ ້ ່ ັ້ ່ ່ ້ ອີກດານໜຶ່ ງ, ໃນເລື່ ອງກຽວກ ັບຄ ົນນນເຮົາຄວນຄ ໍານຶງເຖິງບ ັນຫາຕາງໆ ລຸມນີ: 1) ພຶດຕິກາຂອງຄ ົນ ( Human Behavior ): ໍ ບຸກຄ ົນແຕລະຄ ົນມພຶດຕິກ ໍາແຕກຕາງກ ັນອອກໄປເນື່ອງຈາກຄ ົນບໍ່ແມນເຄື່ ອງຈ ັກ,ຍອມມ ີ ່ ີ ່ ່ ່ ຄວາມຮູສກນຶກຄິດເປັນຂອງຕ ົນເອງ ້ ຶ ມນໃສໃຈຄໍ ີ ິ ສະຕິປນຍາ ັ ຄວາມສະຫລາດ ແຕກຕາງກ ັນ, ່ ມ ີຖານະ ແລະ ສິ່ ງແວດລອມຕາງກ ັນ ຈຶ່ ງມີຄ ໍາກາວທີ່ ວາ “ Man are ້ ່ ່ ່ alike & Difference “ ຄື ຄ ົນມີທງຄວາມເໝືອນ ແລະ ຄວາມແຕກຕາງກ ັນ. ັ ່ ັ້ ສະນນ, ຈຶ່ ງຄວນສຶກສາເລື່ ອງພຶດຕິກາຂອງຄ ົນ ໍ ເພື່ ອຈະຊອກຫາວິທີຈງໃຈ ູ ້ ັ້ ໃຫເຂົາເລົ່ າ ນນ ປະຕິບ ັດ ງານໃຫແກອ ົງການຢາງເຕັ ມຄວາມສາມາດ. ້ ່ ່ 2) ຄຸນຄາທາງສ ັງຄ ົມ ( Social Value ): ່ ່ ຄຸນຄາທາງສ ັງຄ ົມຂອງຄ ົນບໍ່ຄືກ ັນການທີ່ບຸກຄ ົນເຮັດວຽກຮວມກ ັນໃນອ ົງການດຽວ ່ ່ ກ ັນເຂົາຍອມມີ ຄວາມຮູສກວາ ເຂົາມີສວນຮວມ ແລະ ມີຄວາມສ ໍາຄ ັນຕໍ່ອ ົງການ, ບໍ່ ວາຈະ ່ ້ ຶ ່ ່ ່ ່ ຢູໃນ ່ ຕ ໍາແໜງໃດໆ ່ ກໍ່ ຕາມ ຖາຂາດບຸກຄ ົນໃດໜຶ່ງກໍ່ ຈະມີຜນກະທ ົບເຖິງວຽກງານຂອງອ ົງການ. ້ ົ ັ້ ສະນນ ້ ້ ່ ັ້ ອ ົງການຕອງໃຫຄວາມສ ໍາຄ ັນແກບກຄ ົນຕາງໆ ເລົ່ ານນເທົ່ າກ ັນທຸກໆ ຄ ົນ ແລະ ເຮັດໃຫເຂົາ ່ ຸ ້ ມີຄວາມຮູສກຜູກພ ັນຕໍ່ໜວຍງານ ຈະເປັນການ ສະແດງໃຫເຫັ ນເຖິງຄຸນຄາ ຫຼືຄວາມ ສ ໍາຄ ັນ ້ ຶ ່ ້ ່ ທີ່ ເຂົາເຈົ້າມີຕ່ ໍງານ ຫຼືອ ົງການ ຊຶ່ ງຈະທາໄດຫຼາຍວິທີ ໂດຍໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າ ມ ີສວນຮ ັບຮູຜ ົນ ໍ ້ ່ ້ ຂອງການກະທາຕາງໆຂອງອ ົງການທີ່ເຂົາມ ີສວນຮວມນ ໍາ. ໍ ່ ່ ່ 3) ຄວາມມຸງໝາຍ ຫຼ ື ຜົນປະໂຍດ: ່ ຄວາມມຸງໝາຍຫຼ ື ຜົນປະໂຍດຂອງແຕລະບຸກຄ ົນ ຕອງສອດຄອງກ ັບຜ ົນປະໂຍດຂອງ ່ ່ ້ ່ ອ ົງການເພາະວາຖາມີການຂ ັດແຍງກ ັນໃນເລື້ອງຕາງໆ ່ ້ ້ ່ ເຊັ່ ນ: ທຸລະກິດ, ສາດສະນາ, ຄອບຄ ົວ .. ກໍ່ ຈະເຮັດໃຫການທ ໍາງານຮວມກ ັນ ມີອປະສ ັກບໍ່ສະດວກສະບາຍ. ້ ່ ຸ 4) ກຸມຄ ົນ: ່ ກຸມຄ ົນ ເປັນບ ັນຫາສ ໍາຄ ັນຂອງອ ົງການຂະນາດໃຫຍ ່ ເພາະວາຄ ົນທີ່ທາງານມ ັກມການ ່ ່ ໍ ີ ແບງພັກ ແບງພວກ ຊຶ່ ງຈະເຮັດໃຫການປະຕິບ ັດງານບໍ່ໄດຜ ົນເທົ່ າທີ່ ຄວນ. ຖາຈຸດມຸງໝາຍ ່ ່ ້ ້ ້ ່ ຂອງກຸມຄ ົນທີ່ແບງອອກເປັນກຸມຍອຍໆ ່ ່ ່ ່ ບໍ່ ສອດຄອງກ ັບຈຸດມຸງໝາຍລວມຂອງອ ົງການ ່ ່ 12
 • 13. ຈະເຮັດ ໃຫເກີດການແຕກແຍກ ບໍ່ ມ ີ ຄວາມສາມກຄີ ແລະ ອາດມີຜນຮາຍແຮງ ເຖິງກ ັບ ້ ັ ົ ້ ັ້ ື ົ້ ເຮັດໃຫ້ ອ ົງການນນໆ ສະຫລາຍຕ ົວ ຫຼລມເຫຼວໄດ. ້ 2.3 ຂະບວນການປະຕິບ ັດງານ (Process ): ຂະບວນການປະຕິບ ັດງານ ໝາຍເຖິງການຈ ັດລະບຽບ ຂອງການເຮັດວຽກ ເພື່ ອໃຫ ້ ສ ໍາເລັ ດຜ ົນ ຊຶ່ ງເປັນລະບ ົບຂອງການເຮັດວຽກ ທີ່ ຈະຊວຍໃຫຜທ່ ີເຂົ້າ ມາກຽວຂອງ ່ ້ ູ້ ່ ້ ີ ້ ທຸກຄ ົນມການ ປະສານກ ັນ ແລະ ອາດຈະເກີດຂືນຕາມຄວາມເຄີຍຊີນ ຫຼ ືຕາມທີ່ ໄດການ ົດ ້ ໍ ໄວລວງໜາ. ້ ່ ້ ັ້ ້ ເມື່ ອມີການຈ ັດຕງອ ົງການຂືນ ຕອງມີການຈ ັດແບງງານກ ັນທ ໍາ ້ ່ ັ້ ໃນຂນທ ໍາອິດຕອງ ້ ້ ໍ ້ ່ ັ້ ັ້ ໄດການ ົດ ໂຄງສາງ ຂອງງານກອນ.ຈາກນນ, ຈຶ່ ງມອບໝາຍງານເລົ່ ານນໃຫແກບກຄ ົນຕາງໆ ້ ່ ຸ ່ ພາຍໃນອ ົງການ. ່ັ ້ ລ ັກຊະນະສ ໍາຄ ັນຂອງຂະບວນການປະຕິບ ັດງານອາດສະຫຼຸ ບໄດ ້ 3 ປະການດງນີ: 1) ການຈາແນກປະເພດ ໍ ແລະ ການຈ ັດໝວດງານ( Identification and Grouping of Works ) 2) ການລະບຸຂອບເຂດຂອງວຽກງານ ແລະ ມອບໝາຍງານ ພອມທັງອ ໍານາດໜາທີ່ ້ ້ ແລະ ຄວາມຮ ັບ ຜິດຊອບ ( Definition & Delegation of Responsibility & Authority ) 3) ການສາງຄວາມສ ໍາພ ັນ ( Establishment of Relationship ) ້ ້ ່ ໃນການທາງານຄວນມ ີລະບຽບ ໃນການເຮັດວຽກ ຊຶ່ ງອາດຈະຈ ັດຂືນຢາງປັນທາງການ ໍ ( Formal ) ຫຼ ືບ່ ໍເປັນທາງການ ( Informal ) ກໍ່ ໄດ, ເພື່ ອໃຫງານດ ໍາເນີນໄປໂດຍດີ ້ ້ ແລະ ປັດສະຈາກ ຄວາມຂ ັດແຍງໃດ ໆ. ້ 2.4 ສະຖານທີ່ ຫຼ ື ຊ ັບພະຍາກອນອື່ນໆ ( Place or Other Sources ): ສະຖານທີ່ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນອື່ນໆ ໝາຍເຖິງ ຊ ັບພະຍາກອນຕາງໆ ່ ທີ່ ມຄວາມ ີ ສ ໍາຄ ັນສ ໍາລ ັບການດ ໍາເນີນງານໃນທຸກອ ົງການ ຊຶ່ ງໄດແກ: ້ ່ ເງີນ, ສິ່ ງຂອງ, ອຸປະກອນ, ສິ່ ງແວດລອມ ້ ອາຄານສະຖານ ທີ່ ທາງານ ແລະ ສະພາບແວດລອມພາຍນອກ. ແຕສ່ ງ ໍ ້ ່ ິ ້ ເລົ່ ານີໃນອ ົງການໜຶ່ງໆ ແຕກຕາງກ ັນອອກ ໄປຕາມສາລະສ ໍາຄ ັນຄື: ່ 1) ລ ັກຊະນະພື້ນຖານຂອງສ ັງຄ ົມເຊັ່ນ: ການຄ ົມມະນາຄ ົມ, ຕາງແຂວງ ແລະ ່ ເຂດຫາງໄກສອກຫລີກໃຊ ້ ລົດ, ຍາງ, ມາ.. .. .. ຕາງກ ັນ ຫຼ ືຢໃນຕ ົວເມືອງ. ່ ່ ້ ່ ູ່ ່ ັ້ 2) ຄວາມມຸງໝາຍຂອງອ ົງການນນ ໆ ເຊັ່ ນ: ອ ົງການຜະລິດສີນຄາກໍ່ ຕອງມີເຄື່ ອງຈ ັກ, ້ ້ ແຕອ ົງການ ທີ່ ມຸງຫາກ ໍາໄລກໍ່ຕອງມີຊ ັບສີນໝູນວຽນ ແລະ ຊ ັບສີນຄ ົງທີ່. ່ ່ ້ 13
 • 14. 3) ສະຖານະພາບທາງການເງີນ ແລະ ຖານະຂອງອ ົງການນນໆ, ອ ົງການທີ່ມ ີຖານະ ັ້ ທາງການເງີນດີຍອມມ ີອຸປະກອນຊວຍວຽກຫຼ າຍກວາອ ົງການທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເງີນບໍ່ ່ ່ ່ ດີ. ັ້ ສະນນ, ສາມາດສະຫຼຸບໄດວາ ອ ົງການຈະຕອງປະກອບດວຍ ຄ ົນ, ວ ັດຖຸປະສ ົງ, ້ ່ ້ ້ ຂະບວນການປະຕິບ ັດງານ ແລະ ສະຖານທີ່ ຫຼືຊ ັບພະຍາກອນຕາງໆ ່ ແຕລະອ ົງການ ່ ກໍ່ ແຕກຕາງ ່ ກ ັນໄປຕາມສະພາບ ແວດລອມ, ້ ຄວາມແຕກຕາງ, ່ ຕະລອດເຖິງທີ່ ມາຂອງ ຄ ົນພາຍ ໃນອ ົງການເລົ່ ານນເປັນເຫດໃຫ້ ັ້ ຂະບວນການບໍລິຫານມີຄວາມຫຍຸງຍາກ ້ ບ ັນດາຜູນ ໍາ ້ ຫຼ ືຫ ົວໜາ ້ ງານ ຕອງໃຊຄວາມພະຍາຍາມຕະລອດ ້ ້ ເວລາທີ່ ຈະກະຕຸນ ້ ໃຫຄ ົນໃນອ ົງການ ້ ເຮັດວຽກໃຫສ ໍາເລັ ດ ້ ແລະ ຊວຍກ ັນກ ໍານ ົດວ ັດຖຸປະສ ົງໃນເລື່ອງອື່ ນໆ ່ ຕໍ່ ໄປ. 3. ປະເພດຂອງອ ົງການ: ອ ົງການທີ່ມີຢໂດຍທົ່ ວໄປນນອາດຈະຈํາແນກອອກໄດຫຼາຍປະເພດແຕກຕາງກ ັນໄປ ູ່ ັ້ ້ ່ ຕາມແຕລະລ ັກ ຊະນະ, ຕາມຄວາມມຸງໝາຍ ແລະ ວິທີການໃຊ. ອີກຢາງໃນອ ົງການ ແຕລະ ່ ່ ້ ່ ່ ປະເພດ ຍ ັງມີຂະໜາດ ແຕກຕາງກ ັນ ່ ແລະ ໃນອ ົງການໜຶ່ງໆ ອາດຈະປະກອບດວຍ ້ ອ ົງການຍອຍ ໆ ອີກຫຼ າຍອ ົງການ, ່ ການແບງ ປະເພດຂອງອ ົງການອາດ ຈະແຍກໄດ ້ ່ ່ັ ້ ຕາມເກນດງນີ: ກ. ຈາແນກຕາມລ ັກຊະນະພື້ນຖານຂອງສ ັງຄ ົມ. ໍ ຂ. ຈາແນກຕາມຄວາມມຸງໝາຍຫຼ ື ເປົ້າໝາຍຫລ ັກຂອງອ ົງການ. ໍ ່ ຄ. ຈາແນກຕາມລ ັກຊະນະໜາທີ່ ຂອງໜວຍງານທີ່ ປະຕິບ ັດ. ໍ ້ ່ ງ. ຈາແນກຕາມການຈ ັດລະບຽບພາຍໃນອ ົງການ ໍ ຫຼືຈາແນກຕາມ ໍ ລ ັກຊະນະ ໂຄງສາງ ຂອງ ອ ົງການ. ້ 3.1 ຈາແນກຕາມລັກຊະນະພື້ນຖານຂອງສ ັງຄ ົມ: ໍ ສາມາດແບງອອກເປັນປະເພດຍອຍໄດອກ 2 ປະເພດຄື: ່ ່ ້ ີ 3.1.1 ັ້ ັ ້ ້ົ ອ ົງການຂນປະຖ ົມ(ຂນຕນ) ( Primary Organization ) ້ ້ົ ເປັນອງການເບືອງຕນ ົ ້ ທີ່ ເກີດຂືນເອງໂດຍທາມະຊາດ ໍ ້ ຫຼ ືເກີດຂືນໂດຍອ ັດຕະ ໂນມດຊຶ່ ງມະນຸດ ັ ບໍ່ ໄດຈ ົງໃຈທີ່ຈະຕງຂືນ, ້ ັ້ ້ ຈຶ່ ງອາດ ້ ້ ່ ຈະເອີນອ ົງການນີວາ “ ອ ົງການທີ່ເກີດຂືນໂດບບໍ່ ໄດຈ ົງໃຈ ້ ້ “ ( Unconscious Organization ) ລ ັກຊະນະທີ່ສ ໍາຄ ັນຂອງອ ົງການແບບນີຄ: ້ ື - ສະມາຊີກພາຍໃນອ ົງການຈະມີ ການຕິດຕໍ່ ສ ໍາພັນຕໍ່ກ ັນແລະກ ັນເປັນການສວນຕ ົວ ່ ແລະ ຕໍ່ ເນື່ ອງ ກ ັນໄປໃນລະຫວາງສະມາຊີກດວຍກ ັນ. ່ ້ 14
 • 15. - ເປົ້າໝາຍ ຫຼ ືຄວາມມຸງໝາຍຂອງອ ົງການຈະສອດຄອງກ ັບຈຸດມຸງໝາຍ ່ ່ ່ ຫຼ ືຜນປະໂຍດ ຂອງສະ ມາຊີກແຕລະຄ ົນ. ົ ່ 3.1.2 ັ້ ັ ອ ົງການຂນມດທະຍ ົມ ( Secondary Organization ) ອ ົງການ ້ ້ ນີເກີດຂືນ ັ້ ໂດຍຄວາມຕງໃຈຂອງມະນຸດທີ່ ຈະຮວມກ ັນເພື່ອຜ ົນປະໂຍດຢ່າງໃດຢາງໜຶ່ ງ, ່ ່ ຈຶ່ ງມີ ການລວບລວມທຸນ ຮວມແຮງກ ັນວາງແຜນ ອອກຄວາມຄິດເຫັນ ມການສ ໍາມະນາ ວິທີການ ່ ີ ຕາງໆ ່ ັ້ ທີ່ ຈະບ ັນລຸວ ັດຖຸປະສ ົງນນໆ ໂດຍໃຫບກຄ ົນຮູແນວທາງປະຕິບ ັດ ້ ຸ ້ ້ ຊຶ່ ງອາດຈະເອີນ ອ ົງການນີວາ “ ອ ົງການທີ່ຈ ົງໃຈຕງຂືນ “( Conscious ້ ່ ັ້ ້ Organization ) ແຕວ ັດຖຸປະສ ົງ ່ ັ້ ຂອງອ ົງການນນບໍ່ ແມນເພື່ ອສະມາຊີກ ່ ຫຼ ືບກຄ ົນທີ່ປະຕິບ ັດງານຢູພາຍໃຍອ ົງການເທົ່ານນແຕ ່ ຸ ່ ັ້ ຈະລວມເຖິງບຸກຄ ົນພາຍນອກທີ່ຈະເຂົ້າມາມສວນກຽວຂອງກ ັບອ ົງການນນໆ ີ ່ ່ ້ ັ້ ດວຍ ້ ເຊັ່ ນ: ໂຮງຮຽນ, ໂຮງງານອຸດສະຫະກາ, ອ ົງການຂອງລ ັດ ຊຶ່ ງຈະຕອງໃຫບໍລການແກສ ັງຄ ົມ ແລະ ໍ ້ ້ ິ ່ ສະແດງຄວາມຕອງການຂອງປະຊາຊ ົນເປັນສິ່ ງສ ໍາຄ ັນ. ້ ໃນອ ົງການທຸລະກິດ ເຖິງແມນວາທຸລະກິດຈະມຸງຫາກາໄລ ແຕກ່ ຕອງທ ໍາການຜະລິດ ່ ່ ່ ໍ ່ ໍ ້ ແລະຈາໜາຍສີນຄາ ໍ ່ ້ ຕະລອດເຖິງການໃຫບໍລການຕາມຄວາມຕອງການຂອງຜູບໍລໂພກເປັນ ້ ິ ້ ້ ິ ສງສ ໍາຄ ັນອີກດວຍ. ່ ້ 3.2 ຈາແນກຕາມຄວາມມຸງໝາຍ ຫຼເປົ້າໝາຍຫລ ັກ ( Principal of Objective ) ໍ ່ ື ຂອງອ ົງການ: ່ ້ ້ ່ ່ ັ້ ້ ່ ຖາພິຈາລະນາຢາງກວາງໆ ຈະເຫັ ນໄດວາອ ົງການຕາງໆ ທີ່ ຕງຂືນຕາງກໍ່ ມ ີ ້ ວ ັດຖຸປະສ ົງທີ່ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕອງການຂອງສະມາຊີກ ຊຶ່ ງອາດແບງອອກໄດດງນີ: ້ ່ ້ ່ັ ້ 3.2.1 ອ ົງການທຸລະກິດ ( Business Organization ) ຫຼ ືອ ົງການທາງ ັ້ ້ ເສດ ຖະກິດ( Economic Organization ) ຊຶ່ ງຕງຂືນເພື່ ອຜະລິດ ແລະ ຂາຍສີນຄາ ້ ລວມທັງ ໃຫບໍລິການຕາງໆ ້ ່ ເພື່ ອສະແຫວງຫາກ ໍາໄລ ຊຶ່ ງໄດແກ:່ ້ ຮານຄາ, ້ ້ ບໍລສ ັດ, ິ ້ ້ ່ ້ົ ຫາງຮຸນສວນ ຫຼ ື ທຸລະກິດເອກະຊ ົນ ບຸກຄ ົນຄ ົນດຽວ ເປັນຕນ. 3.2.2 ອ ົງການທີ່ໃຫບໍລິການທາງສາທາລະນະກຸສ ົນ ້ ( Service Organization ) ຊຶ່ ງເປັນອ ົງການທີ່ໃຫບໍລການໂດຍບໍ່ ຮ ັບຄາຕອບແທນໃດໆ ທ ັງໝ ົດ ຫຼ ື ອາດຈະຮ ັບ ແຕກ່ ເປັນ ້ ິ ່ ່ ໍ ພຽງສວນ ່ ້ ັ້ ນອຍເທົ່ ານນ, ຊຶ່ ງໄດແກ ່ ສວນສ ັດ, ້ ສວນສາທາລະນະ, ໜວຍງານບ ັນເທົາ ່ ້ົ ສາທາລະນະໄພເປັນຕນ. 3.2.3 ອ ົງການທາງສາສະໜາ ( Religious Organization ) ເປັນອງການ ົ ັ້ ທີ່ ຈ ັດຕງ ້ ຂືນໂດຍມ ີວ ັດຖຸປະສ ົງກຽວກ ັບການໃຫບໍລການດານກິດຈະກ ໍາຕາງໆ ່ ້ ິ ້ ່ ທາງສາດສະໜາ ເຊັ່ ນ: ໂບດ, ວ ັດ, ວິຫານ, .. .. .. 15
 • 16. 3.2.4 ອ ົງການລັດຖະກິດ ( Governmental Organization ) ຄືອ ົງການ ຂອງລ ັດ ັ້ ຊຶ່ ງມີວ ັດຖຸປະສ ົງໃນການຈ ັດຕງເພື່ ອໃຫບໍລິການຄບຄຸມ ້ ສ່ງເສີມ ົ ຮ ັກສາຄວາມ ສະຫງ ົບ ຮຽບຮອຍ ຂອງບານເມືອງເຊັ່ ນ: ກະຊວງ, ກ ົມ ຕາງໆ. ້ ້ ່ 3.2.5 ອ ົງການເພື່ອຜົນປະໂຍດທາງສັງຄ ົມ ( Social Organization ) ົ ັ້ ້ ເປັນອງການທີ່ ຕງຂືນ ເພື່ ອສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງສ ັງຄ ົມ,ອ ໍານວຍຄວາມ ້ ສະດວກໃຫໄດ ້ ້ ມ ີໂອກາດ ພ ົບປະສ ັງສ ັນ ຊວຍເຫຼ ືອຊຶ່ ງກ ັນແລະ ່ ກ ັນ ຊຶ່ ງມີ ວ ັດຖຸ ປະສ ົງແຕກຕາງກ ັນ, ອ ົງການທຸລະກິດ ແລະ ອ ົງການຂອງລັດໄດ ້ ແກສະມາຄ ົມສະໂມສອນ, ່ ່ ອ ົງການທາງ ສາດສະໜາ, ອ ົງການສ ົງເຄາະ ຫຼ ື ສະມາຄ ົມສ່ງເສີມວ ັດທະນະທາ ອ ົງການ ົ ໍ ສິດເກົ່ າຂອງ ສະຖາບ ັນ ການສຶກສາຕາງໆ ,ສະມາຄ ົມຊ ົນເຜົ່ າຕາງໆ. ່ ່ 3.2.6 ອ ົງການວິຊາຊີບ ( Professional Organization ) ເປັນອງການ ົ ັ້ ້ ທີ່ ຕງຂືນ ເພື່ ອຮ ັກສາຫຼ ື ດ ໍາລ ົງໄວ ້ ຫຼ ືເພື່ ອຄວາມຈະເລີນກາວໜາໃນກຸມບຸກຄ ົນອາຊີບໃດໜຶ່ ງ ້ ້ ່ ໂດຍສະເພາະ ຈ ັດວາ ່ ເປັນອງການທາງສ ັງຄ ົມຊະນິດໜຶ່ ງໄດແກສະມາຄ ົມນ ັກບ ັນຊີ, ທະນາຍ ຄວາມ , ແພດ, ຄູ ົ ້ ່ ົ້ ເປັນຕນ. 3.3 ຈາແນກຕາມລັກຊະນະໜາທີ່ ຂອງໜວຍງານປະຕິບ ັດ: ໍ ້ ່ 3.3.1 ອ ົງການນິຕບ ັນຍ ັດ ິ ( Legislative Organization Or Policy Making Body ) 3.3.2 ອ ົງການທາງຕຸລາການ ( Adjudicatory Or Judicial Body ) 3.3.3 ອ ົງການທາງບໍລິຫານ ( Administrative Organization ) ັ້ ່ ້ ໍ້ ບາງຄງອ ົງການແຕລະອ ົງການເຮັດໜາທີ່ ຊາກ ັນ ໍ້ ຫຼ ືເລື່ ອມລາກ ັນ ເຊັ່ ນ: ໃນອ ົງການ ທີ່ ເຮັດໜາທີ່ ການ ົດນະໂຍບາຍ ອາດຈະເຮັດໜາທີ່ ຕຸລາການ ຫຼ ືເຮັດໜາທີ່ ບໍລິຫານ ໄປໃນຕ ົວ ້ ໍ ້ ້ ຫຼ ືໃນ ອ ົງການບໍລິຫານກໍ່ ອາດຈະເຮັດໜາທີ່ ການ ົດນະໂຍບາຍພອມກ ັນກໍ່ໄດ ້ . ້ ໍ ້ 3.4 ຈາແນກຕາມລັກຊະນະການຈ ັດລະບຽບພາຍໃນອ ົງການເປັນຫລ ັກ: ໍ ຫຼ ືເອົ າລ ັກຊະນະໂຄງສາງ ແລະ ພຶດຕິກາຂອງອ ົງການເປັນເກນໃນການ ແບງ ້ ໍ ່ ປະເພດຂອງອ ົງການ, ເປັນ ທີ່ ນິຍ ົມໃຊກ ັນຫຼ າຍໃນການບໍລິຫານ ້ ກິດຈະການທຸກປະເພດ ້ ່ັ ້ ໂດຍຈາແນກອອກເປັນປະເພດໄດດງນີ: ໍ 3.4.1 ອ ົງການແບບເປັນທາງການ ( Formal Organization ) 3.4.2 ອ ົງການແບບບໍ່ເປັນທາງການ ( Informal Organization ) ໃນທາງປະຕິບ ັດແລວ ອ ົງການແຕລະອ ົງການບໍ່ໄດເປັນແບບທາງການ ຫຼ ືແບບ ້ ່ ້ ບໍ່ ເປັນ ທາງການແບບ ໃດແບບໜຶ່ ງຢາງຊ ັດເຈນ ່ ຫຼ ືສ ົມບູນແຕພຽງແບບດຽວ ແຕມ ີລກຊະນະ ່ ່ ັ ປະສ ົມປະສານກ ັນໄປພາຍໃນອ ົງການດຽວ. ຄຸນລກຊະນະອ ັນເດັ່ນໆ ຂອງແຕລະແບບໄດແກ:່ ັ ່ ້ 16
 • 17. ອ ົງການແບບເປັນທາງການ ອ ົງການແບບບໍ່ເປັນທາງການ ( Formal) ( Informal) - ກํານ ົດໂຄງສາງໄວຢາງແນນອນ ້ ້ ່ ່ - ກํານ ົດໂຄງສາງໄວຢາງງາຍໆ ້ ້ ່ ່ (Structured) (Loose) ້ - ເຂັມງວດ (Rigid) ້ ັ້ ່ - ບໍ່ ເຂັມງວດ(ຜອນສນຜອນຍາວ) ່ - ກํານ ົດອํານາດໜາທີ່ (Defined) ້ (Flexible) - ຄ ົງທົນ (Durable) - ບໍ່ ກํານ ົດອํານາດໜາທີ່ ້ (Undefined) - ປ່ຽນແປງໄດ ້ (Spontanerous) 4. ທິດສະດີການຈ ັດອ ົງການ: (Theory of Organizing) ນ ັກວິຊາການທາງການບໍລິຫານໄດຈ ັດໃຫມ ີການປະຊຸມເພື່ ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັ ນ ້ ້ ໃນເລື່ ອງ ຄວາມສ ໍາຄ ັນຂອງທິດສະດີການຈ ັດອ ົງການ ແລະ ສະຫຼຸ ບໄດວາ, ້ ່ ທິດສະດີ ່ ັ້ ການຈ ັດອ ົງການແບງອອກເປັນ ທິດສະດີແບບດງເດີມ ແລະ ທິດສະດີແບບໃໝ. ່ ັ້ ທິດສະດີແບບດງເດີມ: (The classical Theory) ັ້ ການຈ ັດອ ົງການຕາມທິດສະດີແບບດງເດີມນີ້ ໝາຍເຖິງ ການຈ ັດອ ົງການທີ່ຢຶດຫລ ັກ ້ ົ້ ການບໍລິ ຫານ, ຊຶ່ ງນ ັກບໍລຫານໄດສກສາ ແລະ ວິເຄາະຂືນໃນຍຸກສະໄໝຕນໆ ເຊັ່ ນ: ຫລ ັກ ິ ້ ຶ ບໍລິຫານຂອງ Henri Fayol ຊຶ່ ງໜາທີ່ ຂອງການຈ ັດອ ົງການ ້ ້ ນີເປັນໜາທີ່ ຫລ ັກ ້ ອ ັນໜຶ່ງຂອງ ການບໍລິຫານ. ້ ້ ່ັ ້ ຫລ ັກການສ ໍາຄ ັນຂອງການຈ ັດອ ົງການແບບນີໄດແກ ່ ຫລ ັກ OSCAR ດງນີ: O : Objective (ວ ັດຖຸປະສ ົງ) ັ້ ໃນການຈ ັດອ ົງການນນຈະຕອງການ ົດວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງ ້ ໍ ອ ົງການ ໄວຢາງຊ ັດເຈນ ້ ່ ແລະ ໃນເວລາຜູບໍລຫານງານ ້ ິ ຜູບໍລິຫານແຕລະຄ ົນ ້ ່ ກໍ່ ຄວນ ການ ົດວ ັດຖຸປະສ ົງໃນການ ໍ ທ ໍາງານໃນແຕລະຕ ໍາແໜງງານ, ່ ່ ງານແຕລະຄ ົນກໍ່ຄວນການ ົດ ່ ໍ ວ ັດ ຖຸປະສ ົງ ໄວ, ້ ຜູກ່ ຕງອ ົງການ ແຕລະອ ົງ ການຕອງຢຶດຫລັກການນີໄວ. ້ ໍ ັ້ ່ ້ ້ ້ S : Specialization ຄວາມຊຽວຊານໃນງານສະເພາະຢາງ, ່ ່ ຖາເປັນໄປໄດ ້ ້ ້ ່ ່ ັ້ ຄວນກ ໍານ ົດໃຫບກຄ ົນ ໜຶ່ ງ ເຮັດວຽກໃນໜາທີ່ ວຽກດຽວພຽງຢາງໃດຢາງໜຶ່ ງເທົ່ ານນ ເພື່ ອໃຫ້ ້ ຸ ເກີດ ຄວາມ ຊ ໍານານໃນການເຮັດວຽກ. C : Co - Ordination ການປະສານງານ ໝາຍເຖິງ ການຈ ັດໃຫມການ ປະສານ ້ ີ ສາຍສ ໍາພ ັນ ລະຫວາງປັດໃຈຕາງໆ ເພື່ ອດ ໍາເນີນງານໃຫບ ັນລຸເປົ້າໝາຍລວມກ ັນ. ່ ່ ້ A : Authority ອํານາດໜາທີ່ ໃນການຈ ັດອ ົງການ ຈະຕອງມີຜທ່ ີ ມີອํານາດ ້ ້ ູ້ ສູງສຸດໜຶ່ ງຕ ໍາແໜງ ແລະ ສາຍການບ ັງຄ ັບບ ັນຊາຄວນຈະເລີ້ມຈາກບຸກຄ ົນໜຶ່ງ ຫຼ ືຄະນະໜຶ່ ງ ່ 17