Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
รายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน                                    ผนวก ขร...
-2-ความสามารถเชิงสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)๔. จริยธรรม        การประเมินครั้งที่ 1 ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทา...
-3-๒. งานปกครองบังคับบัญชา  - ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามข้อปฏิบัติของตารวจ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ...
คาชีแจง  ้      แบบรายงานผลการปฏิ บัติราชการของผู้รับการประเมินใช้ สาหรับข้าราชการตารวจระดับ ผบ.ตร. - ผบ.หมู่ โดยใ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

รายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน ข.

3 994 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

รายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน ข.

 1. 1. รายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน ผนวก ขระหว่างวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ................ ถึง วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ................ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลส่วนบุคคล ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้รายงาน (๑).............................................................................. ตาแหน่ง (๒).................................................ช่วยราชการ/ปฏิบัติราชการ (3)..............................................ส่วนที่ ๒ : การรายงานผลการปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่และที่ได้รับมอบหมาย (๔)ผลการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๗๐)๑. งานประจาตามระเบียบ 1.1 มีการมอบหมายงานในความรับผิดชอบ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ๑.๒ มีการวางแผนการทางานประจาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เช่น กาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการ ทางานอย่างชัดเจน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ๑.๓ มีการพัฒนาการทางานตามแผนการทางานข้อ 1.2 เช่น งานรวดเร็วขึ้น มีขั้นตอนและระยะเวลาที่สั้นลง อย่างมีนัยสาคัญ หรือมีช่องทางวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ๑.๔ มีการตรวจสอบ กาชับ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดความบกพร่องหรือพัฒนาให้ดีขึ้น..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................๒. งานปกครองบังคับบัญชา - ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามข้อปฏิบัติของตารวจ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................๓. งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ๓.๑ มีงานพิเศษที่รับผิดชอบนอกเหนือจากงานประจาปกติ หรือเป็นการทางานเชิงรุกที่ผู้รับการประเมินเสนอ ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาเห็นชอบให้ดาเนินการต่อไปได้.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ๓.๒ มี การศึ กษาดาเนิ นการหรือพั ฒนางานพิเศษตามข้ อ ๓.๑ อย่างมีแผน เป็นขั้ นเป็ นตอน ต่อเนื่ อง และเป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (มีต่อหน้า ๒)
 2. 2. -2-ความสามารถเชิงสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)๔. จริยธรรม การประเมินครั้งที่ 1 ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญายกเว้น ความผิดที่กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ การประเมินครั้งที่ 2 ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตารวจ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. สภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายในการทางาน และมีการทางานตามวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่กาหนด..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................๖. ร่วมมือร่วมใจ มีส่วนร่วมในการฝึก การประชุม กิจกรรม 5 ส กิจกรรมทางศาสนา/วัฒนธรรม/ประเพณี ฯลฯ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ส่วนที่ ๓ : เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินตามตัวชี้วัด (๕)ผลการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๗๐)๑. งานประจาตามระเบียบ ๑.๑ มีการมอบหมายงานในความรับผิดชอบ □ หลักฐานประกอบการดาเนินการจานวน ....................แผ่น □ ไม่มีหลักฐานประกอบการดาเนินการ ๑.๒ มีการวางแผนการทางานประจาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการทางาน อย่างชัดเจน □ หลักฐานประกอบการดาเนินการจานวน ....................แผ่น □ ไม่มีหลักฐานประกอบการดาเนินการ ๑.๓ มีการพัฒนาการทางานให้รวดเร็วขึ้น มีขั้นตอนและระยะเวลาที่สั้นลงอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีช่องทางวิธีการ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม □ หลักฐานประกอบการดาเนินการจานวน ....................แผ่น □ ไม่มีหลักฐานประกอบการดาเนินการ ๑.๔ มีการตรวจสอบกาชับ เสนอแนะการทางาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดความบกพร่องหรือพัฒนาให้ดีขึ้น □ หลักฐานประกอบการดาเนินการจานวน ....................แผ่น □ ไม่มีหลักฐานประกอบการดาเนินการ (มีต่อหน้า 3)
 3. 3. -3-๒. งานปกครองบังคับบัญชา - ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามข้อปฏิบัติของตารวจ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง □ หลักฐานประกอบการดาเนินการจานวน ....................แผ่น □ ไม่มีหลักฐานประกอบการดาเนินการ๓. งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ๓.๑ งานพิเศษที่รับผิดชอบนอกเหนือจากงานประจาปกติ หรือเป็นการทางานเชิงรุกที่ผู้รับการประเมินเสนอขออนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชาก็ได้แต่ต้องเป็นงานที่ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบให้ดาเนินการต่อไปได้เท่านั้น □ หลักฐานประกอบการดาเนินการจานวน ....................แผ่น □ ไม่มีหลักฐานประกอบการดาเนินการ ๓.๒ มีการศึกษาดาเนินการหรือพัฒนางานพิเศษตามข้อ ๓.๑ อย่างมีแผน เป็นขั้นเป็นตอนต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ □ หลักฐานประกอบการดาเนินการจานวน ....................แผ่น □ ไม่มีหลักฐานประกอบการดาเนินการความสามารถเชิงสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)๔. จริยธรรม □ หลักฐานประกอบการดาเนินการจานวน ....................แผ่น □ ไม่มีหลักฐานประกอบการดาเนินการ๕. สภาวะผู้นา □ หลักฐานประกอบการดาเนินการจานวน ....................แผ่น □ ไม่มีหลักฐานประกอบการดาเนินการ๖. ร่วมมือร่วมใจ □ หลักฐานประกอบการดาเนินการจานวน ....................แผ่น □ ไม่มีหลักฐานประกอบการดาเนินการส่วนที่ ๔ : การตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติราชการ (๖) ขอรับรองว่าผลการปฏิบติราชการ ั ตรวจสอบแล้วถูกต้อง ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ ความเห็น (๘)............................................ ความเห็น (๑๐)........................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ...............................................................(ลงชื่อ)..............................ผู้รายงาน (๗) (ลงชื่อ) ................................ผู้ประเมิน (๙) (ลงชื่อ).............................ผู้ตรวจสอบ (๑๑) (..............................) (.............................) (.........................)ตาแหน่ง ............................ ตาแหน่ง ............................. ตาแหน่ง ............................ ......../.........../........ ........./.........../....... ........./.........../......หมายเหตุ คาชี้แจงปรากฏด้านหลัง
 4. 4. คาชีแจง ้ แบบรายงานผลการปฏิ บัติราชการของผู้รับการประเมินใช้ สาหรับข้าราชการตารวจระดับ ผบ.ตร. - ผบ.หมู่ โดยให้ระบุห้วงเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติราชการที่ชัดเจนส่วนที่ ๑ : ข้อมูลส่วนบุคคล (๑) ให้ระบุ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้รายงาน (๒) ให้ระบุระดับตาแหน่งของผู้รายงาน (๓) ให้ระบุหน่วยงานกรณีช่วยราชการหรือปฏิบัตราชการ ิส่วนที่ ๒ : การรายงานผลการปฏิบัตราชการในความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่และที่ได้รับมอบหมาย ิ (4) ให้ระบุผลการปฏิบัตราชการที่ดาเนินการในรอบระยะเวลาการประเมินตามห้วงเวลาทีระบุขางต้นในความรับผิดชอบ ิ ่ ้ ตามอานาจหน้าที่ และงานที่ได้รบมอบหมาย ัส่วนที่ ๓ : เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินตามตัวชี้วัด (๕) ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่อง □ หน้าข้อ ๑ – ๖ และระบุจานวนแผ่นกรณีมหลักฐานประกอบการดาเนินการ ีส่วนที่ ๔ : การตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบติราชการ ั (๖) ให้ผู้รายงาน(ผู้รบการประเมิน)รับรองผลการปฏิบัตราชการของตนเอง และลงนามรับรองความถูกต้อง ั ิ ของหลักฐานประกอบการอ้างอิง เพื่อเสนอผูประเมิน และผู้ตรวจสอบ ้ (๗) ให้ระบุ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง ของผู้รายงาน(ผู้รบการประเมิน) พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ลงนาม ั (๘) ให้ผประเมินตรวจสอบความถูกต้องของผลการปฏิบติราชการและหลักฐานประกอบการอ้างอิงที่ผู้รายงาน ู้ ั (ผู้รับการประเมิน) รับรองความถูกต้องแล้ว โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้รบการประเมิน ั (๙) ให้ระบุ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง ของผู้ประเมิน พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ลงนาม (๑๐) ให้ผู้ตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องของผลการปฏิบัติราชการและหลักฐานประกอบการอ้างอิงของ ผู้รายงาน(ผู้รับการประเมิน ) ที่ผู้ประเมินได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว โดยให้ความเห็น เกี่ยวกับ การปฏิบัตงานของผู้รับการประเมิน ิ (๑๑) ให้ระบุ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง ของผู้ตรวจสอบ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ลงนาม

×