Концепція безпеки життедіяльності та цивільного захисту.pdf

ууу

СХВАЛЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:
педрадою ЗДО «Чебурашка»
протокол № 1 від 30.08.2023 р.
Директор Закладу дошкільної
освіти «Чебурашка»
)ішньоплавнівської міської ради
ічуцького району
області
алина МОСКАЛЕНКО
КОНЦЕПЦІЯ
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ЗДО «ЧЕБУРАШКА»
ЗМІСТ
ВСТУП.....................................................................................................................2
I. Загальні положення та основні принципи захисту учасників освітнього
процесу ....................................................................................................................3
II. Основні напрями, мета та завдання захисту учасників освітнього процесу. ..4
III. Основні заходи захисту учасників освітнього процесу та матеріально-
технічної бази закладу дошкільної освіти .............................................................6
IV. Повноваження посадових осіб закладу дошкільної освіти у сфері
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.................................................. 10
V. Режими функціонування системи цивільного захисту закладу дошкільної
освіти...................................................................................................................... 15
VI. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів захисту учасників освітнього
процесу та матеріально-технічної бази цивільного захисту............................... 19
VII. Організація взаємодії..................................................................................... 20
VIIІ. Інформування у сфері цивільного захисту................................................. 21
2
ВСТУП
Одним з важливих завдань в діяльності закладу дошкільної освіти є
забезпечення захисту учасників освітнього процесу збереження території,
будівель та споруд у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, які
згідно з класифікацією поділяються за характером на техногенні, природні,
соціальні та воєнні, а за рівнем – на загальнодержавні, регіональні, місцеві та
об'єктові.
Захист учасників освітнього процесу, створення безпечного освітнього
середовища забезпечується організацією системи заходів, які реалізуються
органами управління цивільного захисту, підпорядкованими їм силами та
засобами закладу дошкільної освіти, що забезпечують виконання
організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших
заходів у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Актуальність проблеми забезпечення природно-техногенної безпеки
зумовлена тенденціями зростання втрат людей і шкоди територіям, що
спричиняються небезпечними факторами воєнної агресії на території держави,
а також, промисловими аваріями та катастрофами, природними явищами. За
таких умов ризики надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного і
природного характеру невпинно зростають.
3
I. Загальні положення та основні принципи захисту учасників
освітнього процесу
Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, Кодекс
цивільного захисту України, інші закони України, чинні міжнародні договори
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а
також акти Президента України та Кабінету Міністрів України.
Цивільний захист - комплекс заходів, які реалізуються на території
України в мирний час та в особливий період і спрямовані на:
- захист населення, територій, навколишнього природного середовища,
майна, матеріальних і культурних цінностей від;
- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та інших небезпечних
подій;
- ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій,
надання допомоги постраждалим;
Виконання заходів цивільного захисту базуються на таких основних
принципах:
принцип превентивної безпеки - максимально можливе значення
ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій;
принцип раціональної безпеки передбачає максимально можливе
економічно обґрунтоване зниження ймовірності виникнення надзвичайних
ситуацій і пом'якшення їх наслідків;
принцип необхідної достатності та максимально можливого
використання наявних сил і засобів визначає обсяг заходів щодо захисту
населення і територій у разі загрози надзвичайних ситуацій.
принцип правової забезпеченості передбачає, що всі аспекти
функціонування системи захисту населення і територій регламентуються
відповідними законами та іншими нормативно-правовими актами;
принцип добровільності, згідно з яким ніхто не має права наражати
людину на ризик без її згоди.
4
II. Основні напрями, мета та завдання захисту учасників
освітнього процесу.
Основною метою в питанні забезпечення безпечних умов освітнього
процесу та діяльності закладу дошкільної освіти є організація та здійснення
заходів цивільного захисту, пов’язаних із запобіганням і реагуванням на
надзвичайні ситуації, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення та
захисту від їх факторів ураження учасників освітнього процесу.
Невіддільною складовою діяльності закладу дошкільної освіти є навчання
вихованців з питань безпеки життєдіяльності, формування початкових знань та
практичних навичок, які виховують у дитини основи безпечної поведінки в
соціумі та навколишньому середовищі, закладають основи поняття безпеки та
алгоритмів дій у разі виникнення небезпеки.
До основних завдань у сфері цивільного захисту є:
1) забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів до дій,
спрямованих на запобігання виникненню та реагування на надзвичайні
ситуації, здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій або небезпечних подій;
3) організація та проведення спостереження з метою визначення ризиків
виникнення надзвичайних ситуацій та прогнозування виникнення
надзвичайних ситуацій та їх розвитку;
4) своєчасне і достовірне інформування вищих органів управління та
працівників закладу дошкільної освіти про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій в закладі дошкільної освіти;
5) проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій;
6) забезпечення планування заходів цивільного захисту;
7) організація та проведення навчання у сфері цивільного захисту,
практичних тренувань з підготовки органів управління та підпорядкованих їм
сил цивільного захисту, що здійснюється згідно з планом основних заходів
цивільного захисту закладу дошкільної освіти на відповідний рік;
8) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення
сталого функціонування в умовах воєнного стану;
9) навчання працівників та учасників освітнього процесу щодо поведінки
та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;
10) здійснення заходів щодо укриття працівників та учасників освітнього
процесу в захисних спорудах цивільного захисту;
5
11) розроблення Плану реагування на надзвичайні ситуації, інструкцій з
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
12) створення, раціональне збереження і використання резерву
матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації;
13) організація навчання дітей дошкільного віку, вихованців згідно із
затвердженими МОН і погодженими з ДСНС програмами розвитку та
навчальними програмами, що передбачають:
- формування у дітей старшого дошкільного віку достатнього та
необхідного рівня знань і умінь для безпечного перебування в навколишньому
середовищі, елементарних норм поведінки у надзвичайних ситуаціях і
запобігання пожежам, що виникають через необережне поводження з вогнем;
- формування практичних навичок у дітей старшого дошкільного віку
щодо дій у разі небезпеки, які закріплюються під час проведення Тижня
безпеки дитини;
14) узагальнення і впровадження ефективних форм і методів організації
освітнього процесу з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту,
контролю в питаннях підготовки дітей дошкільного віку з питань навчання
діям у надзвичайних ситуаціях;
6
III. Основні заходи захисту учасників освітнього процесу та
матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти
З метою захисту учасників освітнього процесу, зменшення втрат та шкоди
в разі виникнення надзвичайних ситуацій у закладі дошкільної освіти
проводиться комплекс заходів, який має такі складові:
Оповіщення та інформування
Оповіщення про загрозу і постійне інформування учасників освітнього
процесу досягається:
- використанням загальнодержавних систем зв'язку, радіопровідного,
телевізійного оповіщення, засобів мобільного зв’язку та відповідних мобільних
застосунків, радіотрансляційних мереж та мереж інтернет-зв’яку, інших
технічних засобів передачі інформації.
- підтримкою в постійній готовності наявних технічних засобів
оповіщення;
- створення формувань (призначення відповідальних осіб) з питань
оповіщення;
- розробленням схем, інструкцій з оповіщення та доведення їх до
працівників закладу дошкільної освіти;
- практичне відпрацювання системи оповіщення під час проведення
практичної підготовки в контексті заходів Тижня безпеки дитини;
Спостереження і контроль
Спостереження і контроль за довкіллям, продуктами харчування і водою
забезпечується:
- беззаперечним виконанням норм і вимог Санітарних правил і норм,
приписів посадових осіб, що реалізують державний нагляд у сфері санітарного
благополуччя;
- забезпечення адміністрацією закладу дошкільної освіти дієвого
контролю за дотриманням і виконанням вимог ДСанПіН;
- організацією і проведенням поповнення наявних запасів антисептиків,
засобів дезінфекції, мийних засобів;
- опрацювання і передачі вищим органам управління інформації про стан
довкілля, забруднення продуктів харчування, води радіоактивними, хімічними
речовинами та інфекційними мікроорганізмами;
- проведення роботи щодо забезпечення закладу найпростішими засобами
захисту і контролю;
7
- організація інформаційної взаємодії з диспетчерською службою
потенційно небезпечних та хімічно небезпечних об’єктів (підприємств), які
межують із закладом дошкільної освіти.
Укриття у захисних спорудах
Укриттю в захисних спорудах підлягають всі учасники освітнього
процесу.
Для забезпечення належного рівня колективного захисту учасників
освітнього процесу в закладі дошкільної освіти призначаються відповідальні
особи за експлуатацію та утримання споруд колективного захисту.
Для підтримання зазначених споруд цивільного захисту в стані готовності
до укриття закладу виконуються заходи щодо:
- проведення щорічних перевірок стану їх готовності зі складанням
відповідного акту;
- проведення поточних ремонтів споруди колективного захисту;
- забезпечення перевірки опору ізоляції та контуру заземлення зі
складанням відповідних протоколів та проведення заходів щодо усунення
виявлених технічних несправностей електричних мереж та обладнання;
- проведення заходів із забезпечення належного протипожежного захисту
та протипожежного режиму, забезпечення первинними засобами
пожежогасіння;
- забезпечення санітарно-гігієнічних умов тривалого (до 48 годин)
перебування учасників освітнього процесу;
- контролю основних параметрів умов життєдіяльності (температури,
вологості);
- забезпечення функціонування технічних засобів оповіщення;
- призначення формування з обслуговування укриття цивільного захисту;
- відпрацювання практичних заходів із порядку заповнення споруди
колективного захисту під час практичної підготовки в контексті Тижня безпеки
дитини.
Евакуаційні заходи
Головною формою захисту учасників освітнього процесу є евакуація.
Для забезпечення належних умов проведення евакуаційних заходів в
закладі дошкільної освіти організовується та проводиться:
- розроблення поверхових планів евакуації та їх щорічне відпрацювання
під час проведення практичної підготовки в контексті Тижня безпеки дитини;
8
- призначення формувань з питань евакуації, в окремих випадках
відповідальних за евакуацію осіб;
- постійного контролю за станом шляхів евакуації та підтримання умов
евакуації ними;
- підтримання в належному стані технічних засобів оповіщення (табло
«Вихід» над дверима, стрілки напряму руху шляхами евакуації, пристрою
подачі сигналу про небезпеку).
- організації діяльності евакуаційних органів, які опрацьовують заходи з
евакуації закладу дошкільної освіти в заміську зону (у разі прийняття такого
рішення органами місцевого самоврядування).
Медичний захист
Заходи із забезпечення епідемічного благополуччя, своєчасного надання
домедичної допомоги в закладі дошкільної освіти досягається:
- проведенням організаційних та практичних заходів із планування та
забезпечення контролю за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та
епідемічною ситуацією;
- уведенням до штату медичного працівника;
- створенням формувань цивільного захисту з надання домедичної
(первинної долікарської) допомоги;
- забезпеченням роботи медичного кабінету технічними засобами,
медикаментами;
- організацією належного питного режиму, режимів приготування та
споживання їжі;
- застосуванням гіпоалергенних продуктів, препаратів, матеріалів;
- забезпеченням умов зберігання продуктів харчування;
- проведенням протиепідемічних заходів та забезпечення з цією метою
засобами дезінфекції, антисептиками;
- виконанням карантинних заходів та обмежень.
- вчасним проведенням заходів із дератизації;
Протипожежний захист
Протипожежний захист закладу дошкільної освіти забезпечується
проведенням організаційних та технічних заходів із запобігання виникненню
пожежі та її гасіння на початковій стадії первинними засобами пожежогасіння.
З цією метою:
- призначається відповідальна особа з пожежної безпеки;
- утворюється комісія з охорони праці та безпеки життєдіяльності,
9
цивільного захисту і пожежної безпеки, яка щокварталу проводить
протипожежні обстеження приміщень, будівлі, споруд та території;
- розробляються та плануються протипожежні заходи;
- організовується протипожежний режим та контролюється порядок його
виконання;
- забезпечується функціонування внутрішнього та зовнішнього
протипожежного водопостачання;
- забезпечується утримання в належному стані під’їзних шляхів та проїздів
територією;
- проводиться вчасне оброблення дерев’яних конструктивних елементів
будівель і споруд;
- проводиться перевірка на опір ізоляції електричних мереж та перевірка
на опір розтіканню струму заземлювачів;
- забезпечується утримання у справному стані засобів грозозахисту;
- організовується утримання в належному стані шляхів та технічних
засобів евакуації;
- проводиться утримання у справному стані первинних засобів
пожежогасіння, їх достатньої належності. Проведення вчасного технічного
обслуговування вогнегасників та їх перезарядження;
- організовується проходження пожежно-технічного мінімуму посадовими
особами та проведення інструктажів з пожежної безпеки з працівниками
закладу дошкільної освіти;
- проводяться заходи з виховання в дітей дошкільного віку основ без
пекової поведінки з метою попередження пожеж з причин дитячих пустощів з
вогнем;
- проводиться просвітницька робота з питань пожежної безпеки з
батьківською громадськістю.
10
IV. Повноваження посадових осіб закладу дошкільної освіти у
сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Організація заходів цивільного захисту в закладі дошкільної освіти
здійснюється директором закладу. Директор закладу дошкільної освіти –
керівник цивільного захисту. Керівник цивільного захисту формує структуру
цивільного захисту закладу освіти шляхом створення (призначення) підрозділів
(посадових осіб) з питань цивільного захисту.
Органи управління постійної дії – органи управління, які функціонують
постійно за будь-яких ситуацій і режимів діяльності. До них належать:
- директор закладу – керівник цивільного захисту;
- комісія з питань надзвичайних ситуацій;
- спеціально призначена особа з питань ЦЗ;
- чергова служба.
Комісія з питань надзвичайних ситуацій
Для координації діяльності, пов’язаної із захистом персоналу від
надзвичайних ситуацій, запобігання таким ситуаціям, а також координації
робіт з ліквідації їх наслідків на утворюються комісії з питань надзвичайних
ситуацій.
Зазначена комісія є органом управління цивільного захисту постійної дії.
Діяльність комісії очолює її голова. До складу комісії входять:
-заступник голови комісії;
-відповідальний секретар;
- члени комісії.
Комісія проводить свою діяльність відповідно до «Положення про комісію
з питань надзвичайних ситуацій», яке затверджує обов’язки складу комісії та
визначає завдання комісії відповідно до режимів діяльності закладу освіти.
Спеціально призначена особа з питань цивільного захисту
Призначається в закладі освіти де є 500 осіб, що навчаються за денною
формою.
В закладах освіти, де ця норма не виконується і працівників менш як 200
осіб – призначається відповідальна особа з питань ЦЗ з-поміж штатної
чисельності працівників закладу. У такому випадку керівник цивільного
захисту поєднує повноваження голови комісії з питань надзвичайної ситуації.
Чергова служба закладу освіти
Утворюється рішенням керівника закладу освіти, як орган управління
цивільного захисту постійної дії для:
- здійснення цілодобового чергування;
11
- забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації
щодо ситуації у закладі освіти.
До складу чергової служби входять чергові сторожі (охоронники) – в
нічний час, та секретар керівника, або діловод – вдень.
Тимчасові органи управління
Тимчасові органи управління розпочинають свою діяльність і діють у разі
виникнення надзвичайної ситуації об’єктового рівня і припиняють свою
діяльність після ліквідації НС, чи її наслідків.
До таких органів управління відносяться:
- керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
- штаб з ліквідації НС, чи наслідків НС;
- евакуаційна комісія, для проведення евакуаційних заходів, зокрема і для
проведення евакуації закладу освіти в заміську зону у разі виникнення
надзвичайної ситуації (якщо таке передбачено відповідними рішеннями
органів місцевого самоврядування).
Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
Призначається для розв’язання питань, пов’язаних з:
- проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об’єктового рівня;
- управління силами цивільного захисту функціональної підсистеми.
У разі потреби, для вирішення невідкладних завдань, керівник робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворює штаб з ліквідації НС, чи її
наслідків.
Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
Є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації.
Він утворюється за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації з метою:
- безпосередньої організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об’єктового рівня;
- координації дій при проведенні невідкладних робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації об’єктового рівня;
Штаб припиняє свою роботу за рішенням керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації.
Комісія з питань евакуації.
Комісія з питань евакуації призначається у випадку, коли органами
місцевого самоврядування прийняте рішення про:
12
- можливе оперативне переміщення учасників освітнього процесу вашого
закладу до іншого закладу освіти в результаті надзвичайної ситуації
об’єктового рівня;
- для проведення евакуації закладу освіти в заміську зону у разі
виникнення надзвичайної ситуації місцевого, регіонального, чи державного
рівня.
Діяльність комісії очолює її голова. До складу комісії входять:
- заступник голови евакуаційної комісії – керівник ланки з питань
евакуації;
- секретар евакуаційної комісії;
- члени комісії – члени ланки з питань евакуації.
У разі відпрацювання питань з обов’язкової, загальної чи часткової
евакуації з населеного пункту, та евакуації закладу освіти до визначеного
населеного пункту (у заміську зону) до складу евакуаційної комісії
призначаються:
- голова евакуаційної комісії;
- заступник голови евакуаційної комісії – керівник ланки з питань
евакуації;
- секретар евакуаційної комісії;
- член комісії з обліку евакуйованих;
- член комісії з питань оповіщення;
- член комісії з питань збору і відправлення евакуйованих;
- член комісії з питань супроводження евакуйованих;
- член комісії з питань зустрічі та розміщення евакуйованих;
- член комісії з вивезення майна та матеріально – технічного забезпечення
заходів евакуації;
представник евакуаційної комісії на збірних пунктах евакуації;
Комісія з питань евакуації розпочинає свою роботу за настання умов
евакуації та припиняє свою роботу після її завершення. Тому ця комісія
належить до органів управління цивільного захисту тимчасової дії.
Сили цивільного захисту
До сил цивільного захисту закладу дошкільної освіти входять об’єктові
формування цивільного захисту, або призначені посадові особи.
Сили цивільного захисту закладу дошкільної освіти укомплектовуються
персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з
урахуванням необхідності проведення робіт в автономному режимі протягом
не менше трьох діб.
13
Порядок утворення формувань цивільного захисту
Формування утворюють на непрофесійній основі.
Призначення працівників до формувань цивільного захисту та керівників
цих формувань здійснюється відповідно до укладеного трудового договору
суб’єктами господарювання згідно з рішенням про утворення таких
формувань.
Утворення формувань цивільного захисту проводять з урахуванням
наступних вимог:
1. Чисельність працівників, які призначаються до складу формувань
цивільного захисту, не повинна перевищувати 10-15 відсотків загальної
чисельності працівників закладу дошкільної освіти.
2. До формувань цивільного захисту призначаються на добровільній
основі працівники, які:
- здатні за станом здоров’я виконувати роботи в умовах надзвичайної
ситуації;
- чоловіки віком від 20 до 60 років та жінки – від 20 до 55 років.
3. До формувань цивільного захисту не призначають:
- вагітних жінок;
- жінок, які мають дітей віком до 8 років;
- жінок із середньою і вищою медичною освітою, що мають дітей до 3-
річного віку;
- інвалідів I та II групи;
- військовозобов'язаних, що мають мобілізаційні розпорядження;
- осіб, що входять до складу професійних аварійно-рятувальних служб.
4. При доукомплектуванні формувань цивільного захисту працівниками, у
разі призову їх членів на військову службу під час мобілізації, до них не
залучаються працівники, які призначені для доукомплектування:
- Збройних Сил, інших військових формувань;
- правоохоронних органів спеціального призначення;
- Державної спеціальної служби транспорту;
- залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення
життєдіяльності населення.
Формування цивільного захисту закладу дошкільної освіти
Формування утворюються з метою запобігання виникненню надзвичайних
подій та ситуацій, спровокованих факторами небезпек та ризиків, а у разі їх
виникнення – зменшення негативного впливу на стан безпеки у закладі та
14
матеріальних збитків, збереження життя і здоров’я учасників освітнього
процесу, забезпечення (відновлення) умов життєдіяльності закладу.
В залежності від кількісного складу формування цивільного захисту
утворюються як:
- пости – 2-3 особи;
- ланки – 5-8 осіб;
- групи – 10 осіб і більше;
Для вирішення невідкладних з попередження та реагування на
надзвичайні ситуації у закладі дошкільної освіти створюються:
- ланка з питань евакуації;
- ланка з надання домедичної (долікарської) допомоги;
- ланка з охорони публічного порядку;
- протипожежну ланку;
- пост зв’язку й оповіщення.
В закладах, які можуть потрапити до зони дії несприятливих
(небезпечних) факторів у наслідок аварії на потенційно-небезпечних об’єктах
чи на об’єктах підвищеної небезпеки, доцільно утворювати формування
спостереження за зовнішнім природним середовищем.
Особовий склад формувань цивільного захисту проходить, навчання за
програмами загальної та спеціальної підготовки, функціональне навчання та
практичну підготовку.
Утворені формування цивільного захисту здійснюють свою діяльність
відповідно до Положень про такі формування.
15
V. Режими функціонування системи цивільного захисту закладу
дошкільної освіти
Залежно від масштабу й особливостей надзвичайної ситуації, що
прогнозується або виникла в Україні, або в межах конкретної її території,
встановлюється один із таких режимів функціонування єдиної державної
системи цивільного захисту:
- повсякденного функціонування;
- підвищеної готовності;
- надзвичайної ситуації;
- надзвичайного стану».
Відповідні режими функціонування має і система цивільного захисту
закладу дошкільної освіти.
Режим повсякденного функціонування
У закладі дошкільної освіти організовуються та проводяться наступні
заходи:
- планування заходів цивільного захисту;
- виконання галузевих програм і запланованих заходів щодо
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (НС)в закладі
освіти й зменшення можливих втрат;
- забезпечення безпеки та захисту учасників освітнього процесу та
працівників, прилеглих до закладу освіти територій від НС;
- проведення заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів
управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми;
- забезпечення спостереження, здійснення контролю за станом
навколишнього природного середовища та небезпечних процесів,
що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій в
закладі та прилеглих до нього територіях;
- забезпечення готовності органів управління та сил цивільного
захисту функціональної підсистеми до дій за призначенням;
- підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту;
- навчання учасників освітнього процесу та працівників галузі діям у
разі виникнення надзвичайних ситуацій;
- створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання
виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- підтримання у готовності систем оповіщення про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій;
16
- планування та проведення заходів із підготовки до діяльності
закладу освіти в особливий період (якщо така діяльність
передбачається!)
Організація і виконання заходів функціональної підсистеми за
професійним спрямуванням:
- Започаткування теле- і радіопередач на теми цивільного захисту:
«Безпека життєдіяльності – вимога сьогодення», «Особиста безпека в
екстремальних ситуаціях», «Ставлення людини до власної безпеки –
найважливіше завдання сьогодення», «Запобігти, врятувати, допомогти –
в життя!»;
- забезпечення нормативного, організаційного та науково-методичного
супроводу впровадження в освітній процес для дошкільних закладів
освіти програм з вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу
небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями;
- забезпечення мінімально достатнього рівня компетенції дитини
дошкільного віку для:
- безпечного перебування в навколишньому середовищі;
- установлення в них елементарних, доступних віку норм поведінки у
надзвичайних ситуаціях;
- практичне закріплення теоретичного матеріалу під час проведення в
дошкільних навчальних закладах Тижня безпеки дитини;
- інформаційно-методичний супровід педагогічних кадрів з питань
цивільного захисту через мережу територіальних опорних закладів
дошкільної освіти;
- організація системного методичного супроводу педагогічних кадрів з
питань цивільного захисту;
У режимі підвищеної готовності організовуються та проводяться
заходи:
- оповіщення органів управління та сил цивільного захисту закладу
дошкільної освіти, а також учасників освітнього процесу та
працівників галузі про загрозу виникнення надзвичайної ситуації в
закладі, чи на прилеглих до нього територіях, та інформування їх
про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;
- формування оперативних груп для виявлення причин погіршення
стану безпеки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;
- уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні
ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;
17
- уточнення та здійснення заходів щодо захисту учасників освітнього
процесу, працівників галузі й прилеглих до закладу освіти територій
від можливих надзвичайних ситуацій на них;
- приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту,
залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;
- проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій (виконують комісії з питань надзвичайних ситуацій);
У режимі надзвичайної ситуації:
Проведення оповіщення органів управління, сил цивільного захисту
функціональної підсистеми, а також учасників освітнього процесу, працівників
галузі про виникнення надзвичайної ситуації в закладі освіти та інформування
їх про дії в умовах такої ситуації;
призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації;
визначення зони надзвичайної ситуації;
здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення
надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
організація робіт з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів функціональної
підсистеми;
організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;
організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного,
інженерного та медичного захисту учасників освітнього процесу та працівників
галузі від наслідків надзвичайної ситуації;
здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та
станом безпеки в закладі освіти й прилеглих до нього територіях;
інформування органів управління цивільного захисту та учасників
освітнього процесу і працівників галузі про розвиток надзвичайної ситуації та
заходи, що здійснюються;
здійснення постійного контролю за станом довкілля на території, що
зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації;
інформування вищих органів управління щодо рівня надзвичайної ситуації
та вжитих заходів, пов’язаних з реагуванням на ситуацію, оповіщенням і
інформуванням учасників освітнього процесу і працівників галузі, надання їм
необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах, що склалися.
У період дії надзвичайного стану
18
В разі його введення функціональна підсистема функціонує відповідно до
вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що
визначаються згідно із Законом України “Про правовий режим надзвичайного
стану” та іншими нормативно-правовими актами, якщо вони передбачають
діяльність закладу дошкільної освіти.
19
VI. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів захисту
учасників освітнього процесу та матеріально-технічної бази
цивільного захисту
Фінансування діяльності постійних органів управління та утворених
формувань у сфері цивільного захисту здійснюється коштом відповідних
бюджетів згідно із законодавством України.
Фінансування заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації провадиться коштом бюджетів відповідних виконавчих органів рад –
засновників закладів освіти.
Під час ліквідації надзвичайних ситуацій на місцевому рівні
використовуються фінансові та матеріальні резерви, у тому числі:
місцеві запаси матеріальних резервів, техніки та спеціальних видів майна.
кошти резервного фонду районних державних адміністрацій.
У разі вичерпання зазначених джерел фінансування, у виняткових
випадках, виділяються у встановленому порядку необхідні кошти в
обґрунтованих межах з резервного фонду обласних державних адміністрацій.
Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти
Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти
організовується з метою забезпечення заходів з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій (подій) шляхом створення матеріального резерву
відповідних засобів.
Відповідальною особою за матеріально-технічне забезпечення закладу
дошкільної освіти є завідувач господарства Копосова Ніна Петрівна, телефон
0677507106.
20
VII. Організація взаємодії
У функціональній підсистемі «навчання дітей дошкільного віку, учнів та
студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності)
єдиної державної системи цивільного захисту» з метою своєчасного
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія з
питань:
визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил (засобів)
реагування на них;
погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під
час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних
завдань, місця, часу і способів їх виконання;
організації управління спільними діями органів управління та сил
цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;
всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться
органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у
тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними,
матеріальними, технічними та іншими засобами.
21
VIIІ. Інформування у сфері цивільного захисту
Органи управління функціональної підсистеми цивільного захисту
здійснюють збір, аналіз, оброблення, зберігання та передачу інформації з
питань цивільного захисту та надають учасникам освітнього процесу і
працівникам галузі через засоби масової інформації оперативну та повну
інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій
з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи
захисту від них.
Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій
здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.
Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у
строки, встановлені ДСНС.

Recommandé

10 kl zv par
 10 kl zv 10 kl zv
10 kl zvStNik
1.3K vues11 diapositives
Урок 10.1 Нормативно-правова база цивільного захисту України, Кодекс цивільно... par
Урок 10.1 Нормативно-правова база цивільного захисту України, Кодекс цивільно...Урок 10.1 Нормативно-правова база цивільного захисту України, Кодекс цивільно...
Урок 10.1 Нормативно-правова база цивільного захисту України, Кодекс цивільно...Ковпитська ЗОШ
235 vues7 diapositives
Нормативно-правова база цивільного захисту України par
Нормативно-правова база цивільного захисту УкраїниНормативно-правова база цивільного захисту України
Нормативно-правова база цивільного захисту УкраїниКовпитська ЗОШ
286 vues4 diapositives
Нормативно-правова база цивільного захисту par
Нормативно-правова база цивільного захисту Нормативно-правова база цивільного захисту
Нормативно-правова база цивільного захисту russoua
262 vues9 diapositives
захист населення у надзвичайних сит піхуля par
захист населення у надзвичайних сит піхулязахист населення у надзвичайних сит піхуля
захист населення у надзвичайних сит піхуляsansanych86
1.3K vues26 diapositives
Урок 10.1 Нормативно-правова база цивільного захисту України par
Урок 10.1 Нормативно-правова база цивільного захисту УкраїниУрок 10.1 Нормативно-правова база цивільного захисту України
Урок 10.1 Нормативно-правова база цивільного захисту УкраїниКовпитська ЗОШ
443 vues17 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Концепція безпеки життедіяльності та цивільного захисту.pdf

Безпека.pptx par
Безпека.pptxБезпека.pptx
Безпека.pptxssusere7353a
219 vues26 diapositives
цз лекція 1 par
цз лекція 1цз лекція 1
цз лекція 1cdecit
1.1K vues56 diapositives
Лекція 1 par
Лекція 1Лекція 1
Лекція 1cdecit
823 vues56 diapositives
організація системи цз в навчальному закладі par
організація системи цз в навчальному закладіорганізація системи цз в навчальному закладі
організація системи цз в навчальному закладіrimarivsjka-schkola
5.6K vues31 diapositives
організація роботи з профілактики дитячого травматизму par
організація роботи з профілактики дитячого травматизмуорганізація роботи з профілактики дитячого травматизму
організація роботи з профілактики дитячого травматизмуЛюдмила Шведенко
4.5K vues8 diapositives
охорона праці par
охорона праціохорона праці
охорона праціОльга Радіонова
421 vues12 diapositives

Similaire à Концепція безпеки життедіяльності та цивільного захисту.pdf(20)

цз лекція 1 par cdecit
цз лекція 1цз лекція 1
цз лекція 1
cdecit1.1K vues
Лекція 1 par cdecit
Лекція 1Лекція 1
Лекція 1
cdecit823 vues
організація системи цз в навчальному закладі par rimarivsjka-schkola
організація системи цз в навчальному закладіорганізація системи цз в навчальному закладі
організація системи цз в навчальному закладі
організація роботи з профілактики дитячого травматизму par Людмила Шведенко
організація роботи з профілактики дитячого травматизмуорганізація роботи з профілактики дитячого травматизму
організація роботи з профілактики дитячого травматизму
організація цивільного захисту об’єкту в сучасних умовах par Elena Mikhonova
організація цивільного захисту об’єкту в сучасних умовахорганізація цивільного захисту об’єкту в сучасних умовах
організація цивільного захисту об’єкту в сучасних умовах
Elena Mikhonova1.3K vues
Тиждень ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 2016 рік par Alla Kolosai
Тиждень ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 2016 рікТиждень ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 2016 рік
Тиждень ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 2016 рік
Alla Kolosai1.9K vues
молодшим школярам про цивільну оборону par Dliceum Dliceum
молодшим школярам про цивільну оборонумолодшим школярам про цивільну оборону
молодшим школярам про цивільну оборону
Dliceum Dliceum271 vues
Основи медичних знань - 10 клас (дівчата) par Varlakov Vitalii
Основи медичних знань - 10 клас (дівчата)Основи медичних знань - 10 клас (дівчата)
Основи медичних знань - 10 клас (дівчата)
Varlakov Vitalii61.1K vues
Systemy organiz ohorony praci shkoly par oksanavol1
Systemy organiz ohorony praci shkolySystemy organiz ohorony praci shkoly
Systemy organiz ohorony praci shkoly
oksanavol11.2K vues
Проект_ЗУ_зміни_до_КРД_15.08.2022.pdf par UNNews
Проект_ЗУ_зміни_до_КРД_15.08.2022.pdfПроект_ЗУ_зміни_до_КРД_15.08.2022.pdf
Проект_ЗУ_зміни_до_КРД_15.08.2022.pdf
UNNews5.5K vues
Презентація до доповіді А. Миргородської par Rebbit2015
Презентація до доповіді А. МиргородськоїПрезентація до доповіді А. Миргородської
Презентація до доповіді А. Миргородської
Rebbit20152.1K vues
Шляхи формування безпечного середовища par MARO51
Шляхи формування безпечного середовищаШляхи формування безпечного середовища
Шляхи формування безпечного середовища
MARO51312 vues
алгоритм дій сайт par olga_ruo
алгоритм дій сайталгоритм дій сайт
алгоритм дій сайт
olga_ruo6.5K vues

Dernier

Академічна доброчесність par
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
77 vues15 diapositives
ІКТ Захарчун.pdf par
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
7 vues6 diapositives
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 vues244 diapositives
гопчук а.а.pptx par
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
8 vues21 diapositives
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів par
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
178 vues14 diapositives
М. Гоголь.pptx par
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
29 vues15 diapositives

Dernier(20)

Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195877 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів par ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891178 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195875 vues
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891177 vues
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Літературні дати 2024 року par ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891129 vues
Експресіонізм par CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 vues
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891181 vues

Концепція безпеки життедіяльності та цивільного захисту.pdf

 • 1. СХВАЛЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ: педрадою ЗДО «Чебурашка» протокол № 1 від 30.08.2023 р. Директор Закладу дошкільної освіти «Чебурашка» )ішньоплавнівської міської ради ічуцького району області алина МОСКАЛЕНКО КОНЦЕПЦІЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗДО «ЧЕБУРАШКА»
 • 2. ЗМІСТ ВСТУП.....................................................................................................................2 I. Загальні положення та основні принципи захисту учасників освітнього процесу ....................................................................................................................3 II. Основні напрями, мета та завдання захисту учасників освітнього процесу. ..4 III. Основні заходи захисту учасників освітнього процесу та матеріально- технічної бази закладу дошкільної освіти .............................................................6 IV. Повноваження посадових осіб закладу дошкільної освіти у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.................................................. 10 V. Режими функціонування системи цивільного захисту закладу дошкільної освіти...................................................................................................................... 15 VI. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів захисту учасників освітнього процесу та матеріально-технічної бази цивільного захисту............................... 19 VII. Організація взаємодії..................................................................................... 20 VIIІ. Інформування у сфері цивільного захисту................................................. 21
 • 3. 2 ВСТУП Одним з важливих завдань в діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення захисту учасників освітнього процесу збереження території, будівель та споруд у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, які згідно з класифікацією поділяються за характером на техногенні, природні, соціальні та воєнні, а за рівнем – на загальнодержавні, регіональні, місцеві та об'єктові. Захист учасників освітнього процесу, створення безпечного освітнього середовища забезпечується організацією системи заходів, які реалізуються органами управління цивільного захисту, підпорядкованими їм силами та засобами закладу дошкільної освіти, що забезпечують виконання організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Актуальність проблеми забезпечення природно-техногенної безпеки зумовлена тенденціями зростання втрат людей і шкоди територіям, що спричиняються небезпечними факторами воєнної агресії на території держави, а також, промисловими аваріями та катастрофами, природними явищами. За таких умов ризики надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного і природного характеру невпинно зростають.
 • 4. 3 I. Загальні положення та основні принципи захисту учасників освітнього процесу Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, Кодекс цивільного захисту України, інші закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України. Цивільний захист - комплекс заходів, які реалізуються на території України в мирний час та в особливий період і спрямовані на: - захист населення, територій, навколишнього природного середовища, майна, матеріальних і культурних цінностей від; - запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій; - ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, надання допомоги постраждалим; Виконання заходів цивільного захисту базуються на таких основних принципах: принцип превентивної безпеки - максимально можливе значення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій; принцип раціональної безпеки передбачає максимально можливе економічно обґрунтоване зниження ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і пом'якшення їх наслідків; принцип необхідної достатності та максимально можливого використання наявних сил і засобів визначає обсяг заходів щодо захисту населення і територій у разі загрози надзвичайних ситуацій. принцип правової забезпеченості передбачає, що всі аспекти функціонування системи захисту населення і територій регламентуються відповідними законами та іншими нормативно-правовими актами; принцип добровільності, згідно з яким ніхто не має права наражати людину на ризик без її згоди.
 • 5. 4 II. Основні напрями, мета та завдання захисту учасників освітнього процесу. Основною метою в питанні забезпечення безпечних умов освітнього процесу та діяльності закладу дошкільної освіти є організація та здійснення заходів цивільного захисту, пов’язаних із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення та захисту від їх факторів ураження учасників освітнього процесу. Невіддільною складовою діяльності закладу дошкільної освіти є навчання вихованців з питань безпеки життєдіяльності, формування початкових знань та практичних навичок, які виховують у дитини основи безпечної поведінки в соціумі та навколишньому середовищі, закладають основи поняття безпеки та алгоритмів дій у разі виникнення небезпеки. До основних завдань у сфері цивільного захисту є: 1) забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій або небезпечних подій; 3) організація та проведення спостереження з метою визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку; 4) своєчасне і достовірне інформування вищих органів управління та працівників закладу дошкільної освіти про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в закладі дошкільної освіти; 5) проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 6) забезпечення планування заходів цивільного захисту; 7) організація та проведення навчання у сфері цивільного захисту, практичних тренувань з підготовки органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту, що здійснюється згідно з планом основних заходів цивільного захисту закладу дошкільної освіти на відповідний рік; 8) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування в умовах воєнного стану; 9) навчання працівників та учасників освітнього процесу щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 10) здійснення заходів щодо укриття працівників та учасників освітнього процесу в захисних спорудах цивільного захисту;
 • 6. 5 11) розроблення Плану реагування на надзвичайні ситуації, інструкцій з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності; 12) створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 13) організація навчання дітей дошкільного віку, вихованців згідно із затвердженими МОН і погодженими з ДСНС програмами розвитку та навчальними програмами, що передбачають: - формування у дітей старшого дошкільного віку достатнього та необхідного рівня знань і умінь для безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам, що виникають через необережне поводження з вогнем; - формування практичних навичок у дітей старшого дошкільного віку щодо дій у разі небезпеки, які закріплюються під час проведення Тижня безпеки дитини; 14) узагальнення і впровадження ефективних форм і методів організації освітнього процесу з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, контролю в питаннях підготовки дітей дошкільного віку з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях;
 • 7. 6 III. Основні заходи захисту учасників освітнього процесу та матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти З метою захисту учасників освітнього процесу, зменшення втрат та шкоди в разі виникнення надзвичайних ситуацій у закладі дошкільної освіти проводиться комплекс заходів, який має такі складові: Оповіщення та інформування Оповіщення про загрозу і постійне інформування учасників освітнього процесу досягається: - використанням загальнодержавних систем зв'язку, радіопровідного, телевізійного оповіщення, засобів мобільного зв’язку та відповідних мобільних застосунків, радіотрансляційних мереж та мереж інтернет-зв’яку, інших технічних засобів передачі інформації. - підтримкою в постійній готовності наявних технічних засобів оповіщення; - створення формувань (призначення відповідальних осіб) з питань оповіщення; - розробленням схем, інструкцій з оповіщення та доведення їх до працівників закладу дошкільної освіти; - практичне відпрацювання системи оповіщення під час проведення практичної підготовки в контексті заходів Тижня безпеки дитини; Спостереження і контроль Спостереження і контроль за довкіллям, продуктами харчування і водою забезпечується: - беззаперечним виконанням норм і вимог Санітарних правил і норм, приписів посадових осіб, що реалізують державний нагляд у сфері санітарного благополуччя; - забезпечення адміністрацією закладу дошкільної освіти дієвого контролю за дотриманням і виконанням вимог ДСанПіН; - організацією і проведенням поповнення наявних запасів антисептиків, засобів дезінфекції, мийних засобів; - опрацювання і передачі вищим органам управління інформації про стан довкілля, забруднення продуктів харчування, води радіоактивними, хімічними речовинами та інфекційними мікроорганізмами; - проведення роботи щодо забезпечення закладу найпростішими засобами захисту і контролю;
 • 8. 7 - організація інформаційної взаємодії з диспетчерською службою потенційно небезпечних та хімічно небезпечних об’єктів (підприємств), які межують із закладом дошкільної освіти. Укриття у захисних спорудах Укриттю в захисних спорудах підлягають всі учасники освітнього процесу. Для забезпечення належного рівня колективного захисту учасників освітнього процесу в закладі дошкільної освіти призначаються відповідальні особи за експлуатацію та утримання споруд колективного захисту. Для підтримання зазначених споруд цивільного захисту в стані готовності до укриття закладу виконуються заходи щодо: - проведення щорічних перевірок стану їх готовності зі складанням відповідного акту; - проведення поточних ремонтів споруди колективного захисту; - забезпечення перевірки опору ізоляції та контуру заземлення зі складанням відповідних протоколів та проведення заходів щодо усунення виявлених технічних несправностей електричних мереж та обладнання; - проведення заходів із забезпечення належного протипожежного захисту та протипожежного режиму, забезпечення первинними засобами пожежогасіння; - забезпечення санітарно-гігієнічних умов тривалого (до 48 годин) перебування учасників освітнього процесу; - контролю основних параметрів умов життєдіяльності (температури, вологості); - забезпечення функціонування технічних засобів оповіщення; - призначення формування з обслуговування укриття цивільного захисту; - відпрацювання практичних заходів із порядку заповнення споруди колективного захисту під час практичної підготовки в контексті Тижня безпеки дитини. Евакуаційні заходи Головною формою захисту учасників освітнього процесу є евакуація. Для забезпечення належних умов проведення евакуаційних заходів в закладі дошкільної освіти організовується та проводиться: - розроблення поверхових планів евакуації та їх щорічне відпрацювання під час проведення практичної підготовки в контексті Тижня безпеки дитини;
 • 9. 8 - призначення формувань з питань евакуації, в окремих випадках відповідальних за евакуацію осіб; - постійного контролю за станом шляхів евакуації та підтримання умов евакуації ними; - підтримання в належному стані технічних засобів оповіщення (табло «Вихід» над дверима, стрілки напряму руху шляхами евакуації, пристрою подачі сигналу про небезпеку). - організації діяльності евакуаційних органів, які опрацьовують заходи з евакуації закладу дошкільної освіти в заміську зону (у разі прийняття такого рішення органами місцевого самоврядування). Медичний захист Заходи із забезпечення епідемічного благополуччя, своєчасного надання домедичної допомоги в закладі дошкільної освіти досягається: - проведенням організаційних та практичних заходів із планування та забезпечення контролю за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією; - уведенням до штату медичного працівника; - створенням формувань цивільного захисту з надання домедичної (первинної долікарської) допомоги; - забезпеченням роботи медичного кабінету технічними засобами, медикаментами; - організацією належного питного режиму, режимів приготування та споживання їжі; - застосуванням гіпоалергенних продуктів, препаратів, матеріалів; - забезпеченням умов зберігання продуктів харчування; - проведенням протиепідемічних заходів та забезпечення з цією метою засобами дезінфекції, антисептиками; - виконанням карантинних заходів та обмежень. - вчасним проведенням заходів із дератизації; Протипожежний захист Протипожежний захист закладу дошкільної освіти забезпечується проведенням організаційних та технічних заходів із запобігання виникненню пожежі та її гасіння на початковій стадії первинними засобами пожежогасіння. З цією метою: - призначається відповідальна особа з пожежної безпеки; - утворюється комісія з охорони праці та безпеки життєдіяльності,
 • 10. 9 цивільного захисту і пожежної безпеки, яка щокварталу проводить протипожежні обстеження приміщень, будівлі, споруд та території; - розробляються та плануються протипожежні заходи; - організовується протипожежний режим та контролюється порядок його виконання; - забезпечується функціонування внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання; - забезпечується утримання в належному стані під’їзних шляхів та проїздів територією; - проводиться вчасне оброблення дерев’яних конструктивних елементів будівель і споруд; - проводиться перевірка на опір ізоляції електричних мереж та перевірка на опір розтіканню струму заземлювачів; - забезпечується утримання у справному стані засобів грозозахисту; - організовується утримання в належному стані шляхів та технічних засобів евакуації; - проводиться утримання у справному стані первинних засобів пожежогасіння, їх достатньої належності. Проведення вчасного технічного обслуговування вогнегасників та їх перезарядження; - організовується проходження пожежно-технічного мінімуму посадовими особами та проведення інструктажів з пожежної безпеки з працівниками закладу дошкільної освіти; - проводяться заходи з виховання в дітей дошкільного віку основ без пекової поведінки з метою попередження пожеж з причин дитячих пустощів з вогнем; - проводиться просвітницька робота з питань пожежної безпеки з батьківською громадськістю.
 • 11. 10 IV. Повноваження посадових осіб закладу дошкільної освіти у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Організація заходів цивільного захисту в закладі дошкільної освіти здійснюється директором закладу. Директор закладу дошкільної освіти – керівник цивільного захисту. Керівник цивільного захисту формує структуру цивільного захисту закладу освіти шляхом створення (призначення) підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту. Органи управління постійної дії – органи управління, які функціонують постійно за будь-яких ситуацій і режимів діяльності. До них належать: - директор закладу – керівник цивільного захисту; - комісія з питань надзвичайних ситуацій; - спеціально призначена особа з питань ЦЗ; - чергова служба. Комісія з питань надзвичайних ситуацій Для координації діяльності, пов’язаної із захистом персоналу від надзвичайних ситуацій, запобігання таким ситуаціям, а також координації робіт з ліквідації їх наслідків на утворюються комісії з питань надзвичайних ситуацій. Зазначена комісія є органом управління цивільного захисту постійної дії. Діяльність комісії очолює її голова. До складу комісії входять: -заступник голови комісії; -відповідальний секретар; - члени комісії. Комісія проводить свою діяльність відповідно до «Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій», яке затверджує обов’язки складу комісії та визначає завдання комісії відповідно до режимів діяльності закладу освіти. Спеціально призначена особа з питань цивільного захисту Призначається в закладі освіти де є 500 осіб, що навчаються за денною формою. В закладах освіти, де ця норма не виконується і працівників менш як 200 осіб – призначається відповідальна особа з питань ЦЗ з-поміж штатної чисельності працівників закладу. У такому випадку керівник цивільного захисту поєднує повноваження голови комісії з питань надзвичайної ситуації. Чергова служба закладу освіти Утворюється рішенням керівника закладу освіти, як орган управління цивільного захисту постійної дії для: - здійснення цілодобового чергування;
 • 12. 11 - забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації щодо ситуації у закладі освіти. До складу чергової служби входять чергові сторожі (охоронники) – в нічний час, та секретар керівника, або діловод – вдень. Тимчасові органи управління Тимчасові органи управління розпочинають свою діяльність і діють у разі виникнення надзвичайної ситуації об’єктового рівня і припиняють свою діяльність після ліквідації НС, чи її наслідків. До таких органів управління відносяться: - керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; - штаб з ліквідації НС, чи наслідків НС; - евакуаційна комісія, для проведення евакуаційних заходів, зокрема і для проведення евакуації закладу освіти в заміську зону у разі виникнення надзвичайної ситуації (якщо таке передбачено відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування). Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Призначається для розв’язання питань, пов’язаних з: - проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об’єктового рівня; - управління силами цивільного захисту функціональної підсистеми. У разі потреби, для вирішення невідкладних завдань, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворює штаб з ліквідації НС, чи її наслідків. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Він утворюється за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з метою: - безпосередньої організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об’єктового рівня; - координації дій при проведенні невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об’єктового рівня; Штаб припиняє свою роботу за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Комісія з питань евакуації. Комісія з питань евакуації призначається у випадку, коли органами місцевого самоврядування прийняте рішення про:
 • 13. 12 - можливе оперативне переміщення учасників освітнього процесу вашого закладу до іншого закладу освіти в результаті надзвичайної ситуації об’єктового рівня; - для проведення евакуації закладу освіти в заміську зону у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого, регіонального, чи державного рівня. Діяльність комісії очолює її голова. До складу комісії входять: - заступник голови евакуаційної комісії – керівник ланки з питань евакуації; - секретар евакуаційної комісії; - члени комісії – члени ланки з питань евакуації. У разі відпрацювання питань з обов’язкової, загальної чи часткової евакуації з населеного пункту, та евакуації закладу освіти до визначеного населеного пункту (у заміську зону) до складу евакуаційної комісії призначаються: - голова евакуаційної комісії; - заступник голови евакуаційної комісії – керівник ланки з питань евакуації; - секретар евакуаційної комісії; - член комісії з обліку евакуйованих; - член комісії з питань оповіщення; - член комісії з питань збору і відправлення евакуйованих; - член комісії з питань супроводження евакуйованих; - член комісії з питань зустрічі та розміщення евакуйованих; - член комісії з вивезення майна та матеріально – технічного забезпечення заходів евакуації; представник евакуаційної комісії на збірних пунктах евакуації; Комісія з питань евакуації розпочинає свою роботу за настання умов евакуації та припиняє свою роботу після її завершення. Тому ця комісія належить до органів управління цивільного захисту тимчасової дії. Сили цивільного захисту До сил цивільного захисту закладу дошкільної освіти входять об’єктові формування цивільного захисту, або призначені посадові особи. Сили цивільного захисту закладу дошкільної освіти укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт в автономному режимі протягом не менше трьох діб.
 • 14. 13 Порядок утворення формувань цивільного захисту Формування утворюють на непрофесійній основі. Призначення працівників до формувань цивільного захисту та керівників цих формувань здійснюється відповідно до укладеного трудового договору суб’єктами господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань. Утворення формувань цивільного захисту проводять з урахуванням наступних вимог: 1. Чисельність працівників, які призначаються до складу формувань цивільного захисту, не повинна перевищувати 10-15 відсотків загальної чисельності працівників закладу дошкільної освіти. 2. До формувань цивільного захисту призначаються на добровільній основі працівники, які: - здатні за станом здоров’я виконувати роботи в умовах надзвичайної ситуації; - чоловіки віком від 20 до 60 років та жінки – від 20 до 55 років. 3. До формувань цивільного захисту не призначають: - вагітних жінок; - жінок, які мають дітей віком до 8 років; - жінок із середньою і вищою медичною освітою, що мають дітей до 3- річного віку; - інвалідів I та II групи; - військовозобов'язаних, що мають мобілізаційні розпорядження; - осіб, що входять до складу професійних аварійно-рятувальних служб. 4. При доукомплектуванні формувань цивільного захисту працівниками, у разі призову їх членів на військову службу під час мобілізації, до них не залучаються працівники, які призначені для доукомплектування: - Збройних Сил, інших військових формувань; - правоохоронних органів спеціального призначення; - Державної спеціальної служби транспорту; - залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення. Формування цивільного захисту закладу дошкільної освіти Формування утворюються з метою запобігання виникненню надзвичайних подій та ситуацій, спровокованих факторами небезпек та ризиків, а у разі їх виникнення – зменшення негативного впливу на стан безпеки у закладі та
 • 15. 14 матеріальних збитків, збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу, забезпечення (відновлення) умов життєдіяльності закладу. В залежності від кількісного складу формування цивільного захисту утворюються як: - пости – 2-3 особи; - ланки – 5-8 осіб; - групи – 10 осіб і більше; Для вирішення невідкладних з попередження та реагування на надзвичайні ситуації у закладі дошкільної освіти створюються: - ланка з питань евакуації; - ланка з надання домедичної (долікарської) допомоги; - ланка з охорони публічного порядку; - протипожежну ланку; - пост зв’язку й оповіщення. В закладах, які можуть потрапити до зони дії несприятливих (небезпечних) факторів у наслідок аварії на потенційно-небезпечних об’єктах чи на об’єктах підвищеної небезпеки, доцільно утворювати формування спостереження за зовнішнім природним середовищем. Особовий склад формувань цивільного захисту проходить, навчання за програмами загальної та спеціальної підготовки, функціональне навчання та практичну підготовку. Утворені формування цивільного захисту здійснюють свою діяльність відповідно до Положень про такі формування.
 • 16. 15 V. Режими функціонування системи цивільного захисту закладу дошкільної освіти Залежно від масштабу й особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла в Україні, або в межах конкретної її території, встановлюється один із таких режимів функціонування єдиної державної системи цивільного захисту: - повсякденного функціонування; - підвищеної готовності; - надзвичайної ситуації; - надзвичайного стану». Відповідні режими функціонування має і система цивільного захисту закладу дошкільної освіти. Режим повсякденного функціонування У закладі дошкільної освіти організовуються та проводяться наступні заходи: - планування заходів цивільного захисту; - виконання галузевих програм і запланованих заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (НС)в закладі освіти й зменшення можливих втрат; - забезпечення безпеки та захисту учасників освітнього процесу та працівників, прилеглих до закладу освіти територій від НС; - проведення заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми; - забезпечення спостереження, здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій в закладі та прилеглих до нього територіях; - забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми до дій за призначенням; - підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту; - навчання учасників освітнього процесу та працівників галузі діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій; - створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; - підтримання у готовності систем оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • 17. 16 - планування та проведення заходів із підготовки до діяльності закладу освіти в особливий період (якщо така діяльність передбачається!) Організація і виконання заходів функціональної підсистеми за професійним спрямуванням: - Започаткування теле- і радіопередач на теми цивільного захисту: «Безпека життєдіяльності – вимога сьогодення», «Особиста безпека в екстремальних ситуаціях», «Ставлення людини до власної безпеки – найважливіше завдання сьогодення», «Запобігти, врятувати, допомогти – в життя!»; - забезпечення нормативного, організаційного та науково-методичного супроводу впровадження в освітній процес для дошкільних закладів освіти програм з вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями; - забезпечення мінімально достатнього рівня компетенції дитини дошкільного віку для: - безпечного перебування в навколишньому середовищі; - установлення в них елементарних, доступних віку норм поведінки у надзвичайних ситуаціях; - практичне закріплення теоретичного матеріалу під час проведення в дошкільних навчальних закладах Тижня безпеки дитини; - інформаційно-методичний супровід педагогічних кадрів з питань цивільного захисту через мережу територіальних опорних закладів дошкільної освіти; - організація системного методичного супроводу педагогічних кадрів з питань цивільного захисту; У режимі підвищеної готовності організовуються та проводяться заходи: - оповіщення органів управління та сил цивільного захисту закладу дошкільної освіти, а також учасників освітнього процесу та працівників галузі про загрозу виникнення надзвичайної ситуації в закладі, чи на прилеглих до нього територіях, та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації; - формування оперативних груп для виявлення причин погіршення стану безпеки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації; - уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;
 • 18. 17 - уточнення та здійснення заходів щодо захисту учасників освітнього процесу, працівників галузі й прилеглих до закладу освіти територій від можливих надзвичайних ситуацій на них; - приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів; - проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (виконують комісії з питань надзвичайних ситуацій); У режимі надзвичайної ситуації: Проведення оповіщення органів управління, сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також учасників освітнього процесу, працівників галузі про виникнення надзвичайної ситуації в закладі освіти та інформування їх про дії в умовах такої ситуації; призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; визначення зони надзвичайної ситуації; здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків; організація робіт з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів функціональної підсистеми; організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів; організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту учасників освітнього процесу та працівників галузі від наслідків надзвичайної ситуації; здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та станом безпеки в закладі освіти й прилеглих до нього територіях; інформування органів управління цивільного захисту та учасників освітнього процесу і працівників галузі про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються; здійснення постійного контролю за станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації; інформування вищих органів управління щодо рівня надзвичайної ситуації та вжитих заходів, пов’язаних з реагуванням на ситуацію, оповіщенням і інформуванням учасників освітнього процесу і працівників галузі, надання їм необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах, що склалися. У період дії надзвичайного стану
 • 19. 18 В разі його введення функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану” та іншими нормативно-правовими актами, якщо вони передбачають діяльність закладу дошкільної освіти.
 • 20. 19 VI. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів захисту учасників освітнього процесу та матеріально-технічної бази цивільного захисту Фінансування діяльності постійних органів управління та утворених формувань у сфері цивільного захисту здійснюється коштом відповідних бюджетів згідно із законодавством України. Фінансування заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації провадиться коштом бюджетів відповідних виконавчих органів рад – засновників закладів освіти. Під час ліквідації надзвичайних ситуацій на місцевому рівні використовуються фінансові та матеріальні резерви, у тому числі: місцеві запаси матеріальних резервів, техніки та спеціальних видів майна. кошти резервного фонду районних державних адміністрацій. У разі вичерпання зазначених джерел фінансування, у виняткових випадках, виділяються у встановленому порядку необхідні кошти в обґрунтованих межах з резервного фонду обласних державних адміністрацій. Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти організовується з метою забезпечення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) шляхом створення матеріального резерву відповідних засобів. Відповідальною особою за матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти є завідувач господарства Копосова Ніна Петрівна, телефон 0677507106.
 • 21. 20 VII. Організація взаємодії У функціональній підсистемі «навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту» з метою своєчасного запобігання і реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія з питань: визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил (засобів) реагування на них; погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання; організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням; всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.
 • 22. 21 VIIІ. Інформування у сфері цивільного захисту Органи управління функціональної підсистеми цивільного захисту здійснюють збір, аналіз, оброблення, зберігання та передачу інформації з питань цивільного захисту та надають учасникам освітнього процесу і працівникам галузі через засоби масової інформації оперативну та повну інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них. Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до законодавства про інформацію. Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС.