Publicité

Contenu connexe

Similaire à ลักษณะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละประเภท(19)

Publicité
Publicité

ลักษณะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละประเภท

 1. ลักษณะของการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตแต่ละประเภท
 2. อินเตอร์เน็ต [Internet] หมายถึงอะไร ?
 3. •อินเตอร์เน็ต (Internet) นั้นย่อมาจากคาว่า “International network” หรือ “Inter Connection network” ซึ่งหมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสาร และการ แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดยอาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็ คือ TCP/IP Protocol ซึ่งเป็นข้อกาหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบ เครือข่าย ซึ่งโปรโตคอลนี้จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันสามารถติดต่อถึงกันได้ การที่มีระบบอินเตอร์เน็ต ทาให้สามารถเคลื่อนย้ายข่าวสารข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ โดยไม่ จากัดระยะทาง ส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ ทั้งข้อความตัวหนังสือ ภาพ และ เสียง โดยอาศัย เครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนับเป็นอภิระบบเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่มาก มี เครื่องคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องทั่วโลกเชื่อมต่อกับระบบ ทาให้คนในโลกทุกชาติทุกภาษาสามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้ โดยไม่ต้องเดินทางไป โลกทั้งโลกเปรียบเสมือนเป็นบ้านหนึ่งที่ทุกคนในบ้านสามารถ พูดคุยกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย แต่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโลกป„จจุบันมาก อินเตอร์เน็ต [Internet] หมายถึงอะไร ?
 4. ประเภทของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต [Internet]
 5. Dial-Up การเชื่อมต่อแบบ Dial Up เป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เคยได้รับความนิยมในยุคแรก ๆ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์บุคคล กับสายโทรศัพท์บ้านที่เป็นสายตรงต่อเชื่อมเข้ากับโมเด็ม (Modem) ก็สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตต้อง ทาการติดต่อกับผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านหมายเลขโทรศัพท์บ้าน โดยผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจะกาหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) มาให้เพื่อเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต •ข้อดี ของการเชื่อมต่อแบบ Dial Up คือ อุปกรณ์มีราคาถูก การติดตั้ง ง่าย การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทาได้ง่าย •ข้อเสีย คืออัตราการรับส่งข้อมูลค่อนข้างต่าเพียงไม่เกิน 56 kbit (กิโลบิต) ต่อวินาที
 6. Dial-Up
 7. DSL (Digital Subscriber Line) การเชื่อมต่อแบบ DSL(Digital Subscriber Line) เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยใช้สายโทรศัพท์ธรรมดา ที่ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและพูดผ่านสายโทรศัพท์ปกติได้ในเวลาเดียวกัน สิ่งที่ต้อง คานึงถึงในการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบ DSL ก็คือ -ต้องตรวจสอบว่าสถานที่ที่ติดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการระบบโทรศัพท์แบบ DSL หรือไม่ -บัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในแบบ DSL -การเชื่อมต่อต้องใช้ DSL Modem ในการเชื่อมต่อ -ต้องติดตั้ง Ethernet Adapter Card หรือ Lan Card ไว้ที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย •ข้อดี คือมีความเร็วสูงกว่าแบบ Dial-Up และ ISDN •ข้อเสีย คือไม่สามารถระบุความเร็วที่แน่นอนได้
 8. DSL (Digital Subscriber Line)
 9. Satellites การเชื่อมต่อแบบดาวเทียม (Satellites) เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ระบบที่ใช้กันอยู่ใน ป„จจุบันเรียกว่า Direct Broadcast Satellites หรือ DBS โดย ผู้ใช้ต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม คือ -จานดาวเทียมขนาด 18-21 นิ้ว เพื่อทาหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณจาก ดาวเทียม -ใช้ Modem เพื่อเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต •ข้อเสีย ของการเชื่อมต่อแบบดาวเทียม (Satellites) ได้แก่ ต้องส่งผ่านสายโทรศัพท์เหมือนแบบอื่น ๆ ความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่ามากเมื่อเทียบกับแบบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายสูง
 10. Satellites
 11. ISDN(Internet Services Digital Network) การเชื่อมต่อแบบ ISDN (Internet Services Digital Network) เป็นการเชื่อมต่อที่คล้ายกับแบบ Dial Up เพราะต้องใช้โทรศัพท์และโมเด็มในการ เชื่อมต่อ ต่างกันตรงที่ระบบโทรศัพท์เป็นระบบความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีระบบ ดิจิตอล (Digital) และต้องใช้โมเด็มแบบ ISDN Modem ในการเชื่อมต่อ ดังนั้นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ ISDN จะต้องคานึงถึงสิ่งเหล่านี้ คือ -ต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ที่ให้บริการการเชื่อมต่อแบบ ISDN -การเชื่อมต่อต้องใช้ ISDN Modem ในการเชื่อมต่อ -ต้องตรวจสอบว่าสถานที่ที่จะใช้บริการนี้ อยู่ในอาณาเขตที่ใช้บริการ ISDN ได้ หรือไม่ •ข้อดี คือไม่มีสัญญาณรบกวน มีความเร็วสูง และยังคงสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อ พูดคุยไปได้พร้อม ๆ กับการเล่นอินเตอร์เน็ต •ข้อเสีย คือมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าระบบ Dial-Up
 12. ISDN(Internet Services Digital Network)
 13. Cable การเชื่อมต่อแบบ Cable เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผ่านสายสื่อสารเดียวกับ Cable TV จึงทาให้เรา สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กับการดูทีวีได้ โดยต้องจัดหาอุปกรณ์ เพิ่มเติม คือ -ใช้ Cable Modem เพื่อเชื่อมต่อ -ต้องติดตั้ง Ethernet Adapter Card หรือ Lan Card ไว้ที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย •ข้อดี คือถ้ามีสายเคเบิลทีวีอยู่แล้ว สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยเพิ่ม อุปกรณ์ Cable Modem ก็สามารถเชื่อมต่อได้ •ข้อเสีย คือถ้ามีผู้ใช้เคเบิลในบริเวณใกล้เคียงมาก อาจทาให้การรับส่งข้อมูลช้าลง0
 14. Cable
 15. Video
 16. จัดทาโดย นาย จิรายุ วัชนุภาพร ชั้น ม.5/3 เลขที่ 8
 17. จัดทาโดย นาย พีรพัฒน์ บุญวัชรพันธ์สกุล ชั้น ม.5/3 เลขที่ 12
 18. จัดทาโดย นาย ธัญวิกรานต์ ตรีไตรรัตนกูล ชั้น ม.5/3 เลขที่ 15
Publicité