Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

เอกสารติว O net วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

17 177 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

เอกสารติว O net วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  1. 1. เอกสารติว O-NET วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบ O-NET ปี 2554 มี 2 ข้อ 1. ข้อใดในรูปภาพต่อไปนี้หมายถึงสัญญาณดิจิทัล (Digital) 2. ข้อใดเป็นมารยาทการใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง ก. ส่งต่อจดหมายลูกโซ่ ข. กระจายข้อมูลให้เพื่อนให้มากที่สุด ค. ตรวจสอบการใช้ภาษาก่อนส่งข้อความ ง. คิดอย่างไรก็เขียนตอนบนกระดาษสนทนาอย่างนั้น ข้อสอบ O-NET ปี 2553 มี 5 ข้อ 3. ถ้าต้องการถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องดิจิทัลที่มีพอร์ตยูเอสบีกับคอมพิวเตอร์ต้องใช้สายเชื่อมใด ก. ข. ค. ง. 4. ด.ญ.สมหญิงทาการทดลองทางเคมีและต้องวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสร้างแผนภูมิจากข้อมูลที่ได้ โดยจะนาเสนอ ข้อมูลที่ได้หน้าชั้นเรียน ด.ญ.สมหญิง ต้องเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใดให้เหมาะสมกับงาน ก. Excel และ Word ข. Excel และ PowerPoint ค. Equation และ Word ง. Equation และ PowerPoint 5. ข้อใดเลือกใช้โปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตได้เหมาะสมกับงาน ก. ส่งข้อความหาเพื่อนด้วย FTP ข. อ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Bit Torrent ค. แสดงไฟล์สกุล html ด้วย web browser ง. สั่งงานคอมพิวเตอร์ที่ห่างไกลด้วย instant messaging 6. ข้อใดแสดงการไหลของข้อมูลได้ถูกต้อง ก. ข.
  2. 2. ค. ง. 7. ด.ช.สมชาย มีกิจวัตรตอนเช้าตามลาดับดังนี้ อาบน้า รับประทานอาหารถ้ารับประทานอาหารเสร็จก่อน 7 นาฬิกา ด.ช.สมชายจะเดินไปโรงเรียน ถ้าสายกว่านั้นคุณพ่อไปส่งที่โรงเรียน ข้อใดเป็นผังงานแสดงกิจวัตร ของ ด.ช.สมชาย ก. ข. ค. ง. โดย ครูธิดารัตน์ เนตรแก้ว เว็บไซต์โรงเรียน www.prasatbengvittayaschool.net E:MAIL โรงเรียน Prasatbeng33@gmail.com

×