หลักธรรม นิโรธ มรรค

หลักธรรม นิโรธ มรรค
SOC.SU.EP2
โดย คุณครูศุภวดี มนต์เนรมิตร
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
คือ ความดับทุกข์ ความหลุดพ้น
1.ภาวนา 4
2.วิมุตติ 5
3. นิพพาน
1.ภาวนา 4
คือ การเจริญ การทาให้เป็นให้มีขึ้น ประกอบด้วย
1.1 กายภาวนา หมายถึง การเจริญทางกาย
1.2 ศีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล
1.3 จิตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต
1.4 ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา
2.วิมุตติ 5
วิมุตติ คือ ความดับกิเลส
ประกอบด้วย
2.1 ตทังควิมุตติ คือ ดับด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับ เช่น ความอิจฉาดับด้วย การชื่นชม
2.2 วิกขัมภนวิมุตติ คือ ดับด้วยการข่ม สะกดไว้
2.3 สมุจเฉทวิมุตติ คือ ดับด้วยการตัดขาด
2.4 ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ คือ ดับด้วยสงบระงับ
2.5 นิสสรณวิมุตติ คือ ดับด้วยสลัดออกได้
3. นิพพาน
นิพพาน คือ สภาพที่ดับแล้ว ไร้กิเลส
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
และต้องมีภาวะทางปัญญา คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
กิเลส ประกอบด้วย
ราคะ คือ ความโลภ
โทสะ คือ ความโกรธ
โมหะ คือ ความหลง ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
1. มรรค หนทางการดับทุกข์
2. วุฒิธรรม 4 ธรรมเป็นเครื่องเจริญ
3. พละ 5 ธรรมอันเป็นกาลัง
4. ปาปณิกธรรม 3 คุณสมบัติของพ่อค้า แม่ค้า
5. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ธรรมที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน
6. อริยวัฑฒิ 5 ความเจริญอย่างประเสริฐ
7. มงคล 38 สิ่งที่ทาให้โชคดี
พละ 5
หลักธรรมพละ 5
1. ศรัทธา การเชื่อมั่นในหลักพระพุทธศาสนา
2. วิริยะ ความพยายาม ความเพียร
3. สติ ความระลึกได้สามารถระงับใจตนเอง
4. สมาธิ มีพลังจิตที่แน่วแน่ ตั้งมั่น
5. ปัญญา ความรอบรู้
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 คือ ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน ได้แกก
1) อุฏฐานสัมปทา ความขยันหมั่นเพียร
2) อารักขสัมปทา ความพร้อมด้วยการรักษา
3) กัลยาณมิตร คบเพื่อนดี
4) สมชีวิตา ความเป็นอยูเหมาะสม
ปาปณิกธรรม 3
ปาปณิกธรรม 3 ซึ่งเป็นหลักการทางานของผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ได้แกก
1) จักขุมา คือ ตาดี รู้จักสินค้า
2) วิธูโร คือ จัดเจนธุรกิจ รู้ความเคลื่อนไหวของตลาด
3) นิสสยสัมปันโน คือ พร้อมด้วยแกหลงลงทุน
อริยวัฑฒิ 5
อริยวัฑฒิ 5 เป็นหลักธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตที่ดีงาม
1) ศรัทธา ความเชื่อมั่นในการทาความดี
2) ศีล เป็นผู้ที่รักษาศีล
3) สุตะ การศึกษาเล่าเรียน ค้นหาความรู้
4) จาคะ ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
5) ปัญญา ความรอบรู้
1 sur 10

Contenu connexe

Tendances(20)

มงคลชีวิตมงคลชีวิต
มงคลชีวิต
วงเดือน กุดทิง2.9K vues
หลักปฏิจจสมุปบาทหลักปฏิจจสมุปบาท
หลักปฏิจจสมุปบาท
ต้นไม้ เดียวกัน707 vues
ศาสนาพุทธศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธ
reemary697 vues
หลักอริยสัจ4หลักอริยสัจ4
หลักอริยสัจ4
พัน พัน6.6K vues
อริยสัจ4และการปล่อยวางอริยสัจ4และการปล่อยวาง
อริยสัจ4และการปล่อยวาง
สาวกปิศาจ Kudo18.2K vues
ขันธ์ 5 ขันธ์ 5
ขันธ์ 5
Chalachon Presentation Studio5.5K vues
0101
01
Pa'rig Prig86 vues
0303
03
Pa'rig Prig65 vues
อริยสัจ 4อริยสัจ 4
อริยสัจ 4
Topbeekung Thongsophon4.3K vues
สมถกัมมัฏฐานกสิณ 10 pptสมถกัมมัฏฐานกสิณ 10 ppt
สมถกัมมัฏฐานกสิณ 10 ppt
เตชะชิน เก้าเดือนยี่870 vues
อริยสัจ 4อริยสัจ 4
อริยสัจ 4
tassanee chaicharoen973 vues
590805 บทที่-3-แก้ไขแล้ว590805 บทที่-3-แก้ไขแล้ว
590805 บทที่-3-แก้ไขแล้ว
เตชะชิน เก้าเดือนยี่997 vues

Similaire à หลักธรรม นิโรธ มรรค(20)

นวโกวาทนวโกวาท
นวโกวาท
Prachyanun Nilsook361 vues
080จิตภาวนา080จิตภาวนา
080จิตภาวนา
niralai739 vues
บทความ (สังขาร)บทความ (สังขาร)
บทความ (สังขาร)
วัดดอนทอง กาฬสินธุ์617 vues
บทความ (สังขาร)บทความ (สังขาร)
บทความ (สังขาร)
วัดดอนทอง กาฬสินธุ์1K vues
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1
เพ็ญลักษณ์ สุวรรณาโชติ1.8K vues
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.๒
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.๒
เพ็ญลักษณ์ สุวรรณาโชติ1.2K vues
Seangdhamma february 13Seangdhamma february 13
Seangdhamma february 13
khumtan1.1K vues
ปรัชญาเบื้องต้นปรัชญาเบื้องต้น
ปรัชญาเบื้องต้น
วัดดอนทอง กาฬสินธุ์15K vues
0101
01
Pa'rig Prig95 vues
Presentation1Presentation1
Presentation1
olivemu5K vues

หลักธรรม นิโรธ มรรค

  • 1. หลักธรรม นิโรธ มรรค SOC.SU.EP2 โดย คุณครูศุภวดี มนต์เนรมิตร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
  • 2. นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) คือ ความดับทุกข์ ความหลุดพ้น 1.ภาวนา 4 2.วิมุตติ 5 3. นิพพาน
  • 3. 1.ภาวนา 4 คือ การเจริญ การทาให้เป็นให้มีขึ้น ประกอบด้วย 1.1 กายภาวนา หมายถึง การเจริญทางกาย 1.2 ศีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล 1.3 จิตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต 1.4 ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา
  • 4. 2.วิมุตติ 5 วิมุตติ คือ ความดับกิเลส ประกอบด้วย 2.1 ตทังควิมุตติ คือ ดับด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับ เช่น ความอิจฉาดับด้วย การชื่นชม 2.2 วิกขัมภนวิมุตติ คือ ดับด้วยการข่ม สะกดไว้ 2.3 สมุจเฉทวิมุตติ คือ ดับด้วยการตัดขาด 2.4 ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ คือ ดับด้วยสงบระงับ 2.5 นิสสรณวิมุตติ คือ ดับด้วยสลัดออกได้
  • 5. 3. นิพพาน นิพพาน คือ สภาพที่ดับแล้ว ไร้กิเลส ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และต้องมีภาวะทางปัญญา คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กิเลส ประกอบด้วย ราคะ คือ ความโลภ โทสะ คือ ความโกรธ โมหะ คือ ความหลง ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี
  • 6. มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 1. มรรค หนทางการดับทุกข์ 2. วุฒิธรรม 4 ธรรมเป็นเครื่องเจริญ 3. พละ 5 ธรรมอันเป็นกาลัง 4. ปาปณิกธรรม 3 คุณสมบัติของพ่อค้า แม่ค้า 5. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ธรรมที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน 6. อริยวัฑฒิ 5 ความเจริญอย่างประเสริฐ 7. มงคล 38 สิ่งที่ทาให้โชคดี
  • 7. พละ 5 หลักธรรมพละ 5 1. ศรัทธา การเชื่อมั่นในหลักพระพุทธศาสนา 2. วิริยะ ความพยายาม ความเพียร 3. สติ ความระลึกได้สามารถระงับใจตนเอง 4. สมาธิ มีพลังจิตที่แน่วแน่ ตั้งมั่น 5. ปัญญา ความรอบรู้
  • 8. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 คือ ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน ได้แกก 1) อุฏฐานสัมปทา ความขยันหมั่นเพียร 2) อารักขสัมปทา ความพร้อมด้วยการรักษา 3) กัลยาณมิตร คบเพื่อนดี 4) สมชีวิตา ความเป็นอยูเหมาะสม
  • 9. ปาปณิกธรรม 3 ปาปณิกธรรม 3 ซึ่งเป็นหลักการทางานของผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ได้แกก 1) จักขุมา คือ ตาดี รู้จักสินค้า 2) วิธูโร คือ จัดเจนธุรกิจ รู้ความเคลื่อนไหวของตลาด 3) นิสสยสัมปันโน คือ พร้อมด้วยแกหลงลงทุน
  • 10. อริยวัฑฒิ 5 อริยวัฑฒิ 5 เป็นหลักธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตที่ดีงาม 1) ศรัทธา ความเชื่อมั่นในการทาความดี 2) ศีล เป็นผู้ที่รักษาศีล 3) สุตะ การศึกษาเล่าเรียน ค้นหาความรู้ 4) จาคะ ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ 5) ปัญญา ความรอบรู้