Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 1. 1. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 จานวน 64 ข้อ ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีทั้งหมดกี่หมวด กี่มาตรา ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้วันที่เท่าใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานใด? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 5. ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง หมายความรวมถึง ? ตอบ………………………………………………..………………………………………
 2. 2. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc 6. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทาเป็นภาษาใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 7. กรณีใดเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถทาการพิจารณาทางปกครองได้ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 8. คาสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง ไม่ได้หมายความรวมถึง? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 9. กรณีที่มีการยื่นขอโดยมีผู้ลงชื่อหรือคู่กรณีกี่คนขึ้นไป จะถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วม ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 10. การขอให้พิจารณาคาสั่งทางปกครองใหม่ ต้องกระทาภายในกี่วัน นับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุ ? ตอบ………………………………………………..………………………………………
 3. 3. 11. ถ้าได้รับความเดือนร้อน จากคาสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย สามารร้องขอค่าทดแทนภายในกี่วัน นับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 12. กรรมการวิธิปฎิบัติราชการทางปกครองซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระดารงตาแหน่งคราวละกี่ปี โดย กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งได้อีก ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 13. กรณีคาสั่งทางปกครองเป็นคาสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับทราบคาสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอได้กระทาโดยเหตุอัน สมควร เจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งต้องยืนยันคาสั่งนั้นเป็นหนังสือภายในกี่วัน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 14. เจ้าหน้าที่ผู้รับคาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง ต้องพิจารณาคาอุทธรณ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับแต่ วันที่รับคาอุทธรณ์ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 4. 4. 15. การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทาภายในกี่วัน นับแต่ได้รับรู้ถึงเหตุ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 16. การแจ้งคาสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ กรณีภายในประเทศเมื่อครบกี่วัน ถือว่าได้รับแจ้ง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 17. การแจ้งคาสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ กรณีต่างประเทศเมื่อครบกี่วัน ถือว่าได้รับแจ้ง ?? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 18. วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรการบังคับทางปกครองให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายใด? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 19. การบังคับทางปกครอง คาสั่งทางปกครองสั่งให้บุคคลชาระเงินภายใน 7 วันแล้วไม่กระทาตาม เจ้าหน้าที่ อาจใช้มาตรการการบังคับทางปกครองได้อย่างไร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 5. 5. 20. การประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องมีกรรมการมาประชุม อย่างน้อยเท่าใด จึงจะเป็นองค์ประชุม ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 21. การลงมติคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้ถือเสียงอย่างไร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 22. ตาแหน่งใด เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 23. หน่วยงานใด ที่ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 24. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีจานวนกี่คน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 25. คาสั่งทางปกครองหมายความว่า อย่างไร? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 6. 6. 26. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายความว่า ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 27. การยกเว้นกรณีใช้บังคับในนอกเหนือที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้ตราเป็น กฎหมายใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 28. คาสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อย เจ้าหน้าที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้หรือไม่ เพียงใด? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 29. การให้เหตุผลในคาสั่งทางปกครอง ไม่ใช้บังคับกับกรณีใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 30. การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางการปกครอง ต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้น ภายในกี่วัน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 7. 7. 31. ตาแหน่งใด สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยตาแหน่ง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 32. คาสั่งทางปกครอง ผู้มีอานาจจัดทา คือ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 33. คาสั่งทางปกครอง ทาได้กี่แบบ อะไรบ้าง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 34. ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุการยื่นอุทธรณ์ คาโต้แย้ง หรือระยะเวลา สาหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ และหาก ไม่มีการแจ้งใหม่ ระยะเวลาการอุทธรณ์ขยายเป็นเท่าใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 35. ระยะเวลาที่กาหนดโดยกฎหมายหรือโดยคาสั่งของเจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทาการงานสาหรับ เจ้าหน้าที่หรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู้รับคาสั่ง ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 8. 8. 36. กรณีคาสั่งทางปกครอง ถ้าขอเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องดาเนินการภายในกี่วัน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 37. การจัดซ้อจัดทุกชนิดเป็นคาสั่งทางการปกครองหรือไม่ หากคู่กรณีไม่พอใจสามารถอุทธรณ์คาสั่งได้หรือไม่ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 38. นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่ง คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ้นจากตาแหน่งเมื่อใด? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 39. ในกรณีที่คาสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่าย ปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครอง ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 40. บุคคลใดมีอานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 9. 9. 41. การพิจารณาทางปกครอง หมายความว่าอย่างไร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 42. กฎ หมายความว่าอย่างไร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 43. เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง หมายความว่าอย่างไร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 44. สิทธิของคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง มีอะไรบ้าง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 45. กรณีใด ที่เจ้าหน้าที่สามารถแนะนาให้คู่กรณีตั้งตัวแทนร่วมได้ ตอบ………………………………………………..……………………………………… 46. คาสั่งทางปกครองที่ทาเป็นหนังสือและการยืนยันคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และ เหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย อะไรบ้าง ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 10. 10. 47. ผู้พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของผู้ดารงตาแหน่งอธิบดี คือใคร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 48. ผู้พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของปลัดกระทรวง ได้แก่ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 49. ผู้พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของนายอาเภอ คือ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 50. ผู้พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด คือ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 51. คาสั่งทางปกครองมีผลบังคับใช้เมื่อใด ตอบ………………………………………………..……………………………………… 52. ถ้าหากเป็นการเตรียมการและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคาสั่งทางปกครองหรือกฎนั้นจะใช้ วิธีการใด ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 11. 11. 53. เหตุในการขอพิจารณาใหม่ มีอะไรบ้าง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 54. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกินวันกี่บาท ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 55. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกินวันกี่บาท ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 56. นายอาเภอมีอานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกินวันกี่บาท ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 57. คาสั่งทางปกครองมีผลบังคับใช้เมื่อใด ตอบ………………………………………………..……………………………………… 58. ถ้าหากเป็นการเตรียมการและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคาสั่งทางปกครองหรือกฎนั้นจะใช้ วิธีการใด ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 12. 12. 59. การแจ้งคาสั่งทางปกครองโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของเจ้าหน้าที่ และที่ว่าการอาเภอที่ผู้รับมี ภูมิลาเนา ใช้ในกรณีใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 60. การแจ้งคาสั่งทางปกครองโดยวิธีการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นใช้ในกรณีใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 61.การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองภายในกี่วัน ตอบ………………………………………………..……………………………………… 62. การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทาภายในกี่วัน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 63. ขั้นตอนการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง กาหนดไว้อย่างไร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 64. การยื่นคาขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทาภายในกี่วัน นับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc

×