Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
RDF БАЗИ ОТ ДАННИ
Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова
RDF БАЗИ ОТ ДАННИ – СЪДЪРЖАНИЕ
 Характеристики на RDF (Resource Description
Framework) базите от данни
 Предимства на RD...
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА RDF БАЗИТЕ ОТ ДАННИ
 RDF системите за бази от данни
 са стандартизирани NoSQL решения, които се основа...
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА RDF БАЗИТЕ ОТ ДАННИ
 RDF системите за бази от данни формират подмножество на
графовите бази от данни – ...
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА RDF БАЗИТЕ ОТ ДАННИ
 Пример
55Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА RDF БАЗИ ОТ ДАННИ
 Прост и единен стандартен модел на данните
 NoSQL базите от данни имат специфич...
ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА RDF БАЗИ ОТ ДАННИ
 Стандартизирани формати за обмен на информация
 Някои NoSQL бази от данни имат ...
ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА RDF БАЗИ ОТ ДАННИ
 Мощен стандартен език за заявки
 NoSQL базите от данни обикновено не предоставя...
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА НА RDF БАЗИ ОТ
ДАННИ
 Преносимост на данните
 При използване на различни конкуриращи се системи ...
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА НА RDF БАЗИ ОТ
ДАННИ
 Съвместимост (Toolchain interoperability)
 Библиотеките и инструментите (t...
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА НА RDF БАЗИ ОТ
ДАННИ
 Липсва зависимост от доставчика (No vendor lock-in)
 Ако дадено приложение...
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА НА RDF БАЗИ ОТ
ДАННИ
 Гарантирано бъдеще
 RDF е дефиниран стандарт за публикуване на свързани
да...
СРАВНЯВАНЕ НА RDF С XML
 XML се използва за представяне на модел на
полуструктурираните данни
 Йерархична структура с вл...
СРАВНЯВАНЕ НА RDF С РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ
ДАННИ
 RDF данните могат да бъдат представени с помощта на
релационния модел.
 От...
СРАВНЯВАНЕ НА RDF С РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ
ДАННИ
 В релационния модел, даден ред в таблица всъщност
представлява твърдението,...
1616Цветанка Георгиева
Цветанка Георгиева-Трифонова, 2017
Някои права запазени.
Презентацията е достъпна под лиценз Creati...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

RDF бази от данни

900 vues

Publié le

RDF системите за бази от данни са стандартизирани NoSQL решения, които се основават на прост, единен модел на данни и мощен, декларативен език за заявки.
Тези системи предлагат преносимост на данните и съвместимост между конкурентни приложения.

Publié dans : Données & analyses
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

RDF бази от данни

 1. 1. RDF БАЗИ ОТ ДАННИ Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова
 2. 2. RDF БАЗИ ОТ ДАННИ – СЪДЪРЖАНИЕ  Характеристики на RDF (Resource Description Framework) базите от данни  Предимства на RDF бази от данни  Сравняване на RDF с XML и релационни бази от данни 22Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 3. 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА RDF БАЗИТЕ ОТ ДАННИ  RDF системите за бази от данни  са стандартизирани NoSQL решения, които се основават на:  прост, единен модел на данни;  мощен, декларативен език за заявки.  предлагат преносимост на данните и съвместимост между конкурентни приложения. 33Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 4. 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА RDF БАЗИТЕ ОТ ДАННИ  RDF системите за бази от данни формират подмножество на графовите бази от данни – една от категориите NoSQL бази от данни.  Примери за RDF бази от данни са:  AllegroGraph, Virtuoso, Stardog, др.;  както и такива с отворен код: ARC, 4store, др.  RDF данните могат да бъдат разглеждани като насочен граф, където дъгите:  започват с URI на субектите;  имат етикети с URI на предикатите;  завършват, като сочат URI на обектите или скаларни стойности. 44Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 5. 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА RDF БАЗИТЕ ОТ ДАННИ  Пример 55Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 6. 6. ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА RDF БАЗИ ОТ ДАННИ  Прост и единен стандартен модел на данните  NoSQL базите от данни имат специфични модели на данните и възможности, предназначени специално за всяка реализация;  Като правило, тези модели на данните не са нито съвместими, нито стандартизирани и обикновено са описани в документацията на съответната версия на конкретния програмен продукт;  В сравнение с тях системите за RDF бази от данни използват един добре дефиниран и W3C-стандартизиран модел на данните. 66Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 7. 7. ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА RDF БАЗИ ОТ ДАННИ  Стандартизирани формати за обмен на информация  Някои NoSQL бази от данни имат възможност за импорт/експорт от/към структури, специфични за реализацията, представени в XML или JSON формат.  От друга страна всички RDF бази от данни имат възможност за импорт/експорт въз основа на добре дефинирани, стандартизирани формати за сериализиране като RDF/XML, N-Triples, N-Quads, др. 77Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 8. 8. ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА RDF БАЗИ ОТ ДАННИ  Мощен стандартен език за заявки  NoSQL базите от данни обикновено не предоставят декларативен език за заявки от високо ниво, подобен на SQL;  Изпълняването на заявки при тези бази от данни се програмира според конкретния модел на данните, според конкретния език и дори според конкретно приложение;  Ако е налице език за заявки, той е напълно специфичен за реализацията (например SimpleDB или GQL);  SPARQL е голямо предимство за RDF базите от данни, тъй като представлява стандартен език за заявки, който има възможности, сравними с тези на SQL и е дефиниран при запазване на голяма част от познатия синтаксис. 88Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 9. 9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА НА RDF БАЗИ ОТ ДАННИ  Преносимост на данните  При използване на различни конкуриращи се системи за бази от данни, за да се:  включат множество различни решения едновременно;  обменят данни с външни организации,  данните могат да бъдат предавани, без да се налага да се пише и използва допълнителен потребителски код за преобразуване на някои формати и структури от данни в други несъвместими формати и структури от данни. 99Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 10. 10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА НА RDF БАЗИ ОТ ДАННИ  Съвместимост (Toolchain interoperability)  Библиотеките и инструментите (toolchains) за RDF обикновено не са или са слабо свързани с конкретната реализация на СУБД;  По принцип не е от значение с коя специално RDF- базирана система се осъществява връзката, ако например се използва и програмира с Jena или Sesame за Java и Scala, RDFLib за Python, ARC за PHP или RDF.rb за Ruby;  Подобно на релационните бази от данни, RDF-базираният код не трябва да се променя, само защото е нужно да се направи еквивалент на преминаване от MySQL към PostgreSQL. 1010Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 11. 11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА НА RDF БАЗИ ОТ ДАННИ  Липсва зависимост от доставчика (No vendor lock-in)  Ако дадено приложение използва RDF базата от данни X, но по някаква причина възникнат проблеми, то може да се извърши преминаване към RDF база от данни Y или Z или някоя друга от наличните съвместими решения;  Тази задача не толкова тежка, в сравнение с превключване между две не-RDF решения. 1111Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 12. 12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА НА RDF БАЗИ ОТ ДАННИ  Гарантирано бъдеще  RDF е дефиниран стандарт за публикуване на свързани данни (linked data) в интернет и е изцяло построен въз основа на утвърдени стандарти като URI адреси;  Напълно основателно може да се предположи, че RDF данните ще бъдат използваеми в бъдеще;  Не може да се твърди същото за някои от другите NoSQL решения, много от които неизбежно ще се окажат по- скоро краткотрайни. 1212Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 13. 13. СРАВНЯВАНЕ НА RDF С XML  XML се използва за представяне на модел на полуструктурираните данни  Йерархична структура с вложени елементи, която е дърво, но в общия случай може да представлява граф;  Служи за представяне на структурата и семантиката на данните.  Моделите на XML данните и RDF данните са различни  Моделът на RDF данните:  е граф (съвкупност от субект/предикат/обект изрази);  служи за представяне на семантиката на данните;  е абстрактен модел с няколко формати за сериализиране, един от които е RDF/XML. 1313Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 14. 14. СРАВНЯВАНЕ НА RDF С РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ ДАННИ  RDF данните могат да бъдат представени с помощта на релационния модел.  Отделните твърдения в RDF се изразяват като триплети от субект, предикат, обект.  Множества от триплети с общ предикат могат да бъдат съпоставени с бинарните връзки в релационния модел чрез таблица от две колони. 1414Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 15. 15. СРАВНЯВАНЕ НА RDF С РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ ДАННИ  В релационния модел, даден ред в таблица всъщност представлява твърдението, че релацията е валидна за стойностите в реда.  Една SELECT заявка избира твърдения, които са верни за дадените условия.  Релационната СУБД поддържа логически съгласуваността между всички данни, които съдържа.  По този начин релационната база от данни може да се разглежда като машина за разсъждения (reasoning engine). 1515Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 16. 16. 1616Цветанка Георгиева Цветанка Георгиева-Трифонова, 2017 Някои права запазени. Презентацията е достъпна под лиценз Creative Commons, Признание-Некомерсиално-Без производни, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

×