öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf

Öğretim teknolojileri

1 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ I ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
ÖĞRETİM TEKNOLOJİ
KONU: GESTALT PRENSİPLERİ VE
İLKELER
DR.AĞAH TUĞRUL KORUCU
ÖĞRENCİ: MERYEM EL-SÜKNE
2 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ II ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
Bu yazımızda Gestalt Kuramı Nedir? Gestalt İlkerli Nelerdir?
Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 20. Yüzyılın ilk yarısında Almanya’da
ortaya çıkmıştır. Gestaltizm(Gesatl, Almanca’da “form, konfigürasyon”
anlamına gelir.) gestalt ekolü adı altında bilişsel süreçler Içerisinde
özellikle “algı” ve “algısal örgütlenme” konularında yoğunlaşmış psikoloji
teorisidir. Gestaltizm, kaotik görünen bir dünyada anlamlı bir algıya sahip
olmamızın temelde hangi kanunlara dayandığını anlamaya çalışır.
Gestaltizmin ana prensibi zihnin kendi kendisini algıladığı şeylerde bir
.bütün görmeye organize etmesidir
Wertheimer, Gestalt kuramı öncülerinden kabul
edilir. Davranışçıların ve strukturcuların atomcu
görüşüne bir tepki hareketi olarak gelişme
göstermiştir. Almanya’da doğan Gestalt kuramı
ilerleyen aşamalarda Amerika Birleşik Devletleri’ne
3 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ III ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
kadar yayıldı.
Gestalt Kuramı Nedir?
Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 1912’de
Almanya Wertheimer’in yazdığı bir makale ile
başlamış ve kuramının ilkelerini Wertheimer, Köhler
ve Koffka tarafından geliştirilmiştir. Bu kurama göre
bütün, parçaların toplamından farklı bir anlam ifade
eder ve birey, bütünü parçalarına ayrıştırarak değil,
bütünlük içinde algılar.
Yazının giriş kısmında anlamın aslında şekil,biçim
ve bütünlük olduğunu söylemiştim. Bir davranışı
parçalarına bölmek, onun bütünlüğünü bozmaktadır.
Aynı zamanda anlam ve niteliğini değiştirmektedir.
Örneğin, bir nehirde su zerrecikleri her an
değişmektedir. Ancak nehir varlığını sürdürmektedir.
Bir toplum içerisinde insanlar doğup, büyür ve
ölürler. Ama toplum süre gider. “Kalem” sözcüğünü
“k-a-l-e-m” harflerine böldüğümüz zaman anlamı
kalmaz. Doğadaki nesneler ve olaylar da en küçük
parçaları değil, büyük parçaları ve bütünü
incelendiğinde daha iyi anlaşılabilmektedir.
Wertheimer belli uyarıcıların nasıl gruplanacağını,
nasıl yapılandırılacağını ya da yorumlanacağını
belirleyen uyarıcı değişkenleri tanımlamıştır. Bir
objenin değişik koşullar altında aynı biçimde
algılanmasına algısal değişmezlik adı verilir.
Uzaktaki bir ağacı küçük, yakındakini büyük
görmemiz gerekirken, ağaç deyince her daim aynı
4 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ IV ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
şekilde algılanır. Algının temel özellikleri Gestalt
yaklaşımına göre zihinde oluşan bir süreçtir.
Çevreden gelen uyarıcılar duyu organlarını uyarır ve
bu şekilde meydana gelen sinir akımı beyine
.ulaştığında duyumla birlikte algılama meydana gelir
Gestalt psikologları algı konusunda birçok uyaranın
karışık bağlantıları sonucu Insan algısının ürün
çıkardığını öne sürmüşlerdir. Uyaran-sonuç ilişkisine
odaklanan davranışsalcıların aksine Gestalt
psikologları bilişsel sürecin organizasyonunu
anlamaya çalışmışlardır. Gestalt etkisi beynimizin,
özellikle basit ve bağlantısız ögeleri (çizgiler,
noktalar, eğriler…) görsel olarak bir araya getirerek,
tanıdık ve bütün figürler çıkarma kabiliyetine denir.
Günümüz davranışçı kuramda öğrenmeyi sadece
uyarı-tepki ilişkisi içerisinde değerlendiriyordu.
5 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ V ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
Davranışçı kuramın aksine, gestalt psikolojisi zihnin
uyarıcılar arasında bir bağlantı (örüntü) kurduğunu
.savunur
Örneğin, sıcak sudan çıkan elimize Ilık su, soğuk su
gibi geldiği halde, buzlu sudan çıkan elimize aynı
derecedeki ılık su sıcak gibi gelmektedir. Çok tatlI
yendikten sonra yenilen bir meyve, bireye
olduğundan daha tatsız gelmektedir. Peki, bu
kurama neden Ihtiyaç duyulmuştur? Bu soruyu
cevaplayabilmek Için algı kelimesini incelemek
gerekir. Algı; dikkatin yöneltildiği herhangi bir şey
hakkında duyu organları aracılığıyla edinilen
bilgilerdir. Dikkat edilen şeyin bilince varması
.durumu da algılamaktır
Gestalt kuramı genel Itibariyle bu bilgileri
Içermektedir. Gestalt psikolojisi hakkında bilgi
sahibi olduktan sonra Gestalt ilkelerinin neler
.olduğunu öğrenelim
Veri Görselleştirmede de Gestalt kuramından
faydalanıldığını biliyor muydunuz? Detaylar Veri
!Görselleştirme Nedir? Yazımızda
6 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ VI ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
Gestalt Prensipleri İlkeleri Nelerdir?
Gestalt okulu, psikolojik araştırmalara yaklaşımı
yeniden tanımlamak içim girişimlerde bulunan bir
dizi teorik (kuramsal) ve metodolojik (yöntem-
bilimsel) ilkeler üzerinde çalıştı. Bu, 20. Yüzyılın
başında geliştirilen, geleneksel bilimsel
metodolojiye dayalı olan ve çalışma konusunu, onun
karışıklığını azaltma amacıyla ayrı ayrı analiz
edilebilecek bir dizi parçalara ayıran araştırmalara
terstir.
Gestalt kuramının ana bileşenleri olan Gestalt
İlkeleri, tasarımda görsel algıyı açıklamak amacıyla
:kullanılır. Bu ilkeler şunlardır
7 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ VII ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
Yakınlık İlkesi:
Bu ilkeye göre Insanlar çeşitli nesneleri algılarken
birbirine yakın olanları grup oluşturarak algılarlar. Bu
Ilke günlük hayatta sık sık reklam amblemlerinde,
.olayın ilişkili yönünü vurgulamak için kullanılır
Benzerlik İlkesi:
Bu ilkeye göre eğer parçalar birbirine benziyorsa, bu
çeşitli parçalar algısal olarak birbirleriyle gruplaşır.
Bu benzerlik; şekil, renk, gölgelendirme ya da bu gibi
8 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ VIII ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
diğer özelliklerle meydana gelebilir. Algı sıraları
.benzerlik ilkesinden kaynaklanır
Tamamlama (Kapatma) İlkesi:
Bu ilkeye göre nesneler tamamlanmasa bile insanlar
bu nesneleri bütün bir şekil, harf, resim gIbi algılar.
Yani resmin bütünün bazı parçaları olmadığı zaman
bizim algımız bu görsel parçaları tamamlar.
Araştırmalar gösteriyor ki aklın bir şekli
tamamlamasının nedeni şekli duyu aracılığıyla
tamamlanmış şekilde algılaması değil, uyaranların
.etrafındaki düzeni arttırmak içindir
Devamlılık İlkesi:
9 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ IX ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
Devamlılık İlkesi, nesnelerin parçalarının bir grup
oluşturuyormuş gibi algılanma eğiliminde olduğunu,
ve bu sebeple bir nesnenin parçalarının, yan yana
konumlandırıldıkları durumda algısal bütünlük
yarattıklarını belirtir. İki nesnenin kesişmeleri
durumunda, bireyler bu Iki nesneyi Iki ayrı
bölünmemiş nesne şeklinde algılarlar. Uyarıcılar,
kesişime rağmen ayrı görünmeyi sürdürürler. Keskin
ve net yön değişimleri olan nesneleri grup olarak
görüp tek bir nesne olarak daha az algılama
eğilimindeyizdir
İyi Gestalt İlkesi (Prägnanz İlkesi):
Eğer bir nesnenin parçaları düzenli, yalın ve sıralı bir
örüntü oluşturuyorlarsa grup oluşturuyorlarmış gibi
algılanırlar. Bu yasadan çıkarılabilecek şey şudur:
Bireyler dünyayı algılarken karmaşık ve yabancı
10 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ X ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
olanı ortadan kaldırırlar ki gerçekliği en yalın hali ile
gözlemleyebilsinler. Konu dışı uyarıcıları dikkate
almamak aklın çevresini anlamlandırmasına
yardımcı olur. Algılama sırasında yaratılan bu
anlam, zihnin konumsal Ilişkilerden üstün tuttuğu
evrensel düzen unsurlarının yardımıyladır. İyi Gestalt
İlkesi, tüm gestalt teorisinin temeli olan netlik fikrine
odaklanır. Bu yasa aynı zamanda Prägnanz İlkesi
olarak da adlandırılır. Prägnanz, direkt olarak
“özlülük” anlamına gelen Almanca bir kelimedir ve
.belirginlik, netlik ve düzenlilik anlamlarını taşır
Simetri İlkesi:
Bu ilkeye göre akıl nesneleri simetrik olarak ve bir
merkez noktası etrafında şekillendirerek algılar.
Nesneleri eşit sayıda simetrik olarak bölmek algısal
olarak memnuniyet vericidir. Sonuç olarak birbirine
bağlı olmayan Iki simetrik parça olduğunda akıl
algısal olarak uyumlu bir şekil oluşturmak Için onları
birleştirir. Birleşik simetrik nesne oluşturmak için
grup olan nesneler simetrik nesneler arasındaki
.benzerliği arttırabilir
Ortak Kader İlkesi:
Bu ilkeye göre nesneler düzgün bir yörünge şeklinde
ilerleyen sıralar olarak algılanır. Araştırmacılar
11 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ XI ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
görsel duyu şekilleri (modeliteleri) kullanarak
insanların yörünge üzerindeki hareketli unsurlardan
oluşan objeyi algılamasını bulmuşlar. Bu Ilke aynı
hareket eğilimi ve sonuçta aynı yörünge üzerinde
.olan bir araya gruplanmış nesneleri ifade eder

Recommandé

GESTALT KURAMI par
GESTALT KURAMIGESTALT KURAMI
GESTALT KURAMINeslihanKara3
109 vues19 diapositives
GESTALT KURAMI.pdf par
GESTALT KURAMI.pdfGESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdfSenakszolu
173 vues19 diapositives
gestalt ilkeleri.pptx par
gestalt ilkeleri.pptxgestalt ilkeleri.pptx
gestalt ilkeleri.pptxOmerDilber1
56 vues13 diapositives
gestalt kuramı.pptx par
gestalt kuramı.pptxgestalt kuramı.pptx
gestalt kuramı.pptxBeyanOsman
85 vues12 diapositives
GESTALT MODELİ.pptx par
GESTALT MODELİ.pptxGESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptxpinar27
8 vues10 diapositives
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx par
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptxsmeyyezkan3
15 vues10 diapositives

Contenu connexe

Similaire à öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf

gestalt .pptx par
gestalt .pptxgestalt .pptx
gestalt .pptxAyenurUyan
13 vues6 diapositives
Gestalt prensipleri par
Gestalt prensipleriGestalt prensipleri
Gestalt prensipleriHatice Genç
74 vues15 diapositives
GENSTALT KURAMI.pdf par
GENSTALT KURAMI.pdfGENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdfHavva AYYILDIZ
10 vues16 diapositives
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx par
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptxCelalAkman
7 vues12 diapositives
Gestalt yaklaşımı par
Gestalt yaklaşımıGestalt yaklaşımı
Gestalt yaklaşımıNejlaakguel
10.7K vues28 diapositives
GESTALT KURAMI.pdf par
GESTALT KURAMI.pdfGESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdfEmine Uslu
49 vues15 diapositives

Similaire à öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf(20)

Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx par CelalAkman
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
CelalAkman7 vues
Gestalt yaklaşımı par Nejlaakguel
Gestalt yaklaşımıGestalt yaklaşımı
Gestalt yaklaşımı
Nejlaakguel10.7K vues
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdf par EmineEkinci2
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdfEmine Ekinci gestalt kuramı.pdf
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdf
EmineEkinci225 vues
Gestalt kuramı par sametmtlu
Gestalt kuramıGestalt kuramı
Gestalt kuramı
sametmtlu16.5K vues
Safiye Tontuş-21310521092.pptx par SafiyeTontu
Safiye Tontuş-21310521092.pptxSafiye Tontuş-21310521092.pptx
Safiye Tontuş-21310521092.pptx
SafiyeTontu12 vues
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx par HikmetBelge1
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxGestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
HikmetBelge15 vues
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx par hikmetbelge
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxGestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
hikmetbelge10 vues
Gestalt Prensipleri par sibel ergeç
Gestalt PrensipleriGestalt Prensipleri
Gestalt Prensipleri
sibel ergeç27.7K vues
EğItim Bilimleri Hepsi par derslopedi
EğItim Bilimleri HepsiEğItim Bilimleri Hepsi
EğItim Bilimleri Hepsi
derslopedi3.7K vues
Gestalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme par Derya Baysal
Gestalt ve İnsancıl Yaklaşımda ÖğrenmeGestalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme
Gestalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme
Derya Baysal6.9K vues

Plus de ssuser283336

öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx par
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptxöğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptxssuser283336
14 vues10 diapositives
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx par
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptxöğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptxssuser283336
46 vues6 diapositives
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx par
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptxöğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptxssuser283336
5 vues8 diapositives
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx par
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptxöğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptxssuser283336
31 vues9 diapositives
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx par
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxöğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxssuser283336
7 vues10 diapositives
öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdf par
öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdföğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdf
öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdfssuser283336
12 vues11 diapositives

Plus de ssuser283336(6)

öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx par ssuser283336
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptxöğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
ssuser28333614 vues
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx par ssuser283336
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptxöğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx
ssuser28333646 vues
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx par ssuser283336
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptxöğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
ssuser2833365 vues
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx par ssuser283336
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptxöğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx
ssuser28333631 vues
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx par ssuser283336
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxöğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
ssuser2833367 vues
öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdf par ssuser283336
öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdföğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdf
öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdf
ssuser28333612 vues

Dernier

12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf par
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdfonurdnm1
30 vues10 diapositives
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon) par
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)YaseminSengunDemirca
7 vues105 diapositives
huni par
hunihuni
huniYaseminSengunDemirca
10 vues11 diapositives
Bir Boyutta Hareket.pdf par
Bir Boyutta Hareket.pdfBir Boyutta Hareket.pdf
Bir Boyutta Hareket.pdfonurdnm1
7 vues20 diapositives
Açık öğrenme ve ihak.pptx par
Açık öğrenme ve ihak.pptxAçık öğrenme ve ihak.pptx
Açık öğrenme ve ihak.pptxkucukkeskinhatice
21 vues61 diapositives
AGO-şiir-kitabı.pdf par
AGO-şiir-kitabı.pdfAGO-şiir-kitabı.pdf
AGO-şiir-kitabı.pdfbdogancioglu
32 vues48 diapositives

öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf

 • 1. 1 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ I ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ ÖĞRETİM TEKNOLOJİ KONU: GESTALT PRENSİPLERİ VE İLKELER DR.AĞAH TUĞRUL KORUCU ÖĞRENCİ: MERYEM EL-SÜKNE
 • 2. 2 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ II ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ Bu yazımızda Gestalt Kuramı Nedir? Gestalt İlkerli Nelerdir? Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 20. Yüzyılın ilk yarısında Almanya’da ortaya çıkmıştır. Gestaltizm(Gesatl, Almanca’da “form, konfigürasyon” anlamına gelir.) gestalt ekolü adı altında bilişsel süreçler Içerisinde özellikle “algı” ve “algısal örgütlenme” konularında yoğunlaşmış psikoloji teorisidir. Gestaltizm, kaotik görünen bir dünyada anlamlı bir algıya sahip olmamızın temelde hangi kanunlara dayandığını anlamaya çalışır. Gestaltizmin ana prensibi zihnin kendi kendisini algıladığı şeylerde bir .bütün görmeye organize etmesidir Wertheimer, Gestalt kuramı öncülerinden kabul edilir. Davranışçıların ve strukturcuların atomcu görüşüne bir tepki hareketi olarak gelişme göstermiştir. Almanya’da doğan Gestalt kuramı ilerleyen aşamalarda Amerika Birleşik Devletleri’ne
 • 3. 3 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ III ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ kadar yayıldı. Gestalt Kuramı Nedir? Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 1912’de Almanya Wertheimer’in yazdığı bir makale ile başlamış ve kuramının ilkelerini Wertheimer, Köhler ve Koffka tarafından geliştirilmiştir. Bu kurama göre bütün, parçaların toplamından farklı bir anlam ifade eder ve birey, bütünü parçalarına ayrıştırarak değil, bütünlük içinde algılar. Yazının giriş kısmında anlamın aslında şekil,biçim ve bütünlük olduğunu söylemiştim. Bir davranışı parçalarına bölmek, onun bütünlüğünü bozmaktadır. Aynı zamanda anlam ve niteliğini değiştirmektedir. Örneğin, bir nehirde su zerrecikleri her an değişmektedir. Ancak nehir varlığını sürdürmektedir. Bir toplum içerisinde insanlar doğup, büyür ve ölürler. Ama toplum süre gider. “Kalem” sözcüğünü “k-a-l-e-m” harflerine böldüğümüz zaman anlamı kalmaz. Doğadaki nesneler ve olaylar da en küçük parçaları değil, büyük parçaları ve bütünü incelendiğinde daha iyi anlaşılabilmektedir. Wertheimer belli uyarıcıların nasıl gruplanacağını, nasıl yapılandırılacağını ya da yorumlanacağını belirleyen uyarıcı değişkenleri tanımlamıştır. Bir objenin değişik koşullar altında aynı biçimde algılanmasına algısal değişmezlik adı verilir. Uzaktaki bir ağacı küçük, yakındakini büyük görmemiz gerekirken, ağaç deyince her daim aynı
 • 4. 4 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ IV ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ şekilde algılanır. Algının temel özellikleri Gestalt yaklaşımına göre zihinde oluşan bir süreçtir. Çevreden gelen uyarıcılar duyu organlarını uyarır ve bu şekilde meydana gelen sinir akımı beyine .ulaştığında duyumla birlikte algılama meydana gelir Gestalt psikologları algı konusunda birçok uyaranın karışık bağlantıları sonucu Insan algısının ürün çıkardığını öne sürmüşlerdir. Uyaran-sonuç ilişkisine odaklanan davranışsalcıların aksine Gestalt psikologları bilişsel sürecin organizasyonunu anlamaya çalışmışlardır. Gestalt etkisi beynimizin, özellikle basit ve bağlantısız ögeleri (çizgiler, noktalar, eğriler…) görsel olarak bir araya getirerek, tanıdık ve bütün figürler çıkarma kabiliyetine denir. Günümüz davranışçı kuramda öğrenmeyi sadece uyarı-tepki ilişkisi içerisinde değerlendiriyordu.
 • 5. 5 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ V ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ Davranışçı kuramın aksine, gestalt psikolojisi zihnin uyarıcılar arasında bir bağlantı (örüntü) kurduğunu .savunur Örneğin, sıcak sudan çıkan elimize Ilık su, soğuk su gibi geldiği halde, buzlu sudan çıkan elimize aynı derecedeki ılık su sıcak gibi gelmektedir. Çok tatlI yendikten sonra yenilen bir meyve, bireye olduğundan daha tatsız gelmektedir. Peki, bu kurama neden Ihtiyaç duyulmuştur? Bu soruyu cevaplayabilmek Için algı kelimesini incelemek gerekir. Algı; dikkatin yöneltildiği herhangi bir şey hakkında duyu organları aracılığıyla edinilen bilgilerdir. Dikkat edilen şeyin bilince varması .durumu da algılamaktır Gestalt kuramı genel Itibariyle bu bilgileri Içermektedir. Gestalt psikolojisi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra Gestalt ilkelerinin neler .olduğunu öğrenelim Veri Görselleştirmede de Gestalt kuramından faydalanıldığını biliyor muydunuz? Detaylar Veri !Görselleştirme Nedir? Yazımızda
 • 6. 6 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ VI ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ Gestalt Prensipleri İlkeleri Nelerdir? Gestalt okulu, psikolojik araştırmalara yaklaşımı yeniden tanımlamak içim girişimlerde bulunan bir dizi teorik (kuramsal) ve metodolojik (yöntem- bilimsel) ilkeler üzerinde çalıştı. Bu, 20. Yüzyılın başında geliştirilen, geleneksel bilimsel metodolojiye dayalı olan ve çalışma konusunu, onun karışıklığını azaltma amacıyla ayrı ayrı analiz edilebilecek bir dizi parçalara ayıran araştırmalara terstir. Gestalt kuramının ana bileşenleri olan Gestalt İlkeleri, tasarımda görsel algıyı açıklamak amacıyla :kullanılır. Bu ilkeler şunlardır
 • 7. 7 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ VII ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ Yakınlık İlkesi: Bu ilkeye göre Insanlar çeşitli nesneleri algılarken birbirine yakın olanları grup oluşturarak algılarlar. Bu Ilke günlük hayatta sık sık reklam amblemlerinde, .olayın ilişkili yönünü vurgulamak için kullanılır Benzerlik İlkesi: Bu ilkeye göre eğer parçalar birbirine benziyorsa, bu çeşitli parçalar algısal olarak birbirleriyle gruplaşır. Bu benzerlik; şekil, renk, gölgelendirme ya da bu gibi
 • 8. 8 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ VIII ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ diğer özelliklerle meydana gelebilir. Algı sıraları .benzerlik ilkesinden kaynaklanır Tamamlama (Kapatma) İlkesi: Bu ilkeye göre nesneler tamamlanmasa bile insanlar bu nesneleri bütün bir şekil, harf, resim gIbi algılar. Yani resmin bütünün bazı parçaları olmadığı zaman bizim algımız bu görsel parçaları tamamlar. Araştırmalar gösteriyor ki aklın bir şekli tamamlamasının nedeni şekli duyu aracılığıyla tamamlanmış şekilde algılaması değil, uyaranların .etrafındaki düzeni arttırmak içindir Devamlılık İlkesi:
 • 9. 9 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ IX ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ Devamlılık İlkesi, nesnelerin parçalarının bir grup oluşturuyormuş gibi algılanma eğiliminde olduğunu, ve bu sebeple bir nesnenin parçalarının, yan yana konumlandırıldıkları durumda algısal bütünlük yarattıklarını belirtir. İki nesnenin kesişmeleri durumunda, bireyler bu Iki nesneyi Iki ayrı bölünmemiş nesne şeklinde algılarlar. Uyarıcılar, kesişime rağmen ayrı görünmeyi sürdürürler. Keskin ve net yön değişimleri olan nesneleri grup olarak görüp tek bir nesne olarak daha az algılama eğilimindeyizdir İyi Gestalt İlkesi (Prägnanz İlkesi): Eğer bir nesnenin parçaları düzenli, yalın ve sıralı bir örüntü oluşturuyorlarsa grup oluşturuyorlarmış gibi algılanırlar. Bu yasadan çıkarılabilecek şey şudur: Bireyler dünyayı algılarken karmaşık ve yabancı
 • 10. 10 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ X ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ olanı ortadan kaldırırlar ki gerçekliği en yalın hali ile gözlemleyebilsinler. Konu dışı uyarıcıları dikkate almamak aklın çevresini anlamlandırmasına yardımcı olur. Algılama sırasında yaratılan bu anlam, zihnin konumsal Ilişkilerden üstün tuttuğu evrensel düzen unsurlarının yardımıyladır. İyi Gestalt İlkesi, tüm gestalt teorisinin temeli olan netlik fikrine odaklanır. Bu yasa aynı zamanda Prägnanz İlkesi olarak da adlandırılır. Prägnanz, direkt olarak “özlülük” anlamına gelen Almanca bir kelimedir ve .belirginlik, netlik ve düzenlilik anlamlarını taşır Simetri İlkesi: Bu ilkeye göre akıl nesneleri simetrik olarak ve bir merkez noktası etrafında şekillendirerek algılar. Nesneleri eşit sayıda simetrik olarak bölmek algısal olarak memnuniyet vericidir. Sonuç olarak birbirine bağlı olmayan Iki simetrik parça olduğunda akıl algısal olarak uyumlu bir şekil oluşturmak Için onları birleştirir. Birleşik simetrik nesne oluşturmak için grup olan nesneler simetrik nesneler arasındaki .benzerliği arttırabilir Ortak Kader İlkesi: Bu ilkeye göre nesneler düzgün bir yörünge şeklinde ilerleyen sıralar olarak algılanır. Araştırmacılar
 • 11. 11 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ XI ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ görsel duyu şekilleri (modeliteleri) kullanarak insanların yörünge üzerindeki hareketli unsurlardan oluşan objeyi algılamasını bulmuşlar. Bu Ilke aynı hareket eğilimi ve sonuçta aynı yörünge üzerinde .olan bir araya gruplanmış nesneleri ifade eder