รายงานสมรรถนะวัดลุ่ม

พัชรา ไชยสอน
พัชรา ไชยสอนครู à โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม

รายงานสมรรถน

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
ดดดดดดดดดดด
ดดดดดดดดดด 1 ดดดดดดดดดดดดดดดดด : คคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคค
1.1 คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคค
1.2 คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคค
คคคคคคคค/คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคค
1.3 คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคค
คคคค ดดดดดดดด ดดดดดด
คคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคค
คคค
คคค
คคคคค/คคคคคคคคค
คคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคค
1
คคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคค คคคคค คคค
คคคคคคคค คคคคคคคคค
คคคคคคคคคค 6
คคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคค
คคคคค 6
2
คคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคค คคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคค คคคคคคคคคคคคคคค 6
คคคคคคคคคคคค
คคคคคคค
,คคคคคคคคคค,
คคคคคคคคคคคค
คคค 6
คคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคค คคคคค
คคคคคคคคคค 4,5
คคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคค,
คคคคคคคคคคคค
คคค 4,5
3. คคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคค คคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคค
6 คคค 6
4
คคคคคคคคคคคคคค คคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคค
- คคคคคคคคคคค
- คคคคคคคคค
- คคคคคคคคคคค
5
คคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคค คคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคค คคคคคค
คคคคค
คคคคคคคคคคคคคค
6.
คคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคค คคคคคคคคคคคคคค
คคคคค คคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคค คคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคค 6
คคคคคคคคคคค
คคคคค
7 คคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคค
คคคคคคคคค
ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
ดดดดดดดดดดด
ดดดดดดดดดด 2 ดดดดดดดดดดดดดด : คคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
2.1 คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
2.2 คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคค
คคคค ดดดดดดดด ดดดดดด
คคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคค
คคค
คคค
คคคคค/คคคคคคคคค
คคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคค
1 - คคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคค คคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคค คค
คคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคค
- คคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคคคคค
คคคคค คคค
คคคคคคคคคคค
คคคค
คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
คคคคคคคคคคค
สสสสสสสสสส 3 สสสสสสสสสสสสส : กกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
3.1 กกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กกกกกก กกกก
กกกกกกกกก
3.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก สสสสสสสส สสสสสส
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
กกก
กกก
กกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก / กกกก /
กกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกก
สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
สสสสสสสสสสส
สสสสสสสสสส 4 สสสสสสสสสสสสสสสส : กกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกก กกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
4.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
4.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
4.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
4.4 กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก สสสสสสสส สสสสสส
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกก
กกก
กกก
กกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกก
1. กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
- กกก
กกกก
- กกก
กกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
2.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกก
- กกก
กกกก
- กกก
กกกกกกก
สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
สสสสสสสสสสสสสสสสสสส
สสสสสสสสสส 5 : สสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
5.1 กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
5.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกก สสสสสสสส สสสสสส
โโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโ
โโโ
โโโ
โโโ
โโโโโ/โโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโ
โโโโโโโ
1
โโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโ
1. โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
2. โโโโโโโโโโโโโโโโ
3. โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
4. โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
5. โโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโ
โโโโโโโ
6. โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโ
โโโโโโโโโ
โโโโโโโโ
- โโโโโโโโ
โโโ
-โโโโโโโโโ
โโโโโโ
โโโโโโโโโ
(โโโโโโ)
- โโโโโโ
โโโโโ
โโโโโโโโ
โโโโโโโ
โโโโโโโโโ
โโโโโโโโ
2.
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโ
โโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโ
โโโโโโโโ
โโโ โโโโโโ
โโโ โโโ
โโโโโ
โโโโโ
3
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโ โโโโ โโโโโโโโ
โโโโโโโโ ,
โโโโโโโโโ
โโโโโโโโโ
โโโโโโโ
โโโโโโ
โโโโโโโโโ
โ
4
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโ
โโโโโโโ
5
โโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโ
โโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโ
โโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
สสสสสสสสสส 6 : สสสสสสสสสสสสสสสส
6.1 โโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโ
6.2 โโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
6.3 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
6.4 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโ สสสสสสสส สสสสสส
โโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโ
โโโ
โโโ
โโโโโ/โโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโ
โโโโโโโ
1
- โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโ
2
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโ
โโโโโโ
โโโโโโ
โโโโโ
โโโโโ
โโโ
3
โโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโ โโโโ โโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโ
โโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโ
โโโ
โโโโโ
โโโ
โโโโโโโ
โโ
4
โโโโโโโโโโโโโโโ 8 โโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโ
โโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
สสสสสสสสสส 7 : สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
7.1 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
7.2 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโโ
7.3 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโ สสสสสสสส สสสสสส
โโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโ
โโโโโโโโโโโโโโ
โโโ
โโโ
โโโโโ/โโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโ
โโโ
ททท ทททททท
ท
1
- ททททททททททททททท 8 ททททททททท
ททททททททททท
- ททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททท
ทททททททททททททททททททททททท
ทททททท
ทททททท
ททท
ทททท
ททททท
2 ททททททททททททททททททททททททททททท ทททททท
3
ทททททททททททททททททททททททททททท
ททททททททททททททททททททททททททททท
ทททททท ทททททททททททททททททท
ทททททททททททท ททททททททททท ทท
ทททททททททททททททท ทททททททททท
ททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททททท
ทททททท
ท
ทททททท
ท

Recommandé

จปฐ 2560-2564 ฉบับ นาคี par
จปฐ 2560-2564 ฉบับ นาคีจปฐ 2560-2564 ฉบับ นาคี
จปฐ 2560-2564 ฉบับ นาคีโทษฐาน ที่รู้จักกัน
2.2K vues32 diapositives
คู่มือการใช้ห้องสมุด par
คู่มือการใช้ห้องสมุดคู่มือการใช้ห้องสมุด
คู่มือการใช้ห้องสมุดKewalee38
64 vues12 diapositives
คู่มือการใช้ห้องสมุด par
คู่มือการใช้ห้องสมุดคู่มือการใช้ห้องสมุด
คู่มือการใช้ห้องสมุด04082537m
47 vues12 diapositives
เทคนิคการตัดต่อและลำดับภาพ par
เทคนิคการตัดต่อและลำดับภาพเทคนิคการตัดต่อและลำดับภาพ
เทคนิคการตัดต่อและลำดับภาพณัฐพล บัวพันธ์
145 vues20 diapositives
Pol 6103 wittaya 1 jun 2013 line 2 (2) par
Pol 6103 wittaya 1 jun 2013 line 2 (2)Pol 6103 wittaya 1 jun 2013 line 2 (2)
Pol 6103 wittaya 1 jun 2013 line 2 (2)ประพันธ์ เวารัมย์
44 vues21 diapositives
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ งานสอนพรุ่งนี้ par
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ งานสอนพรุ่งนี้องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ งานสอนพรุ่งนี้
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ งานสอนพรุ่งนี้พัชรพล สุขาบูรณ์
305 vues8 diapositives

Contenu connexe

Similaire à รายงานสมรรถนะวัดลุ่ม

กินอย่างไรไตเมื่อไตเริ่มเสื่อม par
กินอย่างไรไตเมื่อไตเริ่มเสื่อมกินอย่างไรไตเมื่อไตเริ่มเสื่อม
กินอย่างไรไตเมื่อไตเริ่มเสื่อมChaporn Saokomut
95 vues23 diapositives
27301 1 par
27301 127301 1
27301 1chulaporn chansuwan
27 vues30 diapositives
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ par
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯPond Sabpathon
114 vues83 diapositives
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ par
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Kittichai Pinlert
890 vues8 diapositives
Pol 6300 damrongsak 3 nov 2012 line 1 (2) par
Pol 6300 damrongsak 3 nov 2012 line 1 (2)Pol 6300 damrongsak 3 nov 2012 line 1 (2)
Pol 6300 damrongsak 3 nov 2012 line 1 (2)ประพันธ์ เวารัมย์
48 vues20 diapositives

Similaire à รายงานสมรรถนะวัดลุ่ม(10)

กินอย่างไรไตเมื่อไตเริ่มเสื่อม par Chaporn Saokomut
กินอย่างไรไตเมื่อไตเริ่มเสื่อมกินอย่างไรไตเมื่อไตเริ่มเสื่อม
กินอย่างไรไตเมื่อไตเริ่มเสื่อม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ par Pond Sabpathon
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
Pond Sabpathon114 vues
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ par Kittichai Pinlert
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอม par palmsuphatra
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
palmsuphatra25 vues
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปยุโรป par sangkeetwittaya stourajini
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปยุโรปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปยุโรป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปยุโรป

รายงานสมรรถนะวัดลุ่ม

  • 1. ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดด 1 ดดดดดดดดดดดดดดดดด : คคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคค 1.1 คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคค 1.2 คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคค คคคคคคคค/คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคค 1.3 คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคค คคคค ดดดดดดดด ดดดดดด คคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคค คคค คคค คคคคค/คคคคคคคคค คคคคคคค คคคคคคคคคคคคคค 1 คคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคค คคคคค คคค คคคคคคคค คคคคคคคคค คคคคคคคคคค 6 คคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคค คคคคค 6 2 คคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคค คคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคค คคคคคคคคคคคคคคค 6 คคคคคคคคคคคค คคคคคคค ,คคคคคคคคคค, คคคคคคคคคคคค คคค 6 คคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคค คคคคค คคคคคคคคคค 4,5 คคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคค, คคคคคคคคคคคค คคค 4,5 3. คคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคค คคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคค
  • 2. 6 คคค 6 4 คคคคคคคคคคคคคค คคคคค คคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคค - คคคคคคคคคคค - คคคคคคคคค - คคคคคคคคคคค 5 คคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคค คคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคค คคคคคค คคคคค คคคคคคคคคคคคคค 6. คคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคค คคคคคคคคคคคคคค คคคคค คคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคค คคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคค 6 คคคคคคคคคคค คคคคค 7 คคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคค คคคคคคคคค ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดด 2 ดดดดดดดดดดดดดด : คคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค 2.1 คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค 2.2 คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคค คคคค ดดดดดดดด ดดดดดด คคคคคคคคคคคคคคค
  • 3. คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคค คคค คคค คคคคค/คคคคคคคคค คคคคคคค คคคคคคคคคคคคคค 1 - คคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคค คคค คคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคค คค คคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคค - คคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคค คคคคค คคค คคคคคคคคคคค คคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคค
  • 4. สสสสสสสสสส 3 สสสสสสสสสสสสส : กกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก 3.1 กกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กกกกกก กกกก กกกกกกกกก 3.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก สสสสสสสส สสสสสส กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก กกก กกก กกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกก กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก กกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก / กกกก / กกกกกก กกกกกกกก กกกกกกกกก
  • 5. สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสส สสสสสสสสสส 4 สสสสสสสสสสสสสสสส : กกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกก กกกกกกกก กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก 4.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก 4.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก 4.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก 4.4 กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก สสสสสสสส สสสสสส กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกก กกก กกก กกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกก 1. กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก - กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก - กกก กกกก - กกก กกกกกกก
  • 6. - กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก 2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกก - กกก กกกก - กกก กกกกกกก สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสส 5 : สสสสสสสสสสสสสสสสสสสส 5.1 กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก 5.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 5.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกก สสสสสสสส สสสสสส
  • 7. โโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโ โโโ โโโ โโโ โโโโโ/โโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโ โโโโโโโ 1 โโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโ 1. โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 2. โโโโโโโโโโโโโโโโ 3. โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 4. โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 5. โโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโ โโโโโโโ 6. โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโ โโโโโโโโโ โโโโโโโโ - โโโโโโโโ โโโ -โโโโโโโโโ โโโโโโ โโโโโโโโโ (โโโโโโ) - โโโโโโ โโโโโ โโโโโโโโ โโโโโโโ โโโโโโโโโ โโโโโโโโ 2. โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโ โโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโ โโโโโโโโ โโโ โโโโโโ โโโ โโโ โโโโโ โโโโโ 3 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโ โโโโ โโโโโโโโ โโโโโโโโ , โโโโโโโโโ โโโโโโโโโ โโโโโโโ โโโโโโ โโโโโโโโโ โ 4 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโ โโโโโโโ
  • 8. 5 โโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโ โโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโ โโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโ สสสสสสสสสส 6 : สสสสสสสสสสสสสสสส 6.1 โโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโ โโโโโ 6.2 โโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 6.3 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 6.4 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโ สสสสสสสส สสสสสส โโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโ โโโ โโโ โโโโโ/โโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโ โโโโโโโ 1 - โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโ 2 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโ โโโโโโ โโโโโโ โโโโโ โโโโโ โโโ
  • 9. 3 โโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโ โโโโ โโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโ โโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโ โโโ โโโโโ โโโ โโโโโโโ โโ 4 โโโโโโโโโโโโโโโ 8 โโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโ โโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโ สสสสสสสสสส 7 : สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส 7.1 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 7.2 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโ 7.3 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโ สสสสสสสส สสสสสส โโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโ โโโ โโโ โโโโโ/โโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโ โโโ
  • 10. ททท ทททททท ท 1 - ททททททททททททททท 8 ททททททททท ททททททททททท - ททททททททททททททททททท ทททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททท ทททททท ทททททท ททท ทททท ททททท 2 ททททททททททททททททททททททททททททท ทททททท 3 ทททททททททททททททททททททททททททท ททททททททททททททททททททททททททททท ทททททท ทททททททททททททททททท ทททททททททททท ททททททททททท ทท ทททททททททททททททท ทททททททททท ททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททททททททททททท ทททททททททททททททททท ทททททท ท ทททททท ท