Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности

Yuri Navruzov
Yuri NavruzovAgile\Scrum & Waterfall Coach, Startups & Regular Businesses Adviser, Interim-manager à ICFM
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ:
інструменти управління
бізнесом в новій реальності
Тема 5. Основи стратегічного мислення в
новій реальності ведення бізнесу
Авторський курс Ю.Наврузова для слухачів програм MBA та PMD
Мета і перелік питань до розгляду
 Продемонструвати слухачам основні елементи та
послідовність стратегічного мислення в новій
реальності ведення бізнесу, надати понятійний апарат
сучасного стратегічного менеджменту
 Акцентувати увагу на вартості активів як цільового
показника успішної діяльності бізнесу та критерію
визначення стратегічних альтернатив
Частина 1. Теоретичні основи
стратегічного управління бізнесом в
новій реальності
Індивідуально-групова вправа
Надайте відповідь на запитання: Чи відрізняється, і
якщо так, то чим відрізняється створення стратегії
“з нуля” від модернізації існуючої? Зробіть
висновки.
Висновки:
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
Ширина самої великої прірви,
що відділяє компанію від
успіху, вимірюється тим,
наскільки віддалені одне
від одного є цілі, що
встановлені перед
компанією, та здібність
компанії їх досягти.
Чи правда, що піонери ринку стають його
довгостроковими лідерами? Якими є справжні
причини довгострокового лідерства? Наш
аналіз привів нас до наступних висновків.
Піонери ринків рідко коли стають лідерами.
Більшість з них мають невелику частку ринку
або терплять повне фіаско. В реальності
ринкова першість не є ні необхідними, ні
достатніми умовами довготривалого успіху.
Справжніми причинами довгострокового
ринкового лідерства є бачення і воля.
Довготривалі лідери володіють революційним
і надихаючим баченням масового ринку та
демонструють невгамовну волю для
реалізації свого бачення. Вони стійко
виносять труднощі, впроваджують інновації,
демонструють фінансову сміливість та
майстерно використовують активи.
Ми віримо, що саме ці якості призводять до
довгострокового ринкового лідерства. Ті ж
піонери, котрим недостає однієї з цих якостей,
потерпають.
Долі ринку прагнуть усі: аналітики
Уолстріт, інвестори, фінансові
оглядачі, менеджери компаній,
консультанти ... Чи доводилось вам
чути від будь-кого, що його бізнес
план привів до успішного зниження (!)
долі ринку?
В цій книзі я показую, що у більшості
галузей економіки парадигма
збільшення ринкової долі ніколи не
приносить бажаних для інвесторів
результатів!
В 1975 році професор Баззел надрукував у
Harvard Business Review статтю під
програмною назвою “Market Share: A key to
Profitability”. З тих часів і бере початок рух за
ринкову долю. Він базується на твердженнях,
які не витримують критики сучасною
практикою (міфах долі ринку)
Міф 1. Лідерство у галузі автоматично веде до
отримання і найбільного прибутку
Міф 2. Ріст масштабів ізнесу автоматично веде
до зростання рентабельності
Міф 3. Ефект масштабу автоматично знижує
витрати і підвищує ефективність бізнесу
Міф. 4. Підвищення ефективності діяльності за
рахунок накопичення досвіду в крупних
компаніях вище, ніж у малих
Міф. 5. Ріст компанії приваблює більш сильних
менеджерів, що покращує якість управління
Перемога досягається за рахунок
використання п'яти правил процесу
консолідації галузі:
 Всі галузі розвиваються і
консолідуються подібним чином
 Активність у злиттях та поглинаннях
можна передбачити і спрогнозувати
 Крива консолідації може
використовуватись як інструмент
визначення стратегії участі в ринку
 Кожне масштабне стратегічне рішення
слід оцінювати через призму його
впливу на криву консолідації галузі
 Положення компанії на кривій
консолідації галузі слід
використовувати при прийнятті рішень
стосовно оптимізації бізнес портфелю
Колос на глиняних ногах ... або правда про GE
Компанія General Electric одночасно і динамічна, і прибуткова. Ціна її акцій завжди
вище ніж у середньому на біржі. Вона домінує навіть над успішними конкурентами
протягом десятиріч, залишаючи традиційні ринки у споживчих та промислових
секторах, галузях природних копалин і входячи в нові перспективні сектори ринку:
фінансові послуги, мас-медіа, інформаційні технології тощо. Водночас із цим
компанії перетворилась на дійсно глобального лідера світового рівня,
забезпечуючи наукові дослідження, виробництво та продажі продуктів і послуг по
усьому світові.
General Electric кидає виклик штампам і загально прийнятому баченню того, якими
мають бути результати діяльності подібної компанії і як мають проходити в ній
корпоративні зміни. По своїй структурі компанія нагадує конгломерат, однак,
“наскільки відомо”, конгломерати не є прибутковими. Зростаючи за вартістю та
розмірами, General Electric постійно вдається до альянсів та поглинань, однак,
“наскільки відомо”, більшість альянсів та поглинань призводять до невдач.
Компанія реалізує багато масштабних трансформаційних проектів ззовні, однак,
“наскільки відомо”, успішно можуть відбуватись тільки невеличкі поступові зміни
організаційної структури.
Якими ж методами вдалося General Electric настільки радикально змінитись,
залишаючись успішною і постійно порушуючи “закони і штампи” ведення бізнесу?
Компанія починається зі стратегії, нею же і
завершується. Часто менеджерам, котрі
займаються розробкою стратегічних планів
діяльності їхніх компаній, не вистачає простоти і
ясності уявлень про те, що ж насправді є стратегія,
з яких елементів складається її успішність і що,
власне, стратегією не є. Майкл Портер, самий
відомий у світі “стратег”, наводить 5 чітких і
зрозумілих базових елементів - “цеглин”, з яких
складається інструментарій побудови стратегії.
Успішна стратегія це:
• Унікальна ціннісна пропозиція споживачеві
• Відмінний від конкурентів ланцюг створення
споживчої цінності
• Вичерпний набір стратегічних альтернатив та
визначення того, що компанія буде робити, і того,
від чого компанія відмовляється
• Узгоджені і синхронні дії підрозділів компанії для
досягнення встановлених цілей і реалізації
стратегії
• Незмінне позиціювання компанії та її продукції
Складність стратегічного менеджменту значно
перебільшена.
По суті все впирається в своєчасне прийняття
рішень в залежності від відповідей на
наступні питання:
 Якими напрямками діяльності ви
займаєтесь?
 Якою є ваша конкурентна стратегія?
 Які навички мають забезпечити реалізацію
конкурентної стратегії?
 Наскільки сильними є ваші конкурентні
позиції на ринку?
 Наскільки привабливою є ваша галузь?
 Як характеризується конкуренція в галузі?
 За рахунок чого можна збільшити прибутки
в довгостроковому та в короткостроковому
періодах?
Підвищення прибутковості компанії
та ріст масштабів бізнесу,
нарощування вартості
акціонерного капіталу та
задоволення потреб споживачів
– все це основні цілі власників та
менеджменту в сучасних умовах.
Маркетинг та управління стратегією
є основними інструментами
досягнення встановлених цілей
Методологія та інструментарій стратегічного
менеджменту включають в себе три
основних компоненти:
Аналітичні інструменти формулювання
корпоративної стратегії, які дозволяють
провести конкурентний та портфельний
аналіз, розробити модель стратегічних
рішень, встановити систему цілей для
компанії та її підрозділів
Розвиток управлінських компетенцій
та управління змінами, які
підкреслюють важливість стилю
лідерства, структури влади та
управління, організаційної динаміки на
прийняття стратегічних рішень та
здійснення стратегічного вибору
Чому ми говоримо про стратегічний
менеджмент як про процес? Тому,
що стратегія бізнесу має постійно
розвиватись: зміни в оточуючому
середовищі вимагають перегляду
стратегічно важливих цілей, намірів
та курсу дій.
Зміст стратегії полягає в тім, щоби
бути впевненим, що зміни в
середовищі сприятимуть, а не
заважатимуть поступовому
розвитку та зміцненню
конкурентних позицій компанії
Д. Кэмпбел, Дж. Стоунхаус, Б.
Хьюстон. Стратегический
менеджмент – М.: Проспект, 2003
В отличие от других авторов, мы
пытаемся объяснить мир скорее
таким, каков он есть, нежели таким,
каким по чьему-то мнению он должен
быть.
По нашему мнению, игнорирование
описательных (дескриптивных)
подходов в ремесле стратегического
управления и поголовное увлечение
предписывающими (нормативными)
теориями приносит скорее вред и
создает проблемы, а не способствует
их устранению: в менеджменте не
существует единого и наилучшего
пути и ни одно из предписаний не
может быть поэтому универсальным
Що насправді є стратегією?
В підручниках:
 Будь-який план по досягненню поставленої мети (Barron's Dictionary of
Marketing Terms).
 Метод розподілу ресурсів для досягнення поставленої мети. (П. Дойль).
 Спосіб реалізації теорії бізнесу на практиці. (П.Друкер).
 Визначення основних довгострокових цілей та задач організації,
встановлення курсу дій та розподілення ресурсів, необхідних для
досягнення цілей (А.Чандлер)
 Рішення по оптимальному використанню ресурсів на шляху до
досягнення поставленої мети, що впливають на відносини фірми із
зовнішнім середовищем. (І.Ансофф).
В житті:
 Сукупність рішень, що істотно впливають на конкурентоспроможність
та вартість компанії.
 Не обов'язково «великих».
 Не обов'язково «очевидних».
Індивідуально-групова вправа
Надайте відповідь на запитання: Чи були у вашій
практиці випадки, коли прийняте рішення не
розглядалось як стратегічно важливе, але з
часом ви оцінили його наслідки саме як такі?
Зробіть висновки
 Висновки:
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
Прийняття стратегічних рішень
передбачає розгляд якнайширшого
кола альтернатив, кожну з яких слід
оцінювати за допомогою певного
набору критеріїв.
Стратегічний вибір вважається
виваженим, якщо він відповідає
чотирьом головним критеріям:
 Збалансованості ринкових
можливостей з наявними
компетенціями
 Економічної обґрунтованості з точки
зору вигід та витрат
 Погодженості всіма зацікавленими в
розвитку бізнесу сторонами
 Вчасності початку та завершення дій
по реалізації стратегічного вибору
Д. Кэмпбел, Дж. Стоунхаус, Б.
Хьюстон. Стратегический
менеджмент – М.: Проспект, 2003
Розмаїття теорій майбутнього
 Можливість вільного вибору факторів розвитку та параметрів
декомпозиції дає любій компанії шанс побудувати власну
“теорію майбутнього”. Така теорія може суттєво відрізнятись
від загально прийнятих оцінок та уявлень конкурентів.
 Ці можливості ще більше розширюються за рахунок
самостійності компанії в питаннях оцінки часу для реалізації
тенденцій.
 Так компанія, що буде в змозі виконати цю роботу найбільш
повно, глибоко та винахідливо, отримає шанс для створення
вартості в довгостроковій перспективі, оскільки така “теорія
майбутнього” стане найбільш наближеною до реальності.
 Компанії, які користуються загально прийнятими
поглядами на майбутнє, обмежують власні можливості
для створення вартості.
Пентаграмма McKinsey пошуку
вартости
Вартість
при існуючій
стратегії для
існуючого
власника
Вартість для
існуючого
власника при
внутрішніх
поліпшеннях
Вартість для
існуючого
власника при
зовнішніх
поліпшеннях
Ліквідаційна
вартість
Ринкова
вартість
ПЕНТАГРАММА
McKinsey – інструмент
пошуку найкращої
стратегії з позиції
існуючого власника.
П'ЯТЬ ЕТАПІВ
стратегічного аналізу
показують: які рішення
або які комбінації
рішень створюють
найбільшу вартість.
Визначення основних термінів
 Корпоративна стратегія - це сукупність рішень власників і
менеджменту щодо інтеграції стратегій конкурування різних
активів для нарощування вартості всієї корпорації (холдингу)
 Стратегія конкурування - це сукупність рішень власників і
менеджменту щодо того, як на обраному ринку компанія зможе
продати споживчу цінність із мінімальними витратами для
максимального нарощування вартості
 Стратегія участі - це сукупність рішень власників і
менеджменту щодо того, на яких сегментах світового ринку
компанія буде працювати для створення вартості
 Стратегічний порядок денний - це перелік дій менеджерів у
розрізі закріплених за ними факторів вартості й сфер
компетенцій по керуванню ними
Рівні стратегічного управління
«Бачення»,
«Місія»,
«Стратегічне
позиціонування»
Стратегія участі
Теорія майбутнього
Стратегія
конкурування
Корпоративна
стратегія
Стратегічний
порядок денний
Вартість
В основі сучасного стратегічного управління – розуміння того, як
компанія повинна змінитися, щоб імовірні зміни зовнішнього
середовища допомагали, а не заважали їй створювати вартість.
Військова мудрість Карла фон КлаузевицяВійськова мудрість Карла фон Клаузевиця
Самим першим, самим головним і самим вирішальним з точкиСамим першим, самим головним і самим вирішальним з точки
зору наслідків рішенням, яке мусить прийняти командир, єзору наслідків рішенням, яке мусить прийняти командир, є
визначення типу війни, в яку він вступає:визначення типу війни, в яку він вступає:
 ТотальнаТотальна перемога і знищення ворогаперемога і знищення ворога
 Збільшення захопленої територіїЗбільшення захопленої території
 Виживання, що зберігає перспективи для подальших дійВиживання, що зберігає перспективи для подальших дій
 Виживання з одночасним пошуком інших плацдармівВиживання з одночасним пошуком інших плацдармів
Якщо неможливо досягти абсолютної переваги скрізь, слідЯкщо неможливо досягти абсолютної переваги скрізь, слід
створити відносну, але переконливу перевагу устворити відносну, але переконливу перевагу у
вирішальній точці за рахунок концентрації наявнихвирішальній точці за рахунок концентрації наявних
ресурсів.ресурсів.
Не існує універсальних (хороших або поганих) стратегій.Не існує універсальних (хороших або поганих) стратегій.
Стратегія залежить відСтратегія залежить від ресурсів іресурсів і положення: виграшнаположення: виграшна
для одного, вона може стати програшною для іншого.для одного, вона може стати програшною для іншого.
Типологія стратегічних рішень
Активна участь в
ринку за умов
створення
альянсів з
власниками
компетенцій,
інтеграція
Стратегія активних та швидких дій
в ринку, прагнення до лідерства по
обсягам та рентабельності продаж,
активне інвестиційна стратегія,
намагання консолідувати галузь з
наступною інтеграцією ланцюга
створення споживчої цінності
Виважена стратегія сфокусованого
лідерства (пошук ніші) у створенні
споживчої цінності, оптимізація
асортименту продукції, пошук
перспективних споріднених ринків,
продаж активів стратегічному
інвесторові
Не входити в
ринок, виводити
активи,
перепрофільовув
ати активи,
продаж активів
Потенціал
нарощування
вартості бізнесу
Компетенції для створення
споживчої цінності
Високий
Низький
Відсутні,
слабкі
Присутні,
сильні
Аксіоми стратегічного менеджменту
 Єдиного рецепту оптимального управління бізнесом
не існує
 Прогнози змін оточуючого середовища визначають
стратегічний вибір напрямків та ринків (стратегію
участі і стратегію конкуренції)
 Рівень агресивності прийнятих стратегій і стратегічні
наміри мають відповідати рівню конкуренції в галузі
 Ефективна реалізація стратегії можлива за умов
відповідності стратегічних цілей наявним
компетенціям
 Успіх компанії залежить від скоординованих дій всіх
структурних підрозділів компанії
 Для кожної комбінації стратегії участі і стратегії
конкуренції можна поставити у відповідність
організаційну структуру та набір компетенцій, які є
оптимальними для досягнення успіху
Основи сучасного стратегічного
мислення
 Правильно сформульована мета діяльності (частка ринку,
першість, вартість) компанії є не тільки стратегічно
важливим фактором вибору цільових ринків, але й
критерієм вибору альтернатив досягнення мети. Так
формується стратегія участі в обраному ринку
 Розуміння споживчої цінності продукту визначає ті
елементи бізнес моделі, які є критично важливими для
створення цієї цінності. Так формується стратегія
конкурування в обраному ринку
 Фактори, які є критично важливими й для досягнення
мети, і для створення споживчої цінності, повинні лягти в
основу прийняття рішень менеджментом компанії. Так
вдосконалюється практика прийняття управлінських
рішень
Наявність стратегії означає, що заНаявність стратегії означає, що за
будь-яких умов компанія веде своюбудь-яких умов компанія веде свою
гру, а не грає роль статиста в чужійгру, а не грає роль статиста в чужій
Частина 2. Приклади застосування
інструментів стратегічного управління
бізнесом в новій реальності
Приклад: прогнози зміни цін
Прогнозы показывают, что опасность возникает в случае, когда цены едва покрывают
издержки: основные наименования товарной продукции могут резко подешеветь, а
цены на сырье и на транспортные расходы — останутся высокими из–за
ограниченного предложения. В этом случае сложится неблагоприятная рыночная
конъюнктура, и деньги будут уходить к сырьевым компаниям и конечным
потребителям.
Приклад: прогноз рівня консолідації
Курс на консолидацию на внутренних
рынках может привести к более
благоприятной рыночной конъюнктуре,
но только если будут соблюдены три
дополнительных условия. Во–первых,
крупнейшие региональные игроки
должны гибко реагировать на
существенные колебания спроса,
например сокращать производство,
чтобы не допустить перенасыщения
рынка. Во–вторых, необходимо снизить
риск того, что конечные потребители
перенесут производство в другие
страны или найдут другие материалы
на замену стали. И в–третьих, рост
объемов производства — неважно, за
счет появления новых игроков или
расширения существующих мощностей
— не должен превышать рост спроса.
Приклад: прогноз ринку молока
(оптимістичний сценарій)
СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЫРОГО МОЛОКА, млн.тонн.
ПРОГНОЗ ЦЕН, СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЫРОГО МОЛОКА, млн.тонн.
ПРОГНОЗ ЦЕН, СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Приклад: прогноз ринку молока
(помірний сценарій)
СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЫРОГО МОЛОКА, млн.тонн.
ПРОГНОЗ ЦЕН, СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Приклад: прогноз ринку молока
(песимістичний сценарій)
Приклад: сценарії розвитку та варіанти
рішень щодо стратегії участі в ринку
Приклад: сценарії розвитку України
(оптимістичний)
• Ранняя макроэкономическая стабилизация, быстрый рост
• Высокие темпы роста внутреннего потребления
• Значительный приток инвестиций
• Высокая конкурентоспособность украинских товаров, рост экспорта
• Бюджетный дефицит
• Низкие темпы роста внутреннего потребления
• Поздний приток инвестиций
• Низкая конкурентоспособность украинских товаров
Приклад: сценарії розвитку України
(песимістичний)
• Ранняя макроэкономическая стабилизация
• Средние темпы роста потребления
• Поздний приток инвестиций
• Конкурентоспособность украинских товаров в период
стабилизации обусловлена высоким спросом, в период
стабилизации модернизацией производства, поздний рост
экспорта
Приклад: сценарії розвитку України
(помірний)
В результате анализа рисков и конкурентных преимуществ украинской
экономики было получено три сценария развития:
оптимистический, пессимистический и умеренный
Источник: Расчеты V-RATIO BCC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Оптимистический прогноз Пессимистический прогноз
Умеренный прогноз
Приклад: прогнози динаміки зміни ВВП
Приклад: прибутковість та структура ціни
Как сформировать
«правильную» систему
ценообразования? Она
должна основываться на
концепции pocket margin
— истинной
прибыльности заказа.
Именно эта концепция
позволяет учесть все
издержки на исполнение
конкретного заказа и
понять, сколько реально
заработает на нем
компания. В целом
прибыльность
складывается из трех
составляющих цены:
базовой,
производственной и
коммерческой.
1 sur 40

Recommandé

Матриця асутсорсингу.pptx par
Матриця асутсорсингу.pptxМатриця асутсорсингу.pptx
Матриця асутсорсингу.pptxRostyslavDmytruk
67 vues15 diapositives
Модуль 1 Піраміда організаційного розвитку.pptx par
Модуль 1 Піраміда організаційного розвитку.pptxМодуль 1 Піраміда організаційного розвитку.pptx
Модуль 1 Піраміда організаційного розвитку.pptxRostyslavDmytruk
83 vues15 diapositives
Концепція Стратегічного ромба.pptx par
Концепція Стратегічного ромба.pptxКонцепція Стратегічного ромба.pptx
Концепція Стратегічного ромба.pptxRostyslavDmytruk
105 vues9 diapositives
менеджмент персоналу. аналіз статей par
менеджмент персоналу. аналіз статейменеджмент персоналу. аналіз статей
менеджмент персоналу. аналіз статейAndrey Kucherenko
6.1K vues7 diapositives
Balanced scorecard par
Balanced scorecardBalanced scorecard
Balanced scorecardNadya Stebnutska
1.3K vues23 diapositives
завдання 2 par
завдання 2завдання 2
завдання 2AnastasiaVoloshyna2
17 vues4 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПУ ІНІЦІАЦІЇ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕ... par
ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПУ ІНІЦІАЦІЇ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕ...ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПУ ІНІЦІАЦІЇ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕ...
ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПУ ІНІЦІАЦІЇ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕ...Alex Grebeshkov
556 vues10 diapositives
"Як правильно обирати тренінг для своєї компанії" par
"Як правильно обирати тренінг для своєї компанії""Як правильно обирати тренінг для своєї компанії"
"Як правильно обирати тренінг для своєї компанії"vladimir gorak
244 vues7 diapositives
Vstyp par
VstypVstyp
VstypSergeyGlushkov2
143 vues16 diapositives
завдання 1 par
завдання 1завдання 1
завдання 1AnastasiaVoloshyna2
37 vues3 diapositives
завдання 3 par
завдання 3завдання 3
завдання 3AnastasiaVoloshyna2
11 vues15 diapositives
Disbortnikova par
DisbortnikovaDisbortnikova
DisbortnikovaAnastasiaVoloshyna2
17 vues258 diapositives

Tendances(20)

ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПУ ІНІЦІАЦІЇ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕ... par Alex Grebeshkov
ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПУ ІНІЦІАЦІЇ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕ...ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПУ ІНІЦІАЦІЇ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕ...
ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПУ ІНІЦІАЦІЇ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕ...
Alex Grebeshkov556 vues
"Як правильно обирати тренінг для своєї компанії" par vladimir gorak
"Як правильно обирати тренінг для своєї компанії""Як правильно обирати тренінг для своєї компанії"
"Як правильно обирати тренінг для своєї компанії"
vladimir gorak244 vues
Стратегічні альянси в бізнесі: форми, передумови створення, сфери поширення par Alex Grebeshkov
Стратегічні альянси в бізнесі: форми, передумови створення, сфери поширенняСтратегічні альянси в бізнесі: форми, передумови створення, сфери поширення
Стратегічні альянси в бізнесі: форми, передумови створення, сфери поширення
Alex Grebeshkov681 vues
СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА par Alex Grebeshkov
СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВАСУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Alex Grebeshkov331 vues
Марченко М. Формування стратегічного набору підприємства par Alex Grebeshkov
Марченко М. Формування стратегічного набору підприємстваМарченко М. Формування стратегічного набору підприємства
Марченко М. Формування стратегічного набору підприємства
Alex Grebeshkov1.4K vues
Тема 10. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті par Victor Step
Тема 10. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджментіТема 10. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті
Тема 10. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті
Victor Step8.2K vues
Шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємства par Alex Grebeshkov
Шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємстваШляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємства
Шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємства
Alex Grebeshkov8.3K vues
стратегічний менеджмент par RudInna1
стратегічний менеджментстратегічний менеджмент
стратегічний менеджмент
RudInna1103 vues
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В НЕСТАБІЛЬНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ par Alex Grebeshkov
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В НЕСТАБІЛЬНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІСТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В НЕСТАБІЛЬНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В НЕСТАБІЛЬНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
Alex Grebeshkov832 vues
141114 aya capital-strategy-of_reforms_full par Ruslan Sivoplyas
141114 aya capital-strategy-of_reforms_full141114 aya capital-strategy-of_reforms_full
141114 aya capital-strategy-of_reforms_full
Ruslan Sivoplyas403 vues
Результати 2016 - Розвиток 2017 par APPAU_Ukraine
Результати 2016 - Розвиток 2017 Результати 2016 - Розвиток 2017
Результати 2016 - Розвиток 2017
APPAU_Ukraine256 vues

En vedette

Communication & Dementia par
Communication & DementiaCommunication & Dementia
Communication & DementiaClaire Henry, M.Ed.,CDP
1.8K vues17 diapositives
innovative work par
innovative workinnovative work
innovative workreshmafmtc
82 vues15 diapositives
Durapro: Driving sales through distribution channel par
Durapro: Driving sales through distribution channelDurapro: Driving sales through distribution channel
Durapro: Driving sales through distribution channelRuchira Panigrahy
1.6K vues14 diapositives
Celebration of Life Miel Virata par
Celebration of Life Miel VirataCelebration of Life Miel Virata
Celebration of Life Miel VirataRufino Virata
155 vues18 diapositives
Output par
OutputOutput
Outputgalaxy201
109 vues15 diapositives
William shakespeare par
William shakespeareWilliam shakespeare
William shakespearepol180664
181 vues8 diapositives

En vedette(17)

Durapro: Driving sales through distribution channel par Ruchira Panigrahy
Durapro: Driving sales through distribution channelDurapro: Driving sales through distribution channel
Durapro: Driving sales through distribution channel
Ruchira Panigrahy1.6K vues
Celebration of Life Miel Virata par Rufino Virata
Celebration of Life Miel VirataCelebration of Life Miel Virata
Celebration of Life Miel Virata
Rufino Virata155 vues
William shakespeare par pol180664
William shakespeareWilliam shakespeare
William shakespeare
pol180664181 vues
Marine Resources: Physical and biological resources, marine energy par ihn FreeStyle Corp.
Marine Resources: Physical and biological resources, marine energyMarine Resources: Physical and biological resources, marine energy
Marine Resources: Physical and biological resources, marine energy
ihn FreeStyle Corp.21.8K vues
Positions et actions udpa unsa par Udpa Unsa Axa
Positions et actions udpa unsaPositions et actions udpa unsa
Positions et actions udpa unsa
Udpa Unsa Axa349 vues
AMOROUS - Retail par sumit roy
AMOROUS - RetailAMOROUS - Retail
AMOROUS - Retail
sumit roy175 vues
試合をするためのテニスルール par Levelop org
試合をするためのテニスルール試合をするためのテニスルール
試合をするためのテニスルール
Levelop org802 vues
Stairs presentation par abdi beder
Stairs presentationStairs presentation
Stairs presentation
abdi beder2.1K vues

Similaire à Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности

2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf par
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdfRostyslavDmytruk
53 vues33 diapositives
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx par
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxRostyslavDmytruk
58 vues29 diapositives
Модель_7_S_ефективної_організації.pptx par
Модель_7_S_ефективної_організації.pptxМодель_7_S_ефективної_організації.pptx
Модель_7_S_ефективної_організації.pptxRostyslavDmytruk
70 vues29 diapositives
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx par
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptxRostyslavDmytruk
28 vues19 diapositives
Модуль 5 Ключова стратегія бізнесу.pptx par
Модуль 5 Ключова стратегія бізнесу.pptxМодуль 5 Ключова стратегія бізнесу.pptx
Модуль 5 Ключова стратегія бізнесу.pptxRostyslavDmytruk
51 vues14 diapositives
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx par
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptxМодуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptxRostyslavDmytruk
81 vues14 diapositives

Similaire à Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности(20)

2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf par RostyslavDmytruk
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модель_7_S_ефективної_організації.pptx par RostyslavDmytruk
Модель_7_S_ефективної_організації.pptxМодель_7_S_ефективної_організації.pptx
Модель_7_S_ефективної_організації.pptx
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx par RostyslavDmytruk
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
3_Як_реагувати_топ_менеджеру_на_зовнішнє_середовище.pptx
Модуль 5 Ключова стратегія бізнесу.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль 5 Ключова стратегія бізнесу.pptxМодуль 5 Ключова стратегія бізнесу.pptx
Модуль 5 Ключова стратегія бізнесу.pptx
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptxМодуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx
Модуль 17 Модель стратегічного мислення.pptx
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог... par KNEU
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
KNEU1.6K vues
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това... par ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
ssuser6b7e9216 vues
Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptxМодуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptx
Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptx
Концепция развития в полугодовой стратегии par Netpeak
Концепция развития в полугодовой стратегииКонцепция развития в полугодовой стратегии
Концепция развития в полугодовой стратегии
Netpeak53 vues
8 Ключова стратегія бізнесу.pptx par RostyslavDmytruk
8 Ключова стратегія бізнесу.pptx8 Ключова стратегія бізнесу.pptx
8 Ключова стратегія бізнесу.pptx
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш... par Octopus Events
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...
Octopus Events205 vues
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва par Victor Step
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Victor Step9K vues
Модуль_2_Розуміння_покрокової_послідовності_реалізації_візії_та (2).pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_2_Розуміння_покрокової_послідовності_реалізації_візії_та (2).pptxМодуль_2_Розуміння_покрокової_послідовності_реалізації_візії_та (2).pptx
Модуль_2_Розуміння_покрокової_послідовності_реалізації_візії_та (2).pptx
1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx par RostyslavDmytruk
1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx
1 Вступ у програму MBS Система розвитку бізнесу.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx par RostyslavDmytruk
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptxМодуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
DYB presentation ukr par DYB_Ukraine
DYB presentation ukrDYB presentation ukr
DYB presentation ukr
DYB_Ukraine1.2K vues
OSchehelska Strategic Idea & Change Day3 par HCASummerSchool
OSchehelska Strategic Idea & Change Day3OSchehelska Strategic Idea & Change Day3
OSchehelska Strategic Idea & Change Day3
HCASummerSchool501 vues

Plus de Yuri Navruzov

Менеджмент для НЕменеджерів par
Менеджмент для НЕменеджерівМенеджмент для НЕменеджерів
Менеджмент для НЕменеджерівYuri Navruzov
51 vues10 diapositives
Risk management course outline par
Risk management course outlineRisk management course outline
Risk management course outlineYuri Navruzov
163 vues3 diapositives
Personal power yn 21_11_17 par
Personal power yn 21_11_17Personal power yn 21_11_17
Personal power yn 21_11_17Yuri Navruzov
109 vues18 diapositives
pitch canvas par
pitch canvaspitch canvas
pitch canvasYuri Navruzov
93 vues8 diapositives
Structured chaos=agile+waterfall par
Structured chaos=agile+waterfallStructured chaos=agile+waterfall
Structured chaos=agile+waterfallYuri Navruzov
140 vues1 diapositive
КАК ПОВЫСИТЬ БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ par
КАК ПОВЫСИТЬ БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУКАК ПОВЫСИТЬ БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
КАК ПОВЫСИТЬ БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУYuri Navruzov
52 vues12 diapositives

Plus de Yuri Navruzov(11)

Менеджмент для НЕменеджерів par Yuri Navruzov
Менеджмент для НЕменеджерівМенеджмент для НЕменеджерів
Менеджмент для НЕменеджерів
Yuri Navruzov51 vues
Risk management course outline par Yuri Navruzov
Risk management course outlineRisk management course outline
Risk management course outline
Yuri Navruzov163 vues
Structured chaos=agile+waterfall par Yuri Navruzov
Structured chaos=agile+waterfallStructured chaos=agile+waterfall
Structured chaos=agile+waterfall
Yuri Navruzov140 vues
КАК ПОВЫСИТЬ БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ par Yuri Navruzov
КАК ПОВЫСИТЬ БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУКАК ПОВЫСИТЬ БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
КАК ПОВЫСИТЬ БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Yuri Navruzov52 vues
Agile\scrum marketing management par Yuri Navruzov
Agile\scrum marketing managementAgile\scrum marketing management
Agile\scrum marketing management
Yuri Navruzov173 vues
Agile\scrum: все что необходимо знать par Yuri Navruzov
Agile\scrum: все что необходимо знатьAgile\scrum: все что необходимо знать
Agile\scrum: все что необходимо знать
Yuri Navruzov4.1K vues
Стратегическая сессия в IT-бизнесе par Yuri Navruzov
Стратегическая сессия в IT-бизнесеСтратегическая сессия в IT-бизнесе
Стратегическая сессия в IT-бизнесе
Yuri Navruzov94 vues
Скрытые резервы результативности: рекомендации harsh-менеджеров par Yuri Navruzov
Скрытые резервы результативности:рекомендации harsh-менеджеровСкрытые резервы результативности:рекомендации harsh-менеджеров
Скрытые резервы результативности: рекомендации harsh-менеджеров
Yuri Navruzov520 vues

Dernier

Цифрові права та обов’язки par
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язкиНБУ для дітей
22 vues31 diapositives
гопчук а.а.pptx par
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
10 vues21 diapositives
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 vues244 diapositives
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxssuser15a891
218 vues38 diapositives
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...ssuser15a891
218 vues24 diapositives

Dernier(20)

Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891218 vues
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891218 vues
Правила прийому 2024.pdf par home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home22 vues
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf par ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 vues
Літературні дати 2024 року par ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891169 vues
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt par znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan5 vues
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf par ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89122 vues
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 vues
Іде, іде святий Миколай.pptx par ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 vues
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів par ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891217 vues

Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности

 • 1. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ: інструменти управління бізнесом в новій реальності Тема 5. Основи стратегічного мислення в новій реальності ведення бізнесу Авторський курс Ю.Наврузова для слухачів програм MBA та PMD
 • 2. Мета і перелік питань до розгляду  Продемонструвати слухачам основні елементи та послідовність стратегічного мислення в новій реальності ведення бізнесу, надати понятійний апарат сучасного стратегічного менеджменту  Акцентувати увагу на вартості активів як цільового показника успішної діяльності бізнесу та критерію визначення стратегічних альтернатив
 • 3. Частина 1. Теоретичні основи стратегічного управління бізнесом в новій реальності
 • 4. Індивідуально-групова вправа Надайте відповідь на запитання: Чи відрізняється, і якщо так, то чим відрізняється створення стратегії “з нуля” від модернізації існуючої? Зробіть висновки. Висновки:  _________________________________  _________________________________  _________________________________
 • 5. Ширина самої великої прірви, що відділяє компанію від успіху, вимірюється тим, наскільки віддалені одне від одного є цілі, що встановлені перед компанією, та здібність компанії їх досягти.
 • 6. Чи правда, що піонери ринку стають його довгостроковими лідерами? Якими є справжні причини довгострокового лідерства? Наш аналіз привів нас до наступних висновків. Піонери ринків рідко коли стають лідерами. Більшість з них мають невелику частку ринку або терплять повне фіаско. В реальності ринкова першість не є ні необхідними, ні достатніми умовами довготривалого успіху. Справжніми причинами довгострокового ринкового лідерства є бачення і воля. Довготривалі лідери володіють революційним і надихаючим баченням масового ринку та демонструють невгамовну волю для реалізації свого бачення. Вони стійко виносять труднощі, впроваджують інновації, демонструють фінансову сміливість та майстерно використовують активи. Ми віримо, що саме ці якості призводять до довгострокового ринкового лідерства. Ті ж піонери, котрим недостає однієї з цих якостей, потерпають.
 • 7. Долі ринку прагнуть усі: аналітики Уолстріт, інвестори, фінансові оглядачі, менеджери компаній, консультанти ... Чи доводилось вам чути від будь-кого, що його бізнес план привів до успішного зниження (!) долі ринку? В цій книзі я показую, що у більшості галузей економіки парадигма збільшення ринкової долі ніколи не приносить бажаних для інвесторів результатів!
 • 8. В 1975 році професор Баззел надрукував у Harvard Business Review статтю під програмною назвою “Market Share: A key to Profitability”. З тих часів і бере початок рух за ринкову долю. Він базується на твердженнях, які не витримують критики сучасною практикою (міфах долі ринку) Міф 1. Лідерство у галузі автоматично веде до отримання і найбільного прибутку Міф 2. Ріст масштабів ізнесу автоматично веде до зростання рентабельності Міф 3. Ефект масштабу автоматично знижує витрати і підвищує ефективність бізнесу Міф. 4. Підвищення ефективності діяльності за рахунок накопичення досвіду в крупних компаніях вище, ніж у малих Міф. 5. Ріст компанії приваблює більш сильних менеджерів, що покращує якість управління
 • 9. Перемога досягається за рахунок використання п'яти правил процесу консолідації галузі:  Всі галузі розвиваються і консолідуються подібним чином  Активність у злиттях та поглинаннях можна передбачити і спрогнозувати  Крива консолідації може використовуватись як інструмент визначення стратегії участі в ринку  Кожне масштабне стратегічне рішення слід оцінювати через призму його впливу на криву консолідації галузі  Положення компанії на кривій консолідації галузі слід використовувати при прийнятті рішень стосовно оптимізації бізнес портфелю
 • 10. Колос на глиняних ногах ... або правда про GE Компанія General Electric одночасно і динамічна, і прибуткова. Ціна її акцій завжди вище ніж у середньому на біржі. Вона домінує навіть над успішними конкурентами протягом десятиріч, залишаючи традиційні ринки у споживчих та промислових секторах, галузях природних копалин і входячи в нові перспективні сектори ринку: фінансові послуги, мас-медіа, інформаційні технології тощо. Водночас із цим компанії перетворилась на дійсно глобального лідера світового рівня, забезпечуючи наукові дослідження, виробництво та продажі продуктів і послуг по усьому світові. General Electric кидає виклик штампам і загально прийнятому баченню того, якими мають бути результати діяльності подібної компанії і як мають проходити в ній корпоративні зміни. По своїй структурі компанія нагадує конгломерат, однак, “наскільки відомо”, конгломерати не є прибутковими. Зростаючи за вартістю та розмірами, General Electric постійно вдається до альянсів та поглинань, однак, “наскільки відомо”, більшість альянсів та поглинань призводять до невдач. Компанія реалізує багато масштабних трансформаційних проектів ззовні, однак, “наскільки відомо”, успішно можуть відбуватись тільки невеличкі поступові зміни організаційної структури. Якими ж методами вдалося General Electric настільки радикально змінитись, залишаючись успішною і постійно порушуючи “закони і штампи” ведення бізнесу?
 • 11. Компанія починається зі стратегії, нею же і завершується. Часто менеджерам, котрі займаються розробкою стратегічних планів діяльності їхніх компаній, не вистачає простоти і ясності уявлень про те, що ж насправді є стратегія, з яких елементів складається її успішність і що, власне, стратегією не є. Майкл Портер, самий відомий у світі “стратег”, наводить 5 чітких і зрозумілих базових елементів - “цеглин”, з яких складається інструментарій побудови стратегії. Успішна стратегія це: • Унікальна ціннісна пропозиція споживачеві • Відмінний від конкурентів ланцюг створення споживчої цінності • Вичерпний набір стратегічних альтернатив та визначення того, що компанія буде робити, і того, від чого компанія відмовляється • Узгоджені і синхронні дії підрозділів компанії для досягнення встановлених цілей і реалізації стратегії • Незмінне позиціювання компанії та її продукції
 • 12. Складність стратегічного менеджменту значно перебільшена. По суті все впирається в своєчасне прийняття рішень в залежності від відповідей на наступні питання:  Якими напрямками діяльності ви займаєтесь?  Якою є ваша конкурентна стратегія?  Які навички мають забезпечити реалізацію конкурентної стратегії?  Наскільки сильними є ваші конкурентні позиції на ринку?  Наскільки привабливою є ваша галузь?  Як характеризується конкуренція в галузі?  За рахунок чого можна збільшити прибутки в довгостроковому та в короткостроковому періодах?
 • 13. Підвищення прибутковості компанії та ріст масштабів бізнесу, нарощування вартості акціонерного капіталу та задоволення потреб споживачів – все це основні цілі власників та менеджменту в сучасних умовах. Маркетинг та управління стратегією є основними інструментами досягнення встановлених цілей
 • 14. Методологія та інструментарій стратегічного менеджменту включають в себе три основних компоненти: Аналітичні інструменти формулювання корпоративної стратегії, які дозволяють провести конкурентний та портфельний аналіз, розробити модель стратегічних рішень, встановити систему цілей для компанії та її підрозділів Розвиток управлінських компетенцій та управління змінами, які підкреслюють важливість стилю лідерства, структури влади та управління, організаційної динаміки на прийняття стратегічних рішень та здійснення стратегічного вибору
 • 15. Чому ми говоримо про стратегічний менеджмент як про процес? Тому, що стратегія бізнесу має постійно розвиватись: зміни в оточуючому середовищі вимагають перегляду стратегічно важливих цілей, намірів та курсу дій. Зміст стратегії полягає в тім, щоби бути впевненим, що зміни в середовищі сприятимуть, а не заважатимуть поступовому розвитку та зміцненню конкурентних позицій компанії Д. Кэмпбел, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон. Стратегический менеджмент – М.: Проспект, 2003
 • 16. В отличие от других авторов, мы пытаемся объяснить мир скорее таким, каков он есть, нежели таким, каким по чьему-то мнению он должен быть. По нашему мнению, игнорирование описательных (дескриптивных) подходов в ремесле стратегического управления и поголовное увлечение предписывающими (нормативными) теориями приносит скорее вред и создает проблемы, а не способствует их устранению: в менеджменте не существует единого и наилучшего пути и ни одно из предписаний не может быть поэтому универсальным
 • 17. Що насправді є стратегією? В підручниках:  Будь-який план по досягненню поставленої мети (Barron's Dictionary of Marketing Terms).  Метод розподілу ресурсів для досягнення поставленої мети. (П. Дойль).  Спосіб реалізації теорії бізнесу на практиці. (П.Друкер).  Визначення основних довгострокових цілей та задач організації, встановлення курсу дій та розподілення ресурсів, необхідних для досягнення цілей (А.Чандлер)  Рішення по оптимальному використанню ресурсів на шляху до досягнення поставленої мети, що впливають на відносини фірми із зовнішнім середовищем. (І.Ансофф). В житті:  Сукупність рішень, що істотно впливають на конкурентоспроможність та вартість компанії.  Не обов'язково «великих».  Не обов'язково «очевидних».
 • 18. Індивідуально-групова вправа Надайте відповідь на запитання: Чи були у вашій практиці випадки, коли прийняте рішення не розглядалось як стратегічно важливе, але з часом ви оцінили його наслідки саме як такі? Зробіть висновки  Висновки:  _________________________________  _________________________________  _________________________________
 • 19. Прийняття стратегічних рішень передбачає розгляд якнайширшого кола альтернатив, кожну з яких слід оцінювати за допомогою певного набору критеріїв. Стратегічний вибір вважається виваженим, якщо він відповідає чотирьом головним критеріям:  Збалансованості ринкових можливостей з наявними компетенціями  Економічної обґрунтованості з точки зору вигід та витрат  Погодженості всіма зацікавленими в розвитку бізнесу сторонами  Вчасності початку та завершення дій по реалізації стратегічного вибору Д. Кэмпбел, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон. Стратегический менеджмент – М.: Проспект, 2003
 • 20. Розмаїття теорій майбутнього  Можливість вільного вибору факторів розвитку та параметрів декомпозиції дає любій компанії шанс побудувати власну “теорію майбутнього”. Така теорія може суттєво відрізнятись від загально прийнятих оцінок та уявлень конкурентів.  Ці можливості ще більше розширюються за рахунок самостійності компанії в питаннях оцінки часу для реалізації тенденцій.  Так компанія, що буде в змозі виконати цю роботу найбільш повно, глибоко та винахідливо, отримає шанс для створення вартості в довгостроковій перспективі, оскільки така “теорія майбутнього” стане найбільш наближеною до реальності.  Компанії, які користуються загально прийнятими поглядами на майбутнє, обмежують власні можливості для створення вартості.
 • 21. Пентаграмма McKinsey пошуку вартости Вартість при існуючій стратегії для існуючого власника Вартість для існуючого власника при внутрішніх поліпшеннях Вартість для існуючого власника при зовнішніх поліпшеннях Ліквідаційна вартість Ринкова вартість ПЕНТАГРАММА McKinsey – інструмент пошуку найкращої стратегії з позиції існуючого власника. П'ЯТЬ ЕТАПІВ стратегічного аналізу показують: які рішення або які комбінації рішень створюють найбільшу вартість.
 • 22. Визначення основних термінів  Корпоративна стратегія - це сукупність рішень власників і менеджменту щодо інтеграції стратегій конкурування різних активів для нарощування вартості всієї корпорації (холдингу)  Стратегія конкурування - це сукупність рішень власників і менеджменту щодо того, як на обраному ринку компанія зможе продати споживчу цінність із мінімальними витратами для максимального нарощування вартості  Стратегія участі - це сукупність рішень власників і менеджменту щодо того, на яких сегментах світового ринку компанія буде працювати для створення вартості  Стратегічний порядок денний - це перелік дій менеджерів у розрізі закріплених за ними факторів вартості й сфер компетенцій по керуванню ними
 • 23. Рівні стратегічного управління «Бачення», «Місія», «Стратегічне позиціонування» Стратегія участі Теорія майбутнього Стратегія конкурування Корпоративна стратегія Стратегічний порядок денний Вартість В основі сучасного стратегічного управління – розуміння того, як компанія повинна змінитися, щоб імовірні зміни зовнішнього середовища допомагали, а не заважали їй створювати вартість.
 • 24. Військова мудрість Карла фон КлаузевицяВійськова мудрість Карла фон Клаузевиця Самим першим, самим головним і самим вирішальним з точкиСамим першим, самим головним і самим вирішальним з точки зору наслідків рішенням, яке мусить прийняти командир, єзору наслідків рішенням, яке мусить прийняти командир, є визначення типу війни, в яку він вступає:визначення типу війни, в яку він вступає:  ТотальнаТотальна перемога і знищення ворогаперемога і знищення ворога  Збільшення захопленої територіїЗбільшення захопленої території  Виживання, що зберігає перспективи для подальших дійВиживання, що зберігає перспективи для подальших дій  Виживання з одночасним пошуком інших плацдармівВиживання з одночасним пошуком інших плацдармів Якщо неможливо досягти абсолютної переваги скрізь, слідЯкщо неможливо досягти абсолютної переваги скрізь, слід створити відносну, але переконливу перевагу устворити відносну, але переконливу перевагу у вирішальній точці за рахунок концентрації наявнихвирішальній точці за рахунок концентрації наявних ресурсів.ресурсів. Не існує універсальних (хороших або поганих) стратегій.Не існує універсальних (хороших або поганих) стратегій. Стратегія залежить відСтратегія залежить від ресурсів іресурсів і положення: виграшнаположення: виграшна для одного, вона може стати програшною для іншого.для одного, вона може стати програшною для іншого.
 • 25. Типологія стратегічних рішень Активна участь в ринку за умов створення альянсів з власниками компетенцій, інтеграція Стратегія активних та швидких дій в ринку, прагнення до лідерства по обсягам та рентабельності продаж, активне інвестиційна стратегія, намагання консолідувати галузь з наступною інтеграцією ланцюга створення споживчої цінності Виважена стратегія сфокусованого лідерства (пошук ніші) у створенні споживчої цінності, оптимізація асортименту продукції, пошук перспективних споріднених ринків, продаж активів стратегічному інвесторові Не входити в ринок, виводити активи, перепрофільовув ати активи, продаж активів Потенціал нарощування вартості бізнесу Компетенції для створення споживчої цінності Високий Низький Відсутні, слабкі Присутні, сильні
 • 26. Аксіоми стратегічного менеджменту  Єдиного рецепту оптимального управління бізнесом не існує  Прогнози змін оточуючого середовища визначають стратегічний вибір напрямків та ринків (стратегію участі і стратегію конкуренції)  Рівень агресивності прийнятих стратегій і стратегічні наміри мають відповідати рівню конкуренції в галузі  Ефективна реалізація стратегії можлива за умов відповідності стратегічних цілей наявним компетенціям  Успіх компанії залежить від скоординованих дій всіх структурних підрозділів компанії  Для кожної комбінації стратегії участі і стратегії конкуренції можна поставити у відповідність організаційну структуру та набір компетенцій, які є оптимальними для досягнення успіху
 • 27. Основи сучасного стратегічного мислення  Правильно сформульована мета діяльності (частка ринку, першість, вартість) компанії є не тільки стратегічно важливим фактором вибору цільових ринків, але й критерієм вибору альтернатив досягнення мети. Так формується стратегія участі в обраному ринку  Розуміння споживчої цінності продукту визначає ті елементи бізнес моделі, які є критично важливими для створення цієї цінності. Так формується стратегія конкурування в обраному ринку  Фактори, які є критично важливими й для досягнення мети, і для створення споживчої цінності, повинні лягти в основу прийняття рішень менеджментом компанії. Так вдосконалюється практика прийняття управлінських рішень
 • 28. Наявність стратегії означає, що заНаявність стратегії означає, що за будь-яких умов компанія веде своюбудь-яких умов компанія веде свою гру, а не грає роль статиста в чужійгру, а не грає роль статиста в чужій
 • 29. Частина 2. Приклади застосування інструментів стратегічного управління бізнесом в новій реальності
 • 30. Приклад: прогнози зміни цін Прогнозы показывают, что опасность возникает в случае, когда цены едва покрывают издержки: основные наименования товарной продукции могут резко подешеветь, а цены на сырье и на транспортные расходы — останутся высокими из–за ограниченного предложения. В этом случае сложится неблагоприятная рыночная конъюнктура, и деньги будут уходить к сырьевым компаниям и конечным потребителям.
 • 31. Приклад: прогноз рівня консолідації Курс на консолидацию на внутренних рынках может привести к более благоприятной рыночной конъюнктуре, но только если будут соблюдены три дополнительных условия. Во–первых, крупнейшие региональные игроки должны гибко реагировать на существенные колебания спроса, например сокращать производство, чтобы не допустить перенасыщения рынка. Во–вторых, необходимо снизить риск того, что конечные потребители перенесут производство в другие страны или найдут другие материалы на замену стали. И в–третьих, рост объемов производства — неважно, за счет появления новых игроков или расширения существующих мощностей — не должен превышать рост спроса.
 • 32. Приклад: прогноз ринку молока (оптимістичний сценарій) СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЫРОГО МОЛОКА, млн.тонн. ПРОГНОЗ ЦЕН, СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
 • 33. СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЫРОГО МОЛОКА, млн.тонн. ПРОГНОЗ ЦЕН, СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Приклад: прогноз ринку молока (помірний сценарій)
 • 34. СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЫРОГО МОЛОКА, млн.тонн. ПРОГНОЗ ЦЕН, СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Приклад: прогноз ринку молока (песимістичний сценарій)
 • 35. Приклад: сценарії розвитку та варіанти рішень щодо стратегії участі в ринку
 • 36. Приклад: сценарії розвитку України (оптимістичний) • Ранняя макроэкономическая стабилизация, быстрый рост • Высокие темпы роста внутреннего потребления • Значительный приток инвестиций • Высокая конкурентоспособность украинских товаров, рост экспорта
 • 37. • Бюджетный дефицит • Низкие темпы роста внутреннего потребления • Поздний приток инвестиций • Низкая конкурентоспособность украинских товаров Приклад: сценарії розвитку України (песимістичний)
 • 38. • Ранняя макроэкономическая стабилизация • Средние темпы роста потребления • Поздний приток инвестиций • Конкурентоспособность украинских товаров в период стабилизации обусловлена высоким спросом, в период стабилизации модернизацией производства, поздний рост экспорта Приклад: сценарії розвитку України (помірний)
 • 39. В результате анализа рисков и конкурентных преимуществ украинской экономики было получено три сценария развития: оптимистический, пессимистический и умеренный Источник: Расчеты V-RATIO BCC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Оптимистический прогноз Пессимистический прогноз Умеренный прогноз Приклад: прогнози динаміки зміни ВВП
 • 40. Приклад: прибутковість та структура ціни Как сформировать «правильную» систему ценообразования? Она должна основываться на концепции pocket margin — истинной прибыльности заказа. Именно эта концепция позволяет учесть все издержки на исполнение конкретного заказа и понять, сколько реально заработает на нем компания. В целом прибыльность складывается из трех составляющих цены: базовой, производственной и коммерческой.