Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

สรุปสาระสำคัญ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

สรุปสาระสำคัญ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่นล่าสุด
http://www.dlatestbook.com/product/handbookdaltest2016/
เป็นสรุปย่อ และรวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบภาค ก ระดับปฏิบัติการ ครบทุกเนื้อหา ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น มีความพิเศษตรงเทคนิค การอ่านให้ตรงจุดของ มหาลัยที่ออกข้อสอบรอบนี้

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

สรุปสาระสำคัญ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

  1. 1. สรุปสาระสาคัญ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.dlatestbook.com/product/handbookdaltest2016 เป็นสรุปย่อ และรวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบภาค ก ระดับปฏิบัติการ ครบทุกเนื้อหา ทั้งวิชาความสามารถ ทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะ อย่างยิ่งสาหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น มีความพิเศษตรงเทคนิค การ อ่านให้ตรงจุดของ มหาลัยที่ออกข้อสอบรอบนี้ กระดาษ A4 จานวน 300 กว่าหน้า พร้อมเทคนิคทาข้อสอบให้ได้บรรจุ ได้ผลแน่นอน สารบัญ เทคนิคการอ่านให้ตรงจุดคาถาม (พยากรณ์ข้อสอบที่มหาลัยจะออก) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตัวเลข อนุกรม การนับ วิเคราะห์และสรุปเหตุผล สรุปประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย หลักภาษาไทย โวหาร อุปมา อุปมัย แนวข้อสอบ
  2. 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ สรุปสาระสาคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว (ฉ.19) 2557 และฉบับร่าง 2559 สรุปสาระสาคัญ พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปสาระสาคัญ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปสาระสาคัญ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปสาระสาคัญ พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปสาระสาคัญ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 สรุปสาระสาคัญ พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สรุปสาระสาคัญ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สรุปสาระสาคัญ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 แนวข้อสอบ

×