Publicité
Gr.5 ar pan las q3 w2
Gr.5 ar pan las q3 w2
Gr.5 ar pan las q3 w2
Gr.5 ar pan las q3 w2
Publicité
Gr.5 ar pan las q3 w2
Prochain SlideShare
Module1 lesson1 Ang Pagbuo sa Kamalayang PilipinoModule1 lesson1 Ang Pagbuo sa Kamalayang Pilipino
Chargement dans ... 3
1 sur 5
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Gr.5 ar pan las q3 w2

  1. ARALING PANLIPUNAN 5 Quarter 3: Week 2 Pangalan: __________________________________________ Lebel: _____________ Seksiyon: __________________________________________ Petsa: ______________ GAWAING PAGKATUTO Ang Pagtatanggol ng mga Pilipino Laban sa Kolonyalismong Espanyol I. Panimula Magandang araw sa iyo! Kumusta ka mag-aaral? Nakahanda ka na ba sa panibagong paglalakbay? Ang LAS na ito ay tumatalakay sa pagpapahalaga sa pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Noong mga panahong sinasakop ng mga dayuhan ang ating bansa, may mga grupo at indibidwal na Pilipino na nagpakita nang katapangan upang maipagtanggol ang bansa. Bagama’t iisa ang kanilang adhikain, iba’t iba ang kanilang naging pamamaraan sa pagpapakita ng kanilang pagtutol sa kolonyalismo. Mahalaga para sa atin na malaman ang mga pangyayaring ito dahil ito ay malaking bahagi ng ating kasaysayan. Kung anuman ang estado ng ating lipunan sa kasalukuyan, ito ay may kaugnayan sa mga pangyayari noong panahon ng pananakop. II. Kasanayang Pampagkatuto at Koda Napahahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol III. Mga Kaalaman at Kaisipan Mga Pag-aalsang Naganap sa Panahon ng Kolonyalismong Espanyol Isa sa mga nagtanggol sa bansa laban sa mga espanyol ay sina Lapu-Lapu, Dagohoy, Diego Silang, Apolinario dela Cruz, Francisco Dagohoy, Juan Sumuroy, Francisco Maniago at iba pa. Nag-alsa si Diego Silang dahil sa mabibigat na pagpapataw ng buwis, pagsikil sa kalayaan at pag-aabuso ng alcalde-mayor kaya pinatalsik niya ang Obispo at gobernador ng Vigan. Si Dagohoy naman ay nag-alsa dahil hindi binigyan ng marangal na libing ang kaniyang kapatid. Noong 1840, itinatag ni Apolinario dela Cruz ang “Cofradia de San Jose” isang samahang pangkapatiran na tumanggap ng mga kasaping maralita. Nagalit si Apolinario dela Cruz o Hermano Pule dahil tinanggihan siyang maging pari. Sa pamumuno ni Sumuroy, lumaban sila sa mga Espanyol. Sinunog nila ang mga simbahan at namundok bilang rebelde. Pinangunahan ni Francisco Maniago mula Mexico, Pampanga ang pag-aalsa sa Lingayen at Pampanga. Sumiklab ang pag-aalsang ito dahil sa mga pagpapahirap ng mga Espanyol sa mga Pilipino, tulad nang pagpapatupad ng polo y servicio, bandala at sapilitang paggawa. Mahahati sa tatlong pangunahing kadahilanan ang pag-alsang isinagawa ng mga Pilipino. Ito ay ang Politikal, Panrelihiyon, at Ekonomiko na mga dahilan ng kanilang pagtanggol at pag- alsa. 1. Pag-alsang Politikal - isang pag-alsa na isinagawa ng mga dating datu, maharlika at babaylan at katalonan na namuno sa aspetong espiritual at mga pinuno ng pamayanan upang manumbalik ang kapangyarihang nilang mamuno sa kanilang nasasakupan. 2. Pag-alsang Panrelihiyon -isang uring pag-alsa ng mga Pilipino bilang protesta sa mga Espanyol at pagsuway sa Kristiyanismo. 3. Pag-alsang Ekonomiko- Uri ng pag-alsa ang mahigpit na pagtutol ng mga Pilipino sa mga Patakarang pangkabuhayan na ipanatupad ng mga Kastila gaya ng buwis, sapilitang paggawa, monopoly at kalakalang galyon. IV. Mga Gawain
  2. Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Basahin at unawain. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Sino ang nag-alsa dahil hindi binigyan ng marangal na libing ang kaniyang kapatid? A. Francisco Maniago C. Lapulapu B. Francisco Dagohoy D. Diego Silang 2. Nagsimula ang pagrerebelde niya nang dahil sa mabibigat na pagpapataw ng buwis, pagsikil sa kalayaan at pag-aabuso ng alcalde-mayor. A. Juan Sumuroy C. Apolinario dela Cruz B. Francisco Dagohoy D. Diego Silang 3. Pinangunahan niya mula Mexico, Pampanga ang pag-aalsa sa Lingayen at Pampanga. A. Francisco Dagohoy C. Diego silang B. Lakandula D. Francisco Maniago 4. Noong 1840, itinatag niya ang “Cofradia de San Jose,” isang samahang pangkapatiran na tumanggap ng mga kasaping maralita. A. Apolinario dela Cruz C. Juan Sumuroy B. Lapulapu D. Lakandiwa 5. Sa pamumuno niya, lumaban sila sa mga Espanyol. Sinunog nila ang mga simbahan at namundok bilang rebelde. A. Francico Dagohoy C. Juan Sumuroy B. Apolinario dela Cruz D. Francisco Maniago Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Panuto: Ilarawan sa iyong sariling salita ang pagtatanggol sa bansa na ginawa ng sumusunod na Pilipino laban sa Kolonyalismong Espanyol. Isulat sa patlang ang iyong sagot. 1. Diego Silang ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2. Francisco Dagohoy ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 3. Apolinario dela Cruz ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 4. Francisco Maniago ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 5. Juan Sumuroy ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Gawain sa Pagkatuto Bilang 3 Panuto: Isulat sa nakalaang kahon ang iyong saloobin sa mga sumusunod na sitwasyon na nagpapakita ng pagtatanggol sa bansa. .
  3. 5. Pag-block sa taong nag-sent sa iyong messenger ng fakenews tungkol sa hindi tamang pamamalakad ng pamahalaan. V. Pagtataya Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Bakit nagkakaroon ng paghihimagsik si Dagohoy? A. dahil sa pagmamalupit ng mga Espanyol. B. dahil sa kakulangan ng kanilang pagkabuhayan. C. dahil sa pag-aabuso ng mga paring Espanyol sa mga kababaihan. D. dahil sa pagtanggi ng paring ilibing ang kanyang kapatid sa sementeryo ng Katoliko. 2. Isa si Diego Silang sa mga nakipaglaban sa pang-aapi ng mga Kastila. Paano niya ito isinagawa? A. Gumamit ng taktikong natutuhan pa sa Europa. B. Pinatalsik ang obispo at gobernador ng Vigan.. C. Nagtatag ng sariling pamahalaan sa katagalugan. D. Nagtatag ng samahan upang lumaban sa mga Amerikano. 3. Paano nabigyan ng kahalagahan ang mga naunang pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalisasyon ng mga Espanyol? A. Pagkakaroon maraming kakampi laban sa Espanyol. B. Umalis ang mga katutubo sa kanilang mga tirahan. C. Natakot ang mga Pilipino at palaging umaasa sa mga Kastila. D. Napukaw ang damdaming makabayan at pagnanasa ng pagkakaisa para sa kalayaan. 4. Bakit mahalaga ang pag-alsa ni Apolinario dela Cruz o si Hermano Pule? A. Dahil ayaw niya ang sistemang polo na ipatupad B. Dahil gusto niyang bumalik sa nakagisnang rehiyon. C Sapagkat tinutulan niya ang ipinatupad na monopolyo ng tabako D Dahil hangad niya ang pantay na karapatang maging pari ng mga Espanyol. 5. Ano ang kahalagahan ng pakikipaglaban ni Dagohoy? A. Pagkawatak-watak ng mga Pilipino. B. Naging mayaman ang mga ninuno C. Bumalik sa bundok ang mga ninuno D. Nagkaroon ng pantay na karapatan.
  4. Repleksiyon 1 Talahanayan. Antas ng Kasanayan/Masteri Mga Indikeytor sa Pagkatuto Katangi- tangi/Mahus ay (4) Lubos na Kasiya- siya (3) Kasiya-siya (2) Dagdagan pa ang Pagsisikap (1) Paunang Iskor 1. Napahahalagahan ko ang pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol 2. Naisagawa ko ang lahat ng gawain ng walang mali Repleksiyon 2 1. Ano ang naramdaman mo pagkatapos gawin ang mga gawain sa aralin? ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 2. Ano ang iyong mga naunawaan o natutunan? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Mga Sanggunian: ADM-SLM Q3 Araling Panlipunan 5 Susi sa Pagwawasto Gawain 1 Gawain 2 Gawain 3 Tayahin 1. B 2. D 3. D 4. A 5. C Mga Posibleng sagot: 1. Nagrebelde dahil sa hindi makatarungang pamamalakad ng mga Espanyol 2. Hindi tumigil sa pakikipaglaban sa mga Espanyol hanggang siya ay tumanda 3. Tinalikuran ang Kristiyanismo at bumuo ng sariling relihiyon 4. Pinangunahan niya ang pag-aalsa sa Lingayen at Pampanga 5. Sinunog nila ang mga simbahan at namundok bilang rebelde (Tanggapin ang iba pang kaugnay na sagot) (1-5. Mga sariling sagot ng mga bata) 1. C 2. B 3. D 4. D 5. D Inihanda ni: ____________________________________ MARICHAN P. LOOC
Publicité