Khóa luận kinh tế.

Nhận file word miễn phí nhắn tin zalo 0777.149.703 nhé. Khóa luận kinh tế.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA KINH TẾ - LUẬT
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
“NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG
CTCP BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI”
NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ
Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập
- Họ và tên: Ths. Đặng Hoàng Anh - Họ và tên: Phạm Thị Loan
- Bộ môn: Quản lý kinh tế - Lớp: K54F4
HÀ NỘI, 2021
i
LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn khoa học,
Ths, Đặng Hoàng Anh, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và giúp đỡ tôi hoàn
thành khóa luận này.
Tôi xin chân thầy cảm ơn các Thầy, Cô đã dạy trong chương trình đào tạo
chuyên ngành Quản lý kinh tế, Trường Đại học Thương Mại, những người đã trang bị
cho tôi thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng quý trong suốt khóa học vừa qua
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn các Anh, Chị tại Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải
khát Hà Nội đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc thu thập số liệu và
hoàn thiện Khóa luận này.
Trong quá trình thực hiện khóa luận, do kinh nghiệm và thời gian còn hạn chế
nên những biện pháp đưa ra khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được
sự góp ý của các thầy cô để đề tài khóa luận của tôi được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021
Tác giả khóa luận
Phạm Thị Loan
ii
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ......................................... i
MỤC LỤC ........................................... ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU................................ iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................... v
PHẦN MỞ ĐẦU........................................ 1
1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận ................. 1
2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .................. 2
3. Phạm vi nghiên cứu .................................... 2
4. Phương pháp nghiên cứu ................................ 3
5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp ............................. 4
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ
SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .............. 5
1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp. .............................. 5
1.1.1. Khái niệm hiệu quả .................................. 5
1.1.2. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh ................... 5
1.1.3. Khái niệm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ............ 7
1.2. Một số lý thuyết về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. ............................................. 7
1.2.1. Bản chất của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ....... 7
1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với
các doanh nghiệp ....................................... 8
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 9
1.3. Các nguyên tắc và chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp ......................................... 13
1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh........... 13
1.3.2. Các nguyên tắc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ........ 17
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA TỔNG CTCP BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT
HÀ NỘI............................................. 20
2.1. Tổng quan tình hình kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt
động sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà
Nội trong giai đoạn 2018 – 2020 ............................ 20
iii
2.1.1. Tổng quan tình hình kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước
giải khát Hà Nội trong giai đoạn 2018 – 2020 ................... 20
2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội ......... 25
2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội ................ 27
2.2.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ............. 27
2.2.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá cơ cấu vốn .................... 28
2.2.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động .............. 29
2.2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời ............... 30
2.2.5. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động ......... 31
2.3. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng
CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội .................... 32
2.3.1. Những thành tựu đạt được ............................ 32
2.3.2. Những mặt hạn chế................................. 33
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH
DOANH TẠI TỔNG CTCP BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
.............................................. 35
3.1. Định hướng phát triển của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát
Hà Nội trong thời gian tới ................................ 35
3.1.1. Xu hướng phát triển ngành bia ......................... 35
3.1.2. Các mục tiêu chủ yếu của công ty ....................... 36
3.1.3. Chiến lược trọng tâm................................ 36
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của
Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội ................ 36
3.2.1. Giải pháp tăng doanh thu............................. 37
3.2.2. Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng chi phí................... 38
3.2.3. Các giải pháp khác ................................. 40
3.3. Một số kiến nghị để thực hiện hiệu quả các giải pháp trên....... 42
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước .............................. 42
3.3.2. Kiến nghị với Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội... 43
3.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu................ 43
KẾT LUẬN .......................................... 44
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................... 45
iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2. 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giài
khát Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020 ..............................................................................20
Bảng 2. 2: Diễn biến tài sản, nguồn vốn của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát
Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020 ......................................................................................22
Bảng 2. 3: Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của Tổng CTCP Bia – Rượu –
Nước giải khát Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020 .............................................................27
Bảng 2. 4: Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu vốn của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải
khát Hà Nội ...................................................................................................................28
Bảng 2. 5: Các chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động của Tổng CTCP Bia – Rượu –
Nước giải khát Hà Nội ..................................................................................................29
Bảng 2. 6: Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của Tổng CTCP Bia – Rượu –
Nước giải khát Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020 .............................................................30
Bảng 2. 7: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của Tổng CTCP Bia -
Rượu - Nước giải khát Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020..................................................31
Biểu đồ 2. 1: Biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Tổng CTCP Bia – Rượu –
Nước giải khát Hà Nội ..................................................................................................23
v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CTCP Công ty Cổ phần
SXKD Sản xuất kinh doanh
TSNH Tài sản ngắn hạn
TSDH Tài sản dài hạn
HABECO Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
VCSH Vốn chủ sở hữu
SABECO Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn
1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận
Ngày nay, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế mang lại những cơ hội kinh
doanh mới cho doanh nghiệp song cũng chứa đựng đầy rẫy những thách thức đe dọa
đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và sự tồn tại của các doanh
nghiệp nói riêng. Việt Nam nằm trong hệ thống các quốc gia đang phát triển đang tiến
đền nền kinh tế thị trường với các chính sách kinh tế mở và đang tham gia hội nhập
kinh tế quốc tế. Phát triển kinh tế thị trường đã, đang và sẽ đặt nền kinh tế nước ta nói
chung và các doanh nghiệp nói riêng đối diện với những thách thức, khó khăn trước sự
cạnh tranh ngày càng khốc liệt nhằm thu hút khách hàng và mở rộng thị trường.
Trong nền kinh tế thị trường, khi không còn sự bảo bộ của nhà nước, các doanh
nghiệp trong nước phải tự điều hành quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh một
cách có hiệu quả để có thể đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển. Bên
cạnh đó, đề có thể tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất kinh
doanh có hiệu quả. Điều này luôn là thử thách đối với doanh nghiệp. Để có lợi nhuận,
các nhà quản trị phải luôn nghiên cứu, tìm ra các hướng đi phù hợp với điều kiện cụ
thể của doanh nghiệp mình nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ
đó mới có thể đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống của người lao động, tạo sự
phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đây chính là điều kiện sống còn của doanh
nghiệp, đồng thời nó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hợp lí
cũng như thúc đẩy việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại vào
quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như hội nhập với nền khoa học kỹ thuật trên thế
giới.
Đương đầu với những khó khăn và thách thức to lớn thì vấn đề nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh có ý nghĩa vô cùng thiết thực và quan trọng luôn được công ty đặt
lên hàng đầu, là mục tiêu quan trọng đối với sự tồn tại phát triển của công ty. Vì vậy,
Công ty luôn nổ lực nghiên cứu điều chỉnh phương hướng hoạt động của mình, đẩy
mạnh tiêu thụ sản phẩm, sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất, nắm bắt được các nhân
tố ảnh hưởng cũng như mức độ và xu hướng tác động của từng yếu tố kinh doanh từ
đó có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong
thời gian thực tập tại Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, tôi nhận thấy
đây là vấn đề nóng bỏng, đang nhận được sự quan tâm trong công ty do vậy tôi chọn
đề tài “ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu –
Nước giải khát Hà Nội” làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp của mình.
2
2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là các vấn đề liên quan đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
của Tổng CTCP Bia – Rượu - Nước giải khát Hà Nội.
2.2. Mục tiêu nghiên cứu
2.2.1. Mục tiêu chung
Dựa trên kết quả hệ thống hóa lý luận và nghiên cứu đánh giá thực trạng, mục
tiêu cơ bản của Khóa luận là có cái nhìn sát thực nhất về hiệu quả sản xuất kinh doanh
của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội từ đó đưa ra một số giải pháp,
kiến nghị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sao cho phù hợp
với tình hình thực tế và định hướng của Tổng công ty.
2.2.2. Mục tiêu cụ thể
Một là, nếu cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.
Hai là, phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia –
Rượu – Nước giải khát Hà Nội trong giai đoạn 2018 - 2020.
Ba là, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại
Công ty trong thời gian tới.
2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Việc nghiên cứu đề tài khóa luận này nhằm trả lời cho những câu hỏi sau đây:
Một là, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải
khát Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020 như thế nào?
Hai là, những thuận lợi và khó khăn của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải
khát Hà Nội trong giai đoạn 2018 – 2020 là gì?
Ba là, những giải pháp nào cần triển khai giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
3. Phạm vi nghiên cứu
Về nội dung: Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của
Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020, chỉ ra những
điểm yếu, những cơ hội và thách thức của Tổng Công ty trong giai đoạn 2018 – 2020.
Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng
CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
Về không gian: Nghiên cứu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng
CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
Về thời gian: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu
– Nước giải khát Hà Nội trong khoảng thời gian 2018 – 2020.
3
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
 Nguồn dữ liệu
Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu chủ yếu là dữ liệu thứ cấp, bao gồm:
Các Nghị định, Quyết định, Thông tư của Chính phủ, các Bộ, ban ngành có liên
quan đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp hoạt động
trong ngành Bia rượu
Các số liệu có liên quan đến quá trình nghiên cứu của đề tài đã được công bố
chính thức. Thông tin số liệu bao gồm: các kết quả nghiên cứu có liên quan đã được
tiến hành trước đó, số liệu liên quan đến các hoạt động kinh doanh của các công ty
trong ngành Bia rượu
Các báo cáo tài chính và báo cáo phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh,
đề án phát triển của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội trong giai đoạn
2018 – 2020.
 Phương pháp thu thập dữ liệu
Phương pháp thu thập các dữ liệu thứ cấp được thực hiện qua phương án: tìm
kiếm, tra cứu theo từ khóa, kế thừa bộ số liệu của các công trình trước từ các nguồn
Niên giám thống kê, Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Các loại sách báo, tạp chí
4.2. Phương pháp phân tích thống kê
Phân tích thống kê là nêu ra một cách tổng hợp bản chất cụ thể của các hiện
tượng và quá trình kinh tế xã hội trong điều kiện lịch sử nhất định qua biểu hiện bằng
số lượng. Nói cụ thể phân tích thống kê là xác định mức độ nêu lên sự biến động biểu
hiện tính chất và trình độ chặt chẽ của mối liên hệ hiện tượng. Phân tích thống kê phải
lấy con số thống kê làm tư liệu, lấy các phương pháp thống kê làm công cụ nghiên
cứu.
Phân tích thống kê có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý kinh tế. Nhờ có
lý luận và phương pháp phong phú mà thống kê có thể vạch ra nguyên nhân của việc
hoàn thành kế hoạch và các quyết định quản lý, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố
đến việc sử dụng nguồn lực, xác định các mối liên hệ,…
Trong quá trình phân tích thống kê phương pháp tiếp cận hệ thống đòi hỏi phải
tiếp cận theo cả 2 hướng: phân tích và tổng hợp
4.3. Phương pháp so sánh
Là phương pháp xem xét một chi tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh
với một chi tiêu cơ sở. Đây là phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong phân tích
hoạt động kinh doanh cũng như phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc
lĩnh vực kinh tế vĩ mô. Phương pháp so sánh để xác định xu hướng, mức độ biến động
của các chỉ tiêu phân tích, phản ánh chân thực hiện tượng nghiên cứu, giúp cho việc
4
tổng hợp tài liệu, tính toán các chỉ tiêu được đúng đắn, phân tích tài liệu được khoa
học, khách quan, phản ánh đúng nội dung cần nghiên cứu
Sau khi tổng hợp các số liệu, ta tiến hành so sánh số liệu giữa các năm. Từ đó
đưa ra được những nhận xét, đánh giá thông qua kết quả tổng hợp và tính toán số liệu
về hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
Khóa luận sử dụng phương pháp so sánh cụ thể là:
 Phương pháp so sánh tuyệt đối: là hiệu số của hai chi tiêu đó là chỉ tiêu phân
tích và chi tiêu cơ sở.
 Phương pháp so sánh tương đối: Là tỷ lệ phần trăm % của chỉ tiêu kỳ phân
tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỷ lệ của số chênh lệch
tuyệt đối so với chỉ tiêu gốc để biết tốc độ tăng trưởng.
Việc sử dụng phương pháp so sánh cho phép đánh giá đúng đắn sự tăng trưởng
hay suy giảm của các chỉ tiêu thể hiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
Từ đó đưa ra những nhận xét đánh giá mặt được, mặt chưa được của công tác kinh
doanh tại Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của Khóa luận được chia thành 3
chương:
Chương 1: Một số lý luận cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp
Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP
Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Tổng CTCP Bia
– Rượu – Nước giải khát Hà Nội
5
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN
XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp.
1.1.1. Khái niệm hiệu quả
Hiệu quả là khả năng tạo ra kết quả mong muốn hoặc khả năng sản xuất ra sản
lượng mong muốn. Khi cái gì đó được gọi là có kết quả, nó có nghĩa là có một kết quả
mong muốn hoặc mong đợi, hoặc tạo ra một ấn tượng sâu sắc, sinh động.
Nhà kinh tế học người Anh, Adam Smith cho rằng: “ Hiệu quả là kết quả đạt
được trong hoạt động kinh tế, doanh thu tiêu thụ hàng hóa” ( Kinh tế thương mại dịch
vụ - Nhà xuất bản Thống kê, 1998). Theo quan điểm này của Adam Smith đã đồng
nhất hiệu quả với chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra hiệu quả được xác định bởi tỉ số giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra
để đạt được kết quả đó. Hiệu quả được xác định bởi công thức:
H = K/C
Trong đó:
H: Hiệu quả hoạt động SXKD
K: Kết quả đạt được từ hoạt động SXKD
C: Chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó
1.1.2. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
Hiệu quả sản xuất kinh doanh là phạm trù kinh tế, gắn với cơ chế thị trường có
quan hệ với tất cả các yếu tố trong quá trình sản xuất kinh doanh như: lao động, vốn,
máy móc thiết bị, nguyên vật liệu…nên doanh nghiệp chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi
việc sử dụng các yếu tố cơ bản của quá trình kinh doanh có hiệu quả. Đối với các
doanh nghiệp, hiệu quả kinh doanh không những là thước đo chất lượng phản ánh
trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh mà còn là vấn đề sống còn. Trong điều kiện kinh
tế thị trường ngày càng phát triển, cùng với quá trình hội nhập của nền kinh tế, doanh
nghiệp muốn tồn tại phát triển thì trước hết kinh doanh phải có hiệu quả. Hiệu quả
càng cao thì doanh nghiệp càng có điều kiện để đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị,
phương tiện hiện đại cho kinh doanh, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới,
cải thiện và nâng cao đời sống người lao động, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà
nước. Khi đề cập đến hiệu quả sản xuất kinh doanh các nhà kinh tế dựa vào từng góc
độ xem xét để đưa ra các định nghĩa khác nhau. Dưới đây là các quan điểm khác nhau
về hiệu quả sản xuất kinh doanh:
Theo GS.TS Đỗ Hoàng Toàn cho rằng: “Hiệu quả kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế -
xã hội tổng hợp để lựa chọn các phương án hoặc các quyết định trong quá trình hoạt
động thực tiễn ở mọi lĩnh vực kinh doanh và tại mọi thời điểm. Bất kỳ các quyết định
6
cần đạt được phương án tốt nhất trong điều kiện cho phép, giải pháp thực hiện có tính
cân nhắc, tính toán chính xác phù hợp với sự tất yếu của quy luật khách quan trong
từn điều kiện cụ thể” ( GS Đỗ Hoàng Toàn – Những vấn đề cơ bản của quản trị doanh
nghiệp – Nhà Xuất Bản Thống Kê, 1994).
Theo Chính trị gia Nguyễn Văn Công (2009) cho rằng: “ Hiệu quả kinh doanh là
một phạm trù kinh tế, phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sẵn có của doanh
nghiệp để đạt kết quả cao nhất trong kinh doanh với chi phí thấp nhất. Như vậy, hiệu
quả sản xuất kinh doanh khác với kết quả kinh doanh và có mối quan hệ chặt chẽ với
kết quả kinh doanh”.
Từ các quan điểm trên có thể thấy đối với các doanh nghiệp để đạt được mục tiêu
sản xuất kinh doanh cần phải chú trọng đến điều kiện nội tại, phát huy năng lực hiệu
quả của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm mọi chi phí. Yêu cầu của việc nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh là phải sử dụng các yếu tố đầu vào hợp lý nhằm đạt được kết
quả tối đa và với chi phí sử dụng là tối thiểu. Ta có thể rút ra khái niệm về hiệu quả
sản xuất kinh doanh như sau: “Hiệu quả là chi tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ
sử dụng các nguồn lực, tài chính của doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất.”
Như vậy, hiệu quả sản xuất kinh doanh phải là một đại lượng so sánh: so sánh
giữa đầu ra vào đầu vào, so sánh giữa chi phí bỏ ra với kết quả kinh doanh. Sự so sánh
ở đây có thể là sự so sánh tương đối và so sánh tuyệt đối. Kết quả đầu ra thường được
biểu hiện bằng giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận. Yếu tố nguồn lực đầu vào
là lao động, máy móc, thiết bị, tiền vốn và các yếu tố khác.
Chỉ tiêu hiệu quả tuyệt đối được xác định như sau:
H = K – C
Trong đó:
H: Hiệu quả sản xuất kinh doanh
K: Kết quả đạt được từ hoạt động SXKD
C: Chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó
Nếu H > 0, cho thấy doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả vì
kết quả đạt được từ hoạt động SXKD lớn hơn chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó
Nếu H ≤ 0, cho thấy doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu
quả, thậm chí thua lỗ vì kết quả đạt được từ hoạt động SXKD nhỏ hơn chi phí bỏ ra để
đạt được kết quả đó
Chỉ tiêu hiệu quả tương đối được xác định như sau:
H = K/C
Chỉ tiêu trên cho ta thấy mối quan hệ tương quan giữa chi phí bỏ ra và kết quả
đạt được, cụ thể:
Nếu H < 1 cho thấy doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả
7
Nếu H ≥ 1 cho thấy doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả
1.1.3. Khái niệm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Nâng cao hiệu quả kinh doanh là làm tăng thêm năng suất lao động xã hội và tiết
kiệm nguồn lực lao động xã hội. Để làm được điều đó thì có thể xảy ra các trường hợp
sau: Cố định các yếu tố đầu vào của sản xuất nhưng làm tăng thêm về doanh thu, thị
phần; hoặc là sử dụng tiết kiệm các yếu tố đầu vào, giảm thiểu chi phí nhưng vẫn làm
tăng thêm về kết quả kinh doanh; hoặc thực hiện các biện pháp để làm cho tốc độ tăng
của doanh thu nhanh hơn so với chi phí đầu vào. Như vậy có thể hiểu, nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh là nâng cao trình độ sử dụng các nguồn lực để đạt được kết
quả cao nhất với tổng chi phí thấp nhất.
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một trong những biện pháp cực kỳ
quan trọng của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng cao một cách
bền vững, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Con đường cơ bản
để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là tìm mọi biện pháp để tăng doanh thu hoặc
giảm chi phí, hoặc làm cho tốc độ tăng doanh thu hoặc giảm chi phí , hoặc làm cho tốc
độ tăng doanh thu phải nhanh hơn tốc độ giảm chi phí. Các biện pháp để thực hiện rất
khác nhau, tùy thuộc vào tình hình cụ thể ở từng doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh là cơ sở để nâng cao thu nhập cho chủ sở hữu và cho người lao động
trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó góp phần nâng cao mức sống người dân nói chung
1.2. Một số lý thuyết về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.
1.2.1. Bản chất của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Theo nghĩa tổng quát thì hiệu quả kinh tế là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ
quản lý, đảm bảo thực hiện có hiệu quả cao về nhiệm vụ kinh tế xã hội đặt ra với chi
phí thấp nhất. Thực chất của nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
là nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực vào sản xuất kinh doanh để tiết kiệm chi
phí các nguồn lực đó nhằm đạt được mục đích sản xuất kinh doanh đề ra. Đó là hai
mặt của vấn đề đánh giá hiệu quả.
Nói cách khác, bản chất của nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là nâng cao
năng suất lao động xã hội và tiết kiệm lao động xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền
vững của doanh nghiệp nói riêng và của xã hộ nói chung. Đây là hai mặt có mối quan
hệ mật thiết của vấn đề hiệu quả kinh doanh gắn liền với hai quy luật tương ứng của
nền sản xuất xã hội là quy luật năng suất lao động và quy luật tiết kiệm thời gian.
Chính việc khan hiếm nguồn lực và việc sử dụng chúng có tính chất cạnh tranh nhằm
thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội đặt ra yêu cầu phải khai thác, tận dụng
triệt để và tiết kiệm các nguồn lực. Để đạt được mục tiêu kinh doanh buộc phải chú
8
trọng các điều kiện nội tại phát huy năng lực của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm chi
phí.
Như vậy, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là phải đặt kết quả tối đa với
một chi phí tối thiểu, hay là phải đạt kết quả tối đa với chi phí nhất định hoặc ngược lại
phải đạt kết quả nhất định với một chi phí tối thiểu. Chi phí ở đây được hiểu theo
nghĩa rộng là chi phí tạo ra nguồn lực và chi phí sử dụng nguồn nhân lực trong đó bao
gồm cả chi phí cơ hội.
1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với
các doanh nghiệp
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là cơ sở cơ bản để đảm bảo tồn tại và
phát triển của doanh nghiệp. Sự tồn tại của doanh nghiệp được xác định bởi sự có mặt
của doanh nghiệp trên thị trường mà hiệu quả sản xuất kinh doanh là nhân tố trực tiếp
đảm bảo sự tồn tại đó. Do vậy, việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một đòi
hỏi tất yếu khách quan đối với tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị
trường hiện nay. Do yêu cầu của sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp đòi hỏi
nguồn thu nhập của doanh nghiệp phải không ngừng tăng lên. Nhưng trong điều kiện
nguồn vốn và các yếu tố cũng như các yếu tố khác của quá trình sản xuất chỉ thay đổi
trong khuôn khổ nhất định thì để tăng lợi nhuận đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Như vậy, nâng cao hiệu quả kinh doanh là hết sức
quan trọng trong việc đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhân tố thúc đẩy cạnh tranh và tiến bộ trong
kinh doanh. Chính sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp khiến các doanh nghiệp phải
tự tìm tòi, đổi mới công tác quản lí đổi mới công nghệ, thay đổi và nâng cao chất
lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất để sản phẩm của doanh nghiệp duy trì được chỗ
đứng và phát triển trên thị trường. Chấp nhận cơ chế thị trường là chấp nhận sự cạnh
tranh. Song khi thị trường ngày càng phát triển thì cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
ngày càng gay gắt và khóc liệt hơn. Sự cạnh tranh lúc này không còn là sự cạnh tranh
về sản phẩm mà còn cạnh tranh về nhiều yếu tố khác nữa. Mục tiêu của doanh nghiệp
là phát triển thì cạnh tranh là yếu tố làm cho doanh nghiệp mạnh lên nhưng cũng khiến
cho doanh nghiệp yếu đi và có thể không thể tồn tại được trên thị trường. Để có thể tồn
tại phát triển và mở rộng thị trường thì doanh nghiệp phải có sức mạnh cạnh tranh trên
thị trường. Do đó, doanh nghiệp luôn luôn phải nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu
mã kiểu dáng không ngừng được cải thiện nâng cao để đem đến những sản phẩm chất
lượng và uy tín trên thị trường.
Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh chính là nhân tố cơ bản tạo ra sự thắng lợi
cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh trên thị trường. Muốn tạo ra sự
thắng lợi trong cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu
9
quả kinh doanh của mình. Chính sự nâng cao hiệu quả kinh doanh là con đường nâng
cao sức cạnh tranh và khả năng tồn tại, phát triển của mỗi doanh nghiệp.
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chia thành hai
nhóm nhân tố, đó là nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp và nhóm nhân tố bên
ngoài doanh nghiệp.
a) Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp
Các nhân tố thuộc môi trường bên trong là các nhân tố chủ quan trọng doanh
nghiệp thể hiện tiềm lực của một doanh nghiệp. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp luôn phụ thuộc chặt chẽ vào các yếu tố phản ánh tiềm lực của doanh
nghiệp. Trong phần khái niệm ta đã đề cập đến hiệu quả sản xuất kinh doanh được thể
hiện thông qua sự so sánh giữa kết quả đầu ra và các yếu tố đầu vào. Vậy những yếu tố
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh là các nhân tố đầu vào, cụ thể:
 Lực lượng lao động
Con người là nhân tố quyết định cho mọi hoạt động trong doanh nghiệp. Trong
thời đại ngày nay, hàm lượng chất xám sản phẩm ngày càng cao thì trình độ chuyên
môn của người lao động có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
Không những thế, trình độ chuyên môn của người lao động cũng có ảnh hưởng không
nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Người lao động có tay nghề cao sẽ làm ra sản
phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm thời gian, nguyên vật liệu nâng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, trình độ chuyên môn của người lao động
có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều đó đòi
hỏi doanh nghiệp phải có kế hoạch tỉ mỉ từ khâu tuyển dụng tới việc đào tạo bồi
dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động.
 Nguồn lực tài chính
Không một doanh nghiệp nào có thể tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh
mà không có vốn. Vốn trong doanh nghiệp được hình thành từ 4 nguồn chính: Vốn tự
có, vốn ngân sách nhà nước cấp, vốn huy động từ phát hành cổ phiếu và vốn vay. Vốn
được phân bổ dưới hai hình thức là vốn cố định và vốn lưu động.
Một doanh nghiệp có khả năng tài chính mạnh không những đảm bảo có các hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục và ổn định mà còn giúp
cho doanh nghiệp có khả năng đầu tư đổi mới công nghệ và áp dụng kỹ thuật tiên tiến
vào sản xuất nhằm làm giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Khả
năng tài chính của doanh nghiệp ảnh hưởng tới khả năng chủ động trong sản xuất kinh
doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy tình hình tài chính của doanh
nghiệp có vai trò quan trọng, tác động rất mạnh tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của
chính doanh nghiệp đó
10
 Cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ công nghệ sản xuất của doanh
nghiệp
Kỹ thuật và công nghệ là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới mọi hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào áp dụng kỹ thuật và công nghệ tiên
tiến, doanh nghiệp đó sẽ có lợi thế cạnh tranh. Ngày nay vai trò của kỹ thuật và công
nghệ được các doanh nghiệp đánh giá cao. Để nâng cao hiểu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh, các doanh nghiệp phải không ngừng đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là đầu
tư cho nghiên cứu và phát triển.
Cơ sở vật chất kỹ thuật trong doanh nghiệp là yếu tố vật chất hữu hình quan
trọng phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm nền tảng quan
trọng để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh. Cơ sở vật chất kỹ thuật của
doanh nghiệp càng được bố trí hợp lí bao nhiêu thì góp phần đem lại hiệu quả cao bấy
nhiêu. Điều này thấy khá rõ nếu một doanh nghiệp có hệ thống nhà xưởng, kho tàng,
cửa hàng, bến bãi được bố trí hợp lý,…và thuận lợi về giao thông sẽ đem lại cho doanh
nghiệp một tài sản vô hình rất lớn đó là lợi thế kinh doanh đảm bảo cho doanh nghiệp
hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao.
Trình độ kỹ thuật và trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp ảnh hưởng tới
năng suất, chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng tới mức độ tiết kiệm hay tăng phí nguyên
vật liệu do đó ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu
doanh nghiệp có trình độ kỹ thuật sản xuất còn có công nghệ sản xuất tiên tiến và hiện
đại sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao năng
suất và chất lượng sản phẩm, còn nếu trình độ kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp thấp
kém hoặc công nghệ sản xuất lạc hậu hay thiếu đồng bộ sẽ làm cho năng suất, chất
lượng sản phẩm của doanh nghiệp rất thấp, sử dụng lãng phí nguyên vật liệu.
 Nhân tố quản trị doanh nghiệp
Nhân tố này đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp chú trọng đến việc xác định cho doanh nghiệp
một hướng đi đúng đắn trong một môi trường kinh doanh ngày càng biến động. Chất
lượng của chiến lược kinh doanh là nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất quyết định sự
thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Đội ngũ các nhà quản trị đặc biệt là các
nhà quản trị cấp cao lãnh đạo doanh nghiệp bằng phẩm chất và tài năng của mình có
vai trò quan trọng bậc nhất, ảnh hưởng có tính chất quyết định đến sự thành công của
doanh nghiệp. Kết quả và hiệu quả hoạt động quản trị của doanh nghiệp đều phụ thuộc
rất lớn vào trình độ chuyên môn của đội ngũ các nhà quản trị cũng như cơ cấu tổ chức
bộ máy quản trị doanh nghiệp, việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng
bộ phận trong cơ cấu tổ chức đó.
11
b) Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
Đây là những nhân tố gây ra ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài
ý muốn của doanh nghiệp. Nó liên quan đến môi trường kinh tế - xã hội mà doanh
nghiệp đang tiến hàng sản xuất kinh doanh. Nhân tố môi trường bên ngoài có thể bao
gồm các nhân tố như: môi trường chính trị - luật pháp, môi trường kinh tế, hội nhập,
các yếu tố văn hóa – xã hội,…
 Môi trường chính trị - luật pháp
Môi trường chính trị ổn định luôn luôn là tiền đề cho việc phát triển và mở rộng
các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.
Sự thay đổi của môi trường chính trị có thể ảnh hưởng có lợi cho một nhóm doanh
nghiệp này nhưng lại kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp khác hoặc ngược lại.
Môi trường pháp lý trong hoạt động kinh doanh bao gồm những quy định pháp
luật trong các văn bản quy phạm pháp luật và hiệu quả hoạt động của tổ chức thực
hiện các quy định đó. Mức độ hoàn thiện, sự thay đổi và thực thi pháp luật trong nền
kinh tế có ảnh hưởng lớn đến việc hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược kinh
doanh của doanh nghiêp. Môi trường pháp lý ảnh hưởng đến mặt hàng sản xuất, ngành
nghề, phương thức kinh doanh của doanh nghiệp…
Tóm lại môi trường chính trị - luật pháp có ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bằng cách tác động đến hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp thông qua hệ thống công cụ luật pháp, công cụ vĩ mô.
 Môi trường kinh tế
Đối thủ cạnh tranh: Mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một
ngành với nhau ảnh hưởng trực tiếp tới lượng cung cầu sản phẩm của mỗi doanh
nghiệp, ảnh hưởng tới giá bán, tốc độ tiêu thụ sản phẩm... do vậy ảnh hưởng tới hiệu
quả của mỗi doanh nghiệp. Khi một doanh nghiệp cạnh tranh và hành động không
khéo léo để các doanh nghiệp khác nắm bắt được cơ chế cạnh trạnh của mình thì mức
độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các đối thủ cạnh tranh hoặc là bắt trước cách thức
khai thác lợi thế cạnh tranh hoặc sẽ tìm lợi thế cạnh tranh khác. Vì vật các doanh
nghiệp không ngừng tìm kiếm các phương thức cạnh tranh khác
Tập khách hàng: Khách hàng là một vấn đề vô cùng quan trọng và được các
doanh nghiệp đặc biệt quan tâm chú ý. Nếu như sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất
ra mà không có người hoặc là không được người tiêu dùng chấp nhận rộng rãi thì
doanh nghiệp không thể tiến hành sản xuất được. Mật độ dân cư, mức độ thu nhập,
tâm lý và sở thích tiêu dùng… của khách hàng ảnh hưởng lớn tới sản lượng và giá cả
sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp, ảnh hưởng tới sự cạnh tranh của doanh nghiệp vì
vậy ảnh hưởng tới hiệu quả của doanh nghiệp.
12
Nhà cung cấp: Các nguồn lực đầu vào của một doanh nghiệp được cung cấp chủ
yếu bởi các doanh nghiệp khác, các đơn vị kinh doanh và các cá nhân. Việc đảm bảo
chất lượng, số lượng cũng như giá cả các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp phụ thuộc
vào tính chất của các yếu tố đó, phụ thuộc vào tính chất của người cung ứng và các
hành vi của họ. Nếu các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp là không có sự thay thế và
do các nhà độc quyền cung cấp thì việc đảm bảo yếu tố đầu vào của doanh nghiệp phụ
thuộc vào các nhà cung ứng rất lớn, chi phí về các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp
phụ thuộc vào các nhà cung ứng rất lớn, chi phí về các yếu tố đầu vào sẽ cao hơn bình
thường nên sẽ làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Còn nếu các
yếu tố đầu vào của doanh nghiệp là sẵn có và có thể chuyển đổi thì việc đảm bảo về số
lượng, chất lượng cũng như hạ chi phí về các yếu tố đầu vào là dễ dàng và không bị
phụ thuộc vào người cung ứng thì sẽ nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Các doanh nghiệp luôn chú ý đến các yếu tố kinh tế cả trong ngắn hạn, dài hạn và
sự can thiệp của chính phủ tới nền kinh tế. Các doanh nghiệp sẽ dựa trên yếu tố kinh tế
để quyết định đầu tư vào các ngành, các khu vực
 Các yếu tố văn hóa – xã hội
Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ đều có những giá trị văn hóa và các yếu tố xã hội
đặc trưng và những yếu tố này là đặc điểm của người tiêu dùng tại các khu vực đó.
Những giá trị văn hóa là những giá trị làm nên một xã hội, có thể vun đắp cho xã hội
đó tồn tại và phát triển. Chính vì thế các yếu tố văn hóa thông thường được bảo vệ rất
chặt chẽ. Tuy vậy chúng ta cũng không thể phủ nhận những giao thoa văn hóa của các
nền văn hóa khác vào các quốc gia. Sự giao thao này sẽ thay đổi tâm lý người tiêu
dùng, lối sống và tạo ra triển vọng phát triển với các ngành
Bên cạnh văn hóa, các đặc điểm xã hội cũng khiến các doanh nghiệp quan tâm
khi nghiên cứu thị trường, những yếu tố xã hội sẽ chia cộng đồng thành các nhóm
khách hàng, mỗi nhóm có những đặc điểm, tâm lý, thu nhập khác nhau:
− Tuổi thọ trung bình, tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng…
− Thu nhập trung bình, phân phối thu nhập
− Lối sống, học thức,…
− Điều kiện sống
Đây là một nhân tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Doanh nghiệp cần phải nghiên cứu và nắm bắt thị trường, thị hiếu người tiêu dùng,
mức thu nhập bình quân của các tầng lớp dân cư. Những yếu tố này tác động một cách
gián tiếp lên quá trình sản xuất cũng như công tác marketing và cuối cùng là hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp.
 Yếu tố hội nhập
13
Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để
phát triển kinh tế - xã hội, làm tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia; thúc đẩy hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường :mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ được
khối lượng lớn vốn đầu tư, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý và các nguồn lực
quan trọng khác; tạo thêm nhiều việc làm; nâng cao dân trí và cải thiện đời sống vật
chất, tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ đặt
doanh nghiệp trước thách thức phải cạnh tranh quyết liệt với nhau,đứng trước thách
thức sẽ chịu tác động trực tiếp, nhanh chóng từ những biến động kinh tế từ bên ngoài,
từ những biến động trên thị trường khu vực, thế giới về giá cả, lãi suất, tỷ giá của các
đồng tiền. Hội nhập kinh tế còn có thể khiến nền kinh tế tăng trưởng không bền vững
do phụ thuộc vào xuất khẩu,… Do đó các doanh nghiệp cần phải điều chỉnh phù hợp
với các lợi thế so sánh, phân công lao động của khu vực và của thế giới. Điều quan
trọng là khi hội nhập, các rào cản về thương mại sẽ dần được gỡ bỏ, các doanh nghiệp
có cơ hội giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài góp phần nâng cao hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp.
1.3. Các nguyên tắc và chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp
1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
a) Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hay xấu, khả quan hay không khả quan
được phản ánh qua khả năng thanh toán. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp biểu
hiện ở số tiền và tài sản mà doanh nghiệp hiện có, có thể dùng trang trải các khoản
công nợ của doanh nghiệp
 Khả năng thanh toán tổng quát
Khả năng thanh toán tổng quát của doanh nghiệp được thể hiện qua chỉ tiêu “Hệ
số thanh toán tổng quát” và được xác định theo công thức:
Hệ số thanh toán tổng quát=
Tổng tài sản
Tổng nợ phải trả
Đây là chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán chung của doanh nghiệp. Chỉ tiêu
này cho biết với tổng tài sản hiện có, doanh nghiệp có đảm bảo trang trải các khoản nợ
phải trả hay không. Nếu hệ số thanh toán tổng quát lớn hơn hoặc bằng 1 thì doanh
nghiệp có khả năng trang trải hết công nợ, tình hình tài chính của doanh nghiệp là ổn
định hoặc khác quan. Nếu hệ số thanh toán tổng quát nhỏ hơn 1 thì doanh nghiệp
không có khả năng trang trải hết công nợ, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn,
doanh nghiệp mất dần khả năng thanh toán và thậm chí có nguy cơ phá sản.
14
 Khả năng thanh toán ngắn hạn
Khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp được thể hiện qua chỉ tiêu “ Hệ
số thanh toán ngắn hạn” và được xác định theo công thức:
Hệ số thanh toán ngắn hạn =
Tổng tài sản ngắn hạn
Tổng số nợ ngắn hạn
Tỷ số này càng lớn ( lớn hơn 1) và có xu hướng ngày càng tăng chứng tỏ khả
năng thanh toán của doanh nghiệp tăng và ngược lại. Nếu tỷ số này tăng thì rủi ro tài
chính càng giảm và ngược lại.
 Khả năng thanh toán nhanh
Khả năng thanh toán nhanh là thước đo về huy động các tài sản có khả năng
chuyển đổi ngay thành tiền để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Khả năng thanh toán
nhanh của doanh nghiệp được thể hiện qua chi tiêu “Hệ số thanh toán nhanh” và được
xác định theo công thức:
Hệ số thanh toán nhanh =
Tổng tài sản ngắn hạn − Hàng tồn kho
Tổng nợ ngắn hạn
Nếu tỷ số trên càng lớn và có xu hướng ngày càng tăng thì khả năng thanh toán
nhanh của doanh nghiệp tăng làm cho rủi ro tài chính của doanh nghiệp giảm và ngược
lại.
b) Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
 Hệ số Nợ trên Tổng tài sản
Tỷ số nợ trên tài sản là một tỷ số tài chính đo lường năng lực sử dụng và quản lý
nợ của doanh nghiệp. Tỷ số này (thường tính bằng %) được tính bằng cách lấy tổng
nợ (tức là gồm cả nợ ngắn hạn lẫn nợ dài hạn) của doanh nghiệp trong một thời kỳ nào
đó chia cho giá trị tổng tài sản trong cùng kỳ. Các số liệu này có thể lấy từ bảng cân
đối kế toán của doanh nghiệp. Công thức tính như sau:
Hệ số nợ trên tài sản=
Tổng nợ
Tổng tài sản
Tỷ số này cho biết có bao nhiêu phần trăm tài sản của doanh nghiệp là từ đi vay.
Qua đây biết được khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp. Tỷ số này mà quá nhỏ,
chứng tỏ doanh nghiệp vay ít. Điều này có thể hàm ý doanh nghiệp có khả năng tự chủ
tài chính cao. Song nó cũng có thể hàm ý là doanh nghiệp chưa biết khai thác đòn bẩy
tài chính, tức là chưa biết cách huy động vốn bằng hình thức đi vay. Ngược lại, tỷ số
này mà cao quá hàm ý doanh nghiệp không có thực lực tài chính mà chủ yếu đi vay để
có vốn kinh doanh. Điều này cũng hàm ý là mức độ rủi ro của doanh nghiệp cao hơn.

Recommandé

Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành... par
Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành...Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành...
Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành...luanvantrust
876 vues132 diapositives
Khóa luận tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH ... par
Khóa luận tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH ...Khóa luận tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH ...
Khóa luận tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH ...https://www.facebook.com/garmentspace
55 vues54 diapositives
Khóa luận kinh tế. par
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.ssuser499fca
6 vues20 diapositives
Đề tài hiệu quả kinh doanh công ty than Tây Bắc, ĐIỂM CAO, HOT par
Đề tài hiệu quả kinh doanh công ty than Tây Bắc, ĐIỂM CAO, HOTĐề tài hiệu quả kinh doanh công ty than Tây Bắc, ĐIỂM CAO, HOT
Đề tài hiệu quả kinh doanh công ty than Tây Bắc, ĐIỂM CAO, HOTDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
139 vues65 diapositives
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty giao nhận hàng hoá Điểm ca... par
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty giao nhận hàng hoá Điểm ca...Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty giao nhận hàng hoá Điểm ca...
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty giao nhận hàng hoá Điểm ca...Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ
153 vues73 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Khóa luận kinh tế.

Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, ĐIỂM 8, HOT par
Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, ĐIỂM 8, HOTĐề tài giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, ĐIỂM 8, HOT
Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, ĐIỂM 8, HOTDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
196 vues105 diapositives
Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại cô... par
Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại cô...Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại cô...
Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại cô...https://www.facebook.com/garmentspace
409 vues105 diapositives
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Nước sạch, 9đ par
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Nước sạch, 9đNâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Nước sạch, 9đ
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Nước sạch, 9đDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
69 vues73 diapositives
Đề tài hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty nước sạch, ĐIỂM 8, RẤT HAY par
Đề tài hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty nước sạch, ĐIỂM 8, RẤT HAYĐề tài hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty nước sạch, ĐIỂM 8, RẤT HAY
Đề tài hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty nước sạch, ĐIỂM 8, RẤT HAYDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
75 vues73 diapositives
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh một thành viên nước sạ... par
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh một thành viên nước sạ...Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh một thành viên nước sạ...
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh một thành viên nước sạ...https://www.facebook.com/garmentspace
1.1K vues73 diapositives
Phân tích tình hình tài chính tại công ty tnhh may mặc excel việt nam par
Phân tích tình hình tài chính tại công ty tnhh may mặc excel việt namPhân tích tình hình tài chính tại công ty tnhh may mặc excel việt nam
Phân tích tình hình tài chính tại công ty tnhh may mặc excel việt namhttps://www.facebook.com/garmentspace
1.1K vues80 diapositives

Similaire à Khóa luận kinh tế.(20)

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty tnhh thương mại ... par NOT
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty tnhh thương mại ...Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty tnhh thương mại ...
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty tnhh thương mại ...
NOT68 vues
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ... par NOT
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ...Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ...
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ...
NOT3.2K vues
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ... par NOT
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ...Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ...
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ...
NOT15 vues

Plus de ssuser499fca

Khóa luận hóa hữu cơ. par
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
5 vues20 diapositives
Khóa luận hóa hữu cơ. par
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
4 vues20 diapositives
Khóa luận hóa hữu cơ. par
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
4 vues20 diapositives
Khóa luận hóa hữu cơ. par
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
5 vues20 diapositives
Khóa luận kinh tế. par
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.ssuser499fca
4 vues20 diapositives
Khóa luận kinh tế. par
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.ssuser499fca
7 vues20 diapositives

Plus de ssuser499fca(20)

Khóa luận kế toán kiểm toán. par ssuser499fca
Khóa luận kế toán kiểm toán.Khóa luận kế toán kiểm toán.
Khóa luận kế toán kiểm toán.
ssuser499fca10 vues
Khóa luận quản trị doanh nghiệp. par ssuser499fca
Khóa luận quản trị doanh nghiệp.Khóa luận quản trị doanh nghiệp.
Khóa luận quản trị doanh nghiệp.
ssuser499fca6 vues
Khoá luận hóa hữu cơ. par ssuser499fca
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca11 vues
Khoá luận hóa hữu cơ. par ssuser499fca
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca15 vues
Khóa luận nông lâm kết hợp. par ssuser499fca
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
ssuser499fca6 vues
Khóa luận nông lâm kết hợp. par ssuser499fca
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
ssuser499fca14 vues
Khóa luận nông lâm kết hợp. par ssuser499fca
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
ssuser499fca38 vues
Khóa luận nông lâm kết hợp. par ssuser499fca
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
ssuser499fca8 vues
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn. par ssuser499fca
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
ssuser499fca11 vues
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn. par ssuser499fca
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
ssuser499fca39 vues

Dernier

So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx par
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxSo sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxlamluanvan.net Viết thuê luận văn
5 vues103 diapositives
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... par
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
13 vues731 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
14 vues90 diapositives
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...Nguyen Thanh Tu Collection
8 vues147 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
15 vues83 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
12 vues83 diapositives

Dernier(19)

GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx par AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219508 vues
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf par conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk128 vues
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...

Khóa luận kinh tế.

 • 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CTCP BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI” NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập - Họ và tên: Ths. Đặng Hoàng Anh - Họ và tên: Phạm Thị Loan - Bộ môn: Quản lý kinh tế - Lớp: K54F4 HÀ NỘI, 2021
 • 2. i LỜI CẢM ƠN Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn khoa học, Ths, Đặng Hoàng Anh, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận này. Tôi xin chân thầy cảm ơn các Thầy, Cô đã dạy trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế, Trường Đại học Thương Mại, những người đã trang bị cho tôi thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng quý trong suốt khóa học vừa qua Cuối cùng, tôi xin cảm ơn các Anh, Chị tại Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc thu thập số liệu và hoàn thiện Khóa luận này. Trong quá trình thực hiện khóa luận, do kinh nghiệm và thời gian còn hạn chế nên những biện pháp đưa ra khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để đề tài khóa luận của tôi được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021 Tác giả khóa luận Phạm Thị Loan
 • 3. ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ......................................... i MỤC LỤC ........................................... ii DANH MỤC BẢNG BIỂU................................ iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................... v PHẦN MỞ ĐẦU........................................ 1 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận ................. 1 2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .................. 2 3. Phạm vi nghiên cứu .................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu ................................ 3 5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp ............................. 4 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .............. 5 1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. .............................. 5 1.1.1. Khái niệm hiệu quả .................................. 5 1.1.2. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh ................... 5 1.1.3. Khái niệm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ............ 7 1.2. Một số lý thuyết về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. ............................................. 7 1.2.1. Bản chất của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ....... 7 1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp ....................................... 8 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 9 1.3. Các nguyên tắc và chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ......................................... 13 1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh........... 13 1.3.2. Các nguyên tắc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ........ 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CTCP BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI............................................. 20 2.1. Tổng quan tình hình kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội trong giai đoạn 2018 – 2020 ............................ 20
 • 4. iii 2.1.1. Tổng quan tình hình kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội trong giai đoạn 2018 – 2020 ................... 20 2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội ......... 25 2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội ................ 27 2.2.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ............. 27 2.2.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá cơ cấu vốn .................... 28 2.2.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động .............. 29 2.2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời ............... 30 2.2.5. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động ......... 31 2.3. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội .................... 32 2.3.1. Những thành tựu đạt được ............................ 32 2.3.2. Những mặt hạn chế................................. 33 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CTCP BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI .............................................. 35 3.1. Định hướng phát triển của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội trong thời gian tới ................................ 35 3.1.1. Xu hướng phát triển ngành bia ......................... 35 3.1.2. Các mục tiêu chủ yếu của công ty ....................... 36 3.1.3. Chiến lược trọng tâm................................ 36 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội ................ 36 3.2.1. Giải pháp tăng doanh thu............................. 37 3.2.2. Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng chi phí................... 38 3.2.3. Các giải pháp khác ................................. 40 3.3. Một số kiến nghị để thực hiện hiệu quả các giải pháp trên....... 42 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước .............................. 42 3.3.2. Kiến nghị với Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội... 43 3.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu................ 43 KẾT LUẬN .......................................... 44 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................... 45
 • 5. iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2. 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giài khát Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020 ..............................................................................20 Bảng 2. 2: Diễn biến tài sản, nguồn vốn của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020 ......................................................................................22 Bảng 2. 3: Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020 .............................................................27 Bảng 2. 4: Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu vốn của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội ...................................................................................................................28 Bảng 2. 5: Các chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội ..................................................................................................29 Bảng 2. 6: Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020 .............................................................30 Bảng 2. 7: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020..................................................31 Biểu đồ 2. 1: Biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội ..................................................................................................23
 • 6. v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTCP Công ty Cổ phần SXKD Sản xuất kinh doanh TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn HABECO Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội VCSH Vốn chủ sở hữu SABECO Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn
 • 7. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận Ngày nay, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế mang lại những cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp song cũng chứa đựng đầy rẫy những thách thức đe dọa đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và sự tồn tại của các doanh nghiệp nói riêng. Việt Nam nằm trong hệ thống các quốc gia đang phát triển đang tiến đền nền kinh tế thị trường với các chính sách kinh tế mở và đang tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển kinh tế thị trường đã, đang và sẽ đặt nền kinh tế nước ta nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đối diện với những thách thức, khó khăn trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt nhằm thu hút khách hàng và mở rộng thị trường. Trong nền kinh tế thị trường, khi không còn sự bảo bộ của nhà nước, các doanh nghiệp trong nước phải tự điều hành quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách có hiệu quả để có thể đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, đề có thể tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Điều này luôn là thử thách đối với doanh nghiệp. Để có lợi nhuận, các nhà quản trị phải luôn nghiên cứu, tìm ra các hướng đi phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mình nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ đó mới có thể đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống của người lao động, tạo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đây chính là điều kiện sống còn của doanh nghiệp, đồng thời nó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hợp lí cũng như thúc đẩy việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như hội nhập với nền khoa học kỹ thuật trên thế giới. Đương đầu với những khó khăn và thách thức to lớn thì vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh có ý nghĩa vô cùng thiết thực và quan trọng luôn được công ty đặt lên hàng đầu, là mục tiêu quan trọng đối với sự tồn tại phát triển của công ty. Vì vậy, Công ty luôn nổ lực nghiên cứu điều chỉnh phương hướng hoạt động của mình, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất, nắm bắt được các nhân tố ảnh hưởng cũng như mức độ và xu hướng tác động của từng yếu tố kinh doanh từ đó có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong thời gian thực tập tại Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, tôi nhận thấy đây là vấn đề nóng bỏng, đang nhận được sự quan tâm trong công ty do vậy tôi chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội” làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp của mình.
 • 8. 2 2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là các vấn đề liên quan đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu - Nước giải khát Hà Nội. 2.2. Mục tiêu nghiên cứu 2.2.1. Mục tiêu chung Dựa trên kết quả hệ thống hóa lý luận và nghiên cứu đánh giá thực trạng, mục tiêu cơ bản của Khóa luận là có cái nhìn sát thực nhất về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sao cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng của Tổng công ty. 2.2.2. Mục tiêu cụ thể Một là, nếu cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hai là, phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội trong giai đoạn 2018 - 2020. Ba là, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty trong thời gian tới. 2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài khóa luận này nhằm trả lời cho những câu hỏi sau đây: Một là, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020 như thế nào? Hai là, những thuận lợi và khó khăn của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội trong giai đoạn 2018 – 2020 là gì? Ba là, những giải pháp nào cần triển khai giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. 3. Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020, chỉ ra những điểm yếu, những cơ hội và thách thức của Tổng Công ty trong giai đoạn 2018 – 2020. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. Về không gian: Nghiên cứu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. Về thời gian: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội trong khoảng thời gian 2018 – 2020.
 • 9. 3 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu  Nguồn dữ liệu Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu chủ yếu là dữ liệu thứ cấp, bao gồm: Các Nghị định, Quyết định, Thông tư của Chính phủ, các Bộ, ban ngành có liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong ngành Bia rượu Các số liệu có liên quan đến quá trình nghiên cứu của đề tài đã được công bố chính thức. Thông tin số liệu bao gồm: các kết quả nghiên cứu có liên quan đã được tiến hành trước đó, số liệu liên quan đến các hoạt động kinh doanh của các công ty trong ngành Bia rượu Các báo cáo tài chính và báo cáo phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đề án phát triển của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội trong giai đoạn 2018 – 2020.  Phương pháp thu thập dữ liệu Phương pháp thu thập các dữ liệu thứ cấp được thực hiện qua phương án: tìm kiếm, tra cứu theo từ khóa, kế thừa bộ số liệu của các công trình trước từ các nguồn Niên giám thống kê, Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Các loại sách báo, tạp chí 4.2. Phương pháp phân tích thống kê Phân tích thống kê là nêu ra một cách tổng hợp bản chất cụ thể của các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội trong điều kiện lịch sử nhất định qua biểu hiện bằng số lượng. Nói cụ thể phân tích thống kê là xác định mức độ nêu lên sự biến động biểu hiện tính chất và trình độ chặt chẽ của mối liên hệ hiện tượng. Phân tích thống kê phải lấy con số thống kê làm tư liệu, lấy các phương pháp thống kê làm công cụ nghiên cứu. Phân tích thống kê có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý kinh tế. Nhờ có lý luận và phương pháp phong phú mà thống kê có thể vạch ra nguyên nhân của việc hoàn thành kế hoạch và các quyết định quản lý, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến việc sử dụng nguồn lực, xác định các mối liên hệ,… Trong quá trình phân tích thống kê phương pháp tiếp cận hệ thống đòi hỏi phải tiếp cận theo cả 2 hướng: phân tích và tổng hợp 4.3. Phương pháp so sánh Là phương pháp xem xét một chi tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh với một chi tiêu cơ sở. Đây là phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong phân tích hoạt động kinh doanh cũng như phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực kinh tế vĩ mô. Phương pháp so sánh để xác định xu hướng, mức độ biến động của các chỉ tiêu phân tích, phản ánh chân thực hiện tượng nghiên cứu, giúp cho việc
 • 10. 4 tổng hợp tài liệu, tính toán các chỉ tiêu được đúng đắn, phân tích tài liệu được khoa học, khách quan, phản ánh đúng nội dung cần nghiên cứu Sau khi tổng hợp các số liệu, ta tiến hành so sánh số liệu giữa các năm. Từ đó đưa ra được những nhận xét, đánh giá thông qua kết quả tổng hợp và tính toán số liệu về hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. Khóa luận sử dụng phương pháp so sánh cụ thể là:  Phương pháp so sánh tuyệt đối: là hiệu số của hai chi tiêu đó là chỉ tiêu phân tích và chi tiêu cơ sở.  Phương pháp so sánh tương đối: Là tỷ lệ phần trăm % của chỉ tiêu kỳ phân tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỷ lệ của số chênh lệch tuyệt đối so với chỉ tiêu gốc để biết tốc độ tăng trưởng. Việc sử dụng phương pháp so sánh cho phép đánh giá đúng đắn sự tăng trưởng hay suy giảm của các chỉ tiêu thể hiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Từ đó đưa ra những nhận xét đánh giá mặt được, mặt chưa được của công tác kinh doanh tại Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. 5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của Khóa luận được chia thành 3 chương: Chương 1: Một số lý luận cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
 • 11. 5 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm hiệu quả Hiệu quả là khả năng tạo ra kết quả mong muốn hoặc khả năng sản xuất ra sản lượng mong muốn. Khi cái gì đó được gọi là có kết quả, nó có nghĩa là có một kết quả mong muốn hoặc mong đợi, hoặc tạo ra một ấn tượng sâu sắc, sinh động. Nhà kinh tế học người Anh, Adam Smith cho rằng: “ Hiệu quả là kết quả đạt được trong hoạt động kinh tế, doanh thu tiêu thụ hàng hóa” ( Kinh tế thương mại dịch vụ - Nhà xuất bản Thống kê, 1998). Theo quan điểm này của Adam Smith đã đồng nhất hiệu quả với chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra hiệu quả được xác định bởi tỉ số giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó. Hiệu quả được xác định bởi công thức: H = K/C Trong đó: H: Hiệu quả hoạt động SXKD K: Kết quả đạt được từ hoạt động SXKD C: Chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó 1.1.2. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh Hiệu quả sản xuất kinh doanh là phạm trù kinh tế, gắn với cơ chế thị trường có quan hệ với tất cả các yếu tố trong quá trình sản xuất kinh doanh như: lao động, vốn, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu…nên doanh nghiệp chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi việc sử dụng các yếu tố cơ bản của quá trình kinh doanh có hiệu quả. Đối với các doanh nghiệp, hiệu quả kinh doanh không những là thước đo chất lượng phản ánh trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh mà còn là vấn đề sống còn. Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày càng phát triển, cùng với quá trình hội nhập của nền kinh tế, doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển thì trước hết kinh doanh phải có hiệu quả. Hiệu quả càng cao thì doanh nghiệp càng có điều kiện để đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện hiện đại cho kinh doanh, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới, cải thiện và nâng cao đời sống người lao động, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Khi đề cập đến hiệu quả sản xuất kinh doanh các nhà kinh tế dựa vào từng góc độ xem xét để đưa ra các định nghĩa khác nhau. Dưới đây là các quan điểm khác nhau về hiệu quả sản xuất kinh doanh: Theo GS.TS Đỗ Hoàng Toàn cho rằng: “Hiệu quả kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp để lựa chọn các phương án hoặc các quyết định trong quá trình hoạt động thực tiễn ở mọi lĩnh vực kinh doanh và tại mọi thời điểm. Bất kỳ các quyết định
 • 12. 6 cần đạt được phương án tốt nhất trong điều kiện cho phép, giải pháp thực hiện có tính cân nhắc, tính toán chính xác phù hợp với sự tất yếu của quy luật khách quan trong từn điều kiện cụ thể” ( GS Đỗ Hoàng Toàn – Những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp – Nhà Xuất Bản Thống Kê, 1994). Theo Chính trị gia Nguyễn Văn Công (2009) cho rằng: “ Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế, phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp để đạt kết quả cao nhất trong kinh doanh với chi phí thấp nhất. Như vậy, hiệu quả sản xuất kinh doanh khác với kết quả kinh doanh và có mối quan hệ chặt chẽ với kết quả kinh doanh”. Từ các quan điểm trên có thể thấy đối với các doanh nghiệp để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh cần phải chú trọng đến điều kiện nội tại, phát huy năng lực hiệu quả của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm mọi chi phí. Yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là phải sử dụng các yếu tố đầu vào hợp lý nhằm đạt được kết quả tối đa và với chi phí sử dụng là tối thiểu. Ta có thể rút ra khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh như sau: “Hiệu quả là chi tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực, tài chính của doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất.” Như vậy, hiệu quả sản xuất kinh doanh phải là một đại lượng so sánh: so sánh giữa đầu ra vào đầu vào, so sánh giữa chi phí bỏ ra với kết quả kinh doanh. Sự so sánh ở đây có thể là sự so sánh tương đối và so sánh tuyệt đối. Kết quả đầu ra thường được biểu hiện bằng giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận. Yếu tố nguồn lực đầu vào là lao động, máy móc, thiết bị, tiền vốn và các yếu tố khác. Chỉ tiêu hiệu quả tuyệt đối được xác định như sau: H = K – C Trong đó: H: Hiệu quả sản xuất kinh doanh K: Kết quả đạt được từ hoạt động SXKD C: Chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó Nếu H > 0, cho thấy doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả vì kết quả đạt được từ hoạt động SXKD lớn hơn chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó Nếu H ≤ 0, cho thấy doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thậm chí thua lỗ vì kết quả đạt được từ hoạt động SXKD nhỏ hơn chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó Chỉ tiêu hiệu quả tương đối được xác định như sau: H = K/C Chỉ tiêu trên cho ta thấy mối quan hệ tương quan giữa chi phí bỏ ra và kết quả đạt được, cụ thể: Nếu H < 1 cho thấy doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả
 • 13. 7 Nếu H ≥ 1 cho thấy doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả 1.1.3. Khái niệm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nâng cao hiệu quả kinh doanh là làm tăng thêm năng suất lao động xã hội và tiết kiệm nguồn lực lao động xã hội. Để làm được điều đó thì có thể xảy ra các trường hợp sau: Cố định các yếu tố đầu vào của sản xuất nhưng làm tăng thêm về doanh thu, thị phần; hoặc là sử dụng tiết kiệm các yếu tố đầu vào, giảm thiểu chi phí nhưng vẫn làm tăng thêm về kết quả kinh doanh; hoặc thực hiện các biện pháp để làm cho tốc độ tăng của doanh thu nhanh hơn so với chi phí đầu vào. Như vậy có thể hiểu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là nâng cao trình độ sử dụng các nguồn lực để đạt được kết quả cao nhất với tổng chi phí thấp nhất. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một trong những biện pháp cực kỳ quan trọng của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng cao một cách bền vững, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là tìm mọi biện pháp để tăng doanh thu hoặc giảm chi phí, hoặc làm cho tốc độ tăng doanh thu hoặc giảm chi phí , hoặc làm cho tốc độ tăng doanh thu phải nhanh hơn tốc độ giảm chi phí. Các biện pháp để thực hiện rất khác nhau, tùy thuộc vào tình hình cụ thể ở từng doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là cơ sở để nâng cao thu nhập cho chủ sở hữu và cho người lao động trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó góp phần nâng cao mức sống người dân nói chung 1.2. Một số lý thuyết về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2.1. Bản chất của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Theo nghĩa tổng quát thì hiệu quả kinh tế là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ quản lý, đảm bảo thực hiện có hiệu quả cao về nhiệm vụ kinh tế xã hội đặt ra với chi phí thấp nhất. Thực chất của nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực vào sản xuất kinh doanh để tiết kiệm chi phí các nguồn lực đó nhằm đạt được mục đích sản xuất kinh doanh đề ra. Đó là hai mặt của vấn đề đánh giá hiệu quả. Nói cách khác, bản chất của nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là nâng cao năng suất lao động xã hội và tiết kiệm lao động xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng và của xã hộ nói chung. Đây là hai mặt có mối quan hệ mật thiết của vấn đề hiệu quả kinh doanh gắn liền với hai quy luật tương ứng của nền sản xuất xã hội là quy luật năng suất lao động và quy luật tiết kiệm thời gian. Chính việc khan hiếm nguồn lực và việc sử dụng chúng có tính chất cạnh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội đặt ra yêu cầu phải khai thác, tận dụng triệt để và tiết kiệm các nguồn lực. Để đạt được mục tiêu kinh doanh buộc phải chú
 • 14. 8 trọng các điều kiện nội tại phát huy năng lực của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm chi phí. Như vậy, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là phải đặt kết quả tối đa với một chi phí tối thiểu, hay là phải đạt kết quả tối đa với chi phí nhất định hoặc ngược lại phải đạt kết quả nhất định với một chi phí tối thiểu. Chi phí ở đây được hiểu theo nghĩa rộng là chi phí tạo ra nguồn lực và chi phí sử dụng nguồn nhân lực trong đó bao gồm cả chi phí cơ hội. 1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là cơ sở cơ bản để đảm bảo tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Sự tồn tại của doanh nghiệp được xác định bởi sự có mặt của doanh nghiệp trên thị trường mà hiệu quả sản xuất kinh doanh là nhân tố trực tiếp đảm bảo sự tồn tại đó. Do vậy, việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu khách quan đối với tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường hiện nay. Do yêu cầu của sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp đòi hỏi nguồn thu nhập của doanh nghiệp phải không ngừng tăng lên. Nhưng trong điều kiện nguồn vốn và các yếu tố cũng như các yếu tố khác của quá trình sản xuất chỉ thay đổi trong khuôn khổ nhất định thì để tăng lợi nhuận đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Như vậy, nâng cao hiệu quả kinh doanh là hết sức quan trọng trong việc đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhân tố thúc đẩy cạnh tranh và tiến bộ trong kinh doanh. Chính sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp khiến các doanh nghiệp phải tự tìm tòi, đổi mới công tác quản lí đổi mới công nghệ, thay đổi và nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất để sản phẩm của doanh nghiệp duy trì được chỗ đứng và phát triển trên thị trường. Chấp nhận cơ chế thị trường là chấp nhận sự cạnh tranh. Song khi thị trường ngày càng phát triển thì cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt và khóc liệt hơn. Sự cạnh tranh lúc này không còn là sự cạnh tranh về sản phẩm mà còn cạnh tranh về nhiều yếu tố khác nữa. Mục tiêu của doanh nghiệp là phát triển thì cạnh tranh là yếu tố làm cho doanh nghiệp mạnh lên nhưng cũng khiến cho doanh nghiệp yếu đi và có thể không thể tồn tại được trên thị trường. Để có thể tồn tại phát triển và mở rộng thị trường thì doanh nghiệp phải có sức mạnh cạnh tranh trên thị trường. Do đó, doanh nghiệp luôn luôn phải nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã kiểu dáng không ngừng được cải thiện nâng cao để đem đến những sản phẩm chất lượng và uy tín trên thị trường. Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh chính là nhân tố cơ bản tạo ra sự thắng lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh trên thị trường. Muốn tạo ra sự thắng lợi trong cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu
 • 15. 9 quả kinh doanh của mình. Chính sự nâng cao hiệu quả kinh doanh là con đường nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tồn tại, phát triển của mỗi doanh nghiệp. 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chia thành hai nhóm nhân tố, đó là nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp và nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. a) Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp Các nhân tố thuộc môi trường bên trong là các nhân tố chủ quan trọng doanh nghiệp thể hiện tiềm lực của một doanh nghiệp. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn phụ thuộc chặt chẽ vào các yếu tố phản ánh tiềm lực của doanh nghiệp. Trong phần khái niệm ta đã đề cập đến hiệu quả sản xuất kinh doanh được thể hiện thông qua sự so sánh giữa kết quả đầu ra và các yếu tố đầu vào. Vậy những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh là các nhân tố đầu vào, cụ thể:  Lực lượng lao động Con người là nhân tố quyết định cho mọi hoạt động trong doanh nghiệp. Trong thời đại ngày nay, hàm lượng chất xám sản phẩm ngày càng cao thì trình độ chuyên môn của người lao động có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Không những thế, trình độ chuyên môn của người lao động cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Người lao động có tay nghề cao sẽ làm ra sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm thời gian, nguyên vật liệu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, trình độ chuyên môn của người lao động có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có kế hoạch tỉ mỉ từ khâu tuyển dụng tới việc đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động.  Nguồn lực tài chính Không một doanh nghiệp nào có thể tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh mà không có vốn. Vốn trong doanh nghiệp được hình thành từ 4 nguồn chính: Vốn tự có, vốn ngân sách nhà nước cấp, vốn huy động từ phát hành cổ phiếu và vốn vay. Vốn được phân bổ dưới hai hình thức là vốn cố định và vốn lưu động. Một doanh nghiệp có khả năng tài chính mạnh không những đảm bảo có các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục và ổn định mà còn giúp cho doanh nghiệp có khả năng đầu tư đổi mới công nghệ và áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nhằm làm giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Khả năng tài chính của doanh nghiệp ảnh hưởng tới khả năng chủ động trong sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy tình hình tài chính của doanh nghiệp có vai trò quan trọng, tác động rất mạnh tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp đó
 • 16. 10  Cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp Kỹ thuật và công nghệ là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào áp dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, doanh nghiệp đó sẽ có lợi thế cạnh tranh. Ngày nay vai trò của kỹ thuật và công nghệ được các doanh nghiệp đánh giá cao. Để nâng cao hiểu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải không ngừng đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Cơ sở vật chất kỹ thuật trong doanh nghiệp là yếu tố vật chất hữu hình quan trọng phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh. Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp càng được bố trí hợp lí bao nhiêu thì góp phần đem lại hiệu quả cao bấy nhiêu. Điều này thấy khá rõ nếu một doanh nghiệp có hệ thống nhà xưởng, kho tàng, cửa hàng, bến bãi được bố trí hợp lý,…và thuận lợi về giao thông sẽ đem lại cho doanh nghiệp một tài sản vô hình rất lớn đó là lợi thế kinh doanh đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Trình độ kỹ thuật và trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng tới mức độ tiết kiệm hay tăng phí nguyên vật liệu do đó ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có trình độ kỹ thuật sản xuất còn có công nghệ sản xuất tiên tiến và hiện đại sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, còn nếu trình độ kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp thấp kém hoặc công nghệ sản xuất lạc hậu hay thiếu đồng bộ sẽ làm cho năng suất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp rất thấp, sử dụng lãng phí nguyên vật liệu.  Nhân tố quản trị doanh nghiệp Nhân tố này đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp chú trọng đến việc xác định cho doanh nghiệp một hướng đi đúng đắn trong một môi trường kinh doanh ngày càng biến động. Chất lượng của chiến lược kinh doanh là nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Đội ngũ các nhà quản trị đặc biệt là các nhà quản trị cấp cao lãnh đạo doanh nghiệp bằng phẩm chất và tài năng của mình có vai trò quan trọng bậc nhất, ảnh hưởng có tính chất quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Kết quả và hiệu quả hoạt động quản trị của doanh nghiệp đều phụ thuộc rất lớn vào trình độ chuyên môn của đội ngũ các nhà quản trị cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp, việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức đó.
 • 17. 11 b) Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp Đây là những nhân tố gây ra ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài ý muốn của doanh nghiệp. Nó liên quan đến môi trường kinh tế - xã hội mà doanh nghiệp đang tiến hàng sản xuất kinh doanh. Nhân tố môi trường bên ngoài có thể bao gồm các nhân tố như: môi trường chính trị - luật pháp, môi trường kinh tế, hội nhập, các yếu tố văn hóa – xã hội,…  Môi trường chính trị - luật pháp Môi trường chính trị ổn định luôn luôn là tiền đề cho việc phát triển và mở rộng các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Sự thay đổi của môi trường chính trị có thể ảnh hưởng có lợi cho một nhóm doanh nghiệp này nhưng lại kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp khác hoặc ngược lại. Môi trường pháp lý trong hoạt động kinh doanh bao gồm những quy định pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật và hiệu quả hoạt động của tổ chức thực hiện các quy định đó. Mức độ hoàn thiện, sự thay đổi và thực thi pháp luật trong nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến việc hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiêp. Môi trường pháp lý ảnh hưởng đến mặt hàng sản xuất, ngành nghề, phương thức kinh doanh của doanh nghiệp… Tóm lại môi trường chính trị - luật pháp có ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bằng cách tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua hệ thống công cụ luật pháp, công cụ vĩ mô.  Môi trường kinh tế Đối thủ cạnh tranh: Mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành với nhau ảnh hưởng trực tiếp tới lượng cung cầu sản phẩm của mỗi doanh nghiệp, ảnh hưởng tới giá bán, tốc độ tiêu thụ sản phẩm... do vậy ảnh hưởng tới hiệu quả của mỗi doanh nghiệp. Khi một doanh nghiệp cạnh tranh và hành động không khéo léo để các doanh nghiệp khác nắm bắt được cơ chế cạnh trạnh của mình thì mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các đối thủ cạnh tranh hoặc là bắt trước cách thức khai thác lợi thế cạnh tranh hoặc sẽ tìm lợi thế cạnh tranh khác. Vì vật các doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm các phương thức cạnh tranh khác Tập khách hàng: Khách hàng là một vấn đề vô cùng quan trọng và được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm chú ý. Nếu như sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra mà không có người hoặc là không được người tiêu dùng chấp nhận rộng rãi thì doanh nghiệp không thể tiến hành sản xuất được. Mật độ dân cư, mức độ thu nhập, tâm lý và sở thích tiêu dùng… của khách hàng ảnh hưởng lớn tới sản lượng và giá cả sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp, ảnh hưởng tới sự cạnh tranh của doanh nghiệp vì vậy ảnh hưởng tới hiệu quả của doanh nghiệp.
 • 18. 12 Nhà cung cấp: Các nguồn lực đầu vào của một doanh nghiệp được cung cấp chủ yếu bởi các doanh nghiệp khác, các đơn vị kinh doanh và các cá nhân. Việc đảm bảo chất lượng, số lượng cũng như giá cả các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp phụ thuộc vào tính chất của các yếu tố đó, phụ thuộc vào tính chất của người cung ứng và các hành vi của họ. Nếu các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp là không có sự thay thế và do các nhà độc quyền cung cấp thì việc đảm bảo yếu tố đầu vào của doanh nghiệp phụ thuộc vào các nhà cung ứng rất lớn, chi phí về các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp phụ thuộc vào các nhà cung ứng rất lớn, chi phí về các yếu tố đầu vào sẽ cao hơn bình thường nên sẽ làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Còn nếu các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp là sẵn có và có thể chuyển đổi thì việc đảm bảo về số lượng, chất lượng cũng như hạ chi phí về các yếu tố đầu vào là dễ dàng và không bị phụ thuộc vào người cung ứng thì sẽ nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp luôn chú ý đến các yếu tố kinh tế cả trong ngắn hạn, dài hạn và sự can thiệp của chính phủ tới nền kinh tế. Các doanh nghiệp sẽ dựa trên yếu tố kinh tế để quyết định đầu tư vào các ngành, các khu vực  Các yếu tố văn hóa – xã hội Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ đều có những giá trị văn hóa và các yếu tố xã hội đặc trưng và những yếu tố này là đặc điểm của người tiêu dùng tại các khu vực đó. Những giá trị văn hóa là những giá trị làm nên một xã hội, có thể vun đắp cho xã hội đó tồn tại và phát triển. Chính vì thế các yếu tố văn hóa thông thường được bảo vệ rất chặt chẽ. Tuy vậy chúng ta cũng không thể phủ nhận những giao thoa văn hóa của các nền văn hóa khác vào các quốc gia. Sự giao thao này sẽ thay đổi tâm lý người tiêu dùng, lối sống và tạo ra triển vọng phát triển với các ngành Bên cạnh văn hóa, các đặc điểm xã hội cũng khiến các doanh nghiệp quan tâm khi nghiên cứu thị trường, những yếu tố xã hội sẽ chia cộng đồng thành các nhóm khách hàng, mỗi nhóm có những đặc điểm, tâm lý, thu nhập khác nhau: − Tuổi thọ trung bình, tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng… − Thu nhập trung bình, phân phối thu nhập − Lối sống, học thức,… − Điều kiện sống Đây là một nhân tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp cần phải nghiên cứu và nắm bắt thị trường, thị hiếu người tiêu dùng, mức thu nhập bình quân của các tầng lớp dân cư. Những yếu tố này tác động một cách gián tiếp lên quá trình sản xuất cũng như công tác marketing và cuối cùng là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.  Yếu tố hội nhập
 • 19. 13 Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, làm tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia; thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường :mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ được khối lượng lớn vốn đầu tư, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý và các nguồn lực quan trọng khác; tạo thêm nhiều việc làm; nâng cao dân trí và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ đặt doanh nghiệp trước thách thức phải cạnh tranh quyết liệt với nhau,đứng trước thách thức sẽ chịu tác động trực tiếp, nhanh chóng từ những biến động kinh tế từ bên ngoài, từ những biến động trên thị trường khu vực, thế giới về giá cả, lãi suất, tỷ giá của các đồng tiền. Hội nhập kinh tế còn có thể khiến nền kinh tế tăng trưởng không bền vững do phụ thuộc vào xuất khẩu,… Do đó các doanh nghiệp cần phải điều chỉnh phù hợp với các lợi thế so sánh, phân công lao động của khu vực và của thế giới. Điều quan trọng là khi hội nhập, các rào cản về thương mại sẽ dần được gỡ bỏ, các doanh nghiệp có cơ hội giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 1.3. Các nguyên tắc và chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh a) Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hay xấu, khả quan hay không khả quan được phản ánh qua khả năng thanh toán. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp biểu hiện ở số tiền và tài sản mà doanh nghiệp hiện có, có thể dùng trang trải các khoản công nợ của doanh nghiệp  Khả năng thanh toán tổng quát Khả năng thanh toán tổng quát của doanh nghiệp được thể hiện qua chỉ tiêu “Hệ số thanh toán tổng quát” và được xác định theo công thức: Hệ số thanh toán tổng quát= Tổng tài sản Tổng nợ phải trả Đây là chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán chung của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này cho biết với tổng tài sản hiện có, doanh nghiệp có đảm bảo trang trải các khoản nợ phải trả hay không. Nếu hệ số thanh toán tổng quát lớn hơn hoặc bằng 1 thì doanh nghiệp có khả năng trang trải hết công nợ, tình hình tài chính của doanh nghiệp là ổn định hoặc khác quan. Nếu hệ số thanh toán tổng quát nhỏ hơn 1 thì doanh nghiệp không có khả năng trang trải hết công nợ, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp mất dần khả năng thanh toán và thậm chí có nguy cơ phá sản.
 • 20. 14  Khả năng thanh toán ngắn hạn Khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp được thể hiện qua chỉ tiêu “ Hệ số thanh toán ngắn hạn” và được xác định theo công thức: Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tổng tài sản ngắn hạn Tổng số nợ ngắn hạn Tỷ số này càng lớn ( lớn hơn 1) và có xu hướng ngày càng tăng chứng tỏ khả năng thanh toán của doanh nghiệp tăng và ngược lại. Nếu tỷ số này tăng thì rủi ro tài chính càng giảm và ngược lại.  Khả năng thanh toán nhanh Khả năng thanh toán nhanh là thước đo về huy động các tài sản có khả năng chuyển đổi ngay thành tiền để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp được thể hiện qua chi tiêu “Hệ số thanh toán nhanh” và được xác định theo công thức: Hệ số thanh toán nhanh = Tổng tài sản ngắn hạn − Hàng tồn kho Tổng nợ ngắn hạn Nếu tỷ số trên càng lớn và có xu hướng ngày càng tăng thì khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp tăng làm cho rủi ro tài chính của doanh nghiệp giảm và ngược lại. b) Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  Hệ số Nợ trên Tổng tài sản Tỷ số nợ trên tài sản là một tỷ số tài chính đo lường năng lực sử dụng và quản lý nợ của doanh nghiệp. Tỷ số này (thường tính bằng %) được tính bằng cách lấy tổng nợ (tức là gồm cả nợ ngắn hạn lẫn nợ dài hạn) của doanh nghiệp trong một thời kỳ nào đó chia cho giá trị tổng tài sản trong cùng kỳ. Các số liệu này có thể lấy từ bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Công thức tính như sau: Hệ số nợ trên tài sản= Tổng nợ Tổng tài sản Tỷ số này cho biết có bao nhiêu phần trăm tài sản của doanh nghiệp là từ đi vay. Qua đây biết được khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp. Tỷ số này mà quá nhỏ, chứng tỏ doanh nghiệp vay ít. Điều này có thể hàm ý doanh nghiệp có khả năng tự chủ tài chính cao. Song nó cũng có thể hàm ý là doanh nghiệp chưa biết khai thác đòn bẩy tài chính, tức là chưa biết cách huy động vốn bằng hình thức đi vay. Ngược lại, tỷ số này mà cao quá hàm ý doanh nghiệp không có thực lực tài chính mà chủ yếu đi vay để có vốn kinh doanh. Điều này cũng hàm ý là mức độ rủi ro của doanh nghiệp cao hơn.