Zdorova dytyna

Володимир-Волинський
районний методичний кабінет
СЕМІНАР
заступників директорів ЗОШ
“Використання здоров’язбережувальних
технологій на уроках та в позаурочній
діяльності школи”
Дата проведення: 18.12.2017р.
Місце проведення: ЗОШ І-ІІ ст.
с. Хмелівка
Здорова дитина -
здорова нація -
здорова Україна
Діти - це наше майбутнє
ПРОБЛЕМА ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ
● Проблема збереження і зміцнення здоров'я населення й особливо дітей залишається однією з
найбільш актуальних для держави. Про це свідчать закони та постанови уряду
● В Конституції України, «Основах законодавства України про охорону здоров'я», програмі «Діти
України» наголошується на необхідності збереження та зміцнення здоров'я молоді.
● За останні роки кількість захворювань серед молоді збільшилася на 30%. Сьогодні кожний
третій першокласник має різноманітні відхилення у стані здоров’я:
у 20% - 40% - спостерігається порушення постави;
у 50%- 60% - схильність до частих захворювань.
понад 50% школярів мають незадовільну фізичну підготовленість.
● Така ситуація обумовлена важким соціально – економічним станом українців, збільшенням
кількості соціально – небезпечних сімей, кризою духовних цінностей, зниженням рівня моральних
цінностей населення.
● У Концепції фізичного виховання в системі освіти України відзначається різке погіршення
стану здоров'я і фізичної підготовки молоді. 90 % учнів мають хронічні захворювання і фізичні
відхилення в розвитку. З усією гостротою перед державою постає проблема боротьби за
збереження здоров'я нації.
Концепція Нова українська школа
Екологічна грамотність і здорове життя.
Уміння розумно та раціонально користуватися природними
ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі
навколишнього середовища для життя і здоров’я людини,
здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.
Здоров’язбережувальна компетентність
це здатність учня застосовувати в умовах
конкретної ситуації сукупність
здоров’язбережувальних компетенцій,
дбайливо ставитися до власного здоров’я та
здоров’я інших людей
Технологія
- це системний метод створення, застосування
знань з урахуванням технологічних та людських
ресурсів та їхнього взаємовпливу, що має на меті
оптимізувати форми освіти, сукупність операцій,
які виконуються обумовленим способом і в певній
послідовності, з яких складається процес.
Здоров’язбережувальні технології -
це послідовна цілеспрямована система взаємодії суб’єктів
педагогічного процесу, що включає науково обґрунтовані форми,
методи, способи формування і збереження здоров’я, сукупність
психолого-педагогічних методів і прийомів роботи з дітьми,
підходів до реалізації проблем, пов’язаних з оздоровленням і
спрямована на створення умов для збереження і зміцнення
здоров’я, а також усвідомлення педагогом цінності власного
здоров’я та здоров’я вихованців.
Здоров'язбережувальні технології умовно поділяються на дві
великі групи:
здоров'язберігаючі – ті, що створюють безпечні умови для
перебування, навчання та праці в школі, та ті, що вирішують
завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням
вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних
вимог), відповідності навчального та фізичного навантаження
можливостям дитини;
здоров'яформуючі – технології, спрямовані на зміцнення фізичного
здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я.
Класифікація здоров’язбережувальних
технологій:
1. МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
2. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДРОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
3. ЕКОЛОГІЧНІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
4. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
5. ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УЧНІВ У НВП
Здоров’язберігаюча освітня технологія -
це система, яка створює максимально можливі
умови для збереження, зміцнення й розвитку
духовного, емоційного, інтелектуального,
особистого й фізичного здоров’я суб’єктів освіти
Складові системи
1. Використання даних моніторингу стану здоров’я учнів, що
проводяться медичними працівниками, власні спостереження
вчителя в процесі реалізації освітньої технології, її корекція
відповідно до наявних даних;
2. Облік особливостей вікового розвитку школярів і розробка
освітньої стратегії, відповідної особливостям пам’яті, мислення,
працездатності, активності учнів даної вікової групи;
3. Створення сприятливого, емоційно-психологічного клімату в
процесі реалізації здоров’язберігаючих технологій;
4. Використання всіляких видів здоров’язберігаючої діяльності
школярів, спрямованих на збереження й підвищення резервів
здоров’я, працездатності.
Умови впровадження
1. Підвищення кваліфікації з питань здоров’я, здоров’язберігаючих
технологій (курси, семінари, самоосвіта);
2. Аналіз педагогом свого методичного арсеналу щодо
відповідності принципам здоров’язберігаючої педагогіки;
3. Врахування природних біоритмів, індивідуальних особливостей
учнів під час організації навчального процесу;
4. Забезпечення оптимального співвідношення між фізичним та
інформаційним обсягом уроку без інтелектуального
перевантаження;
5. Обґрунтоване планування з точки збереження здоров’я,
кількості та видів методів навчання, частоту та чергування
різних видів навчальної діяльності з урахуванням своєчасного
спостереження початку фаз неповної компенсації, сталого
зниження працездатності учнів;
6. Забезпечення оперативного прямого та зворотного зв’язку в
управлінні локальним процесом: психологічний вплив на
учня, передача інформації, уміння стимулювати мотивацію
школярів;
7. Включення елементів здоров’язберігаючої педагогіки у
зміст уроку;
8. Використання з максимальною можливістю методів
активного навчання;
9.Стимулювання учнів до продуктивної тематичної комунікації
та творчості;
10. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації та
проведення уроку, проведення фізкультхвилинок та пауз
загального і спеціального впливу.
Здоров’язберігаючі технології реалізуються через такі напрями освітньої діяльності:
1) створення умов для зміцнення здоров’я школярів та їхнього гармонійного розвитку;
2) організацію освітнього процесу з урахуванням його психологічного та фізіологічного впливу
на організм учня;
3) розробку і реалізацію навчальних програм з формування культури здоров’я і профілактики
шкідливих звичок;
4) корекцію порушень соматичного здоров’я з використанням комплексу оздоровчих і медичних
заходів;
5) медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, фізичного і психічного розвитку
школярів;
6) функціонування служби психологічної допомоги вчителям і учням щодо подолання стресів,
тривожності; гуманного підходу до кожного учня, формування доброзичливих і справедливих
відносин у колективі;
7) контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного
процесу; нормування навчального навантаження і профілактики стомлюваності учнів;
8) організацію збалансованого харчування учнів у школі.
Типи здоров’язберігаючих технологій
здоров’язберігаючі - створюють
безпечні умови для перебування,
навчання та праці в школі та ті, що
вирішують завдання раціональної
організації виховного процесу
технології навчання здоров’ю -
гігієнічне навчання, формування
життєвих навичок (керування
емоціями, вирішення конфліктів)
профілактика травматизму та
зловживання психоактивними
речовинами, статеве виховання
оздоровчі - спрямовані на
вирішення завдань зміцнення
фізичного здоров’я учнів, на
підвищення потенціалу ресурсів
здоров’я
виховання культури здоров’я -
виховання в учнів особистісних якостей,
які сприяють збереженню та зміцненню
здоров’я, формування уявлень про
здоров’я як цінність, посиленню
мотивації по веденню здорового способу
життя, підвищенню відповідальності за
особисте здоров’я, здоров’ родини.
Психолого-методичний супровід
Психолого-
педагогічна
діагностика
Просвіта Корекційно –
розвивальна робота
Діагностика Аналіз
Психолого-педагогічні
семінари
Години спілкуванняЛекторії для батьків
Пізнавальні
здібності
Корекція
Гіперактивність Комунікативні
здібності
Агресивність
Тривожність
пізнавальна сфера;
темперамент;
емоційно-вольова
сфера;акцентуації характеру
соціометрія класів;
особливості адаптації;
психологічний клімат
Ціннісні орієнтації;
самооцінка
Психічний
розвиток
Соціальний
розвиток
Духовний
розвиток
Модель впровадження здоров’язбережувальних технологій в
початковій школі
Модель організації роботи з впровадження
здоров’язбережувальних технологій в основній та старшій школі
Конкурси Агітбригади
Конкурси
Агітбригади
Zdorova dytyna
Zdorova dytyna
1 sur 20

Recommandé

Інструктивно методичний лист 2016-17 par
Інструктивно методичний лист 2016-17Інструктивно методичний лист 2016-17
Інструктивно методичний лист 2016-17Vlada Timofeeva
233 vues68 diapositives
здоров’я збережувальні технології в навчально – виховному процесі в загальноо... par
здоров’я збережувальні технології в навчально – виховному процесі в загальноо...здоров’я збережувальні технології в навчально – виховному процесі в загальноо...
здоров’я збережувальні технології в навчально – виховному процесі в загальноо...Оксана Михалкина
4.2K vues7 diapositives
Опрацювання державної програми “Репродуктивне здоров’я нації” par
Опрацювання державної програми “Репродуктивне здоров’я нації”Опрацювання державної програми “Репродуктивне здоров’я нації”
Опрацювання державної програми “Репродуктивне здоров’я нації”Alexandr Zhuk
601 vues14 diapositives
здоров'язберігаючі технології медведев13 par
здоров'язберігаючі технології медведев13здоров'язберігаючі технології медведев13
здоров'язберігаючі технології медведев13Алексей Тимошенко
403 vues17 diapositives
Здорова дитина – майбутнє нації par
Здорова дитина – майбутнє націїЗдорова дитина – майбутнє нації
Здорова дитина – майбутнє націїAlexandr Zhuk
989 vues12 diapositives
Педагогічна рада на тему «Формування здоров’язберігаючих компетентностей шко... par
Педагогічна рада на тему «Формування здоров’язберігаючих компетентностей шко...Педагогічна рада на тему «Формування здоров’язберігаючих компетентностей шко...
Педагогічна рада на тему «Формування здоров’язберігаючих компетентностей шко...Dmytro Kryvenko
1.6K vues17 diapositives

Contenu connexe

Tendances

здоровя зберігаючі технології par
здоровя зберігаючі технологіїздоровя зберігаючі технології
здоровя зберігаючі технологіїyurec_dm
1.2K vues18 diapositives
презентация медико педагогічний контроль на уроках Microsoft power point (2) par
презентация медико педагогічний контроль на уроках Microsoft power point (2)презентация медико педагогічний контроль на уроках Microsoft power point (2)
презентация медико педагогічний контроль на уроках Microsoft power point (2)Анна Денисенко
5.6K vues20 diapositives
школа сприяння здоровю par
школа сприяння здоровюшкола сприяння здоровю
школа сприяння здоровюСергей Лясоцкий
330 vues15 diapositives
здоровя збережувальні технології par
здоровя збережувальні технологіїздоровя збережувальні технології
здоровя збережувальні технологіїMaryana Bigun
8.7K vues13 diapositives
Впровадження здоров'язберігаючих технологій par
Впровадження здоров'язберігаючих технологійВпровадження здоров'язберігаючих технологій
Впровадження здоров'язберігаючих технологійТатьяна Чабала
22.9K vues25 diapositives
Олійник par
ОлійникОлійник
ОлійникSergey Plyaka
631 vues15 diapositives

Tendances(19)

здоровя зберігаючі технології par yurec_dm
здоровя зберігаючі технологіїздоровя зберігаючі технології
здоровя зберігаючі технології
yurec_dm1.2K vues
презентация медико педагогічний контроль на уроках Microsoft power point (2) par Анна Денисенко
презентация медико педагогічний контроль на уроках Microsoft power point (2)презентация медико педагогічний контроль на уроках Microsoft power point (2)
презентация медико педагогічний контроль на уроках Microsoft power point (2)
здоровя збережувальні технології par Maryana Bigun
здоровя збережувальні технологіїздоровя збережувальні технології
здоровя збережувальні технології
Maryana Bigun8.7K vues
Впровадження здоров'язберігаючих технологій par Татьяна Чабала
Впровадження здоров'язберігаючих технологійВпровадження здоров'язберігаючих технологій
Впровадження здоров'язберігаючих технологій
Здійснення медико педагогічного контролю на уроках фізичної культури par Center_Inspiration
Здійснення медико педагогічного контролю на уроках фізичної культуриЗдійснення медико педагогічного контролю на уроках фізичної культури
Здійснення медико педагогічного контролю на уроках фізичної культури
Center_Inspiration3.1K vues
умови для здоров’язбереження par svetlana-lk
умови для здоров’язбереження умови для здоров’язбереження
умови для здоров’язбереження
svetlana-lk348 vues
здоровязберігаючі технології par gnezdilov
здоровязберігаючі технологіїздоровязберігаючі технології
здоровязберігаючі технології
gnezdilov976 vues
фізична готовність дітей par nfnmzyf1
фізична готовність дітейфізична готовність дітей
фізична готовність дітей
nfnmzyf12K vues
Методика організації медико педагогічного контролю par Марина Д
Методика організації медико педагогічного контролюМетодика організації медико педагогічного контролю
Методика організації медико педагогічного контролю
Марина Д919 vues
здоровязберігаючі технології par Natmuk
здоровязберігаючі технологіїздоровязберігаючі технології
здоровязберігаючі технології
Natmuk1.7K vues
Програма par alis_ruo
ПрограмаПрограма
Програма
alis_ruo540 vues
здоровязберігаючі технології бабенко par kzshi4
здоровязберігаючі технології бабенкоздоровязберігаючі технології бабенко
здоровязберігаючі технології бабенко
kzshi46.4K vues
здоров' язберігаючі технології par yurec_dm
здоров' язберігаючі технологіїздоров' язберігаючі технології
здоров' язберігаючі технології
yurec_dm4K vues
педрада здоров.технології par gnezdilov
педрада здоров.технологіїпедрада здоров.технології
педрада здоров.технології
gnezdilov2.4K vues
Здоров'язбережувальні технології в навчально - виховному процесі загальноосві... par Оксана Михалкина
Здоров'язбережувальні технології в навчально - виховному процесі загальноосві...Здоров'язбережувальні технології в навчально - виховному процесі загальноосві...
Здоров'язбережувальні технології в навчально - виховному процесі загальноосві...

Similaire à Zdorova dytyna

Формування культури здоров'я par
Формування культури здоров'яФормування культури здоров'я
Формування культури здоров'яtetana38
1.3K vues28 diapositives
Впровадження здоров'язберігаючих технологій par
Впровадження здоров'язберігаючих технологійВпровадження здоров'язберігаючих технологій
Впровадження здоров'язберігаючих технологійЛюдмила Шведенко
984 vues2 diapositives
програма основи здоровя par
програма основи здоровяпрограма основи здоровя
програма основи здоровяnatalibio
6.4K vues43 diapositives
оз 2014 2015 par
оз 2014 2015оз 2014 2015
оз 2014 2015natalibio
1.5K vues14 diapositives
Формування здорового способу життя ....docx par
Формування здорового способу життя ....docxФормування здорового способу життя ....docx
Формування здорового способу життя ....docxРепетитор Історія України
151 vues70 diapositives
Основи здоров'я par
Основи здоров'яОснови здоров'я
Основи здоров'яМарина Конколович
2.5K vues60 diapositives

Similaire à Zdorova dytyna(20)

Формування культури здоров'я par tetana38
Формування культури здоров'яФормування культури здоров'я
Формування культури здоров'я
tetana381.3K vues
програма основи здоровя par natalibio
програма основи здоровяпрограма основи здоровя
програма основи здоровя
natalibio6.4K vues
оз 2014 2015 par natalibio
оз 2014 2015оз 2014 2015
оз 2014 2015
natalibio1.5K vues
педсовет стартова настоновча мотиваційно цільова педрада „нова стратегія і та... par дима вовк
педсовет стартова настоновча мотиваційно цільова педрада „нова стратегія і та...педсовет стартова настоновча мотиваційно цільова педрада „нова стратегія і та...
педсовет стартова настоновча мотиваційно цільова педрада „нова стратегія і та...
Педсовет стартова настоновча мотиваційно цільова педрада „нова стратегія і та... par дима вовк
Педсовет стартова настоновча мотиваційно цільова педрада „нова стратегія і та...Педсовет стартова настоновча мотиваційно цільова педрада „нова стратегія і та...
Педсовет стартова настоновча мотиваційно цільова педрада „нова стратегія і та...
дима вовк2.9K vues
Здорова дитина – майбутнє нації par Alexandr Zhuk
Здорова дитина – майбутнє націїЗдорова дитина – майбутнє нації
Здорова дитина – майбутнє нації
Alexandr Zhuk248 vues
педагогічна рада з проблеми «формування здорової особистості в умовах розвив... par дима вовк
педагогічна рада з проблеми «формування здорової особистості в умовах розвив...педагогічна рада з проблеми «формування здорової особистості в умовах розвив...
педагогічна рада з проблеми «формування здорової особистості в умовах розвив...
педагогічна рада з проблеми «формування здорової особистості в умовах розвив... par дима вовк
педагогічна рада з проблеми «формування здорової особистості в умовах розвив...педагогічна рада з проблеми «формування здорової особистості в умовах розвив...
педагогічна рада з проблеми «формування здорової особистості в умовах розвив...
дима вовк3.2K vues
Програма опрацювання нмп здоров'язбереження последняя версия par дима вовк
Програма опрацювання нмп здоров'язбереження последняя версияПрограма опрацювання нмп здоров'язбереження последняя версия
Програма опрацювання нмп здоров'язбереження последняя версия
Особливості організації роботи із реалізації здоров’язберігаючої функції в ум... par Лариса Скрипко
Особливості організації роботи із реалізації здоров’язберігаючої функціїв ум...Особливості організації роботи із реалізації здоров’язберігаючої функціїв ум...
Особливості організації роботи із реалізації здоров’язберігаючої функції в ум...
Долгова Р.В. par school64
Долгова Р.В.Долгова Р.В.
Долгова Р.В.
school64497 vues
здоровий спосіб par natalibio
здоровий спосібздоровий спосіб
здоровий спосіб
natalibio1.2K vues
департамент освіти та гуманітарної політики par nelarina
департамент освіти та гуманітарної політикидепартамент освіти та гуманітарної політики
департамент освіти та гуманітарної політики
nelarina1.5K vues
рішення грудень 2015 par rmk-resh
рішення грудень 2015рішення грудень 2015
рішення грудень 2015
rmk-resh188 vues

Dernier

зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfssuser46127c
5 vues231 diapositives
Іде, іде святий Миколай.pptx par
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptxssuserf9277b
9 vues12 diapositives
Правила прийому 2024.pdf par
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdfhome
38 vues9 diapositives
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа... par
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...GoQA
24 vues23 diapositives
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf par
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfssuser15a891
37 vues49 diapositives

Dernier(20)

зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 vues
Іде, іде святий Миколай.pptx par ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b9 vues
Правила прийому 2024.pdf par home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home38 vues
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа... par GoQA
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
GoQA24 vues
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf par ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89137 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Літературні дати 2024 року par ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891194 vues
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd11 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
Презентація Наукової школи Войтова В.А. par tetiana1958
Презентація Наукової школи Войтова В.А.Презентація Наукової школи Войтова В.А.
Презентація Наукової школи Войтова В.А.
tetiana195838 vues
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891234 vues
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf par ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c9 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів par ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891233 vues

Zdorova dytyna

 • 1. Володимир-Волинський районний методичний кабінет СЕМІНАР заступників директорів ЗОШ “Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках та в позаурочній діяльності школи” Дата проведення: 18.12.2017р. Місце проведення: ЗОШ І-ІІ ст. с. Хмелівка
 • 2. Здорова дитина - здорова нація - здорова Україна Діти - це наше майбутнє
 • 3. ПРОБЛЕМА ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ ● Проблема збереження і зміцнення здоров'я населення й особливо дітей залишається однією з найбільш актуальних для держави. Про це свідчать закони та постанови уряду ● В Конституції України, «Основах законодавства України про охорону здоров'я», програмі «Діти України» наголошується на необхідності збереження та зміцнення здоров'я молоді. ● За останні роки кількість захворювань серед молоді збільшилася на 30%. Сьогодні кожний третій першокласник має різноманітні відхилення у стані здоров’я: у 20% - 40% - спостерігається порушення постави; у 50%- 60% - схильність до частих захворювань. понад 50% школярів мають незадовільну фізичну підготовленість. ● Така ситуація обумовлена важким соціально – економічним станом українців, збільшенням кількості соціально – небезпечних сімей, кризою духовних цінностей, зниженням рівня моральних цінностей населення. ● У Концепції фізичного виховання в системі освіти України відзначається різке погіршення стану здоров'я і фізичної підготовки молоді. 90 % учнів мають хронічні захворювання і фізичні відхилення в розвитку. З усією гостротою перед державою постає проблема боротьби за збереження здоров'я нації.
 • 4. Концепція Нова українська школа Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.
 • 5. Здоров’язбережувальна компетентність це здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей
 • 6. Технологія - це системний метод створення, застосування знань з урахуванням технологічних та людських ресурсів та їхнього взаємовпливу, що має на меті оптимізувати форми освіти, сукупність операцій, які виконуються обумовленим способом і в певній послідовності, з яких складається процес.
 • 7. Здоров’язбережувальні технології - це послідовна цілеспрямована система взаємодії суб’єктів педагогічного процесу, що включає науково обґрунтовані форми, методи, способи формування і збереження здоров’я, сукупність психолого-педагогічних методів і прийомів роботи з дітьми, підходів до реалізації проблем, пов’язаних з оздоровленням і спрямована на створення умов для збереження і зміцнення здоров’я, а також усвідомлення педагогом цінності власного здоров’я та здоров’я вихованців.
 • 8. Здоров'язбережувальні технології умовно поділяються на дві великі групи: здоров'язберігаючі – ті, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі, та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог), відповідності навчального та фізичного навантаження можливостям дитини; здоров'яформуючі – технології, спрямовані на зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я.
 • 9. Класифікація здоров’язбережувальних технологій: 1. МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДРОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 3. ЕКОЛОГІЧНІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 5. ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УЧНІВ У НВП
 • 10. Здоров’язберігаюча освітня технологія - це система, яка створює максимально можливі умови для збереження, зміцнення й розвитку духовного, емоційного, інтелектуального, особистого й фізичного здоров’я суб’єктів освіти
 • 11. Складові системи 1. Використання даних моніторингу стану здоров’я учнів, що проводяться медичними працівниками, власні спостереження вчителя в процесі реалізації освітньої технології, її корекція відповідно до наявних даних; 2. Облік особливостей вікового розвитку школярів і розробка освітньої стратегії, відповідної особливостям пам’яті, мислення, працездатності, активності учнів даної вікової групи; 3. Створення сприятливого, емоційно-психологічного клімату в процесі реалізації здоров’язберігаючих технологій; 4. Використання всіляких видів здоров’язберігаючої діяльності школярів, спрямованих на збереження й підвищення резервів здоров’я, працездатності.
 • 12. Умови впровадження 1. Підвищення кваліфікації з питань здоров’я, здоров’язберігаючих технологій (курси, семінари, самоосвіта); 2. Аналіз педагогом свого методичного арсеналу щодо відповідності принципам здоров’язберігаючої педагогіки; 3. Врахування природних біоритмів, індивідуальних особливостей учнів під час організації навчального процесу; 4. Забезпечення оптимального співвідношення між фізичним та інформаційним обсягом уроку без інтелектуального перевантаження; 5. Обґрунтоване планування з точки збереження здоров’я, кількості та видів методів навчання, частоту та чергування різних видів навчальної діяльності з урахуванням своєчасного спостереження початку фаз неповної компенсації, сталого зниження працездатності учнів;
 • 13. 6. Забезпечення оперативного прямого та зворотного зв’язку в управлінні локальним процесом: психологічний вплив на учня, передача інформації, уміння стимулювати мотивацію школярів; 7. Включення елементів здоров’язберігаючої педагогіки у зміст уроку; 8. Використання з максимальною можливістю методів активного навчання; 9.Стимулювання учнів до продуктивної тематичної комунікації та творчості; 10. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації та проведення уроку, проведення фізкультхвилинок та пауз загального і спеціального впливу.
 • 14. Здоров’язберігаючі технології реалізуються через такі напрями освітньої діяльності: 1) створення умов для зміцнення здоров’я школярів та їхнього гармонійного розвитку; 2) організацію освітнього процесу з урахуванням його психологічного та фізіологічного впливу на організм учня; 3) розробку і реалізацію навчальних програм з формування культури здоров’я і профілактики шкідливих звичок; 4) корекцію порушень соматичного здоров’я з використанням комплексу оздоровчих і медичних заходів; 5) медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, фізичного і психічного розвитку школярів; 6) функціонування служби психологічної допомоги вчителям і учням щодо подолання стресів, тривожності; гуманного підходу до кожного учня, формування доброзичливих і справедливих відносин у колективі; 7) контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу; нормування навчального навантаження і профілактики стомлюваності учнів; 8) організацію збалансованого харчування учнів у школі.
 • 15. Типи здоров’язберігаючих технологій здоров’язберігаючі - створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу технології навчання здоров’ю - гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів) профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання оздоровчі - спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, на підвищення потенціалу ресурсів здоров’я виховання культури здоров’я - виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формування уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації по веденню здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’ родини.
 • 16. Психолого-методичний супровід Психолого- педагогічна діагностика Просвіта Корекційно – розвивальна робота Діагностика Аналіз Психолого-педагогічні семінари Години спілкуванняЛекторії для батьків Пізнавальні здібності Корекція Гіперактивність Комунікативні здібності Агресивність Тривожність пізнавальна сфера; темперамент; емоційно-вольова сфера;акцентуації характеру соціометрія класів; особливості адаптації; психологічний клімат Ціннісні орієнтації; самооцінка Психічний розвиток Соціальний розвиток Духовний розвиток
 • 17. Модель впровадження здоров’язбережувальних технологій в початковій школі
 • 18. Модель організації роботи з впровадження здоров’язбережувальних технологій в основній та старшій школі Конкурси Агітбригади Конкурси Агітбригади