Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ข้อสอบภาษาอังกฤษปลายภาคหนึ่งทับห้าห้า

86 605 vues

Publié le

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ปลายภาค 1/2555

  • Login to see the comments

ข้อสอบภาษาอังกฤษปลายภาคหนึ่งทับห้าห้า

  1. 1. โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ข้อสอบประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด รหัส อ 21201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลา 40 นาที ******************************************************************** คาชี้แจง ข้อสอบปรนัย เลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ 30 คะแนน ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย X ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวผลการเรียนรู้ที่ 6 ค้นคว้าข้อมูลข้อเท็จจริงนาเสนอ 12. ข้อใดต่อไปนี้คือคาศัพท์ที่แปลว่า “หัวเข่า”ด้วยการพูดและการเขียน a. nose b. toe c. chin d. knee1.ข้อใดต่อไปนี้คือคาศัพท์ที่แปลว่า “คาง” ผลการเรียนรู้ที่ 4 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับa. nose b. shoulder c. chin d. elbow ตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน2.ข้อใดต่อไปนี้คือคาศัพท์ที่แปลว่า “จมูก” และผลการเรียนรู้ที่ 5 พูดและเขียนแสดงความa. nose b. shoulder c. hip d. elbow ต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ3.ข้อใดต่อไปนี้คือคาศัพท์ที่แปลว่า “ข้อศอก” ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างa. nose b. shoulder c. chin d. elbow เหมาะสม4.ข้อใดต่อไปนี้คือคาศัพท์ที่แปลว่า “สะโพก”a. nose b. shoulder c. hip d. elbow ให้นักเรียนนำคำตอบที่กำหนดให้ต่อไปนี้ไปตอบ5.ข้อใดต่อไปนี้คือคาศัพท์ที่แปลว่า “ไหล่” คำถำมข้อที่ 13 -16a. nose b. shoulder c. chin d. elbow A : No, Im not eating.6.ข้อใดต่อไปนี้คือคาศัพท์ที่แปลว่า “ลุง อา น้า(ชาย)” B : No, he isnt studying.a. aunt b. uncle c. nephew d. cousin C : No, Im not writing a letter.7.ข้อใดต่อไปนี้คือคาศัพท์ที่แปลว่า “ป้า อา น้า(ญาติ)” D : No, Im not reading a book.a. aunt b. uncle c. nephew d. niece 13. Are you reading a book?8.ข้อใดต่อไปนี้คือคาศัพท์ที่แปลว่า “หลานชาย” a. A b. B c. C d. Da. aunt b. uncle c. nephew d. cousin 14. Are you writing a letter?9.ข้อใดต่อไปนี้คือคาศัพท์ที่แปลว่า “หลานสาว” a. A b. B c. C d. Da. aunt b. uncle c. nephew d. niece 15. Is he studying his lesson?10.ข้อใดต่อไปนี้คือคาศัพท์ที่แปลว่า “ญาติ” a. A b. B c. C d. Da. aunt b. uncle c. nephew d. cousin 16. Are you eating?11. ข้อใดต่อไปนี้คือคาศัพท์ที่แปลว่า “นิ้วเท้า” a. A b. B c. C d. Da. nose b. toe c. chin d. knee
  2. 2. ผลการเรียนรู้ที่ 3 ใช้คาขอร้อง คาแนะนา และชี้แจง 21.ถ้านักเรียนจะกล่าวคาว่า ขอโทษครับ/ค่ะที่ปล่อยตามสถานการณ์ ให้คุณต้องรอเป็นภาษาอังกฤษ ข้อใดถูกต้องผลการเรียนรู้ที่ 4 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ a. A b. B c. C d. Dตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน 22.ถ้านักเรียนจะกล่าวคาว่า ขอโทษที่มาสายครับ/ค่ะให้นักเรียนนำคำตอบที่กำหนดให้ต่อไปนี้ไปตอบ เป็นภาษาอังกฤษ ข้อใดถูกต้องคำถำมข้อที่ 17 -20 a. A b. B c. C d. DA : Excuse me for a moment. 23.ถ้านักเรียนจะกล่าวคาว่า ขอโทษครับค่ะที่รบกวนB : Excuse me. May I sit here? คุณ เป็นภาษาอังกฤษ ข้อใดถูกต้องC : Excuse me. Is there a post office near here? a. A b. B c. C d. DD : Excuse me. May I use your telephone? 24.ถ้านักเรียนจะกล่าวคาว่า เสียใจจริงๆ ครับ /ค่ะได้17.ถ้านักเรียนจะกล่าวคาว่า ขอโทษครับ/ค่ะขอตัว โปรดยกโทษให้ผมด้วย เป็นภาษาอังกฤษ ข้อใดสักครู่ เป็นภาษาอังกฤษ ข้อใดถูกต้อง ถูกต้องa. A b. B c. C d. D a. A b. B c. C d. D ให้นักเรียนนำคำตอบที่กำหนดให้ต่อไปนี้ไปตอบ18.ถ้านักเรียนจะกล่าวคาว่า ขอโทษครับ/ค่ะขอใช้ คำถำมข้อที่ 25 -28โทรศัพท์ท่านได้ไหม เป็นภาษาอังกฤษ ข้อใดถูกต้อง A : What about playing tennis ?a. A b. B c. C d. D B : Let’s get out of here ?19.ถ้านักเรียนจะกล่าวคาว่า ขอโทษครับ/ค่ะขอนั่งตรง C : Would you close the door, please. ?นี้ได้ไหม เป็นภาษาอังกฤษ ข้อใดถูกต้อง D : Not at all.a. A b. B c. C d. D 25.ถ้านักเรียนจะกล่าวคาว่า กรุณาปิดประตูด้วยครับ/20.ถ้านักเรียนจะกล่าวคาว่า ขอโทษครับ/ค่ะแถวนี้มี ค่ะ เป็นภาษาอังกฤษ ข้อใดถูกต้องไปรษณีย์ไหม เป็นภาษาอังกฤษ ข้อใดถูกต้อง a. A b. B c. C d. Da. A b. B c. C d. D 26.ถ้านักเรียนจะกล่าวคาว่า เล่นเทนนิสกันดีไหม เป็นภาษาอังกฤษ ข้อใดถูกต้องให้นักเรียนนำคำตอบที่กำหนดให้ต่อไปนี้ไปตอบ a. A b. B c. C d. Dคำถำมข้อที่ 21 -24A :. Sorry. Im late. 27.ถ้านักเรียนจะกล่าวคาว่า ออกไปจากที่นี่กันเถอะB : Im sorry to have troubled you. เป็นภาษาอังกฤษ ข้อใดถูกต้อง a. A b. B c. C d. DC : Im sorry. I have kept you waiting. 28.ถ้านักเรียนจะกล่าวคาว่า ไม่เป็นไร เป็นD : Im really sorry. Please forgive me ภาษาอังกฤษ ข้อใดถูกต้อง a. A b. B c. C d. D
  3. 3. 29.ถ้านักเรียนจะกล่าวคาว่า ขอโทษครับ/ค่ะขออนุญาตออกไปข้างนอกนะครับ/ค่ะ เป็นภาษาอังกฤษ ข้อใด ลงชื่อ…………………………………….ถูกต้อง (นางสาวจันทร์เพ็ญ พานะรม)a . Excuse me for a moment. ผู้สอนและผู้ออกข้อสอบb . Excuse me. May I sit here?c . Excuse me. may I go out ?d . Excuse me. May I use your telephone?30.ถ้านักเรียนจะกล่าวคาว่า รอสักครู่นะครับ/ค่ะเป็น ลงชื่อ……………………………………..ภาษาอังกฤษ ข้อใดถูกต้อง (นางมาลี คล้ายมาก)a. What about playing tennis ? หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศb. Let’s get out of here ?c. Would you close the door, please. ?d. Will you wait a moment.
  4. 4. กระดาษคาตอบวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด รหัส อ 21201ชื่อ……………………………..นามสกุล………………………..เลขที่……ชั้น………… ข้อที่ a b c d ข้อที่ a b c d 21. 1. 22. 2. 23. 3. 24. 4. 25. 5. 26. 6. 27. 7. 28. 8. 29. 9. 30 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

×