Ікт на уроках географії

В
Вікторія ТихомироваВчитель географії – Очаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 à Очаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Стаття

1
Інформаційно-комунікаційні технології на уроках географії
Однією із найважливіших особливостей нашого часу є перехід
розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного
суспільства, а тому питання інформатизації всіх сфер суспільного життя є
одним із пріоритетних завдань держави.
До найважливіших стратегій розвитку суспільства відноситься, зокрема,
інформатизація освіти, підготовка майбутнього покоління до життя у
інформаційному суспільстві і створення умов до безперервної освіти.
Необхідність невідкладних заходів із впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у сферу освіти зумовлена сучасною
світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових
систем, які дозволяють, з одного боку, розвивати систему накопичення і
поширення наукових знань науковій та педагогічній спільноті, а з другого
боку – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким
верствам населення.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню
систему України та формування єдиного інформаційно-освітнього простору -
одні з пріоритетних напрямів сучасної державної політики. На це націлює
Указ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження
новітніх інформаційних технологій» №1497/2005, рішення колегії МОН
України від 21.03.2008 р, наказ МОН України від 24.03.2009 р.
№54"Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному
процесі в середовищі "1 учень - 1 комп'ютер" на базі шкільних нетбуків".
Одне з головних завдань освіти в умовах інформаційного суспільства
навчити дітей користуватися інформаційними технологіями та навчатися,
використовуючи ці технології.
Визначення стратегічних пріоритетів учителя географії передбачає
широкий пошук нових підходів, педагогічних технологій, адекватних
динаміці розвитку суспільства, нових інформаційних технологій,
2
комп’ютерну підтримку викладання предмету, використання освітніх
комп’ютерних програм.
Глобалізація сучасного інформаційного світу призвела до утвердження
медіа культури практично в усіх галузях людського життя, в тому числі і в
освітньому просторі. Сучасні інформаційні технології відіграють значну роль
у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді.
Медіа освіта орієнтована на підготовку молоді до життя в нових
інформаційних умовах, до повноцінного сприймання різноманітної
інформації, оволодіння способами спілкування на основі сучасних
інформаційних технологій, уміння критично осмислювати інформацію.
Швидкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій
відкриває людству нові можливості в освіті, висуваючи натомість нові
вимоги до навчання. Розвиток так званого «інформаційного простору»
вимагає від сучасної школи модифікації окремих аспектів її діяльності, які
вже не задовольняють усіх потреб інформаційного суспільства.
Використання ІКТ дозволяє нам змінити зміст освіти. На мій погляд
комп’ютерні технології сприяють:
засвоєнню і учнем і учителем нових важливих знань, умінь,
навичок;
самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя;
ідеально підходять для вивчення й викладання географії;
можуть використовуватися у всіх видах урочної і позаурочної
діяльності.
Ці засоби навчання дають змогу створити нове навчальне середовище,
яке здатне підвищити якість географічної освіти, залучитися до світового
інформаційного простору. І у цьому середовищі наголос робиться не на
вивчення фактологічного матеріалу, а більше на розвиток навичок мислення,
міжособистісних відносин і творчості.
3
В нашій школі в кабінеті географії є телевізор, DVD програвач,
мультимедійний проектор та екран, ноутбук. Всі це дозволяє учителю у
повній мірі використовувати в процесі навчання інформаційно -
комунікаційні технології.
Що ж таке ІКТ?
Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки
основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення
інформації.
Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують
комп'ютер, є комп'ютерна технологія. Комп'ютерні (нові інформаційні)
технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого
навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер.
До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання
відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та
спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники,
4
системи дистанційного навчання (системи комп'ютерного супроводу
навчання).
1. Інтернет - це джерело інформації, корисної з точки зору навчальної
діяльності, її аналізу та оцінювання. Інформаційні ресурси Інтернет за
використовуються за наступними напрямками:
• самоосвіта, тобто вивчення досвіду колег в інших містах України й
інших країн.
• підготовка конспектів і дидактичних матеріалів. Підготовка
атестаційних матеріалів.
• позакласна робота учнів при підготовці рефератів, доповідей,
повідомлень, індивідуальних творчих завданнях.
• використання безпосередньо на уроках при самостійній роботі з
документами, що вивчаються, довідковими матеріалами, навчальними
інтерактивними моделями тощо.
• тестування знань учнів з певних розділів курсу.
У будь-якому варіанті доступ в Інтернет для вчителя підвищує і рівень
підготовки самого вчителя, і рівень проведення занять, і якість знань учнів.
При цьому інтерес більшості учнів до комп'ютера й Інтернету підвищує
мотивацію навчання.
2. Мультимедійні програмні засоби дозволяють учителю поєднувати
текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову інформацію. Одночасне
використання кількох каналів сприйняття навчальної інформації дозволяє
підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу. Мультимедійні
програмні засоби використовуються для імітації складних реальних
процесів, ситуацій, візуалізації абстрактної інформації за рахунок
динамічного представлення процесів, демонструє фрагменти передач,
фільмів, віртуальних екскурсій тощо. Використовує готові мультимедійні
засоби, а також створює власні додатки до уроків трудового навчання.
5
3. Офісні програмні продукти (текстові та графічні редактори, програми
підготовки презентацій електронні таблиці тощо (тобто те, що входить в
пакет програм комп'ютера) використовуються для підготовки навчально-
методичного матеріалу (шаблонів, діаграм, таблиць, презентацій, публікацій)
та для подання учнями результатів виконання завдань в електронній формі.
4. Електронні підручники та посібники, системи дистанційного навчання
є корисними для організації дистанційної форми навчання та електронної
методичної підтримки навчання у класі.
Використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій
розширює можливості навчально - виховного процесу, забезпечує нові шляхи
подання інформації, дає можливість для випробування власних ідей та
проектів.
При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен
забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей,
при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні
дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності,
диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не
замінює вчителя, а тільки доповнює його.
Такому уроку властиво таке:
Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних
особливостей дитини;
Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу
навчання;
Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність
"відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і
становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.
Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;
Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з
комп'ютером;
6
Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки
завгодно великі.
Які ж основні напрямки використання інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках географії:
До того ж, одною з найголовніших переваг використання цих новітніх
педагогічних технологій у процесах навчання та викладання є можливість
задовольнити індивідуальні потреби учнів, а не середні потреби класу. Інші
переваги в тому, що ІКТ значно поліпшують доступ до інформації,
збільшують можливості спілкування для учнів зі спеціальними навчальними
потребами та фізичними вадами (дистанційне навчання), підвищують
ефективність та мотивацію навчання, забезпечують нові шляхи подання
ІКТ на уроці
географії
Етапи уроку
Актуалізація
опорних
знань та
вмінь учнів
Закріплення
знань та
вмінь учнів
Контроль
знань та
вмінь учнів
Вивчення
нового
матеріалу
Випереджу-
вальні
вправи
Мотивація
навчальної
діяльності
Незакінчений
фрагмент
фільму про
явища або
процеси;
демонстрація
учнівських робіт
з заданої
тематики,
слайдів
Демонстрація
схем,
малюнків,
процесів,
явищ, фільмів;
наочних
посібників,
карт, слайдів
Тести; схеми,
таблиці, карти,
що містять в
собі
проблемні
питання
Тести,
проблемні
питання,
створення
власних
розробок
учнями
7
інформації, які полегшують її розуміння, дають можливість для
випробування власних ідей та проектів, роблять учнів більш впевненими та
здатними вирішувати проблеми самотужки.
Форми роботи учнів під час використання комп’ютера в якості засобу
навчання є різні: це і робота всім класом, і групами, а також індивідуальна
робота. Перелічені способи обумовлені не тільки наявністю або
недостатньою кількістю комп’ютерів, але і дидактичними цілями.
Проте варто зазначити, що методика вивчення шкільних предметів,
зокрема і географії, з використанням ІКТ знаходиться на етапі становлення:
ще технології використання комп'ютерів у навчальному процесі лише
розробляються.
Наявні комп'ютерні програми з географії можуть використовуватися як
інформаційно-пізнавальний засіб навчання, виконувати різноманітні
дидактичні функції у певних навчальних ситуаціях. Вони різноманітні за
змістом, структурною побудовою, обсягом подання навчальної інформації.
Значна частина мультимедійних програм з географії містить
документально достовірну навчальну інформацію. Зміст і побудова існуючих
мультимедійних програм з географії відповідають принципам науковості,
систематичності, доступності, послідовності викладення навчального
матеріалу, вони складені з урахуванням рівня підготовленості учнів і в
цілому відповідають дидактичним вимогам навчання.
Варто зазначити, що більшість програм географічного напряму за
дидактичним призначенням є допоміжним ілюстративним джерелом знань з
географії. До такого типу програм можна віднести:
- "Туристичний атлас світу" (понад 100 географічних карт, 900
фотографій, 25 відеокліпів та енциклопедична інформація);
- "Географія. Посібник для школярів та абітурієнтів" (географічні
карти, відеофрагменти);
8
- "Географія. Подорож по Європі" (картографічна та довідкова
інформації);
- "Атлас України" (176 карт, тексти, графіки, таблиці, діаграми,
фотографії тощо) та ін.;
- "Енциклопедія Кирила і Мефодія" (відеофрагменти, цікавий
інформаційний матеріал з географії);
Особливо заслуговує на увагу програма "Використання Microsoft Office
в школі", яка надає можливість навчитися працювати з програмами
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point у процесі засвоєння
шкільного курсу географії.
Працюючи з даною програмою, вчитель може самостійно,
використовуючи Microsoft Power Point, створювати мультимедійні
презентації, доповнюючи їх анімаційними ефектами, відеофрагментами,
звуковим супроводом, що значно підвищує ефективність навчання.
(додаток А)
Дана програма дозволяє використовувати також анімацію, слайди,
фрагменти відеофільмів під час вивчення природних об'єктів і явищ, що
формує у школярів образні уявлення, а на їх основі – географічні поняття.
школярів образні уявлення, а на їх основі – географічні поняття.
Працюючи з Microsoft Excel, учні дають об'єктивну оцінку географічним
явищам, використовуючи цифрові дані.
Навчальна інформація, що міститься в усіх мультимедійних програмах, є
значним допоміжним матеріалом для формування географічних уявлень та
понять про явища та природні об'єкти, які учні не можуть безпосередньо
спостерігати. Завдяки відео фрагментам та фотографіям, які є у цих
програмах, на уроках географії можна здійснити "подорож" планетою, в
куточки живої природи, які практично недоступні для більшості учнів.
9
Мультимедійні засоби, як джерело нових знань, можуть
використовуватись перед вивченням навчального матеріалу як вступ до теми
або під час вивчення теми в поєднанні з розповіддю чи бесідою.
Вирішальне слово на уроках, де застосовуються мультимедійні
навчальні програми, все ж за вчителем. Тільки він, ураховуючи зміст
супроводу, визначає дидактичні можливості, методичні особливості
поєднання власного слова з наочно-словесним змістом програми, можливі
методичні варіанти оптимального використання мультимедійних засобів у
певних навчальних ситуаціях під час розв'язування різноманітних
пізнавальних завдань.
Завдяки мультимедійній інформації, що містять програми, учні вчаться
пов'язувати сформовані уявлення з навчальною темою, робити потрібні
доповнення, самостійні висновки та узагальнення.
Електронні засоби навчання дозволяють продемонструвати процеси або
змоделювати явища, за якими неможливо спостерігати протягом одного
уроку або які несуть небезпеку для здоров’я та життя людини. І тут нам на
допомогу приходять мультимедійні засоби навчання, які позбавляють нас цієї
небезпеки та дають змогу учням більш глибоко зрозуміти природу
досліджуваного явища чи процесу.
Так при вивченні теми «Магматизм» у 6 класі, можлива демонстрація
такого небезпечного явища, як виверження вулкану за допомогою відео.
10
А комп’ютерне забезпечення до цього уроку дає змогу змоделювати це
явище мультимедійними засобами, що сприяє кращому розумінню учнями
природи досліджуваного явища, розвиває їх мислення, зорову пам'ять, уміння
спостерігати та аналізувати побачене.
З метою активізації пізнавальної діяльності та мислення учнів
використовуються прийоми порівняння, аргументації і відстоювання своєї
точки зору. В умовах засвоєння великої кількості інформації, особливої ваги
набуває прийом виділення головного в навчальному матеріалі, оскільки він
допомагає знайти «ядро» нової інформації.
Учні із задоволенням беруть участь у поповненні відеотеки, що
допомагає їм формувати пошуково-інформаційні вміння.
Можна здійснити уявну подорож у всесвіті, також комп’ютер допоможе
навчити учнів визначати місце знаходження Полярної зірки, яку під час уроку
ми не можемо спостерігати.
А чи можливо навчити учнів 6 класу визначати типи хмар, якщо на дворі
ясне небо? І тут нам знову на допомогу приходить комп’ютер.
11
До речі, значна частина комп’ютерних матеріалів, які використовуються
на уроках географії, виготовлені мною особисто, за допомогою сканера та
цифрового фотоапарату.
Використання комп’ютера на уроці також дає змогу учителю складати
тести нового покоління, логічні ланцюжки, тренувальні вправи, головоломки,
діаграми, графіки, супроводжувати лекційні заняття слайдами, виконувати
практичні роботи та презентації тощо.
Для розвитку логічного мислення учнів, мною складені невеличкі
головоломки та логічні ланцюжки, які записуються не на дошці, а на
комп'ютері , а потім, за допомогою комп’ютера, використовуються на
уроці. Ось деякі з них:
1) закінчіть речення :
а) з висотою температура повітря.................;
б) завод з виробництва глинозему знаходиться у......
2) заповніть пропуски у реченні :
а) коли дві літосферні плити..............., то утворюються гори;
б) Австралія – це най..............материк планети.
3) складіть слово і дайте визначення поняття :
а) ф о р с е д і г р а – гідросфера;
б) к н о т а т і к е – тектоніка.
4) логічний ланцюжок (треба відкинути зайве слово і пояснити чому
воно зайве)
а) термометр; а) Чорне; а) Львів;
б) барометр; б) Каспійське; б) Одеса;
в) сейсмограф; в) Азовське; в) Донецьк;
г) гігрограф. г) Червоне. г) Харків.
До системи діяльності, де можуть також залучатися ІКТ, входять
різноманітні форми і методи позаурочної та позакласної роботи, мета яких -
12
національне виховання школярів, формування їх дослідницьких умінь та
гармонійного розвитку.
Більше 7 років у нашій школі, при допомозі Microsoft Publisher,
випускається шкільна газета, в тому числі і на екологічну тематику. В ній
висвітлюються глобальні екологічні проблеми, проблеми України які
вивчаються на уроках географії. (Додаток Й)
Про чесноти інформаційних технологій можна говорити довго. Але не
слід забувати про «зворотній бік медалі».
При використанні комп’ютера, учителю треба пам’ятати про
негативний вплив випромінювання монітора на зір, симптом хронічної втоми
та болі у спині, появу психічного стресу тощо, тому треба дотримуватися
санітарно-гігієнічних вимог, передбачати спеціальні вправи на уроках для
запобігання можливих небажаних наслідків.
Але ці недоліки не стануть на заваді все ширшого використання
інформаційних та мультимедійних технологій на уроках географії. І завдяки
інтерактивним формам навчання, учень з пасивного слухача перетвориться на
активного учасника учбового процесу. А це, на мій погляд, є важливим
елементом навчання і виховання майбутнього громадянина нашої держави з
активною життєвою позицією.
Також інформаційно-комунікаційні технології можуть
використовуватися для розробки навчальних проектів та відповідних
навчальних, методичних та дидактичних матеріалів.
У ході роботи над навчальним проектом створюється портфоліо – цінний
комплект інформаційних, дидактичних і методичних матеріалів до
навчального проекту:
план проекту;
дидактичні матеріали;
методичні матеріали;
засоби оцінювання;
13
тести, графіки, діаграми тощо
презентації, публікації, веб-сайт;
Комп’ютерна підтримка уроків географії має позитивні наслідки тому що
реалізується особистісно-зорієнтований підхід до навчання;
формуються уміння учнів самостійно здобувати знання, обирати необхідний
матеріал, аналізувати, співставляти, обирати головне; розвиваються навички
комп’ютерної грамотності.
Ця технологія розвиває не тільки учнів, а й учителя, робить його роботу
приємною, успішною, результативною, полегшує працю, забезпечує
професійне зростання.
У сучасному світі потреба в комп’ютерних технологіях постійно зростає
– вони необхідні і вдома і на робочому місці. Тому школа і, в тому числі,
вчителі географії не можуть дозволити собі залишатись осторонь.
14
Список використаної літератури:
1. Баранов А. О возможности использования средств MS Office в
обучении географии // География в школе. – 2003. - №7. – С.64-65.
2. Ільїнський А.М. Використання інформаційних технологій на уроках
географії // Географія. – 2004. - №23. – С.15-16.
3. Костиря К. Використання комп’ютерів з метою особистісно
орієнтованого навчання на уроках географії // Рідна школа. – 2004. - №10. –
С.28-31.
4. Корнєєв В. Комп’ютер і географія // Освіта. – 2003. - №12. – С.10-11.
5. Митрофанова Ю.В. Подготовка будущих учителей географии к
использованию новых информационных технологий // География в школе. –
2004. - №6. – С.43-55.
6. Новенко Д.В. Новые информационные технологии в обучении //
География в школе. – 2004. - №5. – С.47-51.
7. Ротаєнко П. Комп’ютер у навчанні географії // Краєзнавство.
Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2003. - №12. – С.7-9.
8. Шульгина О.В. Возможности и проблемы использования
компьютерных технологий в преподавании географии // География в школе. –
2003. - №8. – С.45-49.
9. Юхимович О. Використання комп’ютерної техніки під час вивчення
географії // Географія та основи економіки в школі. – 2003. - №5. – С.16-20.
10. http://osvita.ua/school/technol/6804/print// Дишлєва С.Інформаційно-
комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі.
11. http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/2/statti/gyduma/gyduma.htm
Гудима В.Н. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у
викладанні географії.

Recommandé

Оновлення програм для базової загальної середньої освіти par
Оновлення програм для базової загальної середньої освітиОновлення програм для базової загальної середньої освіти
Оновлення програм для базової загальної середньої освітиЯкість Освіти
151 vues10 diapositives
Впровадження технологій змішаного навчання при викладанні географії та біології par
Впровадження технологій змішаного навчання при викладанні географії та біологіїВпровадження технологій змішаного навчання при викладанні географії та біології
Впровадження технологій змішаного навчання при викладанні географії та біологіїПриродничий Навігатор
3K vues21 diapositives
Tn par
TnTn
Tnrmk-resh
267 vues28 diapositives
модель освітньої галузі par
модель освітньої галузімодель освітньої галузі
модель освітньої галузіnatalia0803
524 vues18 diapositives
програма Iнновацiйного розвитку школи par
програма Iнновацiйного розвитку школипрограма Iнновацiйного розвитку школи
програма Iнновацiйного розвитку школиtsurkan
2.4K vues16 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ... par
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...Ковпитська ЗОШ
1.8K vues193 diapositives
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти par
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освітиТипова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освітиVsimPPT
2.8K vues57 diapositives
Typovi osvitni 3-4 par
Typovi osvitni 3-4Typovi osvitni 3-4
Typovi osvitni 3-4VsimPPT
2.2K vues161 diapositives
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової освіти par
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової освітиДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової освіти
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової освітиКовпитська ЗОШ
175 vues50 diapositives
мережеві проекти par
мережеві проектимережеві проекти
мережеві проектиCshkilniy
292 vues6 diapositives
Типова освітня програма під керівництвом Р.Б. Шияна par
Типова освітня програма під керівництвом Р.Б. ШиянаТипова освітня програма під керівництвом Р.Б. Шияна
Типова освітня програма під керівництвом Р.Б. ШиянаVsimPPT
934 vues84 diapositives

Tendances(20)

Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ... par Ковпитська ЗОШ
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти par VsimPPT
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освітиТипова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти
VsimPPT2.8K vues
Typovi osvitni 3-4 par VsimPPT
Typovi osvitni 3-4Typovi osvitni 3-4
Typovi osvitni 3-4
VsimPPT2.2K vues
мережеві проекти par Cshkilniy
мережеві проектимережеві проекти
мережеві проекти
Cshkilniy292 vues
Типова освітня програма під керівництвом Р.Б. Шияна par VsimPPT
Типова освітня програма під керівництвом Р.Б. ШиянаТипова освітня програма під керівництвом Р.Б. Шияна
Типова освітня програма під керівництвом Р.Б. Шияна
VsimPPT934 vues
Положення про дистанційне навчання par Andy Levkovich
Положення про дистанційне навчанняПоложення про дистанційне навчання
Положення про дистанційне навчання
Andy Levkovich715 vues
патріотичне виховання par Sergey70
патріотичне вихованняпатріотичне виховання
патріотичне виховання
Sergey701.1K vues
програма 6 9 класи par natalibio
програма 6 9 класипрограма 6 9 класи
програма 6 9 класи
natalibio1.2K vues
методичний посібник par Cshkilniy
методичний посібникметодичний посібник
методичний посібник
Cshkilniy12.1K vues
Моніторинг освітніх інновацій par MARO51
Моніторинг освітніх інновацій Моніторинг освітніх інновацій
Моніторинг освітніх інновацій
MARO517.1K vues
1 посібник сімейні цінності par Maksym Balaklytskyi
1 посібник сімейні цінності1 посібник сімейні цінності
1 посібник сімейні цінності
Typovi osvitni 1-2 par VsimPPT
Typovi osvitni 1-2Typovi osvitni 1-2
Typovi osvitni 1-2
VsimPPT2.2K vues
освіта протягом життя par metodistinf
освіта протягом життяосвіта протягом життя
освіта протягом життя
metodistinf5.4K vues
ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА розроблена під керівництвом О.Я. Савченко par Ковпитська ЗОШ
ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА розроблена під керівництвом О.Я. СавченкоТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА розроблена під керівництвом О.Я. Савченко
ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА розроблена під керівництвом О.Я. Савченко
Оновлені методичні рекомендації журнал_НУШ par VsimPPT
Оновлені методичні рекомендації журнал_НУШОновлені методичні рекомендації журнал_НУШ
Оновлені методичні рекомендації журнал_НУШ
VsimPPT3K vues
створення ейдос конспектів par Cshkilniy
створення ейдос конспектівстворення ейдос конспектів
створення ейдос конспектів
Cshkilniy5.1K vues
Osv progr c_titul_20-21 par Олег М
Osv progr c_titul_20-21Osv progr c_titul_20-21
Osv progr c_titul_20-21
Олег М166 vues

En vedette

Презентація до уроку у 8 класі par
Презентація до уроку у 8 класіПрезентація до уроку у 8 класі
Презентація до уроку у 8 класіВікторія Тихомирова
1.3K vues25 diapositives
Зона лісостепу par
Зона лісостепуЗона лісостепу
Зона лісостепуВікторія Тихомирова
4K vues6 diapositives
Уявлення про Землю у давнину par
Уявлення про Землю у давнинуУявлення про Землю у давнину
Уявлення про Землю у давнинуВікторія Тихомирова
7.7K vues4 diapositives
японське мистецтво par
японське мистецтвояпонське мистецтво
японське мистецтвоВікторія Тихомирова
117 vues1 diapositive
Розробка показового уроку par
Розробка показового урокуРозробка показового уроку
Розробка показового урокуВікторія Тихомирова
1.4K vues6 diapositives
Географія світових природних ресурсів. par
Географія світових природних ресурсів.Географія світових природних ресурсів.
Географія світових природних ресурсів.Вікторія Тихомирова
887 vues6 diapositives

En vedette(20)

Similaire à Ікт на уроках географії

Використання ІКТ на уроках математики par
Використання ІКТ на уроках математикиВикористання ІКТ на уроках математики
Використання ІКТ на уроках математикиЗШ №10 м.Світловодська
158 vues4 diapositives
166 par
166166
166Cshkilniy
121 vues5 diapositives
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів par
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнівВикористання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнівКовпитська ЗОШ
700 vues12 diapositives
педрада par
педрадапедрада
педрадаCshkilniy
1.7K vues10 diapositives
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк... par
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...Валентина Муляревич
590 vues8 diapositives
опис досвіду вчителя англійської мови par
опис досвіду вчителя англійської мовиопис досвіду вчителя англійської мови
опис досвіду вчителя англійської мовиSvetik Svetik
1.3K vues29 diapositives

Similaire à Ікт на уроках географії(20)

Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів par Ковпитська ЗОШ
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнівВикористання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів
педрада par Cshkilniy
педрадапедрада
педрада
Cshkilniy1.7K vues
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк... par Валентина Муляревич
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...
опис досвіду вчителя англійської мови par Svetik Svetik
опис досвіду вчителя англійської мовиопис досвіду вчителя англійської мови
опис досвіду вчителя англійської мови
Svetik Svetik1.3K vues
іт на уроці інформатики par kissoli
іт на уроці інформатикиіт на уроці інформатики
іт на уроці інформатики
kissoli374 vues
іт на уроці інформатики par kissoli
іт на уроці інформатикиіт на уроці інформатики
іт на уроці інформатики
kissoli846 vues
ікт на уроках географії par Olya Bezverhnya
ікт на уроках географіїікт на уроках географії
ікт на уроках географії
Olya Bezverhnya1.4K vues
презентация бардаков par artembardakov
презентация бардаковпрезентация бардаков
презентация бардаков
artembardakov1.1K vues
педрада par Cshkilniy
педрадапедрада
педрада
Cshkilniy1.1K vues
використання ікт в навчально виховному процесі par bti14
використання ікт в навчально виховному процесівикористання ікт в навчально виховному процесі
використання ікт в навчально виховному процесі
bti143.7K vues
Opis dosvidu ostrogradska_t_o par ostrohradska
Opis dosvidu ostrogradska_t_oOpis dosvidu ostrogradska_t_o
Opis dosvidu ostrogradska_t_o
ostrohradska373 vues
педрада par tetyana35
педрадапедрада
педрада
tetyana35599 vues
мультимедійний урок чи урок з мультимедійною підтримкою par Elena Grishaeva
мультимедійний урок чи урок з мультимедійною підтримкоюмультимедійний урок чи урок з мультимедійною підтримкою
мультимедійний урок чи урок з мультимедійною підтримкою
Elena Grishaeva595 vues

Plus de Вікторія Тихомирова

Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр... par
Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр...Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр...
Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр...Вікторія Тихомирова
765 vues15 diapositives
Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр... par
Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр...Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр...
Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр...Вікторія Тихомирова
227 vues6 diapositives
інтелектуальна гра par
інтелектуальна граінтелектуальна гра
інтелектуальна граВікторія Тихомирова
267 vues5 diapositives
плавайте з нами морями та par
плавайте з нами морями таплавайте з нами морями та
плавайте з нами морями таВікторія Тихомирова
168 vues5 diapositives
кросворд par
кросворд кросворд
кросворд Вікторія Тихомирова
4.3K vues7 diapositives
значення географічної науки в наші дні par
значення географічної науки в наші днізначення географічної науки в наші дні
значення географічної науки в наші дніВікторія Тихомирова
7.1K vues4 diapositives

Plus de Вікторія Тихомирова(18)

Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр... par Вікторія Тихомирова
Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр...Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр...
Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр...
Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр... par Вікторія Тихомирова
Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр...Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр...
Способи використання інноваційних технологій у позаурочній діяльності з геогр...

Dernier

Семінар Пізнаємо природу.pptx par
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptxssuser389ffd
9 vues14 diapositives
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
10 vues14 diapositives
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
45 vues10 diapositives
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxssuser15a891
5 vues38 diapositives
Академічна доброчесність par
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
66 vues15 diapositives
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 vues244 diapositives

Dernier(17)

Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd9 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 vues
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a8915 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195866 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195863 vues

Ікт на уроках географії

 • 1. 1 Інформаційно-комунікаційні технології на уроках географії Однією із найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, а тому питання інформатизації всіх сфер суспільного життя є одним із пріоритетних завдань держави. До найважливіших стратегій розвитку суспільства відноситься, зокрема, інформатизація освіти, підготовка майбутнього покоління до життя у інформаційному суспільстві і створення умов до безперервної освіти. Необхідність невідкладних заходів із впровадження інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) у сферу освіти зумовлена сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які дозволяють, з одного боку, розвивати систему накопичення і поширення наукових знань науковій та педагогічній спільноті, а з другого боку – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам населення. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню систему України та формування єдиного інформаційно-освітнього простору - одні з пріоритетних напрямів сучасної державної політики. На це націлює Указ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» №1497/2005, рішення колегії МОН України від 21.03.2008 р, наказ МОН України від 24.03.2009 р. №54"Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі "1 учень - 1 комп'ютер" на базі шкільних нетбуків". Одне з головних завдань освіти в умовах інформаційного суспільства навчити дітей користуватися інформаційними технологіями та навчатися, використовуючи ці технології. Визначення стратегічних пріоритетів учителя географії передбачає широкий пошук нових підходів, педагогічних технологій, адекватних динаміці розвитку суспільства, нових інформаційних технологій,
 • 2. 2 комп’ютерну підтримку викладання предмету, використання освітніх комп’ютерних програм. Глобалізація сучасного інформаційного світу призвела до утвердження медіа культури практично в усіх галузях людського життя, в тому числі і в освітньому просторі. Сучасні інформаційні технології відіграють значну роль у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді. Медіа освіта орієнтована на підготовку молоді до життя в нових інформаційних умовах, до повноцінного сприймання різноманітної інформації, оволодіння способами спілкування на основі сучасних інформаційних технологій, уміння критично осмислювати інформацію. Швидкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій відкриває людству нові можливості в освіті, висуваючи натомість нові вимоги до навчання. Розвиток так званого «інформаційного простору» вимагає від сучасної школи модифікації окремих аспектів її діяльності, які вже не задовольняють усіх потреб інформаційного суспільства. Використання ІКТ дозволяє нам змінити зміст освіти. На мій погляд комп’ютерні технології сприяють: засвоєнню і учнем і учителем нових важливих знань, умінь, навичок; самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя; ідеально підходять для вивчення й викладання географії; можуть використовуватися у всіх видах урочної і позаурочної діяльності. Ці засоби навчання дають змогу створити нове навчальне середовище, яке здатне підвищити якість географічної освіти, залучитися до світового інформаційного простору. І у цьому середовищі наголос робиться не на вивчення фактологічного матеріалу, а більше на розвиток навичок мислення, міжособистісних відносин і творчості.
 • 3. 3 В нашій школі в кабінеті географії є телевізор, DVD програвач, мультимедійний проектор та екран, ноутбук. Всі це дозволяє учителю у повній мірі використовувати в процесі навчання інформаційно - комунікаційні технології. Що ж таке ІКТ? Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації. Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер. До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники,
 • 4. 4 системи дистанційного навчання (системи комп'ютерного супроводу навчання). 1. Інтернет - це джерело інформації, корисної з точки зору навчальної діяльності, її аналізу та оцінювання. Інформаційні ресурси Інтернет за використовуються за наступними напрямками: • самоосвіта, тобто вивчення досвіду колег в інших містах України й інших країн. • підготовка конспектів і дидактичних матеріалів. Підготовка атестаційних матеріалів. • позакласна робота учнів при підготовці рефератів, доповідей, повідомлень, індивідуальних творчих завданнях. • використання безпосередньо на уроках при самостійній роботі з документами, що вивчаються, довідковими матеріалами, навчальними інтерактивними моделями тощо. • тестування знань учнів з певних розділів курсу. У будь-якому варіанті доступ в Інтернет для вчителя підвищує і рівень підготовки самого вчителя, і рівень проведення занять, і якість знань учнів. При цьому інтерес більшості учнів до комп'ютера й Інтернету підвищує мотивацію навчання. 2. Мультимедійні програмні засоби дозволяють учителю поєднувати текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову інформацію. Одночасне використання кількох каналів сприйняття навчальної інформації дозволяє підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу. Мультимедійні програмні засоби використовуються для імітації складних реальних процесів, ситуацій, візуалізації абстрактної інформації за рахунок динамічного представлення процесів, демонструє фрагменти передач, фільмів, віртуальних екскурсій тощо. Використовує готові мультимедійні засоби, а також створює власні додатки до уроків трудового навчання.
 • 5. 5 3. Офісні програмні продукти (текстові та графічні редактори, програми підготовки презентацій електронні таблиці тощо (тобто те, що входить в пакет програм комп'ютера) використовуються для підготовки навчально- методичного матеріалу (шаблонів, діаграм, таблиць, презентацій, публікацій) та для подання учнями результатів виконання завдань в електронній формі. 4. Електронні підручники та посібники, системи дистанційного навчання є корисними для організації дистанційної форми навчання та електронної методичної підтримки навчання у класі. Використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій розширює можливості навчально - виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації, дає можливість для випробування власних ідей та проектів. При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його. Такому уроку властиво таке: Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини; Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання; Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи; Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;
 • 6. 6 Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі. Які ж основні напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії: До того ж, одною з найголовніших переваг використання цих новітніх педагогічних технологій у процесах навчання та викладання є можливість задовольнити індивідуальні потреби учнів, а не середні потреби класу. Інші переваги в тому, що ІКТ значно поліпшують доступ до інформації, збільшують можливості спілкування для учнів зі спеціальними навчальними потребами та фізичними вадами (дистанційне навчання), підвищують ефективність та мотивацію навчання, забезпечують нові шляхи подання ІКТ на уроці географії Етапи уроку Актуалізація опорних знань та вмінь учнів Закріплення знань та вмінь учнів Контроль знань та вмінь учнів Вивчення нового матеріалу Випереджу- вальні вправи Мотивація навчальної діяльності Незакінчений фрагмент фільму про явища або процеси; демонстрація учнівських робіт з заданої тематики, слайдів Демонстрація схем, малюнків, процесів, явищ, фільмів; наочних посібників, карт, слайдів Тести; схеми, таблиці, карти, що містять в собі проблемні питання Тести, проблемні питання, створення власних розробок учнями
 • 7. 7 інформації, які полегшують її розуміння, дають можливість для випробування власних ідей та проектів, роблять учнів більш впевненими та здатними вирішувати проблеми самотужки. Форми роботи учнів під час використання комп’ютера в якості засобу навчання є різні: це і робота всім класом, і групами, а також індивідуальна робота. Перелічені способи обумовлені не тільки наявністю або недостатньою кількістю комп’ютерів, але і дидактичними цілями. Проте варто зазначити, що методика вивчення шкільних предметів, зокрема і географії, з використанням ІКТ знаходиться на етапі становлення: ще технології використання комп'ютерів у навчальному процесі лише розробляються. Наявні комп'ютерні програми з географії можуть використовуватися як інформаційно-пізнавальний засіб навчання, виконувати різноманітні дидактичні функції у певних навчальних ситуаціях. Вони різноманітні за змістом, структурною побудовою, обсягом подання навчальної інформації. Значна частина мультимедійних програм з географії містить документально достовірну навчальну інформацію. Зміст і побудова існуючих мультимедійних програм з географії відповідають принципам науковості, систематичності, доступності, послідовності викладення навчального матеріалу, вони складені з урахуванням рівня підготовленості учнів і в цілому відповідають дидактичним вимогам навчання. Варто зазначити, що більшість програм географічного напряму за дидактичним призначенням є допоміжним ілюстративним джерелом знань з географії. До такого типу програм можна віднести: - "Туристичний атлас світу" (понад 100 географічних карт, 900 фотографій, 25 відеокліпів та енциклопедична інформація); - "Географія. Посібник для школярів та абітурієнтів" (географічні карти, відеофрагменти);
 • 8. 8 - "Географія. Подорож по Європі" (картографічна та довідкова інформації); - "Атлас України" (176 карт, тексти, графіки, таблиці, діаграми, фотографії тощо) та ін.; - "Енциклопедія Кирила і Мефодія" (відеофрагменти, цікавий інформаційний матеріал з географії); Особливо заслуговує на увагу програма "Використання Microsoft Office в школі", яка надає можливість навчитися працювати з програмами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point у процесі засвоєння шкільного курсу географії. Працюючи з даною програмою, вчитель може самостійно, використовуючи Microsoft Power Point, створювати мультимедійні презентації, доповнюючи їх анімаційними ефектами, відеофрагментами, звуковим супроводом, що значно підвищує ефективність навчання. (додаток А) Дана програма дозволяє використовувати також анімацію, слайди, фрагменти відеофільмів під час вивчення природних об'єктів і явищ, що формує у школярів образні уявлення, а на їх основі – географічні поняття. школярів образні уявлення, а на їх основі – географічні поняття. Працюючи з Microsoft Excel, учні дають об'єктивну оцінку географічним явищам, використовуючи цифрові дані. Навчальна інформація, що міститься в усіх мультимедійних програмах, є значним допоміжним матеріалом для формування географічних уявлень та понять про явища та природні об'єкти, які учні не можуть безпосередньо спостерігати. Завдяки відео фрагментам та фотографіям, які є у цих програмах, на уроках географії можна здійснити "подорож" планетою, в куточки живої природи, які практично недоступні для більшості учнів.
 • 9. 9 Мультимедійні засоби, як джерело нових знань, можуть використовуватись перед вивченням навчального матеріалу як вступ до теми або під час вивчення теми в поєднанні з розповіддю чи бесідою. Вирішальне слово на уроках, де застосовуються мультимедійні навчальні програми, все ж за вчителем. Тільки він, ураховуючи зміст супроводу, визначає дидактичні можливості, методичні особливості поєднання власного слова з наочно-словесним змістом програми, можливі методичні варіанти оптимального використання мультимедійних засобів у певних навчальних ситуаціях під час розв'язування різноманітних пізнавальних завдань. Завдяки мультимедійній інформації, що містять програми, учні вчаться пов'язувати сформовані уявлення з навчальною темою, робити потрібні доповнення, самостійні висновки та узагальнення. Електронні засоби навчання дозволяють продемонструвати процеси або змоделювати явища, за якими неможливо спостерігати протягом одного уроку або які несуть небезпеку для здоров’я та життя людини. І тут нам на допомогу приходять мультимедійні засоби навчання, які позбавляють нас цієї небезпеки та дають змогу учням більш глибоко зрозуміти природу досліджуваного явища чи процесу. Так при вивченні теми «Магматизм» у 6 класі, можлива демонстрація такого небезпечного явища, як виверження вулкану за допомогою відео.
 • 10. 10 А комп’ютерне забезпечення до цього уроку дає змогу змоделювати це явище мультимедійними засобами, що сприяє кращому розумінню учнями природи досліджуваного явища, розвиває їх мислення, зорову пам'ять, уміння спостерігати та аналізувати побачене. З метою активізації пізнавальної діяльності та мислення учнів використовуються прийоми порівняння, аргументації і відстоювання своєї точки зору. В умовах засвоєння великої кількості інформації, особливої ваги набуває прийом виділення головного в навчальному матеріалі, оскільки він допомагає знайти «ядро» нової інформації. Учні із задоволенням беруть участь у поповненні відеотеки, що допомагає їм формувати пошуково-інформаційні вміння. Можна здійснити уявну подорож у всесвіті, також комп’ютер допоможе навчити учнів визначати місце знаходження Полярної зірки, яку під час уроку ми не можемо спостерігати. А чи можливо навчити учнів 6 класу визначати типи хмар, якщо на дворі ясне небо? І тут нам знову на допомогу приходить комп’ютер.
 • 11. 11 До речі, значна частина комп’ютерних матеріалів, які використовуються на уроках географії, виготовлені мною особисто, за допомогою сканера та цифрового фотоапарату. Використання комп’ютера на уроці також дає змогу учителю складати тести нового покоління, логічні ланцюжки, тренувальні вправи, головоломки, діаграми, графіки, супроводжувати лекційні заняття слайдами, виконувати практичні роботи та презентації тощо. Для розвитку логічного мислення учнів, мною складені невеличкі головоломки та логічні ланцюжки, які записуються не на дошці, а на комп'ютері , а потім, за допомогою комп’ютера, використовуються на уроці. Ось деякі з них: 1) закінчіть речення : а) з висотою температура повітря.................; б) завод з виробництва глинозему знаходиться у...... 2) заповніть пропуски у реченні : а) коли дві літосферні плити..............., то утворюються гори; б) Австралія – це най..............материк планети. 3) складіть слово і дайте визначення поняття : а) ф о р с е д і г р а – гідросфера; б) к н о т а т і к е – тектоніка. 4) логічний ланцюжок (треба відкинути зайве слово і пояснити чому воно зайве) а) термометр; а) Чорне; а) Львів; б) барометр; б) Каспійське; б) Одеса; в) сейсмограф; в) Азовське; в) Донецьк; г) гігрограф. г) Червоне. г) Харків. До системи діяльності, де можуть також залучатися ІКТ, входять різноманітні форми і методи позаурочної та позакласної роботи, мета яких -
 • 12. 12 національне виховання школярів, формування їх дослідницьких умінь та гармонійного розвитку. Більше 7 років у нашій школі, при допомозі Microsoft Publisher, випускається шкільна газета, в тому числі і на екологічну тематику. В ній висвітлюються глобальні екологічні проблеми, проблеми України які вивчаються на уроках географії. (Додаток Й) Про чесноти інформаційних технологій можна говорити довго. Але не слід забувати про «зворотній бік медалі». При використанні комп’ютера, учителю треба пам’ятати про негативний вплив випромінювання монітора на зір, симптом хронічної втоми та болі у спині, появу психічного стресу тощо, тому треба дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, передбачати спеціальні вправи на уроках для запобігання можливих небажаних наслідків. Але ці недоліки не стануть на заваді все ширшого використання інформаційних та мультимедійних технологій на уроках географії. І завдяки інтерактивним формам навчання, учень з пасивного слухача перетвориться на активного учасника учбового процесу. А це, на мій погляд, є важливим елементом навчання і виховання майбутнього громадянина нашої держави з активною життєвою позицією. Також інформаційно-комунікаційні технології можуть використовуватися для розробки навчальних проектів та відповідних навчальних, методичних та дидактичних матеріалів. У ході роботи над навчальним проектом створюється портфоліо – цінний комплект інформаційних, дидактичних і методичних матеріалів до навчального проекту: план проекту; дидактичні матеріали; методичні матеріали; засоби оцінювання;
 • 13. 13 тести, графіки, діаграми тощо презентації, публікації, веб-сайт; Комп’ютерна підтримка уроків географії має позитивні наслідки тому що реалізується особистісно-зорієнтований підхід до навчання; формуються уміння учнів самостійно здобувати знання, обирати необхідний матеріал, аналізувати, співставляти, обирати головне; розвиваються навички комп’ютерної грамотності. Ця технологія розвиває не тільки учнів, а й учителя, робить його роботу приємною, успішною, результативною, полегшує працю, забезпечує професійне зростання. У сучасному світі потреба в комп’ютерних технологіях постійно зростає – вони необхідні і вдома і на робочому місці. Тому школа і, в тому числі, вчителі географії не можуть дозволити собі залишатись осторонь.
 • 14. 14 Список використаної літератури: 1. Баранов А. О возможности использования средств MS Office в обучении географии // География в школе. – 2003. - №7. – С.64-65. 2. Ільїнський А.М. Використання інформаційних технологій на уроках географії // Географія. – 2004. - №23. – С.15-16. 3. Костиря К. Використання комп’ютерів з метою особистісно орієнтованого навчання на уроках географії // Рідна школа. – 2004. - №10. – С.28-31. 4. Корнєєв В. Комп’ютер і географія // Освіта. – 2003. - №12. – С.10-11. 5. Митрофанова Ю.В. Подготовка будущих учителей географии к использованию новых информационных технологий // География в школе. – 2004. - №6. – С.43-55. 6. Новенко Д.В. Новые информационные технологии в обучении // География в школе. – 2004. - №5. – С.47-51. 7. Ротаєнко П. Комп’ютер у навчанні географії // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2003. - №12. – С.7-9. 8. Шульгина О.В. Возможности и проблемы использования компьютерных технологий в преподавании географии // География в школе. – 2003. - №8. – С.45-49. 9. Юхимович О. Використання комп’ютерної техніки під час вивчення географії // Географія та основи економіки в школі. – 2003. - №5. – С.16-20. 10. http://osvita.ua/school/technol/6804/print// Дишлєва С.Інформаційно- комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі. 11. http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/2/statti/gyduma/gyduma.htm Гудима В.Н. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні географії.