Publicité
คำนำ.docx
คำนำ.docx
คำนำ.docx
คำนำ.docx
Prochain SlideShare
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité

คำนำ.docx

  1. คำนำ รายงานเล่มนี้เป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชา พละศึกษา จาทาขึ้นเพื่อทาเกี่ยวกับเรื่องกีฬาฟุตบอลมีทั้งประวัติความเป็ นมา กฎกติกาต่างๆ และอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลหากใครสนใจกีฬาฟุตบอลก็สาม ารถศึกษาจากรายงานเล่มมนี้ได้ รายงานเล่มนี้จัดทาโดย นางสาวชมพูนุท ผลดี
  2. สำรบัญ เรื่อง หน้ำ ประวัติและความเป็ นมา 1 ประโยชน์ของแบดมินตัน 4 คุณสมบัติของผู้เล่น 4 การตีลูก 7 คานิยม 17 -สนามและอุปกรณ์สนาม 17 -การรักษาอุปกรณ์ 19-28 อ้างอิง 29
  3. รายงาน เรื่อง ประวัติและความเป็ นมาของแบดมินตัน จัดทาโดย นางสาวชมพูนุท ผลดี เลขที่ 12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เสนอ อาจารย์อลงกต ยุทธยง รายงานเรื่องนี้เป็ นส่วนหนี่งของรายวิชาพละศึกษา รหัสวิชา (พ32202) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
  4. อ้างอิง https://www.slideshare.net/ https://kriengkraikks.files.wordpress.com/ https://pubhtml5.com/ https://www.scribd.com/ https://hilight.kapook.com/
Publicité