28.

28.

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
МАРІУПОЛЬ, 2018
Методичні рекомендації по
створенню інтерактивних плакатів
на основі платформи THINGLINK
2
Що таке інтерактивний плакат
Ствердження, що інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) допомагають
впроваджувати інновації, які відповідають сучасним вимогам і відкривають нові
можливості для викладання і навчання на різних рівнях освіти, сприймається
освітянами країн світу як очевидний факт. Практикою доведено, що ІКТ не тільки
допомагають вчителю спрямовувати процес навчання відповідно до особистісних
потреб учнів, але й сприяють формуванню в учнів цифрової компетентності,
цифрової грамотності, що є необхідною умовою успішної життєдіяльності.
Першим кроком до впровадження ІКТ в системі освіти був Закон України
«Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 –
2015 рр.» від 09.01.2007 р. № 537-V. Головною тезою цього документу було
«…створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх ІКТ у
формуванні всебічно розвиненої особистостішколяра…»1.
У серпні 2010 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1722-р було
схвалено Концепцію Державної цільової програми впровадження у навчально-
виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних
технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року з метою реалізації рівного
доступу до якісної освіти, комплексного підходу до використання сучасних
технічних, методичних, інформаційних ресурсів освіти, розбудови
інформаційного суспільства2.
Наступним кроком був «Проект Національної стратегії розвитку освіти в
Україні на 2012-2021 роки», схвалений у жовтні 2011 року 3-м Всеукраїнським
з’їздом учителів, одним із пріоритетних напрямів якої є впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій, які «…забезпечують удосконалення
навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку
молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві…»3.
В березні 2016 р. відбулися Парламентські слухання, які були присвячені
підведенню підсумків 10-річного втілення у житті Закону України «Про Основні
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 рр.» від
09.01.2007 р. Результатом слухань була Постанова Верховної Ради України «Про
Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток
інформаційного простору України» від 31.03.2016 р. № 1073-VIII. В цьому
документі було зазначено, що «…на 2016 р. в України спостерігається низький
рівень впровадження та використання можливостей ІКТ у сфері освіти, …
1
Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 рр.»
- Сайт Верховної Ради України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/537-16
2
Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх
закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року. – Сайт
Міністерства освіти і науки України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua
3
Національнa стратегія розвитку української освіти до 2020 року. – Сайт Міністерства освіти і науки
України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua
3
повільно зростає рівень комп’ютерної грамотності населення, перш за все в
закладах освіти…»4.
Тому, визначивши в статті 12 Закону України «Про освіту» (2017 р.) мету
загальної середньої освіти, як «…виховання і соціалізація особистості, яка здатна
до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого
вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської
активності…», а розвиток інформаційно-комунікативної компетентності – як один
із шляхів досягнення поставленоїмети5.
В сучасному інформаційному світі виникає потреба постійно шукати нові
діючі засоби навчання, які допоможуть підвищити рівень засвоєння навчального
матеріалу, зацікавити учнів, підвищити пізнавальну та стимулювати розумову
активність учнів. Реалізація діяльнісного підходу в сучасній освіті вимагає від
вчителя нових форм організації пізнавальної діяльності учнів, а саме
самоосвітньої діяльності з відкриттям нових знань. Мова йде про активне та
інтерактивне навчання, при якому суб’єктами взаємодії є не лише учні та вчитель,
а й інтерактивні засоби навчання, які готуються або підбираються вчителем. І
одним із таких засобів стає засіб популярний серед сучасних інформаційних
технологій - інтерактивний плакат.
Реалізація розвиваючого потенціалу загальної та середньої освіти і вимагає
переходу до нової форми діяльності вчителя: організації самостійної навчально-
пізнавальної діяльності учнів, відкриття ними нових знань і способів дій, тобто до
активної діяльностіучнів на уроках.
Активне навчання передбачає, що учень інтенсивно втягується у процес
навчання не як пасивний слухач, який сприймає інформацію, яка надається йому
вчителем або навчальним засобом, а як суб’єкт, здатний усе більше контролювати
процес навчання і власну навчальну діяльністю. Все це призводить до пошуку
нових методів і засобів навчання, орієнтованих на розвиток інтелекту учня, на
самостійне вилучення та подання знання. Саме в цьому допоможе один з
популярних засобів серед сучасних інформаційних технологій навчання -
інтерактивний плакат.
4
Постанова Верховної Ради України «Рекомендації Парламентських слухань «Реформи галузі
інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» - Сайт
Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1073-19
5
Закон України «Про освіту» (2017 р.) - Сайт Верховної РадиУкраїни. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
Інтерактивний плакат– це електронний освітній засіб нового типу,
який забезпечує високий рівень задіювання інформаційних каналів
сприйняття наочності навчального процесу. Він органічно
інтегрується в класно-урочну систему. У цифрових освітніх ресурсах
цього типу інформація представляється не відразу, вона
розвертається залежно від дій користувача, який управляє нею
відповідними кнопками. Плакат за своєю суттю - це засіб надання
інформації, тобто основнайого функція - демонстрація матеріалу.
4
Інтерактивний плакат являє собою електронний навчальний плакат, що має
інтерактивну навігацію, яка дозволяє відобразити необхідну інформацію: графіку,
текст, звук.
Створення інтерактивних плакатів дає можливість досягти наступних
педагогічнихцілей:
 підтримка групових та індивідуальних форм вивчення предмету в умовах
класно-урочноїсистемиорганізації навчального процесу;
Використання
інтерактивних
плакатів в
навчальному процесі
сприяє тому, що в
учнів:
розвивається
самостійність
працювати з
джерелами
інформації
краще
сприймається
матеріал
підвищується
інтерес до
предмета
підвищується
ефективність
самостійної
роботи
підвищується
якість
формування
практичних
умінь і навичок
Особливостіінтерактивнихплакатів
висока інтерактивність - діалог між учителем і учнем за
допомогою даної програми
(це ще один новий метод роботина уроці)
простота у використанні - інтерактивний плакат не вимагає
інсталяцій, має простий і зрозумілий інтерфейс
багатий візуальний матеріал - яскравіанімації явищ і
процесів, фотографії та ілюстрації, що дає перевагу над
іншими продуктами і засобаминавчання
груповий та індивідуальний підхід - дозволяє організувати
роботу як з усім класом,так і з кожним окремим учнем
навчальний матеріал програм представлений у вигляді
логічно завершених окремих фрагментів, що дозволяє
вчителю конструювати уроки у відповідності зі своїми
завданнями
5
 створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і
новаторськихтехнологій навчання літератури;
 підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення предмета;
 забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмета;
 структуризація змісту навчання та активізації опорнихзнань;
 можливість реалізувати на практиці особистісно-орієнтований підхід до
навчання.
Перш ніж приступати до створення плаката, необхідно:
Сам інтерфейс інтерактивного плаката повинен бути яскравим, простим і
зручним. При його розробці необхідно враховувати і те, що він, в першу чергу,
призначений для передачі інформації в одному напрямку - до учня, а в іншому він
повинен мати зворотний зв’язок для надання учневі необхідної інформації:
графічної, текстової, відео, аудіо.
Інтерактивний плакат можна використовувати як на етапі знайомства з новим
матеріалом, так і при повторенні, а також як додаткову допомогу при виконанні
домашнього завдання з певної теми або ж як частина дистанційного курсу для
підготовки до ЗНО та ДПА.
Плакат може використовуватися не на одному, а протягом декількох уроків.
У створенні інтерактивних плакатів можуть брати участь і учні. При використанні
інтерактивних плакатів вчитель ініціює нові форми взаємодії на уроці,
організовує і направляє діяльність учнів. Включає учнів у дискусії, обговорення
проблемних і спірних питань.
Thinglink - сервіс для створення інтерактивного зображення, який
перетворює звичайні картинки в інтерактивні об’єкти. Інтерактивність
зображення досягається за рахунок додавання в нього міток з текстовими
підказками, посиланнями на відео, музику або зображення. Такий інтерактивний
плакат легко вбудувати на свій сайт або блог (мається код для вставки), а також у
будь-якиймомент можна відредагувати.
Існують і інші подібні сервіси, але більшість з них є англомовними і тому
вчителю необхідно не тільки мати певні навички роботи з інформаційними
визначити тему
плакату
визначити мету і
завдання
зібрати необхідні
мультимедійні
матеріали
продумати структуру
майбутнього плакату
та визначити
взаємозв’язки
елементів і
розташування їх
6
ресурсами, а й знати іноземну мову. Радує тільки те, що у багатьох сервісах
команди можна визначитиінтуїтивно.
Отже, провідна педагогічна ідея полягає в тому, що використання
інтерактивного плаката як мультимедійного освітнього ресурсу дозволяє, з одного
боку, наочно демонструвати учневі навчальний матеріал, який зібраний в одне
єдине ціле: ілюстрований опорний конспект; багаторівневий задачник; набір
ілюстрацій, інтерактивних малюнків, анімацій, відеофрагментів; конструктор
(інструмент, що дозволяє вчителю і учню робити позначки, записи, креслення
поверх навчального матеріалу); навігація.
Таким чином, інтерактивний плакат повинен забезпечувати максимальну
взаємодію учня з вмістом даного освітнього ресурсу на всіх етапах засвоєння
інформації. Його використання допоможе в цікавій та доступній формі
ознайомитися з новим матеріалом, засвоїти ключові поняття, загальні
закономірності.
7
Покрокова інструкція створення
інтерактивного плакату на
платформі THINGLINK
8
1 крок. Вибір Internet – браузеру
При створенні інтерактивного плакату на платформі
THINGLINKрекомендовано використовувати Internet – браузерGoogle. Такий
вибір пов’язаний з тим, що платформа THINGLINKє англомовною. В браузері
Google є функція «Переклад сторінки», що дозволить Вам більш повно
скористатися перевагамицього електронного ресурсу.
Якщо Ви використовуєте запропонований Internet – браузер Google, то
бажано мати на цьому браузері і електронну пошту, а також віртуальне сховище
матеріалів Google-диск. Саме на Google-диску потрібно буде зберігати всі ті
матеріалі, які Ви плануєте розміститина інтерактивному плакаті.
Google-пошта
Google-диск
9
2 крок. Створення облікового запису на платформі
THINGLINK
Отже, коли всі організаційні питання вирішені, то переходимо до створення
Вашого інтерактивного плакату. Відкриваємо браузер Google, та в пошуковому
рядку вводимо thinglink або в адресному рядку - https://www.thinglink.com.
Відкриваємо посилання.
Перекладаємо сторінку
10
Якщо Ви входите на платформу THINGLINKне вперше, тоВам необхідно
пройти через систему «Авторизироваться» (позначення 1), де потрібно ввести
вже існуючий Ваш логін та пароль.
Якщо Ви вперше на платформі THINGLINK, то Вам необхідно пройти
процедуруреєстрації на цьому сайті (позначення 2).
1
2
Введіть Вашу електронну
адресу
Додайте пароль
Натиснути «Регистрация»
11
Коли Ви пройшли всі етапи реєстрації, то Ви стали авторизованим
учасником платформи THINGLINKі можете самостійно створити свій перший
інтерактивний плакат.
Натиснути
«Образование»
Введіть Ваше ім’я
(можна ввести
повністю ПІБ)
Ваша роль «Учитель»
Натиснути
«Начать»
12
3 крок. Створення фонового малюнку інтерактивного плакату
Кожен інтерактивний плакат повинен містити фоновий малюнок. Існує 2
способистворення фонового малюнку для плакату.
1 спосіб. Із Вашого персонального комп’ютера (ПК):
На Вашому ПК вже заздалегідь є збережене фото, яке відповідає Вашій
тематиці інтерактивного плакату.
Ви натискаєте на кнопку «Создайте» и починаєте завантажувати Ваше
фото:
2 спосіб. Із мережі Internet
В мережі InternetВи шукаєте картинки чи фото, які підходять до теми
інтерактивного плакату. Коли Ви остаточно визначили цей файл, то необхідно
дізнатися URLадресу цієї картинки:
Потім повертаємось до Вашого інтерактивного плакату, та натискаємо на
кнопку «Создайте»
Натиснути
«Создайте» і
завантажте фото з
Вашого ПК
Натисніть
правою
клавішею миші
та оберіть
«КопироватьUR
Lкартинки»
13
Таким буде вигляд Вашого інтерактивного плакату після завантаження
фонового малюнку.
Таким чином, Ви створили або завантажили фоновий малюнок Вашого
майбутнього інтерактивного плакату. Рекомендовано використовувати не дуже
яскраві фонові малюнки, щоб вони не відволікали від конкретної, заданої Вами,
теми заходу.
Будьте уважними!Коли Ви завантажили фоновий малюнок, то намагайтеся
не «натискати» мишкою по ньому.
Додайте
скопійований URL
картинки
14
4 крок. Назва інтерактивного плакату
Ваш інтерактивний плакат повинен мати назву: він може бути присвячений
певному розділу (темі або окремому уроку); це може бути назва виховного чи
позакласного заходу.
Замінюємо назву «MyInteractiveImage»на назву тієї теми, яка Вам
необхідна.
15
5 крок. Додавання тег
На Вашому інтерактивному плакаті всі прикріплені файли та матеріали
повинні бути позначені відповідними тегами. Теги є 2-х варіантів: у вигляді
різнокольоровихточокта у вигляді перших п’яти літер англійського алфавіту.
Познайомимося з технікою додавання тег та їх редагуванням.
На полі Вашого інтерактивного плакату, тобто на фоновому малюнку,
натисніть лівою клавішею миші.
Після таких дій, на Вашому плакаті з’явилася перша тега. За допомогою
миші, Ви її зможете перетягнути в будь-яке місце на фоновому малюнку
інтерактивного плакату.
Ви також можете редагувати теги. Ліворуч є кнопка «Иконка/Иконка» -
натисніть на неї.
Перша тега
16
Таким чином, коли Вам необхідно додати будь-який елемент до
інтерактивного плакату, треба буде зробитианалогічні дії.
Варіанти видів тег
17
6 крок. Завантаження фотоматеріалів на інтерактивний
плакат із мережі Internet
При створенні презентацій або при підготовці візуальних джерел до уроку,
виховного чи позакласного заходу, ми часто користуємося фотоматеріалами із
мережі Internet. В створені інтерактивного плакату теж можна користуватися
цими матеріалами із мережі.
Встановивши першу тегу, спробуємо прив’язати до неї будь-який
фотоматеріал із мережі Internet.
1 дія. Пошук фотоматеріалу в мережі.В пошуковому рядку задаємо запис,
який відповідає вимогам Вашої теми заходу.
2 дія. Скопіювати URL адресу фотоматеріалу. Правою клавішею миші
натискаємо на обранефото та обираєте «Копировать URL картинки».
3 дія. Додати URL адресу фотоматеріалу на інтерактивний плакат.В полі
«Ссылка или адрес изображения» треба додати скопійовану електронну адресу
Вашого фотоматеріалу.
В полі «Текст» Ви можете додати опис обраного фотоматеріалу, його назву
або декількома реченнямиописати його.
1 дія. Додаємо
скопійовану
електронну адресу
фотоматеріалу
Автоматично
обраний
фотоматеріал
додається біля
Вашої теги
Ви маєте
можливість
описати Ваш
фотоматеріал
2 дія. Ви обираєте
формат
фотоматеріалу
(великий або малий
розмір фото)
18
Рекомендовано, щоб текст не був дуже великим, так як він буде не
зрозумілий учням або буде відволікати від основноїінформації на Вашому заході.
Якщо обраний Вами фотоматеріал не задовольняє вимоги, то його можете
видалити.
На останок, всі Ваші редагування фотоматеріалу треба зберегти на
платформі THINGLINK.
Видалити фото. Після цього Ви розпочинаєте всю процедуру
додавання фотоматеріалу спочатку!
19
Після Вашої останньої дії, так званого фінального збереження, платформа
перенесе Вас на головну сторінку, де зберігається Ваш інтерактивний плакат.
Щоб продовжити роботу по створенню інтерактивного плакату необхідно
повернутися до його редагування.
1 дія. Вам необхідно зберегти теперішнє
форматування. Треба натиснути на
кнопку «Сохранить»
2 дія. Вам необхідно зберегти
редагування на платформі
THINGLINK
Натиснути на кнопку «Редактирование»
20
7 крок. Завантаження власних фотоматеріалів
в інтерактивний плакат
На Ваш інтерактивний плакат можна також додати і власні фотоматеріали,
які зберігаються на Вашому ПК. Для цього Вам необхідно завантажити їх на свій
Google– диск. Всі матеріали, які Ви бажаєте додати до плакату мають бути
завантажені на Ваш віртуальний диск.
Отже, Ви завантажили фотоматеріали на Google– диск.
1 дія. Вам необхідно поставити тегу в інтерактивному плакаті.
2 дія. Вам необхідно скопіювати посилання на зазначений фотоматеріал.
Знаходимо необхідний файл на Google– диску. Правою клавішею миші
натискаємо на нього, обираємо «Включить доступпо ссылке».
3 дія. Додати скопійоване посилання до інтерактивного плакату:
При кліку на «Включить
доступ по ссылке»
посилання копіюється
автоматично!
Додати скопійоване посилання у поле «Ссылка
или адрес изображения»
21
Усі інші дії, пов’язані з редагуванням фотоматеріалів, є ідентичними, як при
додаванні матеріалів із мережі Internet.
Після Вашої останньої дії, так званого фінального збереження, платформа
перенесе Вас на головну сторінку, де зберігається Ваш інтерактивний плакат.
Щоб продовжити роботу по створенню інтерактивного плакату необхідно
повернутися до його редагування.
1 дія. Вам необхідно зберегти теперішнє
форматування. Треба натиснути на
кнопку «Сохранить»
2 дія. Вам необхідно зберегти
редагування на платформі
THINGLINK
Натиснути на кнопку «Редактирование»
22
8 крок. Завантаження відеоматеріалів із мережі Internet
в інтерактивний плакат
Використання відеоматеріалів є дуже доречним при плануванні уроків,
виховних чи позакласних заходів. Тому, використовуючи інтерактивний плакат,
можна додатидо нього і відеоматеріали.
Інтерактивний плакат дуже «товаришує» з відеохостінгом YouTube. Якщо
Ви знайшли відеоматеріал, який потрібен, не обов’язково його скачувати із
серверу, із Internetу. Його можна додативідразу до плакату.
1 дія. Додаємо тегу в інтерактивному плакаті. Редагуємо її (за потребою).
2 дія. Треба скопіювати URLадресу відео. Для цього треба правою
клавішею миші натиснути на обране відео та вибрати «Копировать URLвидео»
Додана нова тегаВідредагована тега
23
3 дія. Додати посилання в інтерактивний плакат. У поле «Ссылка или адрес
изображения» требавставити скопійований URLвідео.
Скопіювати URLвідео. Пам’ятайте, що при кліку
посилання копіюється автоматично!
1 дія. Додати
скопійоване
посилання у поле
«Ссылка или адрес
изображения»
Автоматично обраний
відеоматеріал
додається біля Вашої
теги
2 дія. Ви обираєте
формат
відеоматеріалу
(великий або малий
розмір відео)
Ви маєте можливість
описати Ваш
відеоматеріал
24
На останок, всі Ваші редагування відеоматеріалу треба зберегти на
платформі THINGLINK.
Після Вашої останньої дії, так званого фінального збереження, платформа
перенесе Вас на головну сторінку, де зберігається Ваш інтерактивний плакат.
Щоб продовжити роботу по створенню інтерактивного плакату необхідно
повернутися до його редагування.
1 дія. Вам необхідно зберегти теперішнє
форматування. Треба натиснути на
кнопку «Сохранить»
2 дія. Вам необхідно зберегти
редагування на платформі
THINGLINK
Натиснути на кнопку «Редактирование»
25
9 крок. Завантаження власних відеоматеріалів
в інтерактивний плакат
Дуже часто на практиці використовуються власні відео фрагменти, які
зберігаються на Вашому ПК. За допомогою інтерактивного плакату їх також
можна помістити на Ваш плакат. Для цього Вам необхідно завантажити їх на свій
Google– диск. Всі матеріали, які Ви бажаєте додати до плакату мають бути
завантажені на Ваш віртуальний диск.
Отже, Ви завантажили відеоматеріали на Google– диск.
1 дія. Поставити тегу в інтерактивному плакаті.
2 дія. Вам необхідно скопіювати посилання на зазначений відеоматеріал.
Знаходимо необхідний файл на Google– диску. Правою клавішею миші
натискаємо на нього, обираємо «Включить доступпо ссылке».
3 дія. Додати скопійоване посилання до інтерактивного плакату:
При кліку на «Включить
доступ по ссылке»
посилання копіюється
автоматично!
1 дія. Додати
скопійоване
посилання у поле
«Ссылка или адрес
изображения»
Автоматично обраний
відеоматеріал
додається біля Вашої
теги
2 дія. Ви обираєте
формат
відеоматеріалу
(великий або малий
розмір відео)
Ви маєте можливість
описати Ваш
відеоматеріал
26
На останок, всі Ваші редагування відеоматеріалу треба зберегти на
платформі THINGLINK.
Після Вашої останньої дії, так званого фінального збереження, платформа
перенесе Вас на головну сторінку, де зберігається Ваш інтерактивний плакат.
Щоб продовжити роботу по створенню інтерактивного плакату необхідно
повернутися до його редагування.
1 дія. Вам необхідно зберегти теперішнє
форматування. Треба натиснути на
кнопку «Сохранить»
2 дія. Вам необхідно зберегти
редагування на платформі
THINGLINK
Натиснути на кнопку «Редактирование»
27
10 крок. Завантаження власних презентацій
в інтерактивний плакат
Безперечно, за певний проміжок роботи в навчальному закладі, у кожного
вчителя накопичилось багато створених ним презентацій. До інтерактивного
Вашого плакату можна також додавати власні презентації. Для цього Вам
необхідно завантажити їх на свій Google– диск. Всі матеріали, які Ви бажаєте
додатидо плакату мають бути завантажені на Ваш віртуальний диск.
1 дія. Ставимо нову тегу на Вашому інтерактивному плакаті, за потребою її
редагуємо.
2 дія. Обрану Вами презентацію треба помістити на Ваш віртуальний
Google диск. Заходимо на диск, знаходимо необхідну Вам презентацію та правою
клавішею миші натискаємо на неї. Обираємо «Включить доступпо ссылке».
3 дія. Повертаємося до Вашого інтерактивного плакату. В полі «Ссылка или
адрес изображения» додаємо скопійоване посилання на Вашу презентацію, яка
розташованана Google диску.
При кліку на
«Включить доступ по
ссылке» посилання
копіюється
автоматично!
1 дія. Додати
скопійоване
посилання у поле
«Ссылка или адрес
изображения»
Автоматично обраний
файл додається біля
Вашої теги
2 дія. Ви обираєте
формат файлу
(великий або малий
розмір відео)
Ви маєте можливість
описати Ваш файл
28
На останок, всі Ваші редагування презентації треба зберегти на платформі
THINGLINK.
Після Вашої останньої дії, так званого фінального збереження, платформа
перенесе Вас на головну сторінку, де зберігається Ваш інтерактивний плакат.
Щоб продовжити роботу по створенню інтерактивного плакату необхідно
повернутися до його редагування.
1 дія. Вам необхідно зберегти теперішнє
форматування. Треба натиснути на
кнопку «Сохранить»
2 дія. Вам необхідно зберегти
редагування на платформі
THINGLINK
Натиснути на кнопку «Редактирование»
29
11 крок. Завантаження аудіо файлів
в інтерактивний плакат
Практика показує, що дуже часто при підготовці до уроку, виховного чи
позакласного заходу необхідно використовувати аудіо матеріали. Необхідні аудіо
файли можна додати до Вашого інтерактивного плакату. Для цього Вам необхідно
завантажити їх на свій Google– диск. Всі матеріали, які Ви бажаєте додати до
плакату мають бути завантажені на Ваш віртуальний диск.
1 дія. Ставимо нову тегу на Вашому інтерактивному плакаті, за
необхідністю її редагуєте.
2 дія. Завантажуєте на Ваш віртуальний диск необхідні аудіо матеріалі.
Якщо в своїй діяльності, Ви будете використовувати більше одного аудіо
матеріалу, то до кожного треба буде поставити тегу! Знайдіть необхідні матеріали
на Вашому диску. Правою клавішею миші натисніть на них, оберіть «Включить
доступпо ссылке».
3 дія. Повертаємося до Вашого інтерактивного плакату. В полі «Ссылка или
адрес изображения» додаємо скопійоване посилання із Вашого віртуального
диску.
При кліку на
«Включить доступ по
ссылке» посилання
копіюється
автоматично!
30
На останок, всі Ваші редагування аудіо матеріалу треба зберегти на
платформі THINGLINK.
1 дія. Додати
скопійоване
посилання у поле
«Ссылка или адрес
изображения»
Автоматично обраний
аудіо файл додається
біля Вашої теги
2 дія. Ви обираєте
формат аудіо файлу
(великий або малий
розмір відео)
Ви маєте можливість
описати Ваш аудіо
файл
1 дія. Вам необхідно зберегти теперішнє
форматування. Треба натиснути на
кнопку «Сохранить»
2 дія. Вам необхідно зберегти
редагування на платформі
THINGLINK
31
Після Вашої останньої дії, так званого фінального збереження, платформа
перенесе Вас на головну сторінку, де зберігається Ваш інтерактивний плакат.
Щоб продовжити роботу по створенню інтерактивного плакату необхідно
повернутися до його редагування.
Натиснути на кнопку «Редактирование»
32
12 крок. Завантаження текстових документів
в інтерактивний плакат
Для проведення уроків, виховних чи позакласних заходів вчитель
демонструє велику кількість текстових документів: фотопортрети, різні джерельні
дані, роздатковий матеріал, анкети і т.д. Всі ці текстові документи можна помісти
на інтерактивний плакат. Для цього Вам необхідно завантажити їх на свій Google–
диск. Всі матеріали, які Ви бажаєте додати до плакату мають бути завантажені на
Ваш віртуальний диск.
1 дія. Ставимо нову тегу на Вашому інтерактивному плакаті, за
необхідністю її редагуєте.
2 дія. Завантажуєте на Ваш віртуальний диск необхідні текстові матеріали.
Якщо в своїй діяльності, Ви будете використовувати більше одного текстового
матеріалу, то до кожного треба буде поставити тегу! Знайдіть необхідні матеріали
на Вашому диску. Правою клавішею миші натисніть на них, оберіть «Включить
доступпо ссылке».
3 дія. Повертаємося до Вашого інтерактивного плакату. В полі «Ссылка или
адрес изображения» додаємо скопійоване посилання із Вашого віртуального
диску.
При кліку на
«Включить доступ по
ссылке» посилання
копіюється
автоматично!
33
На останок, всі Ваші редагування текстового матеріалу треба зберегти на
платформі THINGLINK.
1 дія. Додати
скопійоване
посилання у поле
«Ссылка или адрес
изображения»
Автоматично обраний
файл додається біля
Вашої теги
2 дія. Ви обираєте
формат файлу
(великий або малий
розмір відео)
Ви маєте можливість
описати Ваш файл
1 дія. Вам необхідно зберегти теперішнє
форматування. Треба натиснути на
кнопку «Сохранить»
2 дія. Вам необхідно зберегти
редагування на платформі
THINGLINK
34
Після Вашої останньої дії, так званого фінального збереження, платформа
перенесе Вас на головну сторінку, де зберігається Ваш інтерактивний плакат.
Щоб продовжити роботу по створенню інтерактивного плакату необхідно
повернутися до його редагування.
Натиснути на кнопку «Редактирование»
35
13 крок. Використання інтерактивного плакату
Створені Вами інтерактивні плакати будуть зберігатися на платформі
THINGLINK. Ви зможете ними скористатися будь де, за умовами, що у Вас буде
доступ до мережі Internet. Інтерактивні плакати не можуть працювати та Ви не
зможете їх використовуватибез доступу в мережу.
1 спосіб. Більш розповсюдженим є спосіб використання інтерактивного
плакату прямо з платформи THINGLINK:
1. Ви заходити в мережу Internet, обираєте браузер Google.
2. В адресний рядок додаєте https://www.thinglink.com. Або в пошуковому
рядочкузадаєте запит THINGLINK.
3. Авторизуєтесь. І Ви можете переглянути або редагувати Ваш
інтерактивний плакат.
4. Для показу плакату треба скористатися додатковими функціями: треба
вибрати «Больше действий» та обрати «Полноэкранный». Тоді Ваш
плакат збільшиться в розмірівідповідно до Вашого екрану ПК.
5. Ваш інтерактивний плакат готовийдля демонстрації.
2 спосіб. У Вас є можливість переслати Ваш інтерактивний плакат по
електронній пошті, через соціальні мережі або, взагалі, вбудувати його в Ваш
блог чи персональнийсайт.
Детальніше розглянемо, якце можна зробити:
1. На панелі додатковихпослуг тиснемо кнопку «Поделиться»
1 дія. Натиснути
на кнопку
«Большедействий»
2 дія. Обрати
функцію
«Полноэкранный»
36
2. Потім обираємо спосіб, яким Ви хочете скористатися:
3. Кнопка «Встраивание». Ця функція допоможе Вам, скопіювавши
посилання, вбудувати Ваш інтерактивний плакат на власний сайт чи
блог. Перед Вами html – код, який Ви копіюєте (для цього є спеціальна
кнопка «СОРY»). На Вашому сайті чи блозі, шукаєте HTML – форми:
Натиснути на
кнопку
«Поделиться»
1 спосіб 2 спосіб 3 спосіб
37
4. Додаєте у HTML – форми скопійований html – код і Ваш інтерактивний
плакат додастьсядо Вашого блогучи сайту.
5. Кнопка «Социальные сети» дозволить Вам вбудувати інтерактивний
плакат в запропоновані соціальні мережі. Після додавання плакату до
соціальної мережі, він автоматично з’явиться уВас на стрічці новин.
Кнопка
«Встраивание»
Кнопка
«Социальные
сети»
HTML –
форма
38
6. Кнопка «Ссылка» допоможе Вам скопіювати електронну адресу місця
розташування інтерактивного плакату на платформі THINGLINK
Кнопка
«Ссылка»
39
Переваги та недоліки інтерактивного плакату
1. Інтерактивний плакат дозволяє поєднати великий масив
інформації в одному єдиному контенті і на одній
платформі.
2. Під час навчально-виховного процесу дозволяє ефективно
використовувати та розподіляти час в ході використання
технічних засобів навчання (не потрібно шукати
інформацію на накопичувачі, переходити із однієї теки в
іншу, постійно вмикати та вимикати різного роду файли
та матеріали).
3. Підвищує інформаційно-комунікативну грамотність
вчителя-предметника.
4. Інтерактивний плакат – є одним із різновидів для
аранжування власних сайтів чи персональнихблогів.
5. Простий у використанні, існуюча платформа не вимагає
надсучаснихзнань та умінь в роботіна ПК.
6. Створені інтерактивні плакати зберігаються на платформі,
тому вчителю не потрібно хвилюватися про те, що його
матеріали можуть бути втрачені через несправність
переносного накопичувачаінформації.
П
Е
Р
Е
В
А
Г
И
1. Створення інтерактивного плакату вимагає певного часу на
пошук та систематизацію інформації.
2. Інтерактивний плакат не може працювати без доступу до
мережі Internet. Тому викладач, який створив плакат не
завжди може ним скористатися в своєму кабінеті
навчального закладу через відсутність доступу до мережі
Internet.
Н
Е
Д
О
Л
І
К
И
40
Приклади інтерактивних плакатів
Вікторина з історії України
Доступ: https://www.thinglink.com/scene/877967042123137024
Звичаї та традиції українського народу
Доступ: https://www.thinglink.com/scene/879435470738554881
41
Вікторина по казкам О.С. Пушкіна
Доступ: https://www.thinglink.com/scene/980021973188870147
Щось цікаве про козацтво, Історія українського козацтва
Доступ: https://www.thinglink.com/scene/843039889749442560
42
Для нотаток
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
43

Recommandé

Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017 par
Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017
Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017Center_Inspiration
17.7K vues144 diapositives
ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ par
ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ
ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯScherbanich_Marjana
1.8K vues7 diapositives
1.1 Поняття моделі. типи моделей. моделювання, як метод дослідження обєктів par
1.1 Поняття моделі. типи моделей. моделювання, як метод дослідження обєктів1.1 Поняття моделі. типи моделей. моделювання, як метод дослідження обєктів
1.1 Поняття моделі. типи моделей. моделювання, як метод дослідження обєктівAnatolii Barannik
5K vues18 diapositives
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами. par
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.
гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими потребами.Вікторія Дяченко
12K vues88 diapositives
створення предметно розвивального середовища в днз за кожною віковою par
створення предметно розвивального середовища в днз за кожною віковоюстворення предметно розвивального середовища в днз за кожною віковою
створення предметно розвивального середовища в днз за кожною віковоюmtc124
6.3K vues25 diapositives
Конспект заняття для старшої групи з логіко-математичного розвитку «Математи... par
Конспект заняття для старшої групи з логіко-математичного розвитку «Математи...Конспект заняття для старшої групи з логіко-математичного розвитку «Математи...
Конспект заняття для старшої групи з логіко-математичного розвитку «Математи...Alyona Bilyk
69.5K vues6 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не... par
Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...
Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
12.1K vues22 diapositives
Вимоги до ведення журналів par
Вимоги до ведення журналівВимоги до ведення журналів
Вимоги до ведення журналівdolidn
242.7K vues39 diapositives
Протоколи педрад 2016/2017 н.р. par
Протоколи педрад 2016/2017 н.р.Протоколи педрад 2016/2017 н.р.
Протоколи педрад 2016/2017 н.р.Artem Koval
50.1K vues55 diapositives
формування емоційно вольової сфери молодшого школяра par
формування емоційно вольової сфери молодшого школяраформування емоційно вольової сфери молодшого школяра
формування емоційно вольової сфери молодшого школяраAndy Levkovich
4.7K vues34 diapositives
художньо естетичне виховання par
художньо естетичне вихованняхудожньо естетичне виховання
художньо естетичне вихованняirinaud
5.1K vues23 diapositives
ТЕМА 4. ПРОБЛЕМИ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. ... par
ТЕМА 4. ПРОБЛЕМИ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. ...ТЕМА 4. ПРОБЛЕМИ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. ...
ТЕМА 4. ПРОБЛЕМИ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. ...Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
6.9K vues15 diapositives

Tendances(20)

Вимоги до ведення журналів par dolidn
Вимоги до ведення журналівВимоги до ведення журналів
Вимоги до ведення журналів
dolidn242.7K vues
Протоколи педрад 2016/2017 н.р. par Artem Koval
Протоколи педрад 2016/2017 н.р.Протоколи педрад 2016/2017 н.р.
Протоколи педрад 2016/2017 н.р.
Artem Koval50.1K vues
формування емоційно вольової сфери молодшого школяра par Andy Levkovich
формування емоційно вольової сфери молодшого школяраформування емоційно вольової сфери молодшого школяра
формування емоційно вольової сфери молодшого школяра
Andy Levkovich4.7K vues
художньо естетичне виховання par irinaud
художньо естетичне вихованняхудожньо естетичне виховання
художньо естетичне виховання
irinaud5.1K vues
Збірник корекційних матеріалів par Helen Pisna
Збірник корекційних матеріалівЗбірник корекційних матеріалів
Збірник корекційних матеріалів
Helen Pisna27.7K vues
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії par Tetjana Bilotserkivets
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історіїЗавдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
логопед методична робота таран par nelarina
логопед методична робота таранлогопед методична робота таран
логопед методична робота таран
nelarina17K vues
Заняття з художньої літератури "Гуси-лебеді" (середній вік) par Alyona Bilyk
Заняття з художньої літератури "Гуси-лебеді" (середній вік)Заняття з художньої літератури "Гуси-лебеді" (середній вік)
Заняття з художньої літератури "Гуси-лебеді" (середній вік)
Alyona Bilyk24.6K vues
Протокол педради №4.docx par ssuserc0ed1f
Протокол педради №4.docxПротокол педради №4.docx
Протокол педради №4.docx
ssuserc0ed1f607 vues
Інклюзивна освіта par Антон
Інклюзивна освітаІнклюзивна освіта
Інклюзивна освіта
Антон 877 vues
досвід педагога організатора 1 par Salogub Victoria
досвід педагога організатора 1досвід педагога організатора 1
досвід педагога організатора 1
Salogub Victoria6.4K vues
Календарно-тематичне планування - Літературне читання для 2 класу за О. Савче... par VsimPPT
Календарно-тематичне планування - Літературне читання для 2 класу за О. Савче...Календарно-тематичне планування - Літературне читання для 2 класу за О. Савче...
Календарно-тематичне планування - Літературне читання для 2 класу за О. Савче...
VsimPPT13.1K vues
Про стан відвідування учнями школи та виконання Інструкції з обліку дітей та... par VsimPPT
Про стан відвідування учнями школи та виконання Інструкції з обліку дітей та...Про стан відвідування учнями школи та виконання Інструкції з обліку дітей та...
Про стан відвідування учнями школи та виконання Інструкції з обліку дітей та...
VsimPPT2.3K vues
Етапи побудови інформаційної моделі par al12309
Етапи побудови інформаційної моделіЕтапи побудови інформаційної моделі
Етапи побудови інформаційної моделі
al123095.3K vues
19224 презентація про шевченка par oksanasushkova78
19224 презентація про шевченка19224 презентація про шевченка
19224 презентація про шевченка
oksanasushkova7812.6K vues

Similaire à 28.

Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк... par
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...Валентина Муляревич
589 vues8 diapositives
Використання ІКТ на уроках математики par
Використання ІКТ на уроках математикиВикористання ІКТ на уроках математики
Використання ІКТ на уроках математикиЗШ №10 м.Світловодська
158 vues4 diapositives
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ par
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХАртём Бондаренко
129 vues6 diapositives
Методична робота par
Методична роботаМетодична робота
Методична роботаVikochca
3.5K vues65 diapositives
до хмельна par
до  хмельнадо  хмельна
до хмельнаАндррей Малахов
760 vues32 diapositives
Педрада par
Педрада Педрада
Педрада dn230470hne
5.3K vues184 diapositives

Similaire à 28.(20)

Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк... par Валентина Муляревич
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ par Артём Бондаренко
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Методична робота par Vikochca
Методична роботаМетодична робота
Методична робота
Vikochca3.5K vues
педрада par Cshkilniy
педрадапедрада
педрада
Cshkilniy1.7K vues
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльності par Nataliya Pazina
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльностівербківська зш звіт по експериментальній діяяльності
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльності
Nataliya Pazina3.5K vues
ІКТ навчання данина часу чи необхідність par AnnaTimohovich
ІКТ навчання  данина часу чи необхідністьІКТ навчання  данина часу чи необхідність
ІКТ навчання данина часу чи необхідність
AnnaTimohovich2.1K vues
педрада par Cshkilniy
педрадапедрада
педрада
Cshkilniy1.1K vues
мультимедійний урок, його переваги та дидактичні завдання par Борисенко Наталья
мультимедійний урок, його переваги та дидактичні завданнямультимедійний урок, його переваги та дидактичні завдання
мультимедійний урок, його переваги та дидактичні завдання
З досвіду роботи par Vikochca
З досвіду роботиЗ досвіду роботи
З досвіду роботи
Vikochca541 vues
мультимедійний урок чи урок з мультимедійною підтримкою par Elena Grishaeva
мультимедійний урок чи урок з мультимедійною підтримкоюмультимедійний урок чи урок з мультимедійною підтримкою
мультимедійний урок чи урок з мультимедійною підтримкою
Elena Grishaeva593 vues
Поняття та роль ІКТ par Vaskevych
Поняття та роль ІКТПоняття та роль ІКТ
Поняття та роль ІКТ
Vaskevych7.5K vues
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а. par Андррей Малахов
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.

Plus de Репетитор Історія України

методична_розробка козацтво.pdf par
методична_розробка козацтво.pdfметодична_розробка козацтво.pdf
методична_розробка козацтво.pdfРепетитор Історія України
11 vues38 diapositives
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx par
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptxПрезентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptxРепетитор Історія України
11 vues16 diapositives

Plus de Репетитор Історія України(20)

Dernier

Методичний річний 23-24.doc par
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.dochome
14 vues12 diapositives
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
36 vues10 diapositives
Č-UKencik.na web..pptx par
Č-UKencik.na web..pptxČ-UKencik.na web..pptx
Č-UKencik.na web..pptxsavcenkoalena
25 vues38 diapositives
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf par
НУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdfНУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdf
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdfolha1koval
11 vues1 diapositive
11 компетентностей НУШ.pdf par
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdfolha1koval
32 vues3 diapositives
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
9 vues14 diapositives

Dernier(19)

Методичний річний 23-24.doc par home
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.doc
home14 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195836 vues
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf par olha1koval
НУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdfНУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdf
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf
olha1koval11 vues
11 компетентностей НУШ.pdf par olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval32 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195851 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp5 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
структура МР 23-24.pptx par home
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
home5 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195849 vues
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf par olha1koval
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
olha1koval36 vues
9 ціннісних орієнтирів.pdf par olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 vues

28.

 • 1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МІСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР МАРІУПОЛЬ, 2018 Методичні рекомендації по створенню інтерактивних плакатів на основі платформи THINGLINK
 • 2. 2 Що таке інтерактивний плакат Ствердження, що інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) допомагають впроваджувати інновації, які відповідають сучасним вимогам і відкривають нові можливості для викладання і навчання на різних рівнях освіти, сприймається освітянами країн світу як очевидний факт. Практикою доведено, що ІКТ не тільки допомагають вчителю спрямовувати процес навчання відповідно до особистісних потреб учнів, але й сприяють формуванню в учнів цифрової компетентності, цифрової грамотності, що є необхідною умовою успішної життєдіяльності. Першим кроком до впровадження ІКТ в системі освіти був Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 рр.» від 09.01.2007 р. № 537-V. Головною тезою цього документу було «…створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистостішколяра…»1. У серпні 2010 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1722-р було схвалено Концепцію Державної цільової програми впровадження у навчально- виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року з метою реалізації рівного доступу до якісної освіти, комплексного підходу до використання сучасних технічних, методичних, інформаційних ресурсів освіти, розбудови інформаційного суспільства2. Наступним кроком був «Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки», схвалений у жовтні 2011 року 3-м Всеукраїнським з’їздом учителів, одним із пріоритетних напрямів якої є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, які «…забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві…»3. В березні 2016 р. відбулися Парламентські слухання, які були присвячені підведенню підсумків 10-річного втілення у житті Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 рр.» від 09.01.2007 р. Результатом слухань була Постанова Верховної Ради України «Про Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» від 31.03.2016 р. № 1073-VIII. В цьому документі було зазначено, що «…на 2016 р. в України спостерігається низький рівень впровадження та використання можливостей ІКТ у сфері освіти, … 1 Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 рр.» - Сайт Верховної Ради України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/537-16 2 Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року. – Сайт Міністерства освіти і науки України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua 3 Національнa стратегія розвитку української освіти до 2020 року. – Сайт Міністерства освіти і науки України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua
 • 3. 3 повільно зростає рівень комп’ютерної грамотності населення, перш за все в закладах освіти…»4. Тому, визначивши в статті 12 Закону України «Про освіту» (2017 р.) мету загальної середньої освіти, як «…виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності…», а розвиток інформаційно-комунікативної компетентності – як один із шляхів досягнення поставленоїмети5. В сучасному інформаційному світі виникає потреба постійно шукати нові діючі засоби навчання, які допоможуть підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу, зацікавити учнів, підвищити пізнавальну та стимулювати розумову активність учнів. Реалізація діяльнісного підходу в сучасній освіті вимагає від вчителя нових форм організації пізнавальної діяльності учнів, а саме самоосвітньої діяльності з відкриттям нових знань. Мова йде про активне та інтерактивне навчання, при якому суб’єктами взаємодії є не лише учні та вчитель, а й інтерактивні засоби навчання, які готуються або підбираються вчителем. І одним із таких засобів стає засіб популярний серед сучасних інформаційних технологій - інтерактивний плакат. Реалізація розвиваючого потенціалу загальної та середньої освіти і вимагає переходу до нової форми діяльності вчителя: організації самостійної навчально- пізнавальної діяльності учнів, відкриття ними нових знань і способів дій, тобто до активної діяльностіучнів на уроках. Активне навчання передбачає, що учень інтенсивно втягується у процес навчання не як пасивний слухач, який сприймає інформацію, яка надається йому вчителем або навчальним засобом, а як суб’єкт, здатний усе більше контролювати процес навчання і власну навчальну діяльністю. Все це призводить до пошуку нових методів і засобів навчання, орієнтованих на розвиток інтелекту учня, на самостійне вилучення та подання знання. Саме в цьому допоможе один з популярних засобів серед сучасних інформаційних технологій навчання - інтерактивний плакат. 4 Постанова Верховної Ради України «Рекомендації Парламентських слухань «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» - Сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1073-19 5 Закон України «Про освіту» (2017 р.) - Сайт Верховної РадиУкраїни. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Інтерактивний плакат– це електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень задіювання інформаційних каналів сприйняття наочності навчального процесу. Він органічно інтегрується в класно-урочну систему. У цифрових освітніх ресурсах цього типу інформація представляється не відразу, вона розвертається залежно від дій користувача, який управляє нею відповідними кнопками. Плакат за своєю суттю - це засіб надання інформації, тобто основнайого функція - демонстрація матеріалу.
 • 4. 4 Інтерактивний плакат являє собою електронний навчальний плакат, що має інтерактивну навігацію, яка дозволяє відобразити необхідну інформацію: графіку, текст, звук. Створення інтерактивних плакатів дає можливість досягти наступних педагогічнихцілей:  підтримка групових та індивідуальних форм вивчення предмету в умовах класно-урочноїсистемиорганізації навчального процесу; Використання інтерактивних плакатів в навчальному процесі сприяє тому, що в учнів: розвивається самостійність працювати з джерелами інформації краще сприймається матеріал підвищується інтерес до предмета підвищується ефективність самостійної роботи підвищується якість формування практичних умінь і навичок Особливостіінтерактивнихплакатів висока інтерактивність - діалог між учителем і учнем за допомогою даної програми (це ще один новий метод роботина уроці) простота у використанні - інтерактивний плакат не вимагає інсталяцій, має простий і зрозумілий інтерфейс багатий візуальний матеріал - яскравіанімації явищ і процесів, фотографії та ілюстрації, що дає перевагу над іншими продуктами і засобаминавчання груповий та індивідуальний підхід - дозволяє організувати роботу як з усім класом,так і з кожним окремим учнем навчальний матеріал програм представлений у вигляді логічно завершених окремих фрагментів, що дозволяє вчителю конструювати уроки у відповідності зі своїми завданнями
 • 5. 5  створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторськихтехнологій навчання літератури;  підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення предмета;  забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмета;  структуризація змісту навчання та активізації опорнихзнань;  можливість реалізувати на практиці особистісно-орієнтований підхід до навчання. Перш ніж приступати до створення плаката, необхідно: Сам інтерфейс інтерактивного плаката повинен бути яскравим, простим і зручним. При його розробці необхідно враховувати і те, що він, в першу чергу, призначений для передачі інформації в одному напрямку - до учня, а в іншому він повинен мати зворотний зв’язок для надання учневі необхідної інформації: графічної, текстової, відео, аудіо. Інтерактивний плакат можна використовувати як на етапі знайомства з новим матеріалом, так і при повторенні, а також як додаткову допомогу при виконанні домашнього завдання з певної теми або ж як частина дистанційного курсу для підготовки до ЗНО та ДПА. Плакат може використовуватися не на одному, а протягом декількох уроків. У створенні інтерактивних плакатів можуть брати участь і учні. При використанні інтерактивних плакатів вчитель ініціює нові форми взаємодії на уроці, організовує і направляє діяльність учнів. Включає учнів у дискусії, обговорення проблемних і спірних питань. Thinglink - сервіс для створення інтерактивного зображення, який перетворює звичайні картинки в інтерактивні об’єкти. Інтерактивність зображення досягається за рахунок додавання в нього міток з текстовими підказками, посиланнями на відео, музику або зображення. Такий інтерактивний плакат легко вбудувати на свій сайт або блог (мається код для вставки), а також у будь-якиймомент можна відредагувати. Існують і інші подібні сервіси, але більшість з них є англомовними і тому вчителю необхідно не тільки мати певні навички роботи з інформаційними визначити тему плакату визначити мету і завдання зібрати необхідні мультимедійні матеріали продумати структуру майбутнього плакату та визначити взаємозв’язки елементів і розташування їх
 • 6. 6 ресурсами, а й знати іноземну мову. Радує тільки те, що у багатьох сервісах команди можна визначитиінтуїтивно. Отже, провідна педагогічна ідея полягає в тому, що використання інтерактивного плаката як мультимедійного освітнього ресурсу дозволяє, з одного боку, наочно демонструвати учневі навчальний матеріал, який зібраний в одне єдине ціле: ілюстрований опорний конспект; багаторівневий задачник; набір ілюстрацій, інтерактивних малюнків, анімацій, відеофрагментів; конструктор (інструмент, що дозволяє вчителю і учню робити позначки, записи, креслення поверх навчального матеріалу); навігація. Таким чином, інтерактивний плакат повинен забезпечувати максимальну взаємодію учня з вмістом даного освітнього ресурсу на всіх етапах засвоєння інформації. Його використання допоможе в цікавій та доступній формі ознайомитися з новим матеріалом, засвоїти ключові поняття, загальні закономірності.
 • 8. 8 1 крок. Вибір Internet – браузеру При створенні інтерактивного плакату на платформі THINGLINKрекомендовано використовувати Internet – браузерGoogle. Такий вибір пов’язаний з тим, що платформа THINGLINKє англомовною. В браузері Google є функція «Переклад сторінки», що дозволить Вам більш повно скористатися перевагамицього електронного ресурсу. Якщо Ви використовуєте запропонований Internet – браузер Google, то бажано мати на цьому браузері і електронну пошту, а також віртуальне сховище матеріалів Google-диск. Саме на Google-диску потрібно буде зберігати всі ті матеріалі, які Ви плануєте розміститина інтерактивному плакаті. Google-пошта Google-диск
 • 9. 9 2 крок. Створення облікового запису на платформі THINGLINK Отже, коли всі організаційні питання вирішені, то переходимо до створення Вашого інтерактивного плакату. Відкриваємо браузер Google, та в пошуковому рядку вводимо thinglink або в адресному рядку - https://www.thinglink.com. Відкриваємо посилання. Перекладаємо сторінку
 • 10. 10 Якщо Ви входите на платформу THINGLINKне вперше, тоВам необхідно пройти через систему «Авторизироваться» (позначення 1), де потрібно ввести вже існуючий Ваш логін та пароль. Якщо Ви вперше на платформі THINGLINK, то Вам необхідно пройти процедуруреєстрації на цьому сайті (позначення 2). 1 2 Введіть Вашу електронну адресу Додайте пароль Натиснути «Регистрация»
 • 11. 11 Коли Ви пройшли всі етапи реєстрації, то Ви стали авторизованим учасником платформи THINGLINKі можете самостійно створити свій перший інтерактивний плакат. Натиснути «Образование» Введіть Ваше ім’я (можна ввести повністю ПІБ) Ваша роль «Учитель» Натиснути «Начать»
 • 12. 12 3 крок. Створення фонового малюнку інтерактивного плакату Кожен інтерактивний плакат повинен містити фоновий малюнок. Існує 2 способистворення фонового малюнку для плакату. 1 спосіб. Із Вашого персонального комп’ютера (ПК): На Вашому ПК вже заздалегідь є збережене фото, яке відповідає Вашій тематиці інтерактивного плакату. Ви натискаєте на кнопку «Создайте» и починаєте завантажувати Ваше фото: 2 спосіб. Із мережі Internet В мережі InternetВи шукаєте картинки чи фото, які підходять до теми інтерактивного плакату. Коли Ви остаточно визначили цей файл, то необхідно дізнатися URLадресу цієї картинки: Потім повертаємось до Вашого інтерактивного плакату, та натискаємо на кнопку «Создайте» Натиснути «Создайте» і завантажте фото з Вашого ПК Натисніть правою клавішею миші та оберіть «КопироватьUR Lкартинки»
 • 13. 13 Таким буде вигляд Вашого інтерактивного плакату після завантаження фонового малюнку. Таким чином, Ви створили або завантажили фоновий малюнок Вашого майбутнього інтерактивного плакату. Рекомендовано використовувати не дуже яскраві фонові малюнки, щоб вони не відволікали від конкретної, заданої Вами, теми заходу. Будьте уважними!Коли Ви завантажили фоновий малюнок, то намагайтеся не «натискати» мишкою по ньому. Додайте скопійований URL картинки
 • 14. 14 4 крок. Назва інтерактивного плакату Ваш інтерактивний плакат повинен мати назву: він може бути присвячений певному розділу (темі або окремому уроку); це може бути назва виховного чи позакласного заходу. Замінюємо назву «MyInteractiveImage»на назву тієї теми, яка Вам необхідна.
 • 15. 15 5 крок. Додавання тег На Вашому інтерактивному плакаті всі прикріплені файли та матеріали повинні бути позначені відповідними тегами. Теги є 2-х варіантів: у вигляді різнокольоровихточокта у вигляді перших п’яти літер англійського алфавіту. Познайомимося з технікою додавання тег та їх редагуванням. На полі Вашого інтерактивного плакату, тобто на фоновому малюнку, натисніть лівою клавішею миші. Після таких дій, на Вашому плакаті з’явилася перша тега. За допомогою миші, Ви її зможете перетягнути в будь-яке місце на фоновому малюнку інтерактивного плакату. Ви також можете редагувати теги. Ліворуч є кнопка «Иконка/Иконка» - натисніть на неї. Перша тега
 • 16. 16 Таким чином, коли Вам необхідно додати будь-який елемент до інтерактивного плакату, треба буде зробитианалогічні дії. Варіанти видів тег
 • 17. 17 6 крок. Завантаження фотоматеріалів на інтерактивний плакат із мережі Internet При створенні презентацій або при підготовці візуальних джерел до уроку, виховного чи позакласного заходу, ми часто користуємося фотоматеріалами із мережі Internet. В створені інтерактивного плакату теж можна користуватися цими матеріалами із мережі. Встановивши першу тегу, спробуємо прив’язати до неї будь-який фотоматеріал із мережі Internet. 1 дія. Пошук фотоматеріалу в мережі.В пошуковому рядку задаємо запис, який відповідає вимогам Вашої теми заходу. 2 дія. Скопіювати URL адресу фотоматеріалу. Правою клавішею миші натискаємо на обранефото та обираєте «Копировать URL картинки». 3 дія. Додати URL адресу фотоматеріалу на інтерактивний плакат.В полі «Ссылка или адрес изображения» треба додати скопійовану електронну адресу Вашого фотоматеріалу. В полі «Текст» Ви можете додати опис обраного фотоматеріалу, його назву або декількома реченнямиописати його. 1 дія. Додаємо скопійовану електронну адресу фотоматеріалу Автоматично обраний фотоматеріал додається біля Вашої теги Ви маєте можливість описати Ваш фотоматеріал 2 дія. Ви обираєте формат фотоматеріалу (великий або малий розмір фото)
 • 18. 18 Рекомендовано, щоб текст не був дуже великим, так як він буде не зрозумілий учням або буде відволікати від основноїінформації на Вашому заході. Якщо обраний Вами фотоматеріал не задовольняє вимоги, то його можете видалити. На останок, всі Ваші редагування фотоматеріалу треба зберегти на платформі THINGLINK. Видалити фото. Після цього Ви розпочинаєте всю процедуру додавання фотоматеріалу спочатку!
 • 19. 19 Після Вашої останньої дії, так званого фінального збереження, платформа перенесе Вас на головну сторінку, де зберігається Ваш інтерактивний плакат. Щоб продовжити роботу по створенню інтерактивного плакату необхідно повернутися до його редагування. 1 дія. Вам необхідно зберегти теперішнє форматування. Треба натиснути на кнопку «Сохранить» 2 дія. Вам необхідно зберегти редагування на платформі THINGLINK Натиснути на кнопку «Редактирование»
 • 20. 20 7 крок. Завантаження власних фотоматеріалів в інтерактивний плакат На Ваш інтерактивний плакат можна також додати і власні фотоматеріали, які зберігаються на Вашому ПК. Для цього Вам необхідно завантажити їх на свій Google– диск. Всі матеріали, які Ви бажаєте додати до плакату мають бути завантажені на Ваш віртуальний диск. Отже, Ви завантажили фотоматеріали на Google– диск. 1 дія. Вам необхідно поставити тегу в інтерактивному плакаті. 2 дія. Вам необхідно скопіювати посилання на зазначений фотоматеріал. Знаходимо необхідний файл на Google– диску. Правою клавішею миші натискаємо на нього, обираємо «Включить доступпо ссылке». 3 дія. Додати скопійоване посилання до інтерактивного плакату: При кліку на «Включить доступ по ссылке» посилання копіюється автоматично! Додати скопійоване посилання у поле «Ссылка или адрес изображения»
 • 21. 21 Усі інші дії, пов’язані з редагуванням фотоматеріалів, є ідентичними, як при додаванні матеріалів із мережі Internet. Після Вашої останньої дії, так званого фінального збереження, платформа перенесе Вас на головну сторінку, де зберігається Ваш інтерактивний плакат. Щоб продовжити роботу по створенню інтерактивного плакату необхідно повернутися до його редагування. 1 дія. Вам необхідно зберегти теперішнє форматування. Треба натиснути на кнопку «Сохранить» 2 дія. Вам необхідно зберегти редагування на платформі THINGLINK Натиснути на кнопку «Редактирование»
 • 22. 22 8 крок. Завантаження відеоматеріалів із мережі Internet в інтерактивний плакат Використання відеоматеріалів є дуже доречним при плануванні уроків, виховних чи позакласних заходів. Тому, використовуючи інтерактивний плакат, можна додатидо нього і відеоматеріали. Інтерактивний плакат дуже «товаришує» з відеохостінгом YouTube. Якщо Ви знайшли відеоматеріал, який потрібен, не обов’язково його скачувати із серверу, із Internetу. Його можна додативідразу до плакату. 1 дія. Додаємо тегу в інтерактивному плакаті. Редагуємо її (за потребою). 2 дія. Треба скопіювати URLадресу відео. Для цього треба правою клавішею миші натиснути на обране відео та вибрати «Копировать URLвидео» Додана нова тегаВідредагована тега
 • 23. 23 3 дія. Додати посилання в інтерактивний плакат. У поле «Ссылка или адрес изображения» требавставити скопійований URLвідео. Скопіювати URLвідео. Пам’ятайте, що при кліку посилання копіюється автоматично! 1 дія. Додати скопійоване посилання у поле «Ссылка или адрес изображения» Автоматично обраний відеоматеріал додається біля Вашої теги 2 дія. Ви обираєте формат відеоматеріалу (великий або малий розмір відео) Ви маєте можливість описати Ваш відеоматеріал
 • 24. 24 На останок, всі Ваші редагування відеоматеріалу треба зберегти на платформі THINGLINK. Після Вашої останньої дії, так званого фінального збереження, платформа перенесе Вас на головну сторінку, де зберігається Ваш інтерактивний плакат. Щоб продовжити роботу по створенню інтерактивного плакату необхідно повернутися до його редагування. 1 дія. Вам необхідно зберегти теперішнє форматування. Треба натиснути на кнопку «Сохранить» 2 дія. Вам необхідно зберегти редагування на платформі THINGLINK Натиснути на кнопку «Редактирование»
 • 25. 25 9 крок. Завантаження власних відеоматеріалів в інтерактивний плакат Дуже часто на практиці використовуються власні відео фрагменти, які зберігаються на Вашому ПК. За допомогою інтерактивного плакату їх також можна помістити на Ваш плакат. Для цього Вам необхідно завантажити їх на свій Google– диск. Всі матеріали, які Ви бажаєте додати до плакату мають бути завантажені на Ваш віртуальний диск. Отже, Ви завантажили відеоматеріали на Google– диск. 1 дія. Поставити тегу в інтерактивному плакаті. 2 дія. Вам необхідно скопіювати посилання на зазначений відеоматеріал. Знаходимо необхідний файл на Google– диску. Правою клавішею миші натискаємо на нього, обираємо «Включить доступпо ссылке». 3 дія. Додати скопійоване посилання до інтерактивного плакату: При кліку на «Включить доступ по ссылке» посилання копіюється автоматично! 1 дія. Додати скопійоване посилання у поле «Ссылка или адрес изображения» Автоматично обраний відеоматеріал додається біля Вашої теги 2 дія. Ви обираєте формат відеоматеріалу (великий або малий розмір відео) Ви маєте можливість описати Ваш відеоматеріал
 • 26. 26 На останок, всі Ваші редагування відеоматеріалу треба зберегти на платформі THINGLINK. Після Вашої останньої дії, так званого фінального збереження, платформа перенесе Вас на головну сторінку, де зберігається Ваш інтерактивний плакат. Щоб продовжити роботу по створенню інтерактивного плакату необхідно повернутися до його редагування. 1 дія. Вам необхідно зберегти теперішнє форматування. Треба натиснути на кнопку «Сохранить» 2 дія. Вам необхідно зберегти редагування на платформі THINGLINK Натиснути на кнопку «Редактирование»
 • 27. 27 10 крок. Завантаження власних презентацій в інтерактивний плакат Безперечно, за певний проміжок роботи в навчальному закладі, у кожного вчителя накопичилось багато створених ним презентацій. До інтерактивного Вашого плакату можна також додавати власні презентації. Для цього Вам необхідно завантажити їх на свій Google– диск. Всі матеріали, які Ви бажаєте додатидо плакату мають бути завантажені на Ваш віртуальний диск. 1 дія. Ставимо нову тегу на Вашому інтерактивному плакаті, за потребою її редагуємо. 2 дія. Обрану Вами презентацію треба помістити на Ваш віртуальний Google диск. Заходимо на диск, знаходимо необхідну Вам презентацію та правою клавішею миші натискаємо на неї. Обираємо «Включить доступпо ссылке». 3 дія. Повертаємося до Вашого інтерактивного плакату. В полі «Ссылка или адрес изображения» додаємо скопійоване посилання на Вашу презентацію, яка розташованана Google диску. При кліку на «Включить доступ по ссылке» посилання копіюється автоматично! 1 дія. Додати скопійоване посилання у поле «Ссылка или адрес изображения» Автоматично обраний файл додається біля Вашої теги 2 дія. Ви обираєте формат файлу (великий або малий розмір відео) Ви маєте можливість описати Ваш файл
 • 28. 28 На останок, всі Ваші редагування презентації треба зберегти на платформі THINGLINK. Після Вашої останньої дії, так званого фінального збереження, платформа перенесе Вас на головну сторінку, де зберігається Ваш інтерактивний плакат. Щоб продовжити роботу по створенню інтерактивного плакату необхідно повернутися до його редагування. 1 дія. Вам необхідно зберегти теперішнє форматування. Треба натиснути на кнопку «Сохранить» 2 дія. Вам необхідно зберегти редагування на платформі THINGLINK Натиснути на кнопку «Редактирование»
 • 29. 29 11 крок. Завантаження аудіо файлів в інтерактивний плакат Практика показує, що дуже часто при підготовці до уроку, виховного чи позакласного заходу необхідно використовувати аудіо матеріали. Необхідні аудіо файли можна додати до Вашого інтерактивного плакату. Для цього Вам необхідно завантажити їх на свій Google– диск. Всі матеріали, які Ви бажаєте додати до плакату мають бути завантажені на Ваш віртуальний диск. 1 дія. Ставимо нову тегу на Вашому інтерактивному плакаті, за необхідністю її редагуєте. 2 дія. Завантажуєте на Ваш віртуальний диск необхідні аудіо матеріалі. Якщо в своїй діяльності, Ви будете використовувати більше одного аудіо матеріалу, то до кожного треба буде поставити тегу! Знайдіть необхідні матеріали на Вашому диску. Правою клавішею миші натисніть на них, оберіть «Включить доступпо ссылке». 3 дія. Повертаємося до Вашого інтерактивного плакату. В полі «Ссылка или адрес изображения» додаємо скопійоване посилання із Вашого віртуального диску. При кліку на «Включить доступ по ссылке» посилання копіюється автоматично!
 • 30. 30 На останок, всі Ваші редагування аудіо матеріалу треба зберегти на платформі THINGLINK. 1 дія. Додати скопійоване посилання у поле «Ссылка или адрес изображения» Автоматично обраний аудіо файл додається біля Вашої теги 2 дія. Ви обираєте формат аудіо файлу (великий або малий розмір відео) Ви маєте можливість описати Ваш аудіо файл 1 дія. Вам необхідно зберегти теперішнє форматування. Треба натиснути на кнопку «Сохранить» 2 дія. Вам необхідно зберегти редагування на платформі THINGLINK
 • 31. 31 Після Вашої останньої дії, так званого фінального збереження, платформа перенесе Вас на головну сторінку, де зберігається Ваш інтерактивний плакат. Щоб продовжити роботу по створенню інтерактивного плакату необхідно повернутися до його редагування. Натиснути на кнопку «Редактирование»
 • 32. 32 12 крок. Завантаження текстових документів в інтерактивний плакат Для проведення уроків, виховних чи позакласних заходів вчитель демонструє велику кількість текстових документів: фотопортрети, різні джерельні дані, роздатковий матеріал, анкети і т.д. Всі ці текстові документи можна помісти на інтерактивний плакат. Для цього Вам необхідно завантажити їх на свій Google– диск. Всі матеріали, які Ви бажаєте додати до плакату мають бути завантажені на Ваш віртуальний диск. 1 дія. Ставимо нову тегу на Вашому інтерактивному плакаті, за необхідністю її редагуєте. 2 дія. Завантажуєте на Ваш віртуальний диск необхідні текстові матеріали. Якщо в своїй діяльності, Ви будете використовувати більше одного текстового матеріалу, то до кожного треба буде поставити тегу! Знайдіть необхідні матеріали на Вашому диску. Правою клавішею миші натисніть на них, оберіть «Включить доступпо ссылке». 3 дія. Повертаємося до Вашого інтерактивного плакату. В полі «Ссылка или адрес изображения» додаємо скопійоване посилання із Вашого віртуального диску. При кліку на «Включить доступ по ссылке» посилання копіюється автоматично!
 • 33. 33 На останок, всі Ваші редагування текстового матеріалу треба зберегти на платформі THINGLINK. 1 дія. Додати скопійоване посилання у поле «Ссылка или адрес изображения» Автоматично обраний файл додається біля Вашої теги 2 дія. Ви обираєте формат файлу (великий або малий розмір відео) Ви маєте можливість описати Ваш файл 1 дія. Вам необхідно зберегти теперішнє форматування. Треба натиснути на кнопку «Сохранить» 2 дія. Вам необхідно зберегти редагування на платформі THINGLINK
 • 34. 34 Після Вашої останньої дії, так званого фінального збереження, платформа перенесе Вас на головну сторінку, де зберігається Ваш інтерактивний плакат. Щоб продовжити роботу по створенню інтерактивного плакату необхідно повернутися до його редагування. Натиснути на кнопку «Редактирование»
 • 35. 35 13 крок. Використання інтерактивного плакату Створені Вами інтерактивні плакати будуть зберігатися на платформі THINGLINK. Ви зможете ними скористатися будь де, за умовами, що у Вас буде доступ до мережі Internet. Інтерактивні плакати не можуть працювати та Ви не зможете їх використовуватибез доступу в мережу. 1 спосіб. Більш розповсюдженим є спосіб використання інтерактивного плакату прямо з платформи THINGLINK: 1. Ви заходити в мережу Internet, обираєте браузер Google. 2. В адресний рядок додаєте https://www.thinglink.com. Або в пошуковому рядочкузадаєте запит THINGLINK. 3. Авторизуєтесь. І Ви можете переглянути або редагувати Ваш інтерактивний плакат. 4. Для показу плакату треба скористатися додатковими функціями: треба вибрати «Больше действий» та обрати «Полноэкранный». Тоді Ваш плакат збільшиться в розмірівідповідно до Вашого екрану ПК. 5. Ваш інтерактивний плакат готовийдля демонстрації. 2 спосіб. У Вас є можливість переслати Ваш інтерактивний плакат по електронній пошті, через соціальні мережі або, взагалі, вбудувати його в Ваш блог чи персональнийсайт. Детальніше розглянемо, якце можна зробити: 1. На панелі додатковихпослуг тиснемо кнопку «Поделиться» 1 дія. Натиснути на кнопку «Большедействий» 2 дія. Обрати функцію «Полноэкранный»
 • 36. 36 2. Потім обираємо спосіб, яким Ви хочете скористатися: 3. Кнопка «Встраивание». Ця функція допоможе Вам, скопіювавши посилання, вбудувати Ваш інтерактивний плакат на власний сайт чи блог. Перед Вами html – код, який Ви копіюєте (для цього є спеціальна кнопка «СОРY»). На Вашому сайті чи блозі, шукаєте HTML – форми: Натиснути на кнопку «Поделиться» 1 спосіб 2 спосіб 3 спосіб
 • 37. 37 4. Додаєте у HTML – форми скопійований html – код і Ваш інтерактивний плакат додастьсядо Вашого блогучи сайту. 5. Кнопка «Социальные сети» дозволить Вам вбудувати інтерактивний плакат в запропоновані соціальні мережі. Після додавання плакату до соціальної мережі, він автоматично з’явиться уВас на стрічці новин. Кнопка «Встраивание» Кнопка «Социальные сети» HTML – форма
 • 38. 38 6. Кнопка «Ссылка» допоможе Вам скопіювати електронну адресу місця розташування інтерактивного плакату на платформі THINGLINK Кнопка «Ссылка»
 • 39. 39 Переваги та недоліки інтерактивного плакату 1. Інтерактивний плакат дозволяє поєднати великий масив інформації в одному єдиному контенті і на одній платформі. 2. Під час навчально-виховного процесу дозволяє ефективно використовувати та розподіляти час в ході використання технічних засобів навчання (не потрібно шукати інформацію на накопичувачі, переходити із однієї теки в іншу, постійно вмикати та вимикати різного роду файли та матеріали). 3. Підвищує інформаційно-комунікативну грамотність вчителя-предметника. 4. Інтерактивний плакат – є одним із різновидів для аранжування власних сайтів чи персональнихблогів. 5. Простий у використанні, існуюча платформа не вимагає надсучаснихзнань та умінь в роботіна ПК. 6. Створені інтерактивні плакати зберігаються на платформі, тому вчителю не потрібно хвилюватися про те, що його матеріали можуть бути втрачені через несправність переносного накопичувачаінформації. П Е Р Е В А Г И 1. Створення інтерактивного плакату вимагає певного часу на пошук та систематизацію інформації. 2. Інтерактивний плакат не може працювати без доступу до мережі Internet. Тому викладач, який створив плакат не завжди може ним скористатися в своєму кабінеті навчального закладу через відсутність доступу до мережі Internet. Н Е Д О Л І К И
 • 40. 40 Приклади інтерактивних плакатів Вікторина з історії України Доступ: https://www.thinglink.com/scene/877967042123137024 Звичаї та традиції українського народу Доступ: https://www.thinglink.com/scene/879435470738554881
 • 41. 41 Вікторина по казкам О.С. Пушкіна Доступ: https://www.thinglink.com/scene/980021973188870147 Щось цікаве про козацтво, Історія українського козацтва Доступ: https://www.thinglink.com/scene/843039889749442560
 • 42. 42 Для нотаток __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
 • 43. 43