Publicité

อสุภ 10 สมถกัมมัฏฐาน ppt

20 Feb 2017
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à อสุภ 10 สมถกัมมัฏฐาน ppt(20)

Publicité

Plus de เตชะชิน เก้าเดือนยี่(15)

Dernier(20)

Publicité

อสุภ 10 สมถกัมมัฏฐาน ppt

 1. พุทธภาวนาวิธี อสุภะ 10
 2. วิชาการปฏิบัติกรรมฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 3. 3
 4. การพัฒนาตน 4
 5. การพัฒนาตน “อสุภ” แปลว่า ไม่งาม หมายถึง ซากศพ ดังนั้นการ เจริญอสุภกรรมฐาน ก็คือการพิจารณาซากศพเป็น อารมณ์ ซึ่งซากศพที่ใช้เป็นอารมณ์มีลักษณะ ต่างกัน ๑๐ ประการ
 6. ๑.อุทธุมาตกอสุภ คือ การเพ่ง ซากศพที่ พองขึ้น หรือที่เรียกว่า ขึ้นอืด
 7. การพัฒนาตน 7 ๒. นีลกอสุภ คือ การเพ่งซากศพที่ มีสีเขียว
 8. ๓. วิปุพพกอสุภ คือ การเพ่งซากศพที่มีหนองแตกพลั่ก
 9. ๔. วิจฉิททกอสุภ คือ การเพ่งซากศพที่ถูกตัดเป็นท่อนๆ
 10. การพัฒนาตน 10๕. วิกขายิตกอสุภ คือ การเพ่งซากศพที่ถูกสัตว์กัดกระจุยกระจาย
 11. การพัฒนาตน ๖. วิกขิตตกอสุภ คือ การเพ่งซากศพที่ถูกทิ้งไว้เรี่ยราด
 12. การพัฒนาตน 12 ๗. หตวิกขิตตกอสุภ คือ การเพ่งซากศพที่ถูกสับทิ้งกระจัดกระจาย
 13. 13 ๘. โลหิตกอสุภ คือ การเพ่งซากศพ มีโลหิตไหลออก
 14. ๙. ปุฬุวกอสุภ คือ การเพ่งซากศพ ที่เต็มไปด้วย หนอน
 15. ๑๐. อัฏฐิกอสุภ คือการเพ่งซากศพ ที่เหลือแต่โครง กระดูก
 16. สทา โสตถี ภวนฺตุ เต
Publicité