บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา

พุทธปรัชญาเถรวาท
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
• ขอบข่ายเนื้อหา
• ๑) ลักษณะของพระพุทธศาสนา
• ๒) ลักษณะของปรัชญา
• ๓) ลักษณะของพุทธปรัชญา
What do you think about this?
ลักษณะของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเกิดจากอะไร?
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไร?
ลักษณะของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเกิดจากการตรัสรู้
ห รื อ ก า ร รู้ แ จ้ ง เ ห็ น จ ริ ง ข อ ง
พระพุทธเจ้า มิได้เกิดจากการคิด
คาดคะเนหรือการใช้เหตุผล
พระพุทธศาสนาเป็นผลของการ
ปฏิบัติ หรือการลงมือพิสูจน์
ท ด ส อ บ ด้ ว ย ต น เ อ ง ข อ ง
พระพุทธเจ้า มิใช่เป็นเพียงความ
เข้าใจหรือความรู้ที่ได้จากการคิด
เอาเท่านั้น
ลักษณะของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องเดียว คือ เรื่องทุกข์แลการดับทุกข์
ลักษณะของพระพุทธศาสนา
• พระพุทธศาสนาสอนเน้นเรื่อง
ปัญญา คือ สอนให้คนเกิดปัญญา
และรู้จักใช้เหตุผล
• มิได้สอนมุ่งให้คนเชื่อ เพราะความ
เชื่อที่ไร้ปัญญาหรือเหตุผลนั้น
มักนาไปสู่ผลที่ผิด จึงไม่เป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ความทุกข์หรือ
ปัญหาของชีวิต
ลักษณะของปรัชญา
What is philosophy?
ลักษณะของปรัชญา
• ปรัชญาเกิดจากการใช้เหตุผล หรือการคิดคาดคะเนเอาตาม
ประสบการณ์ หรือข้อมูลเท่าที่จะสามารถหามาได้
• ความถูกต้องชัดเจนของความรู้หรือความจริงทางปรัชญา
จึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือข้อมูลในเรื่องนั้น ที่ผู้คิดสามารถ
หามาสนับสนุนความคิดความเข้าใจของตน
บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
ลักษณะของปรัชญา
ปัญญาทางปรัชญานั้นมีลักษณะเป็นการสนองความอยากรู้ของ
มนุษย์ และช่วยกระตุ้นให้มนุษย์อยากรู้ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งทาง
ปรัชญาถือว่าเป็นสิ่งดี มีคุณค่าต่อมนุษย์
ลักษณะของปรัชญา
จะสนใจเฉพาะปัญหาเชิงปรัชญา อันหมายถึงเกี่ยวกับเรื่อง
เบื้องต้น (จุดกาเนิด) และที่สุดของจักรวาล ที่ปรัชญาเรียกว่า ความ
จริงสิ้นสุด หรืออันติมสัจจะ ซึ่งปัญหาลักษณะนี้ มักเป็นเรื่องที่
ถกเถียงกันไม่รู้จบ
ขอบเขตของปรัชญา ปรัชญา
อภิปรัชญา
อะไรจริงแท้
ญาณวิทยา
รู้ได้อย่างไรว่าจริง
คุณวิทยา
มีคุณค่าอะไร
จักรวาลวิทยา
ลักษณะที่แท้
คือ อะไร
ภววิทยา
ภาวะที่แท้
คือ อะไร
จริยศาสตร์
ความประพฤติที่ดี
คือ อะไร
สุนทรียศาสตร์
ความงามที่แท้
คือ อะไร
เทวบัญชา ปราชญ์ สัมผัส หยั่งรู้ ตรรกะ
Is Buddhism
religion or philosophy?
บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
ลักษณะของพุทธปรัชญา
• คาสอนของพระพุทธศาสนาตั้งอยู่บนฐาน คือ ความรู้เห็นตาม
ความเป็นจริง
• หลักความจริงดังกล่าวนี้เมื่อได้รับการอธิบายความให้กว้างขวาง
ออกไปเรียกว่า พุทธปรัชญา
• การนาเอาพุทธปรัชญานั้นมาปฏิบัติให้เป็นจริงขึ้นในชีวิต
นั่นแหละคือด้านที่เป็นศาสนาของพระพุทธศาสนา
• และในด้านที่เป็นปรัชญา พุทธปรัชญาจัดอยู่ในประเภทสัจนิยม
บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
จบบทที่ ๑
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ที่
www.philosophychicchic.com
สนุกกับการเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาแบบชิคๆ เคียงคู่รอยยิ้ม
1 sur 21

Recommandé

590805 บทที่-3-แก้ไขแล้ว par
590805 บทที่-3-แก้ไขแล้ว590805 บทที่-3-แก้ไขแล้ว
590805 บทที่-3-แก้ไขแล้วเตชะชิน เก้าเดือนยี่
997 vues27 diapositives
590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว par
590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว
590802 บทที่-1-แก้ไขแล้วเตชะชิน เก้าเดือนยี่
1.9K vues13 diapositives
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ par
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะ
พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายมาธยมิกะPadvee Academy
17K vues60 diapositives
บทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนา par
บทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนาบทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนา
บทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนาPadvee Academy
34.1K vues31 diapositives
วิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา par
วิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญาวิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญาPadvee Academy
7.4K vues21 diapositives
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดนาป่าพง par
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดนาป่าพงขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดนาป่าพง
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดนาป่าพงPadvee Academy
1.6K vues17 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา) par
ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)
ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)Padvee Academy
5.8K vues40 diapositives
ธรรมะสำหรับนักศึกษา : การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม par
ธรรมะสำหรับนักศึกษา : การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมธรรมะสำหรับนักศึกษา : การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ธรรมะสำหรับนักศึกษา : การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมPadvee Academy
4.5K vues53 diapositives
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๕ คุณวิทยา par
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๕ คุณวิทยาปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๕ คุณวิทยา
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๕ คุณวิทยาPadvee Academy
84.3K vues48 diapositives
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism par
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhismพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land BuddhismPadvee Academy
15.4K vues35 diapositives
ปรัชญาทั่วไป บทที่1 par
ปรัชญาทั่วไป บทที่1 ปรัชญาทั่วไป บทที่1
ปรัชญาทั่วไป บทที่1 Padvee Academy
6.7K vues43 diapositives
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law) par
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)Padvee Academy
20.9K vues42 diapositives

Tendances(20)

ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา) par Padvee Academy
ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)
ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)
Padvee Academy5.8K vues
ธรรมะสำหรับนักศึกษา : การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม par Padvee Academy
ธรรมะสำหรับนักศึกษา : การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมธรรมะสำหรับนักศึกษา : การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ธรรมะสำหรับนักศึกษา : การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
Padvee Academy4.5K vues
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๕ คุณวิทยา par Padvee Academy
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๕ คุณวิทยาปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๕ คุณวิทยา
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๕ คุณวิทยา
Padvee Academy84.3K vues
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism par Padvee Academy
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhismพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
Padvee Academy15.4K vues
ปรัชญาทั่วไป บทที่1 par Padvee Academy
ปรัชญาทั่วไป บทที่1 ปรัชญาทั่วไป บทที่1
ปรัชญาทั่วไป บทที่1
Padvee Academy6.7K vues
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law) par Padvee Academy
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
Padvee Academy20.9K vues
บทที่ ๑ ศาสนาโบราณ par Padvee Academy
บทที่ ๑ ศาสนาโบราณบทที่ ๑ ศาสนาโบราณ
บทที่ ๑ ศาสนาโบราณ
Padvee Academy6.1K vues
ความรู้ทั่วไปของปรัชญาอัตถิภาวนิยม Existentialism par Padvee Academy
ความรู้ทั่วไปของปรัชญาอัตถิภาวนิยม Existentialismความรู้ทั่วไปของปรัชญาอัตถิภาวนิยม Existentialism
ความรู้ทั่วไปของปรัชญาอัตถิภาวนิยม Existentialism
Padvee Academy18.5K vues
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออก par Padvee Academy
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออกปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออก
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออก
Padvee Academy98.3K vues
พุทธศาสนานิกายมหายาน par Chainarong Maharak
พุทธศาสนานิกายมหายานพุทธศาสนานิกายมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายาน
Chainarong Maharak19.7K vues
พุทธศาสนามหายานในไทย par Padvee Academy
พุทธศาสนามหายานในไทยพุทธศาสนามหายานในไทย
พุทธศาสนามหายานในไทย
Padvee Academy18.5K vues
ปรัชญาตะวันตก ตะวันออก par รมณ รมณ
ปรัชญาตะวันตก ตะวันออกปรัชญาตะวันตก ตะวันออก
ปรัชญาตะวันตก ตะวันออก
รมณ รมณ19.3K vues
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุ par Padvee Academy
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุ
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุ
Padvee Academy2.2K vues
พุทธอภิปรัชญา ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก มนุษย์และสังสารวัฏ par CUPress
พุทธอภิปรัชญา ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก มนุษย์และสังสารวัฏพุทธอภิปรัชญา ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก มนุษย์และสังสารวัฏ
พุทธอภิปรัชญา ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก มนุษย์และสังสารวัฏ
CUPress3.4K vues
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ par Padvee Academy
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์
Padvee Academy88.1K vues
วิชาพระพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายโยคาจาร par Padvee Academy
วิชาพระพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายโยคาจารวิชาพระพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายโยคาจาร
วิชาพระพุทธศาสนามหายาน ตอน นิกายโยคาจาร
Padvee Academy14.4K vues
อภิปรัชญา ความจริงของโลก และ มนุษย์ par Padvee Academy
อภิปรัชญา ความจริงของโลก และ มนุษย์อภิปรัชญา ความจริงของโลก และ มนุษย์
อภิปรัชญา ความจริงของโลก และ มนุษย์
Padvee Academy26K vues
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท par Padvee Academy
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาทจักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท
Padvee Academy8K vues

Similaire à บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา

ปรัชญาเบื้องต้น par
ปรัชญาเบื้องต้นปรัชญาเบื้องต้น
ปรัชญาเบื้องต้นวัดดอนทอง กาฬสินธุ์
15K vues73 diapositives
ปริศนาธรรมในพุทธปรัชญา par
ปริศนาธรรมในพุทธปรัชญาปริศนาธรรมในพุทธปรัชญา
ปริศนาธรรมในพุทธปรัชญาpentanino
7.2K vues103 diapositives
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ par
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔วัดดอนทอง กาฬสินธุ์
4.9K vues19 diapositives
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ par
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์native
2.6K vues3 diapositives
ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา 29 ต.ค.52 par
ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา 29 ต.ค.52ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา 29 ต.ค.52
ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา 29 ต.ค.52juriporn chuchanakij
19 vues28 diapositives
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1 par
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1 เพ็ญลักษณ์ สุวรรณาโชติ
1.9K vues34 diapositives

Similaire à บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา(20)

ปริศนาธรรมในพุทธปรัชญา par pentanino
ปริศนาธรรมในพุทธปรัชญาปริศนาธรรมในพุทธปรัชญา
ปริศนาธรรมในพุทธปรัชญา
pentanino7.2K vues
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ par native
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
native2.6K vues
ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา 29 ต.ค.52 par juriporn chuchanakij
ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา 29 ต.ค.52ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา 29 ต.ค.52
ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา 29 ต.ค.52
จริยศาสตร์ประเมินบทที่555 3-ปี par Pa'rig Prig
จริยศาสตร์ประเมินบทที่555 3-ปีจริยศาสตร์ประเมินบทที่555 3-ปี
จริยศาสตร์ประเมินบทที่555 3-ปี
Pa'rig Prig318 vues
ปรัชญาพุทธศาสนา par Yota Bhikkhu
ปรัชญาพุทธศาสนาปรัชญาพุทธศาสนา
ปรัชญาพุทธศาสนา
Yota Bhikkhu333 vues
หลักการหรือคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา par New Nan
หลักการหรือคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาหลักการหรือคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา
หลักการหรือคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา
New Nan1.2K vues
กลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต par freelance
กลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตกลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
กลุ่มน้องเต่าชิกูเมะ --มนุษยกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
freelance460 vues
013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ วัดไร่ขิง par niralai
013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ  วัดไร่ขิง013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ  วัดไร่ขิง
013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ วัดไร่ขิง
niralai3.4K vues
2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ par Nopporn Thepsithar
2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ
2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ
Nopporn Thepsithar4.7K vues
แบบฝึกหัดนักธรรมชั้นตรี ปี 2563 par Theeraphisith Candasaro
แบบฝึกหัดนักธรรมชั้นตรี ปี 2563แบบฝึกหัดนักธรรมชั้นตรี ปี 2563
แบบฝึกหัดนักธรรมชั้นตรี ปี 2563
ประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา par Yota Bhikkhu
ประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนาประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา
Yota Bhikkhu120 vues
จริยศาสตร์ ความหมายและขอบเขต par chonlataz
จริยศาสตร์ ความหมายและขอบเขตจริยศาสตร์ ความหมายและขอบเขต
จริยศาสตร์ ความหมายและขอบเขต
chonlataz15.6K vues

Plus de เตชะชิน เก้าเดือนยี่

กิริยาอาขยาต นามกิตก์ และกิริยากิตก์ par
กิริยาอาขยาต นามกิตก์ และกิริยากิตก์กิริยาอาขยาต นามกิตก์ และกิริยากิตก์
กิริยาอาขยาต นามกิตก์ และกิริยากิตก์เตชะชิน เก้าเดือนยี่
3.3K vues92 diapositives
590806 บทที่-4-แก้ไขแล้ว par
590806 บทที่-4-แก้ไขแล้ว590806 บทที่-4-แก้ไขแล้ว
590806 บทที่-4-แก้ไขแล้วเตชะชิน เก้าเดือนยี่
1.1K vues17 diapositives
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูเตชะชิน เก้าเดือนยี่
2.1K vues134 diapositives

Plus de เตชะชิน เก้าเดือนยี่(16)

บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา