Навчальний 2023-2024 н.р..pptx

Пріоритетні напрямки
психологічної служби закладів
освіти Барської громади на
2023-2024 н. р.
Психолог
КУ «ЦПР ПП Барської МР»
Наталія Франчук
«Безпечне освітнє середовище та
ментальне здоров’я учасників
освітнього процесу – пріоритет
освіти майбутнього»
Усі практичні психологи та соціальні
педагоги у системі освіти мають бути
обізнаними щодо психологічного
впливу травматичних інцидентів та
вміти надавати практичну, соціальну та
емоційну підтримку учасникам
освітнього процесу
Підвищення професійної компетенції
щодо оволодіння сучасними
технологіями психологічної допомоги
Безкоштовні курси підвищення кваліфікації
на платформі
• «Перша психологічна допомога учасникам
• освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій»
• «Навчіться управляти стресом»
• «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері освіти»
Освітні втрати
• втрата знань, умінь, навичок або уповільнення/переривання
академічного прогресу через погіршення умов навчання
Навчальні
• порушення особистого та соціального розвитку особистості, що
призводить до деформації особистісних цінностей та моделей
поведінки
Виховні
• негативний вплив на загальний психолого-емоційний стан
здобувачів освіти, що проявляються у депресії, зростанні страху,
тривожності, втраті мотивації до навчання, апатії, розгубленочсті
та неуважності
Психологічні
Відповідно до рішення Комітету з питань
освіти, науки та інновацій Верховної ради
України від 07.06.2023 №3
• З метою подолання «освітніх втрат» (навчальних, виховіних,
психологічних) рекомендовано створити на базі закладів освіти ресурсні
центри/хаби для надання психосоціальної підтримки учасникам
освітнього процесу та роботи з батьками.
Лист МОН України від 21.08.2023 №1/12492-23
«Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі
освіти у 2023/2024 н.р.»
Нормативно-правове забезпечення діяльності
психологічної служби у системі освіти України в умовах дії
воєнного стану у листі розміщені з активними
посиланнями, з якими необхідно ознайомитися кожному
фахівцю психологічної служби і опиратися у своїй
діяльності
Напрямки діяльності працівників психологічної
служби закладів освіти
 Навчальна діяьність – реалізовується через викладання навчального матеріалу за
програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків психологічного та соціально-
педагогічного спрямування та «години психолога/соціального педагога (не менше ніж 1 раз
на місяць для кожного класу/групи в частині позакласної роботи.
 Програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором розміщено на вебсайті
ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialnopedahohichna-
robota/fakul-tatyvy/.
 Навчально-методичні матеріали щодо роботи в умовах війни розміщено на
вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-
sotsialnopedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-
diy
Напрямки просвітницької роботи
• ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічної допомоги
учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час
уроків;
• інформування з проблем торгівлі людьми;
• інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах
воєнного стану в Україні;
• формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
• інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин,
алкоголю та тютюнопаління;
• ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет
(шахрайство, спам, кібербулінг тощо);
• ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у разі увімкнення сигналу
повітряної тривоги;
• популяризація ненасильницької моделі поведінки;
• формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в
особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;
Рекомендовано закладам освіти забезпечити
надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу вкризових
ситуаціях та дітям, що пережили психотравмуючі події, а саме:
 інформувати учасників освітнього процесу щодо можливості
отриманняпсихологічних послуг у закладі освіти;
 оприлюднити на вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх
засновників) контакти безкоштовної кризової психологічної допомоги у період
війни в країні;
 сприяти підвищенню компетентності практичних психологів, соціальних
педагогів та інших педагогічних працівників з питань надання першої
психологічної допомоги, психологічної допомоги дітям, які
пережилпсихотравмуючі події;
 сприяти впровадженню в закладах освіти у роботу з дітьми програм
формування стійкості до стресу, розвитку резилієнс у дітей, психосоціальної
допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події;
 впроваджувати програми профілактики емоційного вигорання практичних
психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників.
Діагностична робота
 Діагностичний інструментарій для фахівців психологічної служби
розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»
(https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovidta-sotsialno-
pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-
sotsialnyh14pedahohi/navchalno-metodychni-materialy-dlya-
psyholohiv/psyhodiahnostychnarobota/)
Постравматичний стресовий розлад (ПТСР ) - фахівці ПС закладів
освіти не мають відповідної кваліфікації роботи з ПТСР, тому за
умови виявлення/припущення його – переспрямувати учасника
освітнього процесу до фахівц з відповідною кваліфікацією.
При плануванні діагностичної роботи слід
дотримуватися наступних аспектів:
психодіагностичний інструментарій, що застосовується у роботі, має бути
перевірений на практиці, бути валідним і мати відомості про експертизу
відомих фахівців, яку він пройшов;
 перелік методик має складати деякий мінімум, який знадобиться
працівникам психологічної служби у вирішенні типових і найбільш
розповсюджених у практиці роботи проблем учасників освітнього процесу;
діагностичний міатеріал має бути структурований за основними цільовими
аудиторіями і рівнями освіти: початкова, основна і старша школа;
 методики, що застосовуються, мають бути простими у практичному
застосуванні, найбільш поширеними серед професійного співтовариства і
непотребувати багато часу для їх вивчення;
психодіагностичні методики мають узгоджуватися з типовими циклограмами
діяльності працівників психологічної служби.
Профілактична робота
 Посилення профілактичної роботи побудови безпечного, мирного
освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти
технології вирішення конфліктів шляхом співробітництва з подолання
правопорушень, злочинності серед неповнолітніх
Профілактика шкідливих звичок та формування культури здорового
способу у здобувачів освіти
Формування у здобувачів освіти здатності протистояти булінгу
(цькуванню),навичок ненасильницької поведінки, побудови конструктивного
діалогу, розуміння поняття «мир», усвідомлення власної значущості у
миробудуванні, усвідомлення конфлікту як невід’ємної частини життя,
створення особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті
У 2023/2024 навчальному році триватиме Всеукраїнський конкурс
авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові
технології у новій школі»
Корекційна робота
Працівники психологічної служби покликані допомогти здобувачам освіти
опрацювати неефективні реакції на стрес, напрацювати механізми
стресостійкості, навчити технікам, які допоможуть стабілізуватися та
легшевпоратися зі спогадами про пережите. Для роботи рекомендуємо
програму «ДІТИТА ВІЙНА НАВЧАННЯ ТЕХНІК ЗЦІЛЕННЯ», схвалену
рішенням Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол
№ 2 від 29.06.2016) і розміщену на сайт
(https://drive.google.com/file/d/16yCTn6CmrDEF9kf6Iwd2oTod3wuvAJpp/view).
Корекційні програми, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»
https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_Is
EJDisfnM/edit).
Корекційно-розвиткові програми, типових освітніх програм, методичні
рекомендації, навчально-методичні посібники для роботи здітьми з
особливими освітніми потребами розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»
(https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/).
Консультування
Метою консультування фахівців психологічної служби є інформування та
спонукання до знаходження відповідей на питання, що відбувається з
фізичним і психоемоційним станом військового, як реагувати і на що
звертати увагу тим, хто чекає і зустрічає близького з фронту.
Забезпечити, якщо це доцільно, достатню поінформованість родичів особи
із ПТСР про поширені реакціїна травмуючі події, зокрема й про симптоми;
про групи самодопомоги та групи підтримки.
Терапевтичні втручання мають надавати компетентні особи, які здобули
відповідну підготовку. Ці люди мають отримувати належні супервізії.
Для педагогічних працівників ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
розроблено спецкурс підвищення кваліфікації для слухачів (освітян) очно-
дистанційної форми навчання «Важливі навички у періоди стресу»
https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu
Використовувати онлайн-консультування
Зв'язки з громадськістю
Розширення та зміцнення зв’язків з представниками громадських та
міжнародних організацій які дотичні до світянської сфери
 Завдання працівника психологічної служби: створити умови для
рівного розвитку всіх дітей, без винятку, залучити всіх батьків до
освітнього процесу.
З метою підвищення психологічної культури суб’єктів освітнього
процесу в закладах освіти та у сім’ї рекомендуємо отримувати
інформацію через Інтернет із застосуванням інтерактивних форм.
Організаційно-методична робота
 У 2022-2023 н.р. започаткована єдина електронна система звітності (ЄСЕЗ)
 ЄЕСЗ виконує визначену процедуру в кінці навчального року (як правило, в кінці
червня), з розрахунку здобувачів освіти станом на 1 вересня.
 Перелік нормативно-правового забезпечення фахівців психологічної служби у системі
освіти України, що постійно оновлюється та доповнюється, розміщено на вебсайті ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»(https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-
sotsialno-pedahohichnarobota/normatyvno-pravova-baza /).
 Поточну роботу працівники психологічної служби закладу освіти фіксують у журналі
практичного психолога/соціального педагога відповідно до листа МОН від 24.07.2019
№ 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі
освіти України» (https://docs.google.com/document/d/1UY_xe_kXCqYFOKgjZjd5xA4-
KbSBzIefqWQoEWugPs/ edit)
 Працівники психологічної служби закладу освіти виконують свою роботу як у закладі
освіти (психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність,
обробка результатів досліджень тощо), так і за його межами (підготовка до проведення
заходів, оформлення робочої документації, планування тощо)
Професійна майстерність фахівців ПС
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 51 Закону
України «Про повну загальну середню освіту» щодо підвищення
кваліфікації педагогічних працівників у питанні надання психологічної
підтримки учасникам освітнього процесу» прийнято зміни до статті 51,
якими в обов’язковому щорічному підвищенні кваліфікації педагогічних
працівників шляхом перерозподілу кількості годин,передбачених для цього,
виділено не менше 10 % загальної кількості годин на вдосконалення знань,
вмінь і практичних навичок у питанні надання психологічної підтримки
учасників освітнього процесу.
На платформі «Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти» можна
безкошьовно пройти наступні курси: «Перша психологічна допомога учасникам
освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій», «Навчіться
управляти стресом», «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері
освіти»
Професійна майстерність фахівців ПС
У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» розроблено спецкурс підвищення кваліфікації
для слухачів (освітян) очно-дистанційної форми навчання «Важливі
навички у періоди стресу» на основі методики Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ), якийсхвалено рішенням Вченої ради ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 01.03.2023). Взяти
участь у спецкурсі можна за покликанням:
https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu
Рекомендовано педагогічним працівникам впроваджувати «психологічні
хвилинки» (на власний розсуд). Спецкурсу складається із 108 відеороликів,
який можна знайти у навчально- методичному посібнику «Психологічна
хвилинка», який отримав гриф «Схвалено для використання в освітньому
процесі» (рішення експертної комісії з психології та педагогіки від
01.03.2023 протокол № 1) та розміщено за покликанням:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4lmqF0LvYNEJk3uHhO9f7M8O6k7xH
4Rb.
Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.
 здійснювати психологічну підтримку здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб,
зокрема тих, хто виїхав за кордон;
 продовжити роботу щодо запровадження на сайтах закладів освіти сторінки «Кабінет
психолога/соціального педагога» та онлайн-консультування;
 здійснювати психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного
навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативну і просвітницьку роботу з
батьками;
 проводити просвітницько-профілактичні заходи щодо підвищення рівня знань учасників
освітнього процесу з питань сексуальності людини,статевого виховання, ВІЛ/СНІДУ тощо;
 у плані роботи практичного психолога та соціального педагога закладу освіти рекомендовано
чітко прописати ролі та обов’язки, узгоджені заздалегідь;
 до плану роботи фахівця психологічної служби рекомендовано внести питання подолання
наслідків травматичних інцидентів та заходи щодо забезпечення координованої системної
психологічної підтримки та надання психолого-соціальної допомоги, яка ґрунтується на
забезпеченні надання практичної допомоги;
Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.
 до плану роботи закладу освіти в частину позакласної роботи рекомендовано додати годину
психолога (1 раз на місяць) для кожн(ої/ого) групи/класу;
 важливим є питання підвищення професійної компетентності практичних психологів та
соціальних педагогів у напрямі оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги;
 у межах соціально-педагогічної і психологічної просвітницької діяльності рекомендовано
інформування усіх учасників освітнього процесу з питань збереження їхнього соціального
благополуччя і психічного здоров’я за напрямами:
 ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічно допомоги учасникам
освітнього процесу та запровадження «Психологічноїхвилинки» під час уроків;
 інформування з проблем торгівлі людьми;
 інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного
стану в Україні;
 формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р
 інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних психоактивних речовин, алкоголю та
тютюнопаління;
 ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які мож нести інтернет (шахрайство,
спам, кібербулінг тощо);
 ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у раз увімкнення сигналу повітряної
тривоги; популяризація ненасильницької моделі поведінки; формування моральної поведінки,
активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті
своєї держави;
 ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними закономірностями та умовами
сприятливого розвитку дитини тощо.
 рекомендовано вжити заходів щодо посилення профілактичної роботи з побудови безпечного,
мирного освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти технології
вирішення конфліктів шляхом співробітництва з питань подолання правопорушень, злочинності
серед неповнолітніх;
 запланувати роботу із сім’ями, до яких незабаром повернуться захисники і захисниці;
 обов’язково заповнити (ЄЕСЗ) до дати звільнення з роботи; надавати методичну підтримку та
рекомендувати педагогічни працівникам у застосуванні «Психологічних хвилинок» під час
уроків/занять
З психології та педагогіки (https://bit.ly/3mtWtu9)
Проєкт «КОНЦЕПЦІЯ реформування психологічної служби у
системі освіти України на період до 2030 року»
Пріоритетними напрямами реформування Служби мають бути:
1. Зміцнення організаційної структури і посилення спроможностей.
2. Удосконалення науково-методичного супроводу і моніторингу.
3. Запровадження системи супервізії у Службі.
4. Розроблення і упровадження алгоритмів перенаправлення (маршрутизація).
5. Запровадження дворівневої структури надання психологічних послуг учасникам освітнього процесу
та мешканцям ТГ.
6. Підвищення кваліфікації та атестація працівників.
7. Покращення умов праці фахівців.
8. Підсилення можливостей Українського науково-методичного центру практичної психології і
соціальної роботи НАПН України щодо методичного супроводу діяльності Служби.
9. Побудова гнучкої багаторівневої системи супроводу учасників освітнього процесу у воєнний та
повоєнний час.
Навчальний 2023-2024 н.р..pptx
Навчальний 2023-2024 н.р..pptx
1 sur 26

Recommandé

Наказ про організацію весняних канікул par
Наказ про організацію весняних канікулНаказ про організацію весняних канікул
Наказ про організацію весняних канікулВолодимир Бондаренко
2.5K vues7 diapositives
протокол батьківських зборів par
протокол батьківських зборівпротокол батьківських зборів
протокол батьківських зборівssusere7336a
19.2K vues1 diapositive
Портфоліо вчителя англійської мови Чоботар Н.Г. par
Портфоліо вчителя англійської мови Чоботар Н.Г.Портфоліо вчителя англійської мови Чоботар Н.Г.
Портфоліо вчителя англійської мови Чоботар Н.Г.270479
1.1K vues12 diapositives
звіт екологічної роботи у зош і іі ст. №2 par
звіт екологічної роботи у зош і іі ст. №2звіт екологічної роботи у зош і іі ст. №2
звіт екологічної роботи у зош і іі ст. №2svetlana-lk
4.4K vues36 diapositives
моніторинг відвідування учнями уроків par
моніторинг відвідування учнями уроківмоніторинг відвідування учнями уроків
моніторинг відвідування учнями уроківvally09
4.6K vues4 diapositives
презентація математиків par
презентація математиківпрезентація математиків
презентація математиківbymbarishka
3.7K vues33 diapositives

Contenu connexe

Tendances

тренінг « спіши робити добро» par
тренінг « спіши робити добро»тренінг « спіши робити добро»
тренінг « спіши робити добро»Александр Дрон
3.9K vues6 diapositives
Календарно тематичне планування. Мистецтво. 2 клас. НУШ. Масол .Л.М. par
Календарно тематичне планування. Мистецтво. 2 клас. НУШ. Масол .Л.М.Календарно тематичне планування. Мистецтво. 2 клас. НУШ. Масол .Л.М.
Календарно тематичне планування. Мистецтво. 2 клас. НУШ. Масол .Л.М.VsimPPT
11.3K vues3 diapositives
план роботи практичного психолога 2014 2015 par
план роботи практичного психолога 2014 2015план роботи практичного психолога 2014 2015
план роботи практичного психолога 2014 2015Irina Zerkal
9.5K vues10 diapositives
Презентація досвіду par
Презентація досвідуПрезентація досвіду
Презентація досвідуДмитрий Иванков
2.8K vues16 diapositives
1Календарно-тематичне планування - Я досліджую світ на 2 семестр для 1 класу ... par
1Календарно-тематичне планування - Я досліджую світ на 2 семестр для 1 класу ...1Календарно-тематичне планування - Я досліджую світ на 2 семестр для 1 класу ...
1Календарно-тематичне планування - Я досліджую світ на 2 семестр для 1 класу ...VsimPPTX
1.6K vues3 diapositives
Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт. par
Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт.Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт.
Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт.Kristina Savka
2.5K vues16 diapositives

Tendances(20)

Календарно тематичне планування. Мистецтво. 2 клас. НУШ. Масол .Л.М. par VsimPPT
Календарно тематичне планування. Мистецтво. 2 клас. НУШ. Масол .Л.М.Календарно тематичне планування. Мистецтво. 2 клас. НУШ. Масол .Л.М.
Календарно тематичне планування. Мистецтво. 2 клас. НУШ. Масол .Л.М.
VsimPPT11.3K vues
план роботи практичного психолога 2014 2015 par Irina Zerkal
план роботи практичного психолога 2014 2015план роботи практичного психолога 2014 2015
план роботи практичного психолога 2014 2015
Irina Zerkal9.5K vues
1Календарно-тематичне планування - Я досліджую світ на 2 семестр для 1 класу ... par VsimPPTX
1Календарно-тематичне планування - Я досліджую світ на 2 семестр для 1 класу ...1Календарно-тематичне планування - Я досліджую світ на 2 семестр для 1 класу ...
1Календарно-тематичне планування - Я досліджую світ на 2 семестр для 1 класу ...
VsimPPTX1.6K vues
Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт. par Kristina Savka
Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт.Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт.
Еколого-натуралістичний напрямок. Звіт.
Kristina Savka2.5K vues
Конспект уроку усний твір-опис par larisanishchyk
Конспект уроку усний твір-описКонспект уроку усний твір-опис
Конспект уроку усний твір-опис
larisanishchyk14.7K vues
Адаптація учнів до школи par russoua
Адаптація учнів до школиАдаптація учнів до школи
Адаптація учнів до школи
russoua1K vues
Поетапний план роботи над проектом par Aman_Irina
Поетапний план роботи над проектомПоетапний план роботи над проектом
Поетапний план роботи над проектом
Aman_Irina5.7K vues
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпд par envk1
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпдВпровадження інтерактивних технологій у роботу гпд
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпд
envk14.7K vues
Портфоліо вчителя англійської мови Бишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кузьменко Ок... par Tetiana Taranchuk
Портфоліо вчителя англійської мови Бишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кузьменко Ок...Портфоліо вчителя англійської мови Бишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кузьменко Ок...
Портфоліо вчителя англійської мови Бишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кузьменко Ок...
Tetiana Taranchuk47.5K vues
План заходів по протидії торгівлі людьми до 2020р par Alla Kolosai
План заходів по протидії торгівлі людьми до 2020рПлан заходів по протидії торгівлі людьми до 2020р
План заходів по протидії торгівлі людьми до 2020р
Alla Kolosai18.8K vues
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків) par Ковпитська ЗОШ
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Особливі діти - особливі потреби par nvktereb
Особливі діти - особливі потребиОсобливі діти - особливі потреби
Особливі діти - особливі потреби
nvktereb1.9K vues
протокол №2 від19.02.2014 par mksmila
протокол №2 від19.02.2014протокол №2 від19.02.2014
протокол №2 від19.02.2014
mksmila6.8K vues

Similaire à Навчальний 2023-2024 н.р..pptx

Робота психолога.pptx par
Робота психолога.pptxРобота психолога.pptx
Робота психолога.pptxssuserf458f8
32 vues9 diapositives
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf par
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf62ea2a960bc53893879406 (1).pdf
62ea2a960bc53893879406 (1).pdfssuserb89685
83 vues40 diapositives
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015 par
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015olga_ruo
3.9K vues27 diapositives
Proforientation par
ProforientationProforientation
ProforientationСергій Якуба
484 vues6 diapositives
звіт про роботу за 2014 2015 н.р. par
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.звіт про роботу за 2014 2015 н.р.
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.Tamara Emec
1.2K vues29 diapositives
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу... par
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...punkoff34
1.5K vues14 diapositives

Similaire à Навчальний 2023-2024 н.р..pptx(20)

Робота психолога.pptx par ssuserf458f8
Робота психолога.pptxРобота психолога.pptx
Робота психолога.pptx
ssuserf458f832 vues
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf par ssuserb89685
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf62ea2a960bc53893879406 (1).pdf
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf
ssuserb8968583 vues
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015 par olga_ruo
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015
olga_ruo3.9K vues
звіт про роботу за 2014 2015 н.р. par Tamara Emec
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.звіт про роботу за 2014 2015 н.р.
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.
Tamara Emec1.2K vues
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу... par punkoff34
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...
punkoff341.5K vues
наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р. par Tamara Emec
наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р.наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р.
наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р.
Tamara Emec1K vues
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptx par ssuserf458f8
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptxПсихологіча підготовка під час воєнного стану.pptx
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptx
ssuserf458f845 vues
методичні рекомендації сп par sansanych86
методичні рекомендації спметодичні рекомендації сп
методичні рекомендації сп
sansanych861.9K vues
зміст діяльності пп і сп par vbif25
зміст діяльності пп і спзміст діяльності пп і сп
зміст діяльності пп і сп
vbif251K vues
психологічна служба par rmk-resh
психологічна службапсихологічна служба
психологічна служба
rmk-resh91 vues
положення про методичний кабінет par sansanych86
положення про методичний кабінетположення про методичний кабінет
положення про методичний кабінет
sansanych86532 vues
інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і... par Юлия Лукьяненко
інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і...інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і...
інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і...
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf par ssuser7541ef1
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdfСерпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
ssuser7541ef142 vues

Plus de ssuser7541ef1

ЗУ.pdf par
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdfssuser7541ef1
6 vues6 diapositives
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx par
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxРобота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxssuser7541ef1
5 vues11 diapositives
Фіз-ра.pdf par
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdfssuser7541ef1
22 vues15 diapositives
Психологічна готовність.pdf par
Психологічна готовність.pdfПсихологічна готовність.pdf
Психологічна готовність.pdfssuser7541ef1
8 vues1 diapositive
Резильєнтність.pdf par
Резильєнтність.pdfРезильєнтність.pdf
Резильєнтність.pdfssuser7541ef1
178 vues23 diapositives
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx par
Афлатун для вихователів ЗДО.pptxАфлатун для вихователів ЗДО.pptx
Афлатун для вихователів ЗДО.pptxssuser7541ef1
226 vues22 diapositives

Plus de ssuser7541ef1(20)

Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx par ssuser7541ef1
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxРобота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
ssuser7541ef15 vues
Психологічна готовність.pdf par ssuser7541ef1
Психологічна готовність.pdfПсихологічна готовність.pdf
Психологічна готовність.pdf
ssuser7541ef18 vues
Резильєнтність.pdf par ssuser7541ef1
Резильєнтність.pdfРезильєнтність.pdf
Резильєнтність.pdf
ssuser7541ef1178 vues
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx par ssuser7541ef1
Афлатун для вихователів ЗДО.pptxАфлатун для вихователів ЗДО.pptx
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx
ssuser7541ef1226 vues
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО par ssuser7541ef1
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДОЩо потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
ssuser7541ef133 vues
Класний керівник в НУШ .pptx par ssuser7541ef1
Класний керівник в НУШ .pptxКласний керівник в НУШ .pptx
Класний керівник в НУШ .pptx
ssuser7541ef1366 vues
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf par ssuser7541ef1
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdfпрофесійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf
ssuser7541ef1297 vues
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdf par ssuser7541ef1
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdfFacebook-публікація 940x788 пікс.pdf
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdf
ssuser7541ef116 vues
Напрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptx par ssuser7541ef1
Напрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptxНапрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptx
Напрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptx
ssuser7541ef156 vues
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ... par ssuser7541ef1
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...
ssuser7541ef1169 vues
Онлайн-платформи для діагностики.pptx par ssuser7541ef1
Онлайн-платформи для діагностики.pptxОнлайн-платформи для діагностики.pptx
Онлайн-платформи для діагностики.pptx
ssuser7541ef1934 vues
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx par ssuser7541ef1
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptxСЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx
ssuser7541ef1621 vues
СЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx par ssuser7541ef1
СЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptxСЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx
СЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx
ssuser7541ef146 vues
презентація для вихователя.pptx par ssuser7541ef1
презентація для вихователя.pptxпрезентація для вихователя.pptx
презентація для вихователя.pptx
ssuser7541ef1133 vues
Дистанційна освіта в ЗДО par ssuser7541ef1
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДО
ssuser7541ef14.5K vues
Якісна освіта здо par ssuser7541ef1
Якісна освіта здоЯкісна освіта здо
Якісна освіта здо
ssuser7541ef1129 vues

Dernier

В'ячеслав Васильович Петров par
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 vues10 diapositives
111.pptx par
111.pptx111.pptx
111.pptxSvetlana Solyanik
27 vues15 diapositives
«Жив і працював для Університету» par
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»ihorsadovskyi
5 vues61 diapositives
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» par
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
15 vues10 diapositives
ІКТ .pptx par
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
5 vues6 diapositives

Dernier(14)

«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195841 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195858 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195861 vues

Навчальний 2023-2024 н.р..pptx

 • 1. Пріоритетні напрямки психологічної служби закладів освіти Барської громади на 2023-2024 н. р. Психолог КУ «ЦПР ПП Барської МР» Наталія Франчук
 • 2. «Безпечне освітнє середовище та ментальне здоров’я учасників освітнього процесу – пріоритет освіти майбутнього»
 • 3. Усі практичні психологи та соціальні педагоги у системі освіти мають бути обізнаними щодо психологічного впливу травматичних інцидентів та вміти надавати практичну, соціальну та емоційну підтримку учасникам освітнього процесу
 • 4. Підвищення професійної компетенції щодо оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги Безкоштовні курси підвищення кваліфікації на платформі • «Перша психологічна допомога учасникам • освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій» • «Навчіться управляти стресом» • «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері освіти»
 • 5. Освітні втрати • втрата знань, умінь, навичок або уповільнення/переривання академічного прогресу через погіршення умов навчання Навчальні • порушення особистого та соціального розвитку особистості, що призводить до деформації особистісних цінностей та моделей поведінки Виховні • негативний вплив на загальний психолого-емоційний стан здобувачів освіти, що проявляються у депресії, зростанні страху, тривожності, втраті мотивації до навчання, апатії, розгубленочсті та неуважності Психологічні
 • 6. Відповідно до рішення Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради України від 07.06.2023 №3 • З метою подолання «освітніх втрат» (навчальних, виховіних, психологічних) рекомендовано створити на базі закладів освіти ресурсні центри/хаби для надання психосоціальної підтримки учасникам освітнього процесу та роботи з батьками.
 • 7. Лист МОН України від 21.08.2023 №1/12492-23 «Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 н.р.» Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України в умовах дії воєнного стану у листі розміщені з активними посиланнями, з якими необхідно ознайомитися кожному фахівцю психологічної служби і опиратися у своїй діяльності
 • 8. Напрямки діяльності працівників психологічної служби закладів освіти  Навчальна діяьність – реалізовується через викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків психологічного та соціально- педагогічного спрямування та «години психолога/соціального педагога (не менше ніж 1 раз на місяць для кожного класу/групи в частині позакласної роботи.  Програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialnopedahohichna- robota/fakul-tatyvy/.  Навчально-методичні матеріали щодо роботи в умовах війни розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta- sotsialnopedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh- diy
 • 9. Напрямки просвітницької роботи • ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час уроків; • інформування з проблем торгівлі людьми; • інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні; • формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей; • інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління; • ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг тощо); • ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у разі увімкнення сигналу повітряної тривоги; • популяризація ненасильницької моделі поведінки; • формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;
 • 10. Рекомендовано закладам освіти забезпечити надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу вкризових ситуаціях та дітям, що пережили психотравмуючі події, а саме:  інформувати учасників освітнього процесу щодо можливості отриманняпсихологічних послуг у закладі освіти;  оприлюднити на вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх засновників) контакти безкоштовної кризової психологічної допомоги у період війни в країні;  сприяти підвищенню компетентності практичних психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників з питань надання першої психологічної допомоги, психологічної допомоги дітям, які пережилпсихотравмуючі події;  сприяти впровадженню в закладах освіти у роботу з дітьми програм формування стійкості до стресу, розвитку резилієнс у дітей, психосоціальної допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події;  впроваджувати програми профілактики емоційного вигорання практичних психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників.
 • 11. Діагностична робота  Діагностичний інструментарій для фахівців психологічної служби розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО» (https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovidta-sotsialno- pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta- sotsialnyh14pedahohi/navchalno-metodychni-materialy-dlya- psyholohiv/psyhodiahnostychnarobota/) Постравматичний стресовий розлад (ПТСР ) - фахівці ПС закладів освіти не мають відповідної кваліфікації роботи з ПТСР, тому за умови виявлення/припущення його – переспрямувати учасника освітнього процесу до фахівц з відповідною кваліфікацією.
 • 12. При плануванні діагностичної роботи слід дотримуватися наступних аспектів: психодіагностичний інструментарій, що застосовується у роботі, має бути перевірений на практиці, бути валідним і мати відомості про експертизу відомих фахівців, яку він пройшов;  перелік методик має складати деякий мінімум, який знадобиться працівникам психологічної служби у вирішенні типових і найбільш розповсюджених у практиці роботи проблем учасників освітнього процесу; діагностичний міатеріал має бути структурований за основними цільовими аудиторіями і рівнями освіти: початкова, основна і старша школа;  методики, що застосовуються, мають бути простими у практичному застосуванні, найбільш поширеними серед професійного співтовариства і непотребувати багато часу для їх вивчення; психодіагностичні методики мають узгоджуватися з типовими циклограмами діяльності працівників психологічної служби.
 • 13. Профілактична робота  Посилення профілактичної роботи побудови безпечного, мирного освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти технології вирішення конфліктів шляхом співробітництва з подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх Профілактика шкідливих звичок та формування культури здорового способу у здобувачів освіти Формування у здобувачів освіти здатності протистояти булінгу (цькуванню),навичок ненасильницької поведінки, побудови конструктивного діалогу, розуміння поняття «мир», усвідомлення власної значущості у миробудуванні, усвідомлення конфлікту як невід’ємної частини життя, створення особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті У 2023/2024 навчальному році триватиме Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»
 • 14. Корекційна робота Працівники психологічної служби покликані допомогти здобувачам освіти опрацювати неефективні реакції на стрес, напрацювати механізми стресостійкості, навчити технікам, які допоможуть стабілізуватися та легшевпоратися зі спогадами про пережите. Для роботи рекомендуємо програму «ДІТИТА ВІЙНА НАВЧАННЯ ТЕХНІК ЗЦІЛЕННЯ», схвалену рішенням Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 29.06.2016) і розміщену на сайт (https://drive.google.com/file/d/16yCTn6CmrDEF9kf6Iwd2oTod3wuvAJpp/view). Корекційні програми, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_Is EJDisfnM/edit). Корекційно-розвиткові програми, типових освітніх програм, методичні рекомендації, навчально-методичні посібники для роботи здітьми з особливими освітніми потребами розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО» (https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/).
 • 15. Консультування Метою консультування фахівців психологічної служби є інформування та спонукання до знаходження відповідей на питання, що відбувається з фізичним і психоемоційним станом військового, як реагувати і на що звертати увагу тим, хто чекає і зустрічає близького з фронту. Забезпечити, якщо це доцільно, достатню поінформованість родичів особи із ПТСР про поширені реакціїна травмуючі події, зокрема й про симптоми; про групи самодопомоги та групи підтримки. Терапевтичні втручання мають надавати компетентні особи, які здобули відповідну підготовку. Ці люди мають отримувати належні супервізії. Для педагогічних працівників ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розроблено спецкурс підвищення кваліфікації для слухачів (освітян) очно- дистанційної форми навчання «Важливі навички у періоди стресу» https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu Використовувати онлайн-консультування
 • 16. Зв'язки з громадськістю Розширення та зміцнення зв’язків з представниками громадських та міжнародних організацій які дотичні до світянської сфери  Завдання працівника психологічної служби: створити умови для рівного розвитку всіх дітей, без винятку, залучити всіх батьків до освітнього процесу. З метою підвищення психологічної культури суб’єктів освітнього процесу в закладах освіти та у сім’ї рекомендуємо отримувати інформацію через Інтернет із застосуванням інтерактивних форм.
 • 17. Організаційно-методична робота  У 2022-2023 н.р. започаткована єдина електронна система звітності (ЄСЕЗ)  ЄЕСЗ виконує визначену процедуру в кінці навчального року (як правило, в кінці червня), з розрахунку здобувачів освіти станом на 1 вересня.  Перелік нормативно-правового забезпечення фахівців психологічної служби у системі освіти України, що постійно оновлюється та доповнюється, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»(https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta- sotsialno-pedahohichnarobota/normatyvno-pravova-baza /).  Поточну роботу працівники психологічної служби закладу освіти фіксують у журналі практичного психолога/соціального педагога відповідно до листа МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» (https://docs.google.com/document/d/1UY_xe_kXCqYFOKgjZjd5xA4- KbSBzIefqWQoEWugPs/ edit)  Працівники психологічної служби закладу освіти виконують свою роботу як у закладі освіти (психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність, обробка результатів досліджень тощо), так і за його межами (підготовка до проведення заходів, оформлення робочої документації, планування тощо)
 • 18. Професійна майстерність фахівців ПС Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у питанні надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу» прийнято зміни до статті 51, якими в обов’язковому щорічному підвищенні кваліфікації педагогічних працівників шляхом перерозподілу кількості годин,передбачених для цього, виділено не менше 10 % загальної кількості годин на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у питанні надання психологічної підтримки учасників освітнього процесу. На платформі «Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти» можна безкошьовно пройти наступні курси: «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій», «Навчіться управляти стресом», «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері освіти»
 • 19. Професійна майстерність фахівців ПС У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розроблено спецкурс підвищення кваліфікації для слухачів (освітян) очно-дистанційної форми навчання «Важливі навички у періоди стресу» на основі методики Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), якийсхвалено рішенням Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 01.03.2023). Взяти участь у спецкурсі можна за покликанням: https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu Рекомендовано педагогічним працівникам впроваджувати «психологічні хвилинки» (на власний розсуд). Спецкурсу складається із 108 відеороликів, який можна знайти у навчально- методичному посібнику «Психологічна хвилинка», який отримав гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» (рішення експертної комісії з психології та педагогіки від 01.03.2023 протокол № 1) та розміщено за покликанням: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4lmqF0LvYNEJk3uHhO9f7M8O6k7xH 4Rb.
 • 20. Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.  здійснювати психологічну підтримку здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб, зокрема тих, хто виїхав за кордон;  продовжити роботу щодо запровадження на сайтах закладів освіти сторінки «Кабінет психолога/соціального педагога» та онлайн-консультування;  здійснювати психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативну і просвітницьку роботу з батьками;  проводити просвітницько-профілактичні заходи щодо підвищення рівня знань учасників освітнього процесу з питань сексуальності людини,статевого виховання, ВІЛ/СНІДУ тощо;  у плані роботи практичного психолога та соціального педагога закладу освіти рекомендовано чітко прописати ролі та обов’язки, узгоджені заздалегідь;  до плану роботи фахівця психологічної служби рекомендовано внести питання подолання наслідків травматичних інцидентів та заходи щодо забезпечення координованої системної психологічної підтримки та надання психолого-соціальної допомоги, яка ґрунтується на забезпеченні надання практичної допомоги;
 • 21. Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.  до плану роботи закладу освіти в частину позакласної роботи рекомендовано додати годину психолога (1 раз на місяць) для кожн(ої/ого) групи/класу;  важливим є питання підвищення професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів у напрямі оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги;  у межах соціально-педагогічної і психологічної просвітницької діяльності рекомендовано інформування усіх учасників освітнього процесу з питань збереження їхнього соціального благополуччя і психічного здоров’я за напрямами:  ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічно допомоги учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічноїхвилинки» під час уроків;  інформування з проблем торгівлі людьми;  інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні;  формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
 • 22. Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р  інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління;  ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які мож нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг тощо);  ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у раз увімкнення сигналу повітряної тривоги; популяризація ненасильницької моделі поведінки; формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;  ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними закономірностями та умовами сприятливого розвитку дитини тощо.  рекомендовано вжити заходів щодо посилення профілактичної роботи з побудови безпечного, мирного освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти технології вирішення конфліктів шляхом співробітництва з питань подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх;  запланувати роботу із сім’ями, до яких незабаром повернуться захисники і захисниці;  обов’язково заповнити (ЄЕСЗ) до дати звільнення з роботи; надавати методичну підтримку та рекомендувати педагогічни працівникам у застосуванні «Психологічних хвилинок» під час уроків/занять
 • 23. З психології та педагогіки (https://bit.ly/3mtWtu9)
 • 24. Проєкт «КОНЦЕПЦІЯ реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року» Пріоритетними напрямами реформування Служби мають бути: 1. Зміцнення організаційної структури і посилення спроможностей. 2. Удосконалення науково-методичного супроводу і моніторингу. 3. Запровадження системи супервізії у Службі. 4. Розроблення і упровадження алгоритмів перенаправлення (маршрутизація). 5. Запровадження дворівневої структури надання психологічних послуг учасникам освітнього процесу та мешканцям ТГ. 6. Підвищення кваліфікації та атестація працівників. 7. Покращення умов праці фахівців. 8. Підсилення можливостей Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України щодо методичного супроводу діяльності Служби. 9. Побудова гнучкої багаторівневої системи супроводу учасників освітнього процесу у воєнний та повоєнний час.