Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

รหัสเทียม Psuedo code

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Programmer1
Programmer1
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

รหัสเทียม Psuedo code

 1. 1. รหัสเทียม Psuedo Code โดย นาย ปณพล ดาดวง สคพ2. เลขที่ 5
 2. 2. รหัสเทียม หรือ ซูโดโค้ด (Pseudo Code)  เป็ นคำสั่งที่จำลองควำมคิดเป็ นลำดับขั้นตอนโดยใช้สัญลักษณ์ เป็น ประโยคภำษำอังกฤษ ซึ่งซูโดโค้ดไม่ใช่ภำษำโปรแกรมทำง คอมพิวเตอร์จึงไม่ สำมำรถนำไปประมวลผลได้ คือ ไม่สำมำรถสั่งให้ คอมพิวเตอร์ทำงำนตำมคำสั่ง แต่เป็นกำรเขียนจำลองคำสั่งจริงแบบย่อๆ ตำมอัลกอริทึมของโปรแกรมระบบ เพื่อนำไปพัฒนำเป็นกำรเขียน โปรแกรมภำษำคอมพิวเตอร์ได้  รหัสเทียม (Pseudocode) คือ กำรเขียนโปรแกรมในรูปแบบภำษำอังกฤษ ที่มีขั้นตอนและรูปแบบแน่นอนกะทัดรัด และมองดูคล้ำยภำษำระดับสูงที่ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เจำะจงภำษำใดภำษำหนึ่ง
 3. 3. ประโยชน์ของซูโดโค้ด  เป็นเครื่องมือในกำรกำหนดโครงร่ำงกระบวนกำรทำงำนของกำร เขียนโปรแกรมแต่ละโปรแกรม  เป็นต้นแบบในกำรทบทวน ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำโปรแกรมของ โปรแกรมเมอร์ และนักวิเครำะห์ระบบ  เป็นตัวกำหนดงำนเขียนโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปพัฒนำ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสั่งให้ คอมพิวเตอร์ทำงำนตำม กระบวนกำรที่ได้จำลองกระบวนกำรจริงไว้ในซูโดโค้ด
 4. 4. วิธีการเขียนซูโดโค้ด  ประโยคคำสั่ง (Statement) จะอยูในรูปแบบของภำษำอังกฤษอย่ำงง่ำย  ในหนึ่งบรรทัด ให้เขียนประโยคคำสั่งเพียงคำสั่งเดียว  ควรใช้ย่อหน้ำ เพื่อแยกคำเฉพำะ (Keywords) ได้ชัดเจน รวมถึงจัด โครงสร้ำงกำรควบคุมให้เป็นสัดส่วน ซึ่งช่วยให้อ่ำนโค้ดได้ง่ำย  แต่ละประโยคคำสั่งให้เขียนลำดับจำกบนลงลำง โดยมีทำงเข้ำเพียงทำง เดียว และมีทำงออกทำงเดียวเท่ำนั้น  กลุ่มของประโยคคำสั่งต่ำงๆ อำจจัดรวมกลุ่มเข้ำด้วยกันในรูปแบบของ โมดูล แต่ต้องมีกำรกำหนดชื่่อของโมดูลด้วย เพื่อให้สำมำรถเรียกใช้งำน โมดูลนั้นได้
 5. 5. ตัวอย่างการเขียนรหัสเทียม Pseudo Code Algorithm Problem_1 Variables : mLoop, Sum, testScore, average Begin Input mLoop Sum = 0 For I = 1 to mLoop Input testScore Sum = Sum + testScore Next average = Sum / mLoop Print average End Problem_1
 6. 6. รูปแบบการเขียน Pseudo Code 1. การกาหนดค่า และการคานวณ name = expression name คือ ชื่อตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บค่ำ expression คือ ค่ำข้อมูลหรือนิพจน์ ตัวอย่ำง salary = 1000 overTime = 2500 tax = 125 Income = salary + overTime - tag
 7. 7. 2. การอ่าน/รับข้อมูล กำรอ่ำนข้อมูลสำมำรถใช้คำสั่ง READ, INPUT หรือ GET ได้โดย Read variables_1 ,variables_2, variables_3 Input variables_1 ,variables_2, variables_3 Get variables_1 ,variables_2, variables_3 READ ใช้สำหรับกำรอ่ำนค่ำที่มีอยู่แล้ว มำเก็บไว้ในตัวแปร เช่น กำรอ่ำน ข้อมูลจำกไฟล์ โดยจะทำงำนร่วมกับ OPEN (กำรเปิดไฟล์) INPUT และ GET ใช้สำหรับกำรรับค่ำข้อมูลผ่ำนทำงแป้นพิมพ์ Variable คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลที่อ่ำนหรือรับเข้ำมำ ซึ่งสำมำรถกำหนดได้ ตำมจำนวนตัวแปรที่ต้องกำร โดยใช้เครื่องหมำย “,” คั่นระหว่ำงชื่อตัวแปร
 8. 8. ตัวอย่าง Input a, b, c Answer = a + b + c Get current_date expire_date = current_date + 120 Open student_file Read Id, Name, Address, Sex
 9. 9. 3. การแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลสามารถใช้คาสั่ง Print , Prompt, Write print variables_1 ,variables_2, variables_3 prompt variables_1 ,variables_2, variables_3 write variables_1 ,variables_2, variables_3 PRINT และ PROMPT ใช้สาหรับการพิมพ์ค่าข้อมูล หรือ ข้อความ WRITE ใช้สาหรับการบันทึกข้อมูลลงในแฟ้ มข้อมูล
 10. 10. ตัวอย่าง Prompt " Enter 3 Value ==> " Input Value1 , Value2 , Value3 Sum = Value1 + Value2 + Value3 Print Sum Open Student _file Input Id, Name, Address, Sex Write Id, Name, Address, Sex
 11. 11. 4. การกาหนดเงื่อนไข If < condition > Then Activity 1 Else Activity 2 Endif <condition> คือ เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งหำกเงื่อนไขเป็นจริง จะทำ กิจกรรมหลัง THEN (activity1) แต่ถ้ำเงื่อนไขเป็นเท็จ ก็จะทำ กิจกรรมหลัง ELSE (activity2)
 12. 12. ตัวอย่าง IF sex = “M” THEN male = male + 1 ELSE female = female + 1 ENDIF IF score >= 80 grade = “A” ELSEIF score >= 70 grade = “B” ELSEIF score >= 60 grade = “C” ELSEIF score >= 50 grade = “D” ELSE grade = “F” ENDIF
 13. 13. 5. ในกรณีที่มีหลายเงื่อนไข กำรใช้ IF อำจทำให้ตรวจสอบโปรแกรมได้ยำก สำมำรถใช้คำสั่ง CASE …. END CASE แทนได้ ตัวอย่ำง CASE score OF >= 80 : grade = “A” >= 70 : grade = “B” >= 60 : grade = “C” < 60 : grade = “F” ENDCASE
 14. 14. 6. การทางานเป็นรอบ (Loop) กำรทำงำนเป็นรอบด้วยลูป WHILE … ENDWHILE WHILE<condition> activity1 activity2 activity3 ENDWHILE
 15. 15. กำรทำงำนของลูป WHILE จะมีกำรตรวจสอบเงื่อนไขก่อน โดยหำก เงื่อนไขเป็นจริง จะทำกิจกรรมภำยในลูปซ้ำไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเงื่อนไข เป็นเท็จก็จะออกจำกลูปแต่หำกเงื่อนไขที่ตรวจสอบครั้งแรกเป็นเท็จ ก็จะไม่ มีกำรทำกิจกรรมภำยในลูปเลย
 16. 16. ตัวอย่ำง num = 1 WHILE num <= 20 PRINT num num = num + 1 ENDWHILE PRINT “STOP RUN”
 17. 17. 7. การทางานเป็นรอบ (Loop) กำรทำงำนเป็นรอบด้วยลูป DO … UNTIL DO activity1 activity2 activity3 UNTIL <condition> กำรทำงำนของลูป DO … UNTIL จะทำกิจกรรมภำยในลูปก่อนหนึ่งรอบ จำกนั้นจะทำกำรตรวจเงื่อนไข โดยจะวนซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่ำเงื่อนไขจะเป็นจริง จึงหลุดออกจำกลูป และถึงแม้เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นจริงตั้งแต่แรก แต่ลูป DO…UNTIL ก็จะมีกำรทำกิจกรรมภำยในลูปอย่ำงน้อยหนึ่งรอบเสมอ
 18. 18. ตัวอย่ำง num = 0 DO PRINT “HELLO…” num = num + 1 UNTIL num > 20
 19. 19. 8. การทางานเป็นรอบ (Loop) กำรทำงำนเป็นรอบด้วยลูป FOR … NEXT FOR i=1 to n activity1 activity2 activity3 Next
 20. 20. ตัวอย่างการเขียนรหัสเทียมและผังงาน  หลักในการเขียน Pseudocode 1. คำสั่งที่เขียนใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย ไม่ต้องคำนึงถึง ภำษำคอมพิวเตอร์ 2. ในหนึ่งบรรทัด ให้มีเพียงหนึ่งคำสั่งเท่ำนั้น 3. ใช้ย่อหน้ำในกำรแสดงกลุ่มของคำสั่ง ที่เป็นคำสั่งย่อยในคำสั่ง พวกเงื่อนไข เช่น if-else, while, for ฯลฯ 4. ในกำรเขียนแต่ละคำสั่งให้เรียงกำรทำงำนจำกบนลงล่ำง และมี ทำงออกหรือจุดสิ้นสุดเพียงจุดเดียว 5. กลุ่มคำสั่งอำจจะเขียนรวมกันเป็นโมดุล และเวลำเรียกใช้ก็ เรียกใช้ผ่ำนชื่อโมดุล (คล้ำยกับกำรเรียกใช้ฟังก์ชัน)
 21. 21.  ตัวอย่ำงที่ 1 จงเขียน Pseudocodeจำกโปรแกรมหำผลรวมของตัวเลข 2 ค่ำ แล้วแสดงผลรวมออกมำทำงหน้ำจอ 1. read x , y 2. calculate sum = x + y 3. print sum ตัวอย่ำงที่ 2 จงเขียน Pseudocodeจำกโปรแกรมรับตัวเลข 1 ค่ำแล้วตรวจสอบ ว่ำเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ 1. read x 2. if x % 2 = 0 <– ตรวจสอบว่ำเศษจำกกำรหำร x ด้วย 2 เท่ำกับ 0 หรือไม่ 1. then 1. print “even” 2. else 1. print “odd”
 22. 22.  ตัวอย่ำงที่ 3 จงเขียน Pseudocode จำกโปรแกรมหำค่ำเฉลี่ยของตัวเลข 10 ค่ำ แล้ว แสดงค่ำเฉลี่ยออกมำทำงหน้ำจอ 1. for i = 1 to 10 <– เป็นคำสั่งวนรอบจำนวน 10 รอบ 1. read num 2. calculate sum = sum + num 2. calculate mean = sum / 10 3. print mean ตัวอย่ำงที่ 4 จงเขียน Pseudocodeจำกโปรแกรมหำค่ำเฉลี่ยของตัวเลข n ค่ำ แล้วแสดง ค่ำเฉลี่ยออกมำทำงหน้ำจอ 1. read n  2. for i = 1 to n <– เป็นคำสั่งวนรอบจำนวน n รอบ 1. read num 2. calculate sum = sum + num 3. calculate mean = sum / n 4. print mean
 23. 23.  ตัวอย่ำงที่ 5 จงเขียน Pseudocodeจำกโปรแกรมเปรียบเทียบตัวเลข 2 ค่ำ แล้ว แสดงควำมสัมพันธ์ออกมำ 1. read x , y 2. if x > y 1. then 1. print “x > y” 2. else if x < y 1. then 1. print “x < y”  2. else 1. print “x = y”

×