طراحی سایت در اراک-www.SiteMand.com

طراحی انواع وب سایت های شرکتی حرفه ای در اراک

‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اراک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫ویژه‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬‫بهینه‬ ، ‫کشور‬ ‫و‬‫سایت‬ ‫سازی‬‫اراک‬ ‫در‬ ‫شرکتی‬ ‫های‬‫بهینه‬ ،‫سازی‬
‫سایت‬‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫فروشگاهی‬ ‫های‬‫تخصص‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫شرکتی‬ ‫های‬‫اصلی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصصین‬ ‫گروه‬.‫باشد‬
‫ویژه‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سایتمند‬ ‫های‬ ‫تخصص‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫مدیران‬‫اراک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬‫ارائه‬ ‫جهت‬‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫عملی‬ ‫راهکارهای‬‫و‬‫مشتری‬ ‫افزایش‬‫می‬
.‫باشد‬
‫می‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصصین‬ ‫گروه‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫خدمات‬.‫باشد‬
‫سایت‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫های‬‫فروشگاهی‬ ‫و‬ ‫شرکتی‬‫به‬‫پویا‬ ‫صورت‬
‫بهینه‬‫وب‬ ‫سازی‬‫سایت‬‫طراحی‬ ‫شرکتی‬ ‫های‬‫وردپرس‬ ‫با‬ ‫شده‬
‫شرکت‬ ‫مدیران‬ ‫ویژه‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشاوره‬‫کشور‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫اراک‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬‫غیره‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ، ‫فروشگاهی‬ ، ‫شرکتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫شامل‬
‫نرم‬ ‫انواع‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫وب‬ ‫تحت‬ ‫افزارهای‬
‫بهینه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫انواع‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬
‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM
‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫مفتخر‬ ‫سایمتند‬ ‫گروه‬‫اراک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬‫حرفه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شرکتی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
.‫است‬ ‫نموده‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬
‫طراحی‬ ‫جهت‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫شرکتی‬ ‫سایتهای‬‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬‫مطلب‬ ‫ادامه‬‫بخش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫را‬
.‫نمایید‬ ‫دنبال‬
‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫حتی‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫شدن‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصصین‬ ‫گروه‬
‫مانند‬ ‫سایت‬‫نارون‬.‫بگیرد‬ ‫پیشی‬ ‫هم‬
‫عنوان‬ ‫به‬‫نمونه‬‫سای‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫آشنا‬ ‫گروه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ت‬
.‫نمود‬ ‫خواهیم‬
‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫حتی‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫انواع‬ ‫طراحی‬ ‫سایتمند‬ ‫گروه‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫تخصص‬ ‫از‬
‫در‬‫اراک‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬.‫باشد‬ ‫می‬
‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫خرید‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫یا‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مشاوره‬ ‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ : ‫گرامی‬ ‫کاربر‬
‫متداو‬ ‫سؤاالت‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫سؤاالت‬ ‫سری‬.‫باشد‬ ‫ایجادشده‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫ل‬
‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM
‫مطرح‬ ‫سؤاالت‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫کردیم‬ ‫سعی‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬‫را‬ ‫گرامی‬ ‫کاربران‬ ‫شما‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬
.‫دهیم‬ ‫پاسخ‬
۱-‫باشید؟‬ ‫داشته‬ ‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫چرا‬
‫روش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫تبلیغ‬ ، ‫رسانه‬ ‫حاضر‬ ‫عصر‬ ‫در‬‫مانند‬ ‫قدیمی‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫های‬
‫تلویز‬.‫ندارد‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫کارایی‬ ‫مجله‬ ‫و‬ ‫روزنامه‬ ‫یون‬
‫می‬ ‫متخصص‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫امروزه‬ ‫چراکه‬‫هزینه‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫تواند‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫اضافی‬ ‫های‬
‫کسب‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫جا‬ ‫گرفتن‬.‫نماید‬ ‫اقدام‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫وکار‬
‫می‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫بنابراین‬‫کسب‬ ‫توان‬‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وکار‬‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬
‫وب‬.‫نمود‬ ‫شروع‬ ‫سایت‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫همراه‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصصین‬ ‫گروه‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬
.‫بود‬ ‫خواهیم‬ ‫شما‬ ‫همراه‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫بنابراین‬
۲-‫چگونه‬‫می‬‫وب‬ ‫یک‬ ‫توان‬‫بی‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫سایت‬‫داشت؟‬ ‫رقیب‬
.‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫شما‬ ‫همراه‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصص‬ ‫گروه‬ ، ‫هدف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫میل‬ ‫جهت‬
‫وب‬ ‫چراکه‬‫راه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫سایتی‬‫خواهد‬ ‫ما‬ ‫کار‬ ‫نمونه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫نمود‬ ‫خواهیم‬ ‫اندازی‬
.‫بود‬
.‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫خوب‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫یک‬ ‫نمود‬ ‫خواهیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توان‬ ‫تمام‬ ‫بنابراین‬
۳-‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫قیمت‬‫شده‬‫بود؟‬ ‫خواهد‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ً‫ا‬‫حدود‬
‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫امنیت‬
.‫سایت‬ ‫در‬ ‫مورداستفاده‬ ‫گرافیک‬
.‫سایت‬ ‫بودن‬ ‫گرا‬ ‫واکنش‬
‫ایران‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫میزبانی‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫سایت‬ ‫بودن‬ ‫آر‬ ‫آی‬ ‫دات‬ ‫یا‬ ‫کام‬ ‫دات‬
‫دیگران‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫و‬ ‫رتبه‬ ‫وضعیت‬
‫درگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫واسط‬ ‫یا‬ ‫اصلی‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬
‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM
۴-‫وب‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬‫کسب‬ ‫در‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫اختصاصی‬ ‫سایت‬‫دارد؟‬ ‫تأثیر‬ ‫من‬ ‫وکار‬
‫ازآنجایی‬‫به‬ ‫ایران‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫دادوستدهای‬ ‫بیشتر‬ ‫امروزه‬ ‫که‬‫صورت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬
‫می‬.‫گیرد‬
‫و‬ ‫روستاها‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫اینترنتی‬ ‫امکانات‬ ‫پیشرفت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬‫مکان‬‫های‬‫که‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫شهر‬ ‫از‬ ‫دور‬
‫خریدوفروش‬ ‫بیشتر‬‫به‬ ‫ها‬.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫آنالین‬ ‫تجاری‬ ‫صورت‬
‫وب‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ‫بنابراین‬‫کسب‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫نیازهای‬ ‫از‬ ‫شرکتی‬ ‫یا‬ ‫صنف‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫سایت‬‫هر‬ ‫در‬ ‫وکار‬
‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫تخصصی‬.‫رود‬
۵-‫چه‬ ‫از‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصص‬ ‫گروه‬ ‫در‬‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫وتکنولوژهایی‬ ‫ابزارهایی‬
‫می‬ ‫استفاده‬‫شود؟‬
‫اوری‬ّ‫ن‬‫ف‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصص‬ ‫گروه‬‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫جهت‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫هایی‬‫طراحی‬ ‫و‬ ‫اندازی‬
‫وب‬‫سایت‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کشور‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬.‫نمایند‬
‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬html
Css۳‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫زبان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬php, asp.net
‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬mysql
‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫قدرتمند‬ ‫افزارهای‬
۶-‫می‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫سایت‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫چنان‬ ‫آیا‬‫بهینه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫توانیم‬‫از‬ ‫آن‬ ‫ارتقا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سازی‬
‫بگیریم؟‬ ‫مشاوره‬ ‫سایتمند‬
‫مطمعنا‬ ‫بله‬‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫باید‬ ‫ازآنجایی‬‫اوری‬ّ‫ن‬‫ف‬‫طر‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫های‬‫وب‬ ‫احی‬‫سایت‬‫و‬ ‫شرکتی‬ ‫های‬
‫وب‬‫سایت‬‫های‬. ‫هستند‬ ‫پیشرفت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فروشگاهی‬
‫یک‬ ‫سال‬ ‫هرچند‬ ‫لذا‬‫به‬ ‫بار‬‫نرم‬ ‫امکانات‬ ‫پیشرفت‬ ‫تبع‬‫وب‬ ‫باید‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫سایت‬‫قدیمی‬ ‫های‬
‫به‬‫وب‬ ‫خصوص‬‫سایت‬‫بهینه‬ ‫شرکتی‬ ‫و‬ ‫فروشگاهی‬ ‫های‬.‫یابند‬ ‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازی‬
‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM
۷-‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫امکان‬ ‫آیا‬ ‫سایتمند‬ ‫گروه‬ ‫توسط‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آیا‬
‫داشت؟‬
‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫جزئی‬ ‫تغییرات‬ ‫اگر‬ ‫بله‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬.‫گیرد‬
.‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫صورت‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫جداگانه‬ ‫هزینه‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫تغییرات‬ ‫اگر‬ ‫و‬
۸-‫مدت‬‫وب‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫زمان‬‫بود؟‬ ‫خواهد‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫سایت‬
‫راه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫عرض‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫البته‬‫وب‬ ‫اندازی‬‫و‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫گستردگی‬ ‫به‬ ‫سایت‬
.‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫شما‬ ‫رقبای‬ ‫تعداد‬
‫ر‬ ‫قول‬ ‫این‬ ‫ولی‬‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ا‬‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهم‬‫حتی‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬
.‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫صورت‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫کشور‬
‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM
۹-‫مکان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫پشتیبانان‬ ‫امکان‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آیا‬‫اراک‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫دیگری‬ ‫های‬
‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
‫هم‬ ‫از‬‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قول‬ ‫این‬ ‫اکنون‬‫ک‬ ‫دهم‬‫وب‬ ‫چنانچه‬ ‫مکان‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ه‬‫طراحی‬ ‫سایت‬
‫می‬. ‫شود‬
‫می‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫فنی‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫سایتمند‬ ‫توسط‬‫مرتع‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫آن‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫گردد.در‬
.‫سازیم‬
۱۱-‫وب‬ ‫طراحی‬‫دارد؟‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫مزیتی‬ ‫چه‬ ‫سایتمند‬ ‫توسط‬ ‫یا‬ ‫شرکتی‬ ‫سایت‬
‫همان‬‫وب‬ ‫بهترین‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫هم‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫که‬ ‫طور‬‫،ف‬ ‫شرکتی‬ ‫سایت‬‫شما‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫روشگاهی‬
‫فرمان‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تحویل‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫باشید‬ ‫دارد‬ ‫سفارش‬‫و‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫های‬
‫پیاده‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫سازی‬
.‫نباش‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫یا‬ ‫با‬ ‫بهترین‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سایتمند‬ ‫شعار‬ ‫چراکه‬
‫کسب‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬‫بهترین‬ ‫جز‬ ‫یابد‬ ‫پررونق‬ ‫وکار‬.‫باشد‬ ‫ها‬
۱۱-‫می‬ ‫آیا‬ ‫سایت‬ ‫بعد‬ ‫آیا‬‫وب‬ ‫کار‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫توانیم‬‫باشیم؟‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫سایت‬
. ‫ماست‬ ‫موفقیت‬ ‫شما‬ ‫موفقیت‬ ‫چراکه‬ ً‫ا‬‫قطع‬ .‫بله‬
‫گفته‬ ‫قدیم‬ ‫از‬ ‫چرا‬‫می‬ ‫پول،پول‬ ‫اند‬.‫را‬ ‫مشتری‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫آورد‬
۱۲-‫می‬ ‫چگونه‬‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫توانیم‬‫سایتم‬ ‫گروه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫شرکتی‬ ‫سایت‬‫ند‬
.‫نمایم‬ ‫اقدام‬
‫جهت‬ ‫شما‬‫عزیزمان‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫نقطه‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫یا‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫سفارش‬
‫می‬ ‫ایران‬‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫یا‬ ‫تماس‬ ‫فرم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫شما‬ ‫با‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫های‬
.‫نمایید‬ ‫مکاتبه‬
‫گرد‬ ‫اقدام‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فرصت‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫تا‬.‫د‬
‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM
:‫وردپرس‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫چرا‬
‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫مزایای‬:‫هست‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫پرس‬ ‫ورد‬ ‫با‬ ‫سایت‬
۱-‫وب‬ ‫کاربری‬ ‫تغییر‬ ‫انتقال‬‫فروشگاهی‬ ‫به‬ ‫شرکتی‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫سایت‬
۲-‫محیط‬ ‫و‬ ‫پروفایل‬‫فارسی‬ ‫کاربری‬
۳-‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫سو‬ ‫و‬ ‫بهینه‬‫گوگل‬ ‫مخصوص‬ ‫وجو‬
۴-‫قالب‬ ‫وجود‬‫مختلف‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬ ‫زیبا‬ ‫های‬
۵-‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫بارگذاری‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫سرعت‬
‫می‬ ‫متمایز‬ ‫دیگران‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سایتمند‬ ‫آنچه‬:‫کند‬
۱-‫اوری‬ّ‫ن‬‫ف‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫های‬
۲-‫وب‬ ‫نمایش‬ ‫امکان‬‫س‬‫طراحی‬ ‫ایت‬‫مرورگرها‬ ‫تمامی‬ ‫با‬ ‫شده‬
۳-. ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫درست‬ ‫نمایش‬ ‫امکان‬
‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM
‫موبایل‬ ، ‫تاب‬ ‫،لب‬ ‫مانند:کامپیوتر‬‫غیره‬ ‫و‬ ‫تاب‬ ‫لب‬ ، ‫هوشمند‬ ‫های‬
۴-‫سفارشی‬ ‫طراحی‬
‫نمونه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫برخالف‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصص‬ ‫گروه‬‫استفاده‬ ‫خارجی‬ ‫آماده‬ ‫های‬
‫می‬.‫کنند‬
‫نمونه‬ ‫اکثر‬‫استفاده‬ ‫های‬‫بهینه‬ ‫و‬ ‫بومی‬ ‫شده‬.‫هست‬ ‫شده‬
‫به‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫مشتری‬ ‫خود‬ ‫سفارش‬ ‫به‬ ‫اندکی‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫جز‬‫طراحی‬ ‫تمامی‬ ، ‫گیرد‬‫محلی‬ ‫و‬ ‫بومی‬ ‫ها‬
.‫هست‬
:‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫قیمت‬
:‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫تعرفه‬ ‫تضمین‬ ‫در‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصص‬ ‫گروه‬ ‫استانداردهای‬
۱-‫منحصربه‬‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫بودن‬ ‫فرد‬‫کشور‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬
۲-‫آیتم‬ ‫اعمال‬‫بهینه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫سو‬ ‫های‬‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سازی‬
۳-‫برگزاری‬ ‫سرعت‬ ‫بودن‬ ‫باال‬
۴-‫تبلت‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫صحیح‬ ‫نمایش‬
۵-‫مرورگرها‬ ‫تمامی‬ ‫صحیح‬ ‫نمایش‬
‫اراک‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫قیمت‬
‫طرا‬ ‫پایه‬ ‫قیمت‬‫خرید‬ ‫سبد‬ ‫چون‬ ‫امکاناتی‬ ‫با‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫را‬ ‫حی‬
‫جست‬‫درگاه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫تخفیف‬ ‫کوپن‬ ، ‫محصول‬ ‫وجوی‬:‫هست‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫بانکی‬ ‫های‬
:‫فروشگاهی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫پایه‬ ‫قیمت‬۱۹۱۱۰۱۱۱‫تومان‬
‫امکا‬ ‫با‬ ‫شرکتی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫هزینه‬ ‫برآورد‬ ‫کشور‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫قیمت‬ ‫لیست‬‫ناتی‬
‫و‬ ‫فرم‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫درباره‬ ‫صفحه‬ ‫تصاویر‬ ‫آلبوم‬ ‫شرکت‬ ‫معرفی‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫چون‬‫ثبت‬
‫خرید‬ ‫سفارش‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫در‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫شرکتی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫پایه‬ ‫قیمت‬
‫کشور‬۱۶۱۱۰۱۱۱‫تومان‬
‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM
‫وردپرس‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫تعرفه‬
‫های‬ ‫ویژگی‬‫به‬ ‫وردپرس‬ ‫ارزان‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬:‫هست‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬
۱-‫نامحدود‬ ‫الکترونیک‬ ‫پست‬ ‫ایجاد‬
۲-‫یک‬ ‫پشتیبانی‬‫ساله‬
۳-‫راه‬ ‫نصب‬‫رایگان‬ ‫اندازی‬
۴-‫اطالعات‬ ‫ورود‬‫به‬ ‫پایه‬‫رایگان‬ ‫صورت‬
۵-‫فارسی‬ ‫پنل‬ ‫کنترل‬ ‫صفحه‬
۶-‫به‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬‫گرا‬ ‫واکنش‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫صورت‬
۷-‫به‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫ایجاد‬ ‫ساخت‬‫نامحدود‬ ‫صورت‬
۸-‫ویدیو‬ ‫و‬ ‫صوت‬ ‫پخش‬ ‫امکان‬
‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM
۹-‫سایت‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫امکان‬
۱۱-‫شبکه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫اجتماعی‬ ‫های‬
۱۱-‫اسالیدشو‬
‫به‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬۱۱‫مورد‬‫از‬‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫عملی‬ ‫راهکارهای‬‫می‬ ‫مشتری‬ ‫افزایش‬ ‫و‬‫پردازیم‬
۱-‫کسب‬‫در‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ایمیل‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫هنگام‬ ‫غیرحضوری‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫وکار‬
.‫بفروشید‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫ایمیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬
۲-.‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫رایگان‬ ‫خدمات‬ ‫اعتماد‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬
۳-‫و‬ ‫بدهید‬ ‫قیمت‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫مراحل‬ ‫همان‬ ‫در‬.‫نکنید‬ ‫تعلل‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫در‬
۴-‫درصورتی‬‫ط‬ ‫از‬ ‫طوالنی‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫نکنید‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نکرد‬ ‫خرید‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مشتری‬ ‫که‬‫ریق‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫ایمیل‬
۵-‫راه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫چراکه‬ ‫بکنید‬ ‫سؤاالتی‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫یا‬ ‫کسب‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫ورود‬ ‫هنگام‬‫متقاعد‬ ‫های‬
‫می‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫پرسیدن‬ ‫سؤال‬ ‫مشتری‬ ‫کردن‬‫باشد‬
۶-.‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫قیمت‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫خود‬ ‫یکسان‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬
۷-.‫دهید‬ ‫مهلت‬ ‫کمی‬ ‫وی‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫خرید‬ ‫برای‬
۸-.‫دهید‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫خرید‬ ‫آزمایشی‬ ‫زمان‬ ‫مانند‬ ‫رایگان‬ ‫خدمات‬ ، ‫خرید‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬
۹-.‫نمایید‬ ‫اعتمادسازی‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫فروش‬ ‫برای‬
۱۱-‫کوتاهی‬ ‫هرگز‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫راهنما‬ ‫کتابچه‬ ، ‫بروشور‬ ‫مانند‬ ‫رایگان‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫دردادن‬
.‫نکنید‬
‫دارد‬ ‫افتخار‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصصین‬ ‫گروه‬ ‫پایان‬ ‫در‬‫به‬‫صورت‬۲۴‫سامانه‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ساعته‬
‫با‬ ‫ارتباط‬‫وب‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫پشتیبانی‬ ، ‫مشتریان‬‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬.‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اراک‬
‫متخصصین‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫عقد‬ ‫یا‬ ‫خرید‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫جهت‬
‫سایتمند‬‫تماس‬‫بگیرید‬

Recommandé

شرکت طراحی سایت مبنا par
شرکت طراحی سایت مبناشرکت طراحی سایت مبنا
شرکت طراحی سایت مبناmostafa saeedi ( rajabi )
141 vues8 diapositives
نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپین par
نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپیننمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپین
نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپینAnetwork
659 vues6 diapositives
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای par
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای citysun1
17 vues1 diapositive
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل par
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل Anetwork
323 vues4 diapositives
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای par
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلایcase study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلایAnetwork
786 vues6 diapositives
Resume par
ResumeResume
Resumehossein dabbaghan
104 vues4 diapositives

Contenu connexe

Tendances

طراحی سایت در خمینی شهر par
طراحی سایت در خمینی شهرطراحی سایت در خمینی شهر
طراحی سایت در خمینی شهرbabakrad72
75 vues2 diapositives
اصول طراحی سایت par
اصول طراحی سایتاصول طراحی سایت
اصول طراحی سایتMoshaveran international Business School
784 vues55 diapositives
علت نیاز به وب سایت par
علت نیاز به وب سایتعلت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایتطراحی وب سایت فکر برتر
85 vues3 diapositives
META IRAN par
META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 vues11 diapositives
كبســـولة الـ SEO par
كبســـولة الـ SEOكبســـولة الـ SEO
كبســـولة الـ SEOAhmed Al Faramawi
100 vues16 diapositives
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل par
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلطراحی وب سایت فکر برتر
49 vues3 diapositives

Tendances(11)

طراحی سایت در خمینی شهر par babakrad72
طراحی سایت در خمینی شهرطراحی سایت در خمینی شهر
طراحی سایت در خمینی شهر
babakrad7275 vues
راهنمای ساخت فروشگاه اینترنتی par Webpouya group
راهنمای ساخت فروشگاه اینترنتیراهنمای ساخت فروشگاه اینترنتی
راهنمای ساخت فروشگاه اینترنتی
Webpouya group53 vues
Behine saze site par danesh_fd
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
danesh_fd248 vues
کتاب راهنمای صفحه فرود par Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 vues
معرفی نمونه هایی از چند سایت رزومه ساز انگلیسی و طرز استفاده از آن‌ها par Mohammad Karimi
معرفی نمونه هایی از چند سایت رزومه ساز انگلیسی و طرز استفاده از آن‌هامعرفی نمونه هایی از چند سایت رزومه ساز انگلیسی و طرز استفاده از آن‌ها
معرفی نمونه هایی از چند سایت رزومه ساز انگلیسی و طرز استفاده از آن‌ها
Mohammad Karimi32 vues
نصب تضمینی اپلیکیشن par faratehran
نصب تضمینی اپلیکیشننصب تضمینی اپلیکیشن
نصب تضمینی اپلیکیشن
faratehran29 vues

Similaire à طراحی سایت در اراک-www.SiteMand.com

معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx par
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxmasod2
70 vues4 diapositives
خدمت طراحی سایت لاراولی par
خدمت طراحی سایت لاراولیخدمت طراحی سایت لاراولی
خدمت طراحی سایت لاراولیssuser1c3022
4 vues23 diapositives
Proposal par
ProposalProposal
Proposalvolghan hosseyni
1.7K vues26 diapositives
Web design shop par
Web design shopWeb design shop
Web design shoproyalcode
12 vues10 diapositives
Support site-پشتیبانی سایت par
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتwebnoosh web
69 vues10 diapositives
طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده par
طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آمادهطراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده
طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آمادهشرکت طراحی سایت پردو
13 vues1 diapositive

Similaire à طراحی سایت در اراک-www.SiteMand.com(20)

معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx par masod2
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
masod270 vues
خدمت طراحی سایت لاراولی par ssuser1c3022
خدمت طراحی سایت لاراولیخدمت طراحی سایت لاراولی
خدمت طراحی سایت لاراولی
ssuser1c30224 vues
Support site-پشتیبانی سایت par webnoosh web
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
webnoosh web69 vues
Digital Publisher par Shad Far
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
Shad Far575 vues
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
Hanieh Ghofrani251 vues
Website design in isfahan par AysaGroup
Website design in isfahanWebsite design in isfahan
Website design in isfahan
AysaGroup34 vues
آموزش طراحی وب سایت در اصفهان par ali kavadi
آموزش طراحی وب سایت در اصفهانآموزش طراحی وب سایت در اصفهان
آموزش طراحی وب سایت در اصفهان
ali kavadi58 vues
تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند par AmirhoseinArshad1
تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمندتحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند
تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند

طراحی سایت در اراک-www.SiteMand.com

  • 1. ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اراک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫ویژه‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬‫بهینه‬ ، ‫کشور‬ ‫و‬‫سایت‬ ‫سازی‬‫اراک‬ ‫در‬ ‫شرکتی‬ ‫های‬‫بهینه‬ ،‫سازی‬ ‫سایت‬‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫فروشگاهی‬ ‫های‬‫تخصص‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫شرکتی‬ ‫های‬‫اصلی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصصین‬ ‫گروه‬.‫باشد‬ ‫ویژه‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سایتمند‬ ‫های‬ ‫تخصص‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مدیران‬‫اراک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬‫ارائه‬ ‫جهت‬‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫عملی‬ ‫راهکارهای‬‫و‬‫مشتری‬ ‫افزایش‬‫می‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصصین‬ ‫گروه‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫خدمات‬.‫باشد‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫های‬‫فروشگاهی‬ ‫و‬ ‫شرکتی‬‫به‬‫پویا‬ ‫صورت‬ ‫بهینه‬‫وب‬ ‫سازی‬‫سایت‬‫طراحی‬ ‫شرکتی‬ ‫های‬‫وردپرس‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫شرکت‬ ‫مدیران‬ ‫ویژه‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشاوره‬‫کشور‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫اراک‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬‫غیره‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ، ‫فروشگاهی‬ ، ‫شرکتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫شامل‬ ‫نرم‬ ‫انواع‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫وب‬ ‫تحت‬ ‫افزارهای‬ ‫بهینه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫انواع‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬
  • 2. ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫مفتخر‬ ‫سایمتند‬ ‫گروه‬‫اراک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬‫حرفه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شرکتی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫شرکتی‬ ‫سایتهای‬‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬‫مطلب‬ ‫ادامه‬‫بخش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫را‬ .‫نمایید‬ ‫دنبال‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫حتی‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫شدن‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصصین‬ ‫گروه‬ ‫مانند‬ ‫سایت‬‫نارون‬.‫بگیرد‬ ‫پیشی‬ ‫هم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫نمونه‬‫سای‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫آشنا‬ ‫گروه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ت‬ .‫نمود‬ ‫خواهیم‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫حتی‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫انواع‬ ‫طراحی‬ ‫سایتمند‬ ‫گروه‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫تخصص‬ ‫از‬ ‫در‬‫اراک‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫خرید‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫یا‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مشاوره‬ ‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ : ‫گرامی‬ ‫کاربر‬ ‫متداو‬ ‫سؤاالت‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫سؤاالت‬ ‫سری‬.‫باشد‬ ‫ایجادشده‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫ل‬
  • 3. ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM ‫مطرح‬ ‫سؤاالت‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫کردیم‬ ‫سعی‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬‫را‬ ‫گرامی‬ ‫کاربران‬ ‫شما‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ .‫دهیم‬ ‫پاسخ‬ ۱-‫باشید؟‬ ‫داشته‬ ‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫چرا‬ ‫روش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫تبلیغ‬ ، ‫رسانه‬ ‫حاضر‬ ‫عصر‬ ‫در‬‫مانند‬ ‫قدیمی‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫تلویز‬.‫ندارد‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫کارایی‬ ‫مجله‬ ‫و‬ ‫روزنامه‬ ‫یون‬ ‫می‬ ‫متخصص‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫امروزه‬ ‫چراکه‬‫هزینه‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫تواند‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫اضافی‬ ‫های‬ ‫کسب‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫جا‬ ‫گرفتن‬.‫نماید‬ ‫اقدام‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫وکار‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫بنابراین‬‫کسب‬ ‫توان‬‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وکار‬‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫وب‬.‫نمود‬ ‫شروع‬ ‫سایت‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫همراه‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصصین‬ ‫گروه‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫بود‬ ‫خواهیم‬ ‫شما‬ ‫همراه‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫بنابراین‬ ۲-‫چگونه‬‫می‬‫وب‬ ‫یک‬ ‫توان‬‫بی‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫سایت‬‫داشت؟‬ ‫رقیب‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫شما‬ ‫همراه‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصص‬ ‫گروه‬ ، ‫هدف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫میل‬ ‫جهت‬ ‫وب‬ ‫چراکه‬‫راه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫سایتی‬‫خواهد‬ ‫ما‬ ‫کار‬ ‫نمونه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫نمود‬ ‫خواهیم‬ ‫اندازی‬ .‫بود‬ .‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫خوب‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫یک‬ ‫نمود‬ ‫خواهیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توان‬ ‫تمام‬ ‫بنابراین‬ ۳-‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫قیمت‬‫شده‬‫بود؟‬ ‫خواهد‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ً‫ا‬‫حدود‬ ‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫امنیت‬ .‫سایت‬ ‫در‬ ‫مورداستفاده‬ ‫گرافیک‬ .‫سایت‬ ‫بودن‬ ‫گرا‬ ‫واکنش‬ ‫ایران‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫میزبانی‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سایت‬ ‫بودن‬ ‫آر‬ ‫آی‬ ‫دات‬ ‫یا‬ ‫کام‬ ‫دات‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫و‬ ‫رتبه‬ ‫وضعیت‬ ‫درگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫واسط‬ ‫یا‬ ‫اصلی‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬
  • 4. ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM ۴-‫وب‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬‫کسب‬ ‫در‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫اختصاصی‬ ‫سایت‬‫دارد؟‬ ‫تأثیر‬ ‫من‬ ‫وکار‬ ‫ازآنجایی‬‫به‬ ‫ایران‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫دادوستدهای‬ ‫بیشتر‬ ‫امروزه‬ ‫که‬‫صورت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬ ‫می‬.‫گیرد‬ ‫و‬ ‫روستاها‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫اینترنتی‬ ‫امکانات‬ ‫پیشرفت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬‫مکان‬‫های‬‫که‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫شهر‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫خریدوفروش‬ ‫بیشتر‬‫به‬ ‫ها‬.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫آنالین‬ ‫تجاری‬ ‫صورت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ‫بنابراین‬‫کسب‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫نیازهای‬ ‫از‬ ‫شرکتی‬ ‫یا‬ ‫صنف‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫سایت‬‫هر‬ ‫در‬ ‫وکار‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫تخصصی‬.‫رود‬ ۵-‫چه‬ ‫از‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصص‬ ‫گروه‬ ‫در‬‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫وتکنولوژهایی‬ ‫ابزارهایی‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫شود؟‬ ‫اوری‬ّ‫ن‬‫ف‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصص‬ ‫گروه‬‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫جهت‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫هایی‬‫طراحی‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫وب‬‫سایت‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کشور‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬.‫نمایند‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬html Css۳‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬php, asp.net ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬mysql ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫قدرتمند‬ ‫افزارهای‬ ۶-‫می‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫سایت‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫چنان‬ ‫آیا‬‫بهینه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫توانیم‬‫از‬ ‫آن‬ ‫ارتقا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫بگیریم؟‬ ‫مشاوره‬ ‫سایتمند‬ ‫مطمعنا‬ ‫بله‬‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫باید‬ ‫ازآنجایی‬‫اوری‬ّ‫ن‬‫ف‬‫طر‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫های‬‫وب‬ ‫احی‬‫سایت‬‫و‬ ‫شرکتی‬ ‫های‬ ‫وب‬‫سایت‬‫های‬. ‫هستند‬ ‫پیشرفت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فروشگاهی‬ ‫یک‬ ‫سال‬ ‫هرچند‬ ‫لذا‬‫به‬ ‫بار‬‫نرم‬ ‫امکانات‬ ‫پیشرفت‬ ‫تبع‬‫وب‬ ‫باید‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫سایت‬‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫به‬‫وب‬ ‫خصوص‬‫سایت‬‫بهینه‬ ‫شرکتی‬ ‫و‬ ‫فروشگاهی‬ ‫های‬.‫یابند‬ ‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازی‬
  • 5. ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM ۷-‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫امکان‬ ‫آیا‬ ‫سایتمند‬ ‫گروه‬ ‫توسط‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آیا‬ ‫داشت؟‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫جزئی‬ ‫تغییرات‬ ‫اگر‬ ‫بله‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬.‫گیرد‬ .‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫صورت‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫جداگانه‬ ‫هزینه‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫تغییرات‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ۸-‫مدت‬‫وب‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫زمان‬‫بود؟‬ ‫خواهد‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫سایت‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫عرض‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫البته‬‫وب‬ ‫اندازی‬‫و‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫گستردگی‬ ‫به‬ ‫سایت‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫شما‬ ‫رقبای‬ ‫تعداد‬ ‫ر‬ ‫قول‬ ‫این‬ ‫ولی‬‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ا‬‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهم‬‫حتی‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ .‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫صورت‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫کشور‬
  • 6. ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM ۹-‫مکان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫پشتیبانان‬ ‫امکان‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آیا‬‫اراک‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫از‬‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قول‬ ‫این‬ ‫اکنون‬‫ک‬ ‫دهم‬‫وب‬ ‫چنانچه‬ ‫مکان‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ه‬‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫می‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫فنی‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫سایتمند‬ ‫توسط‬‫مرتع‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫آن‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫گردد.در‬ .‫سازیم‬ ۱۱-‫وب‬ ‫طراحی‬‫دارد؟‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫مزیتی‬ ‫چه‬ ‫سایتمند‬ ‫توسط‬ ‫یا‬ ‫شرکتی‬ ‫سایت‬ ‫همان‬‫وب‬ ‫بهترین‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫هم‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫که‬ ‫طور‬‫،ف‬ ‫شرکتی‬ ‫سایت‬‫شما‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫روشگاهی‬ ‫فرمان‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تحویل‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫باشید‬ ‫دارد‬ ‫سفارش‬‫و‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫های‬ ‫پیاده‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫سازی‬ .‫نباش‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫یا‬ ‫با‬ ‫بهترین‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سایتمند‬ ‫شعار‬ ‫چراکه‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬‫بهترین‬ ‫جز‬ ‫یابد‬ ‫پررونق‬ ‫وکار‬.‫باشد‬ ‫ها‬ ۱۱-‫می‬ ‫آیا‬ ‫سایت‬ ‫بعد‬ ‫آیا‬‫وب‬ ‫کار‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫توانیم‬‫باشیم؟‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫سایت‬ . ‫ماست‬ ‫موفقیت‬ ‫شما‬ ‫موفقیت‬ ‫چراکه‬ ً‫ا‬‫قطع‬ .‫بله‬ ‫گفته‬ ‫قدیم‬ ‫از‬ ‫چرا‬‫می‬ ‫پول،پول‬ ‫اند‬.‫را‬ ‫مشتری‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ۱۲-‫می‬ ‫چگونه‬‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫توانیم‬‫سایتم‬ ‫گروه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫شرکتی‬ ‫سایت‬‫ند‬ .‫نمایم‬ ‫اقدام‬ ‫جهت‬ ‫شما‬‫عزیزمان‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫نقطه‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫یا‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫سفارش‬ ‫می‬ ‫ایران‬‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫یا‬ ‫تماس‬ ‫فرم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫شما‬ ‫با‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫های‬ .‫نمایید‬ ‫مکاتبه‬ ‫گرد‬ ‫اقدام‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فرصت‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫تا‬.‫د‬
  • 7. ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM :‫وردپرس‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫چرا‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫مزایای‬:‫هست‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫پرس‬ ‫ورد‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ۱-‫وب‬ ‫کاربری‬ ‫تغییر‬ ‫انتقال‬‫فروشگاهی‬ ‫به‬ ‫شرکتی‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫سایت‬ ۲-‫محیط‬ ‫و‬ ‫پروفایل‬‫فارسی‬ ‫کاربری‬ ۳-‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫سو‬ ‫و‬ ‫بهینه‬‫گوگل‬ ‫مخصوص‬ ‫وجو‬ ۴-‫قالب‬ ‫وجود‬‫مختلف‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ۵-‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫بارگذاری‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫سرعت‬ ‫می‬ ‫متمایز‬ ‫دیگران‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سایتمند‬ ‫آنچه‬:‫کند‬ ۱-‫اوری‬ّ‫ن‬‫ف‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫های‬ ۲-‫وب‬ ‫نمایش‬ ‫امکان‬‫س‬‫طراحی‬ ‫ایت‬‫مرورگرها‬ ‫تمامی‬ ‫با‬ ‫شده‬ ۳-. ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫درست‬ ‫نمایش‬ ‫امکان‬
  • 8. ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM ‫موبایل‬ ، ‫تاب‬ ‫،لب‬ ‫مانند:کامپیوتر‬‫غیره‬ ‫و‬ ‫تاب‬ ‫لب‬ ، ‫هوشمند‬ ‫های‬ ۴-‫سفارشی‬ ‫طراحی‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫طراحان‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫برخالف‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصص‬ ‫گروه‬‫استفاده‬ ‫خارجی‬ ‫آماده‬ ‫های‬ ‫می‬.‫کنند‬ ‫نمونه‬ ‫اکثر‬‫استفاده‬ ‫های‬‫بهینه‬ ‫و‬ ‫بومی‬ ‫شده‬.‫هست‬ ‫شده‬ ‫به‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫مشتری‬ ‫خود‬ ‫سفارش‬ ‫به‬ ‫اندکی‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫جز‬‫طراحی‬ ‫تمامی‬ ، ‫گیرد‬‫محلی‬ ‫و‬ ‫بومی‬ ‫ها‬ .‫هست‬ :‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫قیمت‬ :‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫تعرفه‬ ‫تضمین‬ ‫در‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصص‬ ‫گروه‬ ‫استانداردهای‬ ۱-‫منحصربه‬‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫بودن‬ ‫فرد‬‫کشور‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ۲-‫آیتم‬ ‫اعمال‬‫بهینه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫سو‬ ‫های‬‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سازی‬ ۳-‫برگزاری‬ ‫سرعت‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ۴-‫تبلت‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫صحیح‬ ‫نمایش‬ ۵-‫مرورگرها‬ ‫تمامی‬ ‫صحیح‬ ‫نمایش‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫قیمت‬ ‫طرا‬ ‫پایه‬ ‫قیمت‬‫خرید‬ ‫سبد‬ ‫چون‬ ‫امکاناتی‬ ‫با‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫را‬ ‫حی‬ ‫جست‬‫درگاه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫تخفیف‬ ‫کوپن‬ ، ‫محصول‬ ‫وجوی‬:‫هست‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫بانکی‬ ‫های‬ :‫فروشگاهی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫پایه‬ ‫قیمت‬۱۹۱۱۰۱۱۱‫تومان‬ ‫امکا‬ ‫با‬ ‫شرکتی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫هزینه‬ ‫برآورد‬ ‫کشور‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫قیمت‬ ‫لیست‬‫ناتی‬ ‫و‬ ‫فرم‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫درباره‬ ‫صفحه‬ ‫تصاویر‬ ‫آلبوم‬ ‫شرکت‬ ‫معرفی‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫چون‬‫ثبت‬ ‫خرید‬ ‫سفارش‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اراک‬ ‫در‬ ‫شرکتی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫پایه‬ ‫قیمت‬ ‫کشور‬۱۶۱۱۰۱۱۱‫تومان‬
  • 9. ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM ‫وردپرس‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫تعرفه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬‫به‬ ‫وردپرس‬ ‫ارزان‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬:‫هست‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ۱-‫نامحدود‬ ‫الکترونیک‬ ‫پست‬ ‫ایجاد‬ ۲-‫یک‬ ‫پشتیبانی‬‫ساله‬ ۳-‫راه‬ ‫نصب‬‫رایگان‬ ‫اندازی‬ ۴-‫اطالعات‬ ‫ورود‬‫به‬ ‫پایه‬‫رایگان‬ ‫صورت‬ ۵-‫فارسی‬ ‫پنل‬ ‫کنترل‬ ‫صفحه‬ ۶-‫به‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬‫گرا‬ ‫واکنش‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫صورت‬ ۷-‫به‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫ایجاد‬ ‫ساخت‬‫نامحدود‬ ‫صورت‬ ۸-‫ویدیو‬ ‫و‬ ‫صوت‬ ‫پخش‬ ‫امکان‬
  • 10. ‫اراک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ WWW.SITEMAND.COM ۹-‫سایت‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫امکان‬ ۱۱-‫شبکه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ۱۱-‫اسالیدشو‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬۱۱‫مورد‬‫از‬‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫عملی‬ ‫راهکارهای‬‫می‬ ‫مشتری‬ ‫افزایش‬ ‫و‬‫پردازیم‬ ۱-‫کسب‬‫در‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ایمیل‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫هنگام‬ ‫غیرحضوری‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫وکار‬ .‫بفروشید‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫ایمیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ۲-.‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫رایگان‬ ‫خدمات‬ ‫اعتماد‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ۳-‫و‬ ‫بدهید‬ ‫قیمت‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫مراحل‬ ‫همان‬ ‫در‬.‫نکنید‬ ‫تعلل‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫در‬ ۴-‫درصورتی‬‫ط‬ ‫از‬ ‫طوالنی‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫نکنید‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نکرد‬ ‫خرید‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مشتری‬ ‫که‬‫ریق‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫ایمیل‬ ۵-‫راه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫چراکه‬ ‫بکنید‬ ‫سؤاالتی‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫یا‬ ‫کسب‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫ورود‬ ‫هنگام‬‫متقاعد‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫پرسیدن‬ ‫سؤال‬ ‫مشتری‬ ‫کردن‬‫باشد‬ ۶-.‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫قیمت‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫خود‬ ‫یکسان‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ ۷-.‫دهید‬ ‫مهلت‬ ‫کمی‬ ‫وی‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ۸-.‫دهید‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫خرید‬ ‫آزمایشی‬ ‫زمان‬ ‫مانند‬ ‫رایگان‬ ‫خدمات‬ ، ‫خرید‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ۹-.‫نمایید‬ ‫اعتمادسازی‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ۱۱-‫کوتاهی‬ ‫هرگز‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫راهنما‬ ‫کتابچه‬ ، ‫بروشور‬ ‫مانند‬ ‫رایگان‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫دردادن‬ .‫نکنید‬ ‫دارد‬ ‫افتخار‬ ‫سایتمند‬ ‫متخصصین‬ ‫گروه‬ ‫پایان‬ ‫در‬‫به‬‫صورت‬۲۴‫سامانه‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ساعته‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬‫وب‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫پشتیبانی‬ ، ‫مشتریان‬‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬.‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اراک‬ ‫متخصصین‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫عقد‬ ‫یا‬ ‫خرید‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫جهت‬ ‫سایتمند‬‫تماس‬‫بگیرید‬