Publicité

تاثیر شمع در دکوراسیون.docx

بزرگ‌ترین تولید کننده انواع خوشبوکننده هوا، انواع شمع و جاشمعی، انواع عود و جاعودیف انواع اسانس سوز و ظروف پیرکس در ایران
7 Feb 2023
تاثیر شمع در دکوراسیون.docx
تاثیر شمع در دکوراسیون.docx
تاثیر شمع در دکوراسیون.docx
تاثیر شمع در دکوراسیون.docx
Publicité
تاثیر شمع در دکوراسیون.docx
Prochain SlideShare
طراحی دکوراسیون داخلی منزلطراحی دکوراسیون داخلی منزل
Chargement dans ... 3
1 sur 5
Publicité

Contenu connexe

Publicité

تاثیر شمع در دکوراسیون.docx

  1. ‫برای‬ ‫وسایلی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شمعها‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫مطرح‬ ‫زیاد‬ ،‫ها‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ،‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫شمع‬ ‫تاثیر‬ ،‫دارند‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اما‬ .‫کردند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زندگیشان‬ ‫محیط‬ ‫روشنایی‬ ‫ایجاد‬ ‫پیدا‬ ‫تغییر‬ ‫کاربردشان‬ ‫فقط‬ ‫بلکه‬ ،‫نشدند‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫گذشته‬ ‫سالیان‬ ‫طی‬ ‫کاربردهایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫کرد‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫امروزه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫منازل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫خورد‬ ‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بسیار‬ ‫نمی‬ ‫واقعا‬ ‫اما‬ .‫فضا‬ ‫نورپردازی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫فانتزی‬ ،‫خالقانه‬ ‫های‬ ‫دکوراسیون‬ ‫الع‬ ‫فوق‬ ‫نورپردازی‬ ‫جذابیت‬ ‫توان‬ ‫زیبایی‬ ‫فصول‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫شب‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اده‬ ‫کرد‬ ‫روشن‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫آرامش‬ ‫برای‬ ‫شمعی‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫هرزگاهی‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫نادیده‬ ،‫پاییز‬ ‫مانند‬ . ‫ستونی‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫شمعهای‬ ‫از‬ .‫شدند‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫مختلف‬ ‫کاربردهای‬ ‫و‬ ‫شمایل‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫با‬ ‫شمعها‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫شمع‬ ‫های‬ ‫پیرکس‬ ‫و‬ ‫عطری‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حوله‬ ،‫جار‬ ، … ‫را‬ ‫خود‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫مقال‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ،‫مندید‬ ‫عالقه‬ ‫شمعها‬ ‫به‬ ‫خیلی‬ ‫اگر‬ .‫باشد‬ ‫ناآشنا‬ ‫برایتان‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫نام‬ ‫شاید‬ .‫دارند‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ،‫دارند‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫تمامی‬ ‫پاییزه‬ ‫برف‬ ‫مجله‬ ‫در‬ .‫نمایید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫پیشین‬ ‫های‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ . ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫تزئینی‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫خواهیم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫اینها‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫فارغ‬ ‫اما‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خانه‬ ‫مناسب‬ ‫شمعی‬ ‫چه‬ ‫منزل‬ ‫باید‬ ‫همواره‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫که‬ ‫نمایید‬ ‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫خاصی‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫شمعها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫و‬ ‫حمام‬،‫خواب‬ ‫اتاق‬ ،‫نشیمن‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫پخش‬ ‫خانه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیبایی‬ … ‫داخلی‬ ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫شمع‬ ‫تاثیر‬ ‫در‬ ‫شاید‬ ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫برسند‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ناچیری‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫شی‬ ‫یک‬ ‫شمعها‬ ،‫اول‬ ‫نگاه‬ ‫منزلتان‬ ‫دکوراسیون‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫بسیار‬ ‫نقش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫کوچک‬ ‫وسیله‬ ‫همین‬ ‫اما‬ ،‫نخورد‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫زیاد‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ،‫تزئینی‬ ‫کوچک‬ ‫وسایل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫نگیرید‬ ‫نادیده‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫هرگز‬ ‫پس‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ت‬ ‫نهایت‬ ‫اثیر‬ ‫شمعی‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫منزل‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫خواهیم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫فضا‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫نکات‬ ،‫دارید‬ ‫که‬ ‫خالقیتی‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫اما‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دیزاینی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫خود‬ ‫سلیقه‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ایده‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫تزئین‬ ‫را‬ ‫منزلتان‬ ‫خودتان‬ ‫سیاق‬ ‫و‬ ‫سبک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫پرورش‬ .
  2. ‫ورودی‬ ‫راهروی‬ ‫تزئین‬ ‫تزئین‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ،‫شود‬ ‫نمی‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫وقتا‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫ورودی‬ ‫راهروری‬ ‫تزئین‬ ‫ها‬ ‫مهمان‬ ‫نظر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫راهرو‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫تزئین‬ .‫کنید‬ ‫زده‬ ‫شگفت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫نمودهع‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫کنسول‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫نکنید‬ ‫شلوغ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫که‬ ‫نمایید‬ ‫توجه‬ ‫فقط‬ ‫نیست‬ ‫سختی‬ ‫کار‬ ‫خانه‬ ‫شمعهای‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فضای‬ ‫شدن‬ ‫زیباتر‬ ‫برای‬ ‫حتما‬ .‫است‬ ‫خوبی‬ ‫ایده‬ ‫آن‬ ‫باالی‬ ‫شکل‬ ‫ای‬ ‫دایره‬ ‫آینه‬ ‫نصب‬ ‫یک‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫جار‬ ‫مصنوعی‬ ‫های‬ ‫گل‬ ‫حاوی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫گلدان‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کوچک‬ ‫گلدان‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫شماست‬ ‫با‬ ‫انتخاب‬ ‫طبیعی‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫گل‬ ‫دان‬ ‫های‬ ‫چوبی‬ ‫که‬ ‫نمایید‬ ‫مشاهده‬ ‫هم‬ ‫پاییزه‬ ‫برف‬ ‫تولیدی‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫زیبا‬ ‫بسیار‬ . ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫داخلی‬ ‫تزئین‬ ‫مکانی‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫فضاست‬ ‫به‬ ‫آرامش‬ ‫ایجاد‬ ،‫دارند‬ ‫شمعها‬ ‫که‬ ‫خوبی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫میز‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫عطری‬ ‫شمعهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ما‬ ‫پیشنهاد‬ ‫لذا‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫آرامش‬ ‫حس‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گل‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫دیزاین‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫آیینه‬ ‫جلوی‬ ‫دراور‬ ‫روی‬ ‫یا‬ ‫تخت‬ ‫کنار‬ ‫ک‬ ‫استفاده‬ ‫گل‬ ‫های‬ ‫برگ‬ .‫نید‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫معطر‬ ‫جار‬ ‫های‬ ‫شمع‬ .‫رمانتیک‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بو‬ ‫و‬ ‫عطر‬ ‫خوش‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫هم‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مقاله‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شمعها‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫فضاهایی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ .‫نمایید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ب‬ ‫تزئینی‬ ‫شمعهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫گزینه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫گل‬ ‫یا‬ ‫قلب‬ ‫شکل‬ ‫ه‬ ‫هایی‬ ‫رایحه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫کوچکتر‬ ‫نشیمن‬ ‫اتاق‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫فضای‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫باشند‬ ‫دیزاین‬
  3. ‫مقاله‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬ ،‫دارند‬ ‫مالیمی‬ ‫بوی‬ ‫و‬ ‫عطر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ” ‫بایدها‬ ‫و‬ ‫نبایدهای‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫شمع‬ ‫معطر‬ ” ‫نمایید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ . ‫ناهارخوری‬ ‫میز‬ ‫تزئین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایج‬ ‫دینا‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫شمع‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ،‫خوری‬ ‫ناهار‬ ‫میز‬ ‫دیزاین‬ ‫برای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫دیده‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫رستوران‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کافه‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫اما‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شمعها‬ ‫از‬ ‫فضا‬ ‫کردن‬ ‫رمانتیک‬ ‫ای‬ ‫تمایل‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫شمعدان‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫خوری‬ ‫ناهار‬ ‫میز‬ ‫تزئین‬ ‫برای‬ ،‫ندارید‬ ‫شمعدان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫شمع‬ ‫های‬ ‫جار‬ ‫پیرکس‬ ‫شمع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫باشند‬ ‫خوبی‬ ‫گزینه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫لیوانی‬ ‫یا‬ ‫از‬ ‫هرگز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نمایید‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نکته‬ .‫است‬ ‫العاده‬ ‫فوف‬ ‫نیز‬ ‫خوری‬ ‫ناهار‬ ‫میز‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫غذا‬ ‫بوی‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫عطر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫تزئین‬ ‫برای‬ ‫معطر‬ ‫شمعهای‬ ‫کن‬ ‫غلبه‬ ‫د‬ . ‫نشیمن‬ ‫اتاق‬ ‫تزئین‬ ‫در‬ ‫شمعها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫خود‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫سبک‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شمعی‬ ‫جا‬ ‫و‬ ‫شمعها‬ ‫های‬ ‫شمعدان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫باشد‬ ‫خوبی‬ ‫گزینه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫فانوس‬ ‫اما‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫کالسیک‬ ‫دکوراسیون‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫سلطنتی‬ ‫شما‬ ‫منزل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫سبک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫برف‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫مختلف‬ ‫هندسی‬ ‫اشکال‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫شیشه‬ ‫ظروف‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شمعهایی‬ ،‫است‬ ‫مدرن‬ ‫شما‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫در‬ ‫تزیینی‬ ‫جار‬ ‫شمعهای‬ ‫انواع‬ ،‫پاییزه‬ ‫خرید‬ ‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫اری‬ .
  4. ‫آشپزخانه‬ ‫تزئین‬ ‫انجام‬ ‫پز‬ ‫و‬ ‫پخت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جایی‬ ‫آشپزخانه‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫خانه‬ ‫هر‬ ‫قلب‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫آشپزخانه‬ ‫شمعهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫پز‬ ‫و‬ ‫پخت‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫بوی‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫تزئین‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫پس‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ما‬ ‫پیشنهاد‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫معطر‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گل‬ ‫رایح‬ ‫یا‬ ‫مرکبات‬ ‫رایحه‬ . ‫کتابخانه‬ ‫های‬ ‫قفسه‬ ‫تزئین‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫جاشمعی‬ ‫یا‬ ‫شمع‬ ‫قفسه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ،‫دارید‬ ‫کتابخوانی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫گوشه‬ ‫یا‬ ‫کتاب‬ ‫قفسه‬ ‫اگر‬ ‫کتاب‬ ‫بازخوانی‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫خواندن‬ ‫روی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ .‫ببخشد‬ ‫شما‬ ‫اتاق‬ ‫به‬ ‫خاصی‬ ‫جذابیت‬ ‫تا‬ ‫خو‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫شمعهای‬ ‫یا‬ ‫دار‬ ‫طرح‬ ‫شمعهای‬ ‫افزودن‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بهتری‬ ‫تمرکز‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫بزرگ‬ ‫شمعهای‬ ‫خرید‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫تر‬ ‫جذاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کتاب‬ ‫های‬ ‫قفسه‬ ‫تزئینی‬ ‫ای‬ ‫شیشه‬ ‫می‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫جای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کتابخانه‬ ‫قفسه‬ ‫رنگ‬ ‫خواهید‬ ‫ب‬ ‫کتابتان‬ ‫های‬ ‫یرون‬ ،‫بزند‬ ‫کتابخانه‬ ‫رسمی‬ ‫فضای‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫همرنگ‬ ‫شمعهایی‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫تان‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫دارید‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬ ،‫شوید‬ ‫همراه‬ ‫خنثی‬ ‫رنگی‬ ‫شمعهای‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫شما‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫روشن‬ ‫شمعهای‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫کتابی‬ ‫رنگ‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫خوبی‬ . ‫تحریر‬ ‫میز‬ ‫تزئین‬
  5. ‫قرار‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫خود‬ ‫اتاق‬ ‫کردن‬ ‫جذاب‬ ‫ضمن‬ ،‫تحریرتان‬ ‫میز‬ ‫روی‬ ‫شمع‬ ‫چند‬ ‫دادن‬ ،‫پاتچولی‬ ‫های‬ ‫رایحه‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خالقانه‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫سپری‬ ‫اتاق‬ ‫العا‬ ‫فوق‬ ،‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫مطالعه‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫بلسان‬ ،‫کاج‬ ،‫سرو‬ ،‫صنوبر‬ ،‫صندل‬ ‫چوب‬ ،‫سدر‬ ‫چوب‬ ‫هستند‬ ‫ده‬ . ‫حمام‬ ‫تزئین‬ ‫می‬ ،‫روزانه‬ ‫استرس‬ ‫و‬ ‫خستگی‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫لبه‬ ‫یا‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫معطر‬ ‫شمعهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫یا‬ ‫وان‬ ‫های‬ ‫آرامش‬ ‫فضای‬ ،‫زمین‬ ‫روی‬ ‫حتی‬ ‫رایحه‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫بیاید‬ ‫پیش‬ ‫برایتان‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫شاید‬ .‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫بخشی‬ ،‫فروت‬ ‫گریپ‬ ،‫ترنج‬ ‫های‬ ‫رایحه‬ ‫فضاست؟‬ ‫این‬ ‫مناسب‬ ‫هایی‬ ‫و‬ ‫آویشن‬ ،‫رزماری‬ ،‫ریحان‬ ،‫اکالیپتوس‬ … ‫باشند‬ ‫می‬ ‫حمام‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ . ‫بهداشتی‬ ‫سرویس‬ ‫تزئین‬ ‫نیز‬ ‫فضا‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫آن‬ ‫اندازه‬ ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫مناسبی‬ ‫گزینه‬ ‫بهداشتی‬ ‫سرویس‬ ‫تزئین‬ ‫برای‬ ‫ستونی‬ ‫شمعهای‬ ‫تزئینی‬ ‫شمعهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫محل‬ ‫توالت‬ ‫سینک‬ ‫کنار‬ .‫دارد‬ ‫روشنایی‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫رنگ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫شمعها‬ ‫رنگ‬ ‫حتما‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ،‫هم‬ ‫با‬ ‫شمع‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫فضا‬ ‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫انواع‬ ‫پاییزه‬ ‫برف‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫دکور‬ ‫اجزای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫حوله‬ ‫شمع‬ ‫حوله‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫است‬ ‫بهداشتی‬ ‫سرویس‬ ‫تزئین‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫بسیار‬ ‫گزینه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫رسد‬ . ‫نتیجه‬ ‫گیری‬ ،‫موضوع‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تاثیر‬ ‫شمع‬ ‫در‬ ‫دکوراسیون‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ .‫شد‬ ‫پرداخته‬ ‫بر‬ ‫بسزایی‬ ‫تاثیر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫کوچک‬ ‫تزئینی‬ ‫و‬ ‫ذوق‬ ‫با‬ ‫کافی‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خانه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫دکوراسیون‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شمع‬ ‫انواع‬ ‫آنالین‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫درست‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ،‫دارید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫سلیقه‬ ‫و‬ ‫هنر‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫اکسسوری‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫پاییزه‬ ‫برف‬ .‫بزنید‬ ‫پاییزه‬ ‫برف‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫سری‬ ‫باالترین‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫قیمت‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ .
Publicité