Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Барокова епоха

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Испания
Испания
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Барокова епоха

 1. 1. Барокова епохаБарокова епоха
 2. 2. БарокБарок  Барокът е стил в изкуството, използващ преувеличеноБарокът е стил в изкуството, използващ преувеличено движение и изобилни детайли, за да създаде усещане задвижение и изобилни детайли, за да създаде усещане за драматизъм, напрежение, изобилие и величиедраматизъм, напрежение, изобилие и величие в скулптурата, живописта,литературата и музиката.в скулптурата, живописта,литературата и музиката. Бароковият стил се заражда около 1600г.Бароковият стил се заражда около 1600г. в Рим, Италия, и се разпростира в голяма частв Рим, Италия, и се разпростира в голяма част от Европа, но не и в Холандия, където художнициот Европа, но не и в Холандия, където художници като Рембранд и Халс се придържат към вкуса накато Рембранд и Халс се придържат към вкуса на местните меценати предпочитащи по-реалистичен иместните меценати предпочитащи по-реалистичен и не толкова фантастичен стил.не толкова фантастичен стил.
 3. 3. Поклонението на влъхвите от Петер Паул Рубенс
 4. 4. ЖивописЖивопис  За определение на барока в живописта може да сеЗа определение на барока в живописта може да се използва поредицата картини, изпълнениизползва поредицата картини, изпълнени от Рубенс за Мария де Медичи в които единот Рубенс за Мария де Медичи в които един католически художник задоволява изискванията накатолически художник задоволява изискванията на един католически клиент — отразени саедин католически клиент — отразени са разбиранията на епохата за монархията,разбиранията на епохата за монархията, иконографията, рисуването и композицията, както ииконографията, рисуването и композицията, както и изобразяването на пространство и движение.изобразяването на пространство и движение.
 5. 5. Еней бяга от горящата Троя, Федерико Барочи, 1598
 6. 6. ГрафикаГрафика    Много от графиците вМного от графиците в този период се свързваттози период се свързват с книгоиздаването.с книгоиздаването. Използва се вече новатаИзползва се вече новата техника гравюра върхутехника гравюра върху мед. Французинът Жакмед. Французинът Жак Кало (1592-1635) даваКало (1592-1635) дава тласък на изкуството стласък на изкуството с някои техническинякои технически нововъведения.нововъведения. Микеланджело де Караваджо
 7. 7. СкулптураСкулптура  В бароковата скулптура фигурните групи придобиватВ бароковата скулптура фигурните групи придобиват ново значение, подчертава се динамиката наново значение, подчертава се динамиката на движението и енергията при човешките форми — тедвижението и енергията при човешките форми — те се въртят около празно централно ядро или сесе въртят около празно централно ядро или се протягат навън към околното пространство.протягат навън към околното пространство. Бароковата скулптура често има множество различниБароковата скулптура често има множество различни идеални ъгли на наблюдение. Типичната бароковаидеални ъгли на наблюдение. Типичната барокова скулптура добавя и извън скулптурни елементи,скулптура добавя и извън скулптурни елементи, например прикрито осветление или водни фонтани.например прикрито осветление или водни фонтани.
 8. 8. Смъртта на Адонис от Джузепе Мацуоли
 9. 9. Успение Богородично Тома Неверни
 10. 10. АрхитектураАрхитектура  В бароковата архитектура акцентът отново сеВ бароковата архитектура акцентът отново се поставя върху смелото струпване напоставя върху смелото струпване на обеми, колонади, куполи, „живописни“ цветови ефекти,обеми, колонади, куполи, „живописни“ цветови ефекти, както и с играта с обеми и празни пространства. Вкакто и с играта с обеми и празни пространства. В архитектурата най-добре проличават трите отделниархитектурата най-добре проличават трите отделни периода на барока. До 1630 г. е периодът на строгияпериода на барока. До 1630 г. е периодът на строгия барок. Свързва се с работата на Карло Мадерна (1556-барок. Свързва се с работата на Карло Мадерна (1556- 1629), който работи по завършването на катедралата1629), който работи по завършването на катедралата "Св.Петър"."Св.Петър".  Бароковата архитектура е възприета с ентусиазъм вБароковата архитектура е възприета с ентусиазъм в Централна Германия и Австрия. В Англия кулминацияЦентрална Германия и Австрия. В Англия кулминация на бароковата архитектура са работитена бароковата архитектура са работите на Кристофър Рен, Джон Ванбръх и Никълъсна Кристофър Рен, Джон Ванбръх и Никълъс Хоуксмоор. Много примери на барокова архитектураХоуксмоор. Много примери на барокова архитектура могат да бъдат открити в градоветемогат да бъдат открити в градовете на Европа и Латинска Америка.на Европа и Латинска Америка.
 11. 11. Бароков дворец във Варшава
 12. 12. Театър и танциТеатър и танци  В театъра претенциознВ театъра претенциозн ата превзетост,ата превзетост, множеството обрати вмножеството обрати в действието идействието и разнообразнитеразнообразните ситуации, характерниситуации, характерни за маниеризма, саза маниеризма, са изместени от операта,изместени от операта, събираща в едно цялосъбираща в едно цяло всички изкуства.всички изкуства.
 13. 13. Литература и философияЛитература и философия  Барокът е изражение наБарокът е изражение на нови ценности, честонови ценности, често обобщаваниобобщавани чрез метафори и алегоричрез метафори и алегори и, широко използвани ви, широко използвани в бароковата литература.бароковата литература.
 14. 14. МузикаМузика  Определението барок сеОпределението барок се използва и за музикалнияизползва и за музикалния стил от период,стил от период, застъпващ се с този назастъпващ се с този на бароковата живопис, нобароковата живопис, но като цяло малко по-като цяло малко по- късен. Бах и Хендел сакъсен. Бах и Хендел са водещитеводещите барокови композитори.барокови композитори.
 15. 15. Дворецът Лудвигсбург край Щутгарт, най-големият бароков дворец в Германия

×