ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx

МУСГЗ Ж.БАДРААГИЙН НЭРЭМЖИТ МАТЕМАТИК-БАЙГАЛИЙН
УХААНЫ ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ “ДЭЛГЭРМӨРӨН”
ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
Сорил туршилтын ажлын хуудсаар хүүхэд нэг бүрийг
ШИНЖЛЭН СУДЛАХ АРГА БАРИЛ-д сургах арга
Рэгзэдмаагийн Цэрэн-Очир.
Овог нэр
01
Биологийн багш
Мэргэжил
02
16 жил
Ажилласан жил
03
Арга зүй, технологийн танилцуулга
Сорил туршилтын ажлын хуудсаар
хүүхэд нэг бүрийг ШИНЖЛЭН СУДЛАХ
АРГА БАРИЛ-д сургах арга зүй
Арга зүй, технологийн нэр:
Сорил туршилтаар мэдлэг бүтээх арга зүйд
ажлын хуудсыг алхамчлан төлөвлөсөнөөр
хүүхэд бүрт шинжлэн судлах арга
барилыг эзэмшүүлэн багшлахуй ба
суралцахуйн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх
боломжийг судлах.
Арга зүйн зорилго
Технологийн зураглал
Амьд биеийн бүтэц, амьдралын үйл
ажиллагаа бүлэг сэдвийн “Хүний
ялгаруулах эрхтэн тогтолцоо” сэдвээр
сорил туршилтаар мэдлэг бүтээх арга
зүйгээр зохион байгуулах нь оновчтой
гэж үзсэн.
Агуулгын хүрээ:
Хичээлд ашиглах ажлын хуудсыг алхамчлан
төлөвлөсөнөөр Сорил туршилтын ажлын
хуудсаар хүүхэд нэг бүрийг ШИНЖЛЭН
СУДЛАХ АРГА БАРИЛ-д сургах арга
зүйг БАЙГАЛИЙН УХААН-ы бүхий л
судлагдахуунд ашиглаж болно.
Хэрэглээний хүрээ
• Тэд хаана хүрэх вэ?
• Тэд хаана байна вэ?
• Цааш хэрхэн хөгжих
вэ?
Оношилгоо ба
үнэлгээ
• Агуулгын залгамж
холбоо
• Хэрэглэгдэхүүний
судалгаа
Агуулгын
төлөвлөлт • Таамаглал дэвшүүлэх
• Төлөвлөх
• Турших
• Үр дүнг тооцох
Арга зүйн
төлөвлөлт
• Шалгуурт
суурилсан үнэлгээ
төлөвлөх
Үр дүнг
тооцох
Сорил туршилтын ажлын хуудсаар хүүхэд нэг бүрийг ШИНЖЛЭН
СУДЛАХ АРГА БАРИЛ-д сургах арга зүйн алхамчлал
1-р үе шат: Оношилгоо ба үнэлгээ
Content Here
Content Here
Алхам-3
Сурагчид хаана хүрэх хэрэгтэй вэ?
Үнэлгээний шалгуур нь ээлжит
хичээлийн үр дүнд ямар өөрчлөлт
гарахыг хүлээж байгаа эсвэл ямар хэсэг
ажлыг гүйцэтгэвэл амжилттай байхыг
нарийвчлан тогтоодог.
Алхам-2
Суралцагчид одоо хаана байна
вэ?Аливаа сургалтын өмнө
суралцагчдын эзэмшсэн суурь
мэдлэг, чадварын түвшинг
тодорхойлох хэрэгтэй болдог.
Алхам-1
Суралцагчид хаана хүрэхийг мэдэх /суралцахуйн
зорилтыг тодорхойлох/ Явцын үнэлгээ бол өдөр
тутам хичээл, сургалтад хэрэглэх багшийн багаж
хэрэгсэл бөгөөд хичээл бүрийн суралцахуйн зорилт
түүнийг үнэлэх үнэлгээний шалгуурыг сурагчдад
ойлгуулах хэрэгтэй.
Infographic Style
Contents
Contents
Contents
Хэрэглэгдэхүүний судалгааг хийх явцдаа малын
бөөр ашиглан дадлага ажил, сорил,
туршилтуудыг сонгон авч түүнийг гүйцэтгэх
ажлын дараалал, аюулгүй ажиллагааны санамж,
ажлын хуудас, гүйцэтгэх дасгал, даалгавар,
багшийн нэмэлт тайлбар, видео бичлэг, мэдээлэл
зэргийг боловсруулсан
Алхам-3 Хэрэглэгдэхүүний судалгаа
Алхам-2 Арга зүйн судалгаа
Биологийн судлагдахууны СУРАЛЦАХУЙН
ЗОРИЛТ-дахь “Ялгаруулах эрхтэн тогтолцоо”
сэдвийн эзлэх байр суурийг тодорхойлон
агуулгын залгамж холбоо, өргөсөл гүнзгийрэл,
судлах зүйл ба хүүхдийн хөгжлийн түвшинг
тодорхойлсон
Алхам-1 Агуулгын судалгаа
2-р үе шат Агуулгын төлөвлөлт
Заах арга барил ШИНЖЛЭН СУДЛАХ АРГА
БАРИЛ нь шинжлэх ухааны ухагдахууныг
ойлгоход хамгийн үр дүнтэй, эргэн тойрон дахь
юмс үзэгдлийг системтэй судлах арга юм.
Сурагчид судлах зүйлийнхээ талаар асуулт
асуух, таамаглал дэвшүүлэх, туршилтыг
төлөвлөх, сорил туршилтыг гүйцэтгэх, юмс
үзэгдлийн зүй тогтол, харилцан хамаарлын
учир шалтгаан, үр дүнг илэрхийлэх, үнэлэх, үр
дүнгээс дүгнэлт гаргах суралцахуйн цогц үйл
ажиллагааг хэлдэг.
Our Team Style
Ус цэвэршүүлэх
байгууламжийг
хүний ямар
эрхтэнтэй адилтгаж
болох вэ?
Таамаглах
Сонгон авсан
хэрэглэгдэхүүнээ
ашиглан Аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
зохиож, дадлага
ажлаа төлөвлөнө
Төлөвлөх
Бог малын бөөрийг
судлах дадлага
Дадлага ажлыг
дарааллын дагуу
хийж гүйцэтгэнэ
Турших
Туршилтын үр
дүнг нэгтгэн
тайлагнах
Дүгнэх
3-р үе шат: Арга зүйн төлөвлөлт
“Ус цэвэршүүлэх
байгууламж гэж ямар
байгууламжийг хэлэх вэ?”
Үүнийг хүний ямар
эрхтэнтэй адилтгаж болох
вэ? гэсэн асуултанд сурагч
бүр дотроо таамаглал
дэвшүүлэн өөрсдийнхөө
ойлголтоор тайлбарлан
нээлттэй ярилцана.
Шинжлэн судлах арга барил эзэмшүүлэх төлөвлөлтийн шийдэл
Бичлэг үзэх
Шинжлэн судлах арга барил эзэмшүүлэх арга зүйн төлөвлөлтийн шийдэл
Видео бичлэгийг үзэж
анхдагч ба хоёрдогч шээс
хаана үсэхийг ажиглан,
ялгааг тайлбарлах.
Шээс үүсэх гэдэг үйл
явцыг мэддэг хэдий ч
бөөрний ямар нэгжид
хэрхэн явагдаг болохыг
бичлэгээс үзэх нь илүү
бодит болгох хэрэгцээ
шаардлага тулгардаг.
Шинжлэн судлах арга барил эзэмшүүлэх арга зүйн төлөвлөлтийн шийдэл
Шинжлэн судлах арга барил эзэмшүүлэх арга зүйн төлөвлөлтийн шийдэл
Infographic Style
Үнэлгээний тэмдэглэл хөтлөх
Сурагч тухайн шалгуур дахь
асуултыг хариулсан эсхүл
гүйцэтгэж чадсан гэж үзвэл
тэмдэглэл хөтлөх байх хэрэгтэй.
Алхам-3
Асуултыг төлөвлөх Сонгосон
шалгуурыг үнэлэхэд туслах асуултыг
төлөвлөхдөө сурагчийн бодох
хугацааг заавал тусгах хэрэгтэй
Алхам-2
Шалгуурт суурилсан үнэлгээг
төлөвлөх Ээлжит хичээлийн
хөтөлбөрт шинжлэх ухаанч арга
барилаар эрэл хайгуул хийх чадварыг
илрүүлэх шалгуурыг тодорхой тусгах
Алхам-1
4-р үе шат: Үр дүнг тооцох
Ажлын хуудсан дахь суралцахуйн төлөвлөлтийн шийдэл
Үр дүнг нь тооцоолох,
тайлбарлах, дүгнэх шинжлэх
ухаанч чадварыг хөгжүүлсэн.
Ажиглах, өөрчлөлтийг илрүүлэх,
хэмжих, таамаглалаа сорил
туршилтаар нотлох
Сорил туршилтыг зааврын дагуу
аюулгүй гүйцэтгэх, багаж хэрэгслээ
зөв сонгох, ашиглах
Өөрийнхөөрөө сэтгэх, таамаглах,
ажиглах, зурах, харьцуулах, оюуны
зураглал хийх зэрэг арга барилд
суралцсан.
Сурагчид өөрсдийн идэвхтэй
бүтээлч үйлээрээ дамжуулан
мэдлэг бүтээх суралцахуйн
хандлагад суралцсан
Суралцахуйн хөгжил ахиц
Бэлтгэл судалгаа
Оношилгоонд суурилан, хүүхэд нэг
бүрийн онцлогт тохируулан агуулга
арга зүйгээ төлөвөлөж сурсан.
Арга зүйн судалгаа
Сурагчдын үйл ажиллагааг ажлын
хуудас болон асуултаар удирдах
арга зүйгээ хөгжүүлсэн
Үнэлгээний судалгаа
Сурагчдын чадварын ахиц
өөрчлөлтийг тооцох, явцын
үнэлгээ хийх арга зүйтэй болсон
Сурагчийн алдааны дүн шинжилгээ
Шалгуур суурилсан үнэлгээний
төлөвлөлт хийх чадвараа хөгжүүлсэн
Үйлийн судалгаа
Сорил туршилтаар мэдлэг бүтээх
арга зүйгээ шинэчлэн
боловсронгуй болгосон.
Багшлахуйн хөгжил ахиц
Арга зүй,
технологи
Агуулга
Хэрэглээний
хүрээ
Үндсэн аргачлал Үр дүн
Сорил туршилтын
ажлын хуудсаар
хүүхэд нэг бүрийг
ШИНЖЛЭН
СУДЛАХ АРГА
БАРИЛ-д сургах
арга
Амьд биеийн бүтэц,
амьдралын үйл
ажиллагаа бүлэг
сэдвийн “Хүний
ялгаруулах эрхтэн
тогтолцоо” сэдвээр
сорил туршилтаар
мэдлэг бүтээх арга
зүйгээр зохион
байгуулах нь
оновчтой гэж
үзсэн.
Хичээлд ашиглах
ажлын хуудсыг
алхамчлан
төлөвлөсөнөөр
Сорил туршилтын
ажлын хуудсаар
хүүхэд нэг бүрийг
ШИНЖЛЭН
СУДЛАХ АРГА
БАРИЛ-д сургах
арга зүйг
БАЙГАЛИЙН
УХААН-ы бүхий л
судлагдахуунд
ашиглаж болно.
Ажлын хуудасны
төлөвлөлтөнд
шинжлэн судлах
арга барилын алхам
бүрт тохирсон
дасгал даалгавар,
асуултын
төлөвлөлтийг
нарийн тусгаж
хүүхдийн хөтөч
болгон бэлтгэнэ.
Ажиглах,
өөрчлөлтийг
илрүүлэх, хэмжих,
таамаглалаа сорил
туршилтаар нотлох
үйлүүдэд суралцан
ШИНЖЛЭН
СУДЛАХ АРГА
БАРИЛ-ыг
эзэмшинэ.
Арга зүйн онцлог давуу тал
СУРАЛЦАХУЙН ДӨРВӨН ТУЛГУУР ЗАРЧИМ
1) Мэдэхийн тулд суралцахуй: Дэлхий ертөнцийг сайтар ойлгохын
тулд аливаа зүйлийг танин мэдэх, улмаар тасралтгүй сурах суурь
мэдлэг, чадвартай болохын тулд суралцах...
2) Хийхийн тулд суралцахуй: Эдийн засаг болон нийгмийн амьдралд
үр өгөөжтэйгээр оролцох чадвартай байхын тулд суралцах
3) Оршин байхын тулд суралцахуй: бие бялдар, нийгэм-сэтгэлзүйн
хувьд бүрэн дүүрэн хөгжсөн хувь хүн байхын тулд суралцах
4) Хамтран амьдрахын тулд суралцахуй: Хүний эрх, ардчилсан
зарчим, соёлын олон хэлбэрийг ойлгох, хувь хүмүүс болон нийгмийн
харилцаанд хүндлэл, энхтайвныг бүрдүүлэхийн тулд суралцах
Сонссоноо
мартдаг
Харсанаа
санадаг
Хийсэнээ
сурдаг
Арга зүйг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим
1
2
3
4
Үнэлгээг хийхэд дараах 3 үндсэн асуулт
тавигдана.Үүнд: Юуны тулд үнэлэх вэ?, Юуг үнэлэх
вэ?, Юугаар үнэлэх вэ? гэсэн асуулт нь үнэлгээний
зорилготой холбоотой.
Агуулгын залгамж холбоо, өргөсөл гүнзгийрэл, тухайн
агуулгыг заах арга зүй түүнийг дэмжих хэрэглэхүүний
хүртээмж, аюулгүй байдлыг судлах хэрэгтэй.
Сурагч төвтэй сургалт явуулахын тул асуултаа
оновчтой төлөвлөн сурагчдад бодох хариулах
хугацаа олгох хэрэгтэй
Хүүхдийн тэгш оролцоог нэмэгдүүлж, сурах
сонирхол идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх
Оношилгоо
Бэлтгэл судалгаа
Багшийн асуултын төлөвлөлт
Сурагчдын сонирхлыг өрнүүлэх
Арга зүйг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx
1 sur 20

Recommandé

Лекц №3 par
Лекц №3Лекц №3
Лекц №3Battseren Enkhtaivan
3K vues17 diapositives
Титэм ЕБС Б.Мөнгөнжин par
Титэм ЕБС Б.МөнгөнжинТитэм ЕБС Б.Мөнгөнжин
Титэм ЕБС Б.МөнгөнжинБШУ-ны газар Хөвсгөл
40 vues17 diapositives
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БАЙГАЛЬ par
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БАЙГАЛЬБАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БАЙГАЛЬ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БАЙГАЛЬХөвсгөл аймаг Боловсролын газар
26.3K vues54 diapositives
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjil par
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjilIltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjil
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjilАзжаргал Нинжбадгар
453 vues14 diapositives
What pedagogical-method-must-you-use-to-develop-every-student par
What pedagogical-method-must-you-use-to-develop-every-studentWhat pedagogical-method-must-you-use-to-develop-every-student
What pedagogical-method-must-you-use-to-develop-every-studentzob_2007
472 vues6 diapositives

Contenu connexe

Similaire à ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx

Даалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүй par
Даалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүйДаалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүй
Даалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүйzob_2007
1.9K vues4 diapositives
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ par
хичээлийн судалгаа гэж юу вэхичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэtungalag
28.8K vues17 diapositives
лекц 2 par
лекц 2лекц 2
лекц 2azora14
4.1K vues24 diapositives
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь par
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх ньJICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх ньza tosontsengel L.Tsendiin neremjit 11 Jil
11.7K vues31 diapositives
Лекц 2 par
Лекц 2Лекц 2
Лекц 2Temuulen Baldan
34K vues24 diapositives

Similaire à ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx(20)

Даалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүй par zob_2007
Даалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүйДаалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүй
Даалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүй
zob_20071.9K vues
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ par tungalag
хичээлийн судалгаа гэж юу вэхичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ
tungalag28.8K vues
лекц 2 par azora14
лекц 2лекц 2
лекц 2
azora144.1K vues
хүрээлэн буй орчныг бага ангийн сурагч хэрхэн судлах par Subd85
хүрээлэн буй орчныг бага ангийн сурагч хэрхэн судлаххүрээлэн буй орчныг бага ангийн сурагч хэрхэн судлах
хүрээлэн буй орчныг бага ангийн сурагч хэрхэн судлах
Subd853.4K vues
K hicheel par Darkhijav
K hicheelK hicheel
K hicheel
Darkhijav10.2K vues
Fukuchi sensei's lesson study par oyunbileg08
Fukuchi sensei's lesson studyFukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson study
oyunbileg08337 vues
Fukuchi sensei's lesson study par oyunbileg08
Fukuchi sensei's lesson studyFukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson study
oyunbileg08546 vues

Plus de БШУ-ны газар Хөвсгөл

Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdf par
Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdfИх-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdf
Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdfБШУ-ны газар Хөвсгөл
43 vues21 diapositives
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdf par
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdfAlag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdf
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdfБШУ-ны газар Хөвсгөл
60 vues19 diapositives
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdf par
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdfСАЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdf
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdfБШУ-ны газар Хөвсгөл
66 vues14 diapositives
ЭДЦС_Бүтээлч ажил, сайн туршлага.pptx par
ЭДЦС_Бүтээлч ажил, сайн туршлага.pptxЭДЦС_Бүтээлч ажил, сайн туршлага.pptx
ЭДЦС_Бүтээлч ажил, сайн туршлага.pptxБШУ-ны газар Хөвсгөл
146 vues19 diapositives
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdf par
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdfМөрөн 1_С.Гансувд.pdf
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdfБШУ-ны газар Хөвсгөл
56 vues13 diapositives
ЭДЦС, Д.Оюунжаргал par
ЭДЦС, Д.ОюунжаргалЭДЦС, Д.Оюунжаргал
ЭДЦС, Д.ОюунжаргалБШУ-ны газар Хөвсгөл
50 vues27 diapositives

Plus de БШУ-ны газар Хөвсгөл(20)

ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx

 • 1. МУСГЗ Ж.БАДРААГИЙН НЭРЭМЖИТ МАТЕМАТИК-БАЙГАЛИЙН УХААНЫ ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ “ДЭЛГЭРМӨРӨН” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ Сорил туршилтын ажлын хуудсаар хүүхэд нэг бүрийг ШИНЖЛЭН СУДЛАХ АРГА БАРИЛ-д сургах арга
 • 2. Рэгзэдмаагийн Цэрэн-Очир. Овог нэр 01 Биологийн багш Мэргэжил 02 16 жил Ажилласан жил 03
 • 3. Арга зүй, технологийн танилцуулга Сорил туршилтын ажлын хуудсаар хүүхэд нэг бүрийг ШИНЖЛЭН СУДЛАХ АРГА БАРИЛ-д сургах арга зүй Арга зүй, технологийн нэр: Сорил туршилтаар мэдлэг бүтээх арга зүйд ажлын хуудсыг алхамчлан төлөвлөсөнөөр хүүхэд бүрт шинжлэн судлах арга барилыг эзэмшүүлэн багшлахуй ба суралцахуйн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх боломжийг судлах. Арга зүйн зорилго
 • 4. Технологийн зураглал Амьд биеийн бүтэц, амьдралын үйл ажиллагаа бүлэг сэдвийн “Хүний ялгаруулах эрхтэн тогтолцоо” сэдвээр сорил туршилтаар мэдлэг бүтээх арга зүйгээр зохион байгуулах нь оновчтой гэж үзсэн. Агуулгын хүрээ: Хичээлд ашиглах ажлын хуудсыг алхамчлан төлөвлөсөнөөр Сорил туршилтын ажлын хуудсаар хүүхэд нэг бүрийг ШИНЖЛЭН СУДЛАХ АРГА БАРИЛ-д сургах арга зүйг БАЙГАЛИЙН УХААН-ы бүхий л судлагдахуунд ашиглаж болно. Хэрэглээний хүрээ
 • 5. • Тэд хаана хүрэх вэ? • Тэд хаана байна вэ? • Цааш хэрхэн хөгжих вэ? Оношилгоо ба үнэлгээ • Агуулгын залгамж холбоо • Хэрэглэгдэхүүний судалгаа Агуулгын төлөвлөлт • Таамаглал дэвшүүлэх • Төлөвлөх • Турших • Үр дүнг тооцох Арга зүйн төлөвлөлт • Шалгуурт суурилсан үнэлгээ төлөвлөх Үр дүнг тооцох Сорил туршилтын ажлын хуудсаар хүүхэд нэг бүрийг ШИНЖЛЭН СУДЛАХ АРГА БАРИЛ-д сургах арга зүйн алхамчлал
 • 6. 1-р үе шат: Оношилгоо ба үнэлгээ Content Here Content Here Алхам-3 Сурагчид хаана хүрэх хэрэгтэй вэ? Үнэлгээний шалгуур нь ээлжит хичээлийн үр дүнд ямар өөрчлөлт гарахыг хүлээж байгаа эсвэл ямар хэсэг ажлыг гүйцэтгэвэл амжилттай байхыг нарийвчлан тогтоодог. Алхам-2 Суралцагчид одоо хаана байна вэ?Аливаа сургалтын өмнө суралцагчдын эзэмшсэн суурь мэдлэг, чадварын түвшинг тодорхойлох хэрэгтэй болдог. Алхам-1 Суралцагчид хаана хүрэхийг мэдэх /суралцахуйн зорилтыг тодорхойлох/ Явцын үнэлгээ бол өдөр тутам хичээл, сургалтад хэрэглэх багшийн багаж хэрэгсэл бөгөөд хичээл бүрийн суралцахуйн зорилт түүнийг үнэлэх үнэлгээний шалгуурыг сурагчдад ойлгуулах хэрэгтэй.
 • 7. Infographic Style Contents Contents Contents Хэрэглэгдэхүүний судалгааг хийх явцдаа малын бөөр ашиглан дадлага ажил, сорил, туршилтуудыг сонгон авч түүнийг гүйцэтгэх ажлын дараалал, аюулгүй ажиллагааны санамж, ажлын хуудас, гүйцэтгэх дасгал, даалгавар, багшийн нэмэлт тайлбар, видео бичлэг, мэдээлэл зэргийг боловсруулсан Алхам-3 Хэрэглэгдэхүүний судалгаа Алхам-2 Арга зүйн судалгаа Биологийн судлагдахууны СУРАЛЦАХУЙН ЗОРИЛТ-дахь “Ялгаруулах эрхтэн тогтолцоо” сэдвийн эзлэх байр суурийг тодорхойлон агуулгын залгамж холбоо, өргөсөл гүнзгийрэл, судлах зүйл ба хүүхдийн хөгжлийн түвшинг тодорхойлсон Алхам-1 Агуулгын судалгаа 2-р үе шат Агуулгын төлөвлөлт Заах арга барил ШИНЖЛЭН СУДЛАХ АРГА БАРИЛ нь шинжлэх ухааны ухагдахууныг ойлгоход хамгийн үр дүнтэй, эргэн тойрон дахь юмс үзэгдлийг системтэй судлах арга юм. Сурагчид судлах зүйлийнхээ талаар асуулт асуух, таамаглал дэвшүүлэх, туршилтыг төлөвлөх, сорил туршилтыг гүйцэтгэх, юмс үзэгдлийн зүй тогтол, харилцан хамаарлын учир шалтгаан, үр дүнг илэрхийлэх, үнэлэх, үр дүнгээс дүгнэлт гаргах суралцахуйн цогц үйл ажиллагааг хэлдэг.
 • 8. Our Team Style Ус цэвэршүүлэх байгууламжийг хүний ямар эрхтэнтэй адилтгаж болох вэ? Таамаглах Сонгон авсан хэрэглэгдэхүүнээ ашиглан Аюулгүй ажиллагааны дүрэм зохиож, дадлага ажлаа төлөвлөнө Төлөвлөх Бог малын бөөрийг судлах дадлага Дадлага ажлыг дарааллын дагуу хийж гүйцэтгэнэ Турших Туршилтын үр дүнг нэгтгэн тайлагнах Дүгнэх 3-р үе шат: Арга зүйн төлөвлөлт
 • 9. “Ус цэвэршүүлэх байгууламж гэж ямар байгууламжийг хэлэх вэ?” Үүнийг хүний ямар эрхтэнтэй адилтгаж болох вэ? гэсэн асуултанд сурагч бүр дотроо таамаглал дэвшүүлэн өөрсдийнхөө ойлголтоор тайлбарлан нээлттэй ярилцана. Шинжлэн судлах арга барил эзэмшүүлэх төлөвлөлтийн шийдэл Бичлэг үзэх
 • 10. Шинжлэн судлах арга барил эзэмшүүлэх арга зүйн төлөвлөлтийн шийдэл
 • 11. Видео бичлэгийг үзэж анхдагч ба хоёрдогч шээс хаана үсэхийг ажиглан, ялгааг тайлбарлах. Шээс үүсэх гэдэг үйл явцыг мэддэг хэдий ч бөөрний ямар нэгжид хэрхэн явагдаг болохыг бичлэгээс үзэх нь илүү бодит болгох хэрэгцээ шаардлага тулгардаг. Шинжлэн судлах арга барил эзэмшүүлэх арга зүйн төлөвлөлтийн шийдэл
 • 12. Шинжлэн судлах арга барил эзэмшүүлэх арга зүйн төлөвлөлтийн шийдэл
 • 13. Infographic Style Үнэлгээний тэмдэглэл хөтлөх Сурагч тухайн шалгуур дахь асуултыг хариулсан эсхүл гүйцэтгэж чадсан гэж үзвэл тэмдэглэл хөтлөх байх хэрэгтэй. Алхам-3 Асуултыг төлөвлөх Сонгосон шалгуурыг үнэлэхэд туслах асуултыг төлөвлөхдөө сурагчийн бодох хугацааг заавал тусгах хэрэгтэй Алхам-2 Шалгуурт суурилсан үнэлгээг төлөвлөх Ээлжит хичээлийн хөтөлбөрт шинжлэх ухаанч арга барилаар эрэл хайгуул хийх чадварыг илрүүлэх шалгуурыг тодорхой тусгах Алхам-1 4-р үе шат: Үр дүнг тооцох
 • 14. Ажлын хуудсан дахь суралцахуйн төлөвлөлтийн шийдэл
 • 15. Үр дүнг нь тооцоолох, тайлбарлах, дүгнэх шинжлэх ухаанч чадварыг хөгжүүлсэн. Ажиглах, өөрчлөлтийг илрүүлэх, хэмжих, таамаглалаа сорил туршилтаар нотлох Сорил туршилтыг зааврын дагуу аюулгүй гүйцэтгэх, багаж хэрэгслээ зөв сонгох, ашиглах Өөрийнхөөрөө сэтгэх, таамаглах, ажиглах, зурах, харьцуулах, оюуны зураглал хийх зэрэг арга барилд суралцсан. Сурагчид өөрсдийн идэвхтэй бүтээлч үйлээрээ дамжуулан мэдлэг бүтээх суралцахуйн хандлагад суралцсан Суралцахуйн хөгжил ахиц
 • 16. Бэлтгэл судалгаа Оношилгоонд суурилан, хүүхэд нэг бүрийн онцлогт тохируулан агуулга арга зүйгээ төлөвөлөж сурсан. Арга зүйн судалгаа Сурагчдын үйл ажиллагааг ажлын хуудас болон асуултаар удирдах арга зүйгээ хөгжүүлсэн Үнэлгээний судалгаа Сурагчдын чадварын ахиц өөрчлөлтийг тооцох, явцын үнэлгээ хийх арга зүйтэй болсон Сурагчийн алдааны дүн шинжилгээ Шалгуур суурилсан үнэлгээний төлөвлөлт хийх чадвараа хөгжүүлсэн Үйлийн судалгаа Сорил туршилтаар мэдлэг бүтээх арга зүйгээ шинэчлэн боловсронгуй болгосон. Багшлахуйн хөгжил ахиц
 • 17. Арга зүй, технологи Агуулга Хэрэглээний хүрээ Үндсэн аргачлал Үр дүн Сорил туршилтын ажлын хуудсаар хүүхэд нэг бүрийг ШИНЖЛЭН СУДЛАХ АРГА БАРИЛ-д сургах арга Амьд биеийн бүтэц, амьдралын үйл ажиллагаа бүлэг сэдвийн “Хүний ялгаруулах эрхтэн тогтолцоо” сэдвээр сорил туршилтаар мэдлэг бүтээх арга зүйгээр зохион байгуулах нь оновчтой гэж үзсэн. Хичээлд ашиглах ажлын хуудсыг алхамчлан төлөвлөсөнөөр Сорил туршилтын ажлын хуудсаар хүүхэд нэг бүрийг ШИНЖЛЭН СУДЛАХ АРГА БАРИЛ-д сургах арга зүйг БАЙГАЛИЙН УХААН-ы бүхий л судлагдахуунд ашиглаж болно. Ажлын хуудасны төлөвлөлтөнд шинжлэн судлах арга барилын алхам бүрт тохирсон дасгал даалгавар, асуултын төлөвлөлтийг нарийн тусгаж хүүхдийн хөтөч болгон бэлтгэнэ. Ажиглах, өөрчлөлтийг илрүүлэх, хэмжих, таамаглалаа сорил туршилтаар нотлох үйлүүдэд суралцан ШИНЖЛЭН СУДЛАХ АРГА БАРИЛ-ыг эзэмшинэ. Арга зүйн онцлог давуу тал
 • 18. СУРАЛЦАХУЙН ДӨРВӨН ТУЛГУУР ЗАРЧИМ 1) Мэдэхийн тулд суралцахуй: Дэлхий ертөнцийг сайтар ойлгохын тулд аливаа зүйлийг танин мэдэх, улмаар тасралтгүй сурах суурь мэдлэг, чадвартай болохын тулд суралцах... 2) Хийхийн тулд суралцахуй: Эдийн засаг болон нийгмийн амьдралд үр өгөөжтэйгээр оролцох чадвартай байхын тулд суралцах 3) Оршин байхын тулд суралцахуй: бие бялдар, нийгэм-сэтгэлзүйн хувьд бүрэн дүүрэн хөгжсөн хувь хүн байхын тулд суралцах 4) Хамтран амьдрахын тулд суралцахуй: Хүний эрх, ардчилсан зарчим, соёлын олон хэлбэрийг ойлгох, хувь хүмүүс болон нийгмийн харилцаанд хүндлэл, энхтайвныг бүрдүүлэхийн тулд суралцах Сонссоноо мартдаг Харсанаа санадаг Хийсэнээ сурдаг Арга зүйг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим
 • 19. 1 2 3 4 Үнэлгээг хийхэд дараах 3 үндсэн асуулт тавигдана.Үүнд: Юуны тулд үнэлэх вэ?, Юуг үнэлэх вэ?, Юугаар үнэлэх вэ? гэсэн асуулт нь үнэлгээний зорилготой холбоотой. Агуулгын залгамж холбоо, өргөсөл гүнзгийрэл, тухайн агуулгыг заах арга зүй түүнийг дэмжих хэрэглэхүүний хүртээмж, аюулгүй байдлыг судлах хэрэгтэй. Сурагч төвтэй сургалт явуулахын тул асуултаа оновчтой төлөвлөн сурагчдад бодох хариулах хугацаа олгох хэрэгтэй Хүүхдийн тэгш оролцоог нэмэгдүүлж, сурах сонирхол идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх Оношилгоо Бэлтгэл судалгаа Багшийн асуултын төлөвлөлт Сурагчдын сонирхлыг өрнүүлэх Арга зүйг хэрэгжүүлэх зөвлөмж