Publicité

333

16 Sep 2011
333
333
Prochain SlideShare
บทที่ 3บทที่ 3
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de ปุ๊ปลั๊ก ลุ๊ลั๊ก(20)

333

  1. บทที ่ 3 วิ ธ ี ด ำ ำ เนิ น งำนโครงงำน ในกำรจัดทำำโครงงำนคอมพิวเตอร์ กำรพัฒนำเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง iPhone 4 นี้ ผู้จัดทำำโครงงำนมีวิธีดำำเนินงำนโครงงำน ตำม ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 3.1 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ หรื อ โปรแกรมหรื อ ที ่ ใ ช้ ใ น กำรพั ฒ นำ 3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย อินเทอร์เน็ต 3.1.2 เว็บไซต์ที่ให้บริกำรเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 3.1.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com www.google.com 3.1.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภำพ เช่น Adobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0 3.2 ขั ้ น ตอนกำรดำ ำ เนิ น งำน 3.2.1 คิดหัวข้อโครงงำนเพื่อนำำเสนอครูที่ปรึกษำโครงงำน 3.2.2 ศึกษำและค้นคว้ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ คือเรื่อง iPhone 4 เนื้อหำมำกน้อยเพียงใด และต้องศึกษำค้นคว้ำ เพิ่มเติมเพียงใดจำกเว็บไซต์ต่ำงๆ และเก็บข้อมูลไว้เพื่อจัดทำำ เนื้อหำต่อไป 3.2.3 ศึกษำกำรสร้ำงเว็บบล็อกที่สร้ำงจำกเว็บไซต์ Wordpress จำกเอกสำรที่ครูประจำำวิชำกำำหนด และจำกเว็บไซต์ ต่ำงๆ ที่นำำเสนอเทคนิค วิธีกำรสร้ำงเว็บบล็อก 3.2.4 จัดทำำโครงร่ำงโครงงำนคอมพิวเตอร์เพื่อนำำเสนอครู
  2. ที่ปรึกษำผ่ำนเว็บบล็อกของตัวเอง โดยได้นำำไฟล์ข้อมูลไปฝำกไว้ ที่เว็บไซต์ชื่อ http://www.slideshare.net 3.2.5 ปฏิบัติกำรจัดทำำโครงงำนคอมพิิวเตอร์กำรพัฒนำ เว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง iPhone 4 โดยกำร สมัครสมำชิก และสร้ำงบทเรียนที่สนใจตำมแบบเสนอโครงร่ำงที่ เสนอไว้แล้ว ทั้งนี้ได้นำำเสนอบทเรียนผ่ำนเว็บบล็อกที่ http://karmi4eal.wordpress.com/wp-admin/users.php?page=grofiles-editor 3.2.6 นำำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะๆ โดยแจ้งให้ ครูที่ปรึกษำโครงงำนเข้ำไปตรวจควำมก้ำวหน้ำของโครงงำนผ่ำน เว็บไซต์ www.facebook.com num_law2537@hotmail.co.th ซึ่งครูที่ปรึกษำจะให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อให้จัดทำำเนื้อหำและ กำรนำำเสนอที่น่ำสนใจต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รับคำำแนะนำำก็จะนำำมำ ปรับปรุง แก้ไขให้เป็นที่สนใจยิ่งขึ้น อีกทั้งได้สร้ำงเครือข่ำยสังคม โดยใช้เว็บไซต์ Facebook เพื่อให้เพื่อนๆ มำช่วยให้ข้อเสนอแนะ และสื่อสำรกันหำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำเว็บ บล็อกดังกล่ำว 3.2.7 จัดทำำเอกสำรรำยงำนโครงงำนคอมพิวเตอร์ โดยนำำ เสนอในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์และนำำฝำกข้อมูลไฟล์ดังกล่ำวไว้ ที่เว็บ http://www.slideshare.net แล้วนำำมำเชื่อมโยงผ่ำนเว็บ บล็อกที่สร้ำงขึ้น 3.2.8 ประเมินผลงำน โดยกำรนำำเสนอผ่ำนเว็บบล็อกที่ http:// karmi4eal.wordpress.com/wp-admin/users.php?page=grofiles-editor แล้วให้ครูที่ปรึกษำประเมินผลงำน และให้เพื่อนๆ ผู้สนใจเข้ำร่วม ประเมิน โดยกำรสร้ำงกล่อง Like Box เพื่อให้คลิก Like และ คอมเมนท์ในหน้ำเว็บบล็อก 3.2.9 นำำเสนอผ่ำนเว็บบล็อก ที่ชื่อ http://karmi4eal.wordpress.com/wp-admin/users.php?page=grofiles-editor เพื่อให้ผู้สนใจศึกษำหำควำมรู้ต่อไป
Publicité