Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
งาน คอม
งาน คอม
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à งาน คอม (20)

Publicité

Plus par ปุ๊ปลั๊ก ลุ๊ลั๊ก (20)

งาน คอม

  1. 1. รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ การพั ฒ นาเว็ บ บล็ อ ก (WebBlog) ด้ ว ย Wordpress เรื ่ อ ง iPad จั ด ทำ า โดย นาย สุ เ ทพ ศรศิ ร ิ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 5/ 1 เลขที ่ ١ ٧ นำ า เสนอ ครู ส มร ตาระพั น ธ์ รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ น ี ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของ การศึ ก ษา วิ ช า การสร้ า งและออกแบบเว็ บ ไซต์ (ง 3020…. ) ภาคเรี ย นที ่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2554 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี (คอมพิ ว เตอร์ ) สำ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 19
  2. 2. หั ว ข้ อ โครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง iPad ประเภทของโครงงาน : โครง งานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ผู ้ เ สนอโครงงาน : นาย สุเทพ ศรศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 /١ เลขที17 ่ ครู ท ี ่ ป รึ ก ษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตำาแหน่ง ครู ชำานาญการพิเศษ ปี ก ารศึ ก ษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง iPad นี้ จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเอารูปแบบการ เรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับ ความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดสร้างเว็บ บล็อกด้วยเว็บไซต์สำาเร็จรูปชื่อว่า Wordpress ทั้งนี้ได้ทำาการ ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับ iPad ซึ่งมีเนื้อหา เกี่ยวกับ iPad โดยผู้จัดทำาโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของ เว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้ เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนำาได้นำาเสนอบทเรียน ผ่านเว็บบล็อก ที่ http://susuzapark.wordpress.com/ ทั้งนี้ ทำาให้สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่าง ดี
  3. 3. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สำาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูสมร ตาระพันธ์ ครูผู้ สอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ทีอนุมัติเห็นชอบในการ ่ จัดทำาโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วย เว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการ จัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนเลยอนุกูลทุกท่านที่มี ส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนำาการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้ อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็น ขอบคุณกำาลังใจดีๆ จาก พ่อ และ แม่ ความดีอันเกิดจากการศึกษา ค้นคว้าในครั้งนี้ ผูจัดทำาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู ้ อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็นกำาลัง ใจ ซึ่งผู้จัดทำาซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่งใหญ่จากท่าน และขอ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ชื่อนักเรียน นาย สุเทพ ศรศิริ
  4. 4. สารบั ญ หน้ า บทคั ด ย่ อ ก กิ ต ติ ก รรมประกาศ ข สารบั ญ ค สารบั ญ ภาพ จ บทที ่ 1 บทนำ า 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสำาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  5. 5. บทที ่ 2 เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง 2.1 ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) บทที ่ 3 วิ ธ ี ด ำ า เนิ น งานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการ พัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดำาเนินงาน บทที ่ 4 ผลการดำ า เนิ น งานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 4.2 ตัวอย่างการนำาเสนอหน้าเว็บบล็อก บทที ่ 5 สรุ ป ผลการดำ า เนิ น งาน และข้ อ เสนอแนะ 5.1 การดำาเนินงานจัดทำาโครงงาน 5.2 สรุปผลการดำาเนินงานโครงงาน 5.3 ข้อเสนอแนะ บรรณานุ ก รม ภาคผนวก

×