Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Інформатика(інт).docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Інформатика(інт).docx (20)

Publicité

Plus récents (20)

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Інформатика(інт).docx

  1. 1. 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Найменування показника Галузь знань, спеціальність, освітньо- професійна програма, освітньо-професійний ступінь Характеристика навчальної дисципліни, форма навчання Кількість кредитів - 3 Галузь знань: 13 «Механічна інженерія», 16 «Хімічна та біоінженерія» Форма навчання інституційна (очна(денна) Кількість змістових модулів - 3 Спеціальність: 131 «Прикладна механіка» 133 «Галузеве машинобудування» 136 «Металургія» 161 «Хімічні технології та інженерія» Статус дисципліни Обов’язкові освітні компоненти, що формують загальні компетентності Індивідуальне завдання: - Освітньо-професійна програма: «Зварювальне виробництво» «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» «Обробка металів тиском» «Виготовлення емальованих виробів» Рік підготовки 1, 2-ий Семестр ІІ, ІІІ с. Загальна кількість годин ІІ с - 60 ІІІ с - 30 Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр Лекції - 16 Лабораторні заняття - 18 Семінарські заняття -1 Контрольні роботи (за змістовими модулями) – 2 Самостійна робота студента - 53
  2. 2. Кількість аудиторних годин на тиждень - 1 Вид підсумкового контролю ІІ с – залік ІІІ с - залік ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН № п/п Найменування змістових модулів Кількість аудиторних годин, години Сам. робота Загальний обсяг годин лекції практичні лаборатор ні семінар МКР/КР всього аудиторни х годин V семестр 1 Змістовий модуль 1. Мультимедійні та гіпертекстові документи 6 - 6 - - 12 32 44 2 Змістовий модуль 2. Графічний дизайн. графічний дизайн у поліграфії 4 - 4 1 - 9 7 16 Всього за ІІ семестр 10 - 10 1 21 39 60 3 Змістовий модуль 3. Графічний дизайн. Растрова графіка 6 - 8 - 2 16 14 30 Всього за ІІІ семестр 6 - 8 - 2 16 14 30 Форма підсумкового контролю (семестровий контроль) залік Всього 16 - 18 1 2 37 53 90 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
  3. 3. № з/п Назва теми Кількість годин 1 Створення та редагування мультимедійних презентацій 2 2 Створення веб-сторінки мовою HTML 2 3 Створення сайту засобами системи керування вмістом веб - сайтів 2 4 Створення поліграфічної продукції засобами Microsoft Publisher, онлайн – редакторів 2 5 Створення власного проекту з використанням кількох технологій 2 6 Базові операції при редагуванні зображень 2 7 Інструменти виділення та ретушування 2 8 Прийоми роботи із шарами 2 9 Створення екшен в Adobe Photoshop 2 ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ № з/п Назва теми Кількість годин 1. Мультимедійні та гіпертекстові документи 1 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ № з/п Назва теми Кількість годин 1 2 3 1 Програмне забезпечення для операцій з мультимедійними даними 2 2 Роль електронних медійних засобів в житті людини 2 3 Гіпертекстовий документ та його елементи 2 4 Гіпертекстові посилання 2 5 Таблиці та списки на веб - сторінках 2 6 Стильове оформлення сторінки 2 7 Графіка для веб – середовища. Анімаційні ефекти 2 8 Мультимедійні дані 2 9 Етапи розробки веб - сайтів 2 10 Створення сайту в сервісі Google сайт 2 11 Спільне редагування сайту 2 12 Ергономіка розміщення 2
  4. 4. № з/п Назва теми Кількість годин 13 Просування веб – сайтів, пошукова оптмізація 2 14 Мова програмування Python 2 15 Особливості мови програмування Python 2 16 Python для Web 2 17 Комп’ютерна верстка. Види поліграфічної продукції 2 18 Листівка. Призначення. Композиційні прийоми створення листівки. 2 19 Буклет. Призначення. Принципи композиції. Види буклетів. Способи складання буклетів 2 20 Обкладинка журналу. Розробка логотипу. Створення обкладинки журналу 1 21 Основні інструменти для малювання. 2 22 Інструменти виділення. 2 23 Концепція побудови пошарового зображення 2 24 Ретуш та художня обробка зображень 2 25 Створення колажів. Прийоми колажування. 2 26 Тонова корекція зображень. Робота з кольором 2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ Загальні критерії оцінювання результатів навчання Рівень, оцінка Теоретична підготовка Високий (відмінно) Студент: має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності; вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач; має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях Достатній (добре) Студент: вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; вміє систематизувати і узагальнювати отримані
  5. 5. відомості; самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання; використовує електронні засоби для пошуку потрібних відомостей. Середній (задовільно) Студент: пояснює основні поняття навчального матеріалу; може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу; вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері Початковий (незадовільно) має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Рівень, оцінка Практичні уміння та навички Високий (відмінно) При виконанні лабораторних робіт студент дотримується усіх вимог, передбачених програмою курсу. Завдання повністю і правильно виконано. Крім того, його дії при виконанні роботи відрізняються раціональністю, вмінням оцінювати помилки й аналізувати результати. Достатній (добре) При виконанні лабораторних робіт студент може виконати роботу в у обсязі 75% завдань й зробити самостійні, правильні висновки Середній (задовільно) При виконанні лабораторних робіт студент виконує роботу за зразком (інструкцією), але з помилками, правильно виконано 60 % завдань; робить висновки, але не розуміє достатньою мірою мету роботи. Початковий (незадовільно) При виконанні лабораторних робіт, в якій виконано менш як 60 % завдань, при цьому здобувач освіти демонструє невміння робити самостійні висновки та їх обґрунтувати, що свідчить про те, що студент не оволодів програмним матеріалом.

×