Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Опис предмету інформатика.docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Computer science
Computer science
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

Опис предмету інформатика.docx

Télécharger pour lire hors ligne

Опис навчального предмету загальноосвітньої підготовки

Опис навчального предмету загальноосвітньої підготовки

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Опис предмету інформатика.docx (20)

Publicité

Plus récents (20)

Опис предмету інформатика.docx

  1. 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН № з/п Найменуван ня розділів Кількість аудиторних годин Самостійа робота Заг. jбсяг годин лекції практичні лабораторні семінар КР, ККР,ОКР Всього ауд. годин 1. Розділ 1 8 - 4 - 2 14 14 2. Розділ 2 4 - 8 - 2 14 14 3. Розділ 3 6 - 14 - 2 22 22 4. Розділ 4 6 10 2 18 18 Всього за І семестр 24 - 36 - 8 68 68 Форма підсумкового контролю (семестровий контроль) залік 5. Розділ 5 6 - 6 - - 12 12 6. Розділ 6 4 - 4 - 1 9 9 Всього за ІІ семестр 10 - 10 - 1 21 21 Форма підсумкового контролю (семестровий контроль) залік 7. Розділ 7 6 - 8 - 2 16 16 Всього за ІІІ семестр 6 - 8 - 2 16 16 Форма підсумкового контролю (семестровий контроль) залік Всього 40 - 54 - 11 105 - 105
  2. 2. ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ № з/п Назва теми Кількість годин 1 Робота в мережі Інтернет 2 2 Робота з навчальними засобами та системами урядування в мережі Інтернет 2 3 Створення, оформлення та зберігання електронних документів засобами текстового процесора 2 4 Правила оформлення сторінки документа 2 5 Робота зі складними документами. Використання таблиць та об’єктів в електронних документах 2 6 Створення гіпертекстових документів засобами текстового процесора. Створення бібліографічних списків 2 7 Створення комп’ютерної моделі в середовищі табличного процесора 2 8 Створення комп’ютерного експерименту в середовищі табличного процесора 2 9 Аналіз рядів даних. 2 10 Візуалізація рядів даних 2 11 Використання формул та функцій для статистичного аналізу та фінансових розрахунків 2 12 Розв’язування оптимізаційних задач засобами табличного процесора 2 13 Розв’язування задач із різних предметних галузей 2 14 Створення таблиці. Введення і редагування даних різних типів в середовищі СУБД 2 15 Впорядкування, пошук і фільтрування даних. Запити 4 16 Створення форм, звітів бази даних 4 17 Створення та редагування мультимедійних презентацій 2 18 Створення веб-сторінки мовою HTML 2
  3. 3. № з/п Назва теми Кількість годин 19 Створення сайту засобами системи керування вмістом веб - сайтів 2 20 Створення поліграфічної продукції засобами Microsoft Publishe 2 21 Створення власного проекту з використанням кількох технологій 2 22 Базові операції при редагуванні зображень 2 23 Інструменти виділення та ретушування 2 24 Прийоми роботи із шарами 2 25 Створення екшен в Adobe Photoshop 2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІНФОРМАТИКИ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ До навчальних досягнень учнів з інформатики, які підлягають оцінюванню, належить: - теоретична база знань: уявлення про інформацію, її властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв'язування задач за допомогою комп'ютера з використанням програмного забезпечення загального та конкретно-предметного призначення, формулювання проблем і постановку задач, побудову відповідних інформаційних моделей, основи алгоритмізації і програмування, принципи будови та дії комп'ютера, уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет, пошук потрібних відомостей. - практичні навички: навички роботи з пристроями введення-виведення даних, прикладним програмним забезпеченням загального і навчального призначення - програмами технічного обслуговування апаратної складової, операційними системами, програмами для архівування файлів, антивірусними програмами, редакторами текстів, графічними редакторами, засобами підготовки комп'ютерних презентацій та публікацій, табличними процесорами, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, експертними системами. мультимедійними комп'ютерними енциклопедіями, педагогічними програмними засобами для комп'ютерної підтримки навчання з різних предметів, програмами- браузерами для перегляду гіпертекстових сторінок, програмами для роботи з електронною поштою та телеконференціями, пошуку потрібних відомостей в глобальній мережі Інтернет, створення гіпертекстових сторінок тощо; навички складання, описування та реалізації найпростіших алгоритмів і програм з використанням різних засобів їх подання, зокрема деякої мови програмування.
  4. 4. Оцінювання якості підготовки учнів з інформатики здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями та здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності. Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень школярів з інформатики, що відображено в таблиці і побудовано таким чином, що досягнення певного рівня навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знання, уміння і навички опановані учнем. Рівні навчальних досягнень учнів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів І. Початковий 1 Учень (учениця) розпізнає окремі об'єкти, явища і факти предметної галузі; знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп'ютерною технікою 2 Учень (учениця) розпізнає окремі об'єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них 3 Учень (учениця) має фрагментарні знання при незначному загальному їх обсязі (менше половини навчального матеріалу) при відсутності сформованих умінь та навичок ІІ. Середній 4 Учень (учениця) має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно; може з допомогою вчителя виконати просте навчальне завдання; має елементарні, нестійкі навички роботи на комп'ютері 5 Учень (учениця) має рівень знань вищий, ніж початковий; може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків; має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері 6 Учень (учениця) знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення; вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері ІІІ. Достатній 7 Учень (учениця) вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи
  5. 5. інформаційної системи та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень; вміє виконувати навчальні завдання, передбачені програмою 8 Учень (учениця) вміє аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці; контролювати власну діяльність; самостійно виправити вказані вчителем помилки; самостійно визначити спосіб розв'язування навчальної задачі; вміє використовувати довідкову систему 9 Учень (учениця): вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; самостійно виконує передбачені програмою навчальні завдання; самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання; вільно володіє клавіатурою IV. Високий 10 Знання, вміння і навички учня (учениця) повністю відповідають вимогам державної програми. Учень (учениця) володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює нові факти, явища; вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних цілей, судження його (її) логічні і достатньо обґрунтовані; має певні навички управління інформаційною системою 11 Учень (учениця) володіє узагальненими знаннями з предмета; вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи; вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності; використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою; має стійкі навички управління інформаційною системою 12 Учень (учениця) має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує; вміє вільно використовувати нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв'язування задач; має стійкі навички управління інформаційною системою у нестандартних ситуаціях

×