Publicité
4
4
4
4
Publicité
4
4
4
4
4
Publicité
4
4
4
4
4
Publicité
4
4
4
4
4
Publicité
4
4
4
4
4
Publicité
4
4
4
4
4
Publicité
4
4
4
4
4
Publicité
4
4
4
4
4
Publicité
4
4
4
4
4
Publicité
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Prochain SlideShare
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
Chargement dans ... 3
1 sur 85
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ(20)

4

 1. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ 04.ප ෙ දය සංජානනය : අ$ %ය ඥානය 4.1.අ$ %ය සංජානනෙ( )ෙශෂතා ඇස, කණ, නාසය, .ව, සම යන ප01ර ම3 අර45 ගැ8ම ෙන9සලකා ;ෙද< ය= >0ෙව?ෙ මන0 පමණ<ම අර45 ගැ8ෙ= @යාවAය අ$ Bය සංජානනය යන නC හැD ෙE. අ$ Bය යන වචනෙයF අ ථය ඉ Bය ෙග ප බාFරJව< ය නK.න4L ෙමFM අ$ Bය යන භා)තා O ඇ ෙ ෙභPQක ඉ Bය පහ ඇ ෙර ෙන9J ය න ඇඟOම සඳහාK. මන0 ග නා අර45 ධ=ම යන නC හැD ෙE.එම ධ=ම නමැQ අර45 ගැ8ෙ=M ෙස පංච ඉ Bය ෙග ප බාFරව 0Lවන අර45 ගැ8ෙ= @යාවAය< ඇත.ෙ= අර45 ගැ8ෙ= @යාවAය මාන0ක ශ<Qය>. එෙසම එම ශ<Qය මනසට පමණ< ඇQ )ශ්Cත හැ>යාව< ෙලස හැD )ය හැ>ය.1 එෙස Xවද මනසද ෂY ඉ Bය ට අය තව එ< ඉ Bය>. න4L මෙනZ )ඤ්ඤාණ ධාව ෙස පංච ඉ Bය ෙම ඕලා ක ෙභPQකව සතර මහා ^ත _පය ෙග CතJව< ෙන9ෙE.මෙනZ)ඤ්ඤාණ ධාව වනා` >0ය= දැෙනන ස්වභාවය>. ෙ= දැෙනන ස්වභාවය _පෙයFම ගැaව පවQ න>.ෙ= ඇතැ=; ෙ= ල<ෂණය වරදවා වටහා ෙගන මෙනZ )ඤ්ඤාණ ධාව වනා` එම _පෙයFම තව එ< අනනbතා ල<ෂණය< පමණ< බව cකාශ >dමට තර= දැe අfර> අQධාවනකාdO Qෙa.2ෙමම අදහෙස වbාhQය සාම ෙභPQකවාM ආකiප jරාණෙ( 0ටම සාමානb ජන සමාජෙ( වbාhත O Qෙa. අ$ Bය සංජානනය ම3 ද ත හ1නාගැ8ෙ=M ;ෙද< ද තවල මාන0ක සැක ෙ= ස්ව_පය වැදග ය.එය මාන0ක හැඩතලය අlව සකස්ෙE.ෙමF mව )දbා මක පැQකඩ<ද Qෙa.යෙම?ෙ මාන0ක හැඩතලය සකස්Oම ෙකෙරF ඒ joගලයාෙ ක ම )පාක ශ<Qය බලපාl ලැෙa.තමාෙ ක ම )පාක ශ<Qය ය= මpටමක පවQ ෙ ද ඊට අl_ප මාන0ක හැඩය< උsමෙක9ට උපත ලැtමට C සාට 0LෙE. C ස් ආ ම භාවෙයF පමණ< ෙන9ව සතර අපා,.වb, uහ්ම ආM ?මන තලයකXවද උපතලැtම 0Lවlෙ( ක ම ශ<Qය අlව සැක l මාන0ක හැඩෙයF ස්ව_පය අlවය.C ඇතැ= මpට= වල උපත ලැv ස වK ට උsමවන අ$ Bය cතb<ෂෙ( ස්වභාවය භවතලය අlවද ))ධ ෙE. Q ස ෙයZ හා සතර අපාය ආM භවවල උපත ලැv ස වය ෙ මාන0ක හැඩය මlෂbය ට වඩා ෙන9.f5 මpටමක ඇත.එබැ) මාන0ක හැ>යාව පහළ මpටමක පව$.මාන0ක මpටම උසස් ෙහZ පහළ යැK $රණය කරlෙ( joගලෙය?ළ )දbමාන මාන0ක ගQල<ෂණවලඇQ ධනා මක ෙහZ සෘණා මක බව මතය.මlෂb ආ ම භවෙ( )දbමාන මාන0ක ගQල<ෂණවල ධනා මක ෙහZ සෘණා මක බව ෙස අමlෂb භවවලට සාෙh<ෂකව මධbස්ථ මpටමක පව$.3 මනසට අර45 වන ධ=ම ධාවට අය වlෙ( ෛචත0ක ෙදපණ, z{ම _ප දහසයද වනද යන සැට නවය< කs5 ෙE.ෙමF ෛචත0ක ෙදපණස න= සaබ | ත සාධාරණ ෛචත0ක 7, c~ ණක ෛචත0ක 6, අ?සල ෛචත0ක 14, ෙසZභන සාධාරණ ෛචත0ක 19, )රQ ෛචත0ක 3, අhපමඤ්ඤා ෛචත0ක 2 හා පඤ්ඤා ෛචත0ක 1 ය නK.ෙමF සඳහ J සaබ | ත සාධාරණ න= )ෙශ• ස්වභාවය< ෙන9මැQව සෑම 0තකම ෙයෙදන ෛචත0කෙE. ෙමබ1 ෛචත0ක 7 < ƒAබඳව අ„ධ මෙයF සඳහ ය.ඒවා න= ඵස්ස,ෙEදනා,සඤ්ඤා,ෙ තනා ඒක ගතා, m)ෙ Bය හා මන0කාර ය නK.අෙහක 0 F හා ෙසZභන 0 F >0Lෙවනස< නැQව ෙයෙදන බැ) c~ ණ ෛචත0ක එනC හැD ෙE.ෙමබ1 ෛචත0ක 6< ඇත.එන= )ත<ක, )චාර, අ†ෙම9<ඛ, ) ය, ˆQ හා ඡŠ ය නK.ෙමF )ත කය ආය‹ අෂ්ටාංŒක මෙඟF 1
 2. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ස=මා සංකhපය යන නC හැD ෙE.සaබ | ත සාධාරණ හා c~ ණක යන ෛචත0ක 13 න අනb සමාන ෛචත0ක නC ද හැD ෙE.අ?සi 0 වල ෙයෙදන බැ) අ?සල ෛචත0ක ඒ නC හැD ෙE.අ?සල ෛචත0ක 14 න= ෙමZහ,අF ක,අෙන9 තhප,උoධ ච,ෙලZභ,.p•, මාන, ෙදZස, ඉස්සා, ම ඡ ය, ?<? ච, Žන, Coධ හා )|> ඡා ය නK.0ත පැහැප කරOමට උපකාdOම ෙසZභන ෛචත0කවල කා යභාරයK.ෙමබ1 ෙසZභන ෛචත0ක 19>.එන= සoධා, සQ, F , ඔ තhප, අෙලZභ, අෙදZස, ත•ම‘ඣ තතා, | ත ල;තා, කාය4Lතා, | ත 4Lතා, කායක=මඤ්ඤතා, | තක=මඤ්ඤතා, කායපා“ඤ්ඤතා, | තපා“ඤ්ඤතා කායf‘”කතා හා | ‘”කතා ය නK.)රQ ෛචත0ක න= ආ ය මා ගයට පැCණOමට උපකාdවන ෛචත0ක ෙE. ෙ=වා න>.එන= ස=මා වාචා,ස=මාක=ම ත හා ස=මා ආmව ය නK.ෙමF අhපමඤ්ඤා ෛචත0ක න= අcමාණ ස වය අර45 ෙක9ට උපදවන සාය.එෙසම ෙමF එනC ද<වා ඇ ෙ කsණා හා 4.තා යන ෛචත0ක ෙදකK.න4L ෙම තා කsණා 4.තා උෙප<ඛා සතර අhපමඤ්ඤා ෙE.ෙම තාව අෙදZස නC ද උෙh<ඛාව ත•ම‘ඣ තතාව නC ද ෙසZභන 0 වල ෙයM ඇQ බැ) ඉQ කsණා හා 4.තා ෙදක පමණ< ෙමF අhපමඤ්ඤා ෙලස ද<වා ඇQ බව වටහාගත fය.එෙසම යම< •ල<ෂණ අlව දැනග ෙ පඤ්ඤා ෛචත0කය සාය.එම මනසට අර45 වන _පෙයF 0f= පදා ථමය ස්වභාවය z<ෂ්ම _ප න=ෙE.ෙ=වා 16>.එන= ආෙපZ ධාව, ස්– jsෂ භාව _ප 2, හෘදය වස් _පය, m)ෙ —ය _පය, ආහාර _පය, ආකාශ _පය, කා)ඤ්ඤ Q හා ව˜ )ඤ්ඤ Q _ප 2, ල;තා,4Lතා හා ක=මඤ්ඤතා යන )කාර _ප 3 හා උපචය, ස තQ, ජරතා හා අ චතා යන ල<ෂණ _ප 4 K.එෙම ම වනද මනසට අර45 වන බව ෙමFM ƒAෙගන Qෙa.අ„ධ මෙ(M මනසට අර45වන ධ=ම ෙක9ටස ƒAබඳ <ෂතම )™හය< 0Lකරlෙ( අ ථ ගැ Oෙ= පහ ව තකාය.ෙමFM පැහැ.š වන ෙදය< න= මාන0කJ අර45 ෙම ම ෙභPQක පදා ථවල 0f= අවස්ථාද මනසට අර45 වන බවK.4ෙමF සඳහ වන ෙභPQක පදා ථ න= _පෙයFම පව නා J 0f= ස්වභාවය ෙලස )™හ කළහැ>ය.එෙසම >0 )ෙටක 0තට අර45 කළ ෙන9හැ> යැK ඇතැ= ස=cදාය )0 සලකන ලද වාණ ධාවද ෙමF සඳහ ධ=ම අර45වලට ෙගZචරවන බව වටහාගත හැ>ය. 5 0ත යl ෙභPQක පදා ථවලම පව නා )ෙශ• J දැ8ෙ= ස්වභාවය< ෙලස සැලœ)ටද මනස ෙභPQක පදා ථවš ස්වාය<ත J අනනb ල<ෂණ සFත ස්වභාවය<ය ය න පැහැ.šව වටහා ගත හැ>ය.6_පය හා නාමය යlෙව )ෙ•.තJ අවස්ථා ෙදක< යටතට 0ත හා ෙභPQක පදා ථ ෙව කර දැ<Oෙ= අsතද ඒ ෙදක එක< ෙස ෙන9සලකා ෙදක< වශෙය සැල~මK.7 මනස ඉ Bය< ෙස žLදහෙ= හැD Xවද ෙභPQකවාM දැl= පoධQවල එෙස ෙන9හැD ෙවන ඇතැ= අවස්ථාද Qෙa.8ඒ දැl= පoධQවල අර45 ලබාගත හැ> ෙද9ර ෙස ද<වා ඇ ෙ පංච ඉ Bය ට අය ෙස සැලෙකන ඇස,කණ,නාසය,.ව හා සම ම3 පම¡.90ත ෙමම පංච ඉ Bය හටගැ8ම ෙහJ ෙභPQක පදා ථවලම එ<තරා 0f= ස්වභාවය< ෙස ෙමබ1 දැl= පoධQවල සඳහ ය.10ඔX ට අlව සාමානb ƒය) මානව ඉ Bය ට අර45 වන පංච ඉ Bය සංජානනෙ( සංඥා ද ත ෙම9ළෙයF තැ ප Oෙ=M සැකෙසන ව¢හ රටා අතර ඇQ සබඳතා තා >ක අf හ1නාගැ8ෙ= වපස යළ 0ත නැමැQ ඉ Bෙ( £ ණ @යාකාd වය ¤මාO පව$. 11 0ත නැමැQ cස්තය අ ථකථනය කරන ආකාරය හා එF @යාකාd වය වටහාගl ලබන ආකාරය අතර ෙ= ))ධ අ ථසැපf= එයට සමගා¥ සංජානන මpට= ද<වා අlƒAෙවš ෙදZලනය ෙවC Qෙa.12 ෙස පංච ඉ Bය F සංජානන @යාකාd වෙ( 0ය¦ හැඩතල ƒටQ d<ෂණය කළහැ>ය.13 න4L මනෙස සංජානන @යාකාd වය එෙලස ƒටQ d<ෂණය කළ ෙන9හැ>ය.14ෙ= ෙහව සා මනෙස සංජානන @යාකාd වය ƒAබඳ අQ)ශාල cමාණය< §ඪ මතවාද ෙග9ඩනැ© ඇත.15 ෙමබ1 §ඪ මතවාද සාම මනෙස සංජානන @යාකාd වය ƒAබඳ සාමානb සමාජෙ( වbාhතO ඇQ ෙත9රs ෙබ9ෙහ9මය< අ ධ, Cථbා හා §ඪ )ශ්වාස මතම පදන=O ෙග9ඩනැ© ඇQ බව< ද d<ෂණය කළ හැ>ය.160ෙ @යාකාd වය දැනගැ8මට අ¤s Xවද,එය මැ8මට Lෂ්කර Xවද මෙනZ සංජානන 2
 3. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ @යාකාd වය< නැQබව ඔhj>dම සඳහා එය සාධකය< කරගත ෙන9හැ>ය.17 මනස පවQන බව හා එF @යාකාd වය අපට දැෙනන බව සැබෑ න4 එය බාFර උපකරණවල ආධාරෙය තහXsකර ෙප )ය ෙන9හැ>ය.18එම ල<ෂණය මෙනZ සංජානනෙයF පවQන එ< අනනbතා හැඩතලය>.190ත පවQන බව හා එF @යාකාd වය අපට දැනගත හැ<ෙ< එF @යාව අපට දැෙනන සාය.20නැතෙහ9 0ත සා ඇQවන වැට`= හා දැ8= ල<ෂණ මා ගෙය සmO ෙත9රs උකහාගත හැ>Oම සාය.21න4L එය ඔhj කර දැ<)ය ෙන9හැ>ය.22ම ද සංෙEM බවට උsම දැ8= ල<ෂණ ෙභPQක උපකරණවල C5=දªවලට හ නාවන බැ) .23න4L එම ෙභPQක උපකරණවලට ෙම9ළෙ( )ද¢ තරංග ෙහZ හෘද ස්ප දය හ කර ගතහැ>ය.240ත යlෙව දැ<ෙවlෙ( ෙම9ළෙ( )ද¢ තරංග @යාකාd වය ෙහZ හෘද ස්ප දනය ෙහZ ෙන9ෙE.25එK බාFර J යම<ද ෙන9ෙE.260ත ඇQබව හා එF @යාකාd වය< ඇQ බව ෙභPQක උපකරණ ආධාරෙය මැන දැනගත හැ> ෙභPQක පැQකඩ (Physical Profile) වනා` ෙම9ළෙ( )ද¢ @යාකාd වය හා හෘද ස්ප දයK.27 යෙම? Cය Œයබව ෙහZ mව ව 0¹නබව ෙහZ දැනගැ8ම සඳහා ෛවදb )දbා <ෙෂ•ෙ(M එF ෙභPQක පැQකඩ රsව භා)තා ෙE.28න4L .f5 යැK ස=මතJ ºතන ෛවදb )දbා මක උපකරණ භා)තාකර Xවද 0ත හා එF @යාකාd වය ස ව ස=£ ණෙය අවෙබZධකරගත ෙන9හැ>ය.29C පැහැ.šවlෙ( 0ෙ @යාව පවQනබව සැබෑ න4L එය වටහාගැ8මට ෙභPQක C5ම> ඔaබටJ යාම අවශb බවK.30 ෙමබ1 අවශbතාවය සා අද ෙලZකෙ( පාර ෙභPQක )දbා ෙ{•ය (Para physical Science)ෙබෙහ) සංව ධනය O Qෙa. 31 පාරෙභPQක ෙ{•යට අය වlෙ( ෙභPQක C5= ද¾වš මැනගත ෙන9හැ> )ෂය ෙ{•ය ගෙEෂණය >dමK.32ඒ අlව 0ත හා එF @යාකාd වයද පාරෙභPQක )ෂය ෙ{•යට අය ෙලස සැලෙ<.33මෙනZ)දbාව අය වlෙ(ද ෙමF සඳහ පාර ෙභPQක )ෂය ෙ{•යටය.34 ෙ= අlව C ස් මනස ƒAබඳ ප ෙ(ෂණ 0L>dම හා රs එF cව ධනය ෙකෙරF කටf >dම මෙනZ )දbා )ෂය ෙ{•යට පැවd ඇQ එ< වග~ම< බව අවධාරණය කළ හැ>ය.35 ෙබ9ෙහZ)ට අද ºතන ෙලZකෙ( බටFර රටවල )ශ්ව)දbාලවල හා උසස් ප ෙ(ෂණ ආයතනවල අ† මෙනZ)දbා )ෂය ෙ{•යට අය ප ෙ(ෂණ ))ධ මpටC 0Lවනබව දැකගත හැ>ය. 36 එම ප ෙ(ෂණ cQඵල ºතන ජනස ෙEදන මාධb අතර ජන¿ය වෙයFලා ගැෙනන අ ත ජාල වැ )ද¢ මාධb ම3 දැකගත හැ>ය.37 ෙන9.f5 රටවල ජන සංස්කෘQවල ආගCක අ„චාර)† ළ පමණ< අ ථකථනය කරදැ<J C ස් මනස නOන ප ෙ(ෂණාගාර )ෂය ෙ{•ය< ද<වා සංව ධනයOම සා එය ;ෙද< ආගCක පැQකe බැහැරව ප ෙ(ෂණාය මක ෙස අධbයනය කළහැ> cස්තය< බවට ප )ය.38එය අ† මෙනZ)දbා ෙ{•ෙයF )ෙශ• .f5ව උෙදසා 0LJ ෙදය< ෙලසද සැල>ය හැ>ය.39 ම ද ආගCක වපස යළ පමණ< ෙක9 O පැව$ම එබ1 )ෂය ෙ{•යකට §ඪ, Cථbා හා cවාද එ<O එය අසතbය ෙදසට තiÀOයෑමට ෙබෙහ) ඉඩකඩ Qv බැ) . 40;ෙද< C ස් මනස ƒAබඳ ගෙEෂණය 4š ම අරඹන ලoෙo ආගCක සංස්ථා ඇ ෙරFM බව අමතක ෙන9කළහැ> කsණ>.41 න4L ෙලZකෙ( ආග= ඉතා )ශාල cමාණය< ඇත.එබ1 J එ< ආගමකට පවා ඉතා )ශාල cමාණය< ආගCක ස=cදාය ෙග9ඩනැ© Qෙa.42 ද න< ෙලස කෙතZšක දහම හා žLදහම සලකා බැšය හැ>ය.43@ස්ස් වහ ෙස )0 ෙදz දහම එක< Xවද අlගාCක ƒ ස් එය අ ථකථනය කරෙගන ඇQ ආකාර )ශාල cමාණය< Qෙa.44ෙ= ෙහව සා කෙතZšක ආගෙ= ))ධ ස=cදාය රාÂය< ÃFO Qෙa.45ඒ අතර සා=cදාKක හා ºතන මතවාද යන ))ධ පා ශවද ද<නට ලැෙa.46žLදහමද ¥ට සමාන අf ))ධ ස=cදාය රාÂයකට ෙග9lO Qෙa. 47ෙමF cධාන පා ශව ෙදක ෙථරවාද හා මහායාන ය නK.48ෙ= cධාන පා ශව ෙදකද තව අl?ඩා ස=cදායය වලට ෙග9lO Qෙa.49ෙ= 0ය¦ කs5වලට cධානතම ෙහව žoධ වචනය අ ථකථනය>dෙ=M ඇQJ ))ධ වයK. 50 ෙලZකෙ( )දbමාන සෑම ආගCක ස=cදායකම ෙම~ ල<ෂණ අªවැe ෙලස ද<නට ලැෙa.51ඒ සෑම ස=cදායකම ද<වා ඇ ෙ 3
 4. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ 0ය ස=cදායය පමණ<ම වැර.බව ෙස ස=cදාය අසතbය බව ය.52ෙ= සා >0ය= ආගCක ස=cදාය< ම3 ඉගැ ෙවන cQප Q cාෙයZŒකව තම )0 ම අ හදා බලා ඉතා වැර. ෙලස ?ම< සතb අසතbදැK වටහාෙගන Cස අl පවසන වද ෙකෙරF )ශ්වාසය තබා පමණ< එය වැර. යැK ƒAෙගන කටf >dෙ= ඇQ ෙදZෂ සFතබව මනාව ෙප8යK.53 ෙමබ1 ෙහ සා C ස් මනස අධbයනය >dෙ= වග~= 4¦ම ම එ<තරා ආගCක ස=cදායකට පැවdෙ= ඇQ අගQගා¥ ස්ව_පය ෙමFM මැන) cකට ෙE.ෙ= සා ºතන ෙලZකෙයF අ†මෙනZ)දbා )ෂය ƒAබඳව අධbයන හා ප ෙ(ෂණ කටf 0Lවlෙ( එය ආගCක වටƒටාව> ) 4<තෙක9ට බව දැකගත හැ>ය.54žLදහෙ= පැර¡ම ස්ව_පය තවම අ ත ගතව ඇ ෙ ෙථරවාද ස=cදාය ළබව ෙපරඅපර ෙද.ගම ෙ= ƒAබඳ ශාස්–ය අධbයන හා ප ෙ(ෂණ 0Lකළ )oව ෙ ෙප9L ගමනය O Qෙa.ෙ= අත l ල<.ව මහා)හාdය ස=cදාය ඇ ෙ Ä~ පැව5 පාš භාෂා මාධbෙය පැවQ žLදහම වඩා 4ižLදහෙ= ස්ව_පෙය Ä~ ඇQබව ඒ )oව ෙ ෙප9L ආකiපයK.55 පාš භාෂා මාධbෙය ම පව වාගැ8මට ස්ථ)ර „<Å වහ ෙසලා වෑය=>dම , අpඨකථා, Çකා, ¹hප¡ වැ ™ ථ ස=පාදනෙය 4ižLසමෙ( ෙපPරා¡ය හැඩය ආර<ෂාකර ගැ8මට වෑය= >dම සා ව තමානෙ( )දbමාන වැර. žoධවචනෙ( ස්ව_පය පාš•ƒටක දහම බව ƒAගත හැ>ය.56žLදහෙ= අනb දා ශ ක ස=cදාය ට වඩා පාš •ƒටකය “sෙක9ට ග ෙථරවාM ස=cදාය ෙ= ෙහව සා 4šක žoධ වචනයට ආස න බැ) වැeය.මාන0ක ප<ෂය ƒAබඳව 4i žoධ වචනයට අlœලව )™හ >dෙ=M පාš •ƒටකය “sෙක9ට ගැ8මටම f; ¦Oම ම3 žoධ වචනය අ තෙනZමQක මතවාදවš )කෘQOම වළ<වා ගත හැ>ය.57 අ† මාන0ක ෙ{•යට (Para Psychology) අය අ$Éය සංජානනය ම3 ෙස පංච ඉ—ය ම3 උකහාග නා ෙත9රsවලට වඩා )ශාල cමාණයක ෙත9රs ලබාගත හැ>ය. ෙස පංච ඉ—ය ම3 ෙත9රs ලබාගැ8ෙ=M ඊට බලපාන ))ධJ ¤මා අ$Éය සංජානනය ම3 ෙත9රs ලබාගැ8ෙ=M බලෙන9පාන බව පැහැ.šව දැකගත හැ>ය.ෙමවැ ල<ෂණය අ$Éය සංජානනෙ( පවQන )ෙශ•තා ෙලස සැල>ය හැ>ය. ද න< වශෙය සැල~ෙ=M ෙභPQක ඇස ම3 දෘෂb සංජානනය 0LOම ගත හැ>ය.එFM ඇස ම3 0Lවන දෘෂb සංජානන කෘතbයට ))ධ ¤මා Qෙa.ෙභPQක ඇසට ෙප8ම ලබාගැ8ෙ=M ))ධ ¤මාවලට යට Oමට 0L ෙE. සාමානb ƒය) C ස් ඇසකට ෙපෙනන ෙoවල ¤මාව< Qෙa.එෙසම ෙපෙනන Lර cමාණයට අlවද ¤මා සFත බව< ඇත.à Q,cාකාර වැ ස්වභා)ක බාධාව සා ෙප8මට බාධා ඇQ ෙE. එෙසම කාලය (Time) යන 0Eවැ මානෙය ද (Fourth Measurement) ෙප8ම ¤මාO Qෙa.58 කාලය මානය< ෙලස සලකlෙ( අ$තය, ව තමානය හා අනාගතය යන කාල•යට එය ¤මාවන බැ) . යෙම?ට ව තමාන කාලෙ( පවQන ෙප8ම ¤මාසFතව දැකගත හැ>Xවද අ$තෙ( Qv ෙහZ ව තමානෙ( ඇQOමට ඉඩඇQ ෙප8= ව තමානයළ දැකගැ8මට ෙන9හැ>ය.ඒ ඔ;ෙ ෙප8මට කාලය යන මානෙය එiලවන ස්වභා)ක බාධාවට ඇස යන ෙභPQක ඉ Bය යට ව පවQන බැ) .ෙ= බාධා අ$—ය සංජානනය ළ දැකගත ෙන9හැ>ය.59 නැතෙහ9 ෙභPQක ඇසට වඩා අªෙව ස්වභා)ක බාධා අ$—ය සංජානනෙයFM @යා මක ෙE. අ$Éය සංජානනයට ඇQ වන ෙමබ1 බාධාව පවා හටගැෙනlෙ( joගල ෙ•දෙයF පවQන )ෂමතාව සා Cස අ$Éය සංජානනෙ( පවQන අªපාªව< සා ෙන9වන බව දැන ගැ8ම වැදග ය. joගලෙය?ෙ ƒය) ෙදෙනතට උsමJ ස්වභා)ක අනනbතා ල<ෂණ අ$Éය සංජානනයටද අදාළව @යා මක වන බව සැල>ය fය.ෙ= අlව ජාQ අ ධ අෙය?ට දෘෂb අ$Éය සංජානනය ලබාගත ෙන9හැ>ය. අ$Éය සංජානනය උපදවා ගැ8ෙ=M ඊට mව )දbා මක අlබලය<ද ලැÃය f බව ෙ= අlව පැහැ.šය.60ෙ= mව)දbා අlබලය නැQ Xවෙහ9 ෙකතර= වෑය= කළද අ$Éය සංජානන ශ<Qය උපදවාගත ෙන9හැ>ය.ෙකෙන? උපත ලැtෙ=M ෙම9ළෙ( ෙප8මට ෙහZ ඇ¤මට ෙහZ රස)Ðමට ෙහZ ආÑාණ දැ8මට ෙහZ 4
 5. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ස්ප ශ දැ8මට ෙහZ මාන0ක අර45 දැනගැ8මට අදාළ cෙoශ 0 ෙලස ව ධනය )යහැ> ශකbතාවය< පැව$ම අතbවශbය. •ෙහක ප¹ස †ය නC žLදහෙ= හැD ෙවlෙ( ෙම~ mව )දbා මක ශකbතාවය සFතව 0Lවන උපතK.¥ට ෙපර සසෙ 0Lකළ ƒ බලය පැවQය fය. එෙසම සසෙ M අ$Éය සංජානනය උපදවා මැන) jsL j;5 කර Qtමද ව තමාන භවෙ( එ~ ශ<Qය යA jžLවා ගැ8මට ෙන9මඳ ƒ¹වහල<ද ෙE.C ස් ආ ම භාවය ලැtෙ=M o)ෙහක ?ශල ශ<Qය< ලබාඇQ joගලK ෙ මාන0ක ශ<Qය හා ඉÉය ශ<Qය •ෙහක ?ශල ශ<Qය> උපතලැvව ෙ මාන0ක ශ<Qය හා ඉÉය ශ<Qය තර= cබල නැත. ෙ= ෙහව සා එබ1 o)ෙහක joගලK ට අ$Éය සංජානන ශ<Qය උපදවාගත ෙන9හැ>ය. ඔX ට ලබාගත හැ> මාන0ක ශ<Qය එ<තරා ¤මාසFත බව> ෙමƒටට යා හැ>ද ෙන9ෙE.ෙ= සා •ෙහක උ කෘෂ්ට ?ශල ශ<Qය< ලැvව ට )නා ෙස අයට ධbාන මා ග ඵල ආ.ය උපදවාගත ෙන9හැ> යැK ෙප9L ƒšගැ8ම< Qෙa.ම ද ධbාන මා ගඵල වනා` එ< ආකාරයක අ$Éය සංජානන හැ>යාව< වන බැ) .එබ1 ෙo උපදවා ගැ8මට සසර කරන ලoදා J jණb ශ<Qය හා අ$Éය සංජානන හැ>යාව ව ධනයකර ලැv තදබල j;5ව< QÃය fය.61 •ෙහක ප¹සÒය> උපත ලැv joගලෙය? අ$Éය සංජානන හැ>යාව ලබා දෘෂb හැ>යාවට අදාළ මාන0ක ශ<Qය ෙග9ඩනඟා ගතෙහ9 ඔ;ට à Q,cාකාර ආ.ෙය ආවරණය O ඇQ සාමානb C ස් ƒය) ෙදෙනකට ෙගZචර ෙන9වන 0ය¦ ෙo දැ~ෙ= හැ>යාව ඇQෙE.එF M සාමානb ƒය) C ස් ෙදෙනතට යම< ද ශනයවlෙ( ඒ වස්ෙE ගැÇ පරාව QතJ ආෙලZක >රණ යA ඇෙස කාචයA දෘෂ්¹ )තානය මත පQතෙE.ෙමය ඇQවlෙ( සතb cQÃ=බයට අදාළ ය¹?s cQÃ=බය< ෙලසටය.ඇෙස කාචය A ෙපd ඇස ළට ගම කරන ආෙලZක >රණ ඇෙස ƒ පස ෙක9ටෙස Qරය මත ය¹?s cQÃ=බය< සාදK.ෙ= ෙක9ටස හා ෙම9ළෙයF ෙප8මට අදාළ ෙක9ටස සමඟ අQ)ශාල ස්නාf cමාණය> සම )ත ස්නාfÄහැන< ස=බ ධ ෙE.ෙමය cධාන දෘෂ්¹ ස්නාfව සමඟ ෙම9ළෙ( දෘෂb සංජානනට ස=බ ධ cෙoශය ෙකෙ .එFM ඇසට ලැෙබන සැබෑ cQÃ=බවලට සමාන ය¹?s cQÃ=බ යA ආප >යOමකට ල<ෙකෙ . දෘෂ්¹ ස්නාfව A ගම ග නා දෘෂb සංඥා ෙම9ළෙ( අදාළ cෙoශකරා ළඟාOෙම ප එම සංඥාව F ගැaව ඇQ ෙප8මට අදාළ සංඥා ෙම9ළය )0 ප ව තනයකර ද>න වස්ව ?ම< දැK වටහාගැ8මට සම ෙE.ෙ= වටහාගැ8මට අ$Éය සංජානනය ස=බ ධෙE.62සැබ) ම ෙමF M අ$Éය සංජානනය ස=බ ධවlෙ( අභb තර මධb ෙම9ළෙ( සෘ” @යාකාdවය සමඟද එෙස නැQ න= ෙම9ළෙයF දෘෂb සංජානනයට ස=බ ධ ෙක9ටස සමඟදැK මෙනZ)දbාඥK අතර දැනට .“ කලක පට කQකාවත< ඇQව Qෙa.එෙහ ෙ= ද<වා ඊට ශ්|ත )ස1ම< ෙස9යා ගැ8මට ඔX අෙප9ෙහ9ස ව 0¹නබව ෙහAෙE.ය= ෙහය> දෘෂb අ$—ය සංජානනය සමඟ ස=බ ධවlෙ( අභb තර මධb ෙම9ළය න= mව)දbා මක ලබන ෙප8ෙ= හැ>යාව QÃෙ= ඇQ වැදග කම< ඊට ෙන9QÃය fය.න4L සැබෑ ත වය න= යෙම?ට දෘෂb අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලැtමට mව)දbා මක ෙප8ම Qtම අතbවශb සාධකය< බවK.ෙ= ෙහව සා ¥ට ස=බ ධවlෙ( අභb තර මධb ෙම9ළ ව¢හෙ( @යාකාd වය ෙන9ව ෙම9ළෙ( ෙප8මට අදාළ ෙක9ටසබව තව )දbා මක ƒšගැ8ම>.ෙම9ළෙ( ෙප8මට අදාළ ෙක9ටස දෘෂb අ$—ය සංජානනය සමඟ ස=බ ධ ව ෙ න= ෙභPQක ඇසට අදාළවන ))ධ ¤මාකාd සාධක ඊටද අදාළ)යfය. න4L joගල හැ>යා අlව )දbමාන ))ධ වය Cස දෘෂb අ$Éය සංජානනෙයF එබ1 ¤මාසFත ස්වභාවය< ද<නට නැත.ෙ=ෙහ සා සැබ) ම දෘෂb අ$Éය සංජානන සමඟ ස=බ ධතාව ද<වlෙ( අභb තර මධb ෙම9ළයද,නැතෙහ9 ෙම9ළෙ( දෘෂb සංජානනයට අදාළ ෙක9ටසද, එෙස නැතෙහ9 ෙභPQක ඇස පමණ<මදැK තරමක ගැට¦වකට අපට 4;ණපා නට 0LෙE. ෙ= ගැට¦ව දෘෂb අ$Éය සංජානන ස=බ ධෙය පමණ<ම ෙන9ව Óවණ, මනන ආM වශෙය සෑම අ$Éය සංජානනකටම පාෙහ ෙප9LෙE අදාළ වන කsණ>.63 5
 6. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ෙමබ1 අ$න්%ය සංජානන ව ග පහ< ƒAබඳව පංච අ„ඥා නC žLදහෙ= ද<වා Qෙa. එන= ඉo†)ධ ඥානය,.aබෙසZත ඥානය,පර| ත)ජානන ඥානය,jaෙa වාසාlස්සQ ඥානය හා .aබච<Ô ඥානය එම අ„ඥා ව ග පහK.ෙම~ අ„ඥා ලැtමට ෙලP>ක ධbාන ඉƒද)යfය. අ„ඥා ලබාගැ8මට කැමQ joගලයා )0 ඊට යCත අවශbතා ස=£ ණ කළfය.ඔ; )0 පඨ),ආෙපZ,ෙ ෙජZ හා වාෙයZ යන ^ත ක0ණ සතෙරF හා 8ල,ˆත,ෙලZFත හා අවදාත යනාM J ව ණ ක0ණ සතෙරF යන අටවැදෑs= ක0ණවල ෙව ෙව ව අෂ්ට සමාප Q ඉƒද)යfය. ෙමF සඳහ අෂ්ට සමාප Q න= පඨම,LQය,තQය,චÕ නැමැQ _පාවචර ධbාන සතර සමඟ ආකාසනඤ්චායතන, )ඤ්ඤාණඤ්චායතන, ආ>ඤ්චඤ්ඤායතන, ෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන යන අ_පාවචර ධbාන සතරK.ෙමෙස උපදවාග අෂ්ට සමාප Q ධbාන ශ<QයXවද ෙමF පහත සඳහ ÖමෙEදය භා)තෙය ෙන9ෙසiවන ප . ස)ම කරගත fබව ද<වා Qෙa.එන= ෙ= ෙලP>ක ධbාන ශ<Qය දැe වැරවෑයෙම Öමාºœල අf “s ඇ ර 0 ප . ලබාග C )ෙE~ව ))ධ ආකාරවš j;5 කරගත fබව ද<වා Qෙa.ෙමF සඳහ වන ක0ණාlෙලZම යන ÖමෙEදෙ(M 4ල 0ට අග ද<වා ක0ණ ƒAෙවš ධbාන උපදවා ඉ අනsව ෙ ෙජZ ක0ණෙ( ෙ= අf අට ක0ණෙ(ම 0ය දහස් වාරය< ධbානයට සමව.l ලැෙa. ක0ණ ප¹ෙලZම නමැQ ÖමෙEදෙයFM ඉහත ÖමෙයF )ෙලZමය 0Lෙකෙ .එන= අග 0ට 4ල ද<වා ක0ණ ƒAෙවš ධbානයට සමවැMමK.පළ4ෙව ම ඕදාත ක0ණෙ(, ෙදවlව ෙලZFත ක0ණෙ(, ෙතවlව ˆත ක0ණෙ( 0Eෙවlව ඕදාත ක0ණෙ( ආM වශෙය අlƒAෙවš අග 0ට 4ල ෙත< 0ය දහස් වාරය< ධbානයට සමවැMම ෙE. ක0ණාl -ෙලZමප¹ෙලZම න= Öම ෙEදෙ(M 4ල 0ට අග ද<වා ක0ණ ƒAෙවš ධbාන උපදවා යA අlƒAෙවš අග 0ට 4ල ෙත< 0ය දහස් වාරය<එෙසම ක0ණ ƒAෙවš ධbාන ඉƒදOමK.ඣානාlෙලZම න= Öම ෙEදෙ(M cථම ධbානෙ( 0ට ධbාන අlƒAෙවš ෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය ද<වා සම වැMමK.ඣාන ප¹ෙලZම න= ෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනෙ( 0ට cථම ධbානය ද<වා අl ƒAෙවš සමවැMමK.ඣානාlෙලZමප¹ෙලZම න= ධbාන අlƒAෙවš 4ල 0ට අග ද<වාද යA අග 0ට 4ල ද<වාද සමවැMමK.ඣාl<ක Qක න= ධbාන එක< හැර එකකට සමවැMමK. පඨ) ක0ණෙ( cථම ධbානයට සමවැද යA එFම තෘQය ධbානයට සමවැද එය අ හැරදමා යA1 ආකාසානඤ්චායතනයටද ඉ අනsව ආ>ඤ්චඤ්ඤායතනයටද සමවැMමK.අෙපZ ක0ණාM ෙස ක0ණවලද ෙමෙසම ධbානයට සමවැMමK.ක05<ක Qක න= ක0ණ එක< හැර එක< යනාM වශෙය සමවැMමK.පඨ) ක0ණෙයF cථම ධbානයට සමවැද යA ෙ ෙජZ ක0ණෙයFද යA 8ල ක0ණෙයF cථම ධbානයට ෙ= අf ම සමවැMමK.o)$ය ධbානෙයFද ෙ= ෙලසම සමව.l ලැෙa.ඣානක05<ක Qකන= ධbාන හා ක0ණ ෙදෙක9ටසම එක< හැර එකකට සමවැMමK.පඨ) ක0ණෙයF cථම ධbානයට සමවැද යA ෙ ෙජZ ක0ණෙයF තෘ$ය ධbානයට සමවැMම ආM වශෙය .අØගසØක Qක න= අØග ƒAෙවš සමවැMමK. පඨ) ක0ණෙ( cථම ධbානයට සමවැද එFම o)$ය ධbානා.යටද සමවැMමK. ආර=මණ සØක Qක න= ආර=මණ ƒAෙවš සමවැMමය.ෙ= අlව පඨ) ක0ණෙ( cථම ධbානයටද සමවැද ආෙපZ ක0ණා.ෙ(ද cථම ධbානයට සමවැMමK.ෙස ධbානවලද ෙමය අlගමනය ෙකෙ .අØගාර=මණසØක Qක න= අØග අර45 ෙදකම ඒකා ත ක වශෙය සමවැMමය. පඨ) ක0ණෙ( cථම ධbානයට සමවැද ආෙපZ ක0ණෙ( o)$ය ධbානයටද ෙ ෙජZ ක0ණෙ( තෘ$ය ධbානයටද සමවැMමK. ෙස ධbානවලද ෙ= Öමයම භා)තාෙE.අØගවවÙාපන න= cථම ධbානය පංචාංŒකය යනාM වශෙය අංගමා• ෙමෙනF >dමK.ආර=මණවවÙාපන න= ෙමය පඨ) ක0ණය, ෙමය ආෙපZ ක0ණය යනාM වශෙය ආර=මණ මා• වbවස්ථා >dමK. ක0ණ අර45 ෙක9ට උපදවාග නා ධbාන හා ක0ණ ෙමෙස මනාව c“ණ කරlෙ( එF 0ත මෘL හා ක මණb ෙලස තබාගැ8මටය.ෙමෙස ක0ණ හා ධbාන මනාව c“ණෙක9ට Cස නැQන= ෙකෙසව සෘo† ලැÃය ෙන9හැ>ය.64 6
 7. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ අ†pඨාන සෘo†, )?aබන සෘo†, මෙනZමය සෘo†, ඤාණ)hඵාර සෘo†, සමා†)hඵාර සෘo†, අ ය සෘo†, ක=ම)පාකජ සෘo†, jණbව සෘo†, )‘ජාමය සෘo† හා පෙයZග සෘo† ෙස සෘo† දහය< ƒAබඳ žLහෙ= සඳහ ය.ෙමF අ†ෂ්ඨාන ෙස ඇQවන සෘo† අ†pඨාන සෘo†යK. තමා ෙදෙදෙන? Qෙදෙද? 0යෙදෙන? දහස< ෙEවාK ඉටාග )ට එෙසම 0LෙE.0ය cකෘQJ 0sර හැර ෙවන ස්ව_පය> ෙප8 0Çම )?aබන සෘo†යK.0ය බාFර ෙපlම සෙත? ෙහZ ෙවන ස්ව_පයකට ප ව තනය >dම C 0LෙE.0ය 0sරළ ෙවන මෙනZමය 0sර මවා ෙප Oම මෙනZමය සෘo†යK.ෙමය 0L>dෙ=M 0ය 0sර 0Lර< ෙEවා යැK ඉටා එF ෙවන 0sර< මවා 0ය 0sෙර මැJ 0sර ƒටතට ඇද දැ<Oම ෙමFM 0LෙE.ඥානාlභාවෙය ද<වා 0¹න )ෙශ• සෘo†ය ඤාණ)hඵාර සෘo†යK.බ<?ල FC,සං> ච FC හා ^තපාල දsවා 0ය මරණෙය වැළ?ෙÚ ෙ= සෘo†ය සාය.ඒ ආ මභාවයළ රහ Oමට ƒ ඇQ උෙමZ කවර J )පත> ෙහZ 0ය .) ගලවාගැ8මට සම ෙවQ.සමා† බලෙය ඇQව ෙ සමා†)hඵාර සෘo†යK.සැ f FC සඳපහෙ යෙක? Fසට L පහ ද,සඤ්mව FC ෙග9පÀ ෙ Œ දැš වš ද,ඛා5ෙක9Úඩඤ්ඤ FC පiෙහ9s )0 0sර මතතැv බªවල බ ද,උ තරා න= 0 .ය¡ය 0 මා නැමැQ ස්•ය )0කළ උ5 ෙතiවš ද,සාමාවQය උෙoන ර” ). ` පහ ද වැළ?ෙÚ සමා†)hඵාර සෘo†ය සාය.0ය 0ත වසඟ කළ ආය‹ය )0 ƒA?ළ් අර45වල Xවද ෙන9ƒA?iබව සැල~ම ආ.ය ආය‹ සෘo†යK.ෙ= උෙමZ ƒA?i අර45 හ4J අවස්ථා වල එF ෙම වඩා ෙහZ ධා වශෙය සලකා ෙහZ එF ෙන9ƒA?i බව අර45කර ග Q.ප<Û හා ෙද) ෙoවතාව ෙ අහස් ගම ආM ෙo ක=ම)පාකජ සෘo†යK.චÖව $ රජවs ෙ අහස් ගම ආ.ය jණb සෘo†යK.එෙසම ෙමÚඩක,ෙජZQය,ජ¹ලක,ෙඝZÛතාM ))ධ අlහස්ව ගද jණb සෘo†යට ගැෙ .ගගණ තා<ෂණය උපකාd කරෙගන 0Lකරන අහස් ගම ආ.ය )දbාමය සෘo†යK.එෙසම ))ධ @යා සැල>šම ව මනාව >dම සා සමෘo†ම Oම cෙයZග සෘo†යK. ෙන<ඛ=ම සංකiපය සා කාම ඡ දය cහාණයෙE.අ හ මා ග ඥානෙය 0ය¦ ෙකෙළස් cහාණයෙE.))ධ Âiප ක මා ත සා ඒවා මනාව 0LOම cෙයZග සෘo†යට ඇළ ය. සෘo† )† දහය අෙර 0ය මාන0ක ශ<Qය පදන= කර ෙගන ලැÃය හැ<ෙ< අ†ෂ්ඨාන, )?aබන, මෙනZමය යන සෘo† න පම¡.එෙසම සෘo†ය ƒšබඳ ^C සතර<ද,පාද සතර<ද,පද අට<ද, 4i දහසය< ඇත. ෙමF ^C සතර න= පඨම ධbානෙයF පට චÙ ධbානය ද<වා ඇQ ධbාන සතරK. පාද සතර න= ඡŠ සෘo†පාද, O ය සෘo†පාද, | ත සෘo†පාද, Oමංස සෘo†පාද ය නK.එෙසම ෙමF සඳහ පද අට න= ඡŠ සමා†, O ය සමා†, | ත සමා†, Oමාංසා සමා† ය නK. ෙමF සඳහ 4i දහසය ම3 | ත ගQ ස්වභාවය ධbාන උපදOමට හැ>වන ෙලස සකස් කරන බව )Ýo† මා ගය අlව ෙප8 යK.65 අ$Éය සංජානනය s සාහකව ෙන9ලැෙa.>0ය= ෙවෙහස< දරා එය ලබාගැ8මට උ|ත ස්ව_පයකට 0ය කාKක මාන0ක හැඩය සකස්කර ගත fය.ෙ= කාKක මාන0ක හැඩය සකස් කරගැ8ෙ= කා යය හැD ෙවlෙ( ෙලP>ක ධbාන උපදවා ගැ8ම යlෙව .<ෂ¡කව ෙ= ත වය ලබාගත ෙන9හැ>ය..“ කල< ÖCකව කාKක මාන0ක ස්ව_පය අ$Éය සංජානන පැQකඩ උපදවා ගැ8මට උ|ත ආකාරයකට zදාන= කරගත fය.ඒ සඳහා දැ ය f අQ මහ J ෙවෙහස ෙලP>ක >0L කා යයකට දැ ය f ෙවෙහසට වඩා ඉතා )ශාලය.ෙ= සා ෙමබ1J ශ<Q උපද)ය හැ<ෙ< ඉතා දැe ෙවෙහස< හා කැපOම< දරා කටf කළහැ> ෛධ යව තJ අෙය?ට බව පැහැ.šය.ෙකතර= දැe ෙවෙහස< කැපOම< දරා කටf කළද ඒ සඳහා අවශbJ jණb ශ<Qය නැQ අෙය?ෙ උ සාහය Xවද ඒ භවෙ(M සඵල කරගැ8මට ඉඩකඩ ෙන9ලැෙa. අ$Éය සංජානනය cධාන වශෙය ම මාන0ක පැQකඩ හා බැÐ පවQන බව සැබෑව>.න4L ඒ මාන0ක පැQකඩ .f5 කරගැ8ෙ=M අ වා යෙය ම කාKක පැQකඩද ඊට අl_පව සකස්)ය fමය.නැතෙහ9 ඒ ෙයZගාවචරයාෙ උ සාහය වbව ථO යK. ද න< ෙස cථම ධbානෙ( 0ට අlÖමෙය ඊට ඉහළ ෙලP>ක ධbාන මpට= කරා cෙEශOෙ=M .“ කල< එ< ඉ යEවක 0Çමට 0L)ය හැ>ය.එFM ඇQවන ශාd ක අවශbතා <ෂ¡කව ඉ කරගත හැ> ෙන9)යහැ>ය. 7
 8. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ එFM ඇතැ=)ට ආහාර පාන ගැ8ම,ශdර කෘතb,0sර ƒšදෑ“= >dම බ1 කාKක අවශbතා Xවද ඉ කරගත හැ>වlෙ( වඩ වඩා උසස් ධbාන මpට= කරා පැCÞෙ=M අlÖමෙය ¤මාවන කාල¤මාව< යටෙ )යහැ>ය.අවසාන ෙලP>ක ධbාන මpටමJ ෙරZධ සමාප Qෙ(M ස .න< ආහාර පානා.ෙය වැළ~ 0¹ය හැ>බව ද<වා ඇත.සාමානb ƒය) C ෙස?ට එෙස කළ ෙන9හැ>ය.න4L මරණයට ප ෙන9O ආශ්වාස cාශ්වාස පවා ෙන9කර ආහාර පානා.ෙය වැළ~ එෙස 0Çමට න= ෙක9තර= මාන0ක ශ<Qය< පැවQයද ඊට අl_පවන කාKක ප Ãම< QÃය fමය.එබ1 කාKක ප Ãම< යෙම?ට එ<වරම ඇQකර ගතෙන9හැ>ය.cථම ධbානෙ( පට අlÖමෙය ඉහළ ධbාන මpට= කරා පැCෙණෙ=M උසස්වන මාන0ක ප Ãමට සමගා¥ ෙලස කාKක ප Ãමද සකස්Oම< ෙමFM 0Lවන බව සැල>ය fය.ඊට ස්නාf @යාකාd වය,මධbය ස්නාf පoධQය යටෙ පාලවන ආශ්වාස cාශ්වාසය,s†රයට අ=ලකර වාfව අඛÚඩ ෙලස ලබාගත fOෙ= අවශbතාව,ෙම9ළෙ( තරංග @යාකාd වය,ෙoහෙ( ෙහZෙමZනවල @යාකාd ස්වභාවය,ෙම9ළ අභb තරෙ( ස්නාf ස=ෙcෂණ කා යයට ස=බ ධ රසාය ක සමšතතාවය ආM කාKක ප Ãමට අදාළ ෙබ9ෙහZ ෙo මාන0ක ප Ãමට අදාළව ෙවනස්)ය fය.නැතෙහ9 මහ ෙවර වෑයෙම ලඟාකරගත f යැK සලකන උසස් මාන0ක මpට= ෙවත ළඟාOෙ=M ය= ගැට¦ ඇQෙE.ෙ= සා අ$Éය සංජානනෙ(M අෙh<ෂා කරන එ~ මාන0ක ප Ãමට ගැලෙපන අf කාKක ප Ãම සකස් කරගත fෙE.ෙලP>ක ධbාන මpට=වලM යටප කරගlලබන අFතකර මාන0ක ල<ෂණවලට සැසෙඳන ප . ඉහත~ අFතකර කාKක ල<ෂණද අවමකරගත fෙE. ද න< ෙලස ෙකZපය ඇQOම හා ඇනßà ෙහZෙමZන áාවයOම අතර සබඳතාවය< ඇත.එෙසම ෙටස්ෙටස්ටෙරZ , ෙප9ෙජස්â හා ෙc9ලැ<¹< වැ šංŒක ෙහZෙමZන áාවයOම හා කා4ක හැ©= ඇQOම අතර සබඳතාවය< ඇත.ෙමබ1 හැ©= අªOෙ=M කාKකව පවා ෙවනස් ක= ඇQෙE.එෙසම එ<වරම ෙමබ1 කාKක ෙවනස්ක= ඇQෙන9ෙE.මාන0ක මpටම උසස්Oෙ= M කාKක ප Ãමට ඒවා බලපා ෙ Öමාºœලව ෙසC .66 4.2.අ$ %ය සංජානනය ඇQවන ආකාර අ$Éය සංජානනය ෙලP>ක මpටෙ=M සෘo†බලය හා අ„ඥා ෙස ãšක ෙක9ටස් ෙදක< යටතට ෙබදා දැ<)ය හැ>ය.ෙමF සෘo†බල හා ඒවා ලබා ග නා ÖමෙEද ෙමF ඉහQ ද<වන ලM.සෘo† බල ෙසම අ„ඥා ද මාන0ක ශ<Qය උසස් >dම A ලැÃයහැ> අ$Éය සංජානන )ෙශෂය>.ෙමFM සාමානb C ෙස? සව පවQන ƒය) ඉÉය ශ<Qය අ„බවා )ෙශ• අf කටf කළහැ> මාන0ක හැ>යාව< ලබාගත හැ>ය.සාමානb C ස්බලය ඉ<මවා යන ෙවන ඕනෑම ශ<Qය< ෙසම මාන0ක ශ<Qයද වැයකළ fවlෙ( පහ ලාභ ස කාර ස=මාන වැ ප අර45 ඉ කරගැ8ෙ= අෙh<ෂාෙව ෙන9ෙE.මාන0ක ශ<Q )ෙශෂය< බැ) ෙමවැ ෙoවලM ෙ තනාෙE වැදග කම සෑම අවස්ථාවකMම මෙE.ෙ තනාව යහප න= ෙමබ1 >0L ශ<Qය< උපදවා ගැ8මට පැ>šය f නැත.න4L ෙ තනාව අයහප න= ඇතැ= අවස්ථාවලM ෙමබ1 @යාවල රතවන අයට ෙ තනාෙE cබලබව මත ඊට අයහප cQ)පාක ෙගOමට 0L)ය හැ>ය.C ස් ෙල9ව mව වන C ෙ 0Q)š වඩා සං~ ණO අයහප වන කාලවකවාlව ළ බ;තර ƒ ස< යහප ෙ තනා ෙපරදැ ව @යාකරතැK අෙh<ෂා කළ ෙන9හැ>ය.එබැ) ත කාලවකවාlව ළ >0ෙව? යම< 0Lකර ෙ ම ලාභ ස කාර ෙපරදැ වමය.එබැ) ම එවැ කාලවකවාlව< පවQන සමයක C ෙග ස වසාධාරණ යහප ෙ තනා අෙh<ෂා කළ ෙන9හැ>ය.සෘo†බල,ෙලP>ක ධbාන,අ„ඥා හා මා ගඵල ආ.ය ƒAබඳවද >ව f ෙ ඊට සමාන ෙදය>.එන= ෙමකල එබ1 අ$Éය සංජානන හැ>යා ලබාගත හැ>ද ය න සැල>ය f ව ෙ ෙමකල mව ව 0¹න C ෙ ච යා රටාවට සාෙh<ෂ අf )නා žLරL .වම කාලෙ( පැවQ කාලවකවාlවට උ|ත අf ෙන9ෙE.අද ඇ ෙ ෙභPQක තා<ෂ¡ක දැlම උසස් ෙක9ට සලකන සමාජය>.jරාණෙ( අ$Éය සංජානන ම3 ලබාග නා ලද දැlම ºතන 8
 9. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ fගෙ( ලබාගlෙ( නOන තා<ෂණය භා)තාෙක9ට පදවන ලද ෙභPQක ෙමවල= ආධාරෙය . ෙ= ම3 ඉ—ය ම3 ලබාගත ෙන9හැ> ))ධ )ස්Cත ෙo >dෙ= හැ>යාව< Qෙa.එ සාම අද අ$—ය සංජානනය ම3 එබ1 ෙo ලබාගැ8ෙ= අවශbතාවය< මානව සමාජෙ( නැQව ෙග9ස් ඇත.ෙමයද එ< අත> අ$Éය සංජානන හැ>යා ෙකෙරF පැවQ සමාජ උන Lව අªOම ෙහ O ඇQබව ෙප8 යK.ෙකෙස ෙහZ අ$Éය සංජානනය ලබාගැ8ෙ=M හා ඒවා @යා මක >dෙ=M ƒAපැ.ය f ශ්|ත සදාචාරා මක රා4ව< හ1 වා M Qෙa.))ධ ආගCක ස=cදාය F ද<වා ඇQ අ„චාර )†වල හා ƒAෙව වල අªවැe වශෙය ෙවනස්ක= )දbමාන Xවද ;ෙද< බාFරව Cස අභb තරගතව එතර= කැˆ ෙපෙනන ෙවනස< ඇතැK තහXs කළ ෙන9හැ>ය.එෙසම එම අ„චාර )† හා ƒAෙව සාරධ මවල Cස සදාචාර රා4ෙE )දbමානJ ෙවනස< ෙලසද ණය කළ ෙන9හැ>ය.අෙන< අතට එබ1 සදාචාර රා4වකට අlගතO Cස ඊට ප බාFර >0L Öමය< අ$Éය සංජානන හැ>යාව ලැtම ƒ¡ස නැත.අ$Éය සංජානන හැ>යාව ලැtෙ= cධාන යර ඇ ෙ යෙම? සදාචාර රා4වට අlගතOම මත වන ෙහK .එයද සාමානbෙය C ෙස? ෙස ෙන9ව මlෂb වයට වඩා උසස් cQප Q රා4වක ƒAෙව සãහය< 0තළ ƒF වා ගැ8මටද අ$Éය සංජානන හැ>යාව ලැtමට අෙh<ෂා කර ෙන?ට 0LෙE.ෙ= උසස් ත වය ෙoව uහ්ම කාKක ස්ව_පයට සමාන J උසස් මාන0ක මpට= බව ධ මෙයF ද<වා Qෙa.සාමානb මlෂb මpටම දාන, ¤ල ආ.යට වඩා බරJ ස්ව_පය< වන අතර අ$—ය සංජානන හැ>යාව අව†කළ හැ> උසස් මාන0ක මpට= ෙoව හා uහ්ම කාKක ස්ව_පයට වඩා බරJ ස්ව_පය< ෙප l= ෙකෙ .ෙ= uහ්ම කාKක මpටම වනා` ෙoව කාKක මpටෙ=ම එ<තරා උසස් ෙලP>ක ධbාන තලය< _පණය ෙකෙර න>.වඩා j¦i ෙලස සැලœ)ට uහ්ම කාKක මpටම ෙoව වෙ(ම එ<තරා cෙ•දය< ෙලස සැල>ය හැ>ය. uහ්ම තලය අQශK .f5 මාන0ක මpටම>.ෙලP>ක ධbාන ලාäව 0ට ඒ ධbාන වš ෙන9ƒ ` Cයපරෙල9ව ෙග9ස් uහ්ම කාKක ස වය ෙස උපත ලබා අ$—ය සංජානන හැ>යාව සFත uහ්මය ට ))ධ )ෙශ• ෙo 0Lකළ හැ>ය.67 ෙමම )ෙශ• ධbාන අ„ඥා ත වය ÖCකව ƒAෙව jරා වැර වෑයෙම උපදවා ගත f ත වය ය.68 ඇතැෙම?ට ))ධ අ$Éය සංජානන හැ>යා උපQ උsම කරෙගන පැC¡ය හැ> බවට සාධක ºතන ෙලZකය ළ 0Lවන ))ධ 0LO=වš ෙපෙන නට Qෙa.69 බටFර රටවල ෙමබ1 අ$Éය සංජානන හැ>යාව ƒAබඳ ප ෙ(ෂණ )ශාල cමාණය< 0Lකර Qෙa.70අ† මාන0ක )දbාව (Para-Psychology) )ෂය ÃFO ඇ ෙ ෙමF එ<තරා cQඵලය< වශෙය .අ† මාන0ක )දbා )ෂය <ෙෂ•යටපවා ))ධ අවස්ථාවල මෙනZ )දbාවට අය එ< ෙක9ටස< J සාය ක මෙනZ)දbාෙE (Clinical Psychology) උපකාරය ලබාගැ8මට 0Lව ඇත.71එFM joගල ෙපPsෂ æCකා ƒšබඳ 0Lකළ ප ෙ(ෂණ cQඵල වලට අlව ෙමෙත< සතbකැK ƒšෙගන පැවQ ෙබ9ෙහZ ෙභPQක මතවාද රාÂය< Ãඳ වැÇ Qෙa.ධbාන සෘo†බල හා අ„ඥා ත වය ƒAබඳව ෙමෙත< පැවQ ආගCක අ„චාර )† වලට ¤මාJ ƒAගැ8= පoධQය ºතන )දbාෙE .f5ව සමඟම යA වර< කාලෙ( වැšතලාෙව මOමට පට ෙගන ඇත. ෙමය අ$—ය සංජානනය ස=බ ධව වැදග 0LOම< ෙලස සැල>ය හැ>ය.සාමානb joගලK ට පවා ෙමම හැ>යා ))ධ මpට= වš ƒFටා QÃය හැ>ය.එෙසම ÖCකව j;5 >dම ම3 ෙ= හැ>යාව ව ධනය කරගත හැ>ය.ෙම9ළෙ( එ< @යාකාd වය< තා >ක සංජානනය හා ස=බ ධය.72ෙ= හැ>යාව ම3 ඉෙගlම, මෙනZචාලක හැ>යාව, )ම ශනය, žo†ය හා $රණ ගැ8ම වැ ෙo 0Lෙකෙ .73ෙම9ළෙ( අෙන< @යාකාd වය ස=බ ධ වlෙ( අතා >ක සංජානන සමඟය.එබ1 හැ>යා ම3 තා >ක ෙලස ද ත ලබා ගැ8ෙම ප බාFරව ඕනෑම ෙදය< ƒšබඳ j¦i ෙලස අ ථකථනය කරගැ8ෙ= හැ>යාව මනසට ඇQෙE. ෙම9ළෙයF ව=පස අ ධය සාමානb තා >ක සංජානනයට ද?5 පස අ ධය අතා >ක සංජානනයට ස=බ ධය. මාණçàබව,රස)Ðම දයාව ෛම•ය ආM මානව “ණ _පණයටද අතා >ක සංජානනය උපකාdෙE.74ෙ= ෙහව සා අ$—ය සංජානන හැ>යාව 9
 10. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ඇQ joගලK හ1නාගැ8මට ඇQ එ< Clම< වlෙ( එ~ අයස )ෙශ• මාණçà ?සලතා ƒAබඳව ෙස9යා බැàම ම3 බව දැ<)ය හැ>ය. 75 මාණçàබව හා žo†ය ආM මානව “ණ ඉගැ )ය ෙහZ j;5 කළ හැ> ෙන9ෙE. 76එය ෙකෙන? උපත ලැtෙ= Mම උsම වන )ෙශ• ජානමය හැ>යාව>.77එය ෙකෙන?ෙ අ$—ය සංජානන හැ>යාව මැන බැàෙ= ණායකය< ෙලසද සැලෙ<.78එබැ) මාණçà වය හා රසඥතාව වැ මාන0ක “ණ ඇQ අය අ$—ය සංජානන හැ>යාව මකරගත හැ> joගලK ෙලස සැල>ය හැ>ය.79 ෙ= අlව සාමානb joගලෙය? ළ පවා ෙ= හැ>යාව ඉතා ස්වiප වශෙය ෙහZ දැකගත හැ>බව පැහැ.šය.80 ධbාන උපදවා එය පාදක කරෙගන අ$—ය සංජානන හැ>යාව ව ධනය >dම ƒ¡ස වෑය= >dම සාමානb joගලෙය? ස Lබල අ$Éය සංජානන හැ>යා සංව ධනය >dම< ෙස දැ<)ය හැ>ය.81සාමානb joගලK ළ Lබල වශෙය )දbමාන වන අ$—ය සංජානන හැ>යාව ඉස්මවlෙ( ය= ය= )ෙශ• අවස්ථාවලMය.82 )ෙoශයක mව වන දsෙව?ට මEÃෙ= mව J 0ය ෙදමEƒය ෙ හ.0 අභාවය තා >ක ෙන9වන අf සංජානනය )යහැ>ය. 83 එබ1 ෙoවi ඉතා )ශාල cමාණය< ƒAබඳව මෙනZ)දbා )ෂය ෙ{•ෙ( )ෙoçය ප ෙ(ෂණ ළ 0LO Qෙa.84 ¥ට අමතරව අප සෑම ෙකෙන?ටම දැෙනන ස්වභාවය<ද Qෙa.85ඒ අlව )ශාල කරදරය< ෙහZ අනර< 0LOමට cථම ඒ ƒAබඳව 0තට දැෙනන >0ය= අපහ තාව< බ1 0Q)iල< සා ඒ කරදරෙය ෙහZ අන වැළ~ Œය ආකාරය ෙබ9ෙහZ ෙදෙන?ට ලබ අ දැ~ම>. 86 යෙම? හා කතාබස් කරC 0¹න අවස්ථාව FM ඒ joගලයා ෙවQ සෘ”ව අනාවරණය ෙන9J ))ධ J ෙත9රs >0ය= l;s හැ©ම< ෙලසට අපෙ 0ත ෙවත ස ෙEදනය )යහැ>ය.87 )පතකM අ1s හා අcස න හැ©= සමඟ බoධO 0තට දැෙනන අ$Éය සංජානනය ලාභයකM දැෙනlෙ( පැහැප හා cස න හැ©= සමඟ බoධO බව ඒ ƒAබඳ d<ෂණය >dෙ=M පැහැ.š ෙE.88ෙමය අ$—ය සංජානන හැ>යාවට අදාළ ෙම9ළෙ( ව¢හ ව ධනය O ඇQ joගලK ළ මඳ වශෙය දැකගත හැ>ය.89එබ1 joගලK 0ය mව )දbා හැ>යාව වඩා ව ධනය කරගැ8මට වෑය= >dම ම3 ඒ හැ>යාව වැe.f5 කරගත හැ>ය.90 සාමානbෙය ඕනෑම joගලෙය? සව ෙ= අ$—ය සංජානන හැ>යාව මඳ වශෙය ෙහZ ඇQබවට )ශ්වාස ෙකෙ .න4L ඒ joගලය අතර පවා ෙ= හැ>යාව අªවැe වශෙය Qv අය 0ට ඇQබව එYගා ෙ<¤ වැ joගලK ƒšබඳ සලකා බලන )ට පැහැ.š ෙE.ෙබ9ෙහZ)ට jරාණ ආගCක ඉQහාසය ළ අනාගත ව<තෘවs හා .වැස් ලාä වශෙය සැල~ ඇ ෙ ද ෙමබ1 joගලK බවද ƒšගත හැ>ය.එෙසම ෙ= අ$—ය සංජානන හැ>යාව ෙමබ1 joගලK ළ ද )දbමානවlෙ( ))ධ මpට= අlවය.ෙ= අlව ඔX ෙ හැ>යාවද ))ධ ෙE.මlෂb වය අ„බවා ))ධ අසාමානb ෙo කළ හැ> මාන0ක මpටම< ඇQ joගලK ෙලස සමාජවbවහාරය අlව ƒAෙගන Qෙa.ඊට ආගCක ප Ãමද ඇතැ= අවස්ථාව FM ඈඳා ඇQබවද පැහැ.šව දැක ගැ8මට ලැෙa.ඒ අlව ඒ ඒ ආගෙ= සතb අසතbතාවය ƒšබඳ මැන ගlලබන ණායක ෙස ද ෙමබ1 අ$—ය සංජානන හැ>යා ඇQ joගලK ෙ @යාකාd වය සලකා ඇQබව දැනගැ8මට ලැෙa.¥ට ෙහO ඇ ෙ අනා.ම කාලයක පට පාර ෙභPQක 0LO= හා එබ1 )ශ්Cත @යා කළ හැ> joගලK ƒšබඳ සාමානb ජන සමාජය )0 ද<වන ලද අවධානයK.ෙ= සාම ෙ= joගලK එවක පැවQ සමාජ ස=මතයළ ඉමහ ෙගPරවයට ෙම ම )ෙටක සැකයටද පා•O Qෙa.ෙබ9ෙහZ)ට දැlම ලැtෙ= එකම මා ගය තා >ක සංජානනය පමණකැK සැල?5 සමාජ ව¢හයළ අ$—ය සංජානනය ම3 ෙත9රs ස ෙEදනය කරගත හැ> joගලK ƒAබඳ ද<වන ලද අ)චාර£ වක ?හලය ෙමයට cධාතම ෙහවK.සාමානb අ$—ය සංජානන හැ>යා සFත අය Xවද Öමාºœල අභbාස >dම ආ.ෙය ඒ හැ>යාව වැe.f5 කරගත හැ>ය.ඒ සඳහා žLදහෙ= සඳහ සමථ භාවනා Öම පවා භා)තා කළහැ>ය.සමථ යl 0ත එකඟකර ƒ 0L>dම සඳහා ඇQ භාවනා Öම 0යiලටම ෙප9LෙE වbවහාරවන නාමය>.එFM 0ත එකඟ >dම,ƒ 0L >dම එ< අර45ක .“කාලය< පව වා ගැ8ම ආ.ය 0LෙE.ෙ= හැ>යා වැe.f5 >dම ම3 10
 11. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ෙකෙන?ළ ස ගව ඇQ අ$—ය සංජානන හැ>යාව ව ධනය කරගැ8මට අවකාශ සැලෙස. ෙ= යටෙ ))ධ අ$—ය ශ<$ ෙකෙන?ට ෙග9ඩනඟා ගතහැ> බව žLදහෙ= )ස්තර ෙකෙ . ෙ= හැ>යා ලැtමට න= ඒ සඳහා ඇQ £ ව අවශbතා ස=£ ණ කළ fය.ෙමFM j ව අවශbතා ෙලස ද<වා ඇQ L ක= සෑම ෙදය<ම පාෙහ සදාචාර ධ මතා සමඟ ස=බ ධතා ද<වන බවද ඉතා පැහැ.šව ෙප8 ය න>.ම ද අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලැtමට න= සාමානb C ස බවට වඩා වැe.f5 J පරාසය> “ණව බව පැවQය f බැ) .සාමානb C සා යl Lබලතා වš f තැනැ ෙත>.ෙ= Lබලතා සා සාමානb C සාෙ ƒය) ඉ—ය ශ<Qය එතර= cබල නැත.ෙ= ඉ—ය හැ>යාව cබල කරගැ8මට න= ෙභPQක ඉ—ය ෙ ¤මාව වැe.f5 කරගත හැ> ƒයවර ගැ8ම පමණ< cමාණව නැත.සාමානb ƒය) C ස් ඇසට ෙපෙනන Lරcමාණයට වඩා ෙප8ම ඇQකර ගැ8මට න= සඳහාම සකස්කර ඇQ Lර ද<නයක අධාරය ලබාගත fෙE. Lරද<නය ම3 0Lකරlෙ( සාමානb ƒය) C ස් ඇසට නැQ හැ>යාව< )දbාෙE ƒFට ම3 ඊට ලබා MමK.)යප Oම හා ෙවන කs5 ෙහOම සා ƒය) C ස් ඇෙස ෙප8ෙ= හැ>යාව LබලJ අෙය?ට අ<Û ෛවදb පd<ෂාව< ම3 ඇෙස Lබලතාවයට ස ලන කාච ව ගය< ෙයé ඇස් කÚනාeය< භා)තෙය 8ෙරZê joගලෙය?ෙ ඇQ cමාණයට ෙප8ෙ= හැ>යාව වැe .f5 කරගත හැ>ය.ෙමෙස ඇෙස ෙප8ම LබලJ අෙය?ට කÚනාe ෙහZ කාච භා)තෙය එම හැ>යාව වැe.f5 කර යA ƒය) ස්වභාවයට ප >dම අ$—ය සංජානන හැ>යාව ෙස සැල>ය ෙන9හැ>ය.ම ද අ$—ය සංජානන හැ>යාව න= ඉ—ය භා)තෙය ෙත9රව දැlම ලබාගැ8ම වන බැ) .න4L එFM Xවද සාමානb ƒය) ඉ—ය F @යාකාd වය 8ෙරZêව පැවQය fෙE. නැතෙහ9 ඊට අදාළ අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලබාගත ෙන9හැ> බවට žLදහෙ= සඳහ ෙE.91 අ$—ය සංජානන හැ>යාව අව.>dමට සදාචාර ධ මතා වැe.f5 >dම අවශbතාවය< ෙස සැලෙකlෙ( එම හැ>යාව ලැtම සාමානb C ස් ස්වභාවය ඉ<මවා ය න< වන බැ) . සාමානb ƒය) ඉ—යය සකස්O පවQlෙ( C ස් ෙල9ව ¤මාවට යට වය.අ$—ය සංජානනය වනා` ෙ= ¤මාව අQÖමණය >dම>.ƒය) ඉ—ය F අර45 සංජානනය මlෂb ෙල9වට අදාළ ¤මාව ද<වා පමණ< ¤මාO ඇත.අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලබාගැ8ෙ=M ෙමම ¤මාව මlෂb තලය ඉ<මවා යK.එFM ඉ—ය F පැවQය f ¤මා ෙවනස්Oම සා ඒ ¤මාෙEM අර45 ෙන9J ))ධ ආග ක ෙo පවා නව සංජානන ලැtෙ=M අර45 ෙE.ෙ= ෙහව සා එය l;s ljsL ෙකෙන?ට 4ලM C ය=>0 )<Ûhත ත වය< පවා 4ලM ඇQ)ය හැ>ය.න4L එය අසාමානb ෙදය< ෙන9ෙE.අlÖමෙය නව සංජානන ත වයට මනස මනාව ;s jsL Oෙම අනsව එය ස්වභා)ක ෙදය< ෙලස අදාළ joගලයාෙ මනස )0 ƒšගl ලබK.ෙ= අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලබාගැ8ම සඳහා මහ වැර වෑයෙම භාවනා වඩා @යාකරl ලබන joගලK ළ පවා ඇතැ= අවස්ථාව F 0ෙ ෙන9jsL බව< ඇQ)ය හැ>ය.ඊට ෙහව එබ1 අවස්ථාව FM joගලයා තමාට ;sjsL මාන0ක රටාෙව ඈ OමK.එෙසම නව මාන0ක රටාවකට හැඩගැ¤ ඒ අlව @යා>dමට ෙය94OමK.සාමානb මlෂb ස්වභාවය ෙලස ƒAග නා J කාම හා ෙÖZධ ආෙEග වš 0ත )f<ත කරගැ8මට වෑය= >dම ම3 අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලැtමට උ|ත මාන0ක ප Ãම< සකස් ෙකෙ .කාමය හා ෙÖZධය j;L සාමානb මාන0ක ස්වභාවයK. එය තාවකාšකව Xවද යටප >dම අQ Lෂ්කරය.න4L එය ෙන9කළ හැ> @යාව< ෙන9ෙE.ඒ සඳහා අQශය දැe ආ ම ශ<Qය< හා ආ ම )ශ්වාසය< අවශbය.ඇතැ= අයට එබ1 හැ>යාව< ෙග9ඩනඟා ගැ8මට පහ ෙව කළහැ> අතර සමහs ට එය ඉතා අපහ ය.joගල ))ධ වයට අlව ෙමය කළහැ> පහ අපහ තාව $රණය ෙකෙ .ෙබ9ෙහZ)ට සමහs ස ගෙය ම ƒය) m)තෙ(Mද සාමානb මlෂb Lබලතා ෙස සැලෙකන )ෂම ච යා හා ආකiප )f<ත තලෙ( 0ට අවම මpටම ද<වා පරාසයක ඇQ joගලK බව පැහැ.šව ද<නට ලැෙa.))ධ අසාමානb ෙo 0Lකළහැ> joගලK ෙලස සමාජෙ( c0o†යට ප ව ඇ ෙ ෙමබ1 අයබව d<ෂණයෙE. අ$Éය සංජානන හැ>යා ලැtමට න= සදාචාර ච යා,ආකiප හා ධ මතා අlව @යා>dම £ ව 11
 12. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ අවශbතාවය< ෙලස අවශbවlෙ( එය සාමානb ƒය) මlෂb තලයට වඩා ඉහළ මpටමක ඇQ බැ) .ය= ෙහය> >0ෙව? සාමානb ƒය) මlෂb තලයට වඩා අ† හැ>යාව< අ ප කර ෙගන සාමානb මlෂb තලයක ඉ<මවා @යාකර ෙන? Xවෙහ9 ඒ joගලයාළ ඇQ ච යා ආකiප සා ෙස මlෂb ව ගයාට ය= අගQය< 0LOෙ= හැ>යා වැළ~ම සඳහා joගලයාෙ මාන0ක ප Ãමළ @යා මක වන මෙනZ )දbා මක අëල< ෙලස සදාචාර ධ මතා ෙප වා .ය හැ>ය.C අදහස් ව ෙ ෙමෙස සදාචාර ධ මතා අlව හැ0ෙරන joගලයා ෙකතර= ඉහළ අ† මාlÛක හැ>යාව< අ ප කර ග ත ඉ සාමානb මlෂbK ට අගQය< 0Lෙන9Oෙ= ස=භා)තාව< පවQන බවK. ))ධ අ$Éය සංජානන හැ>යා j;L ෙලP>ක ධbාන ලාä ට පවා ලැÃය හැ>ය. j;L ස්වභාවය න= සාමානb මlෂb Lබලතා ෙන9නැz ය නK.සාමානb මlෂb Lබලතා ධbාන ලාä ළ යටප ව ඇත.එබ1 අය අ$—ය සංජානන හැ>යා අ ප කර ග තද ඒ හැ>යා ඒ joගලයාළ පවQlෙ( සාමානb මlෂb Lබලතා යටප කරෙගන වාසය කරන කාල¤මාව ළ පම¡.ය= ෙහය> සාමානb ƒය) මlෂb Lබලතා මXවෙහ9 ඒ සමඟ අ$—ය සංජානන හැ>යා අෙහZ¤O යl ඇත.අ$—ය සංජානන හැ>යාව ඇQ joගලK ෙ මාන0ක පැQකඩළ ඇQ සදාචාර ධ මතා නැමැQ මෙනZ)දbා මක අëල @යා මක ව ෙ ඒ අf .joගලයා වැර. හැ0dමට ෙය94ව ම ඒ joගලයාළ ඇQ අ†මාlÛක හැ>යා 0ය¦ ෙo අෙහZ0O යK.අ$—ය සංජානන හැ>යා ඇQ j;L joගලK අQ සදාචාර ධ මතා කඩ ෙන9ෙවතැK C ෙන9පැවෙස. ද වශෙය ෙදEද ෙතs ගතහැ>ය.ෙදEද ෙතs හට අෂ්ට සමාප Q ලාභය QÃණ.))ධ සෘo†)ධ cාQහා ය පෑෙ= හැ>යාව ඉතා cබල ෙලස ƒFටා QÃණ.l4L ෙකෙළස් ෙලස හැD ෙවන සාමානb ƒය) මlෂb Lබලතා ෙන9නැz සා එ<තරා අවස්ථාවක ඒ සාමානb මlෂb Lබලතා ඒ අ$—ය සංජානන හැ>යා යටප කර 0තළ නැ© 0¹ ආකාරය ෙදEද ෙතs žLරL ට එෙරFව @යා>dමළ )දbමානෙE.ලාභ ස කාර ලබා ගැ8ෙ= සාමානb මlෂb වයට ෙප9L Lබලතා 0තළ මෙව ම ලබා Qv 0ය¦ අසාමානb අ$—ය සංජානන හැ>යාවš ෙදEද ෙතs ƒ `Œයබව ෙප8යK.ෙ= අlව පැහැ.šවlෙ( අ$—ය සංජානන හැ>යාව මlෂb Lබලතා යටප ෙක9ට ලබාගත හැ>Xවද එය අඛÚඩව 0ෙ පව වා ගැ8මට න= ඒ මlෂb Lබලතා මOමට ඉඩකඩ ලබාෙන9.ය fබවK.අ හ වයට ප J ආ ය වහ ෙස නමකට >0.ෙනක සාමානb මlෂb Lබලතා මෙන9ෙE.ඒ ස4 ෙ ද ෙලස එ~ මlෂb Lබලතා උ වහ ෙස )0 Lsකර ඇQ බැ) . එ)ට යA මlෂb Lබලතා මOෙ= අනර< නැQ බැ) එබ1 ෙකෙන? ෙලP>ක ධbාන සමාප Q වš ද ෙන9ƒ ෙහ.92 සාමානbෙය ƒය) මlෂb ඉ—ය ට අර45 ගැ8ෙ= ¤මාව< Qෙa.අ$—ය සංජානන හැ>යාව යl ෙ= ƒය) මlෂb ඉ—ය F අර45 ගැ8ෙ= ¤මාව ඉ<මවා යාමට හැ>OමK.ෙ= අවස්ථාEM 0Lවlෙ( ƒය) මlෂb ඉන්Bය F අර45 ගැ8ෙ= ¤මාව අlÖමෙය ස=£ ණ වශෙය අෙහZ0වන මpටම ද<වා එය )තැ කරOමK.මlෂb ෙලZකෙ( ෙබ9ෙහZ අර45 ඇත ද සාමානb ƒය) මlෂb ඉ—ය ට අර45වlෙ( ඒවාK ෙබ9ෙහZ ස්වiප cමාණය>.අෙන< 0ය¦ අර45 ƒය) මlෂb ඉ—ය ට අර45)යහැ> ¤මාවට වඩා Lරක ඇQ බැ) ඒවා ƒAබඳ සාමානb ƒය) මlෂb ඉ—ය ෙග cතb<ෂ කරගැ8මට අපහ O Qෙa.සාමානb ƒය) මlෂb ඉ—ය F )ෂය පථයට ප බාFර Xවද ))ධ ෙo ෙලZකෙ( පැවQය හැ>ය.ශaද,ඝ ධ,රස,Óවණ ස්ප ශ හා ධ=ම ආM වශෙය )ෂය ෙ{• රාÂයකට අය සංජානන ෙලZකෙ( පව$.ෙ=වා 0f= හා ර¦ වශෙය වbාhතO ඇත.සාමානb මlෂb ඉ—යකට දැෙනන ¤මාව ශ්|ත අගය< ෙගන ඇත.ඒ ¤මාෙව ඔaෙබF පවQන >0L ශaද,ග ධ,රස,Óවණ, ස්ප ශ හා ධ=ම වශෙය J අර45 ƒAබඳ සාමානb ƒය) C ස් මනසට >0L අfර> වටහාගත ෙන9හැ>ය.ෙ= අර45 දැ8මට මlෂb ඉ—ය F පවQන ¤මාකාd ස්වභාවය අසම ය.සාමානb මlෂb ඉ—යය සය @යාකාdවlෙ( අර45වල $Eරතාවය cබලJ අවස්ථාවකMය.එය එ)ට C ස් ඉ—ය ට දැෙ . ඊට පහළ මpටෙ= ෙක9ෙත? අර45 පැවQය C ස් ඉ—ය ඒවාට සංෙEM ෙන9ෙවන සා එම අර45 ගැ8ෙ= හැ>යාව< නැත.ෙ= අර45වල $Eරතාව මlෂb ඉ—ය ට දැෙන ෙ 12
 13. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ආස න වශෙය එ<තරා ¤මාවකM ඉ—ය අව.කළ හැ> මpටමකMය.ඒ ද<වා සාමානb මlෂb ඉ—ය පවQ ෙ ìාවක Œà පවQන ස්ව_පය> .මlෂb ඉ—ය සයටම ෙ= ත වය ෙප9Lය.ඉ—ය අව.වන ¤මාව මෙනZ )දbාෙE සඳහ වlෙ( එ<තරා Clම> .ෙ=වා සංෙEදන ඒකක (Sense units)ෙලස හැD ෙE. ෙ= සංෙEදන ඒකක 0 0ට +1,+2..+6 යනාM වශෙය ද 0 0ට -1..-6 ද<වා ආM වශෙය ද ඇත.සාමානbෙය 0 මpටම ෙලස සැලෙකlෙ( සංජානන ෙන9මැQ £ ණ ශ්ශaදතාව වශෙය .න4L ෙ= ළ පවා ƒය) මlෂb ඉ—ය ට අර45 ෙන9වන ඉතා 0f= ශaද,ග ධ,රස,Óවණ, ස්ප ශ හා ධ=ම අර45 ඇත.සාමානbෙය ƒය) C ස් ඉ—ය ìා ස්ව_පෙය Qt අව.වlෙ( එකක +6 මpටමකM බව ෙප9LෙE ƒAග අදහස>. න4L joගලාº_ˆව අවස්ථාº_ˆව හා කාලාº_ˆව ෙ= අගය අªවැe )ය හැ> බවද 0Fතබා ගත fය. එF අදහස සාමානb ƒය) මlෂb ඉ—ය @යා මකOමට න= +6 මpටෙ= ෙහZ ඊට ඉහළ J මpටමක ස්නාf සංඥාව< ෙ= ඉ—ය ට ලැÃය f බව>.+6ට වඩා අª මpටමක පවQන ඉතා 0f= ශaද,ග ධ,රස,Óවණ, ස්ප ශ හා ධ=ම සංජානන ෙක9තර= ෙ= ෙලZකයළ පැවQය< ඒවා ලබාගැ8මට ෙහZ ඒවාට සංෙEMOමට ƒය) මlෂb ඉ—ය අසම වන බැ) සාමානbෙය 0ෙත ෙ එබ1 සංජානන ෙන9මැQ බව>.න4L ))ධ ත ව යටෙ සාමානb ƒය) මlෂb ඉ—ය ට අර45 ෙන9වන ෙ= ඉතා 0f= ශaද,ග ධ,රස,Óවණ, ස්ප ශ හා ධ=ම සංජානන පවා දැෙනන ))ධ අවස්ථා උදා)ය හැ>ය.ෙ= ත වය අ$—ය සංජානනය නC හැD ෙE.ෙ= අ$—ය සංජානනය ඇQ)ය හැ> ))ධ ෙහ Qෙa.ෙම9ළයළ @යාකරන තරංගවල තරංග ආයාම cමාණය අªවැe Oම මත ෙම9ළයට ඉ—ය ෙග සංෙEදනයවන සංෙEද වල 0f=බව $රණය ෙකෙ .සාමානb ත වය යටෙ ෙන9ලැෙබන ඉතා 0f= ඉ—ය සංෙEදන පවා තරංග ආයාමෙයF ෙවනස්O= මත ෙම9ළය කරා ස=ෙcෂණය )යහැ>ය.එබ1 අවස්ථාවලM ඉ—ය @යාකාd වය අ„බවා ෙ= ෙල9කෙ( ඇQ ))ධ 0f= සංෙEද ස=ෙcෂණය )යහැ>ය.ෙ= තරංග ආයාමෙයF )ශාල ෙහZ ?ඩාOම අතර ))ධ පරාසය වලM 0Lවන සංෙEද ස=ෙcෂණයට ඇතැ= අවස්ථාවල ඉ—ය @යාකාd වය සෘ”වම ස=බ ධ )ය හැ> ෙසම ෙන9)යහැ> අවස්ථාද ඇQ බව සැල>ය fය.ඇතැ= අවස්ථාවලM ෙම9ළයට cමාණව තර= ඔ<0ජ සැපîම Lබල J අවස්ථාවලMද අ$—ය සංජානනට සමාන සාමානb අවස්ථා යටෙ )ස්තර කළ ෙන9හැ> ))ධ අසාමානb ත වය ට 4;ණපෑමට 0L)ය හැ>ය.එෙසම ÃයOම,දැe අ තරායකර අවස්ථාවලට 4;ණපෑමට 0LOම,මරණÃය ඇQOම,Lෂ්කරතා යටෙ .)ෙගOමට 0LOම ආM ))ධ ෙහ සාද අ$—ය සංජානනයට සමානක= ද<වන සංජානන අවස්ථාවලට 4;ණMමට 0L)ය හැ>ය.Ãය< ඇQOම සා 0තළ ඇQJ Ãයට සමාන ද ශන,Óවණ,ගඳ වඳ දැ8=,ස්ප ශ හා ධ=ම අර45 වලට සැබ) ම 4;ණපෑමට 0L)ය හැ>ය.ෙහ9iම අවතාර ආ.ය )ශ්වාස කර ෙන?ට සෑබෑ m)තෙ(Mද එබ1 ෙo සංජානනය )යහැ> ස=භා)තාව සාමානb joගලෙය?ට වඩා වැeය.ෙමයට ෙහව ඉතා ත. ම 0තට බලපෑ මාන0ක ආකiපවලට අl_පව සංජානනය සකස්වන බැ) . ))ධ අ„චාර )† ආ.ය ඉතා ත. )ශ්වාස කරන සංස්කෘQයක .)ෙගවන joගලK ට සාමානb අයට එබ1 ෙo සංජානන අවස්ථා වඩා බ;ලව ඇQ)ය හැ>ය.එබ1 joගලK ළ ඇQ ආකiප සංජානනයට බලපෑ= කරන බැ) .Ãය, ශ්ශaදතාව ආM ප සර ත වවලM 0ෙ @යාකාd වය ෙවනස්Oම මත ඇතැ= අවස්ථාවලM අ$—ය සංජානන අවස්ථා ඇQOෙ= ඉඩකඩ Qෙa.93 හ.0ෙ( ඇQවන ප සර ත වයක ෙවනස්Oම මත 0Lවන අ$—ය සංජානන අ දැ~මක M >0ය= joගලෙය? තමාට ඉ ෙපර අ )Ðමට ෙන9ලැž5 )ෙශ• අ දැ~ම සා බලව මාන0ක )<ÛhතOමකට ල<)ය හැ>ය.එබ1 අවස්ථාවලM හ හැ¹ අදාළ අ දැ~ම ලබාගැ8මට පවා ෙන9හැ> ෙE.එබ1 ෙo වැර.ව අනbය හට )ස්තර >dමටද අෙප9ෙහ9ස ෙE.ෙමFM Ãය පමණ< ෙන9ව )මQය හා )<ÛhතO= යන 0ය¦ ආකාරෙ( මාන0ක ත වය සැලෙ<.සාමානb ත වයට වඩා ෙවනස් ත වය ට 4;ණපෑමට 0LJ joගලK ෙ අ දැ~= ඇ ෙර 0L කළ ))ධ ප ෙ(ෂණ මෙනZ)දbා ෙ{•ෙ(M )ස්තර වlෙ( අසාමානb අ දැ~= (Abnormal Experience) යන )ෂයය යටෙ ය.ෙබ9ෙහZ)ට එබ1 J අසාමානb අ දැ~= ප ෙ(ෂණයට ල< 13
 14. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ >dෙ=M ප ෙ(ෂකK 4;ණෙදන අ¤sතාවය<වlෙ( ස=මත ප ෙ(ෂණ ÖමෙEද භා)තාකර එබ1 අ දැ~= ƒšබඳ ප ෙ(ෂණ >dෙ= ඇQ අපහ තාවයK.ප ෙ(ෂණ උපකරණ, 0oධා ත ආM 0ය¦ ෙo වඩා නැósතාවය< ද<වlෙ( ෙභPQක අංශය ෙවත බැ) එබ1 ෙභPQක ෙo ඇ sකළ 0oධා ත හා උපකරණවš අසාමානb අ දැ~= )ම ශනය කළෙන9හැ>Oම ෙමම ප ෙ(ෂකK 4;ණෙදන )ශාලතම අ¤sතාවයK. ද න< වශෙය අසාමානb අ දැ~= වඩා බල ෙලස ඇQවන cස්තය< න= කාලය ƒšබඳ ගැට¦වK.සැබ) ම කාලය යl සැබ) ම පවQන ෙදය< ෙන9ව C සාෙ එ<තරා සංකiපය< පම¡.න4L ෙමය ප ෙ(ෂණා මක ෙලස ඔhj කළ ෙන9හැ>ය.ඒ ƒšබඳවද ))ධ ප ෙ(ෂණ 0LO Qෙa.ෙබ9ෙහZ අසාමානb අ දැ~=වල ෙ= කාලය ƒšබඳ ගැට¦වට 4;ණMමට 0LO ඇත.ම ද එබ1 0LOමකM එ< අවස්ථාවකM කාලය ෙEගව වන අතර තව අවස්ථාවකM කාලය ම දගා¥වන බව ෙප8 යන බැ) . ද න< ෙලස >0ය= ශලb ක මය< >dම සඳහා ) දනය කරන ලද ෙරZŒෙය?ට එම ශලb ක මෙ( ඇQ බරපතලකම සා මරණාස න අ දැ~= ඇQ)ය හැ>ය.ඔ; මරණාස න අ දැ~= )Dන අතර ඇතැ= අවස්ථාවලM £ ව භව වලM ලැv අ දැ~= හා ඊළඟ භව වලM ලැÃයහැ> අ දැ~= ƒAබඳව සංජානනය )යහැ>ය.සැබ) ම ශලbක මයක 0Lකරන කාල¤මාවට සාෙh<ෂකව ඒ joගලයාට )ඳගැ8මට ලැෙබන අසාමානb අ දැ~මක කාල¤මාව අª ෙහZ වැe )යහැ>ය.න4L එFM ඔ;ට දැෙන ෙ තමා කාලෙය )f<තJ බව ෙහZ කාලය එකතැන නතරව Qv බව>.ඒ ත වයට ෙහව කාලය සාෙh<ෂ සංකiපය< OමK.94කාලය ඔ;ෙ ඉන්Bය අl^Qය සමඟ බැÐ Qv ෙදය>.ඒ ඉ—ය අl^Qය Œšෙහ ම කාලය යන සංකiපය ƒAබඳ J හැ©=ද අlÖමෙය .ය O යl දැ ය හැ>ය.ෙබ9ෙහZ)ට 0ය අසාමානb අ දැ~= ෙස ƒ සට )ස්තර කරන එබô J අ දැ~= ලැvෙව?ට 4;ණපෑමට 0Lවන )ශාලතම අ„ෙයZගය කාලය ƒšබඳ ලැv 0ය වැට`ම අනbය හට එය ƒAගත හැ> ස්ව_පෙය )™හ>dෙ= ගැට¦වK.95õQ ප¹ස † හා අ තරාභව ƒAබඳ ))ධ ගැට¦ ස්ථාන žLදහෙ= ))ධ ස=cදාය අතර ඇQO ඇ ෙ ද කාලය සංකiපය< බව ෙන9තකා හැdම සා ඇQJ )ස්තර >dෙ= අපහ තාවය ƒAබඳ >0ෙව? 0 අවධානය< ෙන9දැ<OමK.õQ ප¹ස † අ තරා භව ƒšබඳ ස්ථ)රවාM මතවාද හා ෙවන ෙබPoධ ස=cදාය වල මතවාද , බටFර මෙනZ)දbා ෙ{•යළ ෙබෙහ) cචšතව ඇQ මරණාස න අ දැ~= (Near Death Experience) හා මරණෙය ප අ දැ~= (After Death Experience) ආM කs5 0 අf අධbයනය කළෙහ9 කාලය වටහාගැ8ෙ= ඇQ ගැට¦ව ƒAබඳ වැර.ව ෙ s= ගත හැ>වl ඇත.එකම ෙදය< ))ධ ස=cදාය F ))ධ අf අ ථකථනය >dෙ=M ;ෙද< ඒ වචනවල පමණ<ම එiඹ 0Çම සා ෙවන ෙකZණය> දැකගත හැ> J සතbයට ස¥පOමට අවශb ඉඩකඩ ඇFd ඇQ අfs ෙමFM ෙහ9D ම අවෙබZධ කළ හැ>ය.කාලය යl සංකiපය< පමණ< සා කාලය එ< ස්ථානයකM ෙEගව වද තව ස්ථානයකM ම දගා¥වද ඒ අතරර J පරාසය අතරද පවQනබව වටහාගත fය.0ත සමා†ගත අවස්ථාවල කාලය ගතවl ෙන9දැ8මට ෙහව හා cශ්න ගැට¦ බ;ල අවස්ථාවල කාලය ගතOම පමාO ඇතැK හැ©මට ෙහව ෙමයK.96 සමථ භාවනා වඩා 0ත එකඟ J අවස්ථාවල ෙම9ළෙ( තරංග @යාකාd වය ෙවනස්Oම මත අ$—ය සංජානන හැ>යාව @යා මකෙE. ෙoM ෙම9ළෙ( තරංග @යාකාd වය ))ධ මpට= වලM ඊට අl_පව ෙවනස් ෙE.ෙ= අවස්ථාවලMද ඇතැ= අවස්ථාවලM අ$—ය සංජානනය @යා මක )යහැ>ය.ය= ය= අයට තමාට අවශb ෙo ද ෙන9 ද අතර පරාසෙයF J එ<තරා මpටමකM සංජානනය )යහැ> බව d<ෂණයO Qෙa.ෙමබ1 joගලෙය?ට තමාට >යOමට ඇQ ™ ථය< ?මන jස්තකාලෙ( ?මන අංශෙ( ?මන ෙප9 රා<කෙ( ඇQදැK පමණ< ෙන9ව ඇතැ= අවස්ථා වලM එම ™ ථෙ( ව ග අංකය තමාට අවශb කාරණය ඇQ ƒ අංකය පමණ< ෙන9ව එම ƒ ෙE ඇQ ඊට අදාළ ෙ දය පවා දෑ0 ද> නා< ෙම මනසට අර45 )ය හැ>ය.0F )සංඥව 0¹න අවස්ථාවලMද ෙම9ළෙ( තරංගවල @යාකාd වය ෙවනස් )ය හැ>ය.එබ1 අවස්ථාවලM ද අ$—ය සංජානනය @යා මක )ය හැ>ය.ශලb ක ම ආ.යට 14
 15. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ 0L>dමට ෙපර ) දනය කරl ලැžව ද ෙම9ළය @යා මක ෙE.එබ1 අවස්ථාවලM බාFර ඉ—ය F @යාකාd වය ඉතා 0f= ෙලස මනසට දැ ය හැ>ය. තමාට ශලb ක ම කරන ආකාරය, ඊට සහභාê J ෛවදbවs ƒAබඳ, ඔX කතාබහ කළ ))ධ ෙoවi, හැඳපැළඳ 0¹ ආකාරය පවා ඇතැ= ශලbක මවලM ) දනය J ෙරZê ට දැනගැ8මට හැ>O ඇත. මෙනZ )දbා ෙ{•ෙ( 0Lකරන ලද ))ධ ප ෙ(ෂණවලM ෙමවැ අයෙ ))ධ අ$—ය සංජානන අ දැ~= ƒšබඳ වා තාO ඇත.සමහර joගලK ට Cය යාමට ආස න අවස්ථාවලM ෙම9ළෙ( තරංග @යාකාd වය ෙවනස්Oම මතද අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලැt ඇත.ෙමබ1 අවස්ථා )ශාල cමාණය< ƒšබඳ බටFර මෙනZ)දbා ෙ{•ෙ( ප ෙ(ෂණ 0LO Qෙa. අ†මෙනZ)දbා )ෂය ෙ{•යට අදාළ ෙබ9ෙහZ ප ෙ(ෂණ )ෙoçය )ශ්ව )දbාල හා උසස් අධbාපන ආයතනවල 0L ෙකෙ .එFM සාය ක ෙරZê භා)තාකර මරණාස න අ දැ~= (Near Death Experience) ƒAබඳවම 0Lකළ ))ධ ප ෙ(ෂණ Qෙa. ඇතැෙම?ට උ ප Qගත ෙහ සාද ෙම9ළෙ( එම අ$—ය සංජානන @යාකාd වයට අදාළ cෙoශවල ස්නාf @යාකාd වය ජාන)දbා මක ෙහ සා @යාකාdව පැවQය හැ>ය.එYගා ෙ<¤ වැ )ශ්Cත හැ>යාව ෙග f joගලK ස අසාමානb හැ>යාව ඔX ට ලැt ඇ ෙ උපQ ම බව ෙප8 යK.එබ1 joගලK ට ෙලP>ක ධbාන සමාප Q ලැtෙ= අවශbතාවය< ෙන9මැQවXවද අ$—ය සංජානන හැ>යාව අව.>dෙ= ශ<Qය< Qv බව ෙප8 යK.ඔX සව පැවQ උ ප Qගත අසාමානb මස්Qෂ්ක @යාකාd ව රටාව සා බව පැහැ.š ෙE.සාමානbෙය j;5කර Xවද ඒ හැ>යාව සමහs ට ලබාගතහැ> බවද ෙප8 යK.>0L ෙභPQක උපකරණයක ආධාරය< රFතව Xවද දැනට ෙලP>ක ධbානලබා කළහැ> සෘo†)ධ cාQහා ය නC හැD ෙවන ))ධ )ශ්Cත @යා අත ඇතැ= ෙo >dමට හැ> joගලK ))ධ කාලවකවාlළ ෙලZකෙ( ÃFවන බවද ඒ ƒAබඳ වා තාවන jව අlව ෙප8යK.)†ම ෙලස j;5ව ලැv මෙනZ )දbාඥෙය? )0 0Lකරන ස්වhන ìාවකට ප J joගලෙය?ට >0ය= ¤මාවකට යට ව අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලබාMෙ= හැ>යාව ඇත. සමහර මෙනZ)දbා “s?ල ෙ= ස්වhන ìාවට ප joගලK පවසන ෙත9රs සතbයකැK ƒšෙන9ග නා බව<ද ෙපෙන නට Qෙa. ඊට ෙහව ස්වhන ìාවට ප joගලයාව තවෙක? )0 ෙමෙහයවl ලබන බැ) ඔ; ඒ joගලයාෙ _කඩය<බවට ප වන සා යැK පැවෙස. ෙ= සා ස්වhන ìාව ෙමෙහයවන joගලයාට අවශb ෙත9රs ෙමZහන ìාවට ප joගලයා ලබා >යවා ග නාබව ෙ= “s?ල )0 ෙචZදනා නඟා Qෙa.ය= ෙකෙන? තව අෙය?ෙ මනසට lL L අf බලපෑ= කර එම3 ලබාග නා ෙත9ss සතbයකැK ƒAගැ8මට ෙහZ තහXsකර ගැ8මට උ සාහ ගැ8ම බලව වරද< ෙලස ද>න අයද ෙ= අතර ෙE.ෙමබ1 ෙහ සා අ$—ය සංජානනය ƒšබඳ ලැෙබන ))ධ අ දැ~= ප ෙ(ෂණයට ල<>dෙ= අපහ තා ද Qෙa. ෙකෙස Xවද අ$—ය සංජානන )†ම ව ප ෙ(ෂණයට ල<>dෙ= අපහ තා Qv පම¡ එය ෙන9තකා හැdමට හැ>යාව< නැQබවද ෙ s=ගත fය.97 4.3.අ$ %ය සංජානනය හා මාන0ක ෙසPඛb අ$—ය සංජානනය හා මාන0ක ෙසPඛb අතර දැe ස=බ ධතාවය< ඇත.ම ද අ$—ය සංජානනවලM ලැÃයහැ> ))ධ අ දැ~= හා මාන0ක ෙසPඛb LබලJ අවස්ථාවලM ලැÃයහැ> ))ධ අ දැ~= අතර ෙබ9ෙහZ සමානක= ද<නට ලැෙබන බැ) .අ$—ය සංජානනෙ(M මනසට ලැෙබන ))ධ අ දැ~= සාමානb ƒය) ස්වභාවෙය ෙවෙසoM සෑම joගලෙය?ට එක සමානව අ දැ>ය හැ> ඒවා ෙන9ෙE.එෙසම ƒය) ෙලZකෙ( >0ෙස ම උපකiපනය ෙන9කළහැ>වන ෙoවi පවා අ$—ය සංජානනයට අර45 )යහැ>ය.මාන0ක ෙසPඛb LබලJ joගලෙය? ළද සාමානb ඉ—ය අ දැ~= ලැtමට අපහ තා ඇQOම සා ඇQ)යහැ> ))ධ අසාමානb දැ8=ද පව$.ඒවා ))ධ මායාමය ෙo හා | ත øා Q (Hallucinations)වශෙය 0ෙ ඇQ)ය හැ>ය. ෙ= øා Q අවස්ථා Ãය (Phobia) සමඟ බoධව මාන0ක Lබලතා ෙලස ඇQ)ය හැ>ය.ෙබ9ෙහZ 15
 16. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ අවස්ථාවලM ෙම9ළෙ( අභb තරෙ( ෛසලවලට cමාණව තර= s†ර සැපfම< ෙන90L)ය හැ> අවස්ථාවලM ෙම9ළයට අවශb තර= ඔ<0ජ ෙන9ලැtම සා ස්වiප ෙEලාවකට පමණ< ¤මාවන ))ධ øා Q හා මායා මාන0ක ත වලට 4;ණපෑමට 0L)ය හැ>ය.ගiඅës ආකර වල ෙහZ පතi ෙ{•ය ආúතව Ä>යාවල යැà 0¹න joගලK ෙ Ä>යා ස්වභාවයට අlව දවෙස වැeකාල¤මාව< ගත>dමට 0Lවlෙ( අª ඔ<0ජ සා ìණය< පවQන ස්ථානවලය.ඒ අවස්ථාවලM ෙහZ කාලය< ගතO ෙහZ ෙමබL joගලK ට ))ධ øා Q ත ව ඇQ)ය හැ>ය. කාලය< ෙමබ1 අනs සFත ස්ථානවල .“කාල¤මාව< Ä>යාවල රත joගලK ෙ ෙසවා කාලය ශ්|ත කාල ප ෙ දයකM අවස කර ඔX ට )Óාම ගැ8ෙ= පහ ක= පවා සලස්වා ඇ ෙ ෙමබ1 මෙනZ)දbා මක ප Ãම< ළ @යා මක වන mව )දbා මක ෙහ සාය. ෙප9ළව මpටෙ= 0ට ඉතා පහQ ƒF¹ ගැós šංවල වැඩකරන අයෙ ද ෙම9ළයට s†රෙය ඔ<0ජ සැපfම අඩාලෙE.එෙසම ෙප9ළව යට ඇQ ))ධ )ෂ වාf ෙ බලපෑම ෙම9ළය කරා පැCෙÚ.එFM ෙම9ළ අභb තරෙ( ස්නාf ස=hෙ ෂණ කා යයට ))ධ බාධා එiල)ය හැ>ය.ඒ බලපෑම සා ෙම9ළය ස්නාf ස=ෙcෂණය 0Lවlෙ( 0 ෙලස ෙන9ව )කෘQOමකට ල<Oබව දැකගත හැ>ය.ෙ= )කෘQOම සා බාFර ෙලZකෙ( අර45 ƒAබඳ ඉ—ය ම3 ස=ෙcෂණය වන ස්නාf ද ත සංඥා Qෙබන අf ෙන9ව ෙවන අfරකට ප ව තනයOමට ල<ෙE.ෙමබ1 අfරකට ස්නාf ද ත සංඥා ල<Oෙම ලැෙබlෙ( )පdත සංජානනය>.ෙ= සංජානනය ƒය) ෙලZකෙ( )දbමාන වස්û ඇ ෙර සාමානb .)ෙපෙවෙ M ලබන සංජානනයට වඩා ෙවනස් ෙE.ෙ= සා ෙමය අ$—ය සංජානනෙ( හැඩතලය<දැK මඳ< )<ÛhතOම< පවා ෙස අයට ඇQෙE.ෙ= යටෙ Lර,කාලය,අවකාශය,ප මාව හා ගැóර ආM මාන ƒšබඳ ඇQවන )කෘQ අ දැ~= වඩා c4ඛ ස්ථානෙයFලා සැල>ය හැ>ය.අ$—ය සංජානනය සාද Lර, කාලය, අවකාශය, ප මාව හා ගැóර යන මාන ƒAබඳ අවෙබZධය ෙ= අf ම ෙවනස්Oමකට ල<)ය හැ>ය.න4L සංජානනය )කෘQOමට ල< Oම සා ඇQවන දැ8ෙ= හා අ$—ය සංජානනය සා ඇQවන දැ8ෙ= ෙවනස< Qෙa.සාමානb අයට ෙ= ෙවනස ƒAබඳ එතර= පැහැ.š වැට`ම< නැත. එබැ) ඔX ෙබ9ෙහZ)ටම 0තlෙ( අ$—ය සංජානනය ඔX ෙ සාමානb අ දැ~මට වඩා ස¥පබව< ද<වන )කෘQ සංජානනය හා සමාන බව>.නැතෙහ9 අ$—ය සංජානනය යl )කෘQ සංජානෙ(ම තව එ<තරා )කාර_ˆ පැQකඩ< බව උපකiපනය >dමට පවා ඔX; ෙන9ප බට ෙවQ. ඉෙග8ෙම ,භාවනා >dෙම ,0$ෙම හා කiපනා >dෙම C වහා උම බවට ප ෙවතැK සාමානb ජනතාව අතර වbාhතව පව නා ආකiපය ඇQOමට ෙමබ1 කs5 ඉවහiO Qෙa.න4L සැබෑ ත වය න= එෙස 0L ෙන9වනබවK.ෙමF සතbය න= උම බව වනා` මනෙස ඇQ එ<තරා ෙරZê ත වය< පමණ< බවK.ෙ= අlව යෙම? උමවlෙ( ඉහත සඳහ ෙo >dෙම ෙන9ව මාන0ක අසමšතතාව සා බවK.මාන0ක @යාකාd වය මනාව පවQlෙ( සමšතව මනස පවQන )ටය.98 මාන0ක සමšතතාවය නැQOමට බලපාන ))ධ ෙහ Qෙa.ෙ= අතර mව )දbා මක, මෙනZ)දbා මක, කාKක, සමාජîය, සාමKක, පා ස ක, පාර=ප ක, ජානමය, ආරමය සාධකද ඉවහi )ය හැ>ය.ෙම9ළෙ( අභbතර ස්නාf ස=ෙcෂණ @යාවAයට අදාළ ස්නාf ෛසල අතර ?ඩා පරතර අතර ƒF¹ රසාය ක ìවb ම3 ද ත සංඥා (Neuron Chemical Transmitter ) ස=ෙcෂණ කා යය 0LෙE.)කෘQO= 0Lෙන9O සැබෑ අf ෙ= ද තස=ෙcෂණය 0Lව ෙ න= මාන0ක සමšතබව Äෙ<.න4L ))ධ ෙහ සා ෙම9ළෙ( රසාය ක ìවb ම3 ද ත සංඥා ස=ෙcෂණ කා යයට බාධා පැCෙÚ.ඇතැ= අවස්ථාවලM ඊට යCත රසාය ක ìවb වල Fඟතාවය සාද ද ත ස=ෙcෂණයට බාධා ඇQෙE.තව අවස්ථාවල cQ)soධ රසාය ක ìවb (Neuron Anti Chemicals ) ම3 ද ත ස=ෙcෂණ කා යය ƒ¡ස අවශbවන රසාය ක ìවb )නාශ කරlලබK.හැ©=වලට අදාළ ))ධ සංෙEදන (Sense)ඇQOමට ඉවහiවන රසාය ක ìවb තව cQ)soධ රසාය ක ìවb ම3 )නාශ >dම සා අදාළ සංෙEදන 0 ෙලස ඇQ ෙන9ෙE.යෙම?ට තමාෙ ම 0තළ ඇQ ආකiප හා හැ©= සා ඊට අදාළ රසාය ක ìවbවල 16
Publicité