Publicité
5
5
5
5
Publicité
5
5
5
5
5
Publicité
5
5
5
5
5
Publicité
5
5
5
5
5
Publicité
5
5
5
5
5
Publicité
5
5
5
5
5
Publicité
5
5
Prochain SlideShare
44
Chargement dans ... 3
1 sur 31
Publicité

Contenu connexe

Plus de ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ(20)

Publicité

5

 1. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ 05.ප ෙ දය ණා"වය ෙ සංජානන 'ෙශෂතා 5.1.අෙසඛ සංජානනෙ, 'ෙශ බව ෙම/ අෙසඛ ය ෙන අදහස් ව1ෙ, / 2ම අවස කරනලද ය න5./ 2ම න6 ආ ය අෂ්ටාං8ක මා ගෙ, / 2ම5.අ හ වයට ප : උ<මාහට තව =රට ආ ය අෂ්ටාං8ක මා ගයට අ1ව / 2ෙ6 අවශ>තාවය ඇ@ ෙනAවන බැ' රහත වහ ෙස හැC Dෙ6 ප යාය නාමය ෙලස අෙසඛ ය න බEලව භා'තයට ග 5.අෙසඛ ය ෙ G@'HIධ අ ථය හඟවන පදය න6 ෙසඛ ය න5.ෙසඛ ය1ෙව අදහස් කර1ෙ, තව=රට / 2ෙ6 අවශ>තාව පැවMම5.ෙහව තව=රට / ෙම නා ය15.ෙසNවා මා ග ඵලෙ, Pට අනාගා2 මා ගඵලය ද වා ආ ය උ<ම ට තව =රට ආ ය අෂ්ටාං8ක මා ගය අ1ව / 2ෙ6 අවශ>තාවය පව@5. එබැ' ෙ6 RIගල5 ෙසඛ RIගල5 ෙලස ධ මෙ, සඳහ ෙT.ෙම/U සාක ඡාවට ගැෙනන අෙසඛ සංජානනය න6 රහත වහ ෙසලාෙ සංජානනය5.එය ෙසඛ සංජානනයට වඩා ෙවනස් ව ෙ Xමන ල ෂණවY දැ5 ෙම/U 'ම මට ල ෙකෙ .අෙසඛ ෙහව රහත වහ ෙසලා 'P ෙලNකය සංජානනය කරග1 ලබ ෙ Xමන ස්වZපය[ දැ5 'මම ෙම/U වැදග ය. ෙලNක ය න ]Iධ ෙIශනාව අ1ව ද වා ඇ ෙ ඉ _ය / හටගැ`ම5.ඒ අ1ව ඇස, කණ, නාසය, cව, සම යන පංෙ _ය සමඟ Pත නැමැ@ සය වන ඉ _යද dයාකාeDම ෙලNකෙය/ f/Dම ෙලස ]=දහෙම/ 'gහ කර @ෙh.ෙ6 අ1ව ෙ6 ij මහ 'ශ්වයට අය Pයkල ඇ@Dම හා නැ@Dම ෙලස ද වා ඇ ෙ ඉ _ය සය ඇ@Dමට හා නැ@Dමට සාෙl ෂකවය. ඇP Zප බල5. නාසෙය ආmාණය කර5. cෙව ආහාර පාන රස 'C5. කn ශhද අස5. සම මo සප ශ 'p5. එෙසම P@ ධ6ම නැමැ@ අරiq 'C5. ෙම/U ඇස, කණ, නාසය,සම හා cව යන පPrර / dයාකාe වය සඳහා Pත නැමැ@ සය වන ඉ _ය උපකාe D ඇ@ අ දම පැහැcYය. ම ද Pත යන සය වන ඉ _ය ෙනA@]ෙs D න6 ෙස ඉ _ය පහ @]ණද එමo අරiq ගැ`ෙ6 dයාවtය P= ෙනAවන බව ෙප` යන බැ' . ෙම5 අදහස් කර ෙ Pත පදන6කර ෙනAෙගන ෙස ඉ _ය / dයාකාe වය P ප c P= ෙනAවන බව5.Pත නැ@න6 ෙස පංච ඉ _ය ම E= දරකඩකට සමානව1 ඇත. දරකඩකට [P= සංෙTදනය ඇ@ ෙනAව නා ෙම පංච ඉ _ය ට [P= අරiq දැන හැCන ගැ`ම ඇ@ ෙනAෙවන බව සැල[ය u<ය.ෙ6 ෙහ<ව සා ෙස පංච ඉ _ය /ම dයාකාe වය P=ව ෙ Pත නැමැ@ සය වන ඉ _ය පදන6 කරෙගන බවද පැහැcYය.Pත , ෙස පංච ඉ _ය1 අය ව ෙ ෙලNක යැ5 ස6මත ව>වහාරයටය.ඒ අ1ව ෙලNක ය1ෙව අදහස් ව ෙ ෙ6 ෂv ඉ _ය / dයාකාe වයමය.ඒ හැර ෙවන [P= ෙදය ෙලNක ය න <ළ නැත. ෙ6 අ1ව ෙලNකය හට ගැ`ම න6 ෂv ඉxය හටගැ`ම5. ෙලNක ෙරNධය න6 ෂv ඉxය dයාකාe වය නැවැ Dම5. සාමාන> y ෙලNක ය නට ද වන ව>හාරය ස6i@ සත>ය yසක පරමා ථමය සත>ය ෙනAවනබව ෙ6 අ1ව පැහැcYය. ම ද පඨ', අෙපN, ෙ ෙජN හා වාෙයN යන පදා ථ වY yතව පව@න ෙලNකය යන ස6i@ය සත> ව ෙ ඉ _යය හට අරiq වන බැ' . ෂv ඉන්_ය dයාකාe වය අත මෙනN ඉxය හැර ෙස ඉxය පහම සතර මහා {තවY සෑU ඇ@ අරiq දැනගැ`මට සම වන බැ' . මෙනN ඉxය Pu6ය. එය අZ} ධ මය ෙලස අ ථ ද වා ඇ ෙ එබැ' . අZ} ධ මවල ස්වභාවය Z} ස්වZපය නැ@ බව5.සතර මහා {තZප වල 'ෙශෂ වය න6 ඒවා Z} Dම5. නi= අමතක ෙනAකළ u ත න6 පරමා ථ වශෙය ග 'ට මෙනN ඉxය පව@න නi සතර මහා {තZපවල සබඳතාවය නැ@ව මෙනNඉxය පව@න
 2. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ බව5. 'ෙශෂෙය ම REq කළ මනස එෙස පව@නබව ෙල~[ක ධ>ාන වැ• උ<ම මරn ප ව Zපාවචර බඹෙලAව උ ප @ය ලබනබව ද වා @•ම අ1ව පැහැcY ෙT.අ‚ධ මෙ, සතර පරමාරථ ධ මය ද වා @ෙh. ƒ ත, ෛචතPක, Zප හා hබාන ය1 ඒ සතර පරමා ථ ධ ම ෙT.ෙ6 සතර පරමා ථවල Zප එක පරමා ථය පමn.අZප ෙලස සැලෙකන මෙනN 'ඤ්ඤාණ ධා<වට අය ƒ ත හා ෛචතPක යන ෙකAටස් ෙදක මෙනN ඉxයට අය ය.ƒ ත,ෛචතPක හා Zප යන ෙකAටස් <න ෙලNක ස6මත ව>වහාරයට අය ය. y Zප යන ෙකAටසට සතර මහා †තZප සත yතය. නi ƒ ත හා ෛචතPක යන ෙකAටස් ෙදක අZ}ය. Z} ‡වද අZ} ‡වද ෙ6 Zප, ƒ ත හා ෛචතPක යන ෙකAටස් <නම ෙලNකයට අය ය. hබාන න6 ෙලNකය හා ස6බ ධ ෙනAෙT. ෙලNකයට අය ෙI ෙහ<ඵල ධ ම මත සකස්Dෙම/ලා සතර මහා{තය උපෙයNˆ වන බව ද වා @ෙh.ඒ අ1ව අZ} ෙලස දැ ‡වද එයද Zපය ඇ HෙකAට පව@ නා : Zපෙය/ම එ තරා අqමා‰: අ@ Pu6 ෙකAටස ය යන අදහස ෙ6 අ1ව ඇ@ෙT.අZ}භවය <ළ {තZප ස්වZප ඕලා ක Zපය නැත ,එ තරා ‹Œම අqසහගත සකස්Dම නැ@ බවට සහ@ක 'ය ෙනAහැ[ය.ම ද එෙස ‡වෙහA එය hබාන පරමා ථයට අය 'ය හැ[ බැ' .ඒ සා අZපෙ, ‡වද එ අවස්ථාවක Z} ෙහ<ව ikDම සා ඇ@: මානPක සැකැස්ම Zපයට ස6බ ධව ඇ@වන බව ෙප` ය5.එය ෙලNක ස6i@යට අය ය.ම ද {තZපවල අ@ Pu6 : බලපෑම ඊට ඇ@ බැ' . [Pය6 Žමය[ ෙ6 Z}ෙකAටස්වල බලපෑy Pත ijම ම 'u ත කළහැ[ න6 එවැ අවස්ථාකU Pත Z} හා අZ} අවස්ථා ෙදකම ඉ මවා යනබව ෙප` ය5. අZ} අවස්ථාව {තZපවල [P= බලපෑම නැ@ව හටගැෙනන අවස්ථාව ෙලස අවශ> න6 ගත හැ[ය. එෙහ එ'ට එම අZ} ධ මයද ෙලNක ව>වහාරයට අය ෙදය ෙලස සැල[ය u<ය. එය Z} පදා ථවලට වඩා Pu6 හා උසස් ‡වද ෙලNක ස6i@යට අය ය. එබැ' ෙලNක ස6i@ය <ළ ඇ@ ෙපA= •ල ෂණ ධ මතාවයට යට Dමට P=ෙT. [Pය6 Žමය[ ෙම• Z} හා අZ} යන ධ මතා ෙදකම P@ ඉව කළහැ[ න6 එ'ට ෙලNක ස6මත ව>වහාරෙය Pත ඉව කළහැ[ය. එ'ට තව =රට එය ෙලNක ස6i@යට අය ƒ ත, ෛචතPක හා Zප යන පරමා ථ ධ ම <නට අය නැත.එය ෙවනම පරමා ථ ධ මය වන වනට අය ය. ව අවෙබNධය න6 ෙමය5.කාම, Z} හා අZ} යන අවස්ථා <න ƒ ත, ෛචතPක හා Zප පරමා ථ ධ ම <නට අය ය.'ෙශNධන dයාවtයකට ල ෙකAට y Pත 'u ත කරගැ`ෙම PT වන පරමා ථය එන6 ව පරමා ථය කරා ළඟා'යහැ[ය. වන යථා ථය[. එන6 ඉxයා‘{@ෙය අ දැ[ය හැ[ය. Gත> ෂ කළහැ[ය.එය ෛධ ය ස6ප න අ@=ෂ්කර Žyක වැඩ’tෙවලක ෂ්ටාව වශෙය .නi ෙ6 Gත> ෂය ය6 අෙයXට ස6“ ණෙය එ වරම අවෙබNධ කරගත ෙනAහැ[ය. එය ආර6භෙ, පට ස්වkපය බැ8 දෘෂ්”ය හා 'pම =Hකර ග y Žyකව ඇ@කරගත u ත[.රහත වහ ෙස යැ5 න6 ව1ෙ, ij ම ම Pෙ පව@න දෘෂ්”ය හා 'pම =Hකර ව පරමා ථය අවෙබNධ කළහැ[ : උ<මාය. කාම සංඥාව ය1 ෙහ< Gත> බලපෑම මත සතර මහා{තවY සකස්: හැඩතල ගැන Pෙ ඇ@වන 'pම5. ෙම/U ෙභ~@ක Zපය හා 'pම වඩා දැ–ව Pෙ බලපව ව5. එ5 Pත ඉව කරගැ`ම සඳහා ෙභ~@ක Zපෙ, නානාහැඩතල ’tබඳව Pෙ ඇ@ 'pම ඉව කරගතu< ෙT. ඒ සඳහා ෙභ~@ක Zපෙ, ශ්ƒත හැඩය අතහැර එ/ සලXණ ’tබඳ සංඥාව පමණ Pෙ සටහ කරගැ`ම P=කර5. ඒ සමඟම එ• Z} සංඥාව පාදක කරෙගන 'pම ෙGරණයකට ල කර5.එ/ අරiණ Pෙ ඇ@වන නානා'ධ 'p6 අත ෙතNරාග නාලද ශ්ƒත 'p6වලට පමණ ඉඩලබා Uම5.ධ>ානාංග ඇ@ කරගැ`ම න6 ෙමය5.'ත ක, 'චාර —@, ඛ, ඒක ගතා, උෙl ෂා වැ 'p6වල කාම˜ණ ඇ@ 'p6වල ගැhවන අයහපත නැත.ෙහව = ස/ත බ' අ™ය. නi= Z} අරiq පාදක කරග නා ලද ෙමවැ ශ්ƒත ඛ සහගත 'p6 ‡වද පරමා ථය අ1ව = සහගතය. එන6 ෙහAඳ ‡වද නරක ‡වද 'p6 Pයkල අ වා යෙය ම = සහගතය.ඒ Pයj 'p6වල •ල ෂණ ධ මතාව ගැhවන බැ' .Pයj 'p6 = සහගත ව1ෙ, •ල ෂණයට එය යට වන සාය.අZපාවචරෙ,U අරiq කරග ෙ Gධාන වශෙය ම Z} අරiෙණ/ම අභාව මා‰ය5. නැතෙහA Z} අරiණම වඩා Pu6 [eම5. නැතෙහA Zපෙය/ පඤ්ඤ @
 3. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ස්වභාවය5. ෙකෙස ‡වද ෙ6 ෙහ<ව සා අZ} සංඥාෙT ‡වද Pu6 අqමා‰ Gමාණය Z} සංඥාෙT Pu6 හැඩතල තැවe ඇත.ආධ>ා yක ‡වද ෙ6 ෙහ<ව සා අZ} සංඥාවද ෙලNකයට අය ය.අZ} සංඥාව පාදකෙකAට ග අZ} 'p6 ස්වභාවයද ෙ6 සා ෙලNකයට අය ය. එන6 •ල ෂණ ධ මතාවයට යට ය.පථ', ආෙපN, ෙ ෙජN හා වාu යන සතර මහා{තය ෙ Pu6: ල ෂණ පවM.ෙ6 ෙහ<ව සා අZ} ස්වභාවය ‡වද ෙලNක ධ මතාවයට අය ය. වන ලබාගත හැ ෙ ෙ6 ෙලNක ධ මතාවය අ‚බවා යාෙම . වන ’tබඳ කතාබහ කරන වචන P@'Y හා ආකkප ආU ෙ6 Pයkල අය ව ෙ ෙලNකයටමය. ෙවන අuර[ ද වතෙහA ෙලNකයට බැp ඇ@ ෙදය[ ම එ5 ' i ත 'ෙශ අවස්ථාව 'gහ [eමට P=ව ඇත.එ/U P=වන ෙI න6 පව@න ෙI ’tබඳව 'gහ[eම ’nස භා'තා කරන භාව වචනා ථ ෙව1වට අභාවා ථ වචන භා'තා කරy වන හr වාUමට P=ෙT.2ට ෙහ<ව භාව වචනා ථ මo සෑම'ටකUම ෙලNකයට අය වන ෙI ද වා @•ම5.අභාව ෙශධා ථය5.ෙ6 ෙශධය ෙභ~@ක šන> වය දැ Dම උෙදසා ෙම ම ෙභ~@කය ඇ Hකරන ˜ණෙය/ šන> වය උෙදසාද භා'තා ෙකෙ .ඒ ෙදයා ථයම වන උෙදසා ෙදයාකාරය[ භා'තයට ගැෙ .යෙමX වාණාවෙබNධයට ප ව ෙkශ ප වාණෙ,U P=ව1ෙ, ෙභ~@කය ඇ Hකර පව@න ˜ණෙ, šන> වය5. ෙkශ ප වාණය ෙසNපාcෙශෂ ප වාණය නy ද හැC ෙT.අ හ වයට ප ‡වද ඒ උ<මා දරන ස්ක ධ ශeරය අෙහNPDම ෙනAෙT.ස්ක ධ ශeරය න6 ෙභ~@කය5.අ හ වය ලබාගත හැ[ ව1ෙ, පංචස්ක ධය ඇ HෙකAට පව@න දෘෂ්”ය හා 'pෙ6 ස්වභාවය ෙහව තsහාව =Hකර ගැ`ෙම .පංචස්ක ධය ඇ HෙකAට පව@න දෘෂ්”ෙ, ඕලා ක ස්වZපය ස කායc›œය මo ද Pu6 ස්වZප අස්yමානය මo ද Zපණය ෙT.ඊට සමගා2ව ඇ@වන 'p6 ෙහව තsහාව කාම, භව හා 'භව වශෙය ෙතවදෑH6 ෙකAට සඳහ ය.ෙ6 පංචස්ක ධය න6 පංචඉxය හා මෙනNඉxය5.ෙහව ෂv ඉxය5.ෙTදනා,සංඥා,සංඛාර හා 'ඤ්ඤා යන සතර නාමස්ක ධය අය ව1ෙ, මෙනNඉxයට5.එ/ Zප ස්ක ධයට අය Pයkල ඇස,කණ,නාසය,cව හා සම යන පංචස්ක ධයට අය ෙT.නi ෙ6 පංචxය P ෙලස dයා මකDමට න6 මෙනNඉ _ෙය/ ආධාරය උපකාරය ඊට අවශ>ය.එබැ' ෂv ඉxය ෙ වල වශෙය Eදකලාව ෙනAව සා•/ක ෙලස dයා මකවන බව සැල•ම වඩා උƒතය. ෙශධය ෙභ~@කෙ, šන> වය සඳහා භා'තා වන අවස්ථාව න6 අ හ වයට ප : උ<මා ’ ව පෑම5.එය අ1පාcෙශෂ ප වාණයට ප Dම ෙලස හැC ෙT.ෙම/U P=ව1ෙ, ස්ක ධපංචකෙය/ අභාවය5.සසර යtයt හටගැ`ම සඳහා අවශ> කරන ඉ ධන ෙහව ෙහ<Gත> ධ ම ijම ම සi ෙ ද වශෙය ම Gහාණය කර ඇ@ බැ' අ හ වයට ප : උ<මාෙ ස්ක ධ ප වාණයDෙම ප ව යtයt එය හට ෙනAග 5. ෙkශ ප වාණයට ප Dෙ6U ඉ _ය ඇ 'p6 ලබාග නා හා ඊටම අය දෘෂ්”ය ijම ම =Hකරන බැ' අ හ වයට ප : උ<මා žව :වද yය8ය ෙකෙනX වැ ය. ම1ෂ> ව ගයාෙ පැවැ ම හා ස්ව•ය පැවැ ම යන ෙද[ ම =H: බැ' අ හ වයට ප Dෙ6U ෙලNකය හා ස6බ ධD ෙලNකය ෙගAඩනැŸම නතරD ය5. වන ෙලNකයට ප බා/රය.ෂv ඉxය ෙලNකයට අය ය.ෙ6 අ1ව [Pcෙනක ව අවෙබNධ කරගත ෙනAහැ[ ෙවතැ5 සාමාන>ෙය ෙපෙනත සත>ය එය ෙනAෙT.අ හ වයට ප : උ<මා 'ද>මානය.එෙස න6 ෙලNකයට අය නැ@ ව පදා ථය ෙලNකයට අය මෙනN ඉ _ෙය Gත> ෂ කරග ෙ ෙකෙසද?ම ද මෙනN ඉ _යද ඇ<jව ෙස ඉ _ය පංචකයම ෙලNකයට අය බැ' .ෙලNකයට අය ෙදය[ ෙලNකයට අය ෙනA: ෙදය gහණය කර ග1ෙ, ෙකෙසද?එෙස න6 වන යන අ තය හා ෙලNකයට අය ඉxය ආර6මණ යන අ තය යන අ ත ෙදක අතර [Pය6 ස6බ ධය ඇ@'ය u<ය. ම ද වන අ හ වයට ප : උ<මා 'P Gත> ෂ කරග1 ලබන බව ද වා ඇ@ බැ' . වන ෙලNකයට අය නැ@ සා වන ෙලNකයට අය මෙනNඉxෙය Gත> ෂ කරග ෙ ෙකෙසද? වන මෙනNඉxෙය අරiq [eෙ6U මනස නැ@ව ය ෙ ද ෙනAඑෙස න6 වන මෙනNඉxයට අරiqDෙ6U මනසට P= ව ෙ Xම දැ5 මහ ගැටjවකට iEණපෑමට P=ෙT.ෙමෙස ගැටj හා මානPක අ‡k 'ය‡k ඇ@ ව1ෙ, අපෙ P@'Y Pයkල ෙලNක 'ෂය හා බැp පව@න බැ' .වචන,ස6i@,’tගැ`6
 4. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ අතර PරගතD සත>ය දැකගැ`මට අපහ තා ඇ@ෙT.ෙලNක 'ෂය හා වන අතර පාලම @fය u<ය. නැතෙහA ව අවෙබNධයට ප : රහත වහ ෙස න6 පරමා ථගත උ<මා ඇ@Dෙ6 ඉඩ නැත. වන ෙලNකයට අය ෙනAවන බැ' ව අවෙබNධයට මනස ප වන Œණෙ,U මනස නැ@ව යාu<ය.සැබ' ම සත>ය ෙමයද?ය6 ෙහය[ මනස එෙස නැ@ව ය ෙ න6 ඒ නැ@වයාෙ6 ෂණය<ළ අ ද[ ෙ ෙභ~@කව මනස නැ@වයාමද ෙනAඑෙස න6 මනෙස ඇ@ ෙභ~@කය ඇ Hකළ සං ෙk¡ක˜ණය නැ@වයාමදැ5 වැරc ' ශ්චයකට එළ¢ය u<ව ඇත. අ හ වයට ප : උ<මාෙ සංජානන හැ[යාව වැරcව gහණය කරගැ`මට න6 ෙමම ගැටj රාකරණය කරගත u<ය. ව අරiq කරගැ`ම ’nස ස@ය ෙහව P/ය ’/£ව1 ’nස ෂv ඉ _ය ම භා'තයට ග 5.ඇස හා දෘෂ> Zපයද, කණ හා "වණද, cව හා රසයද, නාසය හා ආmාණද, සම හා ස් ශද මනස හා ධ6ම නැමැ@ මානPක අරiqද ස@ය ’/£Dම සඳහා භා'තා ෙකෙ .y ඇස,කණ,නාසය,cව,සම යන පංෙ xය මo අරiq ගැ`ම<ළ ස@ය ’/£Dම කායගතාස@ප›ඨානය මo ද,මෙනNඉ ¤ය අරiqගැ`ම<ළ ස@ය ’/£Dම ෙTදනා1පස්සනා ස@ප›ඨානය, ƒ තා1පස්සනා ස@ප›ඨානය හා ධ6මා1පස්සනා ස@ප›ඨානය ස@ප›ඨනාව <න මo ද ෙIශ කර@ෙh.ඇස,කණ,නාසය,cව හා සම යන ඉ _ය පහ කාය ඉ _ය නැමැ@ ෙපA= හැC Dම<ළ දැ ‡වෙහA ඒ සඳහා යම කර ඇ ෙ කායගතාස@ප›ඨානය වන නi මෙනNඉ _ය සඳහා ෙTදනා1පස්සනා, ƒ තා1පස්සනා හා ධ6මා1පස්සනා ආU වශෙය ස@ ප›ඨාන <න ෙIශ කර ඇ ෙ මානPක අංශෙ, ගැ¥H හා 'ශාල වය මතබැT සැල[ය u<ය.ෙ6 අ1ව ඇසට දෘෂ> Zපය අපාතගතෙව ම Hපෙ, පව@න ඇ¦6 ෙහN ගැ§6 ල ෂණ ෙව1වට දෘෂ්”ෙය හා 'p6 ˜ණෙය 'u තව මධ>ස්ථතාවය අරiq [eෙ6U ෙසNතඉxෙ, ෙභ~@ක šන>Dම[ ෙතAරව වන යන පදා ථය අ ප කරගත හැ[ය.කාය ඉxයට අය : ෙස කණ,නාසය,cව හා සම යන ඉxයය හටද ඊට අනන> අරiq අපාතගතDෙ6U 2ට සමාන ආකාරය[ ව පදා ථය ශා ෂා කරගත හැ[ය.ෙම/U අදාළ කායඉxය ෙභ~@කව නැ@ව යාම ෙකෙසව P=ෙනAෙT.එබැ' ය6[P ඉ _යකට ව අරiqDෙ6U සත> වශෙය ම P=ව1ෙ, අදාළ ඉxය ෙහN ඉxය dයාකාe වය ෙභ~@ක වශෙය ¨න>Dයාම ෙනAවන බව ෙ6 අ1ව පැහැcY ෙT.එබැ' ව අවෙබNධවනවා ය ෙ යම අHත 'යu ෙ අදාළවන ඉxය / පව@න ෙභ~@කය ඇ Hකළ ෙහ<Gත> සමවාය සා හටග සං ෙk© ˜ණස්වභාව නැ@වයාම පමණ බව අවෙබNධකරගත හැ[ය. කාය ඉxයට අය ඇස,කණ,නාසය,cව හා සම යන ෙභ~@ක ඉxය පහ ව අරiq කරගැ`ෙ6U ෙභ~@කව šන>යව යාම ෙකෙසව P=ෙනAෙT. එබැ' මෙනNඉxයට ව අරiq ‡වද P=ව1ෙ, Eෙද මනස නැ@වයාම ෙනAව මනෙස ෙගAඩනැŸ පව@න සං ෙk© ස්වභාවය =Hවයාම බව ෙ H6ගත හැ[ය.ෙමය වැරcව ෙ H6ගැ`ම සඳහා 2ට ෙවනස්: පැ@කඩ[ ෙ6 ගැටj ’tබඳවම 'gහකර බැYය හැ[ය.ෙල~[ක ධ>ාන ඉපදDෙ6 අවස්ථාව සැලXවෙහA ‹‰ා ත Žමයට න6 Gථම ධ>ානෙ, Pට PTවන ධ>ානය ද වා Zපාවචර ධ>ාන සතර ද PTවන Zපාවචර ධ>ානෙ, Pට අටවන අZපාවචර ධ>ානය ද වා අZපාවචර ධ>ාන සතර ද @ෙh.ඒ අ1ව Zපාවචර ධ>ාන සතර හා අZපාවචර ධ>ාන සතර වශෙය Pයj ෙල~[ක ධ>ාන අට දැ 'යහැ[ය. අෂ්ට සමාප @ය ෙලස සාමාන>ෙය දැ ෙව ෙ ෙම• Zපාවචර හා අZපාවචර ධ>ානවල එක<ව5.අ‚ධ ම Žමයට සැල•ෙ6U ‹‰ා ත Žමයට අ1ව Zපාවචර ධ>ානය / අවස ’යවර ෙලස ෙප වාෙදන ච<ª ධ>ානය ඉ මවා පංචම ධ>ානය ෙප වාU @ෙh.එය එ• ෙල~[ක ධ>ාන උපදවන ෙයNගාවචරයාෙ ආධ>ා yක හැ[යාව අ1ව ඉ’ද'යහැ[ අවසාන Zපාවචර ධ>ාන අවස්ථාව අ ථ'gහ [eෙ6U Pu6 ෙනAPu6 ධ>ානාංග 'gහ [eෙ6 Žමෙය/ ඇ@ ''ධ වය මත P=: ෙවනස බව සැල[ය u<ය. සාමාන>ෙය Zපාවචර ධ>ාන හා අZපාවචර ධ>ාන සංඛ>ා දැ 'ය u< ස්ථානවලU එය 'gහ [eම සඳහා ‹‰ා ත Žමය භා'තයට ග 5. ‹‰ා ත Žමය අ1ව Zපාවචර ධ>ාන පහ හා අZපාවචර ධ>ාන <න සමඟ Pයj ෙල~[කධ>ාන අට[.ෙ6 සා Zපාවචර හා අZපාවචර Pයj ෙල~[ක ධ>ාන ස6ප @ අට5.ෙ6 ෙල~[ක ධ>ාන අට අෂ්ට සමාප @ ය1ෙව හැC ෙT.
 5. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ෙල~[ක අංශෙය ය6[P අෙයXහට 8යහැ[ ඉහළම ආධ>ා yක ම›ටම ෙමය5.ෙ6 අෂ්ට සමාප @ය ෙලNක 'ෂයට අය ය. වන ෙලNකයට අය නැ@ බැ' අෂ්ට සමාප @ උපදවා ග උ<ෙමX 'P තව එ ’යවර y ඉc යට 8යෙහA එය තව=රට ෙල~[ක ම›ටෙ6 රඳවා ගැ`ම අපහ ය.එන6 ෙ6 අෂ්ට සමාප @ අfබවා 'ද ශනා ඥානය ඔස්ෙස ඊළඟ ’යවරට 8යෙහA එය සංඥාෙTද5ත ෙරNධ සමාප @ය5.ෙමය ෙල~[ක හා ෙලNෙකN තර ත වය / ෂ්ඨාව එ : ස¬ස්ථානය ෙලසද සැල[ය හැ[ය.එබැ' සංඥාෙTද5ත ෙරNධ සමාප @ෙ, උභය ල ෂණම ගැhවන බව සැල[ය u<ය.සංඥාෙTද5ත ෙරNධ සමාප @ෙ,U Pත ,හැp`ම , 'pම නැත.එය අƒ තක ƒ ත සමා-ය[. සංඥා ෙTද5ත ෙරNධය සඳහා අරiq කරග1ෙ,ද වන5.නi= ෙබAෙහN ෙදනා ෙම/U වරදවා ග1 ලබන ස්ථානය ඇත.එන6 ව අරiqකර ගැ`ම සමඟ සංඥාෙTද5ත ෙරNධෙ,U Pත අƒ තක ව1ෙ, Eෙද ෙ වල ව අරiෙs පමණ ම බලපෑම සා ෙනAවන බව5.ෙ6 අවස්ථාව Žමා‘®ල ෙලස ƒ ත ෙරNධය කරා Pත ස6Gාlත කරෙගන පැy¯ෙ6 U ඝ ’tෙවතක ®ටGාl@ අවස්ථාව yස ව අවෙබNධයට පමණ අදාළ P=Dම ෙනAවන බව වටහාගත u<ව ඇත.එබැ' ෙම/U සාමාන>ෙය ව අවෙබNධෙ,U P=වන ප c ෙභ~@කය ඇ Hකළ 'pෙ6 ˜ණ šන>ය පමණ ෙනAව ෙභ~@කය šන>Dමද ද නට ලැෙබනබව සැල[ය u<ය.ෙභ~@කය ඇ H කළ 'pෙ6 ˜ණය ¨න>ය ෙලස ෙම/ ද වා ඇ ෙ 'pම සංPpයාම5. ෙභ~@කය šන>Dයාම ෙලස ෙම/ ද වා ඇ ෙ ƒ ත dයාකාe වය šන>D යාම ෙT.ඒ yස Eෙද ෙභ~@ක යන වචනෙ, සාමාන> අ ථය අ1ව ±ව>ා ථෙය ෙම/U එය භා'තා කර නැ@බව සැල[kලට ගතu<ය. පරමා ථ ධ ම 'gහ [eෙ6U ෙලNක ස6i@යට අදාළ වචන yස ඊට වඩා Pu6 ෙවන ෙදය භා'තා කළෙනAහැ[ය.ෙම/U සැල[Yම 'ය u ෙ ව අවෙබNධය සංඥාෙTද5ත ෙරNධෙ,U P= වන ස්වZපය සැල[kලට ෙගන,ඒ අ ථකථනය සෑම අවස්ථාව සඳහාම එක ෙලස සාමාන>කරණය ෙනA[eමට5.ඒ අදහස ෙමෙස සාමාන>කරණය [eම සා සෑම අවස්ථාවකUම ව අරiqDෙ6U මනස අƒ තක 'යහැ[ බවට වැරc වැට²ම ඇ@'ය හැ[ය. දැනටද ෙබAෙහN ධ මධර5 අතර ෙ6 වැරc වැට²ම පව@න බව ඔ‡ 'P ධ මය 'gහය කරන ස්වZපය අ1ව වටහාගත හැ[ය. ව අරiqDම සමඟ ƒ ත D³ෙ, තදාර6මණ ඇ@D Pත භවංග ගතDම අƒ තකDම ෙලස වරදවා වටහා ෙනAගත u<ය. [Pය6 ƒ තD³යක P ෙපළක අවසාන තදාර6මණ ඇ@ව Pත භවංගයට බැසගැ`ම සාමාන>ෙය P=වන ෙදය[. 'ද ශනා භාවනා කළ ෙනAකළ එය එෙසම P=ෙT. මා ග ƒ ත D³යකUද එය ෙනAP=Dමට ෙහ<ව නැත. එය [Pෙස ම මනස අƒ තකDම ෙනAෙT. මෙනNඉxය වන අරiq කරනබව අ‚ධ මෙය/ ඉතාම පැහැcYව ද වා @ෙh.මෙනNඉxයට ව අරiqDෙ6U ඒ Œණෙය/ ƒ තෙ, පව@න ආ ම ස්වZ} තsහාව ijම ම නැ@D ය5. RIගල වය හා බIධ: ෙ6 මමායනය ෙ ´කර ග තsහාව ෙහව 'pෙ6 ආශාව සංPp යාම වාණාවෙබNධය ෙලස ]=දහෙ6 ද වා ඇත.තsහාව තරම දෘෂ්”ය හා බIධව පව@5. ඒ සාම තsහාව යටප කළ නi= දෘෂ්”ය @ෙබන තා කk යtයt හටග 5.i= iල ඇ@ තා යtයt Yයලන වkපැලෑ”යක dයාකාe වය ෙම .එ/ i= iල RIගල වය ෙ ´ කර ග ආ ම දෘෂ්”ය5.ෙමNහය ෙහව අ'ද>ාව ෙලස ද වා ඇ ෙ ද ෙ6 දෘෂ්”ෙ, ස්වභාවය5. නi= වෙන/ ෙභ~@ක šන>ය ද ඇ@බව අමතක ෙනAකළ u<ය.ම ද සකල ෙkශ =Hකළ රහත වහ ෙස අ1පාcෙශෂ ප වාණයට ප Dෙ6U ෙහව ’ ව පෑෙ6U ව අවෙබNධෙ, ඇ@ ෙභ~@ක šන> අවස්ථාව අ දැ[ය හැ[ය.ම ද එම වෙන/ ෙභ~@ක ඉxය dයාකාe වය ෙනAපව@න සාය.එ/U වටහාගත u ත න6 රහත වහ ෙසෙ අවෙබNධය ’ ව පෑමට Gථම ඇ@වන බව5.අ හ වයට ප වන අවස්ථාෙTUම RIගලෙයX වශෙය තව =රට ෙ6 ෙලNකය සමඟ පව වන දෘෂ්”මය හා 'pෙ6 ආශාව සමඟ බැp පව@න සබඳතාව අ හ න බැ' රහත වහ ෙස žව ‡වද පරමා ථමය වශෙය ’ ව පෑ උ<ෙමX වැ ය. ම ද අ හ වයට ප Dෙ6Uම මානව ව ගයාෙ පැවැ ම, ස්ව•ය පැවැ ම, සමඟ බැr1 සකල දෘෂ්” හා තsහා අ හ න බැ' මානවෙයX වශෙය උ වහ ෙසෙ dයාකාe වය 'u ත
 6. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ අවස්ථාවක පව@5. 'u ත අවස්ථාව න6 ෙලNකය සමඟ බැp ෙනAපව@න බව5. ෙලNකය සමඟ ෙනAබැp P”යද “ ණ වශෙය dයා©¦ය. ෙලNකයට තම ෙග 'යu< u<කම ෛධ යම ව ඉ£ කර5. සාමාන>ෙය අප භා'තා කරන වචන, අපෙ P@'Y, ආකkප ෙ6 සෑම ෙදය ම ෙ6 ෙලNකයට අය , ෙලNක 'ෂයට අය ෙIවkය. වන ෙලNකයට අය නැත. එය ෙලNකෙය ප බා/ර :ව[.අපට P=ව ඇ ෙ ෙලNකයට අය නැ@ වන ෙලNක 'ෂයට අය වද ,හැŸ6 ආකkප මo Gකාශ [eමටය.ෙමය මහ =ෂ්කර dයාව[.ම ද ෙලNක 'ෂයට අය ෙදය බැ' භාෂාව හා එ/ වා ෙකNෂය සැක ඇ ෙ ස6මත ෙලNක ව>වහාරෙ, ඇ@ ෙI Gකාශ [eමට පමණ බැ' .ස6මත ෙලNක ව>වහාරයට අය ෙනAවන ෙදය භාෂාෙT වචන මo Gකාශ [eම =ෂ්කර D ඇ ෙ එබැ' .ෙකAපමණ පැහැcYව Gකාශ [eමට උ සාහ දැHවද ඒ Pයj උ සාහය දරණ ලද ෙවෙහෙස Gමාණයට සා ථක ෙනAෙT.ඇතැ6'ට අ ථයද අ‡k 'ය හැ[ය.ඒ සා එවැ 'gහය අවෙබNධ කළu ෙ භාෂාෙT එම වචනවලට ලබාU ඇ@ ස6මත අ ථ අ1ව සැල•ෙම ෙනAව ඒවා ෙයAදා ඇ@ ස්ථානවල ඒවා Xමන අH@ ෙයAදා ඇ@දැ5 ය න ’tබඳව සැY[Yම Dම <t .ෙ6 අ1ව රහත වහ ෙසෙ ෙසNපාcෙශෂ ප වාණ අවස්ථාව හා අ1පාcෙශෂ ප වාණ අවස්ථාව අතර පව@න ෙවනස ෙkශ ' i ත ‡වද ස්ක ධය ෙ පැවැ ම 'ද>මානDම හා ස්ක ධය හැර දැ2ම මත රඳා පවM.රහත වහ ෙස ෙkශය ෙග ' i ත ‡වද තමා දරණ අ @ම ෙIහය තව=රට žවමානව පැවMම න6 එ තරා =ක[. ශeරය පැවැ ම,ශeර ෙපNෂණය, අTවැP, මැP මrH උව=H වලට ල Dම,ෙරNග වලට ෙගA=HDම, ශeර Gවාහන කරදරය ආU වශෙය ශeරයග පව වාගැ`ෙ6 උප±ව µස[. අ හ වයට ප ‡වද ආuෂ ම වන ෙත ’ ව පෑ ෙනAහැ[ය.එබැ' žව වන සෑම'ටක Uම ශeරය පව වාෙගන යෑෙ6 =කට රහත වහ ෙසට iEණපෑමට P=ෙT.උ වහ ෙසට නැ@ ව ෙ මානPක =ක පමණ[.ඒ Pයj Dp6වY Pත ' i තDම සා මානPක ඛ,= ඛ ආU [P= 'pම උ වහ ෙසට නැත. ව අවෙබNධය ඉතා 'ශාල වය යැ5 ඇ q 'ටම සාමාන> අෙයXෙ මනසට නැෙඟ ෙ 'p6 සා ඇ@වන වය බr ෙදය[.නi සැබෑව න6 එයට හා පP ම 'HIධ ත වය[.අ හ ඵලය වය ව ෙ 'p6 Pයkෙල y=q බැ' .'p6 වY y=1'ට ඒ ත වය 'p6 ඇ Gකාශ කළෙනAහැ[ය.නi සාමාන>ෙය Tයවහාරෙ, පව@න සෑම වය ’tබඳ අ ථකථනය ම සැක ඇ ෙ 'p6 ඇ අ දැ•6 Gකාශ [eමටය.රහත වහ ෙසෙ 'p6වY y=1 Pෙ ස්වභාවය 'p6 ඇ ඇ දැ•6 Gකාශ [eම සඳහා සකස්ව පව@න භාෂාව භා'තාෙකAට වැරcව 'gහ[eෙ6 අපහ තාවය ඇත. [Pය6 Žමය[ Gකාශ කළ එය "වණය කර නා එය ෙ H6ග1ෙ, ඔEෙ Pතැo වලට අ‘®ලවන ප c yස සෑබෑ යථා ථය අ1ව ෙනAෙT.ෙ6 ත වය අ-ක වශෙය 'ද>ාමන ව ෙ පෘථ ජන RIගල5 ස6බ ධෙය .ෙසNවා මා ගඵලෙ, Pට අනාගා2 මා ගඵලය ද වා ඇ@ ෙසඛ උ<ම ට අවම තරy අ1මානෙය ව වන ෙ H6ගත හැ[ය.කල>ාණ පෘථ ජනයාටද තරම ෙවෙහසD මඳ පමණ[ ආස නව න>ා‘®ල ප c වටහා ගත හැ[ය. අ හ වයට ප : Pත යt සංසාර ව›ටයට ෙනAෙපරෙළ5.'p6වලට 8¶Dම සා ෙ6 තා 'ශාල = Gමාණය ඛ යැ5 µව§ 'ඳ ඇ@බව වැට²ම සා එය හැරදැ2ම ව ලැ•ම ’nස ෙහ<වන බැ' යt වර ඊට හ Dම ෙකෙසව P=ෙනAෙT. ඛ යැ5 µව§ 'p6 ඉතා 'ශාල Gමාණයක =ක 'p6 ෙලස 'py දැ– මානPක }ඩනය[ ප D ප ව ව අවෙබNධය සා ඒ =[ දහස්Dමට ලැ•ම අ හ වයට ප : උ<මාට 'ශාල මානPක වය[.දැ– අසාධ> ෙරNගයකට ෙගA=Hව Pට ඉ වය ලැ•මට හැ[Dම බr වය ලැ·අෙයX යt ඒ ෙරNගෙය }ඩා 'pමට ෙනAPත නා ෙම අ හ වයට ප : උ<මා යt ෙකෙසව සංසාර ව›ටයටම පැy¯මට ෙනAPත5.ෙමය ත කෙය ඔlRකර දැ 'ය ෙනAහැ[ය.ෙkඛනගත 'ස්තර මo ද තහ‡H කළෙනAහැ[ය.වචන භා'තා [eම අ-ක: Gමාණයට එ5 'gහකළ u< වැරc අHත ද අ‡kD ය5.ධ මය වචනයවY පැවමට ෙවෙහසගැ`මට වඩා එ ෂණය <ළ 'p6 Pයj ෙI ෂණය පාසා fp fp යන ආකාරය P/ 1වn `e ෂණය කළහැ[ න6 එය ඊට වඩා ෙබෙහ' ඵලදා¸ ව1 ඇත.අ හ වයට ප Dම ය1 ෙසNවා අවස්ථාෙTU පැහැcYවන ෙමවැ
 7. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ප fම වඩ වඩා පැහැcYව මානPක ෙලස Gත> ෂව වටහාගැ`මට හැ[Dම5.'p6 Pයkල =ක යැ5 ඉතාම පැහැcYව Gත> ෂ: 'ට ඒවා අ හැර දැyය u<යැ5 අi<ෙව පැහැcY කරcය u< ෙනAෙT.එය ෂණෙය H සාහකව P=වන dයාවtය[.අ හ වය සඳහා මා ගඥානය වැ¹ෙ6U P=ව ෙ ෙ6 dයාවtය5.අ හ වය ලැ•ම ’ ස මා ගඥානය ෙලස වඩ ෙ අi< ෙදය ෙනAව ආ ය අෂ්ටාං8ක මා ගයමය.'p6 =ක වනවා ෙම ම 'p6 සා ඇ@වන ෙලAවද =ක[. ෙලNකය ඇ@බව වැටෙහ ෙ 'p6 සාය. ඛය,=ඛය ෙම ම උෙl ෂාවද 'p6වලට අය ය. ඛෙ, හා =ඛෙ, පමණ දැ– 'p6 ස්වභාවය උෙl ෂාෙT 'ද>ාමාන ෙනA:වද ඉතාම Pu6 'p6 ස්වභාවය එ/ අ ත ගතය.Pයj 'p6 ෙවනස්වන බැ' = ඛය[.ෙලNකෙ, අ’ žව ව ඉ නා බව දැෙන ෙ ම<’ට සම ගැ‹ කලක ෙම ඇ@වන ෙමම 'p6 රා¡ය සා බව ෙමAෙහAතකටව Pතා බැºෙTද?අ හ වයට ප Dම ය1 ෙම• 'p6වල යථා ථය 1වn ෙමෙන/ කරබැ¦ම සා Pත එම 'p6වY ijම ම yUම5.ෙ6 yUම අභාව මා‰ය ෙනAව පව@න යථා ථ ස්වභාවය[.Eෙද 'p6වල අභාව මා‰යම වන ෙනAෙT.එෙස න6 ඇස,කs, නාසාc ඉ _ය නැ@ RIගලයා ඉ _ය අ/yDම සාම ව අවෙබNධය ලබ ෙ X බවට ප 'ය u<ය.නi= එය එෙස ෙනAෙT.ඉ _ය අ/y‡වද RIගලයාෙ Pෙ ආශාව @ෙබන<H 'p6 Pෙත පහව ෙනAය5.ෙ6 සා රහත වහ ෙස අ හ වයට ප Dම සමඟ =Hකර1ෙ, ඒ ඉ _ය / අරiq ගැ`ම ෙනAව අරiq ගැ`ෙ6U ඇ@වන 'p6 ස/ත මානPක ස්වභාවය5. අෙසඛ ය1 / 2ම ස6“ ණ කළා: ය න5.එබැ' තව =රට ව අවෙබNධයට කළ u< ෙදය ෙනAමැ@Dම අෙසඛ සංජානනෙය/ ල ෂණය5. අෙසඛ සංජානනය <ළ ගැhව ඇ@ ප “ ණ ස්වභාවය ෙලNක ස6i@ය<ළ µp /ඳ ද[න ෙIට වඩා හා පP ම ෙවනස්ය.එ/U ෙලNක ස6i@ය <ළ රාiගතව Pත ෙනXහට උසස් යැ5 ෙපෙනන ෙI අෙසඛ සංජානනය අ1ව [P= අ ථය නැ@ ෙI ෙලස වැට²ම අHමය ෙනAෙT.ෙමNහය, ප”ඝය හා කාමය ස6i@යට අ1ව උසස් රස' දනා මක ෙI ෙස සැලෙකත ,අෙසඛ සංජානනයට අ1ව ඉ ypම උ<6ය. ම ද වණයක ඇ@ කැෙම ලබන ආශ්වාදය වැ ආශ්වාදය ෙමNහ, ප”ඝ හා කාම P@'Y සා RE= RIගලෙයX ලබන බැ' එය ස්³ර සැබෑ සැනම ෙලස අෙසඛ සංජානනය අ1ව ෙනAසැලෙකන සාය.ෙ6 ෙහ<ව සා Pයj 'p6වY ypම අෙසඛ සංජානනෙය/ පදනම ෙස සැලෙ .'p6වY ' i තDම ය1 දැ`ම ෙනAමැ@ව P§ම ෙනAෙT.දැ`6 ලබත එවැ දැ`6 සා ලබන ආශ්වාදෙය Pත 'u ත [eම 'p6වY yUම ෙT.අ හ වයට ෙමහා ඇ@ ''ධ මා ගඵල ම›ට6වලU 'pම එ එ ස්වZපෙය එ එ ම›ට6වY G²ණ කරන නi= අ හ වෙ,U ස6“ ණ වශෙය ම 'pම Gහාණය කර1 ලැෙh.ž'තාශාව,fය,සැකය වැ ''ධ මානPක ස්වභාවය 'pම ඇ@බෙT ''ධ සලXq ෙT.'pම ijම ම Gහාණය කළ රහත වහ ෙසහට 'pෙ6 ''ධ සලXq නැත.Rරාණ කාලවලU අ හ වය පe ෂාවට ල [eම සඳහා 'pෙ6 ල ෂණ අ හ වයට ප : බවට සැලෙකන RIගල5 <ළ ඇ@දැ5 පe ෂාවට ල කර ඇත.ෙ6 අ1ව තව=රට ž'තාශාව ඇ@ අෙයXදැ5 වටහාගැ`මට fයකH ස්වZපෙය ඉc ය ෙවත පැyෙණන හස්@රාජෙයX මවා ෙප Dම හා ඉ fයට ප Dම දැ 'ය හැ[ය.තව වෙරක ස්නානය ෙගAස් ජලෙ, 8¦ P”යU ව<ර <t ඇp' පාදය ඩැහැගැ`ම<t සං‰ාසයට ප කර'ය හැ[දැ5 පe ෂා කරබැ¦ම.ෙමවැ ''ධ P=D6 <t අ හ වයට ප Dම සැබෑව දැ5 පe ෂාවට ල කර @ෙh.අ හ වයට ප : උ<මා <ළ ž'තාශාව නැ@ බව එ තරා සලXණ වශෙය ෙමකල සමාජ ස6මතය අ1ව සලකන ලද පැහැcYෙT.එෙසම ඉxය ඇ ග නා අරiqවල 'p6 ස්වZපය ගැhව පව@ ෙ දැ5 දැනගැ`ම සඳහා පe ෂා [eම ’nස අ හ ව ලබා ඇතැ5 පවසන RIගලයා ස2පෙය/ රසව ව>ංජනය ’Yෙයළ [eෙ6 අවස්ථාව දැ 'ය හැ[ය.එ/U එම උ<මාෙ ෙ»ට වැˆeම P=ව ෙ දැ5 පe ෂාකර බලා ඒ අ1ව අ හ වයලබා ඇ දැ5 වටහාගැ`ම Rරාණ කාලවල ෙම/ පැව@ එ Žමය[. Tහා ඉxෙ, සංජානන හැ[යා පe ෂා කර එ/ 'pෙ6 ල ෂණ ගැhව පව@ ෙ දැ5 බැ¦ම ෙම/U P=කර @ෙh.තව 'ටකU ඉතා Zම ස්•ය සෘI-බලෙය මවා ඇය ෙදස බලාෙගන P§මට සැලැස්Dම<t තම Pතට රාගය GෙTශව ෙ දැ5 වටහාෙගන ඒ අ1ව අ හ වයට පැyණ ඇ දැ5 මැනබැ¦මට හැ['ය.
 8. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ 5.2.අ හ වය හා සංජානනය අ හ වය හා සංජානනය අතර පව@1ෙ, ඉතා දැ– සබඳතාවය[.ෙකෙනX අ හ වයට ප Dම සමඟම ඒ උ<මාෙ සංජානන හැ[යාව ඉතා Pu6 ස්වZපයකට ප ව තනය ෙT.එ/U 'p6 ප ෂයට අය ව 'චාර “ වකDෙ6 අවකාශ ඇ/e @· මානPක ආකkප ෙබAෙහNමයකටම අyත දහස /yෙT.ෙ6 දහස සාම ෙමෙත ෙනAලද අi<ම ආකාරෙ, මානPක දහස ’tබඳ හැŸම ඇ@ෙT.ෙමය 'p6වY දහස ලැ•ම සා Pත<ළ ඇ@: දහස් ආකkපය[. 'p6වY yUම වය යැ5 පවස1ෙ, එය තව=රට 'pෙ6 වය : සා ෙනAෙT.එ/ 'p6 වY ලබන වය ෙනAව 'p6වY ypෙ6 වය ඇත.ෙම/U වැරU6 P=D ඇ ෙ වය යන වචනය සාය.ම ද වය යන වචනය "වණය ෙව ම මනසට ඒ ’tබඳ ෙගAඩනැෙඟ1ෙ, 'p6 වY u ත මානPක වටා’ටාව[.ම ද මානව සමාජ ව>වහාරෙ, වය යන වදන භා'තා කර ඇ ෙ 'p6 සා ඇ@වන වය 'ස්තර[eමට වන බැ' .ෙ6 ෙහ<ව සා වය යන වදන සා මනසට ඇ@වන 'pෙ6 ස්වභාවය 'p6වY 'u තDෙ6U මනසට ඇ@වන 'i @ය අ ථ දැ Dම සඳහා භා'තා [eෙ6U ෙබAෙහN අ‡k සහ ගැටj ඇ@Dම ෙනAවැළැ 'ය හැ[ කHණ ව1 ඇත.ෙ6 ෙහ<ව මත 'p6වY ' i ත වය හැC Dම සඳහා ෙථරවාc •ලා"වල එය අෙTcත ඛ වශෙය 'ස්තර කර U ඇත.අෙTcත ඛය න6 ෙනA'pෙ6 ඇ@ සැහැkºව5.එයට 2ට වඩා = වචනය නැත.අ හ වය හා සංජානනය අතර ඇ@ ගැටj න6 අ හ වය ලබාග උ<මාට එය Gත> ෂ අවෙබNධ කරගැ`ෙ6U සංජානනය වන ස්වZපය ’tබඳව ෙනAෙT.එයට ප බා/රව ෙවන RIගල5 'P අ හ වය ’tබඳ සංජානනය කරගැ`මට උ සාහ[eෙ6U ඒ ’tබඳව වචන භා'තය <t වැරcව අ ථ gහණය කරගැ`ම ’tබඳ අHතාවලට iEණ පෑම ෙනAවැළැ 'ය හැ[ ෙදය ව1 ඇත.ම ද භාෂාෙT වචනවල අ ථය ෙපA=ෙT ස6මත ෙලස ද වා ඇ ෙ සාමාන> RIගල සංජානනයට සාෙl ෂව වන බැ' . ෙ6 ෙහ<ව සා සංජානන හැඩතල සකස්ව පව@න ස්වZපෙය අ හ වය සංජානනය කරගැ`ෙ6 =ෂ්කරතා ඇ@ෙT.එෙස =ෂ්කරතා ඇ@Dම ස්වභා'කය. භාෂාවක වචන සකස්ව පව@ ෙ සාමාන> RIගල සංජානනයට අ1Zපවය.අ හ වය සාමාන> RIගල සංජානනයට ෙවනස්:ව[.සාමාන> RIගල සංජානනයට ස6බ ධව ඇ@වන ''ධ ල ෂණ, PI- හා අවස්ථා Zපණය ’nස ඇ@ භාෂාව මo ස්ව•ය අවෙබNධයට අ1Z}ව ඇ@වන මානPක ස්වභාවය යම අu පැහැcYව Gකාශ [ ෙ6 ඇ@ =ෂ්කරතාවය අ හ වයට ප : උ<මාහට ඇ@'ය හැ[ය. නi එය අ හ ව ඵලාවෙබNධෙය/ ඇ@ ගැටඵව ෙනAෙT. ම ද අ හ ව ඵලාවෙබNධය ෙලNක dයාකාe වයට අය ෙනAව නා : ෙදය බැ' . රහත වහ ෙස žව ව P”නතා භාෂාව හා වචන භා'තෙය ස්ව•ය අදහස් අන>ය හට Gකාශ කරන නi= ෙලNක ස6i@ය ’tබඳව හැර අ හ ව ඵලාෙබNධය ’tබඳ එම අදහස් ඉතා වැරcව අන>ය හට පැහැcY [eෙ6 අපහ තාවය පව@1 ඇත. එෙසම ෙස අයට රහත වහ ෙස ’Yබඳ හා අ හ ඵලය ’tබඳව භාෂාව භා'තාකර 'gහ [eමටද අපහ ය.සම ම›ටෙ6 ප වන රහත වහ ෙසලා ෙදනම එ[ෙනකාෙ මානPක ප fම අවෙබNධකර1ෙ, භාෂාව භා'තෙය පමණ ම ෙනAෙT. එ• භාෂාව භා'තය සමඟ උ වහ ෙසලා<ළ පව@න GාෙයN8ක අවෙබNධය එ[ෙනකා ෙවත ස ෙTදනය[eම භාෂාව භා'තෙය පමණ RE= අයට ධ මාවෙබNධය ස ෙTදනය [eමට වඩා පහ ය.එකම ධ ම කHණ ශාස්½යව අවෙබNධ කරග ෙ G@ෙTධ කරග ෙ ස්වZප ෙදක[ . සාමාන> RIගලෙයX 'P ෙලNකය gහණය කරෙගන P”න ස්වZපයට අ1Zපව එය අ හැe රහ උ<ෙමX ෙලNකය සංජානනය කරග1ෙ, ෙකෙසද යන ගැටjව ඇ@ව1ෙ, ෙස අයටය.ම ද අ හ වයට ලබා Gත> ෂ අවෙබNධයට ප : උ<ෙමXෙ Pතැ8 වඩා ෙහAC ම gහණය කරගත හැ ෙ තව රහත වහ ෙස නමකටම පමණ[.ධ මය "වණය<t වටහා ගැ`ම එක[.එයම GාෙයN8කව අවෙබNධ කරගැ`ම අෙනක[.ෙ6 ල ෂණ ෙදකම එ[ෙන[ 'u ත:ෙ, ෙනAෙT.අ හ වයට ප : උ<මාහට ෙලNකයට තමා ලැ· අ හ වය Gකාශ[eෙ6
 9. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ අi< ආශාව නැත.කැ} ෙප`ෙ6 ෙහN GPI-යට ප Dෙ6 ‡වමනාව නැත.ම ද අ හ වයට ප Dම සමඟම උ වහ ෙස ෙලNක සංජානනය P=කරන ඉ _ය අ දැ•6වල 'pෙ6 හැඩතල ෙව1වට ෙTදෙ, හැඩතලවලට අ‘Zපවන ප c ස්ව•ය මානPක ස්වZපය සකස්කරග නා බැ' .ෙමය සංස්කාර ෙහව සකස්කරග ත ෙනAෙT.ම ද සංස්කාර ව1ෙ, යමක පව@ නා : ස්වZපය ෙවනස්කර ගැ`ම වන බැ' .ෙම/U P=ව1ෙ, ෙමෙත P=: dයාවtය ෙව1වට සැබෑ ස්වZපෙය සෑම ෙදය ම සංජානනය කරගැ`මට මානPක EHව ඇ@කර ගැ`ම5.ඒ සැබෑ ස්වZපය ය1 යමක පව@න ස්වභාවය5.යථා ථය අවෙබNධකරගත හැ ෙ එෙලස යමක පව@න ස්වZපය ඒ අu ම සංජානනය කරගැ`ෙම .ඇස,කණ,නාසය,cව,සම හා මනස යන ෂv ඉ _ය ෙකෙර ලබාග නා : අරiq ගැ`ෙ6U ඇ@වන ආශ්වාදය =Hකර අෙTcත ෙස අරiq සංජානනය කරගැ`ම ’nස P=කරන මානPක අභ>ාසෙ, ®ඨGාl@ අවස්ථාව ව1ෙ,ද අ හ වය අවෙබNධ කරගැ`ම5. අ හ ව අවෙබNධෙ,U RIගල වය ˜ණා මකව šන>D ය5. RIගල වය ˜ණා මකව šන>D 8යද ’ ව පාන අවස්ථාව ද වා පංචස්ක ධය පව@5.එම පංචස්ක ධය ඇ Hකර පැව@ මානPක =ක පමණ අ හ ව අවෙබNධෙ,U D ය5.ෙ6 ˜ණය වැරcව gහණය කරගැ`ම <t 'නා භාෂාවක වචන භා'තය<t වටහාcයහැ[ ත වය ෙනAෙT. අ හ වය එය ශා ෂා කරගැ`ෙම ම වටහාගත u< ස්වයං Gත> ෂය ව1ෙ, ෙ6 ෙහ<ව මතය.ෂv ඉ _ය සංජානන<t 'p6 ලැ•ම ෙලNකය නy හr ව5. වන ෙලNකයට ප බා/ර:ව[.එෙස න6 රහත වහ ෙස ව අවෙබNධ කරග1ෙ, ෙකෙසද?අ හ ව ඵලයට ප Dම ෙකෙස P=ව ෙ ද? යන ගැටj සාමාන> RE= ම1ෂ>ෙයXට ඇ@ෙT.ම ද ෙලNකය හා එය ඇ@Dම ෙම ම නැ@Dම එ[ෙන[ 'u ත ධ මතා ෙලස ෙමෙන/කරන ඒ RIගලයාට ව අවෙබNධය ’nස මා ගය ත කා‘®ල ƒ තනය ඔස්ෙස වටහාගැ`ම අH බැ' .සෑම RE= අෙයXට RH=D P”1ෙ, ත කා‘®ලව PMමටය.RE= සෑම ස වෙයX <ළම ෙ6 ග@ ල ෂණය අ™වැ– වශෙය ƒ ත ස තානෙ, ද නට ඇත.ඉෙග`ම <t P=ව1ෙ, ෙ6 ත කා‘®ල ƒ තනයට ''ධ න>ාය,PIධා ත එක<Dම5.ඒ අ1ව උග RIගලයා ‘ග RIගලයාට වඩා පැහැcY '-ම ෙලස හා ත කා‘®ල ෙලස කkපනා කරන බව වටහාගත හැ[ය. එය ෙලNකය අවෙබNධය කරගැ`මට Gමාණව ය.එවැ REqව අධ>ාපනය <t යෙමXහට ලබා ෙද ෙ වඩා ෙහAC Pය කටu< ඉ£ කළහැ[ RරවැPෙයX මාණය කර ගැ`ම ’nසය. ඒ සමඟම අනාගත වෘ Mය කටu< ’tබඳ 'ෙශෂ: හැ[යාව ද අධ>ාපනය <t ශා ෂා කරග 5.ඒ <t අනාගත වෘ Mය හැ[යාව ශා ෂා කරගැ`මට Rjවන. නi අ හ වය හා අ හ වයට අය සංජානන පැ@කඩ ෙ6 කHq ඇ gහණය කරගැ`මට ෙනAහැ[ය.ඊට ෙහ<ව අ හ වය අ හ ව G@පදාව ලබාග නා ŽමෙTදය ත කය පාදක කර ෙගAඩෙනAනැŸ @•මය.අ හ වය හැර ෙස Pයj ෙල~[ක ෙI ෙගAඩනැŸ ඇ ෙ ද ත කා‘®ල ƒ තනය පදන6 කරෙගනය.අ හ වයට හා අ හ ව G@පදාවට තා [ක P@'Y ෙගNචර ෙනAව ෙ ම ද?ත කා‘®ල ƒ තනය ෙගAඩනැŸ පව@ ෙ මනෙස ෙභ~@ක˜ණ ඇ H කරy වන ෙහ5 .මනෙස ෙභ~@ක ˜ණ න6 Xම ? බා/ර ප සරෙ, පව@න ±ව>මය ෙIවkය.එන6 ෂv ඉxය සංජානන හා ඒවාට අරiq කරග නා 'ෂය වස්¾ ය.'ෂය වස්¾ පව@න බව ද ෙ ෙකෙසද?ඉxය සංජානනය සා 'ෂය වස්¾ ඇ@බව දැෙ .]= වහ ෙස ෙලNකය ෙලස ’tෙගන ඇ ෙ 'ෂය වස්¾ ෙනAව ඉxය සංජානනයම බව ෙලNකය ෙලNක සiදය ෙලNක ෙරNධය ෙලNක ෙරNධ G@පදාව බඹය : ෙ6 PHෙර/ම පණවy යැ5 උ වහ ෙසෙ අ1ශාසනය සා පැහැcY ෙT.]= වහ ෙස ෙලNකය ෙලස 'ෂය වස්¾ ’t ෙනAෙගන ඉxය සංජානනය ’tග ෙ ම ද?එයට ඉතා පැහැcY හා ශ්ƒත ’t<ර ඇත.ය6 ශ්ƒත ෙදය ’tබඳව ඉxය සංජානන •පය ගතෙහA ඉ අදාළ 'ෂය වස්¾ව ’tබඳ සැබෑ ෙතAර<H සංජානන කර ෙ Xම ඉxයදැ5 ශ්ƒතව පැවPයෙනAහැ[ය. එබැ' එ• 'ෂය වස්<ව ’tබඳ ශ්ƒත හැඩය ’tබඳ අදහස ඉxය සංජානනෙය 'u තව ලබාගත හැ[ ෙනAෙT.එබැ' Pයj 'ෂය වස්¾ ’tබඳ ඉxය සංජානනෙය 'u ත [Pය6 හැඩය ලැfය හැ[ ෙනAෙT.ම ද එකම 'ෂය වස්<ව ‡වද ''ධ ඉxය සංජානනය අ1ව ''ධ හැඩතල ග නා
 10. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ බැ' .ෙ6 සා ෙලNකය ’tබඳ අදහස හා එ/ ගැhව ඇ@ ''ධ 'ƒ‰ව බව ඇ@ව ෙ Eෙද 'ෂය වස්¾ සා ෙනAව ඉxය සංජානනෙ, පව@න ''ධ ''‰ව බව සා බව පැහැcY ෙT. ෙ6 ෙලNකෙ, පව@න ''ධ ව ණවල සැබ' ම වඩා ෙහAC cස්ව ෙ ම1ෂ> ෙදෙනතටය. ස ව දෘෂ්”යට ෙගNචර ව ෙ ඒ ව ණවලට වඩා අ™ෙව .සමහර ස ව ව ගවලට ෙලNකය Eෙද ව ණ ෙනAව = හා කj යන ව ණ ෙද[ පමණ ම දැ[ය හැ[ය.ඒ සා ෙම/U වඩා වැරc අදහස ෙලNකය ය1 බා/ර 'ෂය වස්¾ ෙනAව ඉxය සංජානනය බව5.ෙ6 සා ]=ර= ෙප වාU ඇ@ අදහෙස ඇ@ ගැ¥Hබව හා රවද>බව වඩා ෙහAC පැහැcYෙT.අ හ වයට ප උ<මාට ස්ව•ය ඉxය සංජානන ’tබඳව ඉතා ගැ¥H හා පැහැcY ර‡k අවෙබNධය ඇත. එම වැට²ම Gඥාව නy හැC ෙT.එෙසම එම Gඥාව P/ය හා 1වණ සමඟ ෙයU ඇත.එ ෂණයක Pතක ඉපUම සමඟම එ/ P/ය,1වණ හා Gඥාව ෙයU ඇත.අ හ ව මා ගඵල Gඥාව න6 ෙමයය.එෙස උපදවා ගැ`ම තව 'ෙශ ඉ _යක dයාකාe වය හා සමානව ƒ ත ස තානෙ, ෙකෙළස් හට ෙනAගැ Dම ’nස ෙහ<ෙT.ෙසNවා මා ගඵලෙ, Pට අනාගා2 මා ගඵල Gඥාව ද වා ඒ P/ය, 1වණ හා Gඥාව ''ධ GමාණවY ෙයU ඇ@ නi= අ හ ව මා ගඵල Gඥාව තර6 Gබල හා පැහැcY ෙලස ෙනAමැත. ෙ6 ෙහ<ව සා අ හ ව මා ගඵල Pතක ෙයU ඇ@ P/ය, 1වණ හා Gඥාව බලව ය.ඒ P/ 1වෙs බලෙය අ හ වයට ප : උ<මාෙ Pෙත/ 'p6 අkපමා‰ව ෙහN හටෙනAග 5. ඒ Pත ’'<H, Gභාෂ්වර, පැහැප , මල Pත[. වන න6 ෙලNක ෙරNධය5. රහ උ<මා ෙ6 ෙලAව žව ව P”න කාලෙ,Uම අ හ වය ශා ෂා කරගැ`මට න6 සž' ත වෙය ඇ@ අවස්ථාෙTUම උ වහ ෙසෙ Pයj ඉxය සංජානන ෙලNක ෙරNධය නැමැ@ අවස්ථාවට ප 'ය u<ය.සž' අවස්ථාෙT පව@න ඉxය dයාකාe වය ෙලNක ෙරNධ අවස්ථාවට ප ව1ෙ, ෙකෙසද?එෙස න6 ඉxය dයාකාe වය අඩාලD නැවM ය ෙ ද?අ හ වයට ප Dෙ6U එෙස ඉxය dයාකාe වය අඩාලDමකට ෙහN අ¿ය ස්වභාවයකට ප ෙනAෙT. නi ඉxය සංජානන Pයkල ඇ ෙගAඩනඟා ෙගන ඇ තා: දෘෂ්” හා 'p6 ස/ත Gපංච ෙලNකය අ හැර දැ2මට සම ෙT.ෙම/U ෙලNක ෙරNධය ෙලස අ ථද වා ඇ ෙ දෘෂ්” හා 'p6 ස/ත Gපංච ෙලNකය අ හැර දැ2ම5.ෙ6 සඳහා ඉxය dයාකාe වය ෙභ~@කව නතරකර දැ2මට අවශ> නැත.එෙස න6 මළy යකට වාණාවෙබNධය වඩා පහ ෙව ලැfය හැ[ව1 ඇත. ම ද මළ y ෙ, ෙභ~@ක ඉ _ය dයාකාe වය ස6“ ණෙය නතරව ඇ@ බැ' . එබැ' Gපංච ෙලNකය අ හැර දැ2මට ෙභ~@ක ඉ _ය dයාකාe වය නතර[eම අවශ> නැ@ බව වටහා ගතහැ[ය. ෙභ~@ක ඉ _ / සž' dයාකාe වය පව@IUම ඒ dයාකාe වෙය/ පව@න දෘෂ්” හා 'p6 ˜ණය ස6“ ණෙය ම Gහාණය කර දැ2ම ෙම/U P=ෙT. ෙම/U Gහාණය කර දැෙම1ෙ, 'p6 හා දෘෂ්” ˜ණය 'නා සමස්ත dයාකාe වය ෙනAෙT. එය යමක dයාකාe වය පව@IUම එම dයාකාe වය තව =රට පව වාෙගන යෑම ’nස අවශ>වන ආධාරක හා ෙහ< සාධක ඉව [eම5. ෙ6 ෙහ<ව සා dයාකාe වය පැව@යද ස්වභා'ක අ දy එ/ ෙභ~@ක පැ@කඩ fඳ වැ§ෙම ප යt එම dයාකාe වය හට ෙනAග 5. අ හ ඵලය ලැ•ම ය1 ඉ _ය dයාකාe බව පව@IUම එ/ අඛsඩ පැවැ ම fඳ දැ2ම5. එය ෙභ~@ක fඳ දැ2ම ෙනAව ආධ>ා මක fඳ දැ2ම[. ෙභ~@ක ඉ _ය dයාකාe වය සා හට ගැෙනන ආධ>ා yක RIගල වය හා බැr1 දෘෂ්” හා 'p6 ජාලය Gහාණය [eෙ6 ෂ්ටාව අ හ ව ඵලය අවෙබNධය5. එය Pතන තර6ම පහ ෙදය ෙනAෙT. නi ෙනAකළහැ[: ෙදය ද ෙනAෙT. අවශ>තාවය හා උන =ව පව@ ෙ න6 කළහැ[ ෙදය[. නi එය වැරc ෙලස වටහාගත u<ය.ධ මාවෙබNධය ලැ•ම ය1 පාY •’ටක ධ මෙ, වචන හා ව>ඤ්ජන අතර PරගතD Pට ඒ ’tබඳ ''ධ වාද'වාද කරy උ11 අතර මද,මාන,ඊ ෂ>ා,ප වශව කkගත[eම ෙනAෙT. ෙම/U ක‡H වැරcද ෙව1වට Xම වැරcද ය න ’tබඳ අවධානය ෙයAi [eම <t ෙමවැ ගැ¥H අවස්ථා වටහා ගැ`ම පහ ෙT. තම වටහා ග තද ඒ අවෙබNධය ෙදවැ ෙනX ෙවත වැරcව ලබාcය හැ[ද යන ගැටjවද ෙම/ද ඇ@බව අමතක ෙනAකළ u<ය.
 11. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ]=දහමට අ1ව ෙලNක ය1ෙව සැලෙක1ෙ, ෙභ~@ක 'ෂය ෙලNකය ෙනAව එම Gපංච ෙලNකය ඇ ඇ@වන ඉ _ය සංජානනය5. අ හ වයට ප Dෙ6U ඉ _ය සංජානනෙ, ඇ@ අඛsඩ පැවැ මට අවශ> කරන ආධ>ා yක සාධක Gහාණය කර දම1 ලැෙh. ෙ6 ෙහ<ව සා ව තමාන භවය <ළ “ ව ක ම Gත>ෙය හටග ෙභ~@ක ශාe ක ඉ _ය dයාකාe වය ආu කාලය පව@න <H පමණ dයා මකව පවM. ඉ _ය සංජානනය dයා මකව පව@ ෙ ද ඒ කාලමාව <ළ පමn. “ ව ක ම බලෙය හටග ඉ _ය ආuකාලය අවස වන ෙත ඉ _ය සංජානනය P= ෙT. ශාe ක žව කාලය ෙහව ආuෂ ඇ@ තා ඉ _ය සංජානනය පව@න අතර මරn ප ව යt එය හට ගැෙන1ෙ, ඒ සඳහා අවශ> ෙහ< සාධක පව@ ෙ න6 පමn.එම ෙහ<සාධක න6 දෘෂ්” හා 'p6 ’Yබඳ අඛsඩව පව@න බැpම5. යෙමX අ හ වයට ප Dෙ6U දෘෂ්” හා 'p6 නැමැ@ ෙමම ෙහ< සාධක Pෙත ඉව ව ය5. එය තාවකාYකව යටප කරදැ2ම ෙනAෙT.තාවකාYකව යටප කළ හැ ෙ 'p6වල කාම,Zප හා අZප යන ඕලා ක ස්වZපය5. ෙල~[ක ධ>ාන ලැෙබ1ෙ, ෙ6 කාම,Zප හා අZප යන 'p6වල ඕලා ක ස්වZපය යටප කළ ම›ටමට අ1වය. 'p6 ස6“ ණෙය ම Gහාණය ව1ෙ, අ හ ව ඵලාවෙබNධෙ,Uය. 'p6වල ඕලා ක ස්වZපය කාම,Zප හා අZප අවස්ථා<t Gකාශයට ප ෙT න6 'p6 ස6“ ණෙය ම Gහාණය ෙනAකර Pයj 'p6 තාවකාYකව යටප කළහැ[ අවස්ථාව @ෙhද? සංඥාෙTද5ත ෙරNධ සමාප @යට සමවැU P”න අනාගා2 මා ගලාÀ උ<මාෙ Pෙ ඒ අවස්ථාෙTU යටප කර ඇ ෙ 'p6වල Pu6 ස්වZපය[. ෙරNධ සමාl@යට සමවැcය හැ ෙ රහත වහ ෙස හට හා අනාගා2 මා ගඵල උ<මා හට පමn. රහත වහ ෙසෙ Pයj දෘෂ්” හා 'p6 Gහාණය කර ඇත. නi= අනාගා2 උ<මාෙ Pu6 අq සහගත දෘෂ්” හා 'p6 ෙකAටස තවම අG²ණව ඇත. ෙරNධ සමාප @ය ය1 ස6“ ණෙය ම ඉ _ය සංජානනය අ හැර ව වෙ, ඇ@ අෙTද5ත බව හා එ ව P§ම5. ෙරNධ සමාප @ කාලය<ළ [P= ඉ _ය සංජානනය නැත. එෙස න6 අනාගා2 උ<මාෙ Pෙ තවම අG²ණව ඇ@ ඒ Pu6 දෘෂ්” හා 'p6 ස්වභාවය ව රසය ලබන අවස්ථාව<ළ පව@1ෙ, යටප ව බව උපකkපනය කළහැ[ය.ෙ6 උපකkපන මත කාම,Zප හා අZප අවස්ථාව ඉ ම: 'p6වල යටප කළ ස්වZපය 'ද>මානබව පැහැcYව දැකගත හැ[ය.නi ෙ6 'p6 ස්වZපෙය/ සාවද> දෘෂ්”ය ඇ@ බැ' එය තාවකාYක ෙලසට යටප ‡වද G²ණ ෙනAD පවM. 'p6 Pයkල G²ණ ව ෙ Pයj දෘෂ්” G²ණDම සාය.ම ද 'p6වල පදනම දෘෂ්”ය සාය.ඒ සා දෘෂ්”ය ස6“ ණෙය ම ඉව වයාම සමඟ Pයj 'p6ද ඒ සමඟ G²ණෙT.අ හ ඵලාවෙබNධයට ප Dම ය1ෙව අ ථ ද ව ෙ ෙ6 ත වයට ප Dම5.අ හ ඵලාවෙබNධයට ප වන <H [න6 අවස්ථාවකU ව දෘෂ්” හා 'p6 ස6“ ණෙය Gහාණය ෙනAෙT.ෙම/ දෘෂ්” ය1ෙව ද වා ඇ ෙ RIගල වය හා බැp ඇ@ අඛsඩ බෙව u< සං ෙk¡ක පැවැ ම5.•Yක අවස්ථාෙTU ස කාය c›œ වශෙය හා ප ව අ'ද>ාව ෙලස හr වා ඇ ෙ ෙ6 දෘෂ්”ය5.තsහාව 'p6 වශෙය ද වා ඇත.තsහාව ''ධ හැඩතල වY u<ව Pත<ළ හට ග 5.රාගය,IෙTෂය,මානය,ඊ ෂ>ාව හා මා සයÁ එෙස තsහාව ''ධ හැඩ තල වY හටගැ`ෙ6 ස්වZපය ය.'pම ය1 Eෙද ඇ<ළට ඇඳග නා ස්වභාවය5.ෙTදනාව 'p6වY 'u ත : 'ට ඇ ෙ ''ධ ඉxය සංඥා දැ`6 හැCනගත හැ[ ස්වZපෙය පමn. රහත වහ ෙසෙ ඉxය සංජානනය ය1 ෙ6 ඉxය සංඥා හැCනගැ`ෙ6 ස්වZපය පමණ[.ඒ <ළ සං ෙk©ක පැවැ මක නැත. ඉxය සංඥාව ඇ@: අවස්ථාෙTU එය ඇ@: බව හා නැ@: 'ට නැ@: බව පමණ දැනගැ`ම P/ 1වn u<ව P=කර1 ලැෙh.ඒ හැර සංඥාව ’tබඳව 'p6 වශෙය ඇ<ළත උරාග1 ලබන ස්වZපය රහත වහ ෙසලාහට නැත.RE= අයටන6 සංඥා 'p6 වශෙය ඇ<ළත උරාග1 ලබන ස්වZපය[ u<ව ඉxය සංජානන හට ග 5.එම ඉxය සංජානන සා යt යt ෙලNකය නy හr වන ඉxය සංජානන ඇ@Dෙ6 ස්වZපය Rන භව නy ලබාෙද5.ෙ6 අ1ව ෙලNක සiදය,ෙලNක ෙරNධය,ෙලNක ෙරNධය සඳහා මඟ හා ෙලNකය යන ස්ථාවර සතර ’Yබඳ ඇ@වන පැහැcY අවෙබNධය මත අ හ ඵලාවෙබNධයට RIගලෙයX ප ෙT.ඒ උ<මාෙ ƒ ත ස තානය Dතරාˆය. ෙk©ය.ෙමය '=Y ෙl1ව වසා තබා 'ද දහර ගලා ඒම නව ව නා ෙම එ වර කළෙනAහැ[ය.c˜ කාලමාව
 12. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ijkෙk ඉතාම GෙTශy හා දැ– ආ ම ශ @ය මත පමණ ම P=කළ u< කා යය[. එවැ අවස්ථාවල අ දැ•6 අ™කy අ වැරU6 හා අපe ෂාකාe ෙI P='ය හැ[බව වටහාගත u<ය. අ™ම තරy රහත වහ ෙස ’tබඳව ඇ@කර ඇ@ RIගල ආකkපය පවා වැරcසහගත වන අවස්ථාවක අ හ වය ය1 Xම දැ5 වැරc වැට²ම ඇ@කර ග තැ5 P@ය ෙනAහැ[ය. ''ධ කලාකෘ@වල මාණය කර ඇ@ රහත වහ ෙසෙ ස්වZපය ’tබඳ ඇ@කර ෙගනඇ@ මානPක ƒ‰ය <t සැබෑ රහත වහ ෙස පහ ෙව හrනාගත ෙනAහැ[ය.අ හ වයට ප ‡වද රහත වහ ෙස žවමානව වැඩP”න ෙස න6 උ වහ ෙසෙ සžD ම1ෂ> ශeරයට ඒ උසස් ආධ>ා yක ස්වZපය GෙTශ ෙනAෙT.සාමාන> ම1ෂ> ෙදෙන@ උ වහ ෙසව දැකගත හැ ෙ බා/රව [P= ෙවනස ෙනAදැ[ය හැ[ ෙලස සාමාන> ‚ à වහ ෙස ෙකෙනXෙ ස්වZපෙය බව අමතක ෙනAකළ u<ය. 'හාරස්ථානවල f<P<ව6 G@මා ආcෙය/ Z’ත රහත වහ ෙසෙ ස්වZපෙය ]=ර= žවමාන කාලෙ,Uව සැබෑ රහත වහ ෙසලා වැඩ ෙනAP”යබව වටහාගත u<ෙT.ආධ>ා yක ˜ණෙය/ j ’tf¥ව බා/ර ශeර ස්වභාවය<ළ ගැh'ය හැ[ ‡වද ස6“ ණ ආධ>ා මක ˜ණය බා/ර ශeරය ඇ HෙකAට දැනගත ෙනAහැ[බව පැහැcY 'යu<ය.රහත වහ ෙසෙ සංජානන හැඩතල ආධ>ා මක ˜ණය ඇ HෙකAට පවM. එය ෙකෙනXට බා/ර ශeරය e ෂණයෙකAට දැනගත ෙනAහැ[ය.අරහ ව සංජානය ’tබඳව සාමාන> සමාජෙ, ෙබAෙහN ’ ස දර ෙ වැරc ආකkපය.අරහ වය ලැfයහැ[ කාලමාව ’tබඳව ශ්ƒත cනවකවා1 ’YෙයළෙකAට ෙගන P”න RIගල5 ධ මය GාෙයN8ක ෙලසට dයා මක [eෙම ඇ@කරගත හැ[ අ හ ව ෂ්ඨාව [Pය6 කාලයකට ලÄකර දැ Dම RE මතය[.සමාජය ෙභ~@ක ප ෂයට වඩා බරව ඇ@ බැ' වැරcව ධ මය අ ථකථනය [eම අපහ 'යහැ[ය. එෙස කළහැ[ RIගල5 /ඟDමට Rjවන. ඒ සාම G@ප @ගHකව ෙලසට dයා [eෙ6 GාෙයN8ක අHතා ඇ@'ය හැ[ය.එය P=ව1ෙ, ධ මෙ, ˜ණය කාලය ගතDෙ6 U 'යැ• යන සා ෙනAෙT. ධ මය වැරcව අ ථකථනය [eෙ6 අපහ ක6 ඇ@වන බැ' .ඒ සමාජෙ, ෙබAෙහN ’ ස ලබ1ෙ, කා yක හා 'ද>ා අංශය ට බර අධ>ාපනය බැ' ඔ‡ <t ධ මය පැහැcY හා ගැ¥H ෙලස අවෙබNධ [eෙ6 හැ[යාව =රස්D ය5.පාY භාෂාව සමඟ •’ටක ධ මය ගැ¥ අධ>යන කළද Eෙද සා6Gදා5ක මාව ට අග@ගා2ව නැ¥HD P§ම ද ධ මාවෙබNධය ’nස වෑය6 [eමට ඇතැ6 අවස්ථාවලU බාධාකාe 'යහැ[ය.ඇතැ6 අවස්ථා වලU පාY •’ටකය ’Yබඳ ලබන සා6Gදා5ක අධ>ාපනය ධ මාවෙබNධයට උපකාe 'ය හැ[ය. ]=ර= žවමාන කාලමාව<ළ හා ඊට ප මඳ කාලය ප වන <H uගවල •’ටක ධ මෙය/ පව@න සžD ස්වZපෙය ම u<ව අ ථgහණය කරගැ`මට අවශ>කරණ ප fම පැව@ සාම රහත වහ ෙසලා බEලව වැඩP” බව අෙl Rරාණෙ, ස ඉ@හාස වා තා අ1ව පැහැcYෙT. කාලයාෙ ඇවෑෙම ඕනෑම භාෂාවක වචනවල අ ථය ෙවනස්Dම ස්වභා'කය.එෙසම භාෂාවක වචනවල සාමාන> අ ථයට වඩා ඒවාට ලබාU ඇ@ දා ශ ක අ ථය ෂnකව ෙවනස්වය5.එ/U අ ථ 'වරණ g ථවY භාෂාෙT සාමාන> හා දා ශ ක අ ථය µකගැ`මට වෑයම දරා ඇත. නi GාෙයN8ක ප ෂය y ෙග ඈ ව ම GාෙයN8ක කHq YÆත ස්වZපෙය සකස් කර ඇ@ Yයැ'Y <ළ අ ත ගත GාෙයN8ක කHq P අu gහණය කරගැ`ෙ6 හැ[යාව y ෙව@ =රස්ව ය5.GාෙයN8ක කHq දා ශ ක අ ථෙය 'වරණ [eෙම තා [ක හා ]I-මය ඥානය ව ධනයDම yස P/ 1වණ හා Gඥාව ව ධනය Dමට අවකාශ ෙනAසලස5. අ හ ව අවෙබNධය ’nස ඇ@ මා ගය හා අ හ ඵලාවෙබNධය GාෙයN8ක අu dයා මක [eෙම 'නා දා ශ කව අවෙබNධ කරගැ`මට අපහ Dෙ6 යම අ ථයද එය5.කkගතDම සමඟ iYක ]=සමය ''ධ කාය හා දා ශ ක ˜HXල රා¡යකට ෙබU ෙව Dමට ෙහ<:ෙ,ද ධ මය අ ථ 'වරණය කරන ලද ''ධ ස්වZපය / පැව@ ''ධතාවය5.•’ටකය 'gහ[eෙ6U හා සංගායනා [eෙ6U අ හ මා ගඵලාවෙබNධයට ද වනලද අ-ක සැල[kල හා Gමාnක ව ˜ණය සා අ හ වය ප කා¦නව ''ධ අ‚ෙයNගය ට ල ව ඇ@ ආකාරය රහත වහ ෙස ’tබඳ ඇ@: කායා තර ''ධ මත අ1ව පැහැcYෙT.එ/U අ හ වය ’tබඳ සාමාන> අය<ළ ඇ@: ''ධ මත හා සැබෑ ත වය අතර [Pය6 මතවාU ඝ›ටනය ඇ@: බව ෙපෙන නට ඇත.
 13. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ෙ6 අතර තව j ’ ස /තාමතාම අ හ වය හා අ හ මා ගඵලාවෙබNධය ’nස ඇ@ මඟ දය 'ෙTචනය ල කර ඇත. එමo උ වහ ෙසලාට /y: සාම5ක හා සමාජ¸ය ස්ථානයද පහල දැ2මට ෙවෙහස ෙගන ඇ@ අuH දැකගත හැ[ය.ප කා¦නව ෙ6 ත වය Gමාණා මක ෙලස අ-ක : අතර එමo අ හ ව පරමාද ශය ’tබඳ @· සාම5ක හා සමාජ¸ය ආකkපයටද Gබල පහර එkල: බව ’tගත හැ[ය. ෙබAෙහN'ට අරහ ව පරමාද ශයට Gබල ව”නාකම ik]=සමය <ළ /yව @•ෙම ප කා¦නව ''ධ වාP ලාභ අරiq කර පැ'Iදට එල¢ ’ සට එය ස්ව•ය මෙනNරථය i= ප කරගැ`මට [Pය6 බාධාව ඇ@ව @· බව ඔ‡ ෙ dයාකාe වය අ1ව පැහැcYෙT.]=ර= žවමාන කාලෙ,U ]=/yය ෙ Gබල ෙප~Hෂය {yකාව සා [Pව කර[යාගත ෙනAහැ[ව P§ ෙමවැ ’ ස් උ වහ ෙසෙ ප වාණය සමඟ කලඑt බැමට උ සාහකළ බව ශාසන ඉ@හාසය <t ෙප` ය5.'ෙශෂෙය සංගායනා වා තා මo ෙහtවන අ දමට ]Iධ වචනය ''ධ අu අ ථ Zපනය [eමට වෑය6 කළ ''ධ අ තෙනNම@ක ’ ස් සා සංගායනාව පැවැ Dෙ6 අවශ>තාව ඇ@: බව ද වා @ෙh.අ හ ඵලය ’tබඳ ''ධ මතවාද ව>ාlතD 8ෙ, එවැ ’ ස්<ළ @· ‡වමනාව අ1ව බව ඓ@හාPක ෙතAර<Hවලට අ1ව පැහැcY ෙT. රහත වහ ෙස ’tබඳ සමාජය <ළ @· ’tගැ`ම හා උ වහ ෙසෙ සාම5ක ප fම පහළට ඇදදැ2ම ෙම/ පරමා ථය 'ය.සමාජෙ, ෙස ’ ස <ළ @· අ හ වය ’tබඳ අනවෙබNධය සා ථකව භා'තා කර ෙ6 කටu ත සා ථකව ඉ£කර ගැ`මට එබr ප£ පරමා ථ ෙපරදැ ව dයාකළ ’ ස් ෙයAi D @fණ.ෙබAෙහN අවස්ථාවලU G@ප @ගHකව කටu< [eමට වඩා එය බා/රව Gද ශනය කරy ඒ ඔස්ෙස ''ධ වාP ලාභ අ ප කරගැ`ෙ6 ®ට ෙ තනාව ෙපරදැ කරෙගන කටu< කළ 8/ ’ ස්වල පවා ෙනAමඳ සහෙයNගය එවැ = ජන RIගලය ට ලැfණ. අ හ වය ’tබඳව සමාජෙ, ''ධ මතවාද ෙTගව ව ව>ාlත ‡වද රහත වහ ෙසලා වැඩP” කාලවකවා1ව<ළ උ වහ ෙසලාට එවැ මතවාදවලට සා ථකව iEණcය හැ['ය.]=වදන ''ධ ස්වZපෙය 'ස්තර [eෙ6U ''ධ ’ ස් අතර ඇ@: මතවාද ˜HXල බවට ප කා¦නව ඒවා කාය බවට ප ව තනය 'ය.සෑම ˜HXලයකම Gධානතම මතවාU ෙ ±ස්ථානය :ෙ, අ හ වය ’tබඳව පැව@ ෙපA= ’tගැ`ම5.ෙ6 ෙහ<ව මත අ හ වය ෙ ±කරග පා ශවය ෙම ම එ5 බැහැරව ශාස්½ය අ ථකථන ස6Gදාය අ1ගමනය[eම ෙ ±කරග පා ශවද f/ව නට : බව ෙප`ය5.ෙබAෙහN අවස්ථාවලU අ හ වය ’tබඳව සමාජෙ, ෙස RIගල5 දැ : ආකkප හා වැරc අදහස අතර ''ධ මත ගැ£6 ඇ@'ය. ෙබ~Iධ ‚ Ã වහ ෙසලාෙ බා/ර පැවැ ම ’tබඳව ස න <ළ @· සා6Gදා5ක ස6iM ආර ෂා කරගැ`ෙම/ලා සමාජය <ළ රහත වහ ෙසලාෙ කා යභාරය අ@ශ5 ම 'ෙශ :ව 'ය.ම ද ඕනෑම අවස්ථාවකU උ වහ ෙස 'P ද වන ලද ''ධ ' ශ්චය ෙකෙර/ පැ'c හා 8/ පා ශව දැ : අවනත ස්වZපය සාම ''ධ අkලස් ලබාU6 වැ දෑ P=කර ෙහN ස්ව•ය ®ට අ‚Gායය i= ප කර ගැ`ෙ6 අ‚ලාශය ෙපරදැ ව කටu< කළ ’ ස් P”බව ශාසන ඉ@හාසය ’tබඳ වා තාවල සඳහ ෙT. කාලය ගතDම සමාජ අවශ>තාද mෙය ෙවනස්ව නට 'ය. ෙවනස්වන සමාජ ෙපA= ’tගැ`6වලට අ1ව අ හ ව පරමාද ශයට හා ෙනAවන ෙස ‚ È ස•හයාෙ ස6i@ය ඇ@ව ÉIදා1 ÉIදක ¡ ෂා ෙවනස් [eමට ]=ර= අවසර ලබාU @fණ. එෙහ රහත වහ ෙසලා ෙපර£ෙකAට ග ස්ථ'රවාU ස6Gදාය එ• ]=ර= ෙ අ1මැ@ය ප c ÉIදා1 ÉIදක ¡ ෂා සංඝ සමාජෙ, ෙපA= එකඟ වය ඇ@ව ‡වද කාෙලNƒතව හා අවස්ථා1Z}ව පවා ෙවනස් [eමට අකමැ@'ය. එ/U ව> ත G@බල ස6ප න ස්ථ'ර රහ ‚ Ã වහ ෙසලාහට පවා ÉIදා1ÉIදක ¡ ෂා ෙමAනවාදැ5 පැහැcY @ර ' ශ්චයකට පැy¯මට හා ඒ ’tබඳ ෙපAr එකඟ වයකට පැy¯මට ෙනAහැ[ 'ය. අ හ වය ෙ ±කරග ස්ථ'ර ‚ Ã වහ ෙසලා අතර [P= 'නය ¡ ෂාපදය ෙවනස් ෙනA[eෙ6 Mරණය පැව@ බැ' ik ]=සමයා‘®ල ආකkප ’tග බEතර ’ සට එමo සාධාරණය ඉ£:බව ’Yගත හැ[ය. ෙ6 ෙහ<ව මත ෙපA= සමාජ ආකkපය :ෙ, ]=දහම ’tබඳව වඩා වැරc Mරණය ගතහැ[ ප fම ඇ ෙ රහත වහ ෙසලා ෙ ±කරග ස්ථ'ර ස6Gදායට බව5. ‚ Ã වහ ෙසලාෙ 'නය කඩ
 14. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ [eම ස6බ ධව වැරc ' ශ්චය ලබාcය හැ ෙ ෙ6 ෙහ<ව සාම රහත වහ ෙසලා හට බව සමාජ ආකkපය 'ය. ෙස කාය අතර අ හ ඵලය ස6බ ධව දැ– 'ෙරNධතාවය ෙගAඩ නැŸමටද ෙ6 සමාජ ආකkපය ෙහ<: බව සැල[ය හැ[ය. අ හ වය Gමාnක වෙය ’tගැ`ම සමඟ ''ධ ලාභ GෙයNජනද ස නට ලැ]q සාම ප කාලයකU ''ධ අ ]ද පවා උIගත: බව ෙපෙ .ස්ථ'රවාU ස6Gදාය<ළද gාමවා හා ආරණ>ක යැ5 ෙදෙකAටස ෙබU ෙව වයාමට <™U ඇ ෙ ද සා6Gදා5ක ආකkප දැZ ’ ස හා ‘තනවාU Gවණතා මත dයාකළ ’ ස්වල බලපෑම සා යැ5 P@ය හැ[ය.y අ හ වයට වඩා නැ¥H: ’ ස ආරණ>ක ස6Gදාය<ළට නැ¥H: බව e ෂණය කළහැ[ය.පැ'cවත ස6“ ණකරy අ හ වයට ප Dම ’nස පමණ cවා රා½ ෙවෙහසෙගන dයාකරන ‚ È වහ ෙසලාෙ වාසය ’nස පධාන ඝර නy ෙව : වාස්< 'ද>ා1®ල 'හාරාරාම පIධ@ය ඉcDම<t ෙ6 කHණ Rරා'ද>ා මකව පවා තහ‡HD @ෙh.රහත වහ ෙස Žමා‘®ල ෙලස සමාජෙය බැහැර ෙවy අ හ ව පරමාද ශය සා ෂා කරගැ`ම ’nස පමණ ම ෙවෙහස ෙගන dයා [eම සමඟ සාමාන> සමාජය උ වහ ෙසලාව තරමක ˜lත ස්වZපෙය සැල® බව ද ෙ6 සමඟම ෙප` ය5.වඩා දැ–ව G@ප @ ස6“ ණ [eම සමඟම අරහ ඵලය ලබා වැඩ P” ‚ È වහ ෙසලා සංඛ>ාව ල cව අ-ක: කාලවකවා1 ’tබඳ Rව ද වා තාD ඇත. එ තරා කාලයක ෙමරට ’”සර ග6බදව ’/” [P= ෙවසක cවාකාලෙ,U D පැ=ර /H µස් වY ෙTලාගැ`මට අ හ ඵලය ලබා අහP වැඩම කරන රහත වහ ෙසලා සා ෙනAහැ[ තරමට ගණ අ@'ශාල සංඛ>ාව රහත වහ ෙසලා වැඩ P”බව පැවෙස.යම = ලභ:'ට එ/ අගය වැ–Dමද, යම ලභ: 'ට එ/ අගය අ™Dමද සාමාන> ෙදය[.ෙ6 අ1ව ඒ කාලමාව <ළ රහත වහ ෙසලා සංඛ>ා මකව ව ධනයDම සමාජයට බලපෑ හැ[බව ’tගත හැ[ය.එය වඩා වැරcබව ෙප` ය1ෙ, සමාජය ෙභ~@ක අංශෙය cuq ෙමකලU y බEල ෙලස G@ප @වY ඈ ව ආ මා ථකා2ව කටu< [eමට RH= REq සමාජ වාතාවරණ @ෙබන අවස්ථාෙTU අ හ ඵලයට ලැ• ඇ@ සමාජ ව”නාකම ෙකතර6 Gබලදැ5 Pතා බැ¦ෙ6Uය.එය ඇතැ6 'ට ]Iධකා¦නව රහත වහ ෙසට /yව @· සමාජ ව”නාකමටද වඩා වැ– අගය 'ය හැ[ය.ම ද ෙමකල සමාජෙ, රහත වහ ෙසලා ඉතා =ලබ යැ5 ෙපA= සමාජ ’tගැ`ම ඇ@ බැ' .ෙ6 ෙහ<ව සා තම තම රහ යැ5 ව>ාජව අඟවා එමo ''ධ ලාභ ස කාර ලැ•මට 8¶ කප” RIගල5 ඉස්ම<වන බව ''ධ අu ජන මාධ><t වා තාගතව ඇ@ Rව අ1ව පැහැcYෙT.එ/U වඩා වැදග ව1ෙ, අ හ ඵලය ’tබඳ ඇ@ සමාජ ව”නාකම ප පස ºEබැඳ ෙගAස් එ/ ම<’ට ස්වZපය වාPලාභ තකා තමා<ළ ව>ාජ ෙලස ආෙරNපණය කරගැ`ම ෙනAෙT. අ හ ව ඵල ම›ටමට අය මානPක ප fම ලබාගැ`මට වෑය6 [eම කළu< වැදග ම ෙදය5. ම<’ට හැඩයට වඩා වැදග ව1ෙ, ඊට අදාළ මානPක ¡ ෂණය අ ප කරගැ`මට ෙවෙහස ගැ`ම5.අ හ ඵලයට අවශ> මානPක ¡ ෂණය අ ප කරගත හැ[න6 එය Xමන නම[ හැC ‡වද වරද නැත.සැබෑවටම අභ> තර G@ප @වY ඈ Dමට සමා1පා@කව RIගලයා වඩා බා/ර ස්වZපෙය ඉස්ම<Dමට ෙවරදැeම සාමාන> ෙදය[.ෙ6 අ1ව අ හ ඵලය ’tබඳ ඇ@ සමාජ ව”නාකම ඊට අදාළ [P= ˜ණය ර/තව ව>ාජව බා/ර ස්වZපෙය අ ප [eමට වෑය6 කරන ®ට RIගල5 ෙ6 සමාජෙ, බEලබව දැකගත හැ[ය.2ට G@ප @ගHක ෙනA: RIගල5 අ හ වය සංජානනය කරග නා ස්වZපෙය/ පව@න ''ධ අ™පා™ක6ද ඉවහkෙT. යම වැරcව සංජානනයDමට න6 ඊට අදාළ සංජානන ප fමට ෙයNග> මානPක ප fම ද පව වා ගැ`මට ෙවර දැ ය u<ය.G@ප @ගHක ෙලස මානPක ප fම cuq කරගැ`ම <t අ හ ව සංජානනය ලැ•මට ෙවෙහස ගැ`ෙම ෙතAරව අ@ධාවනකාeDෙම [P cෙනක එය අවෙබNධ කළ ෙනAහැ[ය.අතහැර දැ26 dයාවtෙ, අවසාන ෂ්ටාව න6 අ හ ව සංජානනය නැමැ@ ආධ>ා yක ®ට Gාl@ ම›ටම5.ෙලNකය ෙහව සසර සමඟ පව ව නා : සංෙයNජන වY yUමට හැ[Dම සා අ හ ව ඵලාවාෙබNධෙය ස්³ර සැන ම ලබාගත හැ[ය. ව අවෙබNධෙ, ප “ ණතම අවස්ථාව අ හ ව ඵලාවෙබNධය5.අ හ වයට ප Dම සමඟම ය6 [P RIගලෙයX භවය හා බැඳ තබන අ'ෙයNජ`ය උපාදානමය ස6බ ධතාවය 8Y² ය5.
 15. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ 5.3.ප ෙචක ]Iධ වය හා සංජානනය ප ෙචක යන වචනය Gෙත>ක හා පෙස යන න6 වY ද දැ ෙT.ප ෙචක ය න පාY වචනය5.එ/ අදහස න6 ෙව ෙව ව ෙහව ත ත ව ය න5.ඒ අ1ව ප ෙචක ]Iධ යන පාY පදෙය/ අ ථය ත ව සත>ාවෙබNධය කළ RIගලයා ෙලස ද වා @ෙh.ඒ අ1ව සංස්කෘතය හා ස6බ ධව Gෙත>ක ]Iධ යන වදනය ඊට සමානව සැක ඇත.එෙසම Pංහල ස්වZපය පෙස ]= ය න5.ෙකෙස ෙවත ෙම/ අ ථය [PෙවXෙ උපකාරය ර/තව ත ව සත>ාවෙබNධය ලැ· උ<මා ය න5.සාමාන> ව>වහාරෙ, පෙස ]= යන ෙය=ම ද ඇත.ඉ අදහස්ව1ෙ, ''ධ දැන උග ක6වY පරෙතරට ඉෙගනෙගන ඇ@ නi= ෙස අයට Pය දැ1ම ලබාUමට අසම : RIගලයාය.ෙමවැ අය සමාජෙ, ෙකAෙතX දැකගත හැ[ය.ඊට ෙහ<ව එවැ අයෙ ෙවන [P= ෙල~[ක වාP ලාභ අෙl ෂාව නැ@ව @•ම ,එකම žවන ඉල කය දැ1ම අ ප [eම ’nස ෙවෙහසDම යන කHqබව දැකගත හැ[ය.අෙන අතට ෙකAෙතX දැනඋග ක6 ලබා @]ණද = RIගලයාට ඔEට /y ෙයNග> ස්ථානවල අවස්ථාව ලබා ෙනAU ෙනA = අයට ඒ ස්ථාන ’ නැ2ම 'යහැ[ය.‘තන සමාජය ෙබෙහ' සං• ණය.සමාජය අ ]දයට ප Dමට ෙහ< ’tබඳව අද ෙබAෙහN ෙදෙනXෙ අවධානය ෙයAiව @ෙh.සමාජෙ, ඇ@ සං• ණතාවය එ/ ගැටj හා අ ]ද ඇ@Dමට ෙහ<ව ෙනAෙT.පව@න සමාජ වාතාවරණය ’tබඳව සංෙTUබව ඇ@ RIගල5 <ළ 'ශාල කළ[eම ඇ@Dමට ෙහ<ව ඔ‡ සමාජෙය ෙකA කර සැල•ම බව ෙප වා cයහැ[ය.ෙ6 ෙහ<ව සා 'ශාල සමාජ ෙසවය P=කළ හැ[ ද ෂ RIගල5 ෙ ෙසවය ලබාගැ`මට සමාජයට ෙනAහැ[Dම දැ– අවාසනාව ත ත වය බව ෙප වාcය හැ[ය. සමාජය ෙකෙර/ හා සමාජ සාධාරණ වය ෙකෙර/ කළ[eෙම ඉ ඡා භංග වයට ප වන අය ෙබAෙහN'ට සමාජ ස6බ ධතා පැවැ Dම මාකර ගැ`මට ෙහN ඉ ijම වැල•මට පවා ෙපළෙඹනබව දැකගත හැ[ය.මානවයා සමාජ¸ය ස වෙය[.ෙ6 ෙහ<ව සා ඒ අu සමාජ ඇ ෙව ව Eදකලාව කටu< [eමට නැ¥H: අය ’tබඳව සමාජ ඇ ර Ëය කරන ’ සට අවෙබNධ කරගැ`මට අHය.ෙ6 අHතාවය සාම ෙබAෙහN'ට Eදකලාව žව Dමට Ëයකරන අය ’tබඳව සමාජෙ, වැ–ෙදෙනX අනවශ> ෙලස සැක[eමටද ෙපළෙඹනබව දැකගත හැ[ය. ෙ6 ෙහ<ව සා P=ව1ෙ, සමාජය ෙකෙර/ මඳ කළ[eම ඇ@ ෙකෙනXට සමස්ත සමාජයම එපාD යාම[.ෙබAෙහN'ට ෙකෙනX සමාජ සබඳතා පැවැ Dෙම වැළෙක1ෙ, එ/ ඇ@ 'ෂම ස්වZ} හැඩතල ’tබඳ ඇ@ කළ[eම සාය.ඒ RIගලයාෙ මනස වප කරවා යt සමාජයට අවෙශNෂණය කරගැ`ම ෙව1වට වඩ වඩා එබr අය සමාජෙය ’£වහk කරතැ•ෙ6 අවසාන G@ඵලය එතර6 බදායක එක ෙනAව1 ඇත.ම ද සෑම RIගලෙයXම ඇට,ස6,මස්,ෙk,නහර ආcෙය සෑU ž' ය.=ක,ෙTදනාව,පාjව,ත කම,Eදකලාව ආU žව සංජානන හැම අෙයXටම ඇ@ෙT.එය @ ස ස වයාට ෙම ම ම1ෂ>යාටද ෙපA=ය.ෙ6 සා ෙකෙනX තව අෙයX ගැන කkපනා කළ u ෙ තම වම උපමාවට ගැ`ෙම බව ]=/yය පවා ෙIශනාකර @ෙh.පෙස ]=වරෙයXෙ සමාජ {yකාව න6 [Pෙස 'ද>මාන ෙනAෙT.ස6මා ස6]=වරෙයXෙග පෙස ]=වරෙයX පැහැcYව ෙවනස්බව කැ} ෙපෙනන Gධානතම ෙවනස ෙලසට ෙමය දැ 'ය හැ[ය.පෙස ]=වරයා එ තරා අuර[ ෙපA= සමාජ යහපත සැලෙම ෙව ව P”න Eදකලා උ<ෙමX ෙලස කැ} ෙපෙ .ම ද පෙස ]=වරෙයXෙ සංජානන පැ@කඩ<ළ ගැhව @ෙබ නා : ස්ව•ය 'i @ය සලසාගැ`මට ඔhෙබ : පරා ථච යා ල ෂණ දැකගැ`ම අHය.Eෙද පෙස]=වH සමාජය හiවට ව– ෙ දානය ලබාගැ`ම සඳහා පමණ[.එබr අවස්ථාවකU පවා ෙIශනාකර1ෙ, අනන>ය හට ච<රායÁ සත>ය අවෙබNධකළ හැ[ ෙIශනාව ෙනAෙT.එබr ධ ම ෙIශනා Eෙද දානමය Xශල ක මයකට ප ව ස්වා2 වහ ෙස නමක 'P කරනලබන දානා සංශ අ1ෙමNදනාවක හැඩතල ග නාබව ෙබ~Iධ සා/ත>ගත ෙතAර<Hවල සඳහ ය.එ/ අ ත ගතව ඇ ෙ ’sඩපාත දාන ’ නැ2මට අදාළ † තා1ෙමNදනා වැ Xඩා කHqය.
 16. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ පෙස ]=වරෙයXට අවශ> ]Iධ වය අවෙබNධ කරග ප ව ’ ව පෑම ද වා හැ[ තා සමාජ ඇ ෙර =රස්ව 'ෙT•ව ආuකාලය ෙගවා දැ2මට5.ම සාදය පෙස ]=Dෙම උ වහ ෙස අෙl ෂාකළ අ‚Gාය ඒ වන'ට ijම ම ඉ£D පැවMම5.උ වහ ෙස පාරyතා “රණය කර1 ලැ]ෙT ෙකෙස ෙහN ]Iධ වයට ප Dමට yස ෙලNකවා ස වයා ෙකෙර/ ඇ@ කරග අ1ක6පාෙව හා කHණාෙව සමස්ත ෙලNක ස වය ට ධ මෙIශනාකර ඔ‡ හටද ව අවෙබNධකරDම ’nස ෙනAෙT.ඒ සා ]Iධ වය කරා Pත ෙමෙහය: අ'ද>ාව තෘෂ්ණාව යන ෙකෙලස් G²ණDෙම අන<Hව ෙලNකයාට ධ මාවෙබNධය ලබාUමට උ වහ ෙස ස6මා ස6]=H ෙලස උ සාහව ෙනAෙT.එ අංශය[ සලකා බැÌ 'ට ]=බව ලැ•මට වඩා ෙස අයට ව අවෙබNධ කරDම අපහ යැ5 සැල[ය හැ[ය.ෙග~තම ]=/yය ෙලNකා ථච යාව ’nස කැපDෙම ප ව ෙමAන තර6 'ශාල කා5ක =ක ' දාදැ5 •’ටකෙ, පැහැcYව ද වා ඇත. P ෙTලාවට ආහාරපාන,'ෙTකය, ද ආU iYක පහ ක6 [Pව නැ@ව උ වහ ෙස ෙමAන තර6 =ක 'ඳ කැපDම P=කළඳ එමo උ වහ ෙසට [P= ෙප~IගYක G@ලාභය නැ@‡වද පා} ෙ තනාව ikකරෙගන ප'£ =දන ෙ කා5ක }ඩා[e6 අපහාස [e6 ආc ෙIට ල : බව දැකගත හැ[ය.සෑම ස6මා ස6]=වරෙයXම ෙලNකා ථච යාව P=[eෙ6U පා} =දන ෙව@ ෙමවැ : කා5ක = µස ලබන ෙසක.ෙබN-ස6භාර Rරණ අවස්ථාවලU ඒ සඳහා ඇ@ ය6ය6 = ක6 සRරාගැ`මට ස6මා ස6]Iධ වය Gා ථනාකරන උ<ම වහ ෙසලා වගබලා ග @.ෙමවැ = ක6 ස6“ ණ[eෙ6 [P= උ සාහය නැ@ ෙබN-ස වය වහ ෙසලාහට ලැෙබන ස්වයං අවෙබNධය වන ]Iධ වෙය/ පව@න අ™පා™ව ෙලස තම ට හැර ෙවන අයට ධ මවාෙබNධය ලබාUෙ6 ෙනAහැ[යාව දැ 'ය හැ[ය.එය ස්වයං අවෙබNධකරගැ`ෙ6 @ෙබන අ™පා™කමටකට වඩා ෙස අයට ධ මඥාණය ලබාUෙ6 පව@න අ™පා™කම ෙලස ෙප වාcය හැ[ය.y පැහැcYව1ෙ, යම තම අවෙබNධ කරගැ`ම පමණ Gමාණව ෙනAවන බව5. තම ලැ· අවෙබNධය තව ෙකෙනXහට ලබාUමට න6 ඒ ’tබඳව ඇ@කරග නා ලද 'ෙශෂ හැ[යාව @fය u<බවද ෙම5 පැහැcYෙT.ෙ6 පහදාUෙ6 නැතෙහA ඉගැ Dෙ6 Xසලතාව නැ@ව “ ණ අවෙබNධය ලැ]වද Eෙද ඒ Gඥා ආෙලNකය තම ට පමණ මා'යහැ[බවද ෙ6 මo වටහාගත හැ[ය.ස6මා ස6]=Hව ෙලNක ස වයාහට ධ මවෙබNධය ලබාෙද1ෙ, ආයතනගතව P=ෙකෙරන 'ෙශෂ ඉගැ D6 ŽමෙTදය හරහා ෙනAවනබව ]= P ත<t දැක ගත හැ[ය.එ/U ‹‰ ෙIශනාව බEලව ෙIශනාෙකAට ඇ ෙ [P= ශ්ƒත 'ෂය මාලාවකට අ1ව ෙනAවන බව ෙප` ය5. අවස්ථා1Z}ව ''ධ RIගල අනන>තාවයලට ගැලෙපන අu = උපමා උපෙ6යය ෙයAදy ධ මෙබNධය ලබාUමට උ සාහ ෙගන ඇ@ අuH •’ටක ‹‰ ෙIශනා <ළ දැකගත හැ[ය.පෙස ]=වH ට නැ ෙ ෙ6 Xසලතාව බව ෙ6 අ1ව පැහැcYෙT. ෙ6 ෙහ<ව සා පෙස ]=වරෙයX ස6මා ස6]=වරෙයXෙග ෙව කරගත හැ[ ෙයNග>තම : yq6 දÍව ෙලස සැල[ය හැ ෙ ද ඉගැ Dෙ6 හැ[යාව5.ස6මා ස6]=HවH 'හාර ආරාම ෙ ±ෙකAට සැල[ය u< ‹‰ ෙIශනා Gමාණය ඉc ප කර @]ණද ඒවා '-ම අධ>ාපන ආයතන ෙලස Eෙද අධ>ාපනය ලබාෙදන ආයතන ෙලස පමණ ම ෙනAපැව@ බවද දැකගත හැ[ය.එබැ' ඉගැ Dම ’nස [P= ආයතනයක ආයතනගතDෙ6 අවශ>තාවය ]=වH ට නැත.එබැ' උ වහ ෙසලාට [P= RIගලෙයX ෙහN ආයතනය ෙකෙර/ ප ෂපාM වය ෙහN අවනතභාවය දැ Dෙ6 අවශ>තාව නැත.ඒ සා උ වහ ෙසෙ ‹‰ෙIශනා දෘෂ්”මය වශෙය [Pවකට ෙනAබැp ඇත. වන බr දහස් 'i @ මා ගය ෙලNකයට ඉc ප [eෙ6 හැ[යාව ස6මා ස6]=Hව ට @]ෙs ෙ6 ෙහ<ව සාය.ස6මා ස6]=වH ikකාලෙ,U ]= බව ලැ•ෙ6 ව>ායාමෙය/ රතවන කාලෙ, Z ෂ G@පදාව ස6“ ණ[eෙ6 උ හාසය / තරවන අවස්ථාවලU මානව සබඳතා පැවැ Dෙම වැළ• සමාජ ඇ ෙර ෙව ව වනගතව '‹වද ]Iධ වය ලබාගැ`ෙම අන<Hව වාසය කෙk “ ණකා¦න සමාජගත c'ෙපෙවත[.ඒ හැ[යාවද පෙස ]=වH ට නැත.ම ද පෙස ]=වH 'i @ මා ගය ෙසAයන කාලවකවා1වල ෙම ම 'i @ය ශා ෂා කරගැ`ෙම ප ව වාසය කරන කාලවකවා1<ළද උ වහ ෙසලා žව ව1ෙ, හැ[තා මානව සබඳතා පැවැ Dෙම වැළ• සමාජ ඇ ෙර =රස්වය.ඊට ෙහ<ව
Publicité