ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
Prochain SlideShare
44
Chargement dans ... 3
1 sur 85

Contenu connexe

Plus de ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ(20)

ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ

 1. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ 04.ප ෙ දය සංජානනය : අ$ %ය ඥානය 4.1.අ$ %ය සංජානනෙ( )ෙශෂතා ඇස, කණ, නාසය, .ව, සම යන ප01ර ම3 අර45 ගැ8ම ෙන9සලකා ;ෙද< ය= >0ෙව?ෙ මන0 පමණ<ම අර45 ගැ8ෙ= @යාවAය අ$ Bය සංජානනය යන නC හැD ෙE. අ$ Bය යන වචනෙයF අ ථය ඉ Bය ෙග ප බාFරJව< ය නK.න4L ෙමFM අ$ Bය යන භා)තා O ඇ ෙ ෙභPQක ඉ Bය පහ ඇ ෙර ෙන9J ය න ඇඟOම සඳහාK. මන0 ග නා අර45 ධ=ම යන නC හැD ෙE.එම ධ=ම නමැQ අර45 ගැ8ෙ=M ෙස පංච ඉ Bය ෙග ප බාFරව 0Lවන අර45 ගැ8ෙ= @යාවAය< ඇත.ෙ= අර45 ගැ8ෙ= @යාවAය මාන0ක ශ<Qය>. එෙසම එම ශ<Qය මනසට පමණ< ඇQ )ශ්Cත හැ>යාව< ෙලස හැD )ය හැ>ය.1 එෙස Xවද මනසද ෂY ඉ Bය ට අය තව එ< ඉ Bය>. න4L මෙනZ )ඤ්ඤාණ ධාව ෙස පංච ඉ Bය ෙම ඕලා ක ෙභPQකව සතර මහා ^ත _පය ෙග CතJව< ෙන9ෙE.මෙනZ)ඤ්ඤාණ ධාව වනා` >0ය= දැෙනන ස්වභාවය>. ෙ= දැෙනන ස්වභාවය _පෙයFම ගැaව පවQ න>.ෙ= ඇතැ=; ෙ= ල<ෂණය වරදවා වටහා ෙගන මෙනZ )ඤ්ඤාණ ධාව වනා` එම _පෙයFම තව එ< අනනbතා ල<ෂණය< පමණ< බව cකාශ >dමට තර= දැe අfර> අQධාවනකාdO Qෙa.2ෙමම අදහෙස වbාhQය සාම ෙභPQකවාM ආකiප jරාණෙ( 0ටම සාමානb ජන සමාජෙ( වbාhත O Qෙa. අ$ Bය සංජානනය ම3 ද ත හ1නාගැ8ෙ=M ;ෙද< ද තවල මාන0ක සැක ෙ= ස්ව_පය වැදග ය.එය මාන0ක හැඩතලය අlව සකස්ෙE.ෙමF mව )දbා මක පැQකඩ<ද Qෙa.යෙම?ෙ මාන0ක හැඩතලය සකස්Oම ෙකෙරF ඒ joගලයාෙ ක ම )පාක ශ<Qය බලපාl ලැෙa.තමාෙ ක ම )පාක ශ<Qය ය= මpටමක පවQ ෙ ද ඊට අl_ප මාන0ක හැඩය< උsමෙක9ට උපත ලැtමට C සාට 0LෙE. C ස් ආ ම භාවෙයF පමණ< ෙන9ව සතර අපා,.වb, uහ්ම ආM ?මන තලයකXවද උපතලැtම 0Lවlෙ( ක ම ශ<Qය අlව සැක l මාන0ක හැඩෙයF ස්ව_පය අlවය.C ඇතැ= මpට= වල උපත ලැv ස වK ට උsමවන අ$ Bය cතb<ෂෙ( ස්වභාවය භවතලය අlවද ))ධ ෙE. Q ස ෙයZ හා සතර අපාය ආM භවවල උපත ලැv ස වය ෙ මාන0ක හැඩය මlෂbය ට වඩා ෙන9.f5 මpටමක ඇත.එබැ) මාන0ක හැ>යාව පහළ මpටමක පව$.මාන0ක මpටම උසස් ෙහZ පහළ යැK $රණය කරlෙ( joගලෙය?ළ )දbමාන මාන0ක ගQල<ෂණවලඇQ ධනා මක ෙහZ සෘණා මක බව මතය.මlෂb ආ ම භවෙ( )දbමාන මාන0ක ගQල<ෂණවල ධනා මක ෙහZ සෘණා මක බව ෙස අමlෂb භවවලට සාෙh<ෂකව මධbස්ථ මpටමක පව$.3 මනසට අර45 වන ධ=ම ධාවට අය වlෙ( ෛචත0ක ෙදපණ, z{ම _ප දහසයද වනද යන සැට නවය< කs5 ෙE.ෙමF ෛචත0ක ෙදපණස න= සaබ | ත සාධාරණ ෛචත0ක 7, c~ ණක ෛචත0ක 6, අ?සල ෛචත0ක 14, ෙසZභන සාධාරණ ෛචත0ක 19, )රQ ෛචත0ක 3, අhපමඤ්ඤා ෛචත0ක 2 හා පඤ්ඤා ෛචත0ක 1 ය නK.ෙමF සඳහ J සaබ | ත සාධාරණ න= )ෙශ• ස්වභාවය< ෙන9මැQව සෑම 0තකම ෙයෙදන ෛචත0කෙE. ෙමබ1 ෛචත0ක 7 < ƒAබඳව අ„ධ මෙයF සඳහ ය.ඒවා න= ඵස්ස,ෙEදනා,සඤ්ඤා,ෙ තනා ඒක ගතා, m)ෙ Bය හා මන0කාර ය නK.අෙහක 0 F හා ෙසZභන 0 F >0Lෙවනස< නැQව ෙයෙදන බැ) c~ ණ ෛචත0ක එනC හැD ෙE.ෙමබ1 ෛචත0ක 6< ඇත.එන= )ත<ක, )චාර, අ†ෙම9<ඛ, ) ය, ˆQ හා ඡŠ ය නK.ෙමF )ත කය ආය‹ අෂ්ටාංŒක මෙඟF 1
 2. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ස=මා සංකhපය යන නC හැD ෙE.සaබ | ත සාධාරණ හා c~ ණක යන ෛචත0ක 13 න අනb සමාන ෛචත0ක නC ද හැD ෙE.අ?සi 0 වල ෙයෙදන බැ) අ?සල ෛචත0ක ඒ නC හැD ෙE.අ?සල ෛචත0ක 14 න= ෙමZහ,අF ක,අෙන9 තhප,උoධ ච,ෙලZභ,.p•, මාන, ෙදZස, ඉස්සා, ම ඡ ය, ?<? ච, Žන, Coධ හා )|> ඡා ය නK.0ත පැහැප කරOමට උපකාdOම ෙසZභන ෛචත0කවල කා යභාරයK.ෙමබ1 ෙසZභන ෛචත0ක 19>.එන= සoධා, සQ, F , ඔ තhප, අෙලZභ, අෙදZස, ත•ම‘ඣ තතා, | ත ල;තා, කාය4Lතා, | ත 4Lතා, කායක=මඤ්ඤතා, | තක=මඤ්ඤතා, කායපා“ඤ්ඤතා, | තපා“ඤ්ඤතා කායf‘”කතා හා | ‘”කතා ය නK.)රQ ෛචත0ක න= ආ ය මා ගයට පැCණOමට උපකාdවන ෛචත0ක ෙE. ෙ=වා න>.එන= ස=මා වාචා,ස=මාක=ම ත හා ස=මා ආmව ය නK.ෙමF අhපමඤ්ඤා ෛචත0ක න= අcමාණ ස වය අර45 ෙක9ට උපදවන සාය.එෙසම ෙමF එනC ද<වා ඇ ෙ කsණා හා 4.තා යන ෛචත0ක ෙදකK.න4L ෙම තා කsණා 4.තා උෙප<ඛා සතර අhපමඤ්ඤා ෙE.ෙම තාව අෙදZස නC ද උෙh<ඛාව ත•ම‘ඣ තතාව නC ද ෙසZභන 0 වල ෙයM ඇQ බැ) ඉQ කsණා හා 4.තා ෙදක පමණ< ෙමF අhපමඤ්ඤා ෙලස ද<වා ඇQ බව වටහාගත fය.එෙසම යම< •ල<ෂණ අlව දැනග ෙ පඤ්ඤා ෛචත0කය සාය.එම මනසට අර45 වන _පෙයF 0f= පදා ථමය ස්වභාවය z<ෂ්ම _ප න=ෙE.ෙ=වා 16>.එන= ආෙපZ ධාව, ස්– jsෂ භාව _ප 2, හෘදය වස් _පය, m)ෙ —ය _පය, ආහාර _පය, ආකාශ _පය, කා)ඤ්ඤ Q හා ව˜ )ඤ්ඤ Q _ප 2, ල;තා,4Lතා හා ක=මඤ්ඤතා යන )කාර _ප 3 හා උපචය, ස තQ, ජරතා හා අ චතා යන ල<ෂණ _ප 4 K.එෙම ම වනද මනසට අර45 වන බව ෙමFM ƒAෙගන Qෙa.අ„ධ මෙ(M මනසට අර45වන ධ=ම ෙක9ටස ƒAබඳ <ෂතම )™හය< 0Lකරlෙ( අ ථ ගැ Oෙ= පහ ව තකාය.ෙමFM පැහැ.š වන ෙදය< න= මාන0කJ අර45 ෙම ම ෙභPQක පදා ථවල 0f= අවස්ථාද මනසට අර45 වන බවK.4ෙමF සඳහ වන ෙභPQක පදා ථ න= _පෙයFම පව නා J 0f= ස්වභාවය ෙලස )™හ කළහැ>ය.එෙසම >0 )ෙටක 0තට අර45 කළ ෙන9හැ> යැK ඇතැ= ස=cදාය )0 සලකන ලද වාණ ධාවද ෙමF සඳහ ධ=ම අර45වලට ෙගZචරවන බව වටහාගත හැ>ය. 5 0ත යl ෙභPQක පදා ථවලම පව නා )ෙශ• J දැ8ෙ= ස්වභාවය< ෙලස සැලœ)ටද මනස ෙභPQක පදා ථවš ස්වාය<ත J අනනb ල<ෂණ සFත ස්වභාවය<ය ය න පැහැ.šව වටහා ගත හැ>ය.6_පය හා නාමය යlෙව )ෙ•.තJ අවස්ථා ෙදක< යටතට 0ත හා ෙභPQක පදා ථ ෙව කර දැ<Oෙ= අsතද ඒ ෙදක එක< ෙස ෙන9සලකා ෙදක< වශෙය සැල~මK.7 මනස ඉ Bය< ෙස žLදහෙ= හැD Xවද ෙභPQකවාM දැl= පoධQවල එෙස ෙන9හැD ෙවන ඇතැ= අවස්ථාද Qෙa.8ඒ දැl= පoධQවල අර45 ලබාගත හැ> ෙද9ර ෙස ද<වා ඇ ෙ පංච ඉ Bය ට අය ෙස සැලෙකන ඇස,කණ,නාසය,.ව හා සම ම3 පම¡.90ත ෙමම පංච ඉ Bය හටගැ8ම ෙහJ ෙභPQක පදා ථවලම එ<තරා 0f= ස්වභාවය< ෙස ෙමබ1 දැl= පoධQවල සඳහ ය.10ඔX ට අlව සාමානb ƒය) මානව ඉ Bය ට අර45 වන පංච ඉ Bය සංජානනෙ( සංඥා ද ත ෙම9ළෙයF තැ ප Oෙ=M සැකෙසන ව¢හ රටා අතර ඇQ සබඳතා තා >ක අf හ1නාගැ8ෙ= වපස යළ 0ත නැමැQ ඉ Bෙ( £ ණ @යාකාd වය ¤මාO පව$. 11 0ත නැමැQ cස්තය අ ථකථනය කරන ආකාරය හා එF @යාකාd වය වටහාගl ලබන ආකාරය අතර ෙ= ))ධ අ ථසැපf= එයට සමගා¥ සංජානන මpට= ද<වා අlƒAෙවš ෙදZලනය ෙවC Qෙa.12 ෙස පංච ඉ Bය F සංජානන @යාකාd වෙ( 0ය¦ හැඩතල ƒටQ d<ෂණය කළහැ>ය.13 න4L මනෙස සංජානන @යාකාd වය එෙලස ƒටQ d<ෂණය කළ ෙන9හැ>ය.14ෙ= ෙහව සා මනෙස සංජානන @යාකාd වය ƒAබඳ අQ)ශාල cමාණය< §ඪ මතවාද ෙග9ඩනැ© ඇත.15 ෙමබ1 §ඪ මතවාද සාම මනෙස සංජානන @යාකාd වය ƒAබඳ සාමානb සමාජෙ( වbාhතO ඇQ ෙත9රs ෙබ9ෙහ9මය< අ ධ, Cථbා හා §ඪ )ශ්වාස මතම පදන=O ෙග9ඩනැ© ඇQ බව< ද d<ෂණය කළ හැ>ය.160ෙ @යාකාd වය දැනගැ8මට අ¤s Xවද,එය මැ8මට Lෂ්කර Xවද මෙනZ සංජානන 2
 3. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ @යාකාd වය< නැQබව ඔhj>dම සඳහා එය සාධකය< කරගත ෙන9හැ>ය.17 මනස පවQන බව හා එF @යාකාd වය අපට දැෙනන බව සැබෑ න4 එය බාFර උපකරණවල ආධාරෙය තහXsකර ෙප )ය ෙන9හැ>ය.18එම ල<ෂණය මෙනZ සංජානනෙයF පවQන එ< අනනbතා හැඩතලය>.190ත පවQන බව හා එF @යාකාd වය අපට දැනගත හැ<ෙ< එF @යාව අපට දැෙනන සාය.20නැතෙහ9 0ත සා ඇQවන වැට`= හා දැ8= ල<ෂණ මා ගෙය සmO ෙත9රs උකහාගත හැ>Oම සාය.21න4L එය ඔhj කර දැ<)ය ෙන9හැ>ය.22ම ද සංෙEM බවට උsම දැ8= ල<ෂණ ෙභPQක උපකරණවල C5=දªවලට හ නාවන බැ) .23න4L එම ෙභPQක උපකරණවලට ෙම9ළෙ( )ද¢ තරංග ෙහZ හෘද ස්ප දය හ කර ගතහැ>ය.240ත යlෙව දැ<ෙවlෙ( ෙම9ළෙ( )ද¢ තරංග @යාකාd වය ෙහZ හෘද ස්ප දනය ෙහZ ෙන9ෙE.25එK බාFර J යම<ද ෙන9ෙE.260ත ඇQබව හා එF @යාකාd වය< ඇQ බව ෙභPQක උපකරණ ආධාරෙය මැන දැනගත හැ> ෙභPQක පැQකඩ (Physical Profile) වනා` ෙම9ළෙ( )ද¢ @යාකාd වය හා හෘද ස්ප දයK.27 යෙම? Cය Œයබව ෙහZ mව ව 0¹නබව ෙහZ දැනගැ8ම සඳහා ෛවදb )දbා <ෙෂ•ෙ(M එF ෙභPQක පැQකඩ රsව භා)තා ෙE.28න4L .f5 යැK ස=මතJ ºතන ෛවදb )දbා මක උපකරණ භා)තාකර Xවද 0ත හා එF @යාකාd වය ස ව ස=£ ණෙය අවෙබZධකරගත ෙන9හැ>ය.29C පැහැ.šවlෙ( 0ෙ @යාව පවQනබව සැබෑ න4L එය වටහාගැ8මට ෙභPQක C5ම> ඔaබටJ යාම අවශb බවK.30 ෙමබ1 අවශbතාවය සා අද ෙලZකෙ( පාර ෙභPQක )දbා ෙ{•ය (Para physical Science)ෙබෙහ) සංව ධනය O Qෙa. 31 පාරෙභPQක ෙ{•යට අය වlෙ( ෙභPQක C5= ද¾වš මැනගත ෙන9හැ> )ෂය ෙ{•ය ගෙEෂණය >dමK.32ඒ අlව 0ත හා එF @යාකාd වයද පාරෙභPQක )ෂය ෙ{•යට අය ෙලස සැලෙ<.33මෙනZ)දbාව අය වlෙ(ද ෙමF සඳහ පාර ෙභPQක )ෂය ෙ{•යටය.34 ෙ= අlව C ස් මනස ƒAබඳ ප ෙ(ෂණ 0L>dම හා රs එF cව ධනය ෙකෙරF කටf >dම මෙනZ )දbා )ෂය ෙ{•යට පැවd ඇQ එ< වග~ම< බව අවධාරණය කළ හැ>ය.35 ෙබ9ෙහZ)ට අද ºතන ෙලZකෙ( බටFර රටවල )ශ්ව)දbාලවල හා උසස් ප ෙ(ෂණ ආයතනවල අ† මෙනZ)දbා )ෂය ෙ{•යට අය ප ෙ(ෂණ ))ධ මpටC 0Lවනබව දැකගත හැ>ය. 36 එම ප ෙ(ෂණ cQඵල ºතන ජනස ෙEදන මාධb අතර ජන¿ය වෙයFලා ගැෙනන අ ත ජාල වැ )ද¢ මාධb ම3 දැකගත හැ>ය.37 ෙන9.f5 රටවල ජන සංස්කෘQවල ආගCක අ„චාර)† ළ පමණ< අ ථකථනය කරදැ<J C ස් මනස නOන ප ෙ(ෂණාගාර )ෂය ෙ{•ය< ද<වා සංව ධනයOම සා එය ;ෙද< ආගCක පැQකe බැහැරව ප ෙ(ෂණාය මක ෙස අධbයනය කළහැ> cස්තය< බවට ප )ය.38එය අ† මෙනZ)දbා ෙ{•ෙයF )ෙශ• .f5ව උෙදසා 0LJ ෙදය< ෙලසද සැල>ය හැ>ය.39 ම ද ආගCක වපස යළ පමණ< ෙක9 O පැව$ම එබ1 )ෂය ෙ{•යකට §ඪ, Cථbා හා cවාද එ<O එය අසතbය ෙදසට තiÀOයෑමට ෙබෙහ) ඉඩකඩ Qv බැ) . 40;ෙද< C ස් මනස ƒAබඳ ගෙEෂණය 4š ම අරඹන ලoෙo ආගCක සංස්ථා ඇ ෙරFM බව අමතක ෙන9කළහැ> කsණ>.41 න4L ෙලZකෙ( ආග= ඉතා )ශාල cමාණය< ඇත.එබ1 J එ< ආගමකට පවා ඉතා )ශාල cමාණය< ආගCක ස=cදාය ෙග9ඩනැ© Qෙa.42 ද න< ෙලස කෙතZšක දහම හා žLදහම සලකා බැšය හැ>ය.43@ස්ස් වහ ෙස )0 ෙදz දහම එක< Xවද අlගාCක ƒ ස් එය අ ථකථනය කරෙගන ඇQ ආකාර )ශාල cමාණය< Qෙa.44ෙ= ෙහව සා කෙතZšක ආගෙ= ))ධ ස=cදාය රාÂය< ÃFO Qෙa.45ඒ අතර සා=cදාKක හා ºතන මතවාද යන ))ධ පා ශවද ද<නට ලැෙa.46žLදහමද ¥ට සමාන අf ))ධ ස=cදාය රාÂයකට ෙග9lO Qෙa. 47ෙමF cධාන පා ශව ෙදක ෙථරවාද හා මහායාන ය නK.48ෙ= cධාන පා ශව ෙදකද තව අl?ඩා ස=cදායය වලට ෙග9lO Qෙa.49ෙ= 0ය¦ කs5වලට cධානතම ෙහව žoධ වචනය අ ථකථනය>dෙ=M ඇQJ ))ධ වයK. 50 ෙලZකෙ( )දbමාන සෑම ආගCක ස=cදායකම ෙම~ ල<ෂණ අªවැe ෙලස ද<නට ලැෙa.51ඒ සෑම ස=cදායකම ද<වා ඇ ෙ 3
 4. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ 0ය ස=cදායය පමණ<ම වැර.බව ෙස ස=cදාය අසතbය බව ය.52ෙ= සා >0ය= ආගCක ස=cදාය< ම3 ඉගැ ෙවන cQප Q cාෙයZŒකව තම )0 ම අ හදා බලා ඉතා වැර. ෙලස ?ම< සතb අසතbදැK වටහාෙගන Cස අl පවසන වද ෙකෙරF )ශ්වාසය තබා පමණ< එය වැර. යැK ƒAෙගන කටf >dෙ= ඇQ ෙදZෂ සFතබව මනාව ෙප8යK.53 ෙමබ1 ෙහ සා C ස් මනස අධbයනය >dෙ= වග~= 4¦ම ම එ<තරා ආගCක ස=cදායකට පැවdෙ= ඇQ අගQගා¥ ස්ව_පය ෙමFM මැන) cකට ෙE.ෙ= සා ºතන ෙලZකෙයF අ†මෙනZ)දbා )ෂය ƒAබඳව අධbයන හා ප ෙ(ෂණ කටf 0Lවlෙ( එය ආගCක වටƒටාව> ) 4<තෙක9ට බව දැකගත හැ>ය.54žLදහෙ= පැර¡ම ස්ව_පය තවම අ ත ගතව ඇ ෙ ෙථරවාද ස=cදාය ළබව ෙපරඅපර ෙද.ගම ෙ= ƒAබඳ ශාස්–ය අධbයන හා ප ෙ(ෂණ 0Lකළ )oව ෙ ෙප9L ගමනය O Qෙa.ෙ= අත l ල<.ව මහා)හාdය ස=cදාය ඇ ෙ Ä~ පැව5 පාš භාෂා මාධbෙය පැවQ žLදහම වඩා 4ižLදහෙ= ස්ව_පෙය Ä~ ඇQබව ඒ )oව ෙ ෙප9L ආකiපයK.55 පාš භාෂා මාධbෙය ම පව වාගැ8මට ස්ථ)ර „<Å වහ ෙසලා වෑය=>dම , අpඨකථා, Çකා, ¹hප¡ වැ ™ ථ ස=පාදනෙය 4ižLසමෙ( ෙපPරා¡ය හැඩය ආර<ෂාකර ගැ8මට වෑය= >dම සා ව තමානෙ( )දbමාන වැර. žoධවචනෙ( ස්ව_පය පාš•ƒටක දහම බව ƒAගත හැ>ය.56žLදහෙ= අනb දා ශ ක ස=cදාය ට වඩා පාš •ƒටකය “sෙක9ට ග ෙථරවාM ස=cදාය ෙ= ෙහව සා 4šක žoධ වචනයට ආස න බැ) වැeය.මාන0ක ප<ෂය ƒAබඳව 4i žoධ වචනයට අlœලව )™හ >dෙ=M පාš •ƒටකය “sෙක9ට ගැ8මටම f; ¦Oම ම3 žoධ වචනය අ තෙනZමQක මතවාදවš )කෘQOම වළ<වා ගත හැ>ය.57 අ† මාන0ක ෙ{•යට (Para Psychology) අය අ$Éය සංජානනය ම3 ෙස පංච ඉ—ය ම3 උකහාග නා ෙත9රsවලට වඩා )ශාල cමාණයක ෙත9රs ලබාගත හැ>ය. ෙස පංච ඉ—ය ම3 ෙත9රs ලබාගැ8ෙ=M ඊට බලපාන ))ධJ ¤මා අ$Éය සංජානනය ම3 ෙත9රs ලබාගැ8ෙ=M බලෙන9පාන බව පැහැ.šව දැකගත හැ>ය.ෙමවැ ල<ෂණය අ$Éය සංජානනෙ( පවQන )ෙශ•තා ෙලස සැල>ය හැ>ය. ද න< වශෙය සැල~ෙ=M ෙභPQක ඇස ම3 දෘෂb සංජානනය 0LOම ගත හැ>ය.එFM ඇස ම3 0Lවන දෘෂb සංජානන කෘතbයට ))ධ ¤මා Qෙa.ෙභPQක ඇසට ෙප8ම ලබාගැ8ෙ=M ))ධ ¤මාවලට යට Oමට 0L ෙE. සාමානb ƒය) C ස් ඇසකට ෙපෙනන ෙoවල ¤මාව< Qෙa.එෙසම ෙපෙනන Lර cමාණයට අlවද ¤මා සFත බව< ඇත.à Q,cාකාර වැ ස්වභා)ක බාධාව සා ෙප8මට බාධා ඇQ ෙE. එෙසම කාලය (Time) යන 0Eවැ මානෙය ද (Fourth Measurement) ෙප8ම ¤මාO Qෙa.58 කාලය මානය< ෙලස සලකlෙ( අ$තය, ව තමානය හා අනාගතය යන කාල•යට එය ¤මාවන බැ) . යෙම?ට ව තමාන කාලෙ( පවQන ෙප8ම ¤මාසFතව දැකගත හැ>Xවද අ$තෙ( Qv ෙහZ ව තමානෙ( ඇQOමට ඉඩඇQ ෙප8= ව තමානයළ දැකගැ8මට ෙන9හැ>ය.ඒ ඔ;ෙ ෙප8මට කාලය යන මානෙය එiලවන ස්වභා)ක බාධාවට ඇස යන ෙභPQක ඉ Bය යට ව පවQන බැ) .ෙ= බාධා අ$—ය සංජානනය ළ දැකගත ෙන9හැ>ය.59 නැතෙහ9 ෙභPQක ඇසට වඩා අªෙව ස්වභා)ක බාධා අ$—ය සංජානනෙයFM @යා මක ෙE. අ$Éය සංජානනයට ඇQ වන ෙමබ1 බාධාව පවා හටගැෙනlෙ( joගල ෙ•දෙයF පවQන )ෂමතාව සා Cස අ$Éය සංජානනෙ( පවQන අªපාªව< සා ෙන9වන බව දැන ගැ8ම වැදග ය. joගලෙය?ෙ ƒය) ෙදෙනතට උsමJ ස්වභා)ක අනනbතා ල<ෂණ අ$Éය සංජානනයටද අදාළව @යා මක වන බව සැල>ය fය.ෙ= අlව ජාQ අ ධ අෙය?ට දෘෂb අ$Éය සංජානනය ලබාගත ෙන9හැ>ය. අ$Éය සංජානනය උපදවා ගැ8ෙ=M ඊට mව )දbා මක අlබලය<ද ලැÃය f බව ෙ= අlව පැහැ.šය.60ෙ= mව)දbා අlබලය නැQ Xවෙහ9 ෙකතර= වෑය= කළද අ$Éය සංජානන ශ<Qය උපදවාගත ෙන9හැ>ය.ෙකෙන? උපත ලැtෙ=M ෙම9ළෙ( ෙප8මට ෙහZ ඇ¤මට ෙහZ රස)Ðමට ෙහZ ආÑාණ දැ8මට ෙහZ 4
 5. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ස්ප ශ දැ8මට ෙහZ මාන0ක අර45 දැනගැ8මට අදාළ cෙoශ 0 ෙලස ව ධනය )යහැ> ශකbතාවය< පැව$ම අතbවශbය. •ෙහක ප¹ස †ය නC žLදහෙ= හැD ෙවlෙ( ෙම~ mව )දbා මක ශකbතාවය සFතව 0Lවන උපතK.¥ට ෙපර සසෙ 0Lකළ ƒ බලය පැවQය fය. එෙසම සසෙ M අ$Éය සංජානනය උපදවා මැන) jsL j;5 කර Qtමද ව තමාන භවෙ( එ~ ශ<Qය යA jžLවා ගැ8මට ෙන9මඳ ƒ¹වහල<ද ෙE.C ස් ආ ම භාවය ලැtෙ=M o)ෙහක ?ශල ශ<Qය< ලබාඇQ joගලK ෙ මාන0ක ශ<Qය හා ඉÉය ශ<Qය •ෙහක ?ශල ශ<Qය> උපතලැvව ෙ මාන0ක ශ<Qය හා ඉÉය ශ<Qය තර= cබල නැත. ෙ= ෙහව සා එබ1 o)ෙහක joගලK ට අ$Éය සංජානන ශ<Qය උපදවාගත ෙන9හැ>ය. ඔX ට ලබාගත හැ> මාන0ක ශ<Qය එ<තරා ¤මාසFත බව> ෙමƒටට යා හැ>ද ෙන9ෙE.ෙ= සා •ෙහක උ කෘෂ්ට ?ශල ශ<Qය< ලැvව ට )නා ෙස අයට ධbාන මා ග ඵල ආ.ය උපදවාගත ෙන9හැ> යැK ෙප9L ƒšගැ8ම< Qෙa.ම ද ධbාන මා ගඵල වනා` එ< ආකාරයක අ$Éය සංජානන හැ>යාව< වන බැ) .එබ1 ෙo උපදවා ගැ8මට සසර කරන ලoදා J jණb ශ<Qය හා අ$Éය සංජානන හැ>යාව ව ධනයකර ලැv තදබල j;5ව< QÃය fය.61 •ෙහක ප¹සÒය> උපත ලැv joගලෙය? අ$Éය සංජානන හැ>යාව ලබා දෘෂb හැ>යාවට අදාළ මාන0ක ශ<Qය ෙග9ඩනඟා ගතෙහ9 ඔ;ට à Q,cාකාර ආ.ෙය ආවරණය O ඇQ සාමානb C ස් ƒය) ෙදෙනකට ෙගZචර ෙන9වන 0ය¦ ෙo දැ~ෙ= හැ>යාව ඇQෙE.එF M සාමානb ƒය) C ස් ෙදෙනතට යම< ද ශනයවlෙ( ඒ වස්ෙE ගැÇ පරාව QතJ ආෙලZක >රණ යA ඇෙස කාචයA දෘෂ්¹ )තානය මත පQතෙE.ෙමය ඇQවlෙ( සතb cQÃ=බයට අදාළ ය¹?s cQÃ=බය< ෙලසටය.ඇෙස කාචය A ෙපd ඇස ළට ගම කරන ආෙලZක >රණ ඇෙස ƒ පස ෙක9ටෙස Qරය මත ය¹?s cQÃ=බය< සාදK.ෙ= ෙක9ටස හා ෙම9ළෙයF ෙප8මට අදාළ ෙක9ටස සමඟ අQ)ශාල ස්නාf cමාණය> සම )ත ස්නාfÄහැන< ස=බ ධ ෙE.ෙමය cධාන දෘෂ්¹ ස්නාfව සමඟ ෙම9ළෙ( දෘෂb සංජානනට ස=බ ධ cෙoශය ෙකෙ .එFM ඇසට ලැෙබන සැබෑ cQÃ=බවලට සමාන ය¹?s cQÃ=බ යA ආප >යOමකට ල<ෙකෙ . දෘෂ්¹ ස්නාfව A ගම ග නා දෘෂb සංඥා ෙම9ළෙ( අදාළ cෙoශකරා ළඟාOෙම ප එම සංඥාව F ගැaව ඇQ ෙප8මට අදාළ සංඥා ෙම9ළය )0 ප ව තනයකර ද>න වස්ව ?ම< දැK වටහාගැ8මට සම ෙE.ෙ= වටහාගැ8මට අ$Éය සංජානනය ස=බ ධෙE.62සැබ) ම ෙමF M අ$Éය සංජානනය ස=බ ධවlෙ( අභb තර මධb ෙම9ළෙ( සෘ” @යාකාdවය සමඟද එෙස නැQ න= ෙම9ළෙයF දෘෂb සංජානනයට ස=බ ධ ෙක9ටස සමඟදැK මෙනZ)දbාඥK අතර දැනට .“ කලක පට කQකාවත< ඇQව Qෙa.එෙහ ෙ= ද<වා ඊට ශ්|ත )ස1ම< ෙස9යා ගැ8මට ඔX අෙප9ෙහ9ස ව 0¹නබව ෙහAෙE.ය= ෙහය> දෘෂb අ$—ය සංජානනය සමඟ ස=බ ධවlෙ( අභb තර මධb ෙම9ළය න= mව)දbා මක ලබන ෙප8ෙ= හැ>යාව QÃෙ= ඇQ වැදග කම< ඊට ෙන9QÃය fය.න4L සැබෑ ත වය න= යෙම?ට දෘෂb අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලැtමට mව)දbා මක ෙප8ම Qtම අතbවශb සාධකය< බවK.ෙ= ෙහව සා ¥ට ස=බ ධවlෙ( අභb තර මධb ෙම9ළ ව¢හෙ( @යාකාd වය ෙන9ව ෙම9ළෙ( ෙප8මට අදාළ ෙක9ටසබව තව )දbා මක ƒšගැ8ම>.ෙම9ළෙ( ෙප8මට අදාළ ෙක9ටස දෘෂb අ$—ය සංජානනය සමඟ ස=බ ධ ව ෙ න= ෙභPQක ඇසට අදාළවන ))ධ ¤මාකාd සාධක ඊටද අදාළ)යfය. න4L joගල හැ>යා අlව )දbමාන ))ධ වය Cස දෘෂb අ$Éය සංජානනෙයF එබ1 ¤මාසFත ස්වභාවය< ද<නට නැත.ෙ=ෙහ සා සැබ) ම දෘෂb අ$Éය සංජානන සමඟ ස=බ ධතාව ද<වlෙ( අභb තර මධb ෙම9ළයද,නැතෙහ9 ෙම9ළෙ( දෘෂb සංජානනයට අදාළ ෙක9ටසද, එෙස නැතෙහ9 ෙභPQක ඇස පමණ<මදැK තරමක ගැට¦වකට අපට 4;ණපා නට 0LෙE. ෙ= ගැට¦ව දෘෂb අ$Éය සංජානන ස=බ ධෙය පමණ<ම ෙන9ව Óවණ, මනන ආM වශෙය සෑම අ$Éය සංජානනකටම පාෙහ ෙප9LෙE අදාළ වන කsණ>.63 5
 6. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ෙමබ1 අ$න්%ය සංජානන ව ග පහ< ƒAබඳව පංච අ„ඥා නC žLදහෙ= ද<වා Qෙa. එන= ඉo†)ධ ඥානය,.aබෙසZත ඥානය,පර| ත)ජානන ඥානය,jaෙa වාසාlස්සQ ඥානය හා .aබච<Ô ඥානය එම අ„ඥා ව ග පහK.ෙම~ අ„ඥා ලැtමට ෙලP>ක ධbාන ඉƒද)යfය. අ„ඥා ලබාගැ8මට කැමQ joගලයා )0 ඊට යCත අවශbතා ස=£ ණ කළfය.ඔ; )0 පඨ),ආෙපZ,ෙ ෙජZ හා වාෙයZ යන ^ත ක0ණ සතෙරF හා 8ල,ˆත,ෙලZFත හා අවදාත යනාM J ව ණ ක0ණ සතෙරF යන අටවැදෑs= ක0ණවල ෙව ෙව ව අෂ්ට සමාප Q ඉƒද)යfය. ෙමF සඳහ අෂ්ට සමාප Q න= පඨම,LQය,තQය,චÕ නැමැQ _පාවචර ධbාන සතර සමඟ ආකාසනඤ්චායතන, )ඤ්ඤාණඤ්චායතන, ආ>ඤ්චඤ්ඤායතන, ෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන යන අ_පාවචර ධbාන සතරK.ෙමෙස උපදවාග අෂ්ට සමාප Q ධbාන ශ<QයXවද ෙමF පහත සඳහ ÖමෙEදය භා)තෙය ෙන9ෙසiවන ප . ස)ම කරගත fබව ද<වා Qෙa.එන= ෙ= ෙලP>ක ධbාන ශ<Qය දැe වැරවෑයෙම Öමාºœල අf “s ඇ ර 0 ප . ලබාග C )ෙE~ව ))ධ ආකාරවš j;5 කරගත fබව ද<වා Qෙa.ෙමF සඳහ වන ක0ණාlෙලZම යන ÖමෙEදෙ(M 4ල 0ට අග ද<වා ක0ණ ƒAෙවš ධbාන උපදවා ඉ අනsව ෙ ෙජZ ක0ණෙ( ෙ= අf අට ක0ණෙ(ම 0ය දහස් වාරය< ධbානයට සමව.l ලැෙa. ක0ණ ප¹ෙලZම නමැQ ÖමෙEදෙයFM ඉහත ÖමෙයF )ෙලZමය 0Lෙකෙ .එන= අග 0ට 4ල ද<වා ක0ණ ƒAෙවš ධbානයට සමවැMමK.පළ4ෙව ම ඕදාත ක0ණෙ(, ෙදවlව ෙලZFත ක0ණෙ(, ෙතවlව ˆත ක0ණෙ( 0Eෙවlව ඕදාත ක0ණෙ( ආM වශෙය අlƒAෙවš අග 0ට 4ල ෙත< 0ය දහස් වාරය< ධbානයට සමවැMම ෙE. ක0ණාl -ෙලZමප¹ෙලZම න= Öම ෙEදෙ(M 4ල 0ට අග ද<වා ක0ණ ƒAෙවš ධbාන උපදවා යA අlƒAෙවš අග 0ට 4ල ෙත< 0ය දහස් වාරය<එෙසම ක0ණ ƒAෙවš ධbාන ඉƒදOමK.ඣානාlෙලZම න= Öම ෙEදෙ(M cථම ධbානෙ( 0ට ධbාන අlƒAෙවš ෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය ද<වා සම වැMමK.ඣාන ප¹ෙලZම න= ෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනෙ( 0ට cථම ධbානය ද<වා අl ƒAෙවš සමවැMමK.ඣානාlෙලZමප¹ෙලZම න= ධbාන අlƒAෙවš 4ල 0ට අග ද<වාද යA අග 0ට 4ල ද<වාද සමවැMමK.ඣාl<ක Qක න= ධbාන එක< හැර එකකට සමවැMමK. පඨ) ක0ණෙ( cථම ධbානයට සමවැද යA එFම තෘQය ධbානයට සමවැද එය අ හැරදමා යA1 ආකාසානඤ්චායතනයටද ඉ අනsව ආ>ඤ්චඤ්ඤායතනයටද සමවැMමK.අෙපZ ක0ණාM ෙස ක0ණවලද ෙමෙසම ධbානයට සමවැMමK.ක05<ක Qක න= ක0ණ එක< හැර එක< යනාM වශෙය සමවැMමK.පඨ) ක0ණෙයF cථම ධbානයට සමවැද යA ෙ ෙජZ ක0ණෙයFද යA 8ල ක0ණෙයF cථම ධbානයට ෙ= අf ම සමවැMමK.o)$ය ධbානෙයFද ෙ= ෙලසම සමව.l ලැෙa.ඣානක05<ක Qකන= ධbාන හා ක0ණ ෙදෙක9ටසම එක< හැර එකකට සමවැMමK.පඨ) ක0ණෙයF cථම ධbානයට සමවැද යA ෙ ෙජZ ක0ණෙයF තෘ$ය ධbානයට සමවැMම ආM වශෙය .අØගසØක Qක න= අØග ƒAෙවš සමවැMමK. පඨ) ක0ණෙ( cථම ධbානයට සමවැද එFම o)$ය ධbානා.යටද සමවැMමK. ආර=මණ සØක Qක න= ආර=මණ ƒAෙවš සමවැMමය.ෙ= අlව පඨ) ක0ණෙ( cථම ධbානයටද සමවැද ආෙපZ ක0ණා.ෙ(ද cථම ධbානයට සමවැMමK.ෙස ධbානවලද ෙමය අlගමනය ෙකෙ .අØගාර=මණසØක Qක න= අØග අර45 ෙදකම ඒකා ත ක වශෙය සමවැMමය. පඨ) ක0ණෙ( cථම ධbානයට සමවැද ආෙපZ ක0ණෙ( o)$ය ධbානයටද ෙ ෙජZ ක0ණෙ( තෘ$ය ධbානයටද සමවැMමK. ෙස ධbානවලද ෙ= Öමයම භා)තාෙE.අØගවවÙාපන න= cථම ධbානය පංචාංŒකය යනාM වශෙය අංගමා• ෙමෙනF >dමK.ආර=මණවවÙාපන න= ෙමය පඨ) ක0ණය, ෙමය ආෙපZ ක0ණය යනාM වශෙය ආර=මණ මා• වbවස්ථා >dමK. ක0ණ අර45 ෙක9ට උපදවාග නා ධbාන හා ක0ණ ෙමෙස මනාව c“ණ කරlෙ( එF 0ත මෘL හා ක මණb ෙලස තබාගැ8මටය.ෙමෙස ක0ණ හා ධbාන මනාව c“ණෙක9ට Cස නැQන= ෙකෙසව සෘo† ලැÃය ෙන9හැ>ය.64 6
 7. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ අ†pඨාන සෘo†, )?aබන සෘo†, මෙනZමය සෘo†, ඤාණ)hඵාර සෘo†, සමා†)hඵාර සෘo†, අ ය සෘo†, ක=ම)පාකජ සෘo†, jණbව සෘo†, )‘ජාමය සෘo† හා පෙයZග සෘo† ෙස සෘo† දහය< ƒAබඳ žLහෙ= සඳහ ය.ෙමF අ†ෂ්ඨාන ෙස ඇQවන සෘo† අ†pඨාන සෘo†යK. තමා ෙදෙදෙන? Qෙදෙද? 0යෙදෙන? දහස< ෙEවාK ඉටාග )ට එෙසම 0LෙE.0ය cකෘQJ 0sර හැර ෙවන ස්ව_පය> ෙප8 0Çම )?aබන සෘo†යK.0ය බාFර ෙපlම සෙත? ෙහZ ෙවන ස්ව_පයකට ප ව තනය >dම C 0LෙE.0ය 0sරළ ෙවන මෙනZමය 0sර මවා ෙප Oම මෙනZමය සෘo†යK.ෙමය 0L>dෙ=M 0ය 0sර 0Lර< ෙEවා යැK ඉටා එF ෙවන 0sර< මවා 0ය 0sෙර මැJ 0sර ƒටතට ඇද දැ<Oම ෙමFM 0LෙE.ඥානාlභාවෙය ද<වා 0¹න )ෙශ• සෘo†ය ඤාණ)hඵාර සෘo†යK.බ<?ල FC,සං> ච FC හා ^තපාල දsවා 0ය මරණෙය වැළ?ෙÚ ෙ= සෘo†ය සාය.ඒ ආ මභාවයළ රහ Oමට ƒ ඇQ උෙමZ කවර J )පත> ෙහZ 0ය .) ගලවාගැ8මට සම ෙවQ.සමා† බලෙය ඇQව ෙ සමා†)hඵාර සෘo†යK.සැ f FC සඳපහෙ යෙක? Fසට L පහ ද,සඤ්mව FC ෙග9පÀ ෙ Œ දැš වš ද,ඛා5ෙක9Úඩඤ්ඤ FC පiෙහ9s )0 0sර මතතැv බªවල බ ද,උ තරා න= 0 .ය¡ය 0 මා නැමැQ ස්•ය )0කළ උ5 ෙතiවš ද,සාමාවQය උෙoන ර” ). ` පහ ද වැළ?ෙÚ සමා†)hඵාර සෘo†ය සාය.0ය 0ත වසඟ කළ ආය‹ය )0 ƒA?ළ් අර45වල Xවද ෙන9ƒA?iබව සැල~ම ආ.ය ආය‹ සෘo†යK.ෙ= උෙමZ ƒA?i අර45 හ4J අවස්ථා වල එF ෙම වඩා ෙහZ ධා වශෙය සලකා ෙහZ එF ෙන9ƒA?i බව අර45කර ග Q.ප<Û හා ෙද) ෙoවතාව ෙ අහස් ගම ආM ෙo ක=ම)පාකජ සෘo†යK.චÖව $ රජවs ෙ අහස් ගම ආ.ය jණb සෘo†යK.එෙසම ෙමÚඩක,ෙජZQය,ජ¹ලක,ෙඝZÛතාM ))ධ අlහස්ව ගද jණb සෘo†යට ගැෙ .ගගණ තා<ෂණය උපකාd කරෙගන 0Lකරන අහස් ගම ආ.ය )දbාමය සෘo†යK.එෙසම ))ධ @යා සැල>šම ව මනාව >dම සා සමෘo†ම Oම cෙයZග සෘo†යK. ෙන<ඛ=ම සංකiපය සා කාම ඡ දය cහාණයෙE.අ හ මා ග ඥානෙය 0ය¦ ෙකෙළස් cහාණයෙE.))ධ Âiප ක මා ත සා ඒවා මනාව 0LOම cෙයZග සෘo†යට ඇළ ය. සෘo† )† දහය අෙර 0ය මාන0ක ශ<Qය පදන= කර ෙගන ලැÃය හැ<ෙ< අ†ෂ්ඨාන, )?aබන, මෙනZමය යන සෘo† න පම¡.එෙසම සෘo†ය ƒšබඳ ^C සතර<ද,පාද සතර<ද,පද අට<ද, 4i දහසය< ඇත. ෙමF ^C සතර න= පඨම ධbානෙයF පට චÙ ධbානය ද<වා ඇQ ධbාන සතරK. පාද සතර න= ඡŠ සෘo†පාද, O ය සෘo†පාද, | ත සෘo†පාද, Oමංස සෘo†පාද ය නK.එෙසම ෙමF සඳහ පද අට න= ඡŠ සමා†, O ය සමා†, | ත සමා†, Oමාංසා සමා† ය නK. ෙමF සඳහ 4i දහසය ම3 | ත ගQ ස්වභාවය ධbාන උපදOමට හැ>වන ෙලස සකස් කරන බව )Ýo† මා ගය අlව ෙප8 යK.65 අ$Éය සංජානනය s සාහකව ෙන9ලැෙa.>0ය= ෙවෙහස< දරා එය ලබාගැ8මට උ|ත ස්ව_පයකට 0ය කාKක මාන0ක හැඩය සකස්කර ගත fය.ෙ= කාKක මාන0ක හැඩය සකස් කරගැ8ෙ= කා යය හැD ෙවlෙ( ෙලP>ක ධbාන උපදවා ගැ8ම යlෙව .<ෂ¡කව ෙ= ත වය ලබාගත ෙන9හැ>ය..“ කල< ÖCකව කාKක මාන0ක ස්ව_පය අ$Éය සංජානන පැQකඩ උපදවා ගැ8මට උ|ත ආකාරයකට zදාන= කරගත fය.ඒ සඳහා දැ ය f අQ මහ J ෙවෙහස ෙලP>ක >0L කා යයකට දැ ය f ෙවෙහසට වඩා ඉතා )ශාලය.ෙ= සා ෙමබ1J ශ<Q උපද)ය හැ<ෙ< ඉතා දැe ෙවෙහස< හා කැපOම< දරා කටf කළහැ> ෛධ යව තJ අෙය?ට බව පැහැ.šය.ෙකතර= දැe ෙවෙහස< කැපOම< දරා කටf කළද ඒ සඳහා අවශbJ jණb ශ<Qය නැQ අෙය?ෙ උ සාහය Xවද ඒ භවෙ(M සඵල කරගැ8මට ඉඩකඩ ෙන9ලැෙa. අ$Éය සංජානනය cධාන වශෙය ම මාන0ක පැQකඩ හා බැÐ පවQන බව සැබෑව>.න4L ඒ මාන0ක පැQකඩ .f5 කරගැ8ෙ=M අ වා යෙය ම කාKක පැQකඩද ඊට අl_පව සකස්)ය fමය.නැතෙහ9 ඒ ෙයZගාවචරයාෙ උ සාහය වbව ථO යK. ද න< ෙස cථම ධbානෙ( 0ට අlÖමෙය ඊට ඉහළ ෙලP>ක ධbාන මpට= කරා cෙEශOෙ=M .“ කල< එ< ඉ යEවක 0Çමට 0L)ය හැ>ය.එFM ඇQවන ශාd ක අවශbතා <ෂ¡කව ඉ කරගත හැ> ෙන9)යහැ>ය. 7
 8. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ එFM ඇතැ=)ට ආහාර පාන ගැ8ම,ශdර කෘතb,0sර ƒšදෑ“= >dම බ1 කාKක අවශbතා Xවද ඉ කරගත හැ>වlෙ( වඩ වඩා උසස් ධbාන මpට= කරා පැCÞෙ=M අlÖමෙය ¤මාවන කාල¤මාව< යටෙ )යහැ>ය.අවසාන ෙලP>ක ධbාන මpටමJ ෙරZධ සමාප Qෙ(M ස .න< ආහාර පානා.ෙය වැළ~ 0¹ය හැ>බව ද<වා ඇත.සාමානb ƒය) C ෙස?ට එෙස කළ ෙන9හැ>ය.න4L මරණයට ප ෙන9O ආශ්වාස cාශ්වාස පවා ෙන9කර ආහාර පානා.ෙය වැළ~ එෙස 0Çමට න= ෙක9තර= මාන0ක ශ<Qය< පැවQයද ඊට අl_පවන කාKක ප Ãම< QÃය fමය.එබ1 කාKක ප Ãම< යෙම?ට එ<වරම ඇQකර ගතෙන9හැ>ය.cථම ධbානෙ( පට අlÖමෙය ඉහළ ධbාන මpට= කරා පැCෙණෙ=M උසස්වන මාන0ක ප Ãමට සමගා¥ ෙලස කාKක ප Ãමද සකස්Oම< ෙමFM 0Lවන බව සැල>ය fය.ඊට ස්නාf @යාකාd වය,මධbය ස්නාf පoධQය යටෙ පාලවන ආශ්වාස cාශ්වාසය,s†රයට අ=ලකර වාfව අඛÚඩ ෙලස ලබාගත fOෙ= අවශbතාව,ෙම9ළෙ( තරංග @යාකාd වය,ෙoහෙ( ෙහZෙමZනවල @යාකාd ස්වභාවය,ෙම9ළ අභb තරෙ( ස්නාf ස=ෙcෂණ කා යයට ස=බ ධ රසාය ක සමšතතාවය ආM කාKක ප Ãමට අදාළ ෙබ9ෙහZ ෙo මාන0ක ප Ãමට අදාළව ෙවනස්)ය fය.නැතෙහ9 මහ ෙවර වෑයෙම ලඟාකරගත f යැK සලකන උසස් මාන0ක මpට= ෙවත ළඟාOෙ=M ය= ගැට¦ ඇQෙE.ෙ= සා අ$Éය සංජානනෙ(M අෙh<ෂා කරන එ~ මාන0ක ප Ãමට ගැලෙපන අf කාKක ප Ãම සකස් කරගත fෙE.ෙලP>ක ධbාන මpට=වලM යටප කරගlලබන අFතකර මාන0ක ල<ෂණවලට සැසෙඳන ප . ඉහත~ අFතකර කාKක ල<ෂණද අවමකරගත fෙE. ද න< ෙලස ෙකZපය ඇQOම හා ඇනßà ෙහZෙමZන áාවයOම අතර සබඳතාවය< ඇත.එෙසම ෙටස්ෙටස්ටෙරZ , ෙප9ෙජස්â හා ෙc9ලැ<¹< වැ šංŒක ෙහZෙමZන áාවයOම හා කා4ක හැ©= ඇQOම අතර සබඳතාවය< ඇත.ෙමබ1 හැ©= අªOෙ=M කාKකව පවා ෙවනස් ක= ඇQෙE.එෙසම එ<වරම ෙමබ1 කාKක ෙවනස්ක= ඇQෙන9ෙE.මාන0ක මpටම උසස්Oෙ= M කාKක ප Ãමට ඒවා බලපා ෙ Öමාºœලව ෙසC .66 4.2.අ$ %ය සංජානනය ඇQවන ආකාර අ$Éය සංජානනය ෙලP>ක මpටෙ=M සෘo†බලය හා අ„ඥා ෙස ãšක ෙක9ටස් ෙදක< යටතට ෙබදා දැ<)ය හැ>ය.ෙමF සෘo†බල හා ඒවා ලබා ග නා ÖමෙEද ෙමF ඉහQ ද<වන ලM.සෘo† බල ෙසම අ„ඥා ද මාන0ක ශ<Qය උසස් >dම A ලැÃයහැ> අ$Éය සංජානන )ෙශෂය>.ෙමFM සාමානb C ෙස? සව පවQන ƒය) ඉÉය ශ<Qය අ„බවා )ෙශ• අf කටf කළහැ> මාන0ක හැ>යාව< ලබාගත හැ>ය.සාමානb C ස්බලය ඉ<මවා යන ෙවන ඕනෑම ශ<Qය< ෙසම මාන0ක ශ<Qයද වැයකළ fවlෙ( පහ ලාභ ස කාර ස=මාන වැ ප අර45 ඉ කරගැ8ෙ= අෙh<ෂාෙව ෙන9ෙE.මාන0ක ශ<Q )ෙශෂය< බැ) ෙමවැ ෙoවලM ෙ තනාෙE වැදග කම සෑම අවස්ථාවකMම මෙE.ෙ තනාව යහප න= ෙමබ1 >0L ශ<Qය< උපදවා ගැ8මට පැ>šය f නැත.න4L ෙ තනාව අයහප න= ඇතැ= අවස්ථාවලM ෙමබ1 @යාවල රතවන අයට ෙ තනාෙE cබලබව මත ඊට අයහප cQ)පාක ෙගOමට 0L)ය හැ>ය.C ස් ෙල9ව mව වන C ෙ 0Q)š වඩා සං~ ණO අයහප වන කාලවකවාlව ළ බ;තර ƒ ස< යහප ෙ තනා ෙපරදැ ව @යාකරතැK අෙh<ෂා කළ ෙන9හැ>ය.එබැ) ත කාලවකවාlව ළ >0ෙව? යම< 0Lකර ෙ ම ලාභ ස කාර ෙපරදැ වමය.එබැ) ම එවැ කාලවකවාlව< පවQන සමයක C ෙග ස වසාධාරණ යහප ෙ තනා අෙh<ෂා කළ ෙන9හැ>ය.සෘo†බල,ෙලP>ක ධbාන,අ„ඥා හා මා ගඵල ආ.ය ƒAබඳවද >ව f ෙ ඊට සමාන ෙදය>.එන= ෙමකල එබ1 අ$Éය සංජානන හැ>යා ලබාගත හැ>ද ය න සැල>ය f ව ෙ ෙමකල mව ව 0¹න C ෙ ච යා රටාවට සාෙh<ෂ අf )නා žLරL .වම කාලෙ( පැවQ කාලවකවාlවට උ|ත අf ෙන9ෙE.අද ඇ ෙ ෙභPQක තා<ෂ¡ක දැlම උසස් ෙක9ට සලකන සමාජය>.jරාණෙ( අ$Éය සංජානන ම3 ලබාග නා ලද දැlම ºතන 8
 9. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ fගෙ( ලබාගlෙ( නOන තා<ෂණය භා)තාෙක9ට පදවන ලද ෙභPQක ෙමවල= ආධාරෙය . ෙ= ම3 ඉ—ය ම3 ලබාගත ෙන9හැ> ))ධ )ස්Cත ෙo >dෙ= හැ>යාව< Qෙa.එ සාම අද අ$—ය සංජානනය ම3 එබ1 ෙo ලබාගැ8ෙ= අවශbතාවය< මානව සමාජෙ( නැQව ෙග9ස් ඇත.ෙමයද එ< අත> අ$Éය සංජානන හැ>යා ෙකෙරF පැවQ සමාජ උන Lව අªOම ෙහ O ඇQබව ෙප8 යK.ෙකෙස ෙහZ අ$Éය සංජානනය ලබාගැ8ෙ=M හා ඒවා @යා මක >dෙ=M ƒAපැ.ය f ශ්|ත සදාචාරා මක රා4ව< හ1 වා M Qෙa.))ධ ආගCක ස=cදාය F ද<වා ඇQ අ„චාර )†වල හා ƒAෙව වල අªවැe වශෙය ෙවනස්ක= )දbමාන Xවද ;ෙද< බාFරව Cස අභb තරගතව එතර= කැˆ ෙපෙනන ෙවනස< ඇතැK තහXs කළ ෙන9හැ>ය.එෙසම එම අ„චාර )† හා ƒAෙව සාරධ මවල Cස සදාචාර රා4ෙE )දbමානJ ෙවනස< ෙලසද ණය කළ ෙන9හැ>ය.අෙන< අතට එබ1 සදාචාර රා4වකට අlගතO Cස ඊට ප බාFර >0L Öමය< අ$Éය සංජානන හැ>යාව ලැtම ƒ¡ස නැත.අ$Éය සංජානන හැ>යාව ලැtෙ= cධාන යර ඇ ෙ යෙම? සදාචාර රා4වට අlගතOම මත වන ෙහK .එයද සාමානbෙය C ෙස? ෙස ෙන9ව මlෂb වයට වඩා උසස් cQප Q රා4වක ƒAෙව සãහය< 0තළ ƒF වා ගැ8මටද අ$Éය සංජානන හැ>යාව ලැtමට අෙh<ෂා කර ෙන?ට 0LෙE.ෙ= උසස් ත වය ෙoව uහ්ම කාKක ස්ව_පයට සමාන J උසස් මාන0ක මpට= බව ධ මෙයF ද<වා Qෙa.සාමානb මlෂb මpටම දාන, ¤ල ආ.යට වඩා බරJ ස්ව_පය< වන අතර අ$—ය සංජානන හැ>යාව අව†කළ හැ> උසස් මාන0ක මpට= ෙoව හා uහ්ම කාKක ස්ව_පයට වඩා බරJ ස්ව_පය< ෙප l= ෙකෙ .ෙ= uහ්ම කාKක මpටම වනා` ෙoව කාKක මpටෙ=ම එ<තරා උසස් ෙලP>ක ධbාන තලය< _පණය ෙකෙර න>.වඩා j¦i ෙලස සැලœ)ට uහ්ම කාKක මpටම ෙoව වෙ(ම එ<තරා cෙ•දය< ෙලස සැල>ය හැ>ය. uහ්ම තලය අQශK .f5 මාන0ක මpටම>.ෙලP>ක ධbාන ලාäව 0ට ඒ ධbාන වš ෙන9ƒ ` Cයපරෙල9ව ෙග9ස් uහ්ම කාKක ස වය ෙස උපත ලබා අ$—ය සංජානන හැ>යාව සFත uහ්මය ට ))ධ )ෙශ• ෙo 0Lකළ හැ>ය.67 ෙමම )ෙශ• ධbාන අ„ඥා ත වය ÖCකව ƒAෙව jරා වැර වෑයෙම උපදවා ගත f ත වය ය.68 ඇතැෙම?ට ))ධ අ$Éය සංජානන හැ>යා උපQ උsම කරෙගන පැC¡ය හැ> බවට සාධක ºතන ෙලZකය ළ 0Lවන ))ධ 0LO=වš ෙපෙන නට Qෙa.69 බටFර රටවල ෙමබ1 අ$Éය සංජානන හැ>යාව ƒAබඳ ප ෙ(ෂණ )ශාල cමාණය< 0Lකර Qෙa.70අ† මාන0ක )දbාව (Para-Psychology) )ෂය ÃFO ඇ ෙ ෙමF එ<තරා cQඵලය< වශෙය .අ† මාන0ක )දbා )ෂය <ෙෂ•යටපවා ))ධ අවස්ථාවල මෙනZ )දbාවට අය එ< ෙක9ටස< J සාය ක මෙනZ)දbාෙE (Clinical Psychology) උපකාරය ලබාගැ8මට 0Lව ඇත.71එFM joගල ෙපPsෂ æCකා ƒšබඳ 0Lකළ ප ෙ(ෂණ cQඵල වලට අlව ෙමෙත< සතbකැK ƒšෙගන පැවQ ෙබ9ෙහZ ෙභPQක මතවාද රාÂය< Ãඳ වැÇ Qෙa.ධbාන සෘo†බල හා අ„ඥා ත වය ƒAබඳව ෙමෙත< පැවQ ආගCක අ„චාර )† වලට ¤මාJ ƒAගැ8= පoධQය ºතන )දbාෙE .f5ව සමඟම යA වර< කාලෙ( වැšතලාෙව මOමට පට ෙගන ඇත. ෙමය අ$—ය සංජානනය ස=බ ධව වැදග 0LOම< ෙලස සැල>ය හැ>ය.සාමානb joගලK ට පවා ෙමම හැ>යා ))ධ මpට= වš ƒFටා QÃය හැ>ය.එෙසම ÖCකව j;5 >dම ම3 ෙ= හැ>යාව ව ධනය කරගත හැ>ය.ෙම9ළෙ( එ< @යාකාd වය< තා >ක සංජානනය හා ස=බ ධය.72ෙ= හැ>යාව ම3 ඉෙගlම, මෙනZචාලක හැ>යාව, )ම ශනය, žo†ය හා $රණ ගැ8ම වැ ෙo 0Lෙකෙ .73ෙම9ළෙ( අෙන< @යාකාd වය ස=බ ධ වlෙ( අතා >ක සංජානන සමඟය.එබ1 හැ>යා ම3 තා >ක ෙලස ද ත ලබා ගැ8ෙම ප බාFරව ඕනෑම ෙදය< ƒšබඳ j¦i ෙලස අ ථකථනය කරගැ8ෙ= හැ>යාව මනසට ඇQෙE. ෙම9ළෙයF ව=පස අ ධය සාමානb තා >ක සංජානනයට ද?5 පස අ ධය අතා >ක සංජානනයට ස=බ ධය. මාණçàබව,රස)Ðම දයාව ෛම•ය ආM මානව “ණ _පණයටද අතා >ක සංජානනය උපකාdෙE.74ෙ= ෙහව සා අ$—ය සංජානන හැ>යාව 9
 10. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ඇQ joගලK හ1නාගැ8මට ඇQ එ< Clම< වlෙ( එ~ අයස )ෙශ• මාණçà ?සලතා ƒAබඳව ෙස9යා බැàම ම3 බව දැ<)ය හැ>ය. 75 මාණçàබව හා žo†ය ආM මානව “ණ ඉගැ )ය ෙහZ j;5 කළ හැ> ෙන9ෙE. 76එය ෙකෙන? උපත ලැtෙ= Mම උsම වන )ෙශ• ජානමය හැ>යාව>.77එය ෙකෙන?ෙ අ$—ය සංජානන හැ>යාව මැන බැàෙ= ණායකය< ෙලසද සැලෙ<.78එබැ) මාණçà වය හා රසඥතාව වැ මාන0ක “ණ ඇQ අය අ$—ය සංජානන හැ>යාව මකරගත හැ> joගලK ෙලස සැල>ය හැ>ය.79 ෙ= අlව සාමානb joගලෙය? ළ පවා ෙ= හැ>යාව ඉතා ස්වiප වශෙය ෙහZ දැකගත හැ>බව පැහැ.šය.80 ධbාන උපදවා එය පාදක කරෙගන අ$—ය සංජානන හැ>යාව ව ධනය >dම ƒ¡ස වෑය= >dම සාමානb joගලෙය? ස Lබල අ$Éය සංජානන හැ>යා සංව ධනය >dම< ෙස දැ<)ය හැ>ය.81සාමානb joගලK ළ Lබල වශෙය )දbමාන වන අ$—ය සංජානන හැ>යාව ඉස්මවlෙ( ය= ය= )ෙශ• අවස්ථාවලMය.82 )ෙoශයක mව වන දsෙව?ට මEÃෙ= mව J 0ය ෙදමEƒය ෙ හ.0 අභාවය තා >ක ෙන9වන අf සංජානනය )යහැ>ය. 83 එබ1 ෙoවi ඉතා )ශාල cමාණය< ƒAබඳව මෙනZ)දbා )ෂය ෙ{•ෙ( )ෙoçය ප ෙ(ෂණ ළ 0LO Qෙa.84 ¥ට අමතරව අප සෑම ෙකෙන?ටම දැෙනන ස්වභාවය<ද Qෙa.85ඒ අlව )ශාල කරදරය< ෙහZ අනර< 0LOමට cථම ඒ ƒAබඳව 0තට දැෙනන >0ය= අපහ තාව< බ1 0Q)iල< සා ඒ කරදරෙය ෙහZ අන වැළ~ Œය ආකාරය ෙබ9ෙහZ ෙදෙන?ට ලබ අ දැ~ම>. 86 යෙම? හා කතාබස් කරC 0¹න අවස්ථාව FM ඒ joගලයා ෙවQ සෘ”ව අනාවරණය ෙන9J ))ධ J ෙත9රs >0ය= l;s හැ©ම< ෙලසට අපෙ 0ත ෙවත ස ෙEදනය )යහැ>ය.87 )පතකM අ1s හා අcස න හැ©= සමඟ බoධO 0තට දැෙනන අ$Éය සංජානනය ලාභයකM දැෙනlෙ( පැහැප හා cස න හැ©= සමඟ බoධO බව ඒ ƒAබඳ d<ෂණය >dෙ=M පැහැ.š ෙE.88ෙමය අ$—ය සංජානන හැ>යාවට අදාළ ෙම9ළෙ( ව¢හ ව ධනය O ඇQ joගලK ළ මඳ වශෙය දැකගත හැ>ය.89එබ1 joගලK 0ය mව )දbා හැ>යාව වඩා ව ධනය කරගැ8මට වෑය= >dම ම3 ඒ හැ>යාව වැe.f5 කරගත හැ>ය.90 සාමානbෙය ඕනෑම joගලෙය? සව ෙ= අ$—ය සංජානන හැ>යාව මඳ වශෙය ෙහZ ඇQබවට )ශ්වාස ෙකෙ .න4L ඒ joගලය අතර පවා ෙ= හැ>යාව අªවැe වශෙය Qv අය 0ට ඇQබව එYගා ෙ<¤ වැ joගලK ƒšබඳ සලකා බලන )ට පැහැ.š ෙE.ෙබ9ෙහZ)ට jරාණ ආගCක ඉQහාසය ළ අනාගත ව<තෘවs හා .වැස් ලාä වශෙය සැල~ ඇ ෙ ද ෙමබ1 joගලK බවද ƒšගත හැ>ය.එෙසම ෙ= අ$—ය සංජානන හැ>යාව ෙමබ1 joගලK ළ ද )දbමානවlෙ( ))ධ මpට= අlවය.ෙ= අlව ඔX ෙ හැ>යාවද ))ධ ෙE.මlෂb වය අ„බවා ))ධ අසාමානb ෙo කළ හැ> මාන0ක මpටම< ඇQ joගලK ෙලස සමාජවbවහාරය අlව ƒAෙගන Qෙa.ඊට ආගCක ප Ãමද ඇතැ= අවස්ථාව FM ඈඳා ඇQබවද පැහැ.šව දැක ගැ8මට ලැෙa.ඒ අlව ඒ ඒ ආගෙ= සතb අසතbතාවය ƒšබඳ මැන ගlලබන ණායක ෙස ද ෙමබ1 අ$—ය සංජානන හැ>යා ඇQ joගලK ෙ @යාකාd වය සලකා ඇQබව දැනගැ8මට ලැෙa.¥ට ෙහO ඇ ෙ අනා.ම කාලයක පට පාර ෙභPQක 0LO= හා එබ1 )ශ්Cත @යා කළ හැ> joගලK ƒšබඳ සාමානb ජන සමාජය )0 ද<වන ලද අවධානයK.ෙ= සාම ෙ= joගලK එවක පැවQ සමාජ ස=මතයළ ඉමහ ෙගPරවයට ෙම ම )ෙටක සැකයටද පා•O Qෙa.ෙබ9ෙහZ)ට දැlම ලැtෙ= එකම මා ගය තා >ක සංජානනය පමණකැK සැල?5 සමාජ ව¢හයළ අ$—ය සංජානනය ම3 ෙත9රs ස ෙEදනය කරගත හැ> joගලK ƒAබඳ ද<වන ලද අ)චාර£ වක ?හලය ෙමයට cධාතම ෙහවK.සාමානb අ$—ය සංජානන හැ>යා සFත අය Xවද Öමාºœල අභbාස >dම ආ.ෙය ඒ හැ>යාව වැe.f5 කරගත හැ>ය.ඒ සඳහා žLදහෙ= සඳහ සමථ භාවනා Öම පවා භා)තා කළහැ>ය.සමථ යl 0ත එකඟකර ƒ 0L>dම සඳහා ඇQ භාවනා Öම 0යiලටම ෙප9LෙE වbවහාරවන නාමය>.එFM 0ත එකඟ >dම,ƒ 0L >dම එ< අර45ක .“කාලය< පව වා ගැ8ම ආ.ය 0LෙE.ෙ= හැ>යා වැe.f5 >dම ම3 10
 11. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ෙකෙන?ළ ස ගව ඇQ අ$—ය සංජානන හැ>යාව ව ධනය කරගැ8මට අවකාශ සැලෙස. ෙ= යටෙ ))ධ අ$—ය ශ<$ ෙකෙන?ට ෙග9ඩනඟා ගතහැ> බව žLදහෙ= )ස්තර ෙකෙ . ෙ= හැ>යා ලැtමට න= ඒ සඳහා ඇQ £ ව අවශbතා ස=£ ණ කළ fය.ෙමFM j ව අවශbතා ෙලස ද<වා ඇQ L ක= සෑම ෙදය<ම පාෙහ සදාචාර ධ මතා සමඟ ස=බ ධතා ද<වන බවද ඉතා පැහැ.šව ෙප8 ය න>.ම ද අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලැtමට න= සාමානb C ස බවට වඩා වැe.f5 J පරාසය> “ණව බව පැවQය f බැ) .සාමානb C සා යl Lබලතා වš f තැනැ ෙත>.ෙ= Lබලතා සා සාමානb C සාෙ ƒය) ඉ—ය ශ<Qය එතර= cබල නැත.ෙ= ඉ—ය හැ>යාව cබල කරගැ8මට න= ෙභPQක ඉ—ය ෙ ¤මාව වැe.f5 කරගත හැ> ƒයවර ගැ8ම පමණ< cමාණව නැත.සාමානb ƒය) C ස් ඇසට ෙපෙනන Lරcමාණයට වඩා ෙප8ම ඇQකර ගැ8මට න= සඳහාම සකස්කර ඇQ Lර ද<නයක අධාරය ලබාගත fෙE. Lරද<නය ම3 0Lකරlෙ( සාමානb ƒය) C ස් ඇසට නැQ හැ>යාව< )දbාෙE ƒFට ම3 ඊට ලබා MමK.)යප Oම හා ෙවන කs5 ෙහOම සා ƒය) C ස් ඇෙස ෙප8ෙ= හැ>යාව LබලJ අෙය?ට අ<Û ෛවදb පd<ෂාව< ම3 ඇෙස Lබලතාවයට ස ලන කාච ව ගය< ෙයé ඇස් කÚනාeය< භා)තෙය 8ෙරZê joගලෙය?ෙ ඇQ cමාණයට ෙප8ෙ= හැ>යාව වැe .f5 කරගත හැ>ය.ෙමෙස ඇෙස ෙප8ම LබලJ අෙය?ට කÚනාe ෙහZ කාච භා)තෙය එම හැ>යාව වැe.f5 කර යA ƒය) ස්වභාවයට ප >dම අ$—ය සංජානන හැ>යාව ෙස සැල>ය ෙන9හැ>ය.ම ද අ$—ය සංජානන හැ>යාව න= ඉ—ය භා)තෙය ෙත9රව දැlම ලබාගැ8ම වන බැ) .න4L එFM Xවද සාමානb ƒය) ඉ—ය F @යාකාd වය 8ෙරZêව පැවQය fෙE. නැතෙහ9 ඊට අදාළ අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලබාගත ෙන9හැ> බවට žLදහෙ= සඳහ ෙE.91 අ$—ය සංජානන හැ>යාව අව.>dමට සදාචාර ධ මතා වැe.f5 >dම අවශbතාවය< ෙස සැලෙකlෙ( එම හැ>යාව ලැtම සාමානb C ස් ස්වභාවය ඉ<මවා ය න< වන බැ) . සාමානb ƒය) ඉ—යය සකස්O පවQlෙ( C ස් ෙල9ව ¤මාවට යට වය.අ$—ය සංජානනය වනා` ෙ= ¤මාව අQÖමණය >dම>.ƒය) ඉ—ය F අර45 සංජානනය මlෂb ෙල9වට අදාළ ¤මාව ද<වා පමණ< ¤මාO ඇත.අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලබාගැ8ෙ=M ෙමම ¤මාව මlෂb තලය ඉ<මවා යK.එFM ඉ—ය F පැවQය f ¤මා ෙවනස්Oම සා ඒ ¤මාෙEM අර45 ෙන9J ))ධ ආග ක ෙo පවා නව සංජානන ලැtෙ=M අර45 ෙE.ෙ= ෙහව සා එය l;s ljsL ෙකෙන?ට 4ලM C ය=>0 )<Ûhත ත වය< පවා 4ලM ඇQ)ය හැ>ය.න4L එය අසාමානb ෙදය< ෙන9ෙE.අlÖමෙය නව සංජානන ත වයට මනස මනාව ;s jsL Oෙම අනsව එය ස්වභා)ක ෙදය< ෙලස අදාළ joගලයාෙ මනස )0 ƒšගl ලබK.ෙ= අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලබාගැ8ම සඳහා මහ වැර වෑයෙම භාවනා වඩා @යාකරl ලබන joගලK ළ පවා ඇතැ= අවස්ථාව F 0ෙ ෙන9jsL බව< ඇQ)ය හැ>ය.ඊට ෙහව එබ1 අවස්ථාව FM joගලයා තමාට ;sjsL මාන0ක රටාෙව ඈ OමK.එෙසම නව මාන0ක රටාවකට හැඩගැ¤ ඒ අlව @යා>dමට ෙය94OමK.සාමානb මlෂb ස්වභාවය ෙලස ƒAග නා J කාම හා ෙÖZධ ආෙEග වš 0ත )f<ත කරගැ8මට වෑය= >dම ම3 අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලැtමට උ|ත මාන0ක ප Ãම< සකස් ෙකෙ .කාමය හා ෙÖZධය j;L සාමානb මාන0ක ස්වභාවයK. එය තාවකාšකව Xවද යටප >dම අQ Lෂ්කරය.න4L එය ෙන9කළ හැ> @යාව< ෙන9ෙE.ඒ සඳහා අQශය දැe ආ ම ශ<Qය< හා ආ ම )ශ්වාසය< අවශbය.ඇතැ= අයට එබ1 හැ>යාව< ෙග9ඩනඟා ගැ8මට පහ ෙව කළහැ> අතර සමහs ට එය ඉතා අපහ ය.joගල ))ධ වයට අlව ෙමය කළහැ> පහ අපහ තාව $රණය ෙකෙ .ෙබ9ෙහZ)ට සමහs ස ගෙය ම ƒය) m)තෙ(Mද සාමානb මlෂb Lබලතා ෙස සැලෙකන )ෂම ච යා හා ආකiප )f<ත තලෙ( 0ට අවම මpටම ද<වා පරාසයක ඇQ joගලK බව පැහැ.šව ද<නට ලැෙa.))ධ අසාමානb ෙo 0Lකළහැ> joගලK ෙලස සමාජෙ( c0o†යට ප ව ඇ ෙ ෙමබ1 අයබව d<ෂණයෙE. අ$Éය සංජානන හැ>යා ලැtමට න= සදාචාර ච යා,ආකiප හා ධ මතා අlව @යා>dම £ ව 11
 12. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ අවශbතාවය< ෙලස අවශbවlෙ( එය සාමානb ƒය) මlෂb තලයට වඩා ඉහළ මpටමක ඇQ බැ) .ය= ෙහය> >0ෙව? සාමානb ƒය) මlෂb තලයට වඩා අ† හැ>යාව< අ ප කර ෙගන සාමානb මlෂb තලයක ඉ<මවා @යාකර ෙන? Xවෙහ9 ඒ joගලයාළ ඇQ ච යා ආකiප සා ෙස මlෂb ව ගයාට ය= අගQය< 0LOෙ= හැ>යා වැළ~ම සඳහා joගලයාෙ මාන0ක ප Ãමළ @යා මක වන මෙනZ )දbා මක අëල< ෙලස සදාචාර ධ මතා ෙප වා .ය හැ>ය.C අදහස් ව ෙ ෙමෙස සදාචාර ධ මතා අlව හැ0ෙරන joගලයා ෙකතර= ඉහළ අ† මාlÛක හැ>යාව< අ ප කර ග ත ඉ සාමානb මlෂbK ට අගQය< 0Lෙන9Oෙ= ස=භා)තාව< පවQන බවK. ))ධ අ$Éය සංජානන හැ>යා j;L ෙලP>ක ධbාන ලාä ට පවා ලැÃය හැ>ය. j;L ස්වභාවය න= සාමානb මlෂb Lබලතා ෙන9නැz ය නK.සාමානb මlෂb Lබලතා ධbාන ලාä ළ යටප ව ඇත.එබ1 අය අ$—ය සංජානන හැ>යා අ ප කර ග තද ඒ හැ>යා ඒ joගලයාළ පවQlෙ( සාමානb මlෂb Lබලතා යටප කරෙගන වාසය කරන කාල¤මාව ළ පම¡.ය= ෙහය> සාමානb ƒය) මlෂb Lබලතා මXවෙහ9 ඒ සමඟ අ$—ය සංජානන හැ>යා අෙහZ¤O යl ඇත.අ$—ය සංජානන හැ>යාව ඇQ joගලK ෙ මාන0ක පැQකඩළ ඇQ සදාචාර ධ මතා නැමැQ මෙනZ)දbා මක අëල @යා මක ව ෙ ඒ අf .joගලයා වැර. හැ0dමට ෙය94ව ම ඒ joගලයාළ ඇQ අ†මාlÛක හැ>යා 0ය¦ ෙo අෙහZ0O යK.අ$—ය සංජානන හැ>යා ඇQ j;L joගලK අQ සදාචාර ධ මතා කඩ ෙන9ෙවතැK C ෙන9පැවෙස. ද වශෙය ෙදEද ෙතs ගතහැ>ය.ෙදEද ෙතs හට අෂ්ට සමාප Q ලාභය QÃණ.))ධ සෘo†)ධ cාQහා ය පෑෙ= හැ>යාව ඉතා cබල ෙලස ƒFටා QÃණ.l4L ෙකෙළස් ෙලස හැD ෙවන සාමානb ƒය) මlෂb Lබලතා ෙන9නැz සා එ<තරා අවස්ථාවක ඒ සාමානb මlෂb Lබලතා ඒ අ$—ය සංජානන හැ>යා යටප කර 0තළ නැ© 0¹ ආකාරය ෙදEද ෙතs žLරL ට එෙරFව @යා>dමළ )දbමානෙE.ලාභ ස කාර ලබා ගැ8ෙ= සාමානb මlෂb වයට ෙප9L Lබලතා 0තළ මෙව ම ලබා Qv 0ය¦ අසාමානb අ$—ය සංජානන හැ>යාවš ෙදEද ෙතs ƒ `Œයබව ෙප8යK.ෙ= අlව පැහැ.šවlෙ( අ$—ය සංජානන හැ>යාව මlෂb Lබලතා යටප ෙක9ට ලබාගත හැ>Xවද එය අඛÚඩව 0ෙ පව වා ගැ8මට න= ඒ මlෂb Lබලතා මOමට ඉඩකඩ ලබාෙන9.ය fබවK.අ හ වයට ප J ආ ය වහ ෙස නමකට >0.ෙනක සාමානb මlෂb Lබලතා මෙන9ෙE.ඒ ස4 ෙ ද ෙලස එ~ මlෂb Lබලතා උ වහ ෙස )0 Lsකර ඇQ බැ) . එ)ට යA මlෂb Lබලතා මOෙ= අනර< නැQ බැ) එබ1 ෙකෙන? ෙලP>ක ධbාන සමාප Q වš ද ෙන9ƒ ෙහ.92 සාමානbෙය ƒය) මlෂb ඉ—ය ට අර45 ගැ8ෙ= ¤මාව< Qෙa.අ$—ය සංජානන හැ>යාව යl ෙ= ƒය) මlෂb ඉ—ය F අර45 ගැ8ෙ= ¤මාව ඉ<මවා යාමට හැ>OමK.ෙ= අවස්ථාEM 0Lවlෙ( ƒය) මlෂb ඉන්Bය F අර45 ගැ8ෙ= ¤මාව අlÖමෙය ස=£ ණ වශෙය අෙහZ0වන මpටම ද<වා එය )තැ කරOමK.මlෂb ෙලZකෙ( ෙබ9ෙහZ අර45 ඇත ද සාමානb ƒය) මlෂb ඉ—ය ට අර45වlෙ( ඒවාK ෙබ9ෙහZ ස්වiප cමාණය>.අෙන< 0ය¦ අර45 ƒය) මlෂb ඉ—ය ට අර45)යහැ> ¤මාවට වඩා Lරක ඇQ බැ) ඒවා ƒAබඳ සාමානb ƒය) මlෂb ඉ—ය ෙග cතb<ෂ කරගැ8මට අපහ O Qෙa.සාමානb ƒය) මlෂb ඉ—ය F )ෂය පථයට ප බාFර Xවද ))ධ ෙo ෙලZකෙ( පැවQය හැ>ය.ශaද,ඝ ධ,රස,Óවණ ස්ප ශ හා ධ=ම ආM වශෙය )ෂය ෙ{• රාÂයකට අය සංජානන ෙලZකෙ( පව$.ෙ=වා 0f= හා ර¦ වශෙය වbාhතO ඇත.සාමානb මlෂb ඉ—යකට දැෙනන ¤මාව ශ්|ත අගය< ෙගන ඇත.ඒ ¤මාෙව ඔaෙබF පවQන >0L ශaද,ග ධ,රස,Óවණ, ස්ප ශ හා ධ=ම වශෙය J අර45 ƒAබඳ සාමානb ƒය) C ස් මනසට >0L අfර> වටහාගත ෙන9හැ>ය.ෙ= අර45 දැ8මට මlෂb ඉ—ය F පවQන ¤මාකාd ස්වභාවය අසම ය.සාමානb මlෂb ඉ—යය සය @යාකාdවlෙ( අර45වල $Eරතාවය cබලJ අවස්ථාවකMය.එය එ)ට C ස් ඉ—ය ට දැෙ . ඊට පහළ මpටෙ= ෙක9ෙත? අර45 පැවQය C ස් ඉ—ය ඒවාට සංෙEM ෙන9ෙවන සා එම අර45 ගැ8ෙ= හැ>යාව< නැත.ෙ= අර45වල $Eරතාව මlෂb ඉ—ය ට දැෙන ෙ 12
 13. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ ආස න වශෙය එ<තරා ¤මාවකM ඉ—ය අව.කළ හැ> මpටමකMය.ඒ ද<වා සාමානb මlෂb ඉ—ය පවQ ෙ ìාවක Œà පවQන ස්ව_පය> .මlෂb ඉ—ය සයටම ෙ= ත වය ෙප9Lය.ඉ—ය අව.වන ¤මාව මෙනZ )දbාෙE සඳහ වlෙ( එ<තරා Clම> .ෙ=වා සංෙEදන ඒකක (Sense units)ෙලස හැD ෙE. ෙ= සංෙEදන ඒකක 0 0ට +1,+2..+6 යනාM වශෙය ද 0 0ට -1..-6 ද<වා ආM වශෙය ද ඇත.සාමානbෙය 0 මpටම ෙලස සැලෙකlෙ( සංජානන ෙන9මැQ £ ණ ශ්ශaදතාව වශෙය .න4L ෙ= ළ පවා ƒය) මlෂb ඉ—ය ට අර45 ෙන9වන ඉතා 0f= ශaද,ග ධ,රස,Óවණ, ස්ප ශ හා ධ=ම අර45 ඇත.සාමානbෙය ƒය) C ස් ඉ—ය ìා ස්ව_පෙය Qt අව.වlෙ( එකක +6 මpටමකM බව ෙප9LෙE ƒAග අදහස>. න4L joගලාº_ˆව අවස්ථාº_ˆව හා කාලාº_ˆව ෙ= අගය අªවැe )ය හැ> බවද 0Fතබා ගත fය. එF අදහස සාමානb ƒය) මlෂb ඉ—ය @යා මකOමට න= +6 මpටෙ= ෙහZ ඊට ඉහළ J මpටමක ස්නාf සංඥාව< ෙ= ඉ—ය ට ලැÃය f බව>.+6ට වඩා අª මpටමක පවQන ඉතා 0f= ශaද,ග ධ,රස,Óවණ, ස්ප ශ හා ධ=ම සංජානන ෙක9තර= ෙ= ෙලZකයළ පැවQය< ඒවා ලබාගැ8මට ෙහZ ඒවාට සංෙEMOමට ƒය) මlෂb ඉ—ය අසම වන බැ) සාමානbෙය 0ෙත ෙ එබ1 සංජානන ෙන9මැQ බව>.න4L ))ධ ත ව යටෙ සාමානb ƒය) මlෂb ඉ—ය ට අර45 ෙන9වන ෙ= ඉතා 0f= ශaද,ග ධ,රස,Óවණ, ස්ප ශ හා ධ=ම සංජානන පවා දැෙනන ))ධ අවස්ථා උදා)ය හැ>ය.ෙ= ත වය අ$—ය සංජානනය නC හැD ෙE.ෙ= අ$—ය සංජානනය ඇQ)ය හැ> ))ධ ෙහ Qෙa.ෙම9ළයළ @යාකරන තරංගවල තරංග ආයාම cමාණය අªවැe Oම මත ෙම9ළයට ඉ—ය ෙග සංෙEදනයවන සංෙEද වල 0f=බව $රණය ෙකෙ .සාමානb ත වය යටෙ ෙන9ලැෙබන ඉතා 0f= ඉ—ය සංෙEදන පවා තරංග ආයාමෙයF ෙවනස්O= මත ෙම9ළය කරා ස=ෙcෂණය )යහැ>ය.එබ1 අවස්ථාවලM ඉ—ය @යාකාd වය අ„බවා ෙ= ෙල9කෙ( ඇQ ))ධ 0f= සංෙEද ස=ෙcෂණය )යහැ>ය.ෙ= තරංග ආයාමෙයF )ශාල ෙහZ ?ඩාOම අතර ))ධ පරාසය වලM 0Lවන සංෙEද ස=ෙcෂණයට ඇතැ= අවස්ථාවල ඉ—ය @යාකාd වය සෘ”වම ස=බ ධ )ය හැ> ෙසම ෙන9)යහැ> අවස්ථාද ඇQ බව සැල>ය fය.ඇතැ= අවස්ථාවලM ෙම9ළයට cමාණව තර= ඔ<0ජ සැපîම Lබල J අවස්ථාවලMද අ$—ය සංජානනට සමාන සාමානb අවස්ථා යටෙ )ස්තර කළ ෙන9හැ> ))ධ අසාමානb ත වය ට 4;ණපෑමට 0L)ය හැ>ය.එෙසම ÃයOම,දැe අ තරායකර අවස්ථාවලට 4;ණපෑමට 0LOම,මරණÃය ඇQOම,Lෂ්කරතා යටෙ .)ෙගOමට 0LOම ආM ))ධ ෙහ සාද අ$—ය සංජානනයට සමානක= ද<වන සංජානන අවස්ථාවලට 4;ණMමට 0L)ය හැ>ය.Ãය< ඇQOම සා 0තළ ඇQJ Ãයට සමාන ද ශන,Óවණ,ගඳ වඳ දැ8=,ස්ප ශ හා ධ=ම අර45 වලට සැබ) ම 4;ණපෑමට 0L)ය හැ>ය.ෙහ9iම අවතාර ආ.ය )ශ්වාස කර ෙන?ට සෑබෑ m)තෙ(Mද එබ1 ෙo සංජානනය )යහැ> ස=භා)තාව සාමානb joගලෙය?ට වඩා වැeය.ෙමයට ෙහව ඉතා ත. ම 0තට බලපෑ මාන0ක ආකiපවලට අl_පව සංජානනය සකස්වන බැ) . ))ධ අ„චාර )† ආ.ය ඉතා ත. )ශ්වාස කරන සංස්කෘQයක .)ෙගවන joගලK ට සාමානb අයට එබ1 ෙo සංජානන අවස්ථා වඩා බ;ලව ඇQ)ය හැ>ය.එබ1 joගලK ළ ඇQ ආකiප සංජානනයට බලපෑ= කරන බැ) .Ãය, ශ්ශaදතාව ආM ප සර ත වවලM 0ෙ @යාකාd වය ෙවනස්Oම මත ඇතැ= අවස්ථාවලM අ$—ය සංජානන අවස්ථා ඇQOෙ= ඉඩකඩ Qෙa.93 හ.0ෙ( ඇQවන ප සර ත වයක ෙවනස්Oම මත 0Lවන අ$—ය සංජානන අ දැ~මක M >0ය= joගලෙය? තමාට ඉ ෙපර අ )Ðමට ෙන9ලැž5 )ෙශ• අ දැ~ම සා බලව මාන0ක )<ÛhතOමකට ල<)ය හැ>ය.එබ1 අවස්ථාවලM හ හැ¹ අදාළ අ දැ~ම ලබාගැ8මට පවා ෙන9හැ> ෙE.එබ1 ෙo වැර.ව අනbය හට )ස්තර >dමටද අෙප9ෙහ9ස ෙE.ෙමFM Ãය පමණ< ෙන9ව )මQය හා )<ÛhතO= යන 0ය¦ ආකාරෙ( මාන0ක ත වය සැලෙ<.සාමානb ත වයට වඩා ෙවනස් ත වය ට 4;ණපෑමට 0LJ joගලK ෙ අ දැ~= ඇ ෙර 0L කළ ))ධ ප ෙ(ෂණ මෙනZ)දbා ෙ{•ෙ(M )ස්තර වlෙ( අසාමානb අ දැ~= (Abnormal Experience) යන )ෂයය යටෙ ය.ෙබ9ෙහZ)ට එබ1 J අසාමානb අ දැ~= ප ෙ(ෂණයට ල< 13
 14. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ >dෙ=M ප ෙ(ෂකK 4;ණෙදන අ¤sතාවය<වlෙ( ස=මත ප ෙ(ෂණ ÖමෙEද භා)තාකර එබ1 අ දැ~= ƒšබඳ ප ෙ(ෂණ >dෙ= ඇQ අපහ තාවයK.ප ෙ(ෂණ උපකරණ, 0oධා ත ආM 0ය¦ ෙo වඩා නැósතාවය< ද<වlෙ( ෙභPQක අංශය ෙවත බැ) එබ1 ෙභPQක ෙo ඇ sකළ 0oධා ත හා උපකරණවš අසාමානb අ දැ~= )ම ශනය කළෙන9හැ>Oම ෙමම ප ෙ(ෂකK 4;ණෙදන )ශාලතම අ¤sතාවයK. ද න< වශෙය අසාමානb අ දැ~= වඩා බල ෙලස ඇQවන cස්තය< න= කාලය ƒšබඳ ගැට¦වK.සැබ) ම කාලය යl සැබ) ම පවQන ෙදය< ෙන9ව C සාෙ එ<තරා සංකiපය< පම¡.න4L ෙමය ප ෙ(ෂණා මක ෙලස ඔhj කළ ෙන9හැ>ය.ඒ ƒšබඳවද ))ධ ප ෙ(ෂණ 0LO Qෙa.ෙබ9ෙහZ අසාමානb අ දැ~=වල ෙ= කාලය ƒšබඳ ගැට¦වට 4;ණMමට 0LO ඇත.ම ද එබ1 0LOමකM එ< අවස්ථාවකM කාලය ෙEගව වන අතර තව අවස්ථාවකM කාලය ම දගා¥වන බව ෙප8 යන බැ) . ද න< ෙලස >0ය= ශලb ක මය< >dම සඳහා ) දනය කරන ලද ෙරZŒෙය?ට එම ශලb ක මෙ( ඇQ බරපතලකම සා මරණාස න අ දැ~= ඇQ)ය හැ>ය.ඔ; මරණාස න අ දැ~= )Dන අතර ඇතැ= අවස්ථාවලM £ ව භව වලM ලැv අ දැ~= හා ඊළඟ භව වලM ලැÃයහැ> අ දැ~= ƒAබඳව සංජානනය )යහැ>ය.සැබ) ම ශලbක මයක 0Lකරන කාල¤මාවට සාෙh<ෂකව ඒ joගලයාට )ඳගැ8මට ලැෙබන අසාමානb අ දැ~මක කාල¤මාව අª ෙහZ වැe )යහැ>ය.න4L එFM ඔ;ට දැෙන ෙ තමා කාලෙය )f<තJ බව ෙහZ කාලය එකතැන නතරව Qv බව>.ඒ ත වයට ෙහව කාලය සාෙh<ෂ සංකiපය< OමK.94කාලය ඔ;ෙ ඉන්Bය අl^Qය සමඟ බැÐ Qv ෙදය>.ඒ ඉ—ය අl^Qය Œšෙහ ම කාලය යන සංකiපය ƒAබඳ J හැ©=ද අlÖමෙය .ය O යl දැ ය හැ>ය.ෙබ9ෙහZ)ට 0ය අසාමානb අ දැ~= ෙස ƒ සට )ස්තර කරන එබô J අ දැ~= ලැvෙව?ට 4;ණපෑමට 0Lවන )ශාලතම අ„ෙයZගය කාලය ƒšබඳ ලැv 0ය වැට`ම අනbය හට එය ƒAගත හැ> ස්ව_පෙය )™හ>dෙ= ගැට¦වK.95õQ ප¹ස † හා අ තරාභව ƒAබඳ ))ධ ගැට¦ ස්ථාන žLදහෙ= ))ධ ස=cදාය අතර ඇQO ඇ ෙ ද කාලය සංකiපය< බව ෙන9තකා හැdම සා ඇQJ )ස්තර >dෙ= අපහ තාවය ƒAබඳ >0ෙව? 0 අවධානය< ෙන9දැ<OමK.õQ ප¹ස † අ තරා භව ƒšබඳ ස්ථ)රවාM මතවාද හා ෙවන ෙබPoධ ස=cදාය වල මතවාද , බටFර මෙනZ)දbා ෙ{•යළ ෙබෙහ) cචšතව ඇQ මරණාස න අ දැ~= (Near Death Experience) හා මරණෙය ප අ දැ~= (After Death Experience) ආM කs5 0 අf අධbයනය කළෙහ9 කාලය වටහාගැ8ෙ= ඇQ ගැට¦ව ƒAබඳ වැර.ව ෙ s= ගත හැ>වl ඇත.එකම ෙදය< ))ධ ස=cදාය F ))ධ අf අ ථකථනය >dෙ=M ;ෙද< ඒ වචනවල පමණ<ම එiඹ 0Çම සා ෙවන ෙකZණය> දැකගත හැ> J සතbයට ස¥පOමට අවශb ඉඩකඩ ඇFd ඇQ අfs ෙමFM ෙහ9D ම අවෙබZධ කළ හැ>ය.කාලය යl සංකiපය< පමණ< සා කාලය එ< ස්ථානයකM ෙEගව වද තව ස්ථානයකM ම දගා¥වද ඒ අතරර J පරාසය අතරද පවQනබව වටහාගත fය.0ත සමා†ගත අවස්ථාවල කාලය ගතවl ෙන9දැ8මට ෙහව හා cශ්න ගැට¦ බ;ල අවස්ථාවල කාලය ගතOම පමාO ඇතැK හැ©මට ෙහව ෙමයK.96 සමථ භාවනා වඩා 0ත එකඟ J අවස්ථාවල ෙම9ළෙ( තරංග @යාකාd වය ෙවනස්Oම මත අ$—ය සංජානන හැ>යාව @යා මකෙE. ෙoM ෙම9ළෙ( තරංග @යාකාd වය ))ධ මpට= වලM ඊට අl_පව ෙවනස් ෙE.ෙ= අවස්ථාවලMද ඇතැ= අවස්ථාවලM අ$—ය සංජානනය @යා මක )යහැ>ය.ය= ය= අයට තමාට අවශb ෙo ද ෙන9 ද අතර පරාසෙයF J එ<තරා මpටමකM සංජානනය )යහැ> බව d<ෂණයO Qෙa.ෙමබ1 joගලෙය?ට තමාට >යOමට ඇQ ™ ථය< ?මන jස්තකාලෙ( ?මන අංශෙ( ?මන ෙප9 රා<කෙ( ඇQදැK පමණ< ෙන9ව ඇතැ= අවස්ථා වලM එම ™ ථෙ( ව ග අංකය තමාට අවශb කාරණය ඇQ ƒ අංකය පමණ< ෙන9ව එම ƒ ෙE ඇQ ඊට අදාළ ෙ දය පවා දෑ0 ද> නා< ෙම මනසට අර45 )ය හැ>ය.0F )සංඥව 0¹න අවස්ථාවලMද ෙම9ළෙ( තරංගවල @යාකාd වය ෙවනස් )ය හැ>ය.එබ1 අවස්ථාවලM ද අ$—ය සංජානනය @යා මක )ය හැ>ය.ශලb ක ම ආ.යට 14
 15. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ 0L>dමට ෙපර ) දනය කරl ලැžව ද ෙම9ළය @යා මක ෙE.එබ1 අවස්ථාවලM බාFර ඉ—ය F @යාකාd වය ඉතා 0f= ෙලස මනසට දැ ය හැ>ය. තමාට ශලb ක ම කරන ආකාරය, ඊට සහභාê J ෛවදbවs ƒAබඳ, ඔX කතාබහ කළ ))ධ ෙoවi, හැඳපැළඳ 0¹ ආකාරය පවා ඇතැ= ශලbක මවලM ) දනය J ෙරZê ට දැනගැ8මට හැ>O ඇත. මෙනZ )දbා ෙ{•ෙ( 0Lකරන ලද ))ධ ප ෙ(ෂණවලM ෙමවැ අයෙ ))ධ අ$—ය සංජානන අ දැ~= ƒšබඳ වා තාO ඇත.සමහර joගලK ට Cය යාමට ආස න අවස්ථාවලM ෙම9ළෙ( තරංග @යාකාd වය ෙවනස්Oම මතද අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලැt ඇත.ෙමබ1 අවස්ථා )ශාල cමාණය< ƒšබඳ බටFර මෙනZ)දbා ෙ{•ෙ( ප ෙ(ෂණ 0LO Qෙa. අ†මෙනZ)දbා )ෂය ෙ{•යට අදාළ ෙබ9ෙහZ ප ෙ(ෂණ )ෙoçය )ශ්ව )දbාල හා උසස් අධbාපන ආයතනවල 0L ෙකෙ .එFM සාය ක ෙරZê භා)තාකර මරණාස න අ දැ~= (Near Death Experience) ƒAබඳවම 0Lකළ ))ධ ප ෙ(ෂණ Qෙa. ඇතැෙම?ට උ ප Qගත ෙහ සාද ෙම9ළෙ( එම අ$—ය සංජානන @යාකාd වයට අදාළ cෙoශවල ස්නාf @යාකාd වය ජාන)දbා මක ෙහ සා @යාකාdව පැවQය හැ>ය.එYගා ෙ<¤ වැ )ශ්Cත හැ>යාව ෙග f joගලK ස අසාමානb හැ>යාව ඔX ට ලැt ඇ ෙ උපQ ම බව ෙප8 යK.එබ1 joගලK ට ෙලP>ක ධbාන සමාප Q ලැtෙ= අවශbතාවය< ෙන9මැQවXවද අ$—ය සංජානන හැ>යාව අව.>dෙ= ශ<Qය< Qv බව ෙප8 යK.ඔX සව පැවQ උ ප Qගත අසාමානb මස්Qෂ්ක @යාකාd ව රටාව සා බව පැහැ.š ෙE.සාමානbෙය j;5කර Xවද ඒ හැ>යාව සමහs ට ලබාගතහැ> බවද ෙප8 යK.>0L ෙභPQක උපකරණයක ආධාරය< රFතව Xවද දැනට ෙලP>ක ධbානලබා කළහැ> සෘo†)ධ cාQහා ය නC හැD ෙවන ))ධ )ශ්Cත @යා අත ඇතැ= ෙo >dමට හැ> joගලK ))ධ කාලවකවාlළ ෙලZකෙ( ÃFවන බවද ඒ ƒAබඳ වා තාවන jව අlව ෙප8යK.)†ම ෙලස j;5ව ලැv මෙනZ )දbාඥෙය? )0 0Lකරන ස්වhන ìාවකට ප J joගලෙය?ට >0ය= ¤මාවකට යට ව අ$—ය සංජානන හැ>යාව ලබාMෙ= හැ>යාව ඇත. සමහර මෙනZ)දbා “s?ල ෙ= ස්වhන ìාවට ප joගලK පවසන ෙත9රs සතbයකැK ƒšෙන9ග නා බව<ද ෙපෙන නට Qෙa. ඊට ෙහව ස්වhන ìාවට ප joගලයාව තවෙක? )0 ෙමෙහයවl ලබන බැ) ඔ; ඒ joගලයාෙ _කඩය<බවට ප වන සා යැK පැවෙස. ෙ= සා ස්වhන ìාව ෙමෙහයවන joගලයාට අවශb ෙත9රs ෙමZහන ìාවට ප joගලයා ලබා >යවා ග නාබව ෙ= “s?ල )0 ෙචZදනා නඟා Qෙa.ය= ෙකෙන? තව අෙය?ෙ මනසට lL L අf බලපෑ= කර එම3 ලබාග නා ෙත9ss සතbයකැK ƒAගැ8මට ෙහZ තහXsකර ගැ8මට උ සාහ ගැ8ම බලව වරද< ෙලස ද>න අයද ෙ= අතර ෙE.ෙමබ1 ෙහ සා අ$—ය සංජානනය ƒšබඳ ලැෙබන ))ධ අ දැ~= ප ෙ(ෂණයට ල<>dෙ= අපහ තා ද Qෙa. ෙකෙස Xවද අ$—ය සංජානන )†ම ව ප ෙ(ෂණයට ල<>dෙ= අපහ තා Qv පම¡ එය ෙන9තකා හැdමට හැ>යාව< නැQබවද ෙ s=ගත fය.97 4.3.අ$ %ය සංජානනය හා මාන0ක ෙසPඛb අ$—ය සංජානනය හා මාන0ක ෙසPඛb අතර දැe ස=බ ධතාවය< ඇත.ම ද අ$—ය සංජානනවලM ලැÃයහැ> ))ධ අ දැ~= හා මාන0ක ෙසPඛb LබලJ අවස්ථාවලM ලැÃයහැ> ))ධ අ දැ~= අතර ෙබ9ෙහZ සමානක= ද<නට ලැෙබන බැ) .අ$—ය සංජානනෙ(M මනසට ලැෙබන ))ධ අ දැ~= සාමානb ƒය) ස්වභාවෙය ෙවෙසoM සෑම joගලෙය?ට එක සමානව අ දැ>ය හැ> ඒවා ෙන9ෙE.එෙසම ƒය) ෙලZකෙ( >0ෙස ම උපකiපනය ෙන9කළහැ>වන ෙoවi පවා අ$—ය සංජානනයට අර45 )යහැ>ය.මාන0ක ෙසPඛb LබලJ joගලෙය? ළද සාමානb ඉ—ය අ දැ~= ලැtමට අපහ තා ඇQOම සා ඇQ)යහැ> ))ධ අසාමානb දැ8=ද පව$.ඒවා ))ධ මායාමය ෙo හා | ත øා Q (Hallucinations)වශෙය 0ෙ ඇQ)ය හැ>ය. ෙ= øා Q අවස්ථා Ãය (Phobia) සමඟ බoධව මාන0ක Lබලතා ෙලස ඇQ)ය හැ>ය.ෙබ9ෙහZ 15
 16. ක ෘ : ආචා ය ශා ත ෙහවෙ අවස්ථාවලM ෙම9ළෙ( අභb තරෙ( ෛසලවලට cමාණව තර= s†ර සැපfම< ෙන90L)ය හැ> අවස්ථාවලM ෙම9ළයට අවශb තර= ඔ<0ජ ෙන9ලැtම සා ස්වiප ෙEලාවකට පමණ< ¤මාවන ))ධ øා Q හා මායා මාන0ක ත වලට 4;ණපෑමට 0L)ය හැ>ය.ගiඅës ආකර වල ෙහZ පතi ෙ{•ය ආúතව Ä>යාවල යැà 0¹න joගලK ෙ Ä>යා ස්වභාවයට අlව දවෙස වැeකාල¤මාව< ගත>dමට 0Lවlෙ( අª ඔ<0ජ සා ìණය< පවQන ස්ථානවලය.ඒ අවස්ථාවලM ෙහZ කාලය< ගතO ෙහZ ෙමබL joගලK ට ))ධ øා Q ත ව ඇQ)ය හැ>ය. කාලය< ෙමබ1 අනs සFත ස්ථානවල .“කාල¤මාව< Ä>යාවල රත joගලK ෙ ෙසවා කාලය ශ්|ත කාල ප ෙ දයකM අවස කර ඔX ට )Óාම ගැ8ෙ= පහ ක= පවා සලස්වා ඇ ෙ ෙමබ1 මෙනZ)දbා මක ප Ãම< ළ @යා මක වන mව )දbා මක ෙහ සාය. ෙප9ළව මpටෙ= 0ට ඉතා පහQ ƒF¹ ගැós šංවල වැඩකරන අයෙ ද ෙම9ළයට s†රෙය ඔ<0ජ සැපfම අඩාලෙE.එෙසම ෙප9ළව යට ඇQ ))ධ )ෂ වාf ෙ බලපෑම ෙම9ළය කරා පැCෙÚ.එFM ෙම9ළ අභb තරෙ( ස්නාf ස=hෙ ෂණ කා යයට ))ධ බාධා එiල)ය හැ>ය.ඒ බලපෑම සා ෙම9ළය ස්නාf ස=ෙcෂණය 0Lවlෙ( 0 ෙලස ෙන9ව )කෘQOමකට ල<Oබව දැකගත හැ>ය.ෙ= )කෘQOම සා බාFර ෙලZකෙ( අර45 ƒAබඳ ඉ—ය ම3 ස=ෙcෂණය වන ස්නාf ද ත සංඥා Qෙබන අf ෙන9ව ෙවන අfරකට ප ව තනයOමට ල<ෙE.ෙමබ1 අfරකට ස්නාf ද ත සංඥා ල<Oෙම ලැෙබlෙ( )පdත සංජානනය>.ෙ= සංජානනය ƒය) ෙලZකෙ( )දbමාන වස්û ඇ ෙර සාමානb .)ෙපෙවෙ M ලබන සංජානනයට වඩා ෙවනස් ෙE.ෙ= සා ෙමය අ$—ය සංජානනෙ( හැඩතලය<දැK මඳ< )<ÛhතOම< පවා ෙස අයට ඇQෙE.ෙ= යටෙ Lර,කාලය,අවකාශය,ප මාව හා ගැóර ආM මාන ƒšබඳ ඇQවන )කෘQ අ දැ~= වඩා c4ඛ ස්ථානෙයFලා සැල>ය හැ>ය.අ$—ය සංජානනය සාද Lර, කාලය, අවකාශය, ප මාව හා ගැóර යන මාන ƒAබඳ අවෙබZධය ෙ= අf ම ෙවනස්Oමකට ල<)ය හැ>ය.න4L සංජානනය )කෘQOමට ල< Oම සා ඇQවන දැ8ෙ= හා අ$—ය සංජානනය සා ඇQවන දැ8ෙ= ෙවනස< Qෙa.සාමානb අයට ෙ= ෙවනස ƒAබඳ එතර= පැහැ.š වැට`ම< නැත. එබැ) ඔX ෙබ9ෙහZ)ටම 0තlෙ( අ$—ය සංජානනය ඔX ෙ සාමානb අ දැ~මට වඩා ස¥පබව< ද<වන )කෘQ සංජානනය හා සමාන බව>.නැතෙහ9 අ$—ය සංජානනය යl )කෘQ සංජානෙ(ම තව එ<තරා )කාර_ˆ පැQකඩ< බව උපකiපනය >dමට පවා ඔX; ෙන9ප බට ෙවQ. ඉෙග8ෙම ,භාවනා >dෙම ,0$ෙම හා කiපනා >dෙම C වහා උම බවට ප ෙවතැK සාමානb ජනතාව අතර වbාhතව පව නා ආකiපය ඇQOමට ෙමබ1 කs5 ඉවහiO Qෙa.න4L සැබෑ ත වය න= එෙස 0L ෙන9වනබවK.ෙමF සතbය න= උම බව වනා` මනෙස ඇQ එ<තරා ෙරZê ත වය< පමණ< බවK.ෙ= අlව යෙම? උමවlෙ( ඉහත සඳහ ෙo >dෙම ෙන9ව මාන0ක අසමšතතාව සා බවK.මාන0ක @යාකාd වය මනාව පවQlෙ( සමšතව මනස පවQන )ටය.98 මාන0ක සමšතතාවය නැQOමට බලපාන ))ධ ෙහ Qෙa.ෙ= අතර mව )දbා මක, මෙනZ)දbා මක, කාKක, සමාජîය, සාමKක, පා ස ක, පාර=ප ක, ජානමය, ආරමය සාධකද ඉවහi )ය හැ>ය.ෙම9ළෙ( අභbතර ස්නාf ස=ෙcෂණ @යාවAයට අදාළ ස්නාf ෛසල අතර ?ඩා පරතර අතර ƒF¹ රසාය ක ìවb ම3 ද ත සංඥා (Neuron Chemical Transmitter ) ස=ෙcෂණ කා යය 0LෙE.)කෘQO= 0Lෙන9O සැබෑ අf ෙ= ද තස=ෙcෂණය 0Lව ෙ න= මාන0ක සමšතබව Äෙ<.න4L ))ධ ෙහ සා ෙම9ළෙ( රසාය ක ìවb ම3 ද ත සංඥා ස=ෙcෂණ කා යයට බාධා පැCෙÚ.ඇතැ= අවස්ථාවලM ඊට යCත රසාය ක ìවb වල Fඟතාවය සාද ද ත ස=ෙcෂණයට බාධා ඇQෙE.තව අවස්ථාවල cQ)soධ රසාය ක ìවb (Neuron Anti Chemicals ) ම3 ද ත ස=ෙcෂණ කා යය ƒ¡ස අවශbවන රසාය ක ìවb )නාශ කරlලබK.හැ©=වලට අදාළ ))ධ සංෙEදන (Sense)ඇQOමට ඉවහiවන රසාය ක ìවb තව cQ)soධ රසාය ක ìවb ම3 )නාශ >dම සා අදාළ සංෙEදන 0 ෙලස ඇQ ෙන9ෙE.යෙම?ට තමාෙ ම 0තළ ඇQ ආකiප හා හැ©= සා ඊට අදාළ රසාය ක ìවbවල 16