Καινοτομία.pdf

QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Καινοτομία
Κατανόηση και επίτευξη
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο πέρας του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να:
• ορίζει την Καινοτομία
• αποσαφηνίσει τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά της Καινοτομίας
• αναγνωρίζει τα είδη της Καινοτομίας
-2-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Περιεχόμενα
• Εισαγωγή
• Καινοτομία
• Είδη Καινοτομίας
• Μέτρηση Καινοτομίας
• Σύνοψη.
-3-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Εισαγωγή
Υπόβαθρο
• Thomas Alva Edison:
“H καινοτομία δεν αποτελεί απλώς τη γέννηση νέων ιδεών, είναι η διαδικασία της
εφαρμογής αυτών των ιδεών στην πράξη”
• Τα αποτελέσματα:
➢Ηλεκτρική λυχνία
➢35mm κινηματογραφικό φιλμ
➢…….. Η αξία της αυτοκρατορίας των επιχειρήσεων, το 1920, US$22bn !!!!!
-4-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Εισαγωγή
Τι είναι καινοτομία;(1/3)
▪ Latin ‘innovare’: “να κάνεις κάτι καινούριο”.
▪ Chris Freeman: “Η βιομηχανική καινοτομία περιλαμβάνει τεχνικό σχεδιασμό,
κατασκευή, διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το
μάρκετινγκ λίγων (ή βελτιωμένων) προϊόντων ή με την πρώτη εμπορική χρήση μιας
νέας (ή βελτιωμένης) διαδικασίας ή εξοπλισμού”.
▪ Paul Gardiner: “…καινοτομία δε σημαίνει μόνο την εμπορευματοποίηση ενός
σημαντικού πλεονεκτήματος στο ανώτατο επίπεδο τεχνικής (ριζική καινοτομία),
αλλά συμπεριλαμβάνει επίσης και την εκμετάλλευση ακόμη και μικρής-κλίμακας
αλλαγών στο τεχνολογικό know-how (μια βελτίωση ή σταδιακή καινοτομία)…”.
-5-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Εισαγωγή
Τι είναι καινοτομία;(2/3)
▪ Peter Drucker: “καινοτομία είναι το ειδικό εργαλείο των επιχειρηματιών, μέσω του
οποίου εκμεταλλεύονται την αλλαγή σαν μια ευκαιρία για μια διαφορετική
δραστηριότητα ή υπηρεσία. Είναι δυνατό να παρουσιαστεί σαν μια πειθαρχία, είναι
δυνατό να μαθευτεί, είναι δυνατό να εξασκηθεί”
▪ Paul Michael Porter: “οι εταιρείες αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω
ενεργειών καινοτομίας. Προσεγγίζουν την καινοτομία στην ευρύτερη της έννοια, η
οποία περιλαμβάνει τις νέες τεχνολογίες και τον νέο τρόπο για να κάνουμε
πράγματα”
-6-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Εισαγωγή
Τι είναι καινοτομία;(3/3)
▪ ΑΠΟ:
▪ Latin ‘innovare’:
“να κάνεις κάτι καινούριο”
▪ ΣΕ:
▪ UK DTI Innovation Unit (1944):
“επιτυχής εκμετάλλευση των νέων ιδεών”
-7-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Εισαγωγή
Ορισμός
▪ Καινοτομία είναι η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος
(αγαθού ή υπηρεσίας), ή η εφαρμογή μιας διαδικασίας, ή μιας νέας μεθόδου
μάρκετινγκ, ή μιας νέας οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές, την
οργάνωση του εργασιακού χώρου ή τις εξωτερικές σχέσεις.
-8-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Εισαγωγή
Εφεύρεση vs Καινοτομία
▪ Ηλεκτρική σκούπα:
➢Εφευρέθηκε από τον: J. Murray Spengler
➢Εμπορεύθηκε από τον: W.H. Hoover.
▪ Ξυριστική μηχανή:
➢Εφευρέθηκε από τον : Elias Howe
➢Κλεμμένη πατέντα (!) και δημιουργία επιχείρησης: Isaac Singer.
▪ Μοντέρνος τηλέγραφος:
➢Ο Morse εφηύρε μόνο τον κώδικα … αλλά σε 5 χρόνια υπήρχαν 5000 μίλια
καλωδίου για τηλέγραφο στις ΗΠΑ και αναγνωρίσθηκε ως “ο σημαντικότερος
άνθρωπος της γενιάς του”.
-9-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Καινοτομία
Χαρακτηριστικά
▪ Χαρακτηριστικό γνώρισμα της καινοτομίας είναι ότι θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί.
▪ Όταν το προϊόν ή η διαδικασία εισέρχεται στην αγορά ή χρησιμοποιείται στις
εργασίες τις επιχείρησης έχει υλοποιηθεί.
▪ Καινοτόμος είναι μία επιχείρηση η οποία έχει υλοποιήσει κάποια καινοτομία στη
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
-10-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Καινοτομία
Στάδια καινοτομίας
• Ρεαλιστική
αξιολόγηση
κατάστασης
Βήμα #1
• Κατανόηση
απαιτήσεων
Βήμα #2 • Σχεδιασμός
αλλαγής
Βήμα #3
• Υλοποίηση
Βήμα #4
-11-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Είδη Καινοτομίας
Αντικείμενο καινοτομίας
▪ Ξεχωρίζουν τέσσερα (4) είδη με βάση το αντικείμενο της καινοτομίας:
1. Καινοτομία Προϊόντος
2. Καινοτομία Διαδικασίας
3. Καινοτομία Μάρκετινγκ
4. Οργανωσιακή Καινοτομία.
-12-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Είδη Καινοτομίας
Αντικείμενο καινοτομίας – Καινοτομία προϊόντος
▪ Καινοτομία Προϊόντος
➢Εισαγωγή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας που είναι νέο/νέα ή σημαντικά
βελτιωμένο/η ως προς τα γνωρίσματά του ή τις χρήσεις για τις οποίες
προορίζεται.
➢Π.χ., MP3 player, ABS, GPS.
-13-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Είδη Καινοτομίας
Αντικείμενο καινοτομίας – Καινοτομία διαδικασίας
▪ Καινοτομία Διαδικασίας
➢Εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης μεθόδου παραγωγής ή
παράδοσης.
➢Π.χ., εφαρμογή νέου εξοπλισμού αυτοματισμού σε μία γραμμή παραγωγής.
-14-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Είδη Καινοτομίας
Αντικείμενο καινοτομίας – Καινοτομία μάρκετινγκ
▪ Καινοτομία Μάρκετινγκ
➢Σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό των προϊόντων ή τη συσκευασία τους, την
τοποθέτηση, την προώθηση ή την τιμολόγησή τους.
➢Π.χ., διαφήμιση προϊόντων σε ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα.
-15-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Είδη Καινοτομίας
Αντικείμενο καινοτομίας – Οργανωσιακή καινοτομία
▪ Οργανωσιακή Kαινοτομία
➢Εφαρμογή μίας νέας οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές της
εταιρείας, στον εργασιακό χώρο, την οργάνωση ή τις εξωτερικές σχέσεις.
➢Π.χ., εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού.
-16-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Είδη Καινοτομίας
Πρωτοτυπία αποτελεσμάτων
▪ Ξεχωρίζουν τρία (3) είδη με βάση την πρωτοτυπία των αποτελεσμάτων:
1. Καινοτομία Μικρής Κλίμακας
2. Ριζική
3. Επαναστατική/Ανατρεπτική.
-17-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Είδη Καινοτομίας
Πρωτοτυπία αποτελεσμάτων – Καινοτομία μικρής κλίμακας
▪ Καινοτομία Μικρής Κλίμακας
➢Τροποποίηση, τελειοποίηση, απλοποίηση, εδραίωση και βελτίωση
υφιστάμενων προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
παραγωγής και διανομής.
➢Π.χ., Sony Walkman.
-18-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Είδη Καινοτομίας
Πρωτοτυπία αποτελεσμάτων – Ριζική καινοτομία
▪ Ριζική Καινοτομία
➢Συνεπάγεται την εισαγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που εξελίσσονται σε
νέες μεγάλες επιχειρήσεις ή γεννούν νέους βιομηχανικούς κλάδους ή επιφέρουν
σημαντικές αλλαγές στο σύνολο ενός βιομηχανικού κλάδου και κινούνται προς
τη δημιουργία νέων αξιών.
➢Π.χ., τραπεζικά ATM.
-19-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Είδη Καινοτομίας
Πρωτοτυπία αποτελεσμάτων – Επαναστατική/ανατρεπτική
▪ Επαναστατική/Ανατρεπτική Καινοτομία
➢Συναντώνται σπάνια και είναι προϊόν μιας ξεχωριστής επιστημονικής ή
μηχανικής έμπνευσης.
➢Π.χ., ο πρώτος εκτυπωτής λέιζερ.
-20-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μέτρηση Καινοτομίας
Δείκτες(1/2)
▪ Οι δείκτες καινοτομίας περιλαμβάνουν διάφορες μετρήσεις σχετικές με τον
οργανισμό επιτρέποντας την αποτίμηση της ικανότητάς του να καινοτομεί και το
επίπεδο επιτυχίας του.
▪ Η μέτρηση της επιτυχίας της καινοτομίας εξαρτάται από το είδος της καινοτομίας
και τη μέθοδο μέτρησης που ακολουθεί η επιχείρηση.
-21-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μέτρηση Καινοτομίας
Δείκτες(2/2)
▪ Δείκτες Πόρων: Δεσμευμένοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, δαπάνες για
Έρευνα & Ανάπτυξη.
▪ Δείκτες Διαδικασιών: Κατά μέσο όρο δαπανούμενοι πόροι για υποέργα.
▪ Δείκτες Εκροών: Αριθμός νέων προϊόντων – υπηρεσιών, αυξανόμενα οφέλη σε
έσοδα και κέρδη.
-22-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Σύνοψη
Δ
▪ Καινοτομία είναι η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος
(αγαθού ή υπηρεσίας), ή η εφαρμογή μιας διαδικασίας, ή μιας νέας μεθόδου
μάρκετινγκ, ή μιας νέας οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές, την
οργάνωση του εργασιακού χώρου ή τις εξωτερικές σχέσεις.
▪ Χαρακτηριστικό γνώρισμα της καινοτομίας είναι ότι θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί.
▪ Τα είδη της καινοτομίας ξεχωρίζουν με βάση το αντικείμενο της καινοτομίας ή με
βάση την πρωτοτυπία των αποτελεσμάτων.
▪ Η μέτρηση της επιτυχίας της καινοτομίας εξαρτάται από το είδος της καινοτομίας
και τη μέθοδο μέτρησης που ακολουθεί η επιχείρηση.
-23-
1 sur 23

Recommandé

Καινοτομία.pdf par
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdfssuser9421c7
21 vues23 diapositives
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf par
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfssuser9421c7
13 vues27 diapositives
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf par
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdfΔιοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdfssuser9421c7
18 vues41 diapositives
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pdf par
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pdfKaterinaTzafilkou2
39 vues29 diapositives
Project Management.pdf par
Project Management.pdfProject Management.pdf
Project Management.pdfssuser9421c7
109 vues50 diapositives
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf par
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdfssuser9421c7
40 vues40 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Καινοτομία.pdf

Διοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdf par
Διοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdfΔιοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdf
Διοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdfssuser9421c7
169 vues41 diapositives
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf par
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfssuser9421c7
9 vues40 diapositives
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf par
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdfΑνάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdfssuser9421c7
34 vues56 diapositives
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε... par
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...George Georgiou
239 vues19 diapositives
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf par
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdfΑνάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdfssuser9421c7
47 vues55 diapositives
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf par
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfssuser9421c7
7 vues43 diapositives

Similaire à Καινοτομία.pdf(20)

Διοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdf par ssuser9421c7
Διοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdfΔιοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdf
Διοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdf
ssuser9421c7169 vues
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c79 vues
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf par ssuser9421c7
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdfΑνάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf
ssuser9421c734 vues
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε... par George Georgiou
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...
George Georgiou239 vues
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf par ssuser9421c7
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdfΑνάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf
ssuser9421c747 vues
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c77 vues
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c733 vues
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
ssuser9421c711 vues
Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε... par Ioannis Nikolaou
Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε...Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε...
Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε...
Ioannis Nikolaou755 vues
Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτητας par Iosif Alvertis
Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτηταςΕπιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτητας
Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτητας
Iosif Alvertis150 vues
Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας.pdf par ssuser9421c7
Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας.pdfΣύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας.pdf
Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας.pdf
ssuser9421c777 vues
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf par ssuser9421c7
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
ssuser9421c726 vues
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf par ssuser9421c7
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdfΑποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf
ssuser9421c7180 vues
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c7118 vues
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf par ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c717 vues
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf par ssuser9421c7
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
ssuser9421c713 vues
Circular Creatives: Module 4 - Greek.pptx par Aine42
Circular Creatives: Module 4 - Greek.pptxCircular Creatives: Module 4 - Greek.pptx
Circular Creatives: Module 4 - Greek.pptx
Aine429 vues
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ par George Papavasileiou
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Χρηματοδότηση.pdf par ssuser9421c7
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdf
ssuser9421c717 vues

Plus de ssuser9421c7

Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf par
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfssuser9421c7
20 vues39 diapositives
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf par
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfssuser9421c7
16 vues24 diapositives
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf par
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfssuser9421c7
12 vues49 diapositives
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf par
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdfΔιαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdfssuser9421c7
24 vues37 diapositives
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf par
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfssuser9421c7
18 vues49 diapositives
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf par
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfssuser9421c7
19 vues44 diapositives

Plus de ssuser9421c7(18)

Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf par ssuser9421c7
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
ssuser9421c720 vues
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf par ssuser9421c7
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf
ssuser9421c716 vues
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf par ssuser9421c7
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
ssuser9421c712 vues
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf par ssuser9421c7
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdfΔιαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
ssuser9421c724 vues
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf par ssuser9421c7
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
ssuser9421c718 vues
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf par ssuser9421c7
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
ssuser9421c719 vues
Πλαίσια Προσόντων.pdf par ssuser9421c7
Πλαίσια Προσόντων.pdfΠλαίσια Προσόντων.pdf
Πλαίσια Προσόντων.pdf
ssuser9421c715 vues
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf par ssuser9421c7
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdfΣυνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
ssuser9421c743 vues
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf par ssuser9421c7
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdfΕργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
ssuser9421c726 vues
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf par ssuser9421c7
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdfΠιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
ssuser9421c786 vues
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf par ssuser9421c7
Διοίκηση και Στρατηγική.pdfΔιοίκηση και Στρατηγική.pdf
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf
ssuser9421c712 vues
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf par ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c712 vues
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf par ssuser9421c7
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdfΕσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
ssuser9421c725 vues
Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdf par ssuser9421c7
Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdfΔιάθεση και διαχείριση πόρων.pdf
Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdf
ssuser9421c716 vues
Διαχείριση Έργων για Διασφάλιση Ποιότητας.pdf par ssuser9421c7
Διαχείριση Έργων για Διασφάλιση Ποιότητας.pdfΔιαχείριση Έργων για Διασφάλιση Ποιότητας.pdf
Διαχείριση Έργων για Διασφάλιση Ποιότητας.pdf
ssuser9421c728 vues
Μέτρηση και Ανάλυση Δεδομένων Ποιότητας ΟΠΕΣΠ.pdf par ssuser9421c7
Μέτρηση και Ανάλυση Δεδομένων Ποιότητας ΟΠΕΣΠ.pdfΜέτρηση και Ανάλυση Δεδομένων Ποιότητας ΟΠΕΣΠ.pdf
Μέτρηση και Ανάλυση Δεδομένων Ποιότητας ΟΠΕΣΠ.pdf
ssuser9421c720 vues
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf par ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c728 vues
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf par ssuser9421c7
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf
ssuser9421c752 vues

Dernier

Το σκιάχτρο par
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτροDimitra Mylonaki
12 vues14 diapositives
Dikaiomata_2023.pptx par
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
258 vues33 diapositives
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx par
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxRoula Michalopoulou
11 vues3 diapositives
ATT00004.pdf par
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
101 vues3 diapositives
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ par
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣssuser43d27b
31 vues22 diapositives
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf par
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdfTassos Karampinis
5 vues652 diapositives

Dernier(20)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ par ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b31 vues
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c7 vues
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx par 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Η δική μου Παναγιά par hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 23 vues
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf par ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3515 vues
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx

Καινοτομία.pdf

 • 1. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Καινοτομία Κατανόηση και επίτευξη
 • 2. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μαθησιακά Αποτελέσματα Στο πέρας του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να: • ορίζει την Καινοτομία • αποσαφηνίσει τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά της Καινοτομίας • αναγνωρίζει τα είδη της Καινοτομίας -2-
 • 3. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Περιεχόμενα • Εισαγωγή • Καινοτομία • Είδη Καινοτομίας • Μέτρηση Καινοτομίας • Σύνοψη. -3-
 • 4. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Εισαγωγή Υπόβαθρο • Thomas Alva Edison: “H καινοτομία δεν αποτελεί απλώς τη γέννηση νέων ιδεών, είναι η διαδικασία της εφαρμογής αυτών των ιδεών στην πράξη” • Τα αποτελέσματα: ➢Ηλεκτρική λυχνία ➢35mm κινηματογραφικό φιλμ ➢…….. Η αξία της αυτοκρατορίας των επιχειρήσεων, το 1920, US$22bn !!!!! -4-
 • 5. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Εισαγωγή Τι είναι καινοτομία;(1/3) ▪ Latin ‘innovare’: “να κάνεις κάτι καινούριο”. ▪ Chris Freeman: “Η βιομηχανική καινοτομία περιλαμβάνει τεχνικό σχεδιασμό, κατασκευή, διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το μάρκετινγκ λίγων (ή βελτιωμένων) προϊόντων ή με την πρώτη εμπορική χρήση μιας νέας (ή βελτιωμένης) διαδικασίας ή εξοπλισμού”. ▪ Paul Gardiner: “…καινοτομία δε σημαίνει μόνο την εμπορευματοποίηση ενός σημαντικού πλεονεκτήματος στο ανώτατο επίπεδο τεχνικής (ριζική καινοτομία), αλλά συμπεριλαμβάνει επίσης και την εκμετάλλευση ακόμη και μικρής-κλίμακας αλλαγών στο τεχνολογικό know-how (μια βελτίωση ή σταδιακή καινοτομία)…”. -5-
 • 6. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Εισαγωγή Τι είναι καινοτομία;(2/3) ▪ Peter Drucker: “καινοτομία είναι το ειδικό εργαλείο των επιχειρηματιών, μέσω του οποίου εκμεταλλεύονται την αλλαγή σαν μια ευκαιρία για μια διαφορετική δραστηριότητα ή υπηρεσία. Είναι δυνατό να παρουσιαστεί σαν μια πειθαρχία, είναι δυνατό να μαθευτεί, είναι δυνατό να εξασκηθεί” ▪ Paul Michael Porter: “οι εταιρείες αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω ενεργειών καινοτομίας. Προσεγγίζουν την καινοτομία στην ευρύτερη της έννοια, η οποία περιλαμβάνει τις νέες τεχνολογίες και τον νέο τρόπο για να κάνουμε πράγματα” -6-
 • 7. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Εισαγωγή Τι είναι καινοτομία;(3/3) ▪ ΑΠΟ: ▪ Latin ‘innovare’: “να κάνεις κάτι καινούριο” ▪ ΣΕ: ▪ UK DTI Innovation Unit (1944): “επιτυχής εκμετάλλευση των νέων ιδεών” -7-
 • 8. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Εισαγωγή Ορισμός ▪ Καινοτομία είναι η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), ή η εφαρμογή μιας διαδικασίας, ή μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ, ή μιας νέας οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές, την οργάνωση του εργασιακού χώρου ή τις εξωτερικές σχέσεις. -8-
 • 9. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Εισαγωγή Εφεύρεση vs Καινοτομία ▪ Ηλεκτρική σκούπα: ➢Εφευρέθηκε από τον: J. Murray Spengler ➢Εμπορεύθηκε από τον: W.H. Hoover. ▪ Ξυριστική μηχανή: ➢Εφευρέθηκε από τον : Elias Howe ➢Κλεμμένη πατέντα (!) και δημιουργία επιχείρησης: Isaac Singer. ▪ Μοντέρνος τηλέγραφος: ➢Ο Morse εφηύρε μόνο τον κώδικα … αλλά σε 5 χρόνια υπήρχαν 5000 μίλια καλωδίου για τηλέγραφο στις ΗΠΑ και αναγνωρίσθηκε ως “ο σημαντικότερος άνθρωπος της γενιάς του”. -9-
 • 10. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Καινοτομία Χαρακτηριστικά ▪ Χαρακτηριστικό γνώρισμα της καινοτομίας είναι ότι θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί. ▪ Όταν το προϊόν ή η διαδικασία εισέρχεται στην αγορά ή χρησιμοποιείται στις εργασίες τις επιχείρησης έχει υλοποιηθεί. ▪ Καινοτόμος είναι μία επιχείρηση η οποία έχει υλοποιήσει κάποια καινοτομία στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. -10-
 • 11. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Καινοτομία Στάδια καινοτομίας • Ρεαλιστική αξιολόγηση κατάστασης Βήμα #1 • Κατανόηση απαιτήσεων Βήμα #2 • Σχεδιασμός αλλαγής Βήμα #3 • Υλοποίηση Βήμα #4 -11-
 • 12. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Είδη Καινοτομίας Αντικείμενο καινοτομίας ▪ Ξεχωρίζουν τέσσερα (4) είδη με βάση το αντικείμενο της καινοτομίας: 1. Καινοτομία Προϊόντος 2. Καινοτομία Διαδικασίας 3. Καινοτομία Μάρκετινγκ 4. Οργανωσιακή Καινοτομία. -12-
 • 13. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Είδη Καινοτομίας Αντικείμενο καινοτομίας – Καινοτομία προϊόντος ▪ Καινοτομία Προϊόντος ➢Εισαγωγή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας που είναι νέο/νέα ή σημαντικά βελτιωμένο/η ως προς τα γνωρίσματά του ή τις χρήσεις για τις οποίες προορίζεται. ➢Π.χ., MP3 player, ABS, GPS. -13-
 • 14. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Είδη Καινοτομίας Αντικείμενο καινοτομίας – Καινοτομία διαδικασίας ▪ Καινοτομία Διαδικασίας ➢Εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης μεθόδου παραγωγής ή παράδοσης. ➢Π.χ., εφαρμογή νέου εξοπλισμού αυτοματισμού σε μία γραμμή παραγωγής. -14-
 • 15. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Είδη Καινοτομίας Αντικείμενο καινοτομίας – Καινοτομία μάρκετινγκ ▪ Καινοτομία Μάρκετινγκ ➢Σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό των προϊόντων ή τη συσκευασία τους, την τοποθέτηση, την προώθηση ή την τιμολόγησή τους. ➢Π.χ., διαφήμιση προϊόντων σε ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα. -15-
 • 16. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Είδη Καινοτομίας Αντικείμενο καινοτομίας – Οργανωσιακή καινοτομία ▪ Οργανωσιακή Kαινοτομία ➢Εφαρμογή μίας νέας οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές της εταιρείας, στον εργασιακό χώρο, την οργάνωση ή τις εξωτερικές σχέσεις. ➢Π.χ., εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού. -16-
 • 17. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Είδη Καινοτομίας Πρωτοτυπία αποτελεσμάτων ▪ Ξεχωρίζουν τρία (3) είδη με βάση την πρωτοτυπία των αποτελεσμάτων: 1. Καινοτομία Μικρής Κλίμακας 2. Ριζική 3. Επαναστατική/Ανατρεπτική. -17-
 • 18. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Είδη Καινοτομίας Πρωτοτυπία αποτελεσμάτων – Καινοτομία μικρής κλίμακας ▪ Καινοτομία Μικρής Κλίμακας ➢Τροποποίηση, τελειοποίηση, απλοποίηση, εδραίωση και βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων παραγωγής και διανομής. ➢Π.χ., Sony Walkman. -18-
 • 19. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Είδη Καινοτομίας Πρωτοτυπία αποτελεσμάτων – Ριζική καινοτομία ▪ Ριζική Καινοτομία ➢Συνεπάγεται την εισαγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που εξελίσσονται σε νέες μεγάλες επιχειρήσεις ή γεννούν νέους βιομηχανικούς κλάδους ή επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο σύνολο ενός βιομηχανικού κλάδου και κινούνται προς τη δημιουργία νέων αξιών. ➢Π.χ., τραπεζικά ATM. -19-
 • 20. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Είδη Καινοτομίας Πρωτοτυπία αποτελεσμάτων – Επαναστατική/ανατρεπτική ▪ Επαναστατική/Ανατρεπτική Καινοτομία ➢Συναντώνται σπάνια και είναι προϊόν μιας ξεχωριστής επιστημονικής ή μηχανικής έμπνευσης. ➢Π.χ., ο πρώτος εκτυπωτής λέιζερ. -20-
 • 21. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μέτρηση Καινοτομίας Δείκτες(1/2) ▪ Οι δείκτες καινοτομίας περιλαμβάνουν διάφορες μετρήσεις σχετικές με τον οργανισμό επιτρέποντας την αποτίμηση της ικανότητάς του να καινοτομεί και το επίπεδο επιτυχίας του. ▪ Η μέτρηση της επιτυχίας της καινοτομίας εξαρτάται από το είδος της καινοτομίας και τη μέθοδο μέτρησης που ακολουθεί η επιχείρηση. -21-
 • 22. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μέτρηση Καινοτομίας Δείκτες(2/2) ▪ Δείκτες Πόρων: Δεσμευμένοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη. ▪ Δείκτες Διαδικασιών: Κατά μέσο όρο δαπανούμενοι πόροι για υποέργα. ▪ Δείκτες Εκροών: Αριθμός νέων προϊόντων – υπηρεσιών, αυξανόμενα οφέλη σε έσοδα και κέρδη. -22-
 • 23. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Σύνοψη Δ ▪ Καινοτομία είναι η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), ή η εφαρμογή μιας διαδικασίας, ή μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ, ή μιας νέας οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές, την οργάνωση του εργασιακού χώρου ή τις εξωτερικές σχέσεις. ▪ Χαρακτηριστικό γνώρισμα της καινοτομίας είναι ότι θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί. ▪ Τα είδη της καινοτομίας ξεχωρίζουν με βάση το αντικείμενο της καινοτομίας ή με βάση την πρωτοτυπία των αποτελεσμάτων. ▪ Η μέτρηση της επιτυχίας της καινοτομίας εξαρτάται από το είδος της καινοτομίας και τη μέθοδο μέτρησης που ακολουθεί η επιχείρηση. -23-