Πλαίσια Προσόντων.pdf

QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Πλαίσια Προσόντων
Γνωριμία με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 2
Μαθησιακοί Στόχοι Ενότητας
Με την ολοκλήρωση της Ενότητας του Μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση
να:
• Γνωρίζει τη δομή και τη χρησιμότητα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
• Γνωρίζει την αρχιτεκτονική του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 3
Εισαγωγή
Γνωριμία με τα Πλαίσια Προσόντων
Το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Πλάισια Προσόντων βασίζονται στα
μαθησιακά αποτελέσματα προκειμένου να διαμορφώσουν μια λίστα
επιπέδων προσόντων.
Σημείωση: Η κατανόηση των Πλαισίων Προσόντων είναι σημαντική
προκειμένου να κατανοήσει κανείς καλύτερα τις αρχές και τους τύπους
των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Βλ. Ενότητα 1).
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 4
Το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Πλαίσια
Προσόντων
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΕΠ, EQF)
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2006 και η επίσημη υιοθέτησή του από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ολοκληρώθηκε στις 23 Απριλίου 2008. Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να
αναπτύξουν περαιτέρω το EQF και να το καταστήσουν πιο αποτελεσματικό στην ευκολότερη
κατανόηση των εθνικών, διεθνών και τρίτων χωρών προσόντων από τους εργοδότες, τους
εργαζόμενους και τους εκπαιδευόμενους.
Πέρα από τα κράτη μέλη της ΕΕ άλλες 11 χώρες συμμετέχουν στην εφαρμογή του ΕΠΕΠ, και
συγκεκριμένα η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία (χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου), η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η
Τουρκία (υποψήφιες χώρες), η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο **(δυνητικοί
υποψήφιοι) και η Ελβετία.
5
Πηγές: CEDEFOP, Europass
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΕΠ, EQF)
Τι είναι
Το ΕΠΕΠ αποτελεί ένα πλαίσιο με 8 επίπεδα αναφοράς που βασίζεται στα μαθησιακά
αποτελέσματα για όλους τους τύπους των προσόντων. Χρησιμεύει ως μηχανισμός μετατροπής
μεταξύ των διαφόρων εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων. Συμβάλλει στη βελτίωση
της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της φορητότητας των επαγγελματικών προσόντων και
καθιστά δυνατή τη σύγκριση προσόντων από διαφορετικές χώρες και ιδρύματα.
6
Πηγές: CEDEFOP, Europass
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)
Το EQF καλύπτει όλους τους τύπους και όλα
τα επίπεδα προσόντων και η χρήση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων καθιστά σαφές
τι γνωρίζει, τι κατανοεί και τι μπορεί να κάνει
ένα άτομο.
Το επίπεδο αυξάνεται ανάλογα με το επίπεδο
επάρκειας, το επίπεδο 1 είναι το χαμηλότερο
και το 8 το υψηλότερο επίπεδο.
7
EQF8
EQF7
EQF6
EQF5
EQF4
EQF3
EQF2
EQF1
EQF Levels
Διδακτορικό ή ισοδύναμο
Μεταπτυχιακό ή ισοδύναμο
Πτυχίο (Προπτυχιακών σπουδών) ή ισοδύναμο
Μικρού κύκλου –τριτοβάθμια εκπαίδευση
(Short-cycle tertiary education)
Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
(Post-secondary nontertiary education)
Άνω Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Upper secondary education)
Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Lower secondary education)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση -Δημοτικό
Πηγές: CEDEFOP, Europass
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)
Το πιο σημαντικό είναι ότι το EQF συνδέεται στενά με τα εθνικά πλαίσια προσόντων, και με
αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχει έναν ολοκληρωμένο χάρτη όλων των τύπων και των
επιπέδων προσόντων στην Ευρώπη, τα οποία είναι όλο και περισσότερο προσβάσιμα μέσω
βάσεων δεδομένων προσόντων.
8
Πηγές: CEDEFOP, Europass
Τα Πλαίσια Προσόντων είναι εργαλεία για τη συγκριτική διαβάθμιση και ιεράρχηση προσόντων
στην Ευρώπη με στόχο τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής ποιότητας στην εκπαίδευση.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF)
Στο Ανακοινωθέν του Bergen το 2005 αποφασίσθηκε να προταθεί στα Κράτη-
Μέλη να προχωρήσουν στη δημιουργία Εθνικών Πλαισίων Προσόντων
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων των
ατόμων, δηλ. των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μετά την
ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας ούτως ώστε τα προσόντα αυτά να
προσαρμοστούν στα Πλαίσια Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανώτατης
Εκπαίδευσης (EXAE).
9
Πηγές: Ministers Communiqués, EUA (European University Association)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF)
Τα εθνικά πλαίσια προσόντων (NQF) συμβάλλουν στην ευκολότερη κατανόηση και
σύγκριση των επαγγελματικών προσόντων. Μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν τις χώρες να
επανεξετάσουν και να μεταρρυθμίσουν την εθνική πολιτική και πρακτική για την
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.
Τα NQF ταξινομούν τα προσόντα ανά επίπεδο, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα -
δηλαδή τι αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να κάνει ο κάτοχος ενός
πιστοποιητικού ή διπλώματος.
Η ταξινόμηση αυτή αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο και το προφίλ των προσόντων.
Η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων διασφαλίζει επίσης ότι τα υποσυστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ανοικτά μεταξύ τους. Έτσι, επιτρέπει στους ανθρώπους
να μετακινούνται ευκολότερα μεταξύ ιδρυμάτων και τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
10
Πηγές: CEDEFOP, Europass
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
Στην Ελλάδα ο αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και ανάπτυξη του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), και λειτουργέι υπό
την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
11
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
Στόχος
Με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού εργαλείου μέσω του οποίου μπορούν να περιγραφούν και να αποτιμηθούν όλοι
οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στην Ελλάδα.
Αρχική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης
των προσόντων, δηλαδή των τίτλων για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης της χώρας.
12
Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
Σε ποιους απευθύνεται
Σε όλους που μπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη που προσφέρει:
εκπαιδευόμενους, εργαζόμενους, ανέργους, εργοδότες, παρόχους εκπαίδευσης
και κατάρτισης, φορείς πιστοποίησης προσόντων, συμβούλους επαγγελματικού
προσανατολισμού, επαγγελματικούς κλάδους, κοινωνικούς εταίρους, και σε
κάθε πολίτη, κάτοχο τίτλου σπουδών.
13
Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
Η αρχιτεκτονική δομή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι απλή
και κυρίως λειτουργική:
Επίπεδα – Μαθησιακά Αποτελέσματα – Περιγραφικοί Δείκτες – Τύποι Προσόντων
14
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
● «Μαθησιακά Αποτελέσματα»: Τα προσόντα έχουν τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων
που κατατάσσονται σε επίπεδα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, όσα δηλαδή το άτομο
γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής
διαδικασίας, κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
• «Επίπεδα»: δομικό στοιχείο των Πλαισίων Προσόντων. Τα 8 επίπεδα του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την
πρωτοβάθμια έως την ανωτάτη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα
μαθησιακά αποτελέσματα συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου.
15
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
●«Περιγραφικοί δείκτες επιπέδων»: Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα
προσόντα ενός συγκεκριμένου επιπέδου προσδιορίζονται από περιγραφικούς δείκτες, οι
οποίοι καθορίζονται από τις ποιοτικές και ποσοτικές διαβαθμίσεις των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων.
• «Τύποι προσόντων»: Τα προσόντα κατηγοριοποιούνται σε τύπους.
Οι Τύποι Προσόντων αντιπροσωπεύουν ομάδες τίτλων με κοινά χαρακτηριστικά. Η χρήση
των Τύπων Προσόντων διευκολύνει κατά τη διαδικασία κατηγοριοποίησης των τίτλων
σπουδών, οι οποίοι κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο.
16
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Η «προδιαγραφή τύπου»: περιγράφει τα χαρακτηριστικά των προσόντων ενός συγκεκριμένου τύπου.
Ο τύπος προσόντων μπορεί να συνιστά τη βάση για την επακόλουθη ανάπτυξη νέων προσόντων στο
μέλλον.
Η «προδιαγραφή τύπου» περιλαμβάνει:
● Τον τίτλο του τύπου προσόντος.
● Το επίπεδο του Ε.Π.Π. στο οποίο κατατάσσεται ο συγκεκριμένος τύπος.
● Τον φορέα χορήγησης του τύπου προσόντος.
● Το μέγεθος, το εύρος, τον όγκο των μαθησιακών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο
τύπο προσόντος (π.χ. πιστωτικές μονάδες).
● Τον σκοπό ή τη λειτουργία του τύπου προσόντος («βασικός», «συμπληρωματικός», «ειδικού σκοπού»).
● Τον εκπαιδευτικό τομέα που συνδέεται με τον τύπο προσόντος.
● Τις δυνατότητες πρόσβασης και εξέλιξης που συνδέονται με τον τύπο.
● Τη σύνδεση του τύπου με την απασχόλη
17
Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 18
Πηγή: ΕΟΠΕΠ
Οι «Τύποι Προσόντων» αντλούν τις «Προδιαγραφές» τους από τους Περιγραφικούς Δείκτες των
Επιπέδων, οι οποίοι καθορίζονται από τα μαθησιακά αποτελέσματα
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων διαμορφώθηκε ως εξής:
19
EQF8
EQF7
EQF6
EQF5
EQF4
EQF3
EQF2
EQF1
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /Τ.Ε.Ι.)
Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
• ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.
• ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.
• ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
• ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
• ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Σ. (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Β΄
ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΣ).
• ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
• ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.)
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ), (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3
(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.)
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
• H ΕΕ δημιούργησε το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) που
λειτουργεί ως μηχανισμός μετατροπής για την ευκολότερη κατανόηση και
συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων που προβλέπονται στις διάφορες
χώρες. Το ΕΠΕΠ υποστηρίζει τη διασυνοριακή κινητικότητα των εκπαιδευομένων και των
εργαζομένων και προωθεί τη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη σε όλη
την Ευρώπη.
• Στην Ελλάδα, διαμορφώνεται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ένα πλαίσιο ταξινόμησης
των προσόντων, δηλαδή των τίτλων που κατέχει ο κάθε πολίτης. Οι τίτλοι αυτοί έχουν
αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας μάθησης
• Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων στην Ελλάδα.
20
Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
Επιλογος
1 sur 20

Recommandé

Πλαίσια Προσόντων.pdf par
Πλαίσια Προσόντων.pdfΠλαίσια Προσόντων.pdf
Πλαίσια Προσόντων.pdfssuser9421c7
54 vues20 diapositives
Πλαίσια Προσόντων.pdf par
Πλαίσια Προσόντων.pdfΠλαίσια Προσόντων.pdf
Πλαίσια Προσόντων.pdfKaterinaTzafilkou2
39 vues20 diapositives
Δια Βίου Πιστοποίηση Προσόντων par
Δια Βίου Πιστοποίηση ΠροσόντωνΔια Βίου Πιστοποίηση Προσόντων
Δια Βίου Πιστοποίηση ΠροσόντωνVasilis Sotiroudas
1.7K vues20 diapositives
47 ekpaideysi ekpaideyton_enilikon_programma_me_mikrodidaskalies_1490707682 par
47 ekpaideysi ekpaideyton_enilikon_programma_me_mikrodidaskalies_149070768247 ekpaideysi ekpaideyton_enilikon_programma_me_mikrodidaskalies_1490707682
47 ekpaideysi ekpaideyton_enilikon_programma_me_mikrodidaskalies_1490707682Elissavet Botsaki
109 vues15 diapositives
Quadrat ημερίδα 12/12/2014 Γλάρος Αντώνιος ΕΟΠΠΕΠ par
Quadrat ημερίδα 12/12/2014 Γλάρος Αντώνιος ΕΟΠΠΕΠQuadrat ημερίδα 12/12/2014 Γλάρος Αντώνιος ΕΟΠΠΕΠ
Quadrat ημερίδα 12/12/2014 Γλάρος Αντώνιος ΕΟΠΠΕΠIDEC SA
588 vues29 diapositives
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf par
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfssuser9421c7
18 vues49 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Πλαίσια Προσόντων.pdf

Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pptx par
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pptxΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pptx
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pptxssuser9421c7
61 vues49 diapositives
Μαθησιακά-Αποτελέσματα.pdf par
Μαθησιακά-Αποτελέσματα.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα.pdfKaterinaTzafilkou2
33 vues48 diapositives
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx par
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxssusera61980
14 vues37 diapositives
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx par
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxssusera61980
58 vues37 diapositives
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf par
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfssuser9421c7
28 vues29 diapositives
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf par
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfssuser9421c7
12 vues29 diapositives

Similaire à Πλαίσια Προσόντων.pdf(20)

Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pptx par ssuser9421c7
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pptxΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pptx
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pptx
ssuser9421c761 vues
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx par ssusera61980
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ssusera6198014 vues
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx par ssusera61980
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ssusera6198058 vues
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf par ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c728 vues
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf par ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c712 vues
ECVET για τη μη-τυπική και άτυπη μάθηση par IDEC SA
ECVET για τη μη-τυπική και άτυπη μάθησηECVET για τη μη-τυπική και άτυπη μάθηση
ECVET για τη μη-τυπική και άτυπη μάθηση
IDEC SA268 vues
Εξωτερική Αξιολόγηση.pdf par ssuser9421c7
Εξωτερική Αξιολόγηση.pdfΕξωτερική Αξιολόγηση.pdf
Εξωτερική Αξιολόγηση.pdf
ssuser9421c720 vues
Εξωτερική Αξιολόγηση.pdf par ssuser9421c7
Εξωτερική Αξιολόγηση.pdfΕξωτερική Αξιολόγηση.pdf
Εξωτερική Αξιολόγηση.pdf
ssuser9421c77 vues
Βασικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας και ο Φοιτητής.pdf par ssuser9421c7
Βασικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας και ο Φοιτητής.pdfΒασικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας και ο Φοιτητής.pdf
Βασικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας και ο Φοιτητής.pdf
ssuser9421c751 vues
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf par ssuser9421c7
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdfΑποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf
ssuser9421c7180 vues
Εξωτερική Αξιολόγηση.pdf par ssuser9421c7
Εξωτερική Αξιολόγηση.pdfΕξωτερική Αξιολόγηση.pdf
Εξωτερική Αξιολόγηση.pdf
ssuser9421c78 vues
ενημερωτικος οδηγος 26 03 013 (3) par Vasilis Sotiroudas
ενημερωτικος οδηγος 26 03 013 (3)ενημερωτικος οδηγος 26 03 013 (3)
ενημερωτικος οδηγος 26 03 013 (3)
Vasilis Sotiroudas3.2K vues
Μέτρηση και Ανάλυση Δεδομένων Ποιότητας ΟΠΕΣΠ.pdf par ssuser9421c7
Μέτρηση και Ανάλυση Δεδομένων Ποιότητας ΟΠΕΣΠ.pdfΜέτρηση και Ανάλυση Δεδομένων Ποιότητας ΟΠΕΣΠ.pdf
Μέτρηση και Ανάλυση Δεδομένων Ποιότητας ΟΠΕΣΠ.pdf
ssuser9421c720 vues
Στρατηγική, Στοχοθεσία και Πολιτική Ποιότητας.pdf par ssuser9421c7
Στρατηγική, Στοχοθεσία και Πολιτική Ποιότητας.pdfΣτρατηγική, Στοχοθεσία και Πολιτική Ποιότητας.pdf
Στρατηγική, Στοχοθεσία και Πολιτική Ποιότητας.pdf
ssuser9421c749 vues
Πολιτική Ποιότητας.pdf par ssuser9421c7
Πολιτική Ποιότητας.pdfΠολιτική Ποιότητας.pdf
Πολιτική Ποιότητας.pdf
ssuser9421c714 vues

Plus de ssuser9421c7

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf par
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfssuser9421c7
14 vues40 diapositives
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf par
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfssuser9421c7
11 vues50 diapositives
Χρηματοδότηση.pdf par
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdfssuser9421c7
17 vues26 diapositives
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf par
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfssuser9421c7
13 vues27 diapositives
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf par
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfssuser9421c7
26 vues35 diapositives
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf par
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfssuser9421c7
20 vues39 diapositives

Plus de ssuser9421c7(20)

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
ssuser9421c714 vues
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
ssuser9421c711 vues
Χρηματοδότηση.pdf par ssuser9421c7
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdf
ssuser9421c717 vues
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf par ssuser9421c7
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
ssuser9421c713 vues
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf par ssuser9421c7
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
ssuser9421c726 vues
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf par ssuser9421c7
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
ssuser9421c720 vues
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf par ssuser9421c7
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf
ssuser9421c716 vues
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx par ssuser9421c7
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptxΑξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
ssuser9421c713 vues
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf par ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c717 vues
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf par ssuser9421c7
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
ssuser9421c712 vues
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf par ssuser9421c7
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdfΔιαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
ssuser9421c725 vues
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf par ssuser9421c7
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
ssuser9421c719 vues
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf par ssuser9421c7
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdfΣυνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
ssuser9421c743 vues
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf par ssuser9421c7
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdfΕργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
ssuser9421c726 vues
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c733 vues
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
ssuser9421c740 vues
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf par ssuser9421c7
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdfΠιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
ssuser9421c787 vues
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf par ssuser9421c7
Διοίκηση και Στρατηγική.pdfΔιοίκηση και Στρατηγική.pdf
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf
ssuser9421c712 vues

Dernier

XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf par
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
9 vues2 diapositives
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx par
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxStella Mpezantakou
67 vues11 diapositives
Η Ασπρούδα par
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η ΑσπρούδαDimitra Mylonaki
12 vues19 diapositives
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf par
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
407 vues15 diapositives
Triti_Hlikia_2023.pptx par
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
32 vues3 diapositives
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx par
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
11 vues4 diapositives

Dernier(20)

2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212407 vues
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx par psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa11 vues
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf par Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. par ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b12 vues
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο par Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo559 vues
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx par 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx par ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c7 vues
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf par ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3516 vues
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212539 vues
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό par Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. par ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b7 vues

Πλαίσια Προσόντων.pdf

 • 1. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Πλαίσια Προσόντων Γνωριμία με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
 • 2. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 2 Μαθησιακοί Στόχοι Ενότητας Με την ολοκλήρωση της Ενότητας του Μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: • Γνωρίζει τη δομή και τη χρησιμότητα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων • Γνωρίζει την αρχιτεκτονική του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
 • 3. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 3 Εισαγωγή Γνωριμία με τα Πλαίσια Προσόντων Το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Πλάισια Προσόντων βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα προκειμένου να διαμορφώσουν μια λίστα επιπέδων προσόντων. Σημείωση: Η κατανόηση των Πλαισίων Προσόντων είναι σημαντική προκειμένου να κατανοήσει κανείς καλύτερα τις αρχές και τους τύπους των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Βλ. Ενότητα 1).
 • 4. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 4 Το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων
 • 5. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΕΠ, EQF) Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2006 και η επίσημη υιοθέτησή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρώθηκε στις 23 Απριλίου 2008. Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν περαιτέρω το EQF και να το καταστήσουν πιο αποτελεσματικό στην ευκολότερη κατανόηση των εθνικών, διεθνών και τρίτων χωρών προσόντων από τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και τους εκπαιδευόμενους. Πέρα από τα κράτη μέλη της ΕΕ άλλες 11 χώρες συμμετέχουν στην εφαρμογή του ΕΠΕΠ, και συγκεκριμένα η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία (χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Τουρκία (υποψήφιες χώρες), η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο **(δυνητικοί υποψήφιοι) και η Ελβετία. 5 Πηγές: CEDEFOP, Europass
 • 6. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΕΠ, EQF) Τι είναι Το ΕΠΕΠ αποτελεί ένα πλαίσιο με 8 επίπεδα αναφοράς που βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα για όλους τους τύπους των προσόντων. Χρησιμεύει ως μηχανισμός μετατροπής μεταξύ των διαφόρων εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων. Συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της φορητότητας των επαγγελματικών προσόντων και καθιστά δυνατή τη σύγκριση προσόντων από διαφορετικές χώρες και ιδρύματα. 6 Πηγές: CEDEFOP, Europass
 • 7. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) Το EQF καλύπτει όλους τους τύπους και όλα τα επίπεδα προσόντων και η χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθιστά σαφές τι γνωρίζει, τι κατανοεί και τι μπορεί να κάνει ένα άτομο. Το επίπεδο αυξάνεται ανάλογα με το επίπεδο επάρκειας, το επίπεδο 1 είναι το χαμηλότερο και το 8 το υψηλότερο επίπεδο. 7 EQF8 EQF7 EQF6 EQF5 EQF4 EQF3 EQF2 EQF1 EQF Levels Διδακτορικό ή ισοδύναμο Μεταπτυχιακό ή ισοδύναμο Πτυχίο (Προπτυχιακών σπουδών) ή ισοδύναμο Μικρού κύκλου –τριτοβάθμια εκπαίδευση (Short-cycle tertiary education) Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση (Post-secondary nontertiary education) Άνω Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Upper secondary education) Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Lower secondary education) Πρωτοβάθμια εκπαίδευση -Δημοτικό Πηγές: CEDEFOP, Europass
 • 8. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) Το πιο σημαντικό είναι ότι το EQF συνδέεται στενά με τα εθνικά πλαίσια προσόντων, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχει έναν ολοκληρωμένο χάρτη όλων των τύπων και των επιπέδων προσόντων στην Ευρώπη, τα οποία είναι όλο και περισσότερο προσβάσιμα μέσω βάσεων δεδομένων προσόντων. 8 Πηγές: CEDEFOP, Europass Τα Πλαίσια Προσόντων είναι εργαλεία για τη συγκριτική διαβάθμιση και ιεράρχηση προσόντων στην Ευρώπη με στόχο τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής ποιότητας στην εκπαίδευση.
 • 9. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Στο Ανακοινωθέν του Bergen το 2005 αποφασίσθηκε να προταθεί στα Κράτη- Μέλη να προχωρήσουν στη δημιουργία Εθνικών Πλαισίων Προσόντων Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων των ατόμων, δηλ. των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας ούτως ώστε τα προσόντα αυτά να προσαρμοστούν στα Πλαίσια Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης (EXAE). 9 Πηγές: Ministers Communiqués, EUA (European University Association)
 • 10. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Τα εθνικά πλαίσια προσόντων (NQF) συμβάλλουν στην ευκολότερη κατανόηση και σύγκριση των επαγγελματικών προσόντων. Μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν τις χώρες να επανεξετάσουν και να μεταρρυθμίσουν την εθνική πολιτική και πρακτική για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση. Τα NQF ταξινομούν τα προσόντα ανά επίπεδο, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα - δηλαδή τι αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να κάνει ο κάτοχος ενός πιστοποιητικού ή διπλώματος. Η ταξινόμηση αυτή αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο και το προφίλ των προσόντων. Η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων διασφαλίζει επίσης ότι τα υποσυστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ανοικτά μεταξύ τους. Έτσι, επιτρέπει στους ανθρώπους να μετακινούνται ευκολότερα μεταξύ ιδρυμάτων και τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 10 Πηγές: CEDEFOP, Europass
 • 11. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας Στην Ελλάδα ο αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), και λειτουργέι υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 11
 • 12. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας Στόχος Με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού εργαλείου μέσω του οποίου μπορούν να περιγραφούν και να αποτιμηθούν όλοι οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στην Ελλάδα. Αρχική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης της χώρας. 12 Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
 • 13. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας Σε ποιους απευθύνεται Σε όλους που μπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη που προσφέρει: εκπαιδευόμενους, εργαζόμενους, ανέργους, εργοδότες, παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, φορείς πιστοποίησης προσόντων, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικούς κλάδους, κοινωνικούς εταίρους, και σε κάθε πολίτη, κάτοχο τίτλου σπουδών. 13 Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
 • 14. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας Η αρχιτεκτονική δομή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι απλή και κυρίως λειτουργική: Επίπεδα – Μαθησιακά Αποτελέσματα – Περιγραφικοί Δείκτες – Τύποι Προσόντων 14
 • 15. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ● «Μαθησιακά Αποτελέσματα»: Τα προσόντα έχουν τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων που κατατάσσονται σε επίπεδα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, όσα δηλαδή το άτομο γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. • «Επίπεδα»: δομικό στοιχείο των Πλαισίων Προσόντων. Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την πρωτοβάθμια έως την ανωτάτη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου. 15 To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
 • 16. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ●«Περιγραφικοί δείκτες επιπέδων»: Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός συγκεκριμένου επιπέδου προσδιορίζονται από περιγραφικούς δείκτες, οι οποίοι καθορίζονται από τις ποιοτικές και ποσοτικές διαβαθμίσεις των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων. • «Τύποι προσόντων»: Τα προσόντα κατηγοριοποιούνται σε τύπους. Οι Τύποι Προσόντων αντιπροσωπεύουν ομάδες τίτλων με κοινά χαρακτηριστικά. Η χρήση των Τύπων Προσόντων διευκολύνει κατά τη διαδικασία κατηγοριοποίησης των τίτλων σπουδών, οι οποίοι κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο. 16 To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
 • 17. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Η «προδιαγραφή τύπου»: περιγράφει τα χαρακτηριστικά των προσόντων ενός συγκεκριμένου τύπου. Ο τύπος προσόντων μπορεί να συνιστά τη βάση για την επακόλουθη ανάπτυξη νέων προσόντων στο μέλλον. Η «προδιαγραφή τύπου» περιλαμβάνει: ● Τον τίτλο του τύπου προσόντος. ● Το επίπεδο του Ε.Π.Π. στο οποίο κατατάσσεται ο συγκεκριμένος τύπος. ● Τον φορέα χορήγησης του τύπου προσόντος. ● Το μέγεθος, το εύρος, τον όγκο των μαθησιακών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τύπο προσόντος (π.χ. πιστωτικές μονάδες). ● Τον σκοπό ή τη λειτουργία του τύπου προσόντος («βασικός», «συμπληρωματικός», «ειδικού σκοπού»). ● Τον εκπαιδευτικό τομέα που συνδέεται με τον τύπο προσόντος. ● Τις δυνατότητες πρόσβασης και εξέλιξης που συνδέονται με τον τύπο. ● Τη σύνδεση του τύπου με την απασχόλη 17 Πηγή ΕΟΠΠΕΠ To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
 • 18. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 18 Πηγή: ΕΟΠΕΠ Οι «Τύποι Προσόντων» αντλούν τις «Προδιαγραφές» τους από τους Περιγραφικούς Δείκτες των Επιπέδων, οι οποίοι καθορίζονται από τα μαθησιακά αποτελέσματα To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
 • 19. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων διαμορφώθηκε ως εξής: 19 EQF8 EQF7 EQF6 EQF5 EQF4 EQF3 EQF2 EQF1 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /Τ.Ε.Ι.) Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας • ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. • ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. • ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) • ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ • ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Σ. (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΣ). • ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. • ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ), (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 • 20. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας • H ΕΕ δημιούργησε το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) που λειτουργεί ως μηχανισμός μετατροπής για την ευκολότερη κατανόηση και συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων που προβλέπονται στις διάφορες χώρες. Το ΕΠΕΠ υποστηρίζει τη διασυνοριακή κινητικότητα των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων και προωθεί τη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. • Στην Ελλάδα, διαμορφώνεται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων που κατέχει ο κάθε πολίτης. Οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας μάθησης • Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στην Ελλάδα. 20 Πηγή ΕΟΠΠΕΠ Επιλογος